24.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 227/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 800/2013

оd 14. kolovoza 2013.

o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5.,

budući da:

(1)

Operatori i osoblje uključeni u operacije određenih zrakoplova moraju ispunjavati relevantne bitne zahtjeve određene u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008.

(2)

Uredbom (EZ) br. 216/2008 zahtijeva se da, ako u provedbenim propisima nije drukčije određeno, operatori koji se koriste kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon u nekomercijalne svrhe izjave da su sposobni i da imaju sredstva za preuzimanje odgovornosti povezanih s upravljanjem dotičnim zrakoplovom.

(3)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Komisija mora donijeti potrebna provedbena pravila za uspostavu uvjeta za sigurnu operaciju zrakoplova.

(4)

Ovom Uredbom izmjenjuje se Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 (2) radi uključivanja posebnih aspekata povezanih s nekomercijalnim operacijama.

(5)

Radi osiguravanja neometanog prijelaza i visoke razine sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Europskoj uniji provedbene mjere moraju odražavati najnovija dostignuća, uključujući najbolje prakse te znanstveni i tehnički napredak u području letačkih operacija. U skladu s tim, treba razmotriti tehničke zahtjeve i upravne postupke dogovorene pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (dalje u tekstu „ICAO”) i Europskih zajedničkih zrakoplovnih vlasti do 30. lipnja 2009., kao i postojeće zakonodavstvo koje se odnosi na specifične nacionalne uvjete.

(6)

Zrakoplovnoj industriji i upravama država članica treba osigurati dovoljno vremena za prilagodbu novom zakonodavnom okviru.

(7)

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa pripremila je nacrt provedbenih mjera i dostavila ga u obliku mišljenja Komisiji, u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 1. tekst „i nekomercijalne operacije avionima, helikopterima, balonima i jedrilicama” dodaje se nakon „operacije komercijalnog zračnog prijevoza avionima i helikopterima”.

2.

U članku 1. stavak 3. postaje stavak 5. i dodaju se sljedeći novi stavci 3. i 4.:

„3.   Ovom Uredbom utvrđuju se i detaljna pravila za nekomercijalne operacije te za uvjete i postupke u vezi s izjavom operatora kao i s nadzorom operatora koji se koriste kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon u nekomercijalne svrhe.

4.   Ostale letačke operacije uključujući operacije u kojima se zrakoplov koristi za specijalizirane zadaće nastavljaju se izvoditi u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima do donošenja i primjene povezanih provedbenih pravila.”

3.

U članku 2.:

(a)

Prvom stavku dodaje se nova točka 5.:

„5.

‚navigacija temeljena na performansama (PBN)’ znači prostorna navigacija koja se temelji na zahtjevima u pogledu performanse za zrakoplove koji operiraju na ATS zračnoj liniji s postupkom instrumentalnog prilaženja ili u određenom zračnom prostoru.”

(b)

U drugom stavku „V.” se zamjenjuje sa „VII.”

4.

U članku 5. stavku 2. riječ „CAT” briše se iz prve rečenice.

5.

U članku 5. stavku 2. točki (b) tekst „aviona i helikoptera” zamjenjuje se s „aviona, helikoptera, balona i jedrilica”.

6.

U članku 5. dodaju se sljedeća tri stavka:

„3.   Operatori koji se koriste kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon i helikopterima u nekomercijalne svrhe izjavljuju da su sposobni i da imaju sredstva za preuzimanje odgovornosti povezanih s upravljanjem zrakoplovom te da upravljaju zrakoplovom u skladu s odredbama navedenima u Prilogu III. i Prilogu VI.

4.   Operatori koji se koriste nekompleksnim zrakoplovima na motorni pogon i helikopterima te balonima i jedrilicama u nekomercijalne svrhe upravljaju zrakoplovom u skladu s odredbama navedenima u Prilogu VII.

5.   Iznimno od stavaka 1., 3. i 4., organizacije za osposobljavanje čije je glavno mjesto poslovanja u državi članici i koje su odobrene u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 290/2012 (3) kod provođenja osposobljavanja za letenje u Uniju, unutar i izvan Unije upravljaju:

(a)

kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon i helikopterima u skladu s odredbama navedenima u Prilogu VI.;

(b)

nekompleksnim zrakoplovima na motorni pogon i helikopterima te balonima i jedrilicama u skladu s odredbama navedenima u Prilogu VII.

7.

U članku 6. dodaje se novi stavak 7.:

„7.   Iznimno od SPA.PBN.100 PBN iz Priloga V., nekomercijalne operacije nekompleksnim zrakoplovima na motorni pogon u određenom zračnom prostoru, na zračnim linijama ili u skladu s postupcima za koje su utvrđene specifikacije navigacije temeljene na performansama (PBN), nastavljaju se izvoditi u skladu s uvjetima određenima u nacionalnom pravu država članica do donošenja i primjene povezanih provedbenih pravila.”;

8.

Članak 8. se mijenja kako slijedi:

(a)

postojeći stavak se označuje brojem 1.;

(b)

u točki (a) se riječi „za avione” trebaju zamijeniti sa „za CAT avionske operacije”;

(c)

u točki (b) se riječi „za helikoptere” trebaju zamijeniti sa „za helikopterske CAT operacije”;

(d)

dodaje se novi stavak 2:

„2.   Nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon i helikopterima nastavljaju se izvoditi u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima o ograničenju vremena letenja do donošenja i primjene povezanih provedbenih pravila.”

9.

U članku 10. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Iznimno od drugog podstavka stavka 1. države članice mogu odlučiti ne primijeniti:

(a)

odredbe Priloga III. na nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon i helikopterima do 25. kolovoza 2016.; i

(b)

odredbe Priloga V., VI. i VII. na nekomercijalne operacije zrakoplovima, helikopterima, jedrilicama i balonima do 25. kolovoza 2016.”

10.

U Prilogu I. naslov se mijenja i glasi „Definicije termina korištenih u Prilozima II. – VII.” Sljedeće nove definicije umeću se abecednim redom, a postojeće definicije označuju se odgovarajućim brojevima:

„11.

‚postupak prilaza s vertikalnim vođenjem (APV)’ znači instrumentalno prilaženje koje se koristi horizontalnim i okomitim vođenjem, ali ne ispunjava zahtjeve utvrđene za precizno prilaženje i operacije za slijetanje s visinom odluke (DH) ne nižom od 250 ft i vidljivosti duž uzletno-sletne staze (RVR) ne manjom od 600 m.”;

„43.

‚zrakoplov ELA1’ znači sljedeći europski laki zrakoplov s posadom:

(a)

zrakoplov čija je najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) 1 200 kg ili manje koji nije razvrstan kao kompleksni zrakoplov na motorni pogon;

(b)

jedrilica ili jedrilica s pomoćnim motorom čiji je MTOM 1 200 kg ili manje;

(c)

balon s najvećim projektiranim volumenom uzgonskog plina ili vrućeg zraka koji nije veći od 3 400 m3 za balone uzgonjene vrućim zrakom, 1 050 m3 za balone uzgonjene plinom i 300 m3 za sputane balone uzgonjene plinom”;

„44.

‚zrakoplov ELA2’ znači sljedeći europski laki zrakoplov s posadom:

(a)

zrakoplov čija je najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) 2 000 kg ili manje koji nije razvrstan kao kompleksni zrakoplov na motorni pogon;

(b)

jedrilica ili jedrilica s pomoćnim motorom čiji je MTOM 2 000 kg ili manje;

(c)

balon;

(d)

vrlo laki rotokopter čiji MTOM nije veći od 600 kg koji je jednostavne konstrukcije, namijenjen za prijenos ne više od dvije osobe u njemu i kojeg ne pokreće turbina i/ili raketni motori; ograničen na dnevne VFR operacije.”;

„126.

‚vremenski spreman aerodrom’ znači odgovarajući aerodrom za koji vremenski izvještaji ili prognoze ili njihove kombinacije pokazuju da će tijekom razdoblja predviđenog za korištenje, vremenski uvjeti biti na ili iznad minimuma za operacije, a izvješće o stanju površine uzletno-sletne staze pokazuje da je moguće sigurno slijetanje.”

11.

U Prilogu II. ARO.GEN.200 točki (c), tekst „ili koje dostavlja izjave nadležnom tijelu”. dodaje se nakon „koje je certificiralo nadležno tijelo”.

12.

U Prilogu II. ARO.GEN.220 točki (a) dodaju se sljedeći nove točke, a preostale se označuju odgovarajućim brojevima:

„5

postupaka izjavljivanja i nastavka nadzora deklariranih organizacija;”

„8

nadzora operacija operatora nekompleksnih zrakoplova na motorni pogon koji se koriste u nekomercijalne svrhe;”.

13.

U Prilogu II. ARO.GEN.220 točki (b) na kraju se dodaje tekst „i izjava koje je primilo”.

14.

U Prilogu II. tekst ARO.GEN.300. točke (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Nadležno tijelo provjerava:

1.

sukladnost sa zahtjevima koji se odnose na organizacije prije izdavanja certifikata organizacija ili odobrenja, po potrebi;

2.

trajnu sukladnost s primjenjivim zahtjevima organizacija kojima je izdalo certifikat ili od kojih je primilo izjavu;

3.

trajnu sukladnost s primjenjivim zahtjevima nekomercijalnih operatora nekompleksnih zrakoplova na motorni pogon; i

4.

provedbu odgovarajućih sigurnosnih mjera koje nalaže nadležno tijelo u skladu s ARO.GEN.135 točkama (c) i (d).”

15.

U Prilogu II. ARO.GEN.305 točke (d) i (e) postaju (e), odnosno (f) i dodaje se nova točka (d):

„(d)

Za organizacije koje izjavljuju svoju aktivnost nadležnom tijelu program nadzora razvija se uzimajući u obzir posebnu prirodu organizacije, složenost njezinih aktivnosti i rezultate prošlih nadzornih aktivnosti i temelji se na ocjeni povezanih rizika. Uključuje revizije i inspekcije, uključujući, prema potrebi, inspekcijske preglede na stajanci i nenajavljene inspekcijske preglede.”

16.

U Prilogu II. dodaje se ARO.GEN.345 nakon ARO.GEN.330:

ARO.GEN.345 Izjava– organizacije

(a)

Nakon primitka izjave organizacije koja provodi ili namjerava provoditi aktivnosti za koje je potrebna izjava, nadležno tijelo utvrđuje da ta izjava sadržava sve informacije koje se zahtijevaju u Dijelu ORO te organizaciji potvrđuje primitak izjave.

(b)

Ako izjava ne sadržava potrebne informacije ili sadržava informacije koje upućuju na neusklađenost s primjenjivim zahtjevima, nadležno tijelo obavještava organizaciju o neusklađenosti te zahtjeva daljnje informacije. Nadležno tijelo vrši inspekcijski pregled organizacije ako ga smatra potrebnim. Ako se potvrdi neusklađenost, nadležno tijelo provodi radnje utvrđene u ARO.GEN.350.”

17.

U Prilogu II. ARO.GEN.350 točki (b) i (c), tekst „ili sa sadržajem izjave” dodaje se nakon „certifikata”.

18.

U Prilogu II. ARO.GEN.350 točki (e), tekst „ili koja izjavljuje svoje aktivnosti” dodaje se nakon „koju je certificiralo”.

19.

U Prilogu II. tekst ARO.OPS.200 točke (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Kada utvrdi da je operator dokazao usklađenost s primjenjivim zahtjevima, nadležno tijelo izdaje ili mijenja odobrenje. Odobrenje se navodi u:

1.

operativnim specifikacijama, kako su utvrđene u Dodatku II. za letove komercijalnog zračnog prometa; ili

2.

popisu posebnih odobrenja, kako je utvrđen u Dodatku V. za nekomercijalne letove.”

20.

U Prilogu II. dodaje se novi Dodatak V. naslovljen „Popis posebnih odobrenja” kako je utvrđen u Prilogu I. ovoj Uredbi.

21.

U Prilogu III. ORO.GEN.005 na kraju se dodaje tekst „ili nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovom na motorni pogon”.

22.

U Prilogu III. ORO.GEN.105 nakon „certifikacije” dodaje se „ili odobrenja”.

23.

U Prilogu III. ORO.GEN.110 u točki (a) nakon „certifikatom” dodaje se „ili odobrenjem”, a u točki (c) nakon „certifikata” dodaje se „ili odobrenja”.

24.

U Prilogu III. ORO.GEN.120 dodaje se nova točka (c):

„(c)

Operator koji mora izjaviti svoju aktivnost nadležnom tijelu dostavlja popis drugih postupaka usklađivanja koje koristi kako bi se utvrdila sukladnost s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima.”

25.

U Prilogu III. ORO.GEN.140 točki (a) nakon „certificiranju” dodaje se „ili izjavljivanju”.

26.

U Prilogu III. tekst članka ORO.AOC.125 zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Nositelj AOC-a može obavljati nekomercijalne operacije zrakoplovom koji se inače koristi za operacije komercijalnog zračnog prijevoza, a koje su navedene u operativnim specifikacijama njegovog AOC-a, pod uvjetom da operator:

1.

detaljno opiše te operacije u operativnom priručniku, uključujući:

i.

identifikaciju primjenjivih zahtjeva;

ii.

jasnu identifikaciju bilo kojih razlika između operativnih postupaka koji se upotrebljavaju pri obavljanju komercijalnih i nekomercijalnih operacija;

iii.

načine kojima se osigurava da je sve osoblje uključeno u operaciju u potpunosti upoznato s povezanim postupcima;

2.

nadležnom tijelu dostavi utvrđene razlike između operativnih postupaka iz točke (a) podtočke 1. podtočke ii. radi prethodnog odobrenja.

(b)

Nositelj AOC-a koji provodi operacije iz točke (a) ne mora dostaviti izjavu u skladu s ovim Dijelom.”

27.

U Prilogu III. nakon ORO.AOC.150 dodaje se sljedeći novi pododjeljak:

„PODODJELJAK DEC –

IZJAVA

ORO.DEC.100 Izjava

Nekomercijalni operator kompleksnog zrakoplova na motorni pogon dužan je:

(a)

u obrascu sadržanom u Dodatku I. ovom Prilogu dostaviti nadležnom tijelu sve relevantne informacije prije započinjanja operacija;

(b)

dostaviti nadležnom tijelu popis korištenih drugih postupaka usklađivanja;

(c)

održavati sukladnost s primjenjivim zahtjevima i informacijama sadržanima u izjavi;

(d)

izmijenjenom izjavom u obrascu sadržanom u Dodatku I. ovom Prilogu, odmah obavijestiti nadležno tijelo o svim promjenama u svojoj izjavi ili postupcima usklađivanja kojima se koristi; i

(e)

obavijestiti nadležno tijelo kada prestane s operacijama.”

28.

U Prilogu III. ORO.MLR.100 točka (b) mijenja se kako slijedi:

„(b)

Sadržaj OM-a odražava zahtjeve određene u ovom Prilogu, Prilogu IV. (dio CAT), Prilogu V. (dio SPA) i Prilogu VI. (dio NCC), prema potrebi, i nije u suprotnosti s uvjetima sadržanima u operativnim specifikacijama svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC), prema potrebi, izjavom i popisom posebnih odobrenja.”

29.

U Prilogu III. ORO.MLR.101 naslovljuje se: „Operativni priručnik – struktura za letove komercijalnog zračnog prometa.”

30.

U Prilogu III. tekst ORO.MLR.115 točke (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Sljedeće evidencije čuvaju se najmanje 5 godina:

1.

za CAT operatore, evidencije o aktivnostima iz stavka ORO.GEN.200;

2.

za nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovom na motorni pogon, primjerak izjave operatora, detalji odobrenja i operativni priručnik.”

31.

U Prilogu III. tekst ORO.FC.005 zamjenjuje se sljedećim:

„U ovom se pododjeljku utvrđuju zahtjevi koje mora ispuniti operator u pogledu osposobljavanja, iskustva i kvalifikacije letačke posade, a sastoji se od:

(a)

odjeljka 1. u kojem se navode zajednički uvjeti koji se primjenjuju na nekomercijalne operacije kompleksnih zrakoplova na motorni pogon i letove komercijalnog zračnog prometa;

(b)

odjeljka 2. u kojem se navode dodatni zahtjevi koji se primjenjuju na letove komercijalnog zračnog prometa.”

32.

U Prilogu III. nakon ORO.FC.005 dodaje se novi odjeljak naslovljen „Odjeljak 1. – Zajednički uvjeti”.

33.

U Prilogu III. ORO.FC.105 točki (a) tekst „glavnog pilota/zapovjednika zrakoplova” zamjenjuje se s „glavnog pilota ili, za letove komercijalnog zračnog prometa, za zapovjednika.”

34.

U Prilogu III. ORO.FC.145 točki (c) na početak se dodaje „Kod letova komercijalnog zračnog prometa”.

35.

