3.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 261/5


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 944/2013

оd 2. listopada 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezinog članka 37. stavka 5. i članka 53.,

budući da:

(1)

U pogledu oznake obavijesti P210 navedene u Prilogu IV. dijelu 1 tablici 6.2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, 5. revizija Globalno usklađenog sustava razvrstavanja i označivanja kemikalija (dalje u tekstu: „GHS”) Ujedinjenih naroda izazvala je promjene koje nisu u potpunosti uzete u obzir u Uredbi Komisije (EU) br. 487/2013 (2). Radi dosljednosti potrebno je omogućiti potpunu usklađenost GHS-a i Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

(2)

Prilog VI. dio 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 sadrži dva popisa opasnih tvari za koje je utvrđeno usklađeno razvrstavanje i označivanje. Tablica 3.1. sadrži popis opasnih tvari za koje je utvrđeno usklađeno razvrstavanje i označivanje na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I. dijelovima 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Tablica 3.2. sadrži popis opasnih tvari za koje je utvrđeno usklađeno razvrstavanje i označivanje na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (3). Ta dva popisa treba izmijeniti kako bi se uključila ažurirana razvrstavanja za tvari koje su već podložne usklađenom razvrstavanju i nova usklađena razvrstavanja.

(3)

Odbor za procjenu rizika (RAC) Europske agencije za kemikalije (ECHA) dao je mišljenja na prijedloge za usklađeno razvrstavanje i označivanje tvari koje su podnesene ECHA-i u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Na temelju tih mišljenja te primjedbi koje su primljene od zainteresiranih strana, primjereno je izmijeniti Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 kako bi se uskladilo razvrstavanje i označivanje određenih tvari.

(4)

Usklađena razvrstavanja utvrđena u Prilogu VI. dijelu 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom ne bi trebalo primijeniti odmah budući da će operaterima trebati određeno vrijeme da označivanje i pakiranje tvari i smjesa prilagode novom razvrstavanju i da prodaju postojeće zalihe. Osim toga, operaterima će biti potrebno određeno vrijeme kako bi se uskladili s obvezama registriranja koje proizlaze iz novih usklađenih razvrstavanja za tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A i 1.B (tablica 3.1.) i kategorija 1. i 2. (tablica 3.2.) ili kao tvari vrlo toksične za vodene organizme koje u vodenom okolišu mogu uzrokovati dugoročne učinke, a posebno s obvezama određenim u članku 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije i o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (4).

(5)

U vezi sa smolom, ugljenim katranom, visokotemperaturnom (EZ broj: 266-028-2), trebat će produžiti razdoblje kako bi se operaterima omogućilo da ispune obveza koje proizlaze iz novih usklađenih razvrstavanja za tvari koje su razvrstane kao vrlo toksične za vodene organizme koje u vodenom okolišu mogu uzrokovati dugoročne učinke, a posebno s obvezama određenim u članku 3. i Prilogu III. Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (5). Stoga je potrebno predvidjeti dulje prijelazno razdoblje prije početka primjene usklađenog razvrstavanja.

(6)

U vezi s tvari galijevim arsenidom (EZ broj: 215-114-8), RAC je u postupku usvajanja novog mišljenja za razred opasnosti „reproduktivno toksično”. Stoga se taj razred opasnosti ne bi smio nalaziti u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dok to mišljenje ne postane konačno.

(7)

U vezi s tvari poliheksametilen biguanid hidroklorid (CAS broj 27083-27-8 ili 32289-58-0), novi su znanstveni podaci postali dostupni za razred opasnosti „akutna toksičnost (udisanje)”, što sugerira da razvrstavanje tog razreda opasnosti prema preporukama iz RAC-ova mišljenja koje je utemeljeno na starijim podacima možda nije odgovarajuće. Stoga se taj razred opasnosti ne bi smio nalaziti u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dok RAC ne da mišljenje utemeljeno na novim podacima, a svi ostali razredi opasnosti koji su bili obuhvaćeni ranijim mišljenjem RAC-a bi se trebali nalaziti u njemu.

