24.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/5


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 912/2013

оd 23. rujna 2013.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 452/2008 uspostavlja se zajednički okvir za sustavnu izradu europske statistike obrazovanja i cjeloživotnog učenja u tri određena područja koji će se provoditi kroz statistička djelovanja.

(2)

Potrebno je donijeti mjere za provedbu pojedinačnih statističkih djelovanja za izradu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja obuhvaćenih područjem 1. iz Uredbe (EZ) br. 452/2008.

(3)

Prilikom izrade i diseminacije europske statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja, nacionalna i statistička tijela Unije trebaju uzeti u obzir načela navedena u Kodeksu prakse europske statistike koji je Odbor za europski statistički sustav potvrdio u rujnu 2011.

(4)

U provedbenim se mjerama za izradu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja treba uzeti u obzir moguće opterećenje obrazovnih institucija i pojedinaca te najnoviji sporazum između Unescova Instituta za statistiku (UIS), Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Komisije (Eurostat) o konceptima, definicijama, obradi podataka, učestalosti i rokovima za prijenos rezultata.

(5)

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (Unesco) pregledala je inačicu Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED) koja se rabila do sada (ISCED 1997) kako bi osigurala usklađenost s razvojem politika i struktura obrazovanja i osposobljavanja.

(6)

Međunarodna usporedivost obrazovne statistike zahtjeva da države članice i institucije Unije rabe klasifikaciju obrazovanja koja je usporediva s revidiranom Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED) (u daljnjem tekstu „ISCED 2011”) koju su države članice Unescoa donijele na svojoj 36. općoj konferenciji u studenome 2011.

(7)

Potrebno je poboljšati prikupljanje podataka iz administrativnih i ostalih izvora o mobilnosti studenata u svim ciklusima studiranja kako bi se pratio napredak i prepoznali izazovi te pridonijelo donošenju politika utemeljenih na dokazima.

(8)

Uredbu Komisije (EU) br. 88/2011 od 2. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja (2) treba staviti izvan snage.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 452/2008 u pogledu prikupljanja, prijenosa i obrade statističkih podataka u području 1. o sustavima obrazovanja i osposobljavanja.

Članak 2.

Obuhvaćeni predmeti i njihove karakteristike

Odabir i specifikacija predmeta obuhvaćenih područjem 1. o sustavima obrazovanja i osposobljavanja, kao i podrobni popis njihovih karakteristika i raščlambe navedeni su u Prilogu I.

Članak 3.

Referentna razdoblja i prijenos rezultata

1.   Podaci o upisima, upisanim polaznicima i osoblju odnose se na školsku/akademsku godinu kako je definirana na nacionalnoj razini (godina t/t + 1). Godišnji podaci o upisima, upisanim polaznicima i osoblju dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) svake godine do 30. rujna u godini t + 2. Prvi prijenos podataka u rujnu 2014. odnosi se na školsku/akademsku godinu 2012./2013. kako je definirana na nacionalnoj razini.

2.   Podaci o polaznicima koji su završili obrazovni program odnose se na školsku/akademsku godinu kako je definirana na nacionalnoj razini (godina t/t + 1) ili na kalendarsku godinu (godina t + 1). Godišnji podaci o polaznicima koji su završili obrazovni program dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) svake godine do 30. studenoga u godini t + 2.

3.   Prvi prijenos podataka o polaznicima koji su završili obrazovni program (osim podataka o polaznicima koji su završili obrazovni program uz „mobilnost bodova” tijekom cijelog ciklusa studiranja) dostavlja se u studenome 2014. i odnosi se na školsku/akademsku godinu 2012./2013. kako je definirana na nacionalnoj razini ili kalendarsku godinu 2013.

4.   Prvi prijenos podataka o polaznicima koji su završili obrazovni program uz „mobilnost bodova” tijekom cijelog ciklusa studiranja dostavlja se u studenome 2017. i odnosi se na školsku/akademsku godinu 2015./2016. kako je definirana na nacionalnoj razini ili kalendarsku godinu 2016.

5.   Mobilni polaznici/polaznici koji su završili obrazovni program neovisno o svojem državljanstvu određuju se prema zemlji podrijetla (sklonost prethodnom obrazovanju nasuprot boravištu i državljanstvu). Podaci o „mobilnim polaznicima/polaznicima koji su završili obrazovni program” do 2016. dostavljaju se prema nacionalnoj definiciji „zemlje podrijetla”. Od 2016. zemlja podrijetla definirat će se kao zemlja u kojoj je dodijeljena diploma višeg srednjeg obrazovanja ili najbolji nacionalni ekvivalent.