U Prilogu III. nakon ORO.FC.145 dodaje se novi odjeljak naslovljen „Odjeljak 2. – Dodatni uvjeti za letove komercijalnog zračnog prometa”.

36.

U Prilogu III. tekst ORO.CC.005 zamjenjuje se sljedećim:

„U ovom se pododjeljku utvrđuju zahtjevi koje mora ispuniti operator koji obavlja operacije zrakoplovom s kabinskom posadom i sastoji se od:

(a)

odjeljka 1. u kojem se navode zajednički uvjeti koji se primjenjuju na sve operacije i

(b)

odjeljka 2. u kojem se navode dodatni uvjeti koji se primjenjuju samo na letove komercijalnog zračnog prometa.”

37.

U Prilogu III. poddijelu CC, odjeljku 1. naslovljuje se: „Zajednički uvjeti”.

38.

U Prilogu III. dodaje se novi Prilog I. naslovljen „Izjava” kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

39.

U Prilogu V. tekst SPA.GEN.100 zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Nadležno tijelo za izdavanje posebnog odobrenja:

1.

za operatora komercijalnog zračnog prijevoza, tijelo države članice u kojoj operator ima glavno mjesto poslovanja;

2.

za nekomercijalnog operatora, tijelo države u kojoj operator ima poslovni nastan ili stalno boravište.

(b)

Bez obzira na točku (a) podtočku 2. primjenjivi uvjeti iz ovog Priloga za odobrenje sljedećih operacija ne primjenjuju se na nekomercijalnog operatora koji upravlja zrakoplovom registriranim u trećoj zemlji ako je država registracije treća zemlja koja je izdala ta odobrenja:

1.

navigacija temeljena na performansama (PBN);

2.

specifikacije za minimalne navigacijske mogućnosti (MNPS);

3.

minimum smanjenog vertikalnog razdvajanja zračnog prostora (RVSM).”

40.

U Prilogu V. tekst SPA.GEN.110 zamjenjuje se sljedećim:

„Raspon aktivnosti za čije obavljanje operator ima odobrenje dokumentira se i navodi:

(a)

za operatore koji imaju svjedodžbu zračnog prometa (AOC) u operativnim specifikacijama AOC-a.

(b)

za ostale operatore u popisu posebnih odobrenja.”

41.

U Prilogu V. u SPA.DG.100 „Prilog VI. (dio NCC) i Prilog VII. (dio NCO)” dodaje se nakon „Priloga IV. (dio CAT)”.

42.

Dodaju se novi Prilog VI. (dio NCC) i Prilog VII. (dio NCO), kako je utvrđeno u Prilogu III. i Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. kolovoza 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  SL L 296, 25.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 100, 5.4.2012., str. 1.”


PRILOG I.

„Dodatak V.

Popis posebnih odobrenja

Nekomercijalne operacije

(koje podliježu uvjetima navedenima u odobrenju i sadržanima u operativnom priručniku ili letačkom priručniku)

Nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje (1):

Popis posebnih odobrenja # (2):

Naziv operatora:

Datum (3):

Potpis:

Model zrakoplova i registracijske oznake (4):

Vrste specijaliziranih operacija (SPO), prema potrebi

 (5)

Posebna odobrenja (6):

Specifikacija (7)

Napomene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC EASA 140. Izdanje 1.”


(1)  Umetnite naziv i podatke za kontakt.

(2)  Umetnite odgovarajući broj.

(3)  Datum izdavanja posebnih odobrenja (dd/mm/gggg) i potpis predstavnika nadležnog tijela.

(4)  Umetnite oznaku CAST (Commercial Aviation Safety Team)/IACO za marku, model i seriju zrakoplova ili glavnu seriju, ako je serija određena (npr. Boeing-737-3K2 ili Boeing-777-232). Taksonomija CAST/ICAO dostupna je na: http://www.intlaviationstandards.org/

Registracijske oznake moraju se navesti u popisu posebnih odobrenja ili u operativnom priručniku. U potonjem slučaju, popis posebnih odobrenja odnosi se na povezanu stranicu operativnog priručnika.

(5)  Navedite vrstu operacije, npr. poljoprivreda, građevinarstvo, fotografija, ispitivanja, opažanje i ophodnja, zračno oglašavanje.

(6)  U ovom stupcu navedite sve odobrene operacije, npr. opasna roba, LVO, RVSM, RNP, MNPS.

(7)  U ovom stupcu navedite najblaže kriterije za svako odobrenje, npr. visina odluke i minimum za RVR za CAT II.


PRILOG II.

„Dodatak

IZJAVA

u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 o letačkim operacijama

Operator

Naziv:

Mjesto u kojem operater ima poslovni nastan ili boravište i mjesto iz kojeg se operacije usmjeruju:

Ime i podaci za kontakt odgovornog voditelja:

Operacija zrakoplova

Datum početka operacije/datum od kojeg se promjena primjenjuje:

Vrste operacija:

Dio NCC: (navedite je li putnička i/ili teretna)

Vrste zrakoplova, registracije i glavna baza:

Detalji odobrenja (izjavi priložite popis posebnih odobrenja, prema potrebi)

Popis drugih postupaka usklađivanja s upućivanjima na primjenjive postupke usklađivanja koji se njima zamjenjuju (priložite izjavi)

Izjave

Dokumentacija o sustavu upravljanja uz operativni priručnik odražava primjenjive zahtjeve navedene u dijelovima ORO, NCC i SPA.

Svi letovi izvode se u skladu s postupcima i uputama navedenima u operativnom priručniku.

Svi zrakoplovi kojima se upravlja posjeduju valjanu potvrdu o sposobnosti za zračni promet i u skladu su s Uredbom Komisije (EZ) br. 2042/2003.

Svi članovi letačke posade i članovi kabinske posade, prema potrebi, osposobljeni su u skladu s odgovarajućim zahtjevima.

(ako je primjenjivo)

Operator je proveo i dokazao sukladnost sa službeno priznatom normom industrije.

Upućivanje na normu:

Certifikacijsko tijelo:

Datum zadnje revizije sukladnosti:

Nadležno tijelo mora se obavijestiti o svakoj promjeni u operacijama koje utječu na informacije u ovoj izjavi.

Operator potvrđuje da su informacije navedene u ovoj izjavi točne.

Datum, ime i potpis odgovornog voditelja”


PRILOG III.

„PRILOG VI.

NEKOMERCIJALNE ZRAČNE OPERACIJE S KOMPLEKSNIM ZRAKOPLOVIMA NA MOTORNI POGON

[DIO NCC]

PODDIO A

OPĆI ZAHTJEVI

NCC.GEN.100   Nadležno tijelo

Nadležno tijelo je tijelo koje imenuje država članica u kojoj operater ima glavno mjesto poslovanja ili stalno boravište.

NCC. GEN.105   Odgovornosti posade

(a)

Član posade odgovoran je za ispravno obavljanje svojih dužnosti koje su:

1.

u vezi sa sigurnošću zrakoplova i osoba u njemu; i

2.

navedene u uputama i postupcima u operativnom priručniku.

(b)

U ključnoj fazi leta ili kad god zapovjednik zrakoplova to smatra potrebnim u interesu sigurnosti, član posade sjedi na svojem dodijeljenome mjestu i izvodi samo one radnje koje su potrebne za siguran rad zrakoplova.

(c)

Član letačke posade tijekom je leta na svojemu mjestu vezan sigurnosnim pojasom.

(d)

Cijelo vrijeme leta za upravljačem zrakoplova ostaje najmanje jedan osposobljeni član letačke posade.

(e)

Član posade ne obavlja dužnosti u zrakoplovu:

1.

ako zna ili sumnja da pati od iscrpljenosti kako je navedeno u točki 7.f. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili se na neki drugi način ne osjeća dovoljno dobro zbog čega let može biti ugrožen; ili

2.

ako je pod utjecajem psihoaktivnih tvari ili alkohola odnosno ostalih razloga kako je navedeno u točki 7.g. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008.

(f)

Član posade koji obavlja dužnosti za više operatera:

1.

vodi zasebne evidencije u vezi s vremenima letenja i radnog vremena i uvjetima za odmor kako je navedeno u Prilogu III. (dio ORO), poddijelu FTL Uredbi (EU) br. 965/2012; i

2.

svakome operateru dostavlja podatke potrebne za planiranje radnji u skladu s primjenjivim zahtjevima FTL.

(g)

Član posade zapovjedniku zrakoplova prijavljuje:

1.

sve manjkavosti, zatajenja, kvarove ili oštećenja za koje vjeruje da mogu utjecati na sposobnost za zračnu plovidbu ili siguran rad zrakoplova, uključujući sustave za slučaj nužde; i

2.

svaki incident koji je ugrozio ili je mogao ugroziti sigurnost operacije.

NCC.GEN.106   Odgovornosti i ovlasti zapovjednika zrakoplova

(a)

Zapovjednik zrakoplova odgovoran je:

1.

za sigurnost zrakoplova i svih članova posade, putnika i tereta u zrakoplovu nad operacijama zrakoplova kako je navedeno u točki 1.c. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008;

2.

za početak, nastavak, kraj ili preusmjeravanje leta u interesu sigurnosti;

3.

za osiguravanje da se poštuju sve upute, operativni postupci i kontrolne liste u skladu s operativnim priručnikom kako je navedeno u točki 1.b. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008;

4.

za započinjanje leta samo ako je uvjeren da su ispunjena sva sljedeća operativna ograničenja navedena u točki 2.a.3 Priloga IV Uredbi (EZ) br. 216/2008:

i.

zrakoplov je sposoban za zračni promet;

ii.

zrakoplov je propisno registriran;

iii.

instrumenti i oprema potrebni za izvođenje odgovarajućeg leta ugrađeni su u zrakoplov i djeluju, osim ako lista minimalne opreme (MEL) ili jednakovrijedni dokument dopušta djelovanje s opremom koja ne radi kako se zahtijeva u NCC.IDE.A.105 ili NCC.IDE.H.105;

iv.

masa zrakoplova i centar gravitacije takvi su da omogućuju izvođenje leta u okviru ograničenja iz dokumentacije o zračnoj plovidbi;

v.

sva ručna i predana prtljaga i teret pravilno su ukrcani i osigurani;

vi.

operativna ograničenja za zrakoplov iz priručnika o letenju zrakoplova (AFM) neće biti prekoračena za vrijeme leta;

vii.

svi članovi letačke posade imaju važeću dozvolu u skladu s Uredbom (EU) br. 1178/2011; i

viii.

članovi letačke posade imaju ispravna ovlaštenja i ispunjavaju zahtjeve u pogledu osposobljenosti i zadnjeg iskustva;

5.

da ne započinje let ako bilo koji član letačke posade nije sposoban obavljati dužnosti zbog na primjer ozljeda, bolesti, iscrpljenosti ili posljedica djelovanja psihoaktivnih tvari;

6.

da let nastavlja samo do najbližeg vremenski spremnog aerodroma ili operativnog mjesta ako je sposobnost bilo kojeg člana letačke posade za obavljanje dužnosti bitno smanjena zbog iscrpljenosti, bolesti ili manjka kisika;

7.

da odlučuje o prihvaćanju zrakoplova s kvarovima u skladu s listom odstupanja od konfiguracije (CDL) ili listom minimalne opreme (MEL), po potrebi;

8.

da zapisuje podatke o uporabi i sve poznate ili očekivane kvarove na zrakoplovu pri završetku leta ili serije letova u tehničku knjigu zrakoplova ili dnevnik putovanja zrakoplova; i

9.

za osiguravanje da uređaji za snimanje leta:

i.

tijekom leta nisu onesposobljeni ili isključeni i

ii.

u slučaju nesreće ili nezgode koja je prema zakonu podložna prijavljivanju:

(A)

nisu namjerno izbrisani;

(B)

deaktiviraju se odmah nakon završetka leta; i

(C)

aktiviraju se ponovno samo uz odobrenje istražnog tijela.

(b)

Zapovjednik zrakoplova ima ovlast odbiti prevoženje ili iskrcati bilo koju osobu, prtljagu ili teret koji može predstavljati potencijalnu opasnost za sigurnost zrakoplova i osoba koje se u njemu nalaze.

(c)

Zapovjednik zrakoplova čim prije odgovarajućoj službi zračnog prometa (ATS) prijavljuje bilo kakve nastale opasne vremenske uvjete ili uvjete letenja koji mogu utjecati na sigurnost drugog zrakoplova.

(d)

Neovisno o odredbama iz točke (a) podtočke 6. pri operaciji s višečlanom posadom zapovjednik zrakoplova može nastaviti let preko najbližeg vremenski spremnog aerodroma ako su uspostavljeni adekvatni postupci koji smanjuju rizik.

(e)

Zapovjednik zrakoplova, u slučajevima nužde koji zahtijevaju donošenje odluke i djelovanje bez odlaganja, poduzima sve radnje koje smatra neophodnima u skladu s točkom 7.d Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008. U takvim slučajevima može radi sigurnosti odstupiti od pravila, operativnih postupaka i metoda.

(f)

Zapovjednik zrakoplova nadležnom tijelu šalje bez odlaganja izvješće o nezakonitom uplitanju i obavješćuje naznačeno lokalno nadležno tijelo.

(g)

Zapovjednik zrakoplova obavješćuje najbliže odgovarajuće nadležno tijelo najbržim dostupnim sredstvima o svim nesrećama, u kojima je zrakoplov sudjelovao, koje su za posljedicu imale ozbiljnu ozljedu ili smrt bilo koje osobe ili znatno oštećenje zrakoplova ili imovine.

NCC.GEN.110   Usklađenost sa zakonima, propisima i postupcima

(a)

Zapovjednik zrakoplova poštuje zakone, propise i postupke država u kojima se operacije izvode.

(b)

Zapovjednik zrakoplova upoznat je sa zakonima, propisima i postupcima kojima se uređuje obavljanje njegovih zadaća i koji se primjenjuju na područja preleta, aerodroma ili operativnih mjesta kojima će se koristiti te povezane zrakoplovne navigacijske uređaje kako je navedeno u točki 1.a Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008.

NCC.GEN.115   Zajednički jezik

Operater osigurava da svi članovi posade mogu komunicirati na zajedničkom jeziku.

NCC.GEN.120   Taksiranje zrakoplova

Operater osigurava da zrakoplov na tlu aerodroma taksira samo ako je osoba za upravljačem:

(a)

primjereno kvalificirani pilot ili

(b)

imenovana od strane operatera i:

1.

osposobljena za taksiranje zrakoplova;

2.

osposobljena za korištenje radijskog telefona ako se zahtijeva radijska komunikacija;

3.

primila upute u vezi s tlocrtom aerodroma, rutama, znakovima, oznakama, svjetlima i znakovima, uputama, frazeologijom i postupcima kontrole zračnog prometa; i

4.

sposobna ispuniti operativne standarde koji su potrebni za sigurno kretanje zrakoplova na aerodromu.

NCC.GEN.125   Uporaba rotora - helikopteri

Rotor helikoptera uključen je za potrebu letenja samo ako je za upravljačem kvalificirani pilot.

NCC.GEN.130   Prijenosni elektronički uređaji

Operater nikomu u zrakoplovu ne dopušta upotrebu prijenosnog elektroničkog uređaja koji bi mogao štetno utjecati na rad zrakoplovnih sustava i opreme.

NCC.GEN.135   Podaci o opremi za hitne slučajeve i preživljavanje u zrakoplovu

Operater u svakom trenutku ima na raspolaganju liste s podacima o opremi za hitne slučajeve i preživljavanje koje se nalaze u zrakoplovu radi neposrednog obavješćivanja centara za koordinaciju spašavanja.

NCC.GEN.140   Dokumenti, priručnici i informacije koje treba imati u zrakoplovu

(a)

Na svakom se letu u zrakoplovu nalaze izvornici ili kopije sljedećih dokumenata, priručnika i informacija, osim ako nije navedeno drugačije.

1.

AFM ili jednakovrijedni dokument/i;

2.

izvorna potvrda o registraciji zrakoplova;

3.

izvorna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA);

4.

potvrda o zaštiti od buke;

5.

izjava kako je navedena u Prilogu III. (dio ORO), ORO.DEC.100 Uredbi (EU) br. 965/2012;

6.

lista posebnih odobrenja ako postoji;

7.

dozvola za radijsku stanicu u zrakoplovu ako postoji;

8.

potvrda/potvrde o osiguranju protiv treće strane;

9.

dnevnik putovanja ili jednakovrijedni dokument za zrakoplov;

10.

pojedinosti o planu leta, koji se predaje kontroli zračnog prometa ako postoje;

11.

aktualne i primjerene zrakoplovne karte za zračnu rutu predviđenog leta i sve zračne rute za koje se opravdano može očekivati da bi let mogao biti preusmjeren;

12.

informacije o postupcima i vizualnim znakovima kojima se koristi presretač i presretnuti zrakoplov;

13.

informacije o službama za potragu i spašavanje za područje predviđenog leta;

14.

važeći dijelovi operativnog priručnika koji se odnose na dužnosti članova posade, a koji su lako dostupni članovima posade;

15.

MEL ili CDL;

16.

primjerena dokumentacija za izvješćivanje NOTAM (obavijesti pilotu) i AIS (služba za aeronautičke podatke);

17.

primjereni meteorološki podaci;

18.

popisi tereta i/ili putnika ako postoje; i

19.

sva druga dokumentacija koja se odnosi na let ili je zahtijevaju države obuhvaćene letom.

(b)

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata koji su navedeni u točki (a) podtočki 2. do točke (a) podtočke 8., operacija se može nastaviti dok zrakoplov ne stigne na svoje odredište ili na mjesto gdje se može nabaviti zamjenski dokument.

NCC.GEN.145   Čuvanje, izrada i uporaba zapisa uređaja za snimanje podataka o letu

(a)

Nakon nesreće ili nezgode koja se zakonski mora prijaviti, operater zrakoplova čuva originalne snimljene podatke u roku od 60 dana, osim ako istražno tijelo ne naloži drugačije.

(b)

Operater provodi operativna provjeravanja i vrednovanja zapisa uređaja za snimanje podataka o letu (FDR), zapisa uređaja za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) i zapisa podatkovnih veza kako bi osigurao stalnu ispravnost uređaja za snimanje.

(c)

Operater čuva snimke koje se odnose na razdoblje operativnog vremena FDR-a u skladu sa zahtjevima iz NCC.IDE.A.165 ili NCC.IDE.H.165, a osim toga, u svrhu provjeravanja i održavanja FDR-a, a u vrijeme testiranja smije se izbrisati do sat vremena najstarijeg snimljenog materijala.

(d)

Operater čuva i održava dokumentaciju koja sadržava podatke neophodne za pretvaranje neobrađenih podataka FDR-a u parametre koji su izraženi u tehničkim jedinicama.

(e)

Operater stavlja na raspolaganje sve zapise uređaja za snimanje podataka o letu koji su bili sačuvani ako je tako odredilo nadležno tijelo.

(f)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 996/2010:

1.

zapisi uređaja za snimanje zvuka u pilotskoj kabini upotrebljavaju se samo za istraživanje nesreće ili nezgode koje se moraju obvezno prijaviti ako to dopuste svi članovi posade i osoblje za održavanje na koje se snimka odnosi; i

2.

zapisi uređaja za snimanje podataka o letu ili zapisi podatkovnih veza upotrebljavaju se samo za istraživanje nesreće ili nezgode koje se moraju obvezno prijaviti ako:

i.

te zapise operater upotrebljava isključivo u svrhu plovidbenosti ili održavanja;

ii.

se ti zapisi upotrebljavaju anonimno; ili

iii.

su ti zapisi otkriveni po sigurnosnim postupcima.

NCC.GEN.150   Prijevoz opasnog tereta

(a)

Prijevoz opasnog tereta zrakom provodi se u skladu s Prilogom 18. Čikaškoj konvenciji kako je zadnje izmijenjena i proširena Tehničkim uputama za siguran zračni prijevoz opasnog tereta (dokument ICAO 9284-AN/905), uključujući dopune i dodatke ili ispravke.

(b)

Opasni teret prevozi operater odobren u skladu s Prilogom V. (dio SPA), poddijelom G. Uredbi (EU) br. 965/2012 osim ako:

1.

nije podložan tehničkim uputama u skladu s dijelom 1. tih uputa; ili

2.

ga prevoze putnici ili članovi posade ili je u prtljazi u s dijelom 8. tehničkih uputa.

(c)

Operater utvrđuje postupke kojima osigurava da su poduzete sve razumne mjere za sprječavanje nenamjernoga prijevoza opasnog tereta na zrakoplovu.

(d)

Operater osoblju pruža potrebne informacije koje omogućuju da osoblje izvodi svoje obveze kako to zahtijevaju tehničke upute.

(e)

Operater u skladu s tehničkim uputama bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo i odgovarajuće nadležno tijelo države događaja u slučaju nezgoda i nesreća koje uključuju opasan teret.

(f)

Operater osigurava da se u skladu s tehničkim uputama putnicima pružaju informacije o opasnom teretu.

(g)

Operater osigurava da se u skladu s tehničkim uputama na mjestima za prihvat tereta nalaze obavijesti s informacijama o prijevozu opasnog tereta.

PODDIO B

OPERATIVNI POSTUPCI

NCC.OP.100   Uporaba aerodroma i operativnih mjesta

Operater upotrjebljuje samo aerodrome i operativna mjesta koja su prikladna za dotični tip zrakoplova i operacije.

NCC.OP.105   Specifikacija izoliranih aerodroma — zrakoplovi

Operater pri odabiru alternativnih aerodroma i politike planiranja goriva aerodrom smatra izoliranim aerodromom ako je vrijeme letenja do najbližeg odgovarajućeg alternativnog odredišnog aerodroma:

(a)

za zrakoplove pokretanima klipnim motorima više od 60 minuta ili

(b)

za zrakoplove pokretanima turbinskim motorima više od 90 minuta.

NCC.OP.110   Operativni minimumi aerodroma — općenito

(a)

Za letove prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) operater utvrđuje operativne minimume za svaki odlazak, odredište ili alternativni aerodrom koji namjerava upotrijebiti. Ti minimumi:

1.

nisu manji od minimuma koje je utvrdila država u kojoj se aerodrom nalazi, osim kada ta država to posebno odobri; i

2.

kada se izvode operacije pri smanjenoj vidljivosti, odobrava ih nadležno tijelo u skladu s Prilogom V. (dio SPA), poddio E Uredbi (EU) br. 965/2012.

(b)

Operater pri utvrđivanju operativnih minimuma za aerodrom uzima u obzir sljedeće:

1.

tip, performanse zrakoplova i karakteristike upravljanja njime;

2.

sastav, stručnost i iskustvo letačke posade;

3.

dimenzije i karakteristike uzletno-sletne staze, završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO) koja se mogu izabrati za uporabu;

4.

primjerenost i performanse raspoloživih vizualnih i nevizualnih zemaljskih sredstava;

5.

raspoloživu opremu u zrakoplovu u svrhu navigacije i/ili kontrole putanje letenja, tijekom polijetanja, prilaženja, izravnavanja zrakoplova, slijetanja, rulanja i neuspjelog prilaženja;

6.

prepreke u području prilaženja, neuspjelog prilaženja i početnog penjanja, koje su potrebne za izvršavanje postupaka u izvanrednim situacijama;

7.

najmanju dopuštenu nadmorsku/relativnu visinu leta iznad prepreka za postupke instrumentalnog prilaženja;

8.

sredstva za određivanje i izvješćivanje o meteorološkim uvjetima; i

9.

tehnika letenja kojom se koristi za vrijeme završnog prilaženja.

(c)

Minimumi za posebnu vrstu postupka prilaženja i slijetanja primjenjuju se samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1.

zemaljska oprema, koja je potrebna za predviđeni postupak, djeluje;

2.

zrakoplovni sustavi za tu vrstu prilaženja djeluju;

3.

ispunjeni su potrebni uvjeti za izvedbu zrakoplova; i

4.

posada je primjereno osposobljena.

NCC.OP.111   Operativni minimumi aerodroma— operacije NPA, APV, CAT I

(a)

Visina odluke (DH) namijenjena za neprecizno prilaženje (NPA) koja se izvodi tehnikom završnog prilaženja sa stalnim spuštanjem (CDFA), postupak prilaženja s okomitim vođenjem (APV) ili operaciju kategorije I (CAT I) nije niža od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

minimalne visine do koje se sredstva za prilaženje mogu upotrebljavati bez potrebnih vizualnih oznaka;

2.

visine nadvisivanja prepreka (OCH) za kategoriju zrakoplova;

3.

visine odluke objavljenog postupka prilaženja, po potrebi;

4.

minimuma sustava koji je naveden u tablici 1.; ili

5.

minimuma visine odluke iz priručnika o letenju zrakoplova ili jednakovrijednog dokumenta ako je navedeno.

(b)

Minimalna visina spuštanja (MDH) za operaciju nepreciznog prilaženja (NPA) koja se ne izvodi tehnikom završnog prilaženja sa stalnim spuštanjem nije niža od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

OCH-a za kategoriju zrakoplova;

2.

minimuma sustava koji je naveden u tablici 1.; ili

3.

minimalne visine spuštanja navedene u AFM-u ako je navedena.

Tablica 1.

Minimumi sustava

Oprema

Najmanji DH/MDH (ft)

Sustav za instrumentalno slijetanje (ILS)

200

Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)/satelitski sustav proširivanja (SBAS) (bočno precizno prilaženje s okomitim vođenjem (LPV))

200

GNSS (bočna navigacija (LNAV))

250

GNSS/barometarska vertikalna navigacija (VNAV) (LNAV/VNAV)

250

Lokalizator (LOC) s opremom za mjerenje udaljenosti ili bez nje (DME)

250

Prilaženje pomoću nadzornog radara (SRA) (završetak na ½ NM)

250

SRA (završetak na 1 NM)

300

SRA (završetak na 2 NM ili više)

350

VHF svesmjerni radiofar (VOR)

300

VOR/DME

250

Neusmjereni radiofar (NDB)

350

NDB/DME

300

VHF tragač smjera (VDF)

350

NCC.OP.112   Operativni minimumi aerodroma — operacije kruženja sa zrakoplovima

(a)

MDH za operacije kruženja sa zrakoplovima nije niži od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

objavljene relativne visine leta prepreka (OCH) za kruženje za kategoriju zrakoplova;

2.

najmanje visine kruženja iz tablice 1.; ili

3.

DH/MDH prethodnog postupka instrumentalnog prilaženja.

(b)

Minimalna vidljivost za operacije kruženja sa zrakoplovima nije niža od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

vidljivosti pri kruženju za kategoriju zrakoplova ako je objavljena;

2.

najmanje vidljivosti iz tablice 2.; ili

3.

vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze/pretvorene meteorološke vidljivosti (RVR/CMV) prethodnog postupka instrumentalnog prilaženja.

Tablica 1.

MDH i minimalna vidljivost za kruženje u odnosu na kategoriju zrakoplova

 

Kategorija zrakoplova

A

B

C

D

MDH (ft)

400

500

600

700

Minimalna meteorološka vidljivost (m)

1 500

1 600

2 400

3 600

NCC.OP.113   Operativni minimumi aerodroma — operacije kruženja s helikopterima na kopnu

MDH za operacije kruženja s helikopterima na kopnu nije niži od 250 ft, a meteorološka vidljivost nije niža od 800 m.

NCC.OP.115   Postupci za odlazak i prilaženje

(a)

Zapovjednik zrakoplova koristi se postupcima za odlazak i prilaženje koje je utvrdila država aerodroma ako su takvi postupci objavljeni za predviđenu uzletno-sletnu stazu ili završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO).

(b)

Neovisno o točki (a), zapovjednik zrakoplova prihvaća odobrenje kontrole zračnog prometa (ATC) da odstupi od objavljenog postupka, samo:

1.

pod uvjetom da su uzeti u obzir kriteriji za nadvisivanje prepreka i da se u cijelosti vodi računa o operativnim uvjetima; ili

2.

ako ga jedinica ATC-a usmjerava preko radara.

(c)

U svakom slučaju, segment završnog prilaženja izvodi se vizualno u skladu s objavljenim postupcima za prilaženje.

NCC.OP.120   Postupci za smanjenje buke

Operater razvija operativne postupke uzimajući u obzir potrebu smanjenja utjecaja buke zrakoplova te istodobno osigurava da sigurnost ima prednost nad smanjivanjem buke.

NCC.OP.125   Minimalna visina za nadvisivanje prepreka — letovi IFR

(a)

Operater navodi metodu za utvrđivanje minimalnih visina letenja za sve segmente rute na kojoj se leti koje osiguravaju propisano nadvisivanje terena prema pravilima IFR-a.

(b)

Na osnovi te metode operater utvrđuje minimalne visine leta za svaki let. Minimalne visine letenja nisu niže od visina koje objavi država iznad koje se leti.

NCC.OP.130   Opskrba gorivom i uljem — zrakoplovi

(a)

Zapovjednik zrakoplova započinje let samo ako je na zrakoplovu dostatno goriva i ulja:

1.

za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR):

i.

danju: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 30 minuta letenja na normalnoj visini leta; ili

ii.

noću: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 45 minuta letenja na normalnoj visini leta;

2.

za letove prema pravilima IFR-a:

i.

kada alternativno odredište nije potrebno: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 45 minuta letenja na normalnoj visini leta; ili

ii.

kada je alternativno odredište potrebno: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje, alternativnog aerodroma i nakon najmanje još za 45 minuta letenja na normalnoj visini leta.

(b)

Pri izračunu goriva potrebnog i za nepredviđene situacije uzimaju se u obzir sljedeći čimbenici:

1.

prognozirani meteorološki uvjeti;

2.

predviđene rute ATC-a i kašnjenja u prometu;

3.

postupci pri gubitku tlaka ili kvaru jednog motora na ruti, po potrebi; i

4.

bilo koja druga okolnost koja može dovesti do kašnjenja slijetanja zrakoplova ili povećanja potrošnje goriva i/ili ulja.

(c)

Ništa ne sprječava promjenu plana letenja za vrijeme leta kako bi se let preusmjerio do drugog odredišta, pod uvjetom da se mogu ispuniti svi zahtjevi od točke ponovnog planiranja leta.

NCC.OP.131   Opskrba gorivom i uljem — helikopteri

(a)

Zapovjednik zrakoplova započinje let samo ako je na helikopteru dostatno goriva i ulja:

1.

za letove prema pravilima VFR-a: za let do aerodroma/operativnog mjesta predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 20 minuta letenja pri brzini koja omogućuje najveći doseg; i

2.

za letove prema pravilima IFR-a:

i.

ako nije potrebna alternativna ruta ili nije dostupan vremenski spreman aerodrom, za let do aerodroma/operativnog mjesta predviđenog za slijetanje i nakon još za 30 minuta letenja pri brzini čekanja na 450 m (1 500 ft) iznad odredišnog aerodroma/operativnog mjesta pri standardnim temperaturnim uvjetima te za prilaženje i slijetanje ili

ii.

ako se zahtijeva alternativni aerodrom/operativno mjesto, za let do aerodroma/operativnog mjesta predviđenog za slijetanje te izvedbu prilaženja i neuspjelog prilaženja i nakon:

(A)

za letenje do navedenog alternativnog aerodroma/operativnog mjesta; i

(B)

još za 30 minuta letenja pri brzini čekanja 450 m (1 500 ft) iznad alternativnog aerodroma/operativnog mjesta pri standardnim temperaturnim uvjetima te za prilaženje i slijetanje.

(b)

Pri izračunu goriva potrebnog i za nepredviđene situacije uzimaju se u obzir sljedeći čimbenici:

1.

prognozirani meteorološki uvjeti;

2.

predviđene rute ATC-a i kašnjenja u prometu;

3.

postupci pri gubitku tlaka ili kvaru jednog motora na ruti, po potrebi; i

4.

bilo koja druga okolnost koja može dovesti do kašnjenja slijetanja zrakoplova ili povećanja potrošnje goriva i/ili ulja.

(c)

Ništa ne sprječava promjenu plana letenja za vrijeme leta kako bi se let preusmjerio do drugog odredišta, pod uvjetom da se mogu ispuniti svi zahtjevi od točke ponovnog planiranja leta.

NCC.OP.135   Slaganje prtljage i tereta

Operater utvrđuje postupke kojima osigurava da:

(a)

se u putnički odjeljak unosi samo ručna prtljaga koja se može složiti na odgovarajući i siguran način; i

(b)

su sva prtljaga i teret u zrakoplovu, koji mogu uzrokovati ozljedu ili štetu, ili zakrčiti prolaze ili izlaze ako nisu na svojemu mjestu, složeni tako da sprječavaju pomicanje.

NCC.OP.140   Davanje uputa putnicima

Zapovjednik osigurava da:

(a)

su putnici prije polijetanja upoznati s lokacijom i uporabom:

1.

sigurnosnih pojaseva,

2.

izlaza za nuždu, i

3.

kartona s uputama u slučaju nužde,

i po potrebi:

4.

prsluka za spašavanje,

5.

opreme za raspodjelu kisika,

6.

čamaca za spašavanje, i

7.

ostale opreme u slučaju nužde namijenjene za uporabu putnika;

i

(b)

u slučaju nužde tijekom leta, putnicima se daju upute o mjerama koje mogu biti primjerene u danim okolnostima.

NCC.OP.145   Priprema leta

(a)

Prije početka leta zapovjednik zrakoplova svim razumnim raspoloživim sredstvima provjerava da su naprave na zemlji i/ili vodi, uključujući komunikacijske uređaje i sredstva za navigaciju, raspoložive na zadanom letu i izravno potrebne za siguran rad zrakoplova, prikladne vrsti operacije u okviru koje se let izvodi.

(b)

Prije početka leta zapovjednik zrakoplova upoznat je sa svim raspoloživim meteorološkim podacima koji su primjereni za predviđeni let. Priprema za let izvan bliže okolice mjesta odlaska i za sve letove prema pravilima IFR-a uključuje:

1.

proučavanje raspoloživih aktualnih vremenskih izvještaja i prognoza; i

2.

planiranje alternativnog postupka pripreme zbog predviđanja mogućnosti da se let zbog vremenskih uvjeta ne može završiti po planu.

NCC.OP.150   Alternativni aerodromi za polijetanje — zrakoplovi

(a)

Za letove prema pravilima IFR-a, zapovjednik zrakoplova u planiranju leta navodi najmanje jedan vremenski spreman alternativni aerodrom za polijetanje ako su vremenski uvjeti na aerodromu odlaska na razini ili ispod primjenjivih operativnih minimuma aerodroma ili ako je nemoguće vratiti se na aerodrom odlaska zbog ostalih razloga.

(b)

Alternativni aerodrom za polijetanje udaljen je od aerodroma odlaska najviše:

1.

za zrakoplove s dva motora: najviše jedan sat letenja pri putnoj brzini s jednim motorom u standardnim uvjetima bez vjetra; i

2.

za zrakoplove s tri ili više motora: najviše dva sata letenja pri putnoj brzini s jednim neispravnim motorom (OEI) u skladu s priručnikom o letenju zrakoplova pri standardnim uvjetima bez vjetra.

(c)

Za aerodrom koji se odabere kao alternativni aerodrom za polijetanje raspoloživim informacijama naznačuje se da će pri predviđenom vremenu uporabe uvjeti za tu operaciju biti na razini ili iznad operativnih minimuma aerodroma.

NCC.OP.151   Aerodromi alternativnih odredišta — zrakoplovi

Za letove prema pravilima IFR-a, zapovjednik zrakoplova u planiranju leta navodi najmanje jedan vremenski spreman aerodrom alternativnog odredišta, osim ako:

(a)

raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da za razdoblje od jednog sata prije do jednog sata kasnije nakon predviđenog vremena dolaska, ili od stvarnog vremena polaska do jednog sata nakon predviđenog vremena dolaska, pri čemu se u obzir uzima kraće razdoblje, prilaženje i slijetanje mogu se izvesti u vizualnim meteorološkim uvjetima (VMC); ili

(b)

mjesto predviđeno za slijetanje je izolirano i:

1.

za aerodrom predviđen za slijetanje propisan je postupak instrumentalnog prilaženja; i

2.

raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će u razdoblju od dva sata prije do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska vladati sljedeći meteorološki uvjeti:

i.

baza oblaka najmanje 300 m (1 000 ft) iznad minimuma za postupak instrumentalnog prilaženja; i

ii.

vidljivost najmanje 5,5 km ili 4 km veća od minimuma za postupak.

NCC.OP.152   Aerodromi alternativnih odredišta — helikopteri

Za letove prema pravilima IFR-a, zapovjednik zrakoplova u planiranju leta navodi najmanje jedan vremenski spreman aerodrom alternativnog odredišta, osim ako:

(a)

za aerodrom predviđen za slijetanje propisan je postupak instrumentalnog prilaženja i aktualni raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će u razdoblju od dva sata prije do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska ili od stvarnog vremena polaska do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska, pri čemu se u obzir uzima kraće razdoblje, vladati sljedeći meteorološki uvjeti:

1.

baza oblaka najmanje 120 m (400 ft) iznad minimuma za postupak instrumentalnog prilaženja; i

2.

vidljivost najmanje 1 500 m veća od minimuma za postupak; ili

(b)

mjesto predviđeno za slijetanje je izolirano i:

1.

za aerodrom predviđen za slijetanje propisan je postupak instrumentalnog prilaženja;

2.

raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će u razdoblju od dva sata prije do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska vladati sljedeći meteorološki uvjeti:

i.

baza oblaka najmanje 120 m (400 ft) iznad minimuma za postupak instrumentalnog prilaženja;

ii.

vidljivost najmanje 1 500 m veća od minimuma za postupak; i

3.

za odredište na moru utvrđena je točka bez povratka (PNR).

NCC.OP.155   Punjenje goriva dok se putnici ukrcavaju, nalaze u zrakoplovu ili se iskrcavaju

(a)

Zrakoplovi se ne pune gorivom Avgas ili gorivom široke frakcije ili mješavinom tih vrsta goriva dok se putnici ukrcavaju, iskrcavaju ili su u zrakoplovu.

(b)

Za sve druge vrste goriva poduzimaju se neophodne mjere opreza, a u zrakoplovu mora biti primjereno osposobljeno osoblje koje je spremno za započinjanje i izvođenje evakuacije zrakoplova najpraktičnijim i najbržim raspoloživim sredstvima.

NCC.OP.160   Uporaba slušalica

(a)

Svi članovi letačke posade, koji moraju biti u pilotskoj kabini, nose slušalice s mikrofonom na ručici ili odgovarajući uređaj. Slušalice se upotrebljavaju kao glavna naprava za glasovnu komunikaciju sa službom zračnog prometa (ATS):

1.

na zemlji:

i.

pri primanju odobrenja za odlazak od kontrole zračnog prometa (ATC) putem glasovne komunikacije; i

ii.

kad su motori upaljeni;

2.

tijekom leta:

i.

ispod prijelazne apsolutne visine; ili

ii.

10 000 ft, koja je vrijednost veća;

i

3.

kad god zapovjednik zrakoplova to smatra potrebnim.

(b)

U uvjetima iz točke (a) mikrofon na ručici ili odgovarajući uređaj u položaju su kojim se omogućuje uporaba za dvosmjernu radijsku komunikaciju.

NCC.OP.165   Prijevoz putnika

Operater utvrđuje postupke kojima osigurava da:

(a)

putnici su smješteni na sjedalima gdje, u slučaju hitne evakuacije, mogu najbolje pomoći, a ne ometaju evakuaciju iz zrakoplova;

(b)

prije i tijekom taksiranja, polijetanja i slijetanja ili kad god zapovjednik zrakoplova to smatra potrebnim u interesu sigurnosti, svaki je putnik u zrakoplovu na svojem sjedalu ili ležaju pravilno vezan sigurnosnim pojasom ili napravom za ograničavanje kretanja; i

(c)

višestruko zauzimanje sjedišta dopušteno je samo na određenim sjedištima zrakoplova na kojima sjede jedna odrasla osoba i jedno dijete koje je pravilno vezano pomoćnim pojasom ili drugom napravom za ograničavanje kretanja.

NCC.OP.170   Osiguravanje putničkog odjeljka i kuhinje/a u zrakoplovu

Zapovjednik osigurava da:

(a)

svi izlazi i putovi za izlaz prije taksiranja, polijetanja i slijetanja slobodni su od prepreka; i

(b)

prije polijetanja i slijetanja i kad god se to smatra potrebnim u interesu sigurnosti, sva oprema i prtljaga ispravno je osigurana.

NCC.OP.175   Pušenje u zrakoplovu

Zapovjednik zrakoplova ne dopušta pušenje u zrakoplovu:

(a)

kad god se to smatra potrebnim u interesu sigurnosti;

(b)

za vrijeme punjenja zrakoplova gorivom;

(c)

dok je zrakoplov na tlu, osim ako je operater odredio postupke kojima se smanjuju rizici za vrijeme operacija na zemlji;

(d)

izvan označenih pušačkih zona, u prolazu (prolazima) ili u zahodu (zahodima);

(e)

u odjeljcima za teret i/ili drugim prostorima u kojima se prevozi teret koji nije pohranjen u ambalaži otpornoj na vatru ili pokriven platnom otpornim na vatru; i

(f)

u dijelovima putničkih odjeljaka u koje se dovodi kisik.

NCC.OP.180   Meteorološki uvjeti

(a)

Zapovjednik zrakoplova započinje ili nastavlja let prema pravilima VFR-a samo ako najnoviji raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će vremenski uvjeti tijekom rute i na predviđenom odredištu pri predviđenom vremenu uporabe biti na razini ili iznad primjenjivih operativnih minimuma za letove prema pravilima VFR-a.

(b)

Zapovjednik zrakoplova započinje ili nastavlja let prema pravilima IFR-a prema aerodromu planiranog odredišta ako najnoviji raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da su vremenski uvjeti na odredištu u predviđeno vrijeme dolaska ili barem na jednome aerodromu alternativnog odredišta, na razini ili iznad primjenjivih operativnih minimuma.

(c)

Ako let sadržava segmente VFR i IFR, primjenjuju se, u opsegu u kojemu je to nužno, meteorološki podaci iz točaka (a) i (b).

NCC.OP.185   Led i drugi zagađivači – postupci na zemlji

(a)

Operater utvrđuje postupke koje treba slijediti kada je potrebno odlediti ili spriječiti zaleđivanje zrakoplova i obaviti preglede zrakoplova s time u vezi kako bi se omogućio siguran rad zrakoplova.

(b)

Zapovjednik zrakoplova započinje polijetanje samo ako je zrakoplov čist od bilo kakvih naslaga koje mogu štetno djelovati na izvođenje ili mogućnost kontroliranja zrakoplova, osim u skladu s postupcima iz točke (a) u priručniku o letenju zrakoplova.

NCC.OP.190   Led i drugi zagađivači – postupci tijekom leta

(a)

Operater utvrđuje postupke za letove u očekivanim ili stvarnim uvjetima zaleđivanja.

(b)

Zapovjednik započinje let ili namjerno leti u očekivane ili stvarne uvjete zaleđivanja samo ako je zrakoplov certificiran i opremljen za takve uvjete kako je navedeno u točki 2.a.5 Priloga IV Uredbi (EZ) br. 216/2008.

(c)

Ako zaleđivanje premaši intenzivnost zaleđivanja za koje je zrakoplov certificiran ili ako zrakoplov koji nije certificiran za let u poznatim uvjetima zaleđivanja naleti na zaleđivanje, zapovjednik zrakoplova bez odlaganja napušta uvjete zaleđivanja mijenjanjem razine i/ili rute, i po potrebi obavješćuje kontrolu zračnog prometa (ATC) o slučaju nužde.

NCC.OP.195   Uvjeti za polijetanje

Zapovjednik zrakoplova prije započinjanja polijetanja uvjerava se da:

(a)

u skladu s podacima koje ima na raspolaganju, vrijeme na aerodromu ili operativnome mjestu i uvjeti uzletno-sletne staze ili završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO) kojim se namjerava koristiti, neće spriječiti sigurno polijetanje i odlazak; i

(b)

primjenjivi operativni minimumi aerodroma bit će ispunjeni.

NCC.OP.200   Simulirane situacije tijekom leta

(a)

Zapovjednik zrakoplova osigurava da se prijevozom putnika ili tereta ne simuliraju:

1.

situacije za koje je potrebna primjena postupaka za neobične situacije ili u slučaju nužde; ili

2.

letovi u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC).

(b)

Neovisno o točki (a), takve se situacije mogu simulirati s pilotima studentima na zrakoplovu za vrijeme leta za osposobljavanje ako ih izvodi odobrena organizacija za osposobljavanje.

NCC.OP.205   Raspolaganje gorivom tijekom leta

(a)

Operater utvrđuje postupke kojima osigurava da se tijekom leta obavljaju provjere goriva i upravljanje gorivom.

(b)

Zapovjednik zrakoplova redovito provjerava da količina preostalog iskoristivog goriva tijekom leta nije manja od količine goriva koja je potrebna da se nastavi letjeti do vremenski spremnog aerodroma ili operativnog mjesta, pri čemu planirana rezerva goriva mora ostati u skladu sa zahtjevima iz NCC.OP.130 ili NCC.OP.131.

NCC.OP.210   Uporaba dodatnog kisika

Zapovjednik zrakoplova osigurava da on i članovi letačke posade koji su uključeni u obavljanje dužnosti neophodnih za siguran rad zrakoplova tijekom leta upotrebljavaju dodatni kisik svaki put kada kabina premaši visinu 10 000 ft duže od 30 minuta i kada kabina premaši visinu 13 000 ft.

NCC.OP.215   Otkrivanje blizine tla

Kada član letačke posade ili sustav za upozorenje blizine tla primijeti nepredviđenu blizinu tla, pilot koji upravlja zrakoplovom odmah započinje s korektivnim radnjama radi uspostavljanja sigurnih uvjeta za let.

NCC.OP.220   Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS)

Operater utvrđuje operativne postupke i programe osposobljavanja kada se ugradi ACAS koji je upotrebljiv. Pri uporabi sustava ACAS II takvi su postupci i osposobljavanje u skladu s Uredbom (EU) br. 1332/2011.

NCC.OP.225   Uvjeti za prilaženje i slijetanje

Zapovjednik zrakoplova prije započinjanja prilaženja za slijetanje uvjerava se da, u skladu s podacima koje ima na raspolaganju, vrijeme na aerodromu i operativnome mjestu i uvjeti uzletno-sletne staze ili završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO) kojim se namjerava koristiti, neće spriječiti sigurno prilaženje, slijetanje ili neuspjelo prilaženje.

NCC.OP.230   Započinjanje i nastavak prilaženja

(a)

Zapovjednik zrakoplova može započeti instrumentalno prilaženje bez obzira na javljenu vidljivost uzduž uzletno-sletne staze/vidljivost (RVR/VIS).

(b)

Ako je javljeni RVR/VIS manji od primjenjivog minimuma, prilaženje se ne nastavlja:

1.

ispod 1 000 ft iznad aerodroma; ili

2.

u segmentu završnog prilaženja ako je nadmorska/relativna visina odluke (DA/H) ili minimalna nadmorska/relativna visina spuštanja (MDA/H) viša od 1 000 ft iznad aerodroma.

(c)

Ako RVR nije dostupan, vrijednosti za RVR mogu se izvesti preračunavanjem javljene vidljivosti.

(d)

Ako nakon prelaska 1 000 ft iznad aerodroma, javljeni RVR/VIS padne ispod minimuma koji se primjenjuje, prilaženje se može nastaviti do DA/H ili MDA/H.

(e)

Prilaženje se može nastaviti ispod DA/H ili MDA/H te se spuštanje može završiti pod uvjetom da su na DA/H ili MDA/H uspostavljene i održavane vizualne oznake koje su prikladne za vrstu postupka prilaženja i predviđene uzletno-sletne staze.

(f)

Zona dodira RVR uvijek se nadzire.

PODDIO C

IZVEDBENE ZNAČAJKE ZRAKOPLOVA I OPERATIVNA OGRANIČENJA

NCC.POL.100   Operativna ograničenja — svi zrakoplovi

(a)

Tijekom svih faza operacije opterećenje, masa i položaj centra gravitacije (CG) zrakoplova ispunjavaju sva ograničenja navedena u priručniku o letenju zrakoplova (AFM) ili u operativnom priručniku ako je on više ograničavajući.

(b)

Oznake, popisi, oznake instrumenata ili njihove kombinacije, koji sadržavaju operativna ograničenja propisana priručnikom o letenju zrakoplova za vizualnu prezentaciju, prikazani su na zrakoplovu.

NCC.POL.105   Masa i ravnoteža, opterećenje

(a)

Operater utvrđuje masu i centar gravitacije (CG) za svaki zrakoplov stvarnim vaganjem prije nego što ga pusti u pogon. Skupne učinke izmjena i popravaka na masu i ravnotežu potrebno je uzeti u obzir i primjereno dokumentirati. Zrakoplov se ponovo važe ako učinak izmjena na masu i ravnotežu nije točno poznat.

(b)

Vaganje obavlja ili proizvođač zrakoplova ili odobrena organizacija za održavanje.

(c)

Operater stvarnim vaganjem, uključujući svu prtljagu posade, ili korištenjem standardnih masa utvrđuje masu svih operativnih dijelova i članova posade koja je uključena u suhu operativnu masu zrakoplova. Određuje se utjecaj njihovog smještaja na centar gravitacije u zrakoplovu. Pri korištenju standardne mase za utvrđivanje suhe operativne mase članova posade upotrebljavaju se sljedeće vrijednosti mase:

(1)

85 kg, uključujući ručnu prtljagu, za članove letačke posade/tehničkog osoblja; i

(2)

75 kg za članove kabinske posade.

(d)

Operater utvrđuje postupke kojima se omogućuje da zapovjednik zrakoplova odredi masu tereta koji se prevozi, uključujući balast:

1.

stvarnim vaganjem;

2.

određivanjem mase tereta koji se prevozi u skladu sa standardnim masama putnika i prtljage; ili

3.

izračunom mase putnika na temelju izjave svakog putnika ili u ime svakog putnika, dodajući toj vrijednosti unaprijed određenu masu za ručnu prtljagu i odjeću ako je broj raspoloživih putničkih sjedala na zrakoplovu:

i.

manji od deset za zrakoplove; ili

ii.

manji od šest za helikoptere.

(e)

Pri korištenju standardne mase upotrebljavaju se sljedeće vrijednosti mase.

1.

za putnike vrijednosti iz tablice 1. i 2., pri čemu je uključena ručna prtljaga i masa svakog djeteta koje putuje s odraslom osobom na jednom sjedalu:

Tablica 1.

Standardne mase za putnike — zrakoplov s ukupnim brojem putničkih sjedala od 20 ili više

Putnička sjedala:

20 i više

30 i više

Muški

Ženske

Svi odrasli

Odrasli

88 kg

70 kg

84 kg

Djeca

35 kg

35 kg

35 kg

Tablica 2.

Standardne mase za putnike — zrakoplov s ukupnim brojem putničkih sjedala od 19 ili manje

Putnička sjedala

1 – 5

6 – 9

10 – 19

Muški

104 kg

96 kg

92 kg

Ženske

86 kg

78 kg

74 kg

Djeca

35 kg

35 kg

35 kg

2.

za prtljagu:

i.

za zrakoplove, ako je ukupni broj raspoloživih putničkih sjedala na zrakoplovu 20 ili više, standardne vrijednosti mase za prijavljenu prtljagu iz tablice 3.;

Tablica 3.

Standardne mase za prtljagu — zrakoplovi s ukupnim brojem putničkih sjedala od 20 ili više

Vrsta leta

Standardna masa prtljage

Domaći

11 kg

Unutar europske regije

13 kg

Međukontinentalni

15 kg

Svi ostali

13 kg

ii.

za helikoptere, ako je ukupni broj raspoloživih putničkih sjedala na helikopteru 20 ili više, standardna vrijednost mase za prijavljenu prtljagu koja iznosi 13 kg;

(f)

Za zrakoplove s 19 putničkih sjedala ili manje stvarna masa prijavljene prtljage određuje se:

1.

vaganjem; ili

2.

izračunom na temelju izjave svakog putnika ili u ime svakog putnika. Ako to nije izvedivo, upotrjebljuje se minimalna standardna masa koja iznosi 13 kg.

(g)

Operater utvrđuje postupke kojima se omogućuje da zapovjednik zrakoplova odredi masu utočenog goriva upotrjebljujući stvarnu gustoću, ili ako ona nije poznata, gustoću izračunatu u skladu s metodom koja je navedena u operativnom priručniku.

(h)

Zapovjednik zrakoplova osigurava da je punjenje:

1.

zrakoplova obavljeno pod nadzorom kvalificiranog osoblja; i

2.

teret koji se prevozi u skladu s podacima za izračun mase i ravnoteže zrakoplova.

(i)

Operater utvrđuje postupke kojima se omogućuje da zapovjednik zrakoplova ispunjava dodatna konstrukcijska ograničenja, kao što su ograničenje u vezi s jačinom poda, najvećim opterećenjem po dužnom metru, najvećom masom za odjeljak za teret i ograničenje u vezi s najvećim brojem sjedala.

(j)

Operater u operativnom priručniku navodi načela i metode koji se odnose na opterećenje i na sustav mase i ravnoteže, koji ispunjavaju zahtjeve iz točaka od (a) do (i) Ovim sustavom obuhvaćaju se sve vrste planiranih operacija.

NCC.POL.110   Podaci i dokumentacija o masi i ravnoteži

(a)

Operater prije svakog leta utvrđuje podatke o masi i ravnoteži te priprema dokumentaciju o masi i ravnoteži u kojoj se navodi teret i njegov raspored, tako da ne prelaze ograničenja za masu i ravnotežu zrakoplova. Dokumentacija za masu i ravnotežu sadržava sljedeće podatke:

1.

registraciju zrakoplova i vrstu,

2.

identifikacijski broj leta i datum, po potrebi,

3.

ime zapovjednika zrakoplova,

4.

ime osobe koja je pripremila dokument,

5.

suhu operativnu masu i odgovarajući CG zrakoplova,

6.

masu goriva pri polijetanju i masu goriva za putovanje,

7.

masu drugih potrošnih materijala osim goriva, po potrebi,

8.

komponente tereta uključujući putnike, prtljagu, teret i balast,

9.

masu pri polijetanju, masu pri slijetanju i masu bez goriva,

10.

položaje CG-a u zrakoplovu koji se primjenjuju, i

11.

ograničavajuće vrijednosti mase i CG-a.

(b)

Kada se podaci i dokumentacija za masu i ravnotežu izrađuju pomoću računalnog sustava za masu i ravnotežu, operater provjerava cjelovitost izlaznih podataka.

(c)

Ako zapovjednik zrakoplova ne nadzire utovar zrakoplova, osoba koja nadzire utovar zrakoplova vlastoručnim potpisom ili na jednakovrijedan način potvrđuje da su teret i njegov raspored u skladu s dokumentacijom za masu i ravnotežu koju je pripravio zapovjednik zrakoplova. Zapovjednik zrakoplova vlastoručnim potpisom ili na jednakovrijedan način potvrđuje prihvat.

(d)

Operater navodi postupke za promjene tereta u zadnji tren i osigurava:

1.

da se, nakon ispunjavanja dokumentacije za masu i ravnotežu, u dokumente za planiranje leta koji sadržavaju dokumentaciju za masu i ravnotežu unesu sve promjene u zadnji tren;

2.

da se točno navede najveća dopuštena promjena broja putnika ili tereta u zadnji tren; i

3.

pripremu nove dokumentacije za masu i ravnotežu ako se taj najveći broj premaši.

NCC.POL.111   Podaci i dokumentacija o masi i ravnoteži — olakšice

Neovisno o točki (a) poddtočki 5. iz NCC.POL.110, položaj se CG-a ne treba navesti u dokumentaciji za masu i ravnotežu ako je raspored tereta u skladu s unaprijed izračunatom tablicom za ravnotežu ili ako je moguće dokazati da je za planirane operacije moguće osigurati pravilnu ravnotežu, neovisno o stvarnom teretu.

NCC.POL.115   Izvođenje — općenito

Zapovjednik zrakoplova upravlja zrakoplovom samo ako performanse zrakoplova omogućuju ispunjavanje zahtjeva u vezi s pravilima letenja i svih drugih ograničenja koja se primjenjuju na let, korišteni zračni prostor, aerodrome ili operativna mjesta, vodeći računa o točnosti svih upotrijebljenih karata i zemljovida.

NCC.POL.120   Ograničenja mase pri polijetanju — zrakoplovi

Operater osigurava da:

(a)

masa zrakoplova na početku polijetanja ne premašuje ograničenja mase:

1.

pri polijetanju u skladu sa zahtjevima iz NCC.POL.125;

2.

na ruti s jednim neispravnim motorom (OEI) u skladu sa zahtjevima iz NCC.POL.130; i

3.

pri slijetanju u skladu sa zahtjevima iz NCC.POL.135,

dopuštajući očekivana smanjenja mase s odmicanjem leta i ispuštanje goriva u zraku.

(b)

masa na početku polijetanja nikad ne premašuje najveću masu pri polijetanju koja je navedena u priručniku o letenju zrakoplova (AFM) za visinu tlaka koja je primjerena nadmorskoj visini aerodroma ili operativnog mjesta, a ako se upotrjebljuje kao mjerilo za određivanje najveće mase pri polijetanju, po bilo kojim drugim lokalnim atmosferskim uvjetima; i

(c)

predviđena masa pri očekivanom vremenu slijetanja na aerodromu ili operativnome mjestu predviđenom za slijetanje ili na bilo kojem aerodromu alternativnog odredišta nikad ne premašuje najveću masu pri slijetanju koja je navedena u priručniku o letenju zrakoplova (AFM) za visinu tlaka koja je primjerena nadmorskoj visini tih aerodroma ili operativnih mjesta ako se upotrjebljuje kao mjerilo za određivanje najveće mase pri slijetanju, po bilo kojim drugim lokalnim atmosferskim uvjetima.

NCC.POL.125   Polijetanje — zrakoplovi

(a)

Pri određivanju najviše mase pri polijetanju zapovjednik zrakoplova uzima u obzir sljedeće:

1.

izračunata dužina za polijetanje ne prelazi raspoloživu dužinu za polijetanje, pri čemu dužina čistine ne prelazi polovinu raspoložive staze za polijetanje;

2.

izračunati uzletni zalet ne prelazi raspoloživi uzletni zalet;

3.

jedna vrijednost V1 upotrjebljuje se za prekinuto i neprekinuto polijetanje, pri čemu je vrijednost V1 navedena u priručniku o letenju zrakoplova (AFM); i

4.

na mokroj ili kontaminiranoj stazi, masa pri polijetanju ne prelazi masu koja je dopuštena za polijetanje na suhoj stazi pod istim uvjetima.

(b)

U slučaju kvara motora tijekom polijetanja zapovjednik zrakoplova osigurava da:

1.

za zrakoplov za koji je vrijednost V1 navedena u priručniku o letenju zrakoplova (AFM), zrakoplov mora imati mogućnost prekinuti polijetanje i zaustaviti se u okviru raspoložive udaljenosti za ubrzavanje i zaustavljanje i

2.

za zrakoplov za koji je neto putovanje leta pri polijetanju navedeno u priručniku o letenju zrakoplova (AFM), zrakoplov mora imati mogućnost nastaviti polijetanje i nadvisiti sve prepreke u smjeru putanje leta u primjerenom razmaku dok zrakoplov nije u poziciji da ispuni zahtjeve iz NCC.POL.130.

NCC.POL.130   Na ruti — jedan motor u kvaru — zrakoplovi

Zapovjednik zrakoplova osigurava da u slučaju kvara bilo kojeg motora na bilo kojoj točki rute, zrakoplov s više motora mora imati mogućnost nastaviti let do odgovarajućeg aerodroma ili operativnog mjesta, a da ni u kojoj točki ne leti ispod minimalne visine za nadvisivanje prepreka.

NCC.POL.135   Slijetanje — zrakoplovi

Zapovjednik zrakoplova osigurava da na svakom aerodromu ili operativnome mjestu, nakon nadvisivanja svih prepreka na prilaznoj putanji na sigurnoj visini, zrakoplov mora imati mogućnost sletjeti i zaustaviti se; vodeni zrakoplov mora imati mogućnost doći do zadovoljavajuće niske brzine u okviru raspoložive dužine za slijetanje. Poštuju se odstupanja radi očekivanih razlika u tehnikama prilaženja i slijetanja ako se nisu poštovala pri planiranju podataka o izvedbi.

PODDIO D

INSTRUMENTI, PODACI I OPREMA

ODJELJAK 1.

Zrakoplovi

NCC.IDE.A.100   Instrumenti i oprema — općenito

(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim poddijelom odobravaju se u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost ako:

1.

ih upotrebljava letačka posada za upravljanje putanjom leta;

2.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCC.IDE.A.245;

3.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCC.IDE.A.250; ili

4.

su ugrađeni u zrakoplov.

(b)

Sljedeće predmete, ako se zahtijevaju ovim poddijelom, nije potrebno odobriti kao opremu:

1.

rezervni osigurači,

2.

ručne prijenosne svjetiljke,

3.

točni mjerač vremena,

4.

držač karte,

5.

pribori za prvu pomoć,

6.

oprema za preživljavanje i signaliziranje,

7.

sidro i oprema za vezanje, i

8.

uređaj za osiguravanje djece.

(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim poddijelom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva drugim primjenjivim prilozima, ali se nosi na zrakoplovu, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.

informacije koje se dostavljaju tim instrumentima, opremom ili dodatnom opremom, letačka posada ne upotrebljava za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili NCC.IDE.A.245 i NCC.IDE.A.250; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost zrakoplova, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.

(d)

Instrumenti i oprema spremni su za uporabu ili su dostupni s mjesta na kojem sjedi član letačke posade koji ih treba upotrebljavati.

(e)

Oni instrumenti kojima se koristi član letačke posade raspoređeni su tako da dopuštaju članu letačke posade da jasno vidjeti oznake sa svojeg mjesta, s najmanjim mogućim odmakom s položaja i linije vida, koju obično zauzima kada gleda naprijed u smjeru putanje leta.

(f)

Sva zahtijevana oprema za spašavanje lako je dostupna za neposrednu uporabu.

NCC.IDE.A.105   Minimalna oprema za let

Let se ne započinje ako je bilo koji od instrumenata zrakoplova, predmeta opreme ili funkcija koji se zahtijevaju za predviđeni let neispravan ili nedostaje, osim ako:

(a)

zrakoplovom se upravlja u skladu s listom minimalne opreme (MEL);

(b)

operater ima odobrenje nadležnog tijela da upravlja zrakoplovom u okviru ograničenja glavne liste minimalne opreme (MMEL); ili

(c)

zrakoplov ima dozvolu za letenje koja je izdana u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost.

NCC.IDE.A.110   Rezervni električni osigurači

Zrakoplovi su opremljeni rezervnim električnim osiguračima, jačine potrebne za potpunu zaštitu strujnoga kruga, za zamjenu osigurača koje je dopušteno zamijeniti tijekom leta.

NCC.IDE.A.115   Operativna svjetla

Zrakoplovi koji lete noću opremljeni su:

(a)

sustavom svjetala za izbjegavanje sudara;

(b)

navigacijskim/pozicijskim svjetlima;

(c)

svjetlima za slijetanje;

(d)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava zrakoplova, radi primjerenog osvjetljenja svih instrumenata i opreme potrebnih za siguran rad zrakoplova;

(e)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava zrakoplova radi osvjetljenja u svim putničkim odjeljcima;

(f)

ručnom prijenosnom svjetiljkom za sva mjesta članova posade; i

(g)

svjetlima koja su u skladu s međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru ako se zrakoplov vodi kao vodeni zrakoplov.

NCC.IDE.A.120   Operacije prema pravilima VFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

(a)

Zrakoplovi kojima se upravlja prema pravilima VFR-a tijekom dana opremljeni su napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine,

5.

klizanja; i

6.

Machovog broja kada su ograničenja brzine izražena Machovim brojem.

(b)

Zrakoplovi kojima se upravlja u vizualnim meteorološkim uvjetima (VMC) iznad vode i izvan vidokruga kopna, u vizualnim meteorološkim uvjetima noću (VMC) ili u uvjetima kada zrakoplov nije moguće zadržati na željenoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, uz opremu iz točke (a) opremljeni su i:

1.

napravom za mjerenje i prikazivanje:

i.

skretanja i klizanja,

ii.

položaja,

iii.

vertikalne brzine, i

iv.

stabiliziranog smjera,

2.

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata; i

3.

napravom za sprječavanje kvarova na sustavu za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. zbog kondenzacije ili zaleđivanja.

(c)

Kad god su za operaciju potrebna dva pilota, zrakoplovi su opremljeni dodatnom zasebnom napravom za prikazivanje:

1.

visine tlaka,

2.

naznačene brzine,

3.

klizanja, skretanja i klizanja, po potrebi,

4.

položaja, po potrebi,

5.

vertikalne brzine, po potrebi,

6.

stabiliziranog smjera, po potrebi, i

7.

Machovog broja kada su ograničenja brzine izražena Machovim brojem, po potrebi.

NCC.IDE.A.125   Operacije prema pravilima IFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

Zrakoplovi koji lete prema pravilima IFR-a opremljeni su:

(a)

napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine,

5.

vertikalne brzine,

6.

skretanja i klizanja,

7.

položaja,

8.

stabiliziranog smjera,

9.

vanjske temperature zraka, i

10.

Machovog broja kada su ograničenja brzine izražena Machovim brojem;

(b)

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata;

(c)

kad god su za operaciju potrebna dva pilota, dodatnom zasebnom napravom za drugoga pilota za prikazivanje:

1.

visine tlaka,

2.

naznačene brzine,

3.

vertikalne brzine,

4.

skretanja i klizanja,

5.

položaja,

6.

stabiliziranog smjera i

7.

Machovog broja kada su ograničenja brzine izražena Machovim brojem, po potrebi;

(d)

napravom za sprječavanje kvarova na sustavima za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. i točke (c) podtočke 2. zbog kondenzacije ili zaleđivanja;

(e)

alternativnim izvorom statičnog tlaka;

(f)

držačem karte, koji se nalazi na mjestu na kojem se kartu lako čita i na kojem se ona može osvijetliti za noćne letove;

(g)

drugom zasebnom napravom za mjerenje i prikazivanje visine; i

(h)

opskrbom električnom energijom, neovisno o glavnom sustavu za opskrbu električnom energijom, za potrebe djelovanja i osvjetljenja sustava za prikaz položaja za najmanje 30 minuta. Opskrba električnom energijom automatski se uključuje nakon potpunog kvara uobičajenog sustava za opskrbu električnom energijom i na instrumentu se jasno prikazuje da se umjetni horizont napaja iz sustava za opskrbu električnom energijom u slučaju nužde.

NCC.IDE.A.130   Dodatna oprema za operacije s jednim pilotom prema pravilima IFR-a

Zrakoplovi koji lete prema pravilima IFR-a s jednim pilotom opremljeni su automatskim pilotom koji može barem zadržati visinu i smjer.

NCC.IDE.A.135   Sustav za upozoravanje i prepoznavanje terena (TAWS)

Turbinski zrakoplovi s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 5 700 kg ili najvećim operativnim brojem putničkih sjedala (MOPSC) većim od devet sjedala opremljeni su sustavom TAWS koji ispunjava zahtjeve za:

(a)

opremu klase A u skladu s prihvatljivim standardom u slučaju zrakoplova kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 1. siječnja 2011.; ili

(b)

opremu klase B u skladu s prihvatljivim standardom u slučaju zrakoplova kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2011. ili prije.

NCC.IDE.A.140   Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS)

Osim ako Uredbom (EU) br. 1332/2011 nije predviđeno drukčije, turbinski zrakoplovi s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 5 700 kg ili najvećim operativnim brojem putničkih sjedala (MOPSC) većim od 19 sjedala opremljeni su sustavom ACAS II.

NCC.IDE.A.145   Vremenski radar u zrakoplovu

Sljedeći zrakoplovi opremljeni su vremenskim radarom u zrakoplovu ako zrakoplov leti noću ili u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) u područjima gdje se može očekivati da tijekom rute nastane grmljavinsko nevrijeme ili drugi potencijalno opasni vremenski uvjeti, za koje se smatra da se mogu otkriti vremenskim radarom u zrakoplovu.

(a)

zrakoplovi s kabinom pod tlakom;

(b)

zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 5 700 kg; i

(c)

zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom s najvećim operativnim brojem putničkih sjedala (MOPSC) većim od 9 sjedala

NCC.IDE.A.150   Dodatna oprema za letenje noću u uvjetima zaleđivanja

(a)

Zrakoplovi koji lete noću u očekivanim ili stvarnim uvjetima zaleđivanja opremljeni su sredstvima koja osvjetljavaju ili otkrivaju stvaranje leda.

(b)

Sredstva koja osvjetljavaju stvaranje leda ne uzrokuju bljesak ili odsjaj koji bi onemogućio članove posade u obavljanju njihovih dužnosti.

NCC.IDE.A.155   Sustav interfona za letačku posadu

Zrakoplovi kojima upravlja posada s više od jednog člana opremljeni su sustavom interfona za letačku posadu, uključujući slušalice i mikrofone kojima se koriste svi članovi letačke posade.

NCC.IDE.A.160   Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini

(a)

Sljedeći zrakoplovi opremljeni su uređajem za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR):

1.

zrakoplovi s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 27 000 kg kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2016. ili kasnije; i

2.

zrakoplovi s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 2 250 kg:

i.

certificirani za operaciju s minimalnom posadom koja uključuje najmanje dva pilota;

ii.

opremljeni motorom/motorima s turbomlaznim pogonom ili više od jednog motora s turboelisnim pogonom; i

iii.

za koje je potvrda o tipu prvi put izdana 1. siječnja 2016. ili kasnije.

(b)

Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) mora moći zadržati snimljene podatke tijekom najmanje prethodna 2 sata.

(c)

Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) vremenskim redoslijedom snima:

1.

glasovnu komunikaciju poslanu ili primljenu u pilotsku kabinu radijskom vezom;

2.

glasovnu komunikaciju članova letačke posade u pilotskoj kabini koji se koriste sustavom interfona i sustavom za obavješćivanje putnika ako je ugrađen;

3.

zvukove okoline u pilotskoj kabini, uključujući bez prekidanja zvučne signale, primljene sa svakog mikrofona na ručici i mikrofona u maski koji se upotrjebljuju; i

4.

glasovne ili zvučne signale za prepoznavanje pomoćnih sredstava za navigaciju ili prilaženje koji se odašilju u slušalicu ili zvučnik.

(d)

Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) automatski počinje snimati prije nego što se zrakoplov počne kretati na svoj pogon i nastavlja snimati do kraja leta kada se zrakoplov više ne može kretati vlastitim pogonom.

(e)

Osim zahtjeva iz točke (d), ovisno o raspoloživosti električne energije, uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) počinje snimati što je ranije moguće tijekom provjera u pilotskoj kabini prije paljenja motora na početku leta do provjera u pilotskoj kabini odmah nakon gašenja motora na kraju leta.

(f)

Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) ima uređaj za pomoć pri lociranju uređaja za snimanje u vodi.

NCC.IDE.A.165   Uređaj za snimanje podataka o letu

(a)

Zrakoplovi s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 5 700 kg kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2016. ili kasnije opremljeni su uređajem za snimanje podataka o letu (FDR) koji upotrebljava digitalnu metodu snimanja i pohranjivanja podataka i za koje postoji metoda kojom se ti podaci mogu brzo dobiti iz spremnika.

(b)

Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) snima parametre koji su potrebni za precizno utvrđivanje putanje leta zrakoplova, brzine, položaja, snage motora, konfiguracije i rada zrakoplova te mora moći zadržati snimljene podatke tijekom najmanje prethodnih 25 sati.

(c)

Podaci se dobivaju iz izvora u zrakoplovu koji omogućuju točno podudaranje s podacima prikazanima letačkoj posadi.

(d)

Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) automatski počinje snimati podatke prije nego što se zrakoplov može kretati vlastitim pogonom i automatski prestaje snimati kada se zrakoplov više ne može kretati vlastitim pogonom.

(e)

Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) ima uređaj za pomoć pri lociranju uređaja za snimanje u vodi.

NCC.IDE.A.170   Zapisi podatkovnih veza

(a)

Zrakoplovi kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2016. ili kasnije, a koji imaju mogućnost komunikacije putem podatkovnih veza i moraju biti opremljeni uređajem za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR), uređajem za snimanje snimaju, po potrebi:

1.

komunikacijske poruke putem podatkovnih veza povezane s komunikacijom službe zračnog prometa (ATS), uključujući poruke koje se primjenjuju na sljedeće aplikacije:

i.

uspostavu podatkovne veze;

ii.

komunikaciju među kontrolorom i pilotom;

iii.

usmjereni nadzor;

iv.

informacije o letu;

v.

nadzor nad odašiljanjem iz zrakoplova ako je moguće s obzirom na strukturu sustava;

vi.

podatke o operativnom nadzoru leta ako je moguće s obzirom na strukturu sustava; i

vii.

grafiku ako je moguće s obzirom na strukturu sustava;

2.

informacije koje omogućuju povezanost sa svim povezanim zapisima o komunikaciji putem podatkovne veze koji se pohranjuju zasebno od zrakoplova; i

3.

informacije o vremenu i prioritetu komunikacijskih poruka putem podatkovne veze, uzimajući u obzir strukturu sustava.

(b)

Uređaj za snimanje upotrebljava digitalnu metodu snimanja i pohranjivanja podataka i informacija i metodu kojom se ti podaci mogu brzo dobiti iz spremnika. Metodom snimanja omogućuje se podudaranje s podacima koji su snimljeni na zemlji.

(c)

Uređaj za snimanje mora moći zadržati snimljene podatke najmanje za razdoblje jednako razdoblju utvrđenom u NCC.IDE.A.160 za uređaje za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR).

(d)

Uređaj za snimanje ima uređaj za pomoć pri lociranju uređaja za snimanje u vodi.

(e)

Zahtjevi koji se primjenjuju na pokretanje i zaustavljanje uređaja za snimanje jednaki su zahtjevima koji se primjenjuju na pokretanje i zaustavljanje uređaja za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) iz NCC.IDE.A.160 u točkama (d) i (e).

NCC.IDE.A.175   Kombinirani uređaj za snimanje podataka o letu i zvuka u pilotskoj kabini

Sukladnost sa zahtjevima za uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) i uređaja za snimanje podataka o letu (FDR) moguće je postići:

(a)

jednim kombiniranim uređajem za snimanje podataka o letu i zvuka u pilotskoj kabini ako zrakoplov mora biti opremljen uređajem CVR ili FDR; ili

(b)

dvama kombiniranim uređajima za snimanje podataka o letu i zvuka u pilotskoj kabini ako zrakoplov mora biti opremljen uređajem CVR i FDR.

NCC.IDE.A.180   Sjedala, sigurnosni pojasevi, sustavi vezivanja i uređaji za osiguravanje djece

(a)

Zrakoplovi su opremljeni:

1.

sjedalom ili ležajem za sve osobe u zrakoplovu u dobi od 24 mjeseca ili više;

2.

sigurnosnim pojasom na svakom putničkom sjedalu i zadržavajućim pojasevima za svaki ležaj;

3.

uređajem za osiguravanje djece (CRD) za sve osobe u zrakoplovu mlađe od 24 mjeseca;

4.

sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa koji uključuje uređaj za automatsko zadržavanje trupa osobe koja na tom mjestu sjedi u slučaju brzog usporavanja:

i.

na svakom sjedalu letačke posade i na svim sjedalima pored pilotskoga; i

ii.

na svakom sjedalu promatrača u pilotskoj kabini;

i

5.

sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa na sjedalima najmanjeg zahtijevanog broja kabinske posade u slučaju zrakoplova kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 31. prosinca 1980.

(b)

Sigurnosni pojas sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa:

1.

ima jednostupanjsko otkopčavanje i

2.

na sjedalima letačke posade, svim sjedalima pored pilotskoga i na sjedalima najmanjeg zahtijevanog broja kabinske posade uključuje dvije trake za remen i sigurnosni pojas koji se može upotrebljavati neovisno.

NCC.IDE.A.185   Znakovi za vezivanje sigurnosnih pojaseva i zabranjeno pušenje

Zrakoplovi u kojima sva putnička mjesta nisu vidljiva sa sjedala letačke posade opremljeni su napravom za upozorenje putnicima i kabinskoj posadi kada treba zavezati sigurnosne pojaseve i kada je zabranjeno pušenje.

NCC.IDE.A.190   Pribor za prvu pomoć

(a)

Zrakoplovi su opremljeni priborima za prvu pomoć u skladu s tablicom 1.

Tablica 1.

Broj potrebnih pribora za prvu pomoć

Broj ugrađenih putničkih sjedala

Broj potrebnih pribora za prvu pomoć

0 – 100

1

101 – 200

2

201 – 300

3

301 – 400

4

401 – 500

5

501 ili više

6

(b)

Pribori za prvu pomoć:

1.

lako su dostupni za uporabu i

2.

dopunjuju se.

NCC.IDE.A.195   Dodatni kisik — zrakoplovi s kabinom pod tlakom

(a)

Zrakoplovi s kabinom pod tlakom namijenjeni letovima na visinama letenja za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom (b) opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika koja može pohraniti i raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

(b)

Zrakoplovi s kabinom pod tlakom namijenjeni letovima iznad visina letenja na kojima je visina tlaka u putničkim odjeljcima iznad 10 000 ft nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

1.

svih članova posade i:

i.

100 % putnika za svako razdoblje ako visina tlaka kabine prelazi 15 000 ft, ali ni u kojem slučaju manje od desetominutne opskrbe;

ii.

najmanje 30 % putnika za svako razdoblje ako će pri gubitku tlaka i uzimajući u obzir okolnosti leta visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 14 000 ft i 15 000 ft; i

iii.

najmanje 10 % putnika za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 10 000 ft i 14 000 ft;

2.

svih osoba putničkog odjeljka za najmanje 10 minuta za zrakoplove namijenjene letovima na visinama tlaka iznad 25 000 ft, ili namijenjene letovima ispod te visine, ali u uvjetima u kojima se unutar četiri minute ne mogu spustiti na visinu tlaka od 13 000 ft.

(c)

Zrakoplovi s kabinom pod tlakom namijenjeni letovima iznad 25 000 ft nadalje su opremljeni:

1.

uređajem za upozorenje letačke posade o gubitku tlaka; i

2.

maskama za članove letačke posade koje se brzo stavljaju.

NCC.IDE.A.200   Dodatni kisik – zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom

(a)

Zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima na visinama letenja za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom (b) opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika koja može pohraniti i raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

(b)

Zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima iznad visina letenja na kojima je visina tlaka u putničkim odjeljcima iznad 10 000 ft nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

1.

svih članova posade i najmanje 10 % putnika za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 10 000 ft i 13 000 ft; i

2.

svih članova posade i putnika za svako razdoblje u kojem će visina tlaka u putničkim odjelima biti iznad 13 000 ft.

NCC.IDE.A.205   Ručni aparati za gašenje požara

(a)

Zrakoplovi su opremljeni najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara:

1.

u pilotskoj kabini; i

2.

u svakom putničkom odjeljku koji je odvojen od pilotske kabine, osim ako je odjeljak dostupan letačkoj posadi.

(b)

Vrsta i količina sredstva za gašenje za zahtijevane aparate za gašenje požara odgovara vrsti požara koji može nastati u odjeljku gdje se aparat namjerava upotrebljavati i kako bi se opasnost od koncentracije štetnog plina svela na najmanju mjeru u odjeljcima u kojima borave osobe.

NCC.IDE.A.206   Protupožarne sjekire i željezne poluge

(a)

Zrakoplovi s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 5 700 kg ili najvećim operativnim brojem putničkih sjedala (MOPSC) većim od devet sjedala opremljeni su najmanje jednom protupožarnom sjekirom ili željeznom polugom smještenoj u pilotskoj kabini.

(b)

Za zrakoplove s najvećim operativnim brojem putničkih sjedala (MOPSC) više od 200 sjedala dodatna protupožarna sjekira ili željezna poluga ugrađena je u ili u blizini kuhinje koja se nalazi u stražnjem dijelu zrakoplova.

(c)

Protupožarne sjekire i željezne poluge u putničkom odjeljku nisu vidljive putnicima.

NCC.IDE.A.210   Oznake mjesta za razbijanje

Ako su na zrakoplovu naznačena mjesta na trupu prikladna za prodor spasilačkih ekipa u zrakoplov u slučaju nužde, takva su mjesta označena kako je prikazano na slici 1.

Slika 1.

Oznake mjesta za razbijanje

Image

NCC.IDE.A.215   Odašiljač signala s mjesta nesreće (ELT)

(a)

Zrakoplovi su opremljeni:

1.

odašiljačem signala s mjesta nesreće (ELT) bilo koje vrste ako je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. srpnja 2008. ili prije;

2.

automatskim odašiljačem signala s mjesta nesreće (ELT) ako je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 1. srpnja 2008.

(b)

Odašiljači signala s mjesta nesreće (ELT) bilo koje vrste moraju moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz.

NCC.IDE.A.220   Let iznad vode

(a)

Sljedeći zrakoplovi opremljeni su prslukom za spašavanje za sve osobe u zrakoplovu ili jednakovrijednim zasebnim uređajem za plutanje za sve osobe u zrakoplovu mlađe od 24 mjeseca, smještenima na mjestu koje je dostupno sa sjedala ili ležaja osobe za čiju su uporabu predviđeni:

1.

kopneni zrakoplovi namijenjeni letovima iznad vode na udaljenosti od više od 50 NM od obale ili polijetanja ili slijetanja na aerodromu ili operativnome mjestu, na kojem je po mišljenju zapovjednika zrakoplova, uzletna ili prilazna putanja smještena iznad vode tako da bi u slučaju nesreće zrakoplov mogao prisilno sletjeti na vodu; i

2.

vodeni zrakoplovi namijenjeni letovima iznad vode.

(b)

Svaki prsluk za spašavanje ili jednakovrijedni zasebni uređaj za plutanje opremljen je napravom električnog osvjetljavanja za namjenu lociranja osoba.

(c)

Vodeni zrakoplovi namijenjeni letovima iznad vode opremljeni su:

1.

sidrom ili drugom opremom koja je nužna za omogućivanje vezanja, sidrenja ili manevriranja zrakoplovom na vodi, primjerenim veličini i težini zrakoplova te karakteristikama u vezi s njegovim upravljanjem; i

2.

opremom za davanje zvučnih signala kako je propisano međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru, po potrebi.

(d)

Zapovjednik zrakoplova namijenjenog letovima na udaljenosti od kopna primjerenima za prisilno slijetanje većoj od 30 minuta pri uobičajenoj putnoj brzini ili 50 NM, koja je vrijednost manja, utvrđuje rizike za preživljavanje osoba iz zrakoplova u slučaju prisilnog slijetanja na vodi, na osnovi čega odlučuje o prijevozu:

1.

opreme za davanje znakova za pomoć;

2.

dovoljnog broja čamaca za spašavanje za prijevoz svih osoba iz zrakoplova koji su smješteni tako da omogućuju njihovu uporabu u slučaju nužde; i

3.

opreme za spašavanje koja sadržava sredstva za održavanje na životu primjerene predviđenom letu.

NCC.IDE.A.230   Oprema za preživljavanje

(a)

Zrakoplovi namijenjeni letovima iznad područja na kojima bi potraga i spašavanje bili osobito teški opremljeni su:

1.

signalnom opremom za davanje znakova za pomoć;

2.

najmanje jednim odašiljačem za preživljavanje ELT(S); i

3.

dodatnom opremom za preživljavanje za rutu kojom će se letjeti, uzimajući u obzir broj osoba u zrakoplovu.

(b)

Na zrakoplovu nije potrebno nositi dodatnu opremu za preživljavanje koja je navedena u točki (a) podtočki 3 ako zrakoplov:

1.

ostaje unutar udaljenosti od područja na kojem potraga i spašavanje nisu osobito teški i koje odgovara:

i.

120 minuta putničkom brzinom s jednim motorom u kvaru (OEI) za zrakoplove koji mogu nastaviti let do aerodroma pri kvaru kritičnog motora/kritičnih motora na bilo kojoj točki rute ili ruta planiranog odstupanja; ili

ii.

30 minuta putničkom brzinom za sve ostale zrakoplove;

ili

2.

ostaje unutar udaljenosti ne većoj od 90 minuta pri putnoj brzini od područja primjerenog za prisilno slijetanje, za zrakoplove certificirani u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost.

NCC.IDE.A.240   Slušalice

(a)

Zrakoplovi su opremljeni slušalicama s mikrofonom na ručici ili odgovarajućim uređajem za svakog člana letačke posade na dodijeljenome mu mjestu u pilotskoj kabini.

(b)

Zrakoplovi koji lete prema pravilima IFR-a ili noću opremljeni su gumbom za prijenos na ručnoj komandi za upravljanje bočnim i uzdužnim nagibom za svakog zahtijevanog člana letačke posade.

NCC.IDE.A.245   Oprema za radijsku komunikaciju

(a)

Zrakoplovi koji lete prema pravilima IFR-a ili noću, ili ako je to u skladu s primjenjivim zahtjevima za zračni prostor, opremljeni su opremom za radijsku komunikaciju kojom se u uobičajenim uvjetima radijskog prijenosa mora moći:

1.

izvoditi dvosmjerna komunikacija za potrebe kontrole aerodroma;

2.

primati meteorološke podatke bilo kada tijekom leta;

3.

izvoditi dvosmjerna komunikacija bilo kada tijekom leta s aeronautičkim postajama na frekvencijama koje propisuje nadležno tijelo; i

4.

omogućiti komunikacija u hitnim slučajevima na aeronautičkoj frekvenciji 121,5 MHz.

(b)

Ako se zahtijeva više od jednog kompleta opreme za komunikaciju, svaka je neovisna od druge opreme do mjere da kvar jedne opreme neće dovesti do kvara na drugoj opremi.

NCC.IDE.A.250   Navigacijska oprema

(a)

Zrakoplovi su opremljeni navigacijskom opremom kojom će se omogućiti nastavak leta u skladu s:

1.

planom leta (ATS), po potrebi; i

2.

primjenjivim zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Zrakoplovi imaju dostatnu navigacijsku opremu kojom se osigurava da u slučaju kvara jednog predmeta opreme u bilo kojoj fazi leta preostala oprema omogućuje sigurnu navigaciju u skladu s točkom (a) ili sigurnu izvedbu odgovarajuće radnje za nepredviđene situacije.

(c)

Zrakoplovi namijenjeni letovima prilikom kojih se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) opremljeni su odgovarajućom opremom kojom se može obaviti vođenje do točke s koje se može izvesti vizualno slijetanje. Tom opremom mora se moći obaviti takvo vođenje za svaki aerodrom na kojem se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) i za sve određene alternativne aerodrome.

NCC.IDE.A.255   Transponder

Zrakoplovi su opremljeni transponderom sekundarnog nadzornog radara (SSR) za dojavljivanje visine i drugim transponderom SSR s karakteristikama koje se zahtijevaju za rutu kojom se leti.

NCC.IDE.A.260   Upravljanje elektroničkim navigacijskim podacima

(a)

Operater se koristi samo podatkovnim proizvodima elektroničke navigacije koji podržavaju navigacijsku aplikaciju sukladno standardima cjelovitosti koji su prikladni primjerenoj uporabi podataka.

(b)

Ako podatkovni proizvodi elektroničke navigacije podržavaju navigacijsku aplikaciju potrebnu za operaciju za koju je u skladu s Prilogom V. (dio SPA) Uredbi (EU) br. 965/2012 potrebno odobrenje, operater nadležnom tijelu dokazuje da su primijenjeni postupak i isporučeni proizvodi u skladu sa standardima cjelovitosti koji su prikladni primjerenoj uporabi podataka.

(c)

Operater neprekidno prati postupak i proizvode izravno ili praćenjem sukladnosti pružatelja usluga, koji su treće strane.

(d)

Operater osigurava pravovremenu raspodjelu i uključivanje aktualnih i neizmijenjenih elektroničkih navigacijskih podataka svim zrakoplovima kojima su potrebni.

ODJELJAK 2.

Helikopteri

NCC.IDE.H.100   Instrumenti i oprema — općenito

(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim poddijelom odobravaju se u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost ako:

1.

ih upotrebljava letačka posada za upravljanje putanjom leta;

2.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCC.IDE.H.245;

3.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCC.IDE.H.250; ili

4.

su ugrađeni u helikopter.

(b)

Sljedeće predmete, ako se zahtijevaju ovim poddijelom, nije potrebno odobriti kao opremu:

1.

ručna prijenosna svjetiljka,

2.

točni mjerač vremena,

3.

držač karte,

4.

pribor za prvu pomoć,

5.

oprema za preživljavanje i signaliziranje,

6.

sidro i oprema za vezanje; i

7.

uređaj za osiguravanje djece.

(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim poddijelom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva drugim primjenjivim prilozima, ali se nosi na zrakoplovu, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.

informacije koje se dostavljaju tim instrumentima, opremom ili dodatnom opremom, letačka posada ne upotrebljava za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili NCC.IDE.H.245 i NCC.IDE.H.250; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost helikoptera, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.

(d)

Instrumenti i oprema spremni su za uporabu ili su dostupni s mjesta na kojem sjedi član letačke posade koji ih treba upotrebljavati.

(e)

Oni instrumenti kojima se koristi član letačke posade raspoređeni su tako da dopuštaju članu letačke posade da jasno vidjeti oznake sa svojeg mjesta, s najmanjim mogućim odmakom s položaja i linije vida, koju obično zauzima kada gleda naprijed u smjeru putanje leta.

(f)

Sva zahtijevana oprema za spašavanje lako je dostupna za neposrednu uporabu.

NCC.IDE.H.105   Minimalna oprema za let

Let se ne započinje ako je bilo koji od instrumenata helikoptera, predmeta opreme ili funkcija koji se zahtijevaju za predviđeni let neispravan ili nedostaje, osim ako:

(a)

helikopterom se upravlja u skladu s listom minimalne opreme (MEL);

(b)

operater ima odobrenje nadležnog tijela da upravlja helikopterom u okviru ograničenja glavne liste minimalne opreme (MMEL); ili

(c)

helikopter ima dozvolu za letenje koja je izdana u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost.

NCC.IDE.H.115   Operativna svjetla

Helikopteri koji lete noću opremljeni su:

(a)

sustavom svjetala za izbjegavanje sudara;

(b)

navigacijskim/pozicijskim svjetlima;

(c)

svjetlima za slijetanje;

(d)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava helikoptera, radi primjerenog osvjetljenja svih instrumenata i opreme potrebnih za siguran rad helikoptera;

(e)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava helikoptera radi osvjetljenja u svim putničkim odjeljcima;

(f)

ručnom prijenosnom svjetiljkom za sva mjesta članova posade; i

(g)

svjetlima koja su u skladu s međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru ako je helikopter amfibijski.

NCC.IDE.H.120   Operacije prema pravilima VFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

(a)

Helikopteri kojima se upravlja prema pravilima VFR-a tijekom dana opremljeni su napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine, i

5.

klizanja.

(b)

Helikopteri kojima se upravlja u vizualnim meteorološkim uvjetima (VMC) iznad vode i izvan vidokruga kopna, u vizualnim meteorološkim uvjetima noću (VMC) kada je vidljivost manja od 1 500 m ili u uvjetima kada helikopter nije moguće zadržati na željenoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, uz opremu iz točke (a) opremljeni su i:

1.

napravom za mjerenje i prikazivanje:

i.

položaja,

ii.

vertikalne brzine, i

iii.

stabiliziranog smjera,

2.

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata, i

3.

napravom za sprječavanje kvarova na sustavu za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. zbog kondenzacije ili zaleđivanja.

(c)

Kad god su za operaciju potrebna dva pilota, helikopteri su opremljeni dodatnom zasebnom napravom za prikazivanje:

1.

visine tlaka,

2.

naznačene brzine,

3.

klizanja,

4.

položaja, po potrebi,

5.

vertikalne brzine, po potrebi, i

6.

stabiliziranog smjera, po potrebi.

NCC.IDE.H.125   Operacije prema pravilima IFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

Helikopteri koji lete prema pravilima IFR-a opremljeni su:

(a)

napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine,

5.

vertikalne brzine,

6.

klizanja,

7.

položaja,

8.

stabiliziranog smjera, i

9.

vanjske temperature zraka;

(b)

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata;

(c)

kad god su za operaciju potrebna dva pilota, dodatnom zasebnom napravom za prikazivanje:

1.

visine tlaka,

2.

naznačene brzine,

3.

vertikalne brzine,

4.

klizanja,

5.

položaja, i

6.

stabiliziranog smjera;

(d)

napravom za sprječavanje kvarova na sustavima za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. i točke (c) podtočke 2. zbog kondenzacije ili zaleđivanja;

(e)

alternativnim izvorom statičnog tlaka;

(f)

držačem karte, koji se nalazi na mjestu na kojem se kartu lako čita i na kojem se ona može osvijetliti za noćne letove; i

(g)

dodatnom napravom za mjerenje i prikazivanje položaja kao pomoćnim instrumentom.

NCC.IDE.H.130   Dodatna oprema za operacije s jednim pilotom prema pravilima IFR-a

Helikopteri koji lete prema pravilima IFR-a s jednim pilotom opremljeni su automatskim pilotom koji može barem zadržati visinu i smjer.

NCC.IDE.H.145   Vremenski radar u zrakoplovu

Helikopteri s najvećim operativnim brojem putničkih sjedala (MOPSC) većim od 9 sjedala i koji lete prema pravilima IFR-a ili noću opremljeni su vremenskim radarom za otkrivanje vremenskih uvjeta ako aktualni vremenski izvještaji pokazuju da se može očekivati da tijekom rute nastane grmljavinsko nevrijeme ili drugi potencijalno opasni vremenski uvjeti, za koje se smatra da se mogu otkriti vremenskim radarom.

NCC.IDE.H.150   Dodatna oprema za letenje noću u uvjetima zaleđivanja

(a)

Helikopteri koji lete noću u očekivanim ili stvarnim uvjetima zaleđivanja opremljeni su sredstvima koja osvjetljavaju ili otkrivaju stvaranje leda.

(b)

Sredstva koja osvjetljavaju stvaranje leda ne uzrokuju bljesak ili odsjaj koji bi onemogućio članove posade u obavljanju njihovih dužnosti.

NCC.IDE.H.155   Sustav interfona za letačku posadu

Helikopteri kojima upravlja posada s više od jednog člana opremljeni su sustavom interfona za letačku posadu, uključujući slušalice i mikrofone kojima se koriste svi članovi letačke posade.

NCC.IDE.H.160   Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini

(a)

Helikopteri s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 7 000 kg kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2016. ili kasnije opremljeni su uređajem za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR).

(b)

Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) mora moći zadržati snimljene podatke tijekom najmanje prethodna 2 sata.

(c)

Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) vremenskim redoslijedom snima:

1.

glasovnu komunikaciju poslanu ili primljenu u pilotsku kabinu radijskom vezom;

2.

glasovnu komunikaciju članova letačke posade u pilotskoj kabini koji se koriste sustavom interfona i sustavom za obavješćivanje putnika ako je ugrađen;

3.

zvukove okoline u pilotskoj kabini, uključujući bez prekidanja zvučne signale, primljene sa svakog mikrofona posade; i

4.

glasovne ili zvučne signale za prepoznavanje pomoćnih sredstava za navigaciju ili prilaženje koji se odašilju u slušalicu ili zvučnik.

(d)

Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) automatski počinje snimati prije nego što se helikopter počne kretati na svoj pogon i nastavlja snimati do kraja leta kada se helikopter više ne može kretati vlastitim pogonom.

(e)

Osim zahtjeva iz točke (d), ovisno o raspoloživosti električne energije, uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) počinje snimati što je ranije moguće tijekom provjera u pilotskoj kabini prije paljenja motora na početku leta do provjera u pilotskoj kabini odmah nakon gašenja motora na kraju leta.

(f)

Uređaj za snimanje podataka o letu (CVR) ima uređaj za pomoć pri lociranju uređaja za snimanje u vodi.

NCC.IDE.H.165   Uređaj za snimanje podataka o letu

(a)

Helikopteri s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju (MCTOM) većom od 3 175 kg kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2016. ili kasnije opremljeni su uređajem za snimanje podataka o letu (FDR) koji upotrebljava digitalnu metodu snimanja i pohranjivanja podataka i za koje postoji metoda kojom se ti podaci mogu brzo dobiti iz spremnika.

(b)

Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) snima parametre koji su potrebni za precizno utvrđivanje putanje leta helikoptera, brzine, položaja, snage motora, konfiguracije i rada helikoptera te mora moći zadržati snimljene podatke tijekom najmanje prethodnih 10 sati.

(c)

Podaci se dobivaju iz izvora u helikopteru koji omogućuju točno podudaranje s podacima prikazanima letačkoj posadi.

(d)

Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) automatski počinje snimati podatke prije nego što se helikopter može kretati vlastitim pogonom i automatski prestaje snimati kada se helikopter više ne može kretati vlastitim pogonom.

(e)

Uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) ima uređaj za pomoć pri lociranju uređaja za snimanje u vodi.

NCC.IDE.H.170   Zapisi podatkovnih veza

(a)

Helikopteri kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2016. ili kasnije, a koji imaju mogućnost komunikacije putem podatkovnih veza i moraju biti opremljeni uređajem za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR), uređajem za snimanje snimaju, po potrebi:

1.

komunikacijske poruke putem podatkovnih veza povezane s komunikacijom službe zračnog prometa (ATS), uključujući poruke koje se primjenjuju na sljedeće aplikacije:

i.

uspostavu podatkovne veze;

ii.

komunikaciju među kontrolorom i pilotom;

iii.

usmjereni nadzor;

iv.

informacije o letu;

v.

nadzor nad odašiljanjem iz zrakoplova ako je moguće s obzirom na strukturu sustava;

vi.

podatke o operativnom nadzoru leta ako je moguće s obzirom na strukturu sustava; i

vii.

grafiku ako je moguće s obzirom na strukturu sustava;

2.

informacije koje omogućuju povezanost sa svim povezanim zapisima o komunikaciji putem podatkovne veze koji se pohranjuju zasebno od helikoptera; i

3.

informacije o vremenu i prioritetu komunikacijskih poruka putem podatkovne veze, uzimajući u obzir strukturu sustava.

(b)

Uređaj za snimanje upotrebljava digitalnu metodu snimanja i pohranjivanja podataka i informacija i metodu kojom se ti podaci mogu brzo dobiti iz spremnika. Metodom snimanja omogućuje se povezivanje s podacima koji su snimljeni na zemlji.

(c)

Uređaj za snimanje mora moći zadržati snimljene podatke najmanje za razdoblje jednako razdoblju utvrđenom u NCC.IDE.H.160 za uređaje za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR).

(d)

Uređaj za snimanje ima uređaj za pomoć pri lociranju uređaja za snimanje u vodi.

(e)

Zahtjevi koji se primjenjuju na pokretanje i zaustavljanje uređaja za snimanje jednaki su zahtjevima koji se primjenjuju na pokretanje i zaustavljanje uređaja za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) iz NCC.IDE.A.160 u točkama (d) i (e).

NCC.IDE.H.175   Kombinirani uređaj za snimanje podataka o letu i zvuka u pilotskoj kabini

Sukladnost sa zahtjevima za uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) i uređaja za snimanje podataka o letu (FDR) moguće je postići jednim kombiniranim uređajem za snimanje podataka o letu i zvuka u pilotskoj kabini.

NCC.IDE.H.180   Sjedala, sigurnosni pojasevi, sustavi vezivanja i uređaji za osiguravanje djece

(a)

Helikopteri su opremljeni:

1.

sjedalom ili ležajem za sve osobe u zrakoplovu u dobi od 24 mjeseca ili više;

2.

sigurnosnim pojasom na svakom putničkom sjedalu i zadržavajućim pojasevima za svaki ležaj;

3.

za helikoptere kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 31. prosinca 2012., sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa za svakog putnika u dobi od 24 mjeseca ili više;

4.

uređajem za osiguravanje djece (CRD) za sve osobe u zrakoplovu mlađe od 24 mjeseca;

5.

sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa koji uključuje uređaj za automatsko zadržavanje trupa osobe koja na tom mjestu sjedi u slučaju brzog usporavanja na svakom sjedalu letačke posade; i

6.

sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa na sjedalima najmanjeg zahtijevanog broja kabinske posade u slučaju helikoptera kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 31. prosinca 1980.

(b)

Sigurnosni pojas sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa:

1.

ima jednostupanjsko otkopčavanje; i

2.

na sjedalima letačke posade, svim sjedalima pored pilotskoga i na sjedalima najmanjeg zahtijevanog broja kabinske posade uključuje dvije trake za remen i sigurnosni pojas koji se može upotrebljavati neovisno.

NCC.IDE.H.185   Znakovi za vezivanje sigurnosnih pojaseva i zabranjeno pušenje

Helikopteri u kojima sva putnička mjesta nisu vidljiva sa sjedala letačke posade opremljeni su napravom za upozorenje putnicima i kabinskoj posadi kada treba zavezati sigurnosne pojaseve i kada je zabranjeno pušenje.

NCC.IDE.H.190   Pribor za prvu pomoć

(a)

Helikopteri su opremljeni najmanje jednim priborom za prvu pomoć.

(b)

Pribor/i za prvu pomoć:

1.

lako su dostupni za uporabu; i

2.

dopunjuju se.

NCC.IDE.H.200   Dodatni kisik – helikopteri s kabinom koja nije pod tlakom

(a)

Helikopteri s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima na visinama letenja za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom (b) opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika koja može pohraniti i raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

(b)

Helikopteri s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima iznad visina letenja na kojima je visina tlaka u putničkim odjeljcima iznad 10 000 ft nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

1.

svih članova posade i najmanje 10 % putnika za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 10 000 ft i 13 000 ft; i

2.

svih članova posade i putnika za svako razdoblje u kojem će visina tlaka u putničkom odjeljku biti iznad 13 000 ft.

NCC.IDE.H.205   Ručni aparati za gašenje požara

(a)

Helikopteri su opremljeni najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara:

1.

u pilotskoj kabini; i

2.

u svakom putničkom odjeljku koji je odvojen od pilotske kabine, osim ako je odjeljak dostupan letačkoj posadi.

(b)

Vrsta i količina sredstva za gašenje za zahtijevane aparate za gašenje požara odgovara vrsti požara koji može nastati u odjeljku gdje se aparat namjerava upotrebljavati i kako bi se opasnost od koncentracije štetnog plina svela na najmanju mjeru u odjeljcima u kojima borave osobe.

NCC.IDE.H.210   Oznake mjesta za razbijanje

Ako su na helikopteru naznačena mjesta na trupu prikladna za prodor spasilačkih ekipa u helikopter u slučaju nužde, takva su mjesta označena kako je prikazano na slici 1.

Slika 1.

Oznake mjesta za razbijanje

Image

NCC.IDE.H.215   Odašiljač signala s mjesta nesreće (ELT)

(a)

Helikopteri su opremljeni najmanje jednim automatskim odašiljačem signala s mjesta nesreće (ELT).

(b)

Helikopteri namijenjeni letovima iznad vode u operacijama na moru u nepovoljnom okolišu i na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora može zadržati horizontalni let, opremljeni su odašiljačem ELT (ELT(AD)) koji se automatski aktivira.

(c)

Odašiljač signala s mjesta nesreće (ELT) bilo koje vrste mora moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz.

NCC.IDE.H.225   Prsluci za spašavanje

(a)

Helikopteri su opremljeni prslukom za spašavanje za sve osobe u helikopteru ili jednakovrijednim zasebnim uređajem za plutanje za sve osobe u zrakoplovu mlađe od 24 mjeseca koji se nose ili su smješteni na mjestu koje je dostupno sa sjedala ili ležaja osobe za čiju su uporabu predviđeni ako:

1.

su namijenjeni letovima iznad vode na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora može zadržati horizontalni let;

2.

su namijenjeni letovima iznad vode na udaljenosti od kopna koja je izvan autorotacijske udaljenosti, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora ne može zadržati horizontalni let; ili

3.

polijeću ili slijeću na aerodromu ili operativnome mjestu na kojem je uzletna ili prilazna putanja iznad vode.

(b)

Svaki prsluk za spašavanje ili jednakovrijedni zasebni uređaj za plutanje opremljen je napravom električnog osvjetljavanja za namjenu lociranja osoba.

NCC.IDE.H.226   Odijelo za preživljavanje posade

Svaki član posade nosi odijelo za preživljavanje:

(a)

pri izvođenju operacija na letovima iznad vode u operacijama na moru na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora može zadržati horizontalni let i ako:

1.

vremenski izvještaj ili prognoze koje zapovjednik zrakoplova ima na raspolaganju pokazuju da će temperatura mora tijekom leta biti manja od 10 °C, ili

2.

predviđeno vrijeme za spašavanje premašuje predviđeno vrijeme za preživljavanje;

ili

(b)

tako odluči zapovjednik zrakoplova na osnovi ocjene rizika uzimajući u obzir sljedeće uvjete:

1.

letovi iznad vode na udaljenosti od kopna koja je izvan autorotacijske udaljenosti ili udaljenosti za sigurno prisilno slijetanje, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora ne može zadržati horizontalni let; i

2.

vremenski izvještaj ili prognoze koje zapovjednik zrakoplova ima na raspolaganju pokazuju da će temperatura mora tijekom leta biti manja od 10 °C.

NCC.IDE.H.227   Čamci za spašavanje, odašiljači za preživljavanje ELT i oprema za preživljavanje za duge letove iznad vode

Helikopteri namijenjeni:

(a)

letovima iznad vode na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora može zadržati horizontalni let; ili

(b)

letovima iznad vode na udaljenosti od kopna većoj od 3 minute letenja pri uobičajenoj putnoj brzini, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora ne može zadržati horizontalni let i ako tako odluči zapovjednik zrakoplova na osnovi ocjene rizika,

opremljeni su:

1.

u slučaju helikoptera na kojima je manje od 12 osoba, najmanje jednim čamcem za spašavanje s nominalnim kapacitetom koji odgovara najmanje najvećem broju osoba u helikopteru, a smješten je tako da omogućuje brzu uporabu u slučaju nužde;

2.

u slučaju helikoptera na kojima je više od 11 osoba, najmanje dvama čamcima za spašavanje, koji su smješteni tako da omogućuju brzu uporabu u slučaju nužde, a zajedno su dostatni da smjeste sve osobe koje se mogu prevoziti u helikopteru, pri čemu u slučaju gubitka jednog čamca za spašavanje preostali čamci za spašavanje raspolažu dostatnim kapacitetom za smještaj svih osoba u helikopteru;

3.

najmanje jednim odašiljačem za preživljavanje ELT (ELT(S)) za svaki zahtijevani čamac za spašavanje; i

4.

opremom za spašavanje primjerenom predviđenom letu, uključujući sredstva za održavanje na životu.

NCC.IDE.H.230   Oprema za preživljavanje

Helikopteri namijenjeni letovima iznad područja na kojima bi potraga i spašavanje bili osobito teški opremljeni su:

(a)

signalnom opremom za davanje znakova za pomoć;

(b)

najmanje jednim odašiljačem za preživljavanje ELT (ELT(S)); i

(c)

dodatnom opremom za preživljavanje za rutu kojom će se letjeti, uzimajući u obzir broj osoba u helikopteru.

NCC.IDE.H.231   Dodatni zahtjevi za helikoptere koji izvode operacije na moru u nepovoljnom morskom području

Helikopteri namijenjeni operacijama na moru u nepovoljnom morskom području na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

Ako vremenski izvještaj ili prognoze koje zapovjednik zrakoplova ima na raspolaganju pokazuju da će temperatura mora tijekom leta biti manja od 10 °C, predviđeno vrijeme za spašavanje premašuje predviđeno vrijeme za preživljavanje ili ako se planira da se let izvodi noću, sve osobe u helikopteru nose odijelo za preživljavanje.

(b)

Svi čamci za spašavanje koji se prevoze u skladu s NCC.IDE.H.227 ugrađeni su tako da su uporabljivi u uvjetima na moru u kojima su svojstva helikoptera pri prisilnom slijetanju na vodi, njegova svojstva plutanja i svojstva povezana s njegovim uravnoteživanjem ocijenjena radi ispunjavanja zahtjeva za prisilno slijetanje na vodi namijenjenih certificiranju.

(c)

Helikopter je opremljen sustavom za osvjetljivanje u slučaju nužde neovisnim izvorom električne energije za opće osvjetljenje kabine radi olakšavanja evakuacije helikoptera.

(d)

Svi izlazi za nuždu, uključujući izlaze za nuždu za posadu i njihova sredstva za otvaranje vidno su označeni za vođenje osoba u helikopteru koji izlaze upotrebljavaju pri dnevnoj svjetlosti ili u tami. Takve oznake osmišljene su tako da ostanu vidljive ako se helikopter prevrne i kabina potopi.

(e)

Sva vrata koja nije moguće izbaciti označena kao izlazi za nuždu pri prisilnom slijetanju na vodi, opremljena su sredstvima za njihovo pričvršćivanje u otvorenom položaju da ne ometaju osobe koje napuštaju helikopter u svim uvjetima na moru sve do najzahtjevnijih koje je potrebno ocijeniti za prisilno slijetanje i plutanje.

(f)

Sva vrata, prozori i drugi otvori u putničkom odjeljku predviđeni za bijeg pod vodom opremljeni su tako da se mogu upotrijebiti u nuždi.

(g)

Prsluci za spašavanje nose se cijelo vrijeme osim ako putnik ili član posade na sebi ima integrirano odijelo za preživljavanje koji ispunjava zahtjeve za odijelo za preživljavanje i prsluk za spašavanje.

NCC.IDE.H.232   Helikopteri certificirani za operacije na vode — razna oprema

Helikopteri certificirani za operacije na vode opremljeni su:

(a)

sidrom ili drugom opremom koja je nužna za omogućivanje vezanja, sidrenja ili manevriranja helikopterom na vodi, primjerenim veličini i težini helikoptera te karakteristikama u vezi s njegovim upravljanjem; i

(b)

opremom za davanje zvučnih signala kako je propisano međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru, po potrebi.

NCC.IDE.H.235   Svi helikopteri na letovima iznad vode — prisilno slijetanje na vodi

Helikopteri su osmišljeni za slijetanje na vodi ili certificirani za prisilno slijetanje na vodi u skladu s odgovarajućom oznakom o sposobnosti za let ili opremljeni nužnom opremom za plutanje na vodi ako su namijenjeni letovima iznad vode u nepovoljnom okolišu na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini.

NCC.IDE.H.240   Slušalice

Ako se zahtijeva radijska komunikacija i/ili radio-navigacijski sustav, helikopteri su opremljeni slušalicama s mikrofonom na ručici ili odgovarajućim uređajem i gumbom za prijenos za upravljačem svakog zahtijevanog pilota i/ili člana letačke posade na dodijeljenome mu mjestu.

NCC.IDE.H.245   Oprema za radijsku komunikaciju

(a)

Helikopteri koji lete prema pravilima IFR-a ili noću, ili ako je to u skladu s primjenjivim zahtjevima za zračni prostor, opremljeni su opremom za radijsku komunikaciju kojom se u uobičajenim uvjetima radijskog prijenosa mora moći:

1.

izvoditi dvosmjerna komunikacija za potrebe kontrole aerodroma;

2.

primati meteorološki podaci;

3.

izvoditi dvosmjerna komunikacija bilo kada tijekom leta s aeronautičkim postajama na frekvencijama koje propisuje nadležno tijelo; i

4.

omogućiti komunikacija u hitnim slučajevima na aeronautičkoj frekvenciji 121,5 MHz.

(b)

Ako se zahtijeva više od jednog kompleta opreme za komunikaciju, svaka je neovisna od druge opreme do mjere da kvar jedne opreme neće dovesti do kvara na drugoj opremi.

(c)

Ako se zahtijeva radijski komunikacijski sustav, helikopteri su opremljeni sustavom interfona za letačku posadu u skladu sa zahtjevima iz NCC.IDE.H.155 i gumbom za prijenos za upravljačem svakog zahtijevanog pilota i člana letačke posade na dodijeljenome mu mjestu.

NCC.IDE.H.250   Navigacijska oprema

(a)

Helikopteri su opremljeni navigacijskom opremom kojom će se omogućiti nastavak leta u skladu s:

1.

planom leta (ATS); po potrebi; i

2.

primjenjivim zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Helikopteri imaju dostatnu navigacijsku opremu kojom se osigurava da u slučaju kvara jednog predmeta opreme u bilo kojoj fazi leta preostala oprema omogućuje sigurnu navigaciju u skladu s točkom (a) ili sigurnu izvedbu odgovarajuće radnje za nepredviđene situacije.

(c)

Helikopteri namijenjeni letovima prilikom kojih se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) opremljeni su navigacijskom opremom kojom se može obaviti vođenje do točke s koje se može izvesti vizualno slijetanje. Tom opremom mora se moći obaviti takvo vođenje za svaki aerodrom na kojem se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) i za sve određene alternativne aerodrome.

NCC.IDE.H.255   Transponder

Helikopteri su opremljeni transponderom sekundarnog nadzornog radara (SSR) za dojavljivanje visine i drugim transponderom SSR s karakteristikama koje se zahtijevaju za rutu kojom se leti.”


PRILOG IV.

„PRILOG VII.

NEKOMERCIJALNE ZRAČNE OPERACIJE S NEKOMPLEKSNIM ZRAKOPLOVIMA NA MOTORNI POGON

[DIO NCO]

PODDIO A

OPĆI ZAHTJEVI

NCO.GEN.100   Nadležno tijelo

(a)

Nadležno tijelo je tijelo koje imenuje država članica u kojoj je zrakoplov registriran.

(b)

Ako je zrakoplov registriran u trećoj zemlji, nadležno tijelo je tijelo koje imenuje država članica u kojoj operater ima poslovni nastan ili stalno boravište.

NCO.GEN.101   Postupci usklađivanja

Operater može za uspostavu sukladnosti s Uredbom (EZ) br. 216/20008 i njezinim provedbenim pravilima osim postupaka usklađivanja, koje je donijela Agencija, upotrijebiti i druge postupke usklađivanja.

NCO.GEN.102   Motorne jedrilice i jedrilice s pomoćnim motorom

(a)

Motorne jedrilice namijenjene su letovima u skladu sa zahtjevima za:

1.

zrakoplove na motorni pogon i

2.

jedrilice namijenjene letovima bez uporabe motora.

(b)

Motorne jedrilice opremljene su u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na zrakoplove, osim ako je u poddijelu D. navedeno drukčije.

(c)

Jedrilice s pomoćnim motorom, izuzev motornih jedrilica, namijenjene su letovima i opremljene su u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na jedrilice.

NCO.GEN.105   Odgovornosti i ovlasti zapovjednika zrakoplova

(a)

Zapovjednik zrakoplova odgovoran je:

1.

za sigurnost zrakoplova i svih članova posade, putnika i tereta u zrakoplovu nad operacijama zrakoplova kako je navedeno u točki 1.c. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008;

2.

za početak, nastavak, kraj ili preusmjeravanje leta u interesu sigurnosti;

3.

za osiguravanje da se poštuju svi operativni postupci i kontrolne liste kako je navedeno u točki 1.b. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008;

4.

za započinjanje leta samo ako je uvjeren da su ispunjena sva sljedeća operativna ograničenja navedena u točki 2.a.3 Priloga IV Uredbi (EZ) br. 216/2008:

i.

zrakoplov je sposoban za zračni promet;

ii.

zrakoplov je propisno registriran;

iii.

instrumenti i oprema potrebni za izvođenje odgovarajućeg leta ugrađeni su u zrakoplov i djeluju, osim ako lista minimalne opreme (MEL) ili jednakovrijedni dokument, po potrebi, dopušta djelovanje s opremom koja ne radi kako se zahtijeva u NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105, NCO.IDE.S.105 ili NCO.IDE.B.105;

iv.

masa zrakoplova i, osim u slučaju balona, centar gravitacije takvi su da omogućuju izvođenje leta u okviru ograničenja iz dokumentacije o zračnoj plovidbi;

v.

sva oprema, prtljaga i teret pravilno su ukrcani i osigurani i evakuacija u nuždi je moguća; i

vi.

operativna ograničenja za zrakoplov iz priručnika o letenju zrakoplova (AFM) neće biti prekoračena za vrijeme leta;

5.

da ne započinje let ako nije sposoban obavljati dužnosti zbog na primjer ozljeda, bolesti, iscrpljenosti ili posljedica djelovanja psihoaktivnih tvari;

6.

da let nastavlja samo do najbližeg vremenski spremnog aerodroma ili operativnog mjesta ako je njegova sposobnost za obavljanje dužnosti bitno smanