6.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/11


UREDBA (EU) br. 1052/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. listopada 2013.

o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (d),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uspostava Europskog sustava nadzora granica („EUROSUR”) nužna je kako bi se povećala razmjena informacija i ojačala operativna suradnja među nacionalnim tijelima država članica, kao i s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovanom Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 (2) („Agencija”). EUROSUR će tim tijelima i Agenciji omogućiti infrastrukturu i sredstva potrebna za poboljšanje informiranosti o stanju i sposobnosti reagiranja na vanjskim granicama država članica Unije („vanjske granice”) u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminaliteta i doprinosa osiguravanju zaštite života migranata i spašavanju njihovih života.

(2)

Praksa putovanja u malim i neprimjerenim plovilima uzrokovala je drastično povećanje broja migranata koji se utope na južnim morskim vanjskim granicama. EUROSUR bi trebao značajno poboljšati operativne i tehničke mogućnosti Agencije i država članica za otkrivanje takvih malih plovila te unaprijediti sposobnost reagiranja država članica i tako doprinijeti smanjenju gubitka ljudskih života migranata.

(3)

U ovoj se Uredbi prepoznaje da se migracijskim putovima kreću i osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita.

(4)

Države članice trebale bi osnovati nacionalne koordinacijske centre radi poboljšanja razmjene informacija i suradnje u vezi s nadzorom granica između sebe i Agencije. Za pravilno funkcioniranje EUROSUR-a ključno je da sva nacionalna tijela koja su na temelju nacionalnog zakonodavstva nadležna za nadzor vanjskih granica surađuju posredstvom nacionalnih koordinacijskih centara.

(5)

Ova Uredba ne bi trebala sprečavati države članice da svoje nacionalne koordinacijske centre učine nadležnima i za koordinaciju razmjene informacija i za suradnju u vezi s nadzorom zračnih granica te za kontrolu na graničnim prijelazima.

(6)

Agencija bi trebala poboljšati razmjenu informacija i suradnju s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, kao što su Europska agencija za pomorsku sigurnost i Satelitski centar Europske unije, kako bi se na najbolji način iskoristile informacije, kapaciteti i sustavi koji su već dostupni na europskoj razini, kao što je Europski program za praćenje Zemlje.

(7)

Ova Uredba dio je europskog modela integriranog upravljanja vanjskim granicama i Strategije unutarnje sigurnosti Europske unije. EUROSUR će također doprinijeti razvoju Zajedničkog okruženja za razmjenu informacija (CISE) za nadzor pomorskog dobra Unije, osiguravajući širi okvir za informiranost o stanju u pomorstvu preko međusektorske razmjene informacija među javnim tijelima u Uniji.

(8)

Agencija bi trebala surađivati s Europskom službom za vanjsko djelovanje kako bi se osigurala maksimalna potpunost i ažuriranost informacija sadržanih u EUROSUR-u, posebice u pogledu stanja u trećim zemljama. U tu svrhu, delegacije i uredi Unije trebali bi staviti na raspolaganje sve informacije koje bi mogle biti relevantne za EUROSUR.

(9)

Agencija bi trebala osigurati potrebnu pomoć za razvoj i djelovanje EUROSUR-a i, prema potrebi, za razvoj CISE-a, uključujući interoperabilnost sustavâ, posebice uspostavom, održavanjem i koordinacijom okvira EUROSUR-a.

(10)

Agenciji bi trebalo osigurati prikladne financijske i ljudske resurse kako bi mogla na odgovarajući način ispunjavati sve dodatne zadaće koje joj se dodjeljuju ovom Uredbom.

(11)

Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela koja su priznata člancima 2. i 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a posebice poštovanje ljudskog dostojanstva, pravo na život, zabranu mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, zabranu trgovanja ljudima, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na pristup dokumentima, pravo na azil i pravo na zaštitu protiv udaljavanja i protjerivanja, zabranu prisilnog udaljenja ili vraćanja, zabranu diskriminacije te prava djeteta. Ovu bi Uredbu države članice i Agencija trebale primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(12)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004, službenik za temeljna prava i Savjetodavni forum osnovan tom Uredbom trebali bi imati pristup svim informacijama koje se odnose na poštovanje temeljnih prava u vezi sa svim aktivnostima Agencije u okviru EUROSUR-a.

(13)

Svaka razmjena osobnih podataka u sklopu europske slike stanja i zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja trebala bi predstavljati iznimku. Trebala bi se obavljati na temelju postojećeg nacionalnog prava i prava Unije te bi trebala poštovati njihove posebne zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka. U slučajevima kad specifičniji instrumenti, kao što je Uredba (EZ) br. 2007/2004, ne osiguravaju cjelovit sustav zaštite podataka, primjenjuju se Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP (5).

(14)

Za provedbu postupnog geografskog uvođenja EUROSUR-a, obveza uspostave i upravljanja nacionalnim koordinacijskim centrima trebala bi se primjenjivati u dvije uzastopne faze: u prvoj za države članice koje se nalaze na južnim i istočnim vanjskim granicama i u drugoj fazi za preostale države članice.

(15)

Ova Uredba uključuje odredbe o suradnji sa susjednim trećim zemljama jer su dobro strukturirana i trajna razmjena informacija i suradnja s tim zemljama, posebice na području Sredozemlja, ključni čimbenici za postizanje ciljeva EUROSUR-a. Od presudne je važnosti da se svaka razmjena informacija i svaka suradnja država članica i susjednih trećih zemalja provodi uz potpuno poštovanje temeljnih prava, a osobito načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

(16)

Ova Uredba uključuje odredbe o mogućnosti bliske suradnje s Irskom i Ujedinjenom Kraljevinom koja može pomoći u boljem postizanju ciljeva EUROSUR-a.

(17)

Prilikom provedbe ove Uredbe, Agencija i države članice trebale bi na najbolji mogući način iskoristiti postojeće kapacitete u smislu ljudskih resursa i tehničke opreme na razini Unije i na nacionalnoj razini.

(18)

Komisija bi trebala redovito ocjenjivati rezultate provedbe ove Uredbe kako bi utvrdila do koje su mjere postignuti ciljevi EUROSUR-a.

(19)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o položaju Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. Budući da se ova Uredba temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog Protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Uredbi odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom pravu.

(20)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); stoga Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u njezinu donošenju, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(21)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7), stoga Irska ne sudjeluje u njezinu donošenju ona za nju nije obvezujeća niti se na nju primjenjuje.

(22)

U pogledu Islanda i Norveške, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (8) u okviru područja iz članka 1. točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ (9). Norveška bi trebala uspostaviti nacionalni koordinacijski centar u skladu s ovom Uredbom od 2. prosinca 2013.

(23)

U pogledu Švicarske, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (10) u okviru područja iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ tumačeno u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (11).

(24)

U pogledu Lihtenštajna, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (12) u okviru područja iz članka 1. točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ tumačeno u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (13).

(25)

Provedba ove Uredbe ne utječe na podjelu nadležnosti između Unije i država članica niti na obveze država članica u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskog života na moru, Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezinog Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, Konvencije o statusu izbjeglica, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i drugih mjerodavnih međunarodnih instrumenata.

(26)

Provedba ove Uredbe ne utječe na Uredbu (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (14) niti na pravila za nadzor morskih vanjskih granica u okviru operativne suradnje koju koordinira Agencija.

(27)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest uspostava EUROSUR-a, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se, zbog njegova opsega i učinka, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u navedenom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za razmjenu informacija i za suradnju država članica i Agencije s ciljem poboljšanja informiranosti o stanju i povećanja sposobnosti reagiranja na vanjskim granicama država članica Unije („vanjske granice”) u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminaliteta te doprinosa osiguravanju zaštite života migranata i spašavanju njihovih života („EUROSUR”).

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na nadzor vanjskih kopnenih i morskih granica, uključujući nadzor, otkrivanje, identifikaciju, praćenje, prevenciju i presretanje neodobrenih prelazaka granice u svrhu otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminaliteta te doprinosa osiguravanju zaštite života migranata i spašavanju njihovih života.

2.   Ova se Uredba može primjenjivati i na nadzor zračnih granica i na provjere na graničnim prijelazima ako države članice EUROSUR-u dobrovoljno stave na raspolaganje takve informacije.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na bilo koju od pravnih ili administrativnih mjera poduzetih nakon što su nadležna tijela država članica presrela aktivnosti prekograničnog kriminaliteta ili osobe koje su nezakonito prelazile vanjske granice.

4.   Prilikom primjene ove Uredbe, države članice i Agencija poštuju temeljna prava, posebno načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja i poštovanja ljudskog dostojanstva te zahtjeve u vezi sa zaštitom podatka. Daju prednost posebnim potrebama djece, maloljetnim osobama bez pratnje, žrtvama trgovanja ljudima, osobama kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, osobama u nevolji na moru i drugim osobama u osobito osjetljivom položaju.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„Agencija” znači Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovana Uredbom (EZ) br. 2007/2004;

(b)

„informiranost o stanju” znači sposobnost nadziranja, otkrivanja, prepoznavanja, praćenja i razumijevanja nezakonitih prekograničnih aktivnosti s ciljem utvrđivanja opravdanih razloga za primjenu mjera odaziva kombiniranjem novih informacija s postojećim znanjem i u svrhu većeg smanjenja gubitka ljudskih života kod migranata na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini;

(c)

„sposobnost reagiranja” znači mogućnost poduzimanja radnji u cilju suzbijanja nezakonitih prekograničnih aktivnosti na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini, uključujući sredstva i rokove za primjerenu reakciju;

(d)

„slika stanja” znači grafičko sučelje za prikaz podataka i informacija u gotovo stvarnom vremenu primljenih od različitih tijela, senzora, platformi i drugih izvora, koji se putem komunikacijskih i informacijskih kanala razmjenjuju s drugim tijelima kako bi se postigla informiranost o stanju i ojačala sposobnost reagiranja duž vanjskih granica i predgraničnog područja;

(e)

„prekogranični kriminalitet” znači svako teško kazneno djelo s prekograničnim značajem počinjeno na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini;

(f)

„dio vanjske granice” znači cijela vanjska kopnena ili morska granica države članice ili njezin dio, kako je definira nacionalno pravo ili kako je određuje nacionalni koordinacijski centar ili bilo koje drugo nadležno nacionalno tijelo;

(g)

„predgranično područje” znači zemljopisno područje izvan vanjskih granica.

(h)

„krizna situacija” znači svaka prirodna katastrofa ili katastrofa uzrokovana ljudskim djelovanjem, nesreća, humanitarna ili politička kriza ili bilo koja druga ozbiljna situacija koja se dogodi na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini, a koje mogu značajno utjecati na kontrolu vanjskih granica;

(i)

„incident” znači situacija koja se odnosi na nezakonito useljavanje, prekogranični kriminalitet ili ugrozu života migranata na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini.

GLAVA II.

OKVIR

POGLAVLJE I.

Dijelovi

Članak 4.

Okvir EUROSUR-a

1.   U svrhu razmjene informacija i u svrhu suradnje u području nadzora granica te uzimajući u obzir postojeće mehanizme razmjene informacija i suradnje, države članice i Agencija koriste okvir EUROSURA-a, koji se sastoji od sljedećih dijelova:

(a)

nacionalnih koordinacijskih centara;

(b)

nacionalnih slika stanja;

(c)

komunikacijske mreže;

(d)

europske slike stanja;

(e)

zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja;

(f)

zajedničke primjene sredstava nadzora.

2.   Nacionalni koordinacijski centri posredstvom komunikacijske mreže Agenciji dostavljaju podatke iz svojih nacionalnih slika stanja koji su potrebni za utvrđivanje i održavanje europske slike stanja i zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja.

3.   Agencija posredstvom komunikacijske mreže daje nacionalnim koordinacijskim centrima neograničen pristup europskoj slici stanja i zajedničkoj obavještajnoj slici predgraničnog područja.

4.   Dijelovi navedeni u stavku 1. utvrđuju se i održavaju u skladu s načelima navedenima u Prilogu.

Članak 5.

Nacionalni koordinacijski centar

1.   Svaka država članica uspostavlja, vodi i održava nacionalni koordinacijski centar koji koordinira i razmjenjuje informacije između svih tijela odgovornih za nadzor vanjske granice na nacionalnoj razini te drugih nacionalnih koordinacijskih centara i Agencije. Svaka država članica obavješćuje Komisiju o osnivanju svojeg nacionalnog koordinacijskog centra, koja odmah o tome obavješćuje druge države članice i Agenciju.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 17. i u okviru EUROSUR-a, nacionalni koordinacijski centar jedinstvena je kontaktna točka za razmjenu informacija i za suradnju s drugim nacionalnim koordinacijskim centrima i Agencijom.

3.   Nacionalni koordinacijski centar:

(a)

osigurava pravovremenu razmjenu informacija i pravovremenu suradnju između svih nacionalnih tijela odgovornih za nadzor vanjskih granica i drugih nacionalnih koordinacijskih centara i Agencije;

(b)

osigurava pravovremenu razmjenu informacija s tijelima nadležnima za traganje i spašavanje, kazneni progon, azil i useljavanje na nacionalnoj razini;

(c)

doprinosi uspješnom i učinkovitom upravljanju resursima i osobljem;

(d)

uspostavlja i održava nacionalnu sliku stanja u skladu s člankom 9.;

(e)

podupire planiranje i provedbu nacionalnih aktivnosti povezanih s nadzorom granice;

(f)

koordinira nacionalni sustav nadzora granice, u skladu s nacionalnim pravom;

(g)

doprinosi redovitom mjerenju učinaka nacionalnih aktivnosti povezanih s nadzorom granice za potrebe ove Uredbe;

(h)

koordinira operativne mjere s drugim državama članicama, ne dovodeći u pitanje nadležnosti Agencije i država članica.

4.   Nacionalni koordinacijski centar radi dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Članak 6.

Agencija

1.   Agencija:

(a)

uspostavlja i održava komunikacijsku mrežu za EUROSUR u skladu s člankom 7.;

(b)

uspostavlja i održava europsku sliku stanja u skladu s člankom 10.;

(c)

uspostavlja i održava zajedničku obavještajnu sliku predgraničnog područja u skladu s člankom 11.;

(d)

koordinira zajedničku primjenu sredstava nadzora u skladu s člankom 12.

2.   Za potrebe stavka 1., Agencija radi dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Članak 7.

Komunikacijska mreža

1.   Agencija uspostavlja i održava komunikacijsku mrežu kako bi osigurala komunikacijska i analitička sredstva i omogućila sigurnu razmjenu neklasificiranih osjetljivih i klasificiranih podataka u gotovo stvarnom vremenu s nacionalnim koordinacijskim centrima i među njima. Mreža radi dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu i omogućuje:

(a)

bilateralnu i multilateralnu razmjenu informacija u gotovo stvarnom vremenu;

(b)

audio i video konferencije;

(c)

sigurnu pohranu, prijenos, obradu i postupanje s neklasificiranim osjetljivim podacima;

(d)

sigurnu pohranu, prijenos, obradu i postupanje s klasificiranim podacima EU-a do razine RESTREINT UE/EU RESTRICTED ili istovjetne razine u nacionalnoj klasifikaciji, osiguravajući da se s klasificiranim podacima postupa te da ih se pohranjuje, prenosi i obrađuje u odvojenom i ovlaštenom dijelu komunikacijske mreže.

2.   Agencija pruža tehničku podršku i osigurava interoperabilnost komunikacijske mreže sa svim ostalim relevantnim komunikacijskim i informacijskim sustavima kojima Agencija upravlja.

3.   Agencija razmjenjuje, obrađuje i pohranjuje neklasificirane osjetljive i klasificirane podatke u komunikacijskoj mreži u skladu s člankom 11.d Uredbe (EZ) br. 2007/2004.

4.   Nacionalni koordinacijski centri razmjenjuju, obrađuju i pohranjuju neklasificirane osjetljive i klasificirane podatke u komunikacijskoj mreži u skladu s pravilima i standardima koji odgovaraju onima uspostavljenima u Poslovniku Komisije (15).

5.   Tijela, agencije i druga tijela država članica koja koriste komunikacijsku mrežu osiguravaju poštovanje sigurnosnih pravila i standarda istovjetnih onima koje primjenjuje Agencija prilikom postupanja s klasificiranim podacima.

POGLAVLJE II.

Informiranost o stanju

Članak 8.

Slike stanja

1.   Nacionalna slika stanja, europska slika stanja i zajednička obavještajna slika predgraničnog područja izrađuju se posredstvom prikupljanja, procjene, razvrstavanja, analize, tumačenja, stvaranja, vizualizacije i širenja informacija.

2.   Slike iz stavka 1. sastoje se od sljedećih slojeva:

(a)

sloj s događajima;

(b)

operativni sloj;

(c)

analitički sloj.

Članak 9.

Nacionalna slika stanja

1.   Nacionalni koordinacijski centar uspostavlja i održava nacionalnu sliku stanja u svrhu pružanja učinkovitih, točnih i pravovremenih informacija svim tijelima nadležnima za kontrolu i, posebice, nadzor vanjskih granica na nacionalnoj razini.

2.   Nacionalna slika stanja sastoji se od podataka prikupljenih iz sljedećih izvora:

(a)

nacionalnog sustava nadzora granica u skladu s nacionalnim pravom;

(b)

statičnih i mobilnih senzora kojima upravljaju nacionalna tijela nadležna za nadzor vanjske granice;

(c)

ophodnji zaduženih za nadzor granice i druge promatračke misije;

(d)

lokalnih, regionalnih i drugih koordinacijskih centara;

(e)

drugih relevantnih nacionalnih tijela i sustava, uključujući časnike za vezu, operativne centre i kontaktne točke;

(f)

Agencije;

(g)

nacionalnih koordinacijskih centara u drugim državama članicama;

(h)

tijela trećih zemalja, na temelju bilateralnih i multilateralnih sporazuma i regionalnih mreža iz članka 20.;

(i)

sustava izvješćivanja s brodova u skladu s njihovom pravnom osnovom;

(j)

drugih relevantnih europskih i međunarodnih organizacija;

(k)

drugih izvora.

3.   Sloj s događajima nacionalne slike stanja sastoji se od sljedećih podslojeva:

(a)

podsloja o neodobrenim prelascima granice, uključujući podatke dostupne nacionalnom koordinacijskom centru o incidentima u vezi s ugrozom života migranata;

(b)

podsloja o prekograničnom kriminalitetu;

(c)

podsloja o kriznim situacijama;

(d)

podsloja o drugim događajima koji sadrži podatke o neidentificiranim i sumnjivim vozilima, plovilima i drugim prijevoznim sredstvima te osobama prisutnima na vanjskim granicama dotične države članice duž njih ili u njihovoj blizini i o bilo kojem drugom događaju koji može značajno utjecati na kontrolu vanjskih granica.

4.   Nacionalni koordinacijski centar svakom incidentu u sloju s događajima nacionalne slike stanja dodjeljuje jedinstvenu okvirnu razinu učinka, koja može biti „niska”, „srednja” ili „visoka”. Svi se incidenti priopćuju Agenciji.

5.   Operativni sloj nacionalne slike stanja sastoji se od sljedećih podslojeva:

(a)

podsloja o vlastitim resursima, uključujući vojne resurse koji podupiru misiju kaznenog progona i operativna područja, koji sadrži podatke o položaju, stanju i vrsti vlastitih resursa i o uključenim tijelima. Uzimajući u obzir vojne resurse koji podupiru misiju kaznenog progona, nacionalni koordinacijski centar može odlučiti, na zahtjev nacionalnog tijela zaduženog za te resurse, ograničiti pristup takvim informacijama na temelju nužnosti pristupa;

(b)

podsloja o podacima o okruženju koji sadrži ili daje pristup podacima o terenu i vremenskim uvjetima na vanjskim granicama dotične državne članice.

6.   Podaci o vlastitim resursima u operativnom sloju nose oznaku RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Analitički sloj nacionalne slike stanja sastoji se od sljedećih podslojeva:

(a)

podsloja s informacijama, koji sadrži ključna kretanja i pokazatelje koji su relevantni za potrebe ove Uredbe.

(b)

analitičkog podsloja, koji uključuje analitička izvješća, kretanja u vezi s procjenom rizika, regionalna opažanja i informativna izvješća koja su relevantna za potrebe ove Uredbe;

(c)

podsloja s obavještajnim podacima, koji sadrži analizirane podatke koji su relevantni za potrebe ove Uredbe i posebno za dodjeljivanje razina učinka dijelovima vanjskih granica;

(d)

podsloja sa slikama i geopodacima, koji uključuje referentne slike, karte terena, validaciju analiziranih podataka i analizu promjena (slike promatranja Zemlje) te otkrivanje promjena, georeferencirane podatke i karte propusnosti vanjskih granica.

8.   Podaci sadržani u analitičkom sloju i podaci o okruženju u operativnom sloju nacionalne slike stanja mogu se temeljiti na podacima iz europske slike stanja i zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja.

9.   Nacionalni koordinacijski centri susjednih država članica izravno ili u gotovo stvarnom vremenu međusobno razmjenjuju sliku stanja susjednih dijelova vanjskih granica u odnosu na:

(a)

incidente i druge značajne događaje sadržane u sloju s događajima;

(b)

izvješća taktičkih analiza rizika sadržana u analitičkom sloju.

10.   Nacionalni koordinacijski centri susjednih država članica mogu izravno ili u gotovo stvarnom vremenu međusobno razmjenjivati sliku stanja susjednih dijelova vanjskih granica u odnosu na položaj, stanje i vrstu vlastitih resursa koji djeluju u susjednim dijelovima vanjskih granica, kako je sadržano u operativnom sloju.

Članak 10.

Europska slika stanja

1.   Agencija uspostavlja i održava europsku sliku stanja u svrhu pružanja učinkovitih, točnih i pravovremenih informacija i analiza nacionalnim koordinacijskim centrima.

2.   Europska slika stanja sastoji se od informacija prikupljenih iz sljedećih izvora:

(a)

nacionalnih slika stanja, u mjeri u kojoj se to zahtijeva ovim člankom;

(b)

Agencije;

(c)

Komisije, koja daje strateške podatke o nadzoru granice, uključujući nedostatke u izvršavanju kontrole vanjskih granica;

(d)

delegacija i ureda Unije;

(e)

drugih mjerodavnih tijela, ureda i agencija Unije te međunarodnih organizacija navedenih u članku 18.;

(f)

drugih izvora.

3.   Sloj s događajima u europskoj slici stanja uključuje podatke u odnosu na:

(a)

incidente i druge događaje sadržane u sloju s događajima u nacionalnoj slici stanja;

(b)

incidente i druge događaje sadržane u zajedničkoj obavještajnoj slici predgraničnog područja;

(c)

incidente u operativnom području zajedničke operacije, pilot projekta ili brze intervencije kojom koordinira Agencija.

4.   Agencija u okviru europske slike stanja uzima u obzir razinu učinka koju je nacionalni koordinacijski centar dodijelio pojedinom incidentu u nacionalnoj slici stanja.

5.   Operativni sloj europske slike stanja sastoji se od sljedećih podslojeva:

(a)

podsloja o vlastitim resursima, koji sadrži podatke o položaju, vremenu, stanju i vrsti resursa koji su dio zajedničkih operacija Agencije, pilot projekata i brzih intervencija ili na raspolaganju Agenciji te provedbeni plan, uključujući područje operacije, rasporede ophodnja i komunikacijske kodove;

(b)

podsloja o operacijama, koji sadrži podatke o zajedničkim operacijama, pilot projektima i brzim intervencijama koje koordinira Agencija, uključujući izjavu o misiji, položaj, stanje, trajanje, podatke o državama članicama i drugim sudionicima, dnevna i tjedna izvješća o stanju, statističke podatke i informacije za medije;

(c)

podsloja o podacima o okruženju, koji sadrži podatke o terenu i vremenskim uvjetima na vanjskim granicama.

6.   Informacije o vlastitim resursima u operativnom sloju europske slike stanja nose oznaku RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Analitički sloj europske slike stanja strukturiran je na isti način kao i onaj nacionalne slike stanja određen u članku 9. stavku 7.

Članak 11.

Zajednička obavještajna slika predgraničnog područja

1.   Agencija uspostavlja i održava zajedničku obavještajnu sliku predgraničnog područja u svrhu pružanja učinkovitih, točnih i pravovremenih informacija i analiza o predgraničnom području nacionalnim koordinacijskim centrima.

2.   Zajednička obavještajna slika predgraničnog područja sastoji se od podataka prikupljenih iz sljedećih izvora:

(a)

nacionalnih koordinacijskih centara, uključujući podatke i izvješća koje časnici za vezu država članica šalju putem nadležnih nacionalnih tijela;

(b)

delegacija i ureda Unije;

(c)

Agencije, uključujući informacije i izvješća koja šalju njezini časnici za vezu;

(d)

drugih mjerodavnih tijela, ureda i agencija Unije te međunarodnih organizacija navedenih u članku 18.;

(e)

tijela trećih zemalja, na temelju bilateralnih ili multilateralnih sporazuma i regionalnih mreža iz članka 20., posredstvom nacionalnih koordinacijskih centara;

(f)

drugih izvora.

3.   Zajednička obavještajna slika predgraničnog područja može sadržavati podatke koji su relevantni za nadzor zračnih granica i kontrole na graničnim prijelazima vanjskih granica.

4.   Slojevi s događajima, operativni i analitički slojevi zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja imaju istu strukturu kao oni europske slike stanja određeni u članku 10.

5.   Agencija dodjeljuje jedinstvenu okvirnu razinu učinka svakom incidentu u sloju s događajima u zajedničkoj obavještajnoj slici predgraničnog područja. Agencija obavješćuje nacionalne koordinacijske centre o svakom incidentu na predgraničnom području.

Članak 12.

Zajednička primjena sredstava nadzora

1.   Agencija koordinira zajedničku primjenu sredstava nadzora kako bi nacionalnim koordinacijskim centrima i sebi osigurala redovit, pouzdan i troškovno učinkovit dotok informacija o nadzoru vanjskih granica i predgraničnog područja.

2.   Agencija nacionalnom koordinacijskom centru, na njegov zahtjev, dostavlja informacije o vanjskim granicama države članice koja je uputila zahtjev i o predgraničnom području koje se mogu izvesti iz:

(a)

selektivnog praćenja određenih luka i obala trećih zemalja koje su identificirane na temelju analize rizika i informacija kao točke ukrcaja ili tranzitne točke za plovila ili druga prijevozna sredstva koja se koriste za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminalitet;

(b)

praćenja plovila ili drugih prijevoznih sredstava preko otvorenog mora za koja se sumnja ili za koja je ustanovljeno da se koriste za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminalitet;

(c)

praćenja određenih područja u pomorskom dobru u svrhu otkrivanja, utvrđivanja i praćenja plovila i drugih prijevoznih sredstava koja se koriste, ili za koja se sumnja da se koriste, za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminalitet;

(d)

procjene okruženja određenih područja u pomorskom dobru i na vanjskoj kopnenoj granici kako bi se optimizirale aktivnosti praćenja i ophodnje;

(e)

selektivnog praćenja određenih predgraničnih područja na vanjskim granicama, koja su na temelju analize rizika i informacija identificirana kao potencijalna područja odlaska ili tranzitna područja za nezakonito useljavanje ili prekogranični kriminalitet.

3.   Agencija dostavlja informacije iz stavka 1. tako da kombinira i analizira podatke koji se mogu prikupiti iz sljedećih sustava, senzora i platformi:

(a)

sustava izvješćivanja s brodova u skladu s njihovom pravnom osnovom;

(b)

satelitskih slika;

(c)

senzora montiranih na bilo koje vozilo, plovilo ili drugo prijevozno sredstvo.

4.   Agencija može odbiti zahtjev nacionalnog koordinacijskog centra iz tehničkih, financijskih ili operativnih razloga. Agencija nacionalni koordinacijski centar pravovremeno obavješćuje o razlozima odbijanja prijedloga.

5.   Agencija može na vlastitu inicijativu koristiti sredstva nadzora iz stavka 2. za prikupljanje podataka koji su relevantni za zajedničku obavještajnu sliku predgraničnog područja.

Članak 13.

Obrada osobnih podataka

1.   Ako se nacionalna slika stanja koristi za obradu osobnih podataka, ti se podaci obrađuju u skladu s Direktivom 95/46/EZ, Okvirnom odlukom 2008/977/PUP i relevantnim nacionalnim odredbama o zaštiti podataka.

2.   Europska slika stanja i zajednička obavještajna slika predgraničnog područja mogu se koristiti isključivo za obradu osobnih podataka koji se tiču identifikacijskih brojeva brodova.

Ti se podaci obrađuju u skladu s člankom 11.ca Uredbe (EZ) br. 2007/2004. Oni se obrađuju isključivo u svrhu otkrivanja, identifikacije i praćenja plovila, kao i za potrebe iz članka 11.c stavka 3. te uredbe. Oni se automatski brišu u roku od sedam dana od primitka od strane Agencije ili, ako je za praćenje plovila potrebno dodatno vrijeme, u roku od dva mjeseca od primitka od strane Agencije.

POGLAVLJE III.

Sposobnost reagiranja

Članak 14.

Određivanje dijelova vanjskih granica

Za potrebe ove Uredbe, svaka država članica dijeli svoje vanjske kopnene i morske granice na dijelove granice te ih priopćuje Agenciji.

Članak 15.

Dodjeljivanje razina učinka dijelovima vanjske granice

1.   Na temelju analize rizika Agencije i prema dogovoru s dotičnom državom članicom, Agencija dodjeljuje ili mijenja sljedeće razine učinka za svaki od dijelova vanjskih kopnenih i morskih granica država članica:

(a)

niska razina učinka ako incidenti povezani s nezakonitim useljavanjem i prekograničnim kriminalitetom koji se dogode na relevantnom dijelu granice imaju neznatan učinak na sigurnost granice;

(b)

srednja razina učinka ako incidenti povezani s nezakonitim useljavanjem i prekograničnim kriminalitetom koji se dogode na relevantnom dijelu granice imaju umjeren učinak na sigurnost granice;

(c)

visoka razina učinka ako incidenti povezani s nezakonitim useljavanjem i prekograničnim kriminalitetom koji se dogode na relevantnom dijelu granice imaju značajan učinak na sigurnost granice.

2.   Uzimajući u obzir informacije sadržane u nacionalnoj slici stanja, nacionalni koordinacijski centar redovito procjenjuje je li potrebno promijeniti razinu učinka za bilo koji od dijelova granice.

3.   Agencija slikovno prikazuje razine učinka dodijeljene vanjskim granicama u europskoj slici stanja.

Članak 16.

Reakcija u skladu s razinama učinka

1.   Države članice osiguravaju da aktivnosti nadzora koje se provode na dijelovima vanjske granice odgovaraju dodijeljenim razinama učinka na sljedeći način:

(a)

ako je dijelu vanjske granice dodijeljena niska razina učinka, nacionalna tijela odgovorna za nadzor vanjske granice na temelju analize rizika organiziraju redoviti nadzor i osiguravaju da se na području granice nalazi dovoljna količina osoblja i resursa spremnih za praćenje, identifikaciju i presretanje;

(b)

ako je dijelu vanjske granice dodijeljena srednja razina učinka, nacionalna tijela odgovorna za nadzor vanjske granice, pored mjera koje se poduzimaju u skladu s točkom (a), osiguravaju da se na tom dijelu granice poduzimaju odgovarajuće mjere nadzora. O poduzimanju tih mjera nadzora obavješćuje se nacionalni koordinacijski centar. Nacionalni koordinacijski centar koordinira svu potporu pruženu u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

(c)

ako je dijelu vanjske granice dodijeljena visoka razina učinka, predmetna država članica, pored mjera koje se poduzimaju u skladu s točkom (b), posredstvom nacionalnog koordinacijskog centra osigurava da nacionalna tijela koja djeluju na tom dijelu granice imaju dostatnu potporu i da se provode pojačane mjere nadzora. Ta država članica može od Agencije zatražiti potporu podložno uvjetima za pokretanje zajedničkih operacija ili brzih intervencija, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 2007/2004.

2.   Nacionalni koordinacijski centar redovito obavješćuje Agenciju o mjerama poduzetima na nacionalnoj razini u skladu sa stavkom 1. točkom (c).

3.   Ako je srednja ili visoka razina učinka dodijeljena dijelu vanjske granice koji je susjedan dijelu granice druge države članice ili zemlje s kojom postoje sporazumi ili su uspostavljene regionalne mreže iz članaka 19. i 20., nacionalni koordinacijski centar kontaktira nacionalni koordinacijski centar susjedne države članice ili nadležno tijelo susjedne zemlje i nastoji koordinirati potrebne prekogranične mjere.

4.   Ako država članica podnese zahtjev u skladu sa stavkom 1. točkom (c), Agencija prilikom odgovora na taj zahtjev može poduprijeti tu državu članicu osobito tako da:

(a)

osigura prioritetno postupanje za zajedničku primjenu sredstava nadzora;

(b)

koordinira raspoređivanje timova europske granične straže u skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004;

(c)

osigura raspoređivanje tehničke opreme na raspolaganju Agencije u skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004;

(d)

koordinira svu dodatnu potporu koju nude druge države članice.

5.   U sklopu svojih izvješća o analizi rizika, Agencija zajedno s dotičnom državom članicom evaluira dodjelu razina učinka i odgovarajuće mjere poduzete na nacionalnoj razini i razini Unije.

GLAVA III.

POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Dodjela zadaća drugim tijelima u državama članicama

1.   Države članice mogu ovlastiti regionalna, lokalna, funkcionalna ili druga tijela, koja mogu donositi operativne odluke, za osiguravanje informiranosti o stanju i sposobnosti za reakciju u njihovim odgovarajućim područjima nadležnosti, uključujući zadaće i nadležnosti iz članka 5. stavka 3. točaka (c), (e) i (f).

2.   Odluka država članica da dodijeli zadaće u skladu sa stavkom 1. ne utječe na sposobnost nacionalnog koordinacijskog centra za suradnju i razmjenu informacija s drugim nacionalnim koordinacijskim centrima i Agencijom.

3.   U unaprijed definiranim slučajevima utvrđenima na nacionalnoj razini, nacionalni koordinacijski centar može ovlastiti tijelo iz stavka 1. za komunikaciju i razmjenu informacija s regionalnim tijelima ili nacionalnim koordinacijskim centrom druge države članice ili nadležnim tijelima treće zemlje pod uvjetom da to tijelo redovito obavješćuje vlastiti nacionalni koordinacijski centar o takvoj komunikaciji i razmjeni informacija.

Članak 18.

Suradnja Agencije s trećim stranama

1.   Agencija koristi postojeće informacije, kapacitete i sustave dostupne kod drugih institucija, tijela, ureda i agencija Unije i međunarodnih organizacija, unutar njihovih odgovarajućih pravnih okvira.

2.   U skladu sa stavkom 1. Agencija osobito surađuje sa sljedećim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i međunarodnim organizacijama:

(a)

Europskim policijskim uredom (Europol) za potrebe razmjene podataka o prekograničnom kriminalitetu koji se trebaju uključiti u europsku sliku stanja;

(b)

Satelitskim centrom Europske unije, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva prilikom osiguravanja zajedničke primjene sredstava nadzora;

(c)

Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje i tijelima, uredima i agencijama Unije, uključujući Europski ured za potporu azilu, koji Agenciji mogu dostaviti informacije koje su relevantne za održavanje europske slike stanja i zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja;

(d)

međunarodnim organizacijama koje Agenciji mogu dostaviti informacije relevantne za održavanje europske slike stanja i zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja.

3.   U skladu sa stavkom 1., Agencija može surađivati s Centrom za pomorske analize i operacije u vezi s opojnim drogama (MAOC-N) i Centrom za koordinaciju za borbu protiv droga na Mediteranu (CeCLAD-M) za potrebe razmjene podataka o prekograničnom kriminalitetu koji se trebaju uključiti u europsku sliku stanja.

4.   Razmjena podataka između Agencije i tijela, ureda i agencija Unije te međunarodnih organizacija iz stavaka 2. i 3 provodi se putem komunikacijske mreže iz članka 7. ili drugih komunikacijskih mreža koje zadovoljavaju kriterije dostupnosti, povjerljivosti i integriteta.

5.   Suradnja između Agencije i tijela, ureda i agencija Unije te međunarodnih organizacija iz stavaka 2. i 3 uređuje se kao dio radnih sporazuma u skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004 te odgovarajućom pravnom osnovom dotičnog tijela, ureda ili agencije Unije ili međunarodne organizacije. U pogledu postupanja s klasificiranim podacima, u tim se sporazumima predviđa da dotično tijelo, ured ili agencija Unije ili međunarodna organizacija poštuju sigurnosna pravila i standarde istovjetne onima koje primjenjuje Agencija.

6.   Tijela, uredi i agencije Unije te međunarodne organizacije iz stavaka 2. i 3 upotrebljavaju informacije primljene u kontekstu EUROSUR-a isključivo u skladu s ograničenjima svojeg pravnog okvira i u skladu s temeljnim pravima, uključujući zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka.

Članak 19.

Suradnja s Irskom i Ujedinjenom Kraljevinom

1.   Za potrebe ove Uredbe razmjena podataka i suradnja s Irskom i Ujedinjenom Kraljevinom može se odvijati na temelju bilateralnih ili multilateralnih sporazuma između Irske odnosno Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više susjednih država članica ili posredstvom regionalnih mreža utemeljenih na tim sporazumima. Nacionalni koordinacijski centri država članica kontaktna su tučka za razmjenu informacija s odgovarajućim tijelima Irske i Ujedinjene Kraljevine u sklopu EUROSUR-a. O sklapanju tih sporazuma obavješćuje se Komisija.

2.   Sporazumi iz stavka 1. ograničeni su na sljedeću razmjenu informacija između nacionalnog koordinacijskog centra države članice i odgovarajućeg tijela Irske ili Ujedinjene Kraljevine:

(a)

informacije sadržane u nacionalnoj slici stanja države članice u mjeri u kojoj su dostavljeni Agenciji za potrebe europske slike stanja i zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja;

(b)

informacije prikupljene od strane Irske i Ujedinjene Kraljevine koje su relevantne za potrebe europske slike stanja i zajedničke obavještajne slike predgraničnog područja;

(c)

informacije iz članka 9. stavka 9.

3.   Informacije koje je u kontekstu EUROSUR-a pružila Agencija ili država članica koja nije stranka sporazuma iz stavka 1. ne dijele se s Irskom ili Ujedinjenom Kraljevinom bez prethodnog pristanka Agencije ili te države članice. Države članice i Agencija obvezane su odbijanjem dijeljenja tih informacija s Irskom ili Ujedinjenom Kraljevinom.

4.   Zabranjeno je daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćivanje informacija razmijenjenih u skladu s ovim člankom trećim zemljama ili trećim stranama.

5.   Sporazumi iz stavka 1. uključuju odredbe o financijskim troškovima koji proizlaze iz sudjelovanja Irske i Ujedinjene Kraljevine u provedbi tih sporazuma.

Članak 20.

Suradnja sa susjednim trećim zemljama

1.   Za potrebe ove Uredbe države članice mogu razmjenjivati informacije i surađivati s jednom ili nekoliko susjednih trećih zemalja. Ta razmjena informacija i ta suradnja odvija se na temelju bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili posredstvom regionalnih mreža uspostavljenih na temelju tim sporazumima. Nacionalni koordinacijski centri država članica kontaktna su točka za razmjenu informacija sa susjednim trećim zemljama.

2.   Prije nego što se sklopi bilo koji sporazum iz stavka 1., dotične države članice dostavljaju sporazum Komisiji koja provjerava jesu li njegove odredbe koje su relevantne za EUROSUR usklađene s ovom Uredbom. Nakon što sporazum bude sklopljen, dotična država članica dostavlja ga Komisiji koja o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Agenciju.

3.   Sporazumi iz stavka 1. moraju biti usklađeni s relevantnim pravom Unije i međunarodnim pravom o temeljnim pravima i međunarodnoj zaštiti, uključujući s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom o statusu izbjeglica, a posebno načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

4.   Svaka razmjena osobnih podataka s trećim zemljama u okviru EUROSUR-a strogo je ograničena na ono što je apsolutno nužno za potrebe ove Uredbe. Izvršava se u skladu s Direktivom 95/46/EC, Okvirnom odlukom 2008/977/PUP i relevantnim nacionalnim odredbama o zaštiti podataka.

5.   Zabranjena je svaka razmjena informacija u okviru stavka 1., kojom se trećoj zemlji dostavljaju informacije koje bi se mogle koristiti za identifikaciju osoba ili skupina osoba čiji zahtjev za pristupom međunarodnoj zaštiti je predmet ispitivanja ili koje su izložene ozbiljnom riziku mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne ili bilo kojeg drugog kršenja temeljnih prava.

6.   Svaka razmjena informacija u okviru stavka 1. mora biti usklađena s uvjetima bilateralnih i multilateralnih sporazuma sklopljenih sa susjednim trećim zemljama.

7.   Informacije koje je u kontekstu EUROSUR-a pružila Agencija ili država članica koja nije stranka sporazuma iz stavka 1. ne dijele se s trećom zemljom u okviru tog sporazuma bez prethodnog pristanka Agencije ili te države članice. Države članice i Agencija obvezane su odbijanjem dijeljenja tih informacija s dotičnom trećom zemljom.

8.   Zabranjeno je daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćavanje informacija razmijenjenih u skladu s ovim člankom ostalim trećim zemljama ili trećim stranama.

9.   Svaka razmjena informacija s trećim zemljama pribavljenih putem zajedničke primjene sredstava nadzora podložna je zakonodavstvu i pravilima koji uređuju ta sredstva kao i relevantnim odredbama Direktive 95/46/EZ, Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Okvirne odluke 2008/977/PUP.

Članak 21.

Priručnik

1.   Komisija, u bliskoj suradnji s državama članicama, Agencijom i bilo kojim drugim relevantnim tijelom, uredom ili agencijom Unije daje na raspolaganje praktični priručnik za provedbu i upravljanje sustavom EUROSUR („priručnik”). Priručnik sadrži tehničke i operativne smjernice, preporuke i najbolju praksu, uključujući u pogledu suradnje s trećim zemljama. Komisija donosi priručnik u obliku preporuke.

2.   Nakon savjetovanja s državama članicama i Agencijom, Komisija može odlučiti klasificirati dijelove priručnika oznakom RESTREINT UE/EU RESTRICTED, u skladu s pravilima utvrđenima u Poslovniku Komisije.

Članak 22.

Praćenje i evaluacija

1.   Za potrebe ove Uredbe, Agencija i države članice osiguravaju da su uspostavljeni postupci za praćenje tehničkog i operativnog funkcioniranja EUROSUR-a u odnosu na ciljeve postizanja adekvatne informiranosti o stanju i sposobnosti reagiranja na vanjskim granicama te poštovanja temeljnih prava, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

2.   Agencija do 1. prosinca 2015. te nakon toga svake dvije godine podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju EUROSUR-a.

3.   Komisija do 1. prosinca 2016. te nakon toga svake četiri dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću općenitu evaluaciju EUROSUR-a. Ta evaluacija uključuje procjenu rezultata postignutih u odnosu na postavljene ciljeve, vrijednosti načela na kojima se temelji, primjene ove Uredbe u državama članicama i od strane Agencije te sukladnosti s temeljnim pravima i učinka na njih. Ona također uključuje evaluaciju troškova i koristi. Uz evaluaciju se prema potrebi prilažu odgovarajući prijedlozi za izmjenu ove Uredbe.

4.   Države članice dostavljaju Agenciji informacije potrebne za izradu izvješća iz stavka 2.

Agencija dostavlja Komisiji informacije potrebne za izradu evaluacije iz stavka 3.

Članak 23.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 2007/2004

Uredba (EZ) br. 2007/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. stavku 1. točka (i) zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

osigurava potrebnu pomoć za razvoj i djelovanje Europskog sustava nadzora granica i, prema potrebi, za razvoj zajedničkog okruženja za razmjenu informacija, uključujući interoperabilnost sustava, posebice uspostavom, održavanjem i koordiniranjem okvira EUROSUR-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (16)

2.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 11.ca

Obrada osobnih podataka u okviru sustava EUROSUR

Agencija može obrađivati osobne podatke kako je određeno u članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1052/2013, koji se primjenjuje u skladu s mjerama iz članka 11.a ove Uredbe. Obrada takvih podataka posebno mora poštovati načela nužnosti i proporcionalnosti te je zabranjeno daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćivanje trećim zemljama takvih osobnih podataka koje obrađuje Agencija.”

Članak 24.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje od 2. prosinca 2013.

3.   Bugarska, Estonija, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i Finska uspostavljaju nacionalne koordinacijske centre u skladu s člankom 5. od 2. prosinca 2013.

Preostale države članice osnivaju nacionalne koordinacijske centre u skladu s člankom 5. od 1. prosinca 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. listopada 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 10. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 22. listopada 2013.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.).

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 8, 12.01.2001., str. 1.).

(5)  Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim predmetima (SL L 350, 30.12.2008., str. 60.).

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(9)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(10)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(11)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(12)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(13)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).

(14)  Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13.4.2006., str. 1.).

(15)  SL L 308, 8.12.2000., str. 26.

(16)  Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopad 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.).”;


PRILOG

Prilikom uspostave, upravljanja i održavanja različitih dijelova okvira EUROSUR-a uzimaju se u obzir sljedeća načela:

(a)

Načelo interesnih zajednica: nacionalni koordinacijski centri i Agencija uspostavljaju posebne interesne zajednice za razmjenu informacija i suradnju u okviru EUROSUR-a. Interesne zajednice koriste se za organizaciju različitih nacionalnih koordinacijskih centara i Agencije u svrhu razmjene informaciju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, zahtjeva i interesa.

(b)

Načela konzistentnog upravljanja i korištenja postojećih struktura: Agencija osigurava konzistentnost između različitih dijelova okvira EUROSUR-a, uključujući pružanjem smjernica i potpore nacionalnim koordinacijskim centrima i promicanjem interoperabilnosti informacija i tehnologije. Okvir EUROSUR-a do najveće moguće mjere koristi postojeće sustave i kapacitete, kako bi se optimiziralo korištenje općeg proračuna Unije i izbjeglo udvostručavanje. U tom se kontekstu EUROSUR uspostavlja kao potpuno kompatibilan s CISE-om, kako bi na taj način doprinio koordiniranom i troškovno učinkovitom pristupu međusektorskoj razmjeni informacija u Uniji i iskoristio njegove prednosti.

(c)

Načela razmjene informacija i osiguranja informacija: informacije dostupne u okviru EUROSUR-a raspoložive su svim nacionalnim koordinacijskim centrima i Agenciji, osim ako su utvrđena ili dogovorena posebna ograničenja. Nacionalni koordinacijski centri osiguravaju raspoloživost, povjerljivost i integritet informacija koje se trebaju razmijeniti na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Agencija osigurava raspoloživost, povjerljivost i integritet informacija koje se trebaju razmijeniti na europskoj i međunarodnoj razini.

(d)

Načela usmjerenosti na uslugu i normizacije: različiti kapaciteti EUROSUR-a provode se upotrebom pristupa usmjerenog na uslugu. Agencija osigurava da se okvir EUROSUR-a u najvećoj mogućoj mjeri temelji na međunarodno dogovorenim standardima.

(e)

Načelo fleksibilnosti: organizacija, informacije i tehnologija osmišljeni su kako bi dionicima EUROSUR-a omogućili da na promjenjive situacije reagiraju na fleksibilan i strukturiran način.


Izjava Vijeća

EUROSUR će doprinijeti poboljšanju zaštite i spašavanja života migranata. Vijeće podsjeća da su potraga i spašavanje na moru nadležnost država članica koju izvršavaju u okviru međunarodnih konvencija.