6.   Podaci o izdacima za obrazovanje odnose se na financijsku godinu države članice kako je definirana na nacionalnoj razini (godina t). Godišnji podaci o izdacima za obrazovanje i broju polaznika koji su obuhvaćeni u skladu sa statistikom o troškovima za obrazovanje prenose se Komisiji (Eurostat) svake godine do 30. studenoga u godini t + 2. Prvi prijenos podataka u studenom 2014. odnosi se na financijsku godinu 2012.

Članak 4.

Zahtjevi u vezi s kakvoćom podataka i okvir za izvješćivanje o kakvoći

1.   Zahtjevi u vezi s kakvoćom podataka i standardna izvješća o kakvoći za sustave obrazovanja i osposobljavanja navedeni su u Prilogu II.

2.   Države članice svake godine dostavljaju Komisiji (Eurostatu) standardno izvješće o kakvoći u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu II. Standardna izvješća o kakvoći prenose se zajedno s pripadajućim prikazom nacionalnih programa i kvalifikacija ISCED-a s pomoću predloška koji ustupa Komisija (Eurostat).

Prvo se izvješće odnosi na prikupljanje podataka za 2014. godinu (školska/akademska godina 2012./2013.). Izvješće o kakvoći koje se odnosi na referentna razdoblja utvrđena u članku 3. dostavlja se Komisiji do 31. siječnja u godini t + 3.

3.   Države članice prikupljaju potrebne podatke koristeći se kombinacijom različitih izvora kao što su istraživanje na uzorku, izvori administrativnih podataka i drugi izvori podataka.

4.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o načinima i kakvoći podataka iz korištenih izvora koji nisu istraživanje na uzorku i izvori administrativnih podataka iz stavka 3.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 88/2011 stavlja se izvan snage.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. rujna 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 145, 4.6.2008., str. 227.

(2)  SL L 29, 3.2.2011., str. 5.


PRILOG I.

Obuhvaćeni predmeti, detaljni popis karakteristika i njihove raščlambe

Podaci koji se prenose prema razini ISCED-a odnose se na ISCED 2011. Razlika između akademskih i stručnih programa (ISCED 6 i 7 na dvoznamenkastoj razini raščlambe), koja nije bila precizno definirana u ISCED-u 2011. kako su ga donijele države članice Unescoa na svojoj 36. općoj konferenciji u studenome 2011., odredit će se u skladu s detaljnim smjernicama za prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima za Unesco/OECD/Eurostat.

Podaci koji se prenose prema „obrazovnim područjima” odnose se na „Priručnik o obrazovnim područjima i područjima strukovnog osposobljavanja, inačica iz 1999.” i na klasifikaciju „obrazovnih područja i područja strukovnog osposobljavanja ISCED-a” počevši s referentnom školskom/akademskom godinom koja slijedi nakon donošenja posljednje revidirane inačice te klasifikacije.

Podaci o upisima

Broj upisanih polaznika prema razinama ISCED-a od 0 do 8 (ISCED 0 i 2: dvoznamenkasta razina raščlambe; ISCED 1: jednoznamenkasta razina raščlambe; ISCED od 3 do 7: troznamenkasta razina raščlambe; ISCED 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), vrsta institucije (javna, privatna), intenzitet sudjelovanja (redovito pohađanje, izvanredno pohađanje, ekvivalenti redovitog pohađanja) i spol. Prijenos podataka za ISCED 01 nije obvezan,

broj upisanih polaznika prema razinama ISCED-a od 0 do 8 (ISCED 0 i od 2 do 5: dvoznamenkasta razina raščlambe; ISCED 1 i od 6 do 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), spol i dob. Prijenos podataka za ISCED 01 nije obvezan. Prijenos podataka za ISCED 6 i 7 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan,

broj upisanih polaznika prema razinama ISCED-a od 3 do 8 (ISCED razine 3 i 4: samo strukovni; ISCED 5: dvoznamenkasta razina raščlambe, ISCED razine od 6 do 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), obrazovno područje (treća razina raščlambe) i spol. Prijenos podataka za ISCED 6 i 7 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan,

broj upisanih polaznika u programima kombinirane nastave i rada prema razinama ISCED-a od 3 do 5, samo strukovni, vrsta institucije (javna, privatna), intenzitet sudjelovanja (redovito pohađanje, izvanredno pohađanje, ekvivalenti redovitog pohađanja) i spol,

broj upisanih polaznika prema razinama ISCED-a od 0 do 8 (ISCED 0 i od 2 do 5: dvoznamenkasta razina raščlambe; ISCED 1 i od 6 do 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), regije druge razine NUTS-a (1) i dob. Prijenos podataka za ISCED 01 nije obvezan,

broj upisanih polaznika na zbirnim razinama ISCED-a od 0 do 8 prema regijama druge razine NUTS-a (1), spolu i dobi,

broj upisanih polaznika prema razinama ISCED-a od 1 do 3 (ISCED 1 i 2: jednoznamenkasta razina raščlambe; ISCED 3: dvoznamenkasta razina raščlambe) i broj suvremenih jezika koje uče,

broj upisanih polaznika prema razinama ISCED-a od 1 do 3 (ISCED 1 i 2: jednoznamenkasta razina raščlambe; ISCED 3: dvoznamenkasta razina raščlambe) i broj suvremenih jezika koje uče.

Podaci o upisanim polaznicima

Broj novoupisanih polaznika prema razinama ISCED-a od 3 do 8 (razine ISCED-a od 3 do 5: dvoznamenkasta razina raščlambe; ISCED od 6 do 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), spol i dob. Prijenos podataka za ISCED 6 i 7 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan,

broj novoupisanih polaznika na razinama ISCED-a od 3 do 8 (razine ISCED-a od 3 do 4: samo strukovni; ISCED 5: dvoznamenkasta razina raščlambe; ISCED od 6 do 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), spol i obrazovno područje (druga razina raščlambe). Prijenos podataka za ISCED 6 i 7 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan.

Podaci o mobilnosti polaznika

Broj upisanih mobilnih polaznika prema razinama ISCED-a od 5 do 8 (jednoznamenkasta razina raščlambe), obrazovno područje (treća razina raščlambe) i spol,

broj upisanih mobilnih polaznika prema razinama ISCED-a od 5 do 8 (jednoznamenkasta razina raščlambe), zemlja podrijetla i spol,

broj upisanih polaznika diplomskih programa na razinama ISCED-a od 5 do 8 (jednoznamenkasta razina raščlambe), zemlja podrijetla i spol. Prijenos podataka za ISCED 5 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan,

broj polaznika koji su u programu „mobilnost bodova” proveli najmanje tri mjeseca tijekom ciklusa studiranja prema razinama ISCED-a od 5 do 8 (jednoznamenkasta razina raščlambe) i vrsti programa mobilnosti (programi EU-a, ostali međunarodni/nacionalni programi, ostali programi). Prijenos podataka za ISCED 5 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan. Prijenos podataka za daljnju raščlambu po vrsti mobilnosti (razdoblje studiranja, stažiranje) nije obvezan,

broj polaznika koji su u programu „mobilnost bodova” proveli tri mjeseca tijekom ciklusa studiranja prema razinama ISCED od 5 do 8 (jednoznamenkasta razina raščlambe) i ciljnoj zemlji. Prijenos podataka za ISCED 5 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan. Prijenos podataka za daljnju raščlambu po vrsti mobilnosti (razdoblje studiranja, stažiranje) nije obvezan,

neobvezan prijenos podataka o broju polaznika koji su u programu „mobilnost bodova” proveli manje od tri mjeseca tijekom cijelog ciklusa studiranja prema razinama ISCED-a od 5 do 8 (ISCED 5: dvoznamenkasta razina raščlambe; ISCED od 6 do 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), ciljna zemlja i vrsta mobilnosti (razdoblje studiranja, stažiranje).

Podaci o polaznicima koji su završili obrazovni program

Broj polaznika koji su završili obrazovni program prema razinama ISCED-a od 3 do 8 (ISCED od 3 do 7: troznamenkasta razina raščlambe; ISCED 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), spol i dob,

broj polaznika koji su završili obrazovni program prema razinama ISCED-a od 3 do 8 (razine ISCED-a od 3 do 4: samo strukovni; ISCED 5: dvoznamenkasta razina raščlambe; ISCED od 6 do 8: jednoznamenkasta razina raščlambe), obrazovno područje (treća razina raščlambe) i spol. Prijenos podataka za ISCED 6 i 7 na dvoznamenkastoj razini raščlambe nije obvezan.

Podaci o osoblju

Podaci o učiteljima i nastavnicima u razredima dostavljaju se prema razinama ISCED-a od 0 do 4 po sljedećoj raščlambi: ISCED 0: dvoznamenkasta razina raščlambe; razine ISCED-a 1 i 2: jednoznamenkasta razina raščlambe; razine ISCED-a 3 i 4: dvoznamenkasta razina raščlambe. Podaci o akademskom osoblju dostavljaju se za zbirne razine ISCED-a od 5 do 8. Prijenos podataka za ISCED 01 nije obvezan. Prijenos podataka za zbirne akademske razine ISCED-a od 5 do 8 i zbirne stručne razine ISCED-a od 5 do 8 nije obvezan:

broj učitelja i nastavnika u razredu (prema razinama ISCED-a od 0 do 4) i akademskog osoblja, po spolu i dobnim skupinama,

broj učitelja i nastavnika u razredu (prema razinama ISCED-a od 0 do 4) i akademskog osoblja prema vrsti institucije (javna, privatna), radnom statusu (puno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme i ekvivalent punog radnog vremena) i spolu,

broj upisanih polaznika usklađen s podacima o obrazovnom osoblju prema razinama ISCED-a od 0 do 8 (razine ISCED-a 0, 3 i 4: dvoznamenkasta razina raščlambe; razina ISCED-a 1 i 2: jednoznamenkasta razina raščlambe; zbirne razine ISCED-a od 5 do 8), vrsta institucije (javna, privatna), intenzitet sudjelovanja (redovito pohađanje, izvanredno pohađanje, ekvivalenti redovitog pohađanja). Prijenos podataka za ISCED 01 nije obvezan. Prijenos podataka za zbirne akademske razine ISCED-a od 5 do 8 i zbirne stručne razine ISCED-a od 5 do 8 nije obvezan,

neobvezan prijenos podataka o broju školskog rukovodećeg osoblja prema razinama ISCED-a od 0 do 3 (jednoznamenkasta razina raščlambe), radnom statusu (puno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme i ekvivalent punog radnog vremena) i spolu.

Podaci o izdacima za obrazovanje i broju polaznika za koje je područje prikupljanja podataka prilagođeno izdacima za obrazovanje

Podaci o izdacima za obrazovanje i broju polaznika za koje je područje prikupljanja podataka prilagođeno statističkim podacima o izdacima za obrazovanje dostavljuju se za razine ISCED-a od 0 do 8 u skladu sa sljedećom raščlambom: ISCED 0: dvoznamenkasta razina raščlambe (ISCED 01 neobvezna); ISCED 1 i ISCED 2: jednoznamenkasta razina raščlambe; zbirne razine ISCED-a od 3 do 4 na dvoznamenkastoj razini raščlambe (općeniti, strukovni); ISCED 5: jednoznamenkasta razina raščlambe; zbirne razine ISCED-a od 6 do 8. Prijenos podataka za zbirne akademske razine ISCED-a od 5 do 8 i zbirne stručne razine ISCED-a od 5 do 8 nije obvezan. Za sve podatke o izdacima za obrazovanje postoji neobvezna raščlamba privatnih institucija u privatne ustanove koje ovise o državi i neovisne privatne ustanove. Izdaci za istraživanje i razvoj odnose se samo na visoko i više obrazovanje:

izdaci za obrazovanje prema razini ISCED-a, izvoru i vrsti prijenosa:

izvor izdataka: državni izdaci (središnje, regionalne i lokalne uprave), sredstva međunarodnih agencija i ostalih stranih izvora, troškovi kućanstava i izdaci ostalih privatnih subjekata,

vrsta prijenosa za državne izdatke: izravni izdaci za javne institucije, izravni izdaci za privatne institucije, ukupni izravni izdaci za sve vrste obrazovnih institucija (od toga: izravni izdaci namijenjeni za kapital, za pomoćne usluge i za istraživanje i razvoj), prijenosi regionalnim upravama (neto), prijenosi lokalnim upravama (neto), stipendije i druge potpore polaznicima i studentima/kućanstvima, studentski krediti, prijenosi i uplate drugim privatnim subjektima,

vrste prijenosa za financiranje iz međunarodnih agencija i ostalih stranih izvora: međunarodne izravne uplate svim vrstama institucija (od toga: uplate za izdatke za istraživanje i razvoj), prijenosi iz međunarodnih izvora svim upravnim razinama; neobvezno: međunarodne izravne uplate javnim ustanovama, međunarodne izravne uplate privatnim ustanovama, prijenosi iz međunarodnih izvora središnjoj vladi, regionalnoj upravi i lokalnim upravama,

vrste prijenosa za izdatke za kućanstva: uplate javnim ustanovama (neto), uplate privatnim ustanovama (neto), uplate za obrazovnu robu i usluge institucijama koje nisu obrazovne; neobvezno: naknade plaćene institucijama za pomoćne usluge, uplate za robu na izravan ili neizravan zahtjev obrazovnih institucija, uplate za robu koja nije nužna za sudjelovanje, uplate za privatnu poduku,

vrste prijenosa za izdatke ostalih privatnih subjekata: uplate javnim institucijama, uplate privatnim institucijama, uplate svim vrstama institucija (od toga: uplate ostalim privatnim subjektima za izdatke za istraživanje i razvoj) stipendije i ostala nepovratna sredstva studentima/kućanstvima, studentski krediti; neobvezno: uplate privatnih poduzeća za posebne obrazovne aktivnosti, naknade uplaćene institucijama za pomoćne usluge,

izdaci za obrazovanje prema razini ISCED-a, prirodi i kategoriji resursa. Priroda izdataka: izdaci u javnim institucijama i izdaci u privatnim institucijama. Kategorije resursa: tekući izdaci za naknade za osoblje, ostali tekući izdaci, kapitalni izdaci, usklađenja za promjene u stanju sredstava, izdaci za pomoćne usluge, izdaci za aktivnosti istraživanja i razvoja. Postoji neobavezna raščlamba tekućih izdataka za naknade za osoblje: nastavnike, ostalo pedagoško, administrativno, stručno i pomoćno osoblje, plaće, izdatke za mirovinu, ostale naknade koje se ne odnose na plaće,

broj polaznika za koje je područje prikupljanja podataka prilagođeno statističkim podacima o izdacima za obrazovanje prema razini ISCED-a, vrsti institucije i intenzitetu sudjelovanja. Vrsta institucije: javne i privatne institucije. Intenzitet sudjelovanja: redovito pohađanje, izvanredno pohađanje, ekvivalenti redovitog pohađanja.


(1)  Druga razina NUTS-a za sve države osim Njemačke i Ujedinjene Kraljevine (prva razina NUTS-a).


PRILOG II.

Zahtjevi u vezi s kakvoćom podataka i standardna izvješća o kakvoći

Zahtjevi u vezi s kakvoćom podataka

Zahtjevi u vezi s kakvoćom podataka za podatke o sustavima obrazovanja i osposobljavanja odnose se na standard kvalitete ESS-a (1) koji obuhvaća relevantnost, preciznost pravodobnost i točnost, dostupnost i jasnoću, usporedivost i usklađenost.

Podaci osobito moraju biti usklađeni s definicijama i konceptima navedenima u detaljnim smjernicama za prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima za Unesco/OECD/Eurostat.

Standardno izvješće o kakvoći podataka

Svake godine Komisija (Eurostat) dostavlja državama članicama tri mjeseca prije isteka roka za dostavljanje iz članka 4. stavka 2., standardno godišnje izvješće o kakvoći podataka koje je već djelomično popunjeno podacima dostupnima Komisiji (Eurostatu). Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) popunjeno izvješće o kakvoći iz članka 4. stavka 2.

U standardnom izvješću o kakvoći podataka dokumentira se usklađenost s dimenzijama relevantnosti, preciznosti, pravodobnosti i točnosti, dostupnosti i jasnoće, usporedivosti i usklađenosti.

U izvješću o kakvoći podataka osobito se dokumentira usklađenost s definicijama i konceptima navedenima u detaljnim smjernicama za prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima za Unesco/OECD/Eurostat.

Odstupanja od definicija i koncepata navedenih u detaljnim smjernicama za prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima za Unesco/OECD/Eurostat dokumentiraju se, objašnjavaju i, ako je moguće, brojčano određuju.

Države članice osobito su dužne dostaviti opis izvora koji su se rabili za varijable opisane u Prilogu I., pri čemu korištenje procjena i revizija mora biti jasno naznačeno u tablicama i raščlambama.


(1)  Europski statistički sustav.