9.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 299/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1117/2013

оd 6. studenoga 2013.

o odobrenju izmjene koja nije manja u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Arancia Rossa di Sicilia (ZOZP)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1151/2012 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2).

(2)

U skladu s člankom 9. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 510/2006, Komisija je ispitala zahtjev Italije za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Arancia Rossa di Sicilia”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1107/96 (3).

(3)

Budući da dotična izmjena nije manja, Komisija je objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (4) u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006. Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 7. te Uredbe, odobravaju se izmjene specifikacije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije za naziv u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(3)  SL L 148, 21.6.1996., str. 1.

(4)  SL L 369, 29.11.2012., str. 16.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.6.   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

ITALIJA

Arancia Rossa di Sicilia (ZOZP)