(8)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe (EZ) br. 1272/2008 koje dopuštaju dobrovoljnu primjenu novih odredbi u ranijoj fazi, dobavljačima bi trebalo biti omogućeno da primjenjuju usklađena razvrstavanja utvrđena u Prilogu VI. dijelu 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom i da u skladu s njima dobrovoljno prilagođavaju označivanje i pakiranje prije datuma na koje usklađena razvrstavanja postaju obvezna.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

Prilog VI. izmjenjuje se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

2.

Prilog VI. dio 3. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

tablica 3.1. izmjenjuje se kako slijedi:

i.

unosi određeni u Prilogu VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 koji odgovaraju unosima određenima u Prilogu II. ovoj Uredbi zamjenjuju se unosima određenima u Prilogu II. ovoj Uredbi;

ii.

unosi određeni u Prilogu III. ovoj Uredbi umeću se prema redoslijedu unosa određenom u tablici 3.1.;

(b)

tablica 3.2. izmjenjuje se kako slijedi:

i.

unosi određeni u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 koji odgovaraju unosima određenima u Prilogu IV. ovoj Uredbi zamjenjuju se unosima određenima u Prilogu IV. ovoj Uredbi;

ii.

unosi određeni u Prilogu V. ovoj Uredbi umeću se prema redoslijedu unosa određenom u tablici 3.2.;

Članak 2.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 2. tvari i smjese mogu do 1. prosinca 2014. odnosno 1. lipnja 2015. biti razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom.

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 2. za tvari razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 i stavljene na tržište do 1. prosinca 2014. ne zahtijeva se da budu ponovno označene i ponovno pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom do 1. prosinca 2016.

3.   Odstupajući od članka 3. stavka 2. za mješavine razvrstane, označene i pakirane u skladu s Direktivom 1999/45/EZ Eruopskog parlametna i Vijeća (6) ili Uredbom (EZ) br. 1272/2008 i stavljene na tržište do 1. lipnja 2015. ne zahtijeva se da budu ponovno označene i ponovno pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom do 1. lipnja 2017.

4.   Odstupajući od članka 3. stavka 3. usklađena razvrstavanja utvrđena Prilogom VI. dijelom 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom mogu se primjenjivati prije datuma navedenih u članku 3. stavku 3.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članak 1. stavak 1. primjenjuje se na tvari od 1. prosinca 2014., a na smjese od 1. lipnja 2015.

3.   Članak 1. stavak 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2015. na sve unose osim na unos smola, ugljeni katran, visokotemp. (EZ br. 266-028-2), za koji će se od 1. travnja 2016. primjenjivati članak 1.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  SL L 149, 1.6.2013., str. 1.

(3)  SL 196, 16.8.1967., str. 1.

(4)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(5)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.

(6)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1.


PRILOG I.

U Prilogu IV. dijelu 1. tablici 6.2 Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kod P210 zamjenjuje se sljedećim:

„P210

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti.

Eksplozivi (odjeljak 2.1.)

Podrazredi 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.

 

Zapaljivi plinovi (odjeljak 2.2.)

1, 2

Aerosoli (odjeljak 2.3.)

1, 2, 3

Zapaljive tekućine (odjeljak 2.6.)

1, 2, 3

Zapaljive krutine (odjeljak 2.7.)

1, 2

Samoreagirajuće tvari i smjese (odjeljak 2.8.)

Tipovi A, B, C, D, E, F

Piroforne tekućine (odjeljak 2.9.)

1

Piroforne krutine (odjeljak 2.10.)

1

Oksidirajuće tekućine (odjeljak 2.13.)

1, 2, 3

Oksidirajuće krutine (odjeljak 2.14.)

1, 2, 3

Organski peroksidi (odjeljak 2.15.)

Tipovi A, B, C, D, E, F”


PRILOG II.

Broj indeksa

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

M faktori

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

015-004-00-8

aluminijev fosfid

244-088-0

20859-73-8

Reakc. s vodom 1

H260

GHS02

H260

EUH029

M = 100

 

Ak. toks. 2

H300

GHS06

H300

EUH032

 

Ak. toks. 3

H311

GHS09

H311

 

Ak. toks. 1

H330

Opasnost

H330

 

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

H400

 

015-005-00-3

magnezijev fosfid;

trimagnezijev difosfid

235-023-7

12057-74-8

Reakc. s vodom 1

H260

GHS02

H260

EUH029

M = 100

 

Ak. toks. 2

H300

GHS06

H300

EUH032

 

Ak. toks. 3

H311

GHS09

H311

 

Ak. toks. 1

H330

Opasnost

H330

 

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

H400

 

015-123-00-5

fenamifos (ISO)

etil-4-metil-tio-m-tolil-izopropil-fosforamidat

244-848-1

22224-92-6

Ak. toks. 2

H300

GHS06

H300

 

M = 100

M = 100

 

Ak. toks. 2

H310

GHS09

H310

Ak. toks. 2

H330

Opasnost

H330

Nadraž. oka 2

H319

 

H319

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

030-012-00-1

aluminijev-magnezijev-cinkkarbonat-hidroksid

423-570-6

169314-88-9

Kron. toks. vod. okol. 4

H413

 

H413

 

 

 

602-006-00-4

kloroform;

triklormetan

200-663-8

67-66-3

Karc. 2

H351

GHS06

H351

 

 

 

Repr. 2

H361d

GHS08

H361d

Ak. toks. 3

H331

Opasnost

H331

Ak. toks. 4

H302

 

H302

TCOP 1

H372

 

H372

Nadraž. oka 2

H319

 

H319

Nadraž. koža 2

H315

 

H315

603-097-00-3

1,1’,l”-nitrilotripropan-2-ol;

triizopropanolamin

204-528-4

122-20-3

Nadraž. oka 2

H319

GHS07

Upozorenje

H319

 

 

 

605-008-00-3

akrolein;

rop-2-enal;

akrilaldehid

203-453-4

107-02-8

Zap. tek. 2

H225

GHS02

H225

EUH071

Nagriz. koža 1; H314: C ≥ 0,1 %

D

Ak. toks. 1

H330

GHS06

H330

 

Ak. toks. 2

H300

GHS05

H300

 

Ak. toks. 3

H311

GHS09

H311

 

Nagriz. koža 1

H314

Opasnost

H314

 

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

 

M = 100

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

 

M = 1

607-023-00-0

vinilni acetat

203-545-4

108-05-4

Zap. tek. 2

H225

GHS02

H225

 

 

D

Karc. 2

H351

GHS08

H351

 

 

Ak. toks. 4

H332

GHS07

H332

 

 

TCOJ 3

H335

Opasnost

H335

 

 

607-613-00-8

Smjesa:

 

sukcinatna kiselina

 

monopersukcinatna kiselina

 

dipersukcinatna kiselina

 

monometil ester sukcinatne kiseline

 

monometil ester persukcinatne kiseline

 

dimetil sukcinat

 

glutarna kiselina

 

monoperglutarna kiselina

 

diperglutarna kiselina

 

monometil ester glutane kiseline

 

monometil ester perglutarne kiseline dimetil glutarat

 

adipinska kiselina monoperadipinska kiselina

 

diperadipinska kiselina

 

monometil ester adipinske kiseline

 

monometil ester peradipinske kiseline

 

dimetil adipat

 

vodikov peroksid

 

metanol

 

voda

432-790-1

 

Ak. toks. 4*

H332

GHS07

H332

 

 

 

Ak. toks. 4*

H312

GHS05

H312

Ak. toks. 4*

H302

GHS08

H302

Nagriz. koža 1B

H314

Opasnost

H314

TCOJ 2

H371 (oči)

 

H371 (oči)

609-003-00-7

nitrobenzen

202-716-0

98-95-3

Karc. 2

H351

GHS06

H351

 

 

 

Repr. 1B

H360F

GHS08

H360F

Ak. toks. 3

H301

Opasnost

H301

Ak. toks. 3

H331

 

H331

Ak. toks. 3

H311

 

H311

TCOP 1

H372 (krv)

 

H372 (krv)

Kron. toks. vod. okol. 3

H412

 

H412

612-120-00-6

aklonifen (ISO);

2-kloro-6-nitro-3-fenoksianilin

277-704-1

74070-46-5

Karc. 2

H351

GHS08

H351

 

M = 100

M = 10

 

Derm. senz. 1A

H317

GHS07

H317

 

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

GHS09

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

Upozorenje

H410

 

613-175-00-9

epoksikonazol (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[( 1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran

406-850-2

133855-98-8

Karc. 2

H351

GHS08

H351

 

 

 

Repr. 1B

H360Df

GHS09

H360Df

Kron. toks. vod. okol. 2

H411

Opasnost

H411

616-200-00-1

smjesa N,N’-etan-1,2-diilbis(heksanamida), 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekanamida i N,N’-etan-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekanamida)

432-430-3

 

Kron. toks. vod. okol. 4

H413

 

H413

 

 

 

648-055-00-5

smola, ugljeni katran, visokotemperaturna

[Ostatak iz destilacije visokotemperaturnog ugljenog katrana. Crna kruta tvar s točkom omekšavanja približno od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljena primarno od složene smjese aromatskih ugljikovodika s tročlanim ili višečlanim kondenziranim prstenovima.]

266-028-2

65996-93-2

Karc. 1A

H350

GHS08

H350

 

M = 1000

M = 1000

 

Muta. 1B

H340

GHS09

H340

 

Repr. 1 B

H360FD

Opasnost

H360FD

 

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

 

649-330-00-2

Benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teški;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven u postupku katalitičke hidrodesulfurizacije. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 koji vriju u području približno od 90 °C do 230 °C (194 °F do 446 °F).]

265-185-4

64742-82-1

Karc. 1 B

H350

GHS08

H350

 

 

P

Muta. 1B

H340

Opasnost

H340

TCOP 1

H372 (središnji Živčani sustav)

 

H372 (središnji Živčani sustav)

Aspir. toks. 1

H304

 

H304

649-345-00-4

Stoddard otapalo;

Niskovrijući benzin — nespecificiran;

[Bezbojni pročišćeni naftni destilat bez užeglih ili neugodnih mirisa koji vrije u području približno od 148,8 °C do 204,4 °C (300 °F do 400 °F]

232-489-3

8052-41-3

Karc. 1 B

H350

GHS08

H350

 

 

P

Muta. 1B

H340

Opasnost

H340

TCOP 1

H372 (središnji živčani sustav)

 

H372 (središnji Živčani sustav)

Aspir. toks. 1

H304

 

H304

649-405-00-X

Benzinsko otapalo (nafta), srednje alifatsko;

primarni petrolej;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom sirove nafte ili prirodnog benzina. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području od C9 do C12 koji vriju u području približno od 140 °C do 220 °C.) (284 °F to 428 °F).]

265-191-7

64742-88-7

TCOP 1

H372 (središnji živčani sustav)

GHS08

H372 (središnji Živčani sustav)

 

 

 

Aspir. toks. 1

H304

Opasnost

H304


PRILOG III.

Broj indeksa

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

M faktori

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

031-001-00-4

galijev arsenid

215-114-8

1303-00-0

Karc. 1B

H350

GHS08

H350

 

 

 

TCOP 1

H372 (dišni i krvotvorni sustavi)

Opasnost

H372 (dišni i krvotvorni sustavi)

050-025-00-6

triklorometilstanan

213-608-8

993-16-8

Repr. 2

H361d

GHS08

Upozorenje

H361d

 

 

 

050-026-00-1

2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

260-828-5

57583-34-3

Repr. 2

H361d

GHS08

Upozorenje

H361d

 

 

 

050-027-00-7

2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

239-622-4

15571-58-1

Repr. 1 B

H360D

GHS08

Opasnost

H360D

 

 

 

601-087-00-3

2,4,4-trimetilpenten

246-690-9

25167-70-8

Zap. tek. 2

H225

GHS02

H225

 

 

D

Aspir. toks. 1

H304

GHS07

H304

TCOJ 3

H336

GHS08

Opasnost

H336

606-145-00-1

sulkotrion (ISO);

2-[2-kloro-4-(metilsulfonil)benzoil]cikloheksan-1,3-dion

 

99105-77-8

Repr. 2

H361d

GHS08

H361d

 

M = 1

M = 10

 

TCOP 2

H373 (bubrezi)

GHS07

H373 (bubrezi)

Derm. senz. 1 A

H317

GHS09

H317

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

Upozorenje

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

607-699-00-7

bifentrin (ISO);

(2-metilbifenil-3-il)metil rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

 

82657-04-3

Karc. 2

H351

GHS06

H351

 

M = 10 000

M = 100 000

 

Ak. toks. 3

H331

GHS08

H331

Ak. toks. 2

H300

GHS09

H300

TCOP 1

H372 (živčani sustav)

Opasnost

H372 (živčani sustav)

Derm. senz. 1 B

H317

 

H317

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

607-700-00-0

indoksakarb (ISO);

metil (4aS)-7-kloro-2-{(metoksikarbonil)[4-(trifluorometoksi)fenil]karbamoil}-2,5-dihidroindeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazin-4a(3H)-karboksilat [1]

 

173584-44-6 [1]

Ak. toks. 3

H301

GHS06

H301

 

M = 1

M = 1

 

Ak. toks. 4

H332

GHS08

H332

TCOP 1

H372 (krv, živčani sustav, srce)

GHS09

H372 (krv, živčani sustav, srce)

Derm. senz. 1 B

H317

Opasnost

H317

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

smjesa (S)- Indoksakarba i (R)- Indoksakarba 75:25;

metil 7-kloro-2-{(metoksikarbonil)[4-(trifluorometoksi)fenil]karbamoil}-2,5-dihidroindeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazin-4a(3H)-karboksilat [2]

144171-61-9 [2]

 

 

 

 

607-702-00-1

diheksil ftalat

201-559-5

84-75-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Opasnost

H360FD

 

 

 

607-703-00-7

amonijevpentadeca- fluorooktanoat

223-320-4

3825-26-1

Karc. 2

H351

GHS08

H351

 

 

 

Repr. 1B

H360D

GHS07

H360D

Lakt.

H362

GHS05

H362

Ak. toks. 4

H332

Opasnost

H332

Ak. toks. 4

H302

 

H302

TCOP 1

H372 (jetra)

 

H372 (jetra)

Ozlj. oka 1

H318

 

H318

607-704-00-2

perfluorooktanska kiselina

206-397-9

335-67-1

Karc. 2

H351

GHS08

H351

 

 

 

Repr. 1B

H360D

GHS07

H360D

Lakt.

H362

GHS05

H362

Ak. toks. 4

H332

Opasnost

H332

Ak. toks. 4

H302

 

H302

TCOP 1

H372 (jetra)

 

H372 (jetra)

Ozlj. oka 1

H318

 

H318

612-282-00-8

oktadecilamin

204-695-3

124-30-1

Aspir. toks. 1

H304

GHS05

H304

 

M = 10

M = 10

 

TCOP 2

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

GHS08

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

Nadraž. koža 2

H315

GHS09

H315

Ozlj. oka 1

H318

Opasnost

H318

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

612-283-00-3

(Z)-oktadec-9-enilamin

204-015-5

112-90-3

Ak. toks. 4

H302

GHS05

H302

 

M = 10

M = 10

 

Aspir. toks. 1

H304

GHS07

H304

TCOJ 3

H335

GHS08

H335

TCOP 2

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

GHS09

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

Nagriz. koža 1B

H314

Opasnost

H314

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

612-284-00-9

amini, alkil hidrogeniranog loja

262-976-6

61788-45-2

Aspir. toks. 1

H304

GHS08

H304

 

M = 10

M = 10

 

TCOP 2

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

GHS05

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

Nadraž. koža 2

H315

GHS09

H315

Ozlj. oka 1

H318

Opasnost

H318

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

612-285-00-4

amini, kokosov alkil

262-977-1

61788-46-3

Ak. toks. 4

H302

GHS05

H302

 

M = 10

M = 10

 

Aspir. toks. 1

H304

GHS07

H304

TCOJ 3

H335

GHS08

H335

TCOP 2

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

GHS09

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

Nagriz. koža 1B

H314

Opasnost

H314

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

612-286-00-X

amini, alkil loja

263-125-1

61790-33-8

Ak. toks. 4

H302

GHS05

H302

 

M = 10

M = 10

 

Aspir. toks. 1

H304

GHS07

H304

TCOP 2

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

GHS08

H373 (gastrointestinalni trakt, jetra, imunološki sustav)

Nagriz. koža 1B

H314

GHS09

H314

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

Opasnost

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

616-206-00-4

flufenoksuron (ISO);

1-(4-(2-kloro-α,α,α-p-trifluorotoliloksi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)urea

417-680-3

101463-69-8

Lakt.

H362

GHS09

H362

 

M = 10 000

M = 10 000

 

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

Upozorenje

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

616-207-00-X

poliheksametilen biguanid hidroklorid

 

27083-27-8 ili 32289-58-0

Karc. 2

H351

GHS05

H351

 

M = 10

M = 10

 

Ak. toks. 4

H302

GHS07

H302

TCOP 1

H372 (dišni sustav) (udisanje)

GHS08

H372 (dišni sustav) (udisanje)

Ozlj. oka 1

H318

GHS09

H318

Derm. senz. 1B

H317

Opasnost

H317

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

616-208-00-5

N-etil-2-pirolidon;

1-ethilpirolidin-2-on

220-250-6

2687-91-4

Repr. 1B

H360D

GHS08

Opasnost

H360D

 

 

 

616-209-00-0

amidosulfuron (ISO);

3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-((N-metil-N-metilsulfonilamino)sulfonil)urea

407-380-0

120923-37-7

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

GHS09

 

 

M = 100

M = 100

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

Upozorenje

H410

616-210-00-6

tebufenpirad (ISO);

N-(4-tertbutilbenzil)-4-kloro-3-etil-1-metil-1Hpirazol-5- karboksamid

 

119168-77-3

Ak. toks. 3

H301

GHS06

H301

 

M = 10

M = 10

 

Ak. toks. 4

H332

GHS08

H332

TCOP 2

H373 (gastrointestinalni trakt) (oralno)

GHS09

H373 (gastrointestinalni trakt) (oralno)

Derm. senz. 1B

H317

Opasnost

H317

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

 

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

 

H410

616-211-00-1

prokinazid (ISO);

6-jodo-2-propoksi-3-propilkinazolin-4 (3H)-on

 

189278-12-4

Karc. 2

H351

GHS08

H351

 

M = 1

M = 10

 

Ak. toks. vod. okol. 1

H400

GHS09

 

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

Upozorenje

H410


PRILOG IV.

Broj indeksa

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

Napomene

015-004-00-8

aluminijev fosfid

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-50

S: (1/2-)3/9/14/49-8-22-30-36/37-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

015-005-00-3

magnezijev fosfid;

trimagnezijev difosfid

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-50

S: (1/2-)3/9/14/49-8-22-30-36/37-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

015-123-00-5

fenamifos (ISO);

etil-4-metiltio-m-tolil izpropil fosforamidat

244-848-1

22224-92-6

T+; R26/28

T; R24

Xi; R36

N; R50-53

T+; N

R: 24-26/28-36-50/53

S: (1/2-)23-26-28-35-36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

030-012-00-1

aluminijev-magnezijev-cinkkarbonat-hidroksid

423-570-6

169314-88-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

602-006-00-4

kloroform;

triklormetan

200-663-8

67-66-3

Karc. kat. 3; R40

Repr. kat. 3; R63

Xn; R20/22-48/20

Xi; R36/38

Xn

R: 20/22-36/38-40-48/20-63

S: (2-)36/37

 

 

603-097-00-3

1,1′,1′′-nitrilotripropan-2-ol;

triizopropanolamin

204-528-4

122-20-3

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

605-008-00-3

akrolein;

prop-2-enal;

akrilaldehid

203-453-4

107-02-8

F; R11

T+; R26/28

T; R24

C; R34

N; R50

F; T+; N

R: 11-24-26/28-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 0,1 %

N; R50: C ≥ 0,25 %

D

607-023-00-0

vinilni acetat

203-545-4

108-05-4

F; R11

Karc kat. 3; R40

Xn; R20

Xi; R37

F; Xn

R: 11-20-37-40

S: 9-16-33-36/37

 

D

607-613-00-8

reaction mass of:

 

succinic acid

 

monopersuccinic acid

 

dipersuccinic acid

 

monomethyl ester of succinic acid

 

monomethyl ester of persuccinic acid

 

dimethyl succinate

 

glutaric acid

 

monoperglutaric acid

 

diperglutaric acid

 

monomethyl ester of glutaric acid

 

monomethyl ester of perglutaric acid

 

dimethyl glutarate

 

adipic acid

 

monoperadipic acid

 

diperadipic acid

 

monomethyl ester of adipic acid

 

monomethyl ester of peradipic acid

 

dimethyl adipate

 

hydrogen peroxide

 

methanol

 

water

432-790-1

 

C; R34

Xn; R20/21/22-68/20/21/22

C

R: 20/21/22-34-68/20/21/22

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45

 

 

609-003-00-7

nitrobenzen

202-716-0

98-95-3

Karc. kat. 3; R40

Repr. kat. 2; R60

T; R23/24/25-48/23/24/25

R52-53

T

R: 23/24/25-48/23/24/25-40-60-52/53

S: 45-53

 

 

612-120-00-6

aklonifen (ISO);

2-kloro-6-nitro-3-fenoksianilin

277-704-1

74070-46-5

Karc. kat. 3; R40

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 40-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

613-175-00-9

epoksikonazol (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il) metil]oksiran

406-850-2

133855-98-8

Karc. kat. 3; R40

Repr. kat. 2; R61

Repr. kat. 3; R62

N; R51-53

T; N

R: 61-40-62-51/53

S: 45-53-61

 

 

616-200-00-1

smjesa N,N’-etan-1,2-diilbis(heksanamida), 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekanamida i N,N’-etan-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekanamida)

432-430-3

 

R53

R: 53

S: 61

 

 

648-055-00-5

smola, ugljeni katran, visokotemperaturna

[Ostatak iz destilacije visokotemperaturnog ugljenog katrana. Crna kruta tvar s točkom omekšavanja približno od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljena primarno od složene smjese aromatskih ugljikovodika s tročlanim ili višečlanim kondenziranim prstenovima.]

266-028-2

65996-93-2

Karc. kat. 1; R45

Muta. kat. 2; R46

Repr. kat. 2; R60-61

N; R50-53

T; N

R: 45-46-60-61-50/53

S: 45-53-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C <

0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C <

0,0025 %

 

649-330-00-2

Benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teški;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven u postupku katalitičke hidrodesulfurizacije. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 koji vriju u području približno od 90 °C do 230 °C (194 °F do 446 °F)]

265-185-4

64742-82-1

Karc. kat. 2; R45

Muta. kat. 2; R46

Xn; R48/20-65

T

R: 45-46-48/20-65

S: 45-53

 

P

649-345-00-4

Stoddard otapalo;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Bezbojni pročišćeni naftni destilat bez užeglih ili neugodnih mirisa koji vrije u području približno od 148,8 °C do 204,4 °C (300 °F do 400 °F).]

232-489-3

8052-41-3

Karc. kat. 2; R45

Muta. kat. 2; R46

Xn; R48/20-65

T

R: 45-46-48/20-65

S: 45-53

 

P

649-405-00-X

benzinsko otapalo (nafta), srednje alifatsko;

primarni petrolej;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom sirove nafte ili prirodnog benzina. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području od C9 do C12 koji vriju u području približno od 140 °C do 220 °C (284 °F to 428 °F).]

265-191-7

64742-88-7

Xn; R48/20-65

Xn

R: 48/20-65

S: (2-)23-24-62

 

 


PRILOG V.

Broj indeksa

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

Napomene

031-001-00-4

galijev arsenid

215-114-8

1303-00-0

Karc. kat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23

S: 45-53

 

E

050-025-00-6

triklorometilstanan

213-608-8

993-16-8

Repr. kat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)22-36/37

 

 

050-026-00-1

2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

260-828-5

57583-34-3

Repr. kat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)22-36/37

 

 

050-027-00-7

2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

239-622-4

15571-58-1

Repr. kat. 2; R61

T

R: 61

S: 45-53

 

 

601-087-00-3

2,4,4-trimetilpenten

246-690-9

25167-70-8

F; R11

Xn; R65

R67

F; Xn

R: 11-65-67

S: 9-16-33-62

 

D

606-145-00-1

sulkotrion (ISO);

2-[2-kloro-4-(metilsulfonil)benzoil]cikloheksan-1,3-dion

 

99105-77-8

Repr. kat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-63-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C< 2,5 %

R43: C ≥ 0,1 %

 

607-699-00-7

bifentrin (ISO);

(2-metilbifenil-3-il)metil rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

 

82657-04-3

Karc. kat. 3; R40

T; R23/25

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-40-43-48/22-50/53

S: (1/2-)23-24-36/37-38- 45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,0025 %

N; R51-53: 0,00025 % ≤ C< 0,0025 %

R52-53: 0,000025 % ≤ C < 0.00025 %

 

607-700-00-0

indoksakarb (ISO);

metil (4aS)-7-kloro-2-{(metoksikarbonil)[4-(trifluorometoksi)fenil]karbamoil}-2,5-dihidroindeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazin-4a(3H)-karboksilat

 

173584-44-6

T; R25-48/25

Xn; R20

R43

N; R50-53

T; N

R: 20-25-43-48/25-50/53

S: (1/2-)24-37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-701-00-6

smjesa (S)- Indoksakarba i (R)- Indoksakarba 75:25;

metil 7-kloro-2-{(metoksikarbonil)[4-(trifluorometoksi)fenil]karbamoil}-2,5-dihidroindeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazin-4a(3H)-karboksilat

 

144171-61-9

T; R48/25

Xn; R20/22

R43

N; R50-53

T; N

R: 20/22-43-48/25-50/53

S: (1/2-)24-37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-702-00-1

diheksil ftalat

201-559-5

84-75-3

Repr. kat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 45-53

 

 

607-703-00-7

amonijev pentad- kafluorooktanoat

223-320-4

3825-26-1

Karc. kat. 3; R40

Repr. kat. 2; R61

R64

T; R48/23

Xn; R20/22-48/21/22

Xi; R41

T

R: 61-20/22-40-41- 48/23-48/21/22-64

S: 45-53

 

 

607-704-00-2

perfluorooktanska kiselina

206-397-9

335-67-1

Karc. kat. 3; R40

Repr. kat. 2; R61

R64

T; R48/23

Xn; R20/22-48/21/22

Xi; R41

T

R: 61-20/22-40-41-48/23-48/21/22-64

S: 45-53

 

 

612-282-00-8

oktadecilamin

204-695-3

124-30-1

Xn; R48/22-65

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 38-41-48/22-65-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61-62

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

612-283-00-3

(Z)-oktadec-9-enilamin

204-015-5

112-90-3

Xn; R22-48/22-65

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 22-34-48/22-65-50/53

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61-62

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

612-284-00-9

amini, alkil hidrogeniranog loja

262-976-6

61788-45-2

Xn; R48/22-65

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 38-41-48/22-65-50/53

S: (2-)26-36/37/39-60-61-62

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

612-285-00-4

amini, kokosov alkil

262-977-1

61788-46-3

Xn; R22-48/22-65

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-48/22-65-50/53

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61-62

C; R35: C ≥ 10 %

C; R34: 5 % ≤ C < 10 %

Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

612-286-00-X

amini, alkil loja

263-125-1

61790-33-8

Xn; R22-48/22-65

C; R35

N; 50-53

C; N

R: 22-35-48/22-65-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61-62

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-206-00-4

flufenoksuron (ISO);

1-(4-(2-kloro-α,α,α-p-trifluorotoliloksi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)urea

417-680-3

101463-69-8

R64

R33

N; R50-53

N

R: 33-64-50/53

S: (2-)22-36/37-46-60-61

N; R50-53 C ≥ 0,0025 %

N; R51-53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

R52-53 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %

 

616-207-00-X

poliheksametilen biguanid hidroklorid

 

27083-27-8 ili 32289-58-0

Karc. kat. 3.; R40

Xn; R22

T; R48/23

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/23-50/53

S: (1/2-)22-36/37/39-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-208-00-5

N-etil-2-pirolidon;

1-ethilpirolidin-2-on

220-250-6

2687-91-4

Repr. kat. 2; R61

T

R: 61

S: 45-53

 

 

616-209-00-0

amidosulfuron (ISO);

3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-((N-metil-N-metilsulfonilamino)sulfonil)urea

407-380-0

120923-37-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

616-210-00-6

tebufenpirad (ISO);

N-(4-tertbutilbenzil)-4-kloro-3-etil-1-metil-1Hpirazol-5- karboksamid

 

119168-77-3

Xn; R20/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-43-50/53

S: (2-)24-37/-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-211-00-1

prokinazid (ISO);

6-jod-2-propoksi-3-propilkinazolin-4 (3H)-on

 

189278-12-4

Karc. kat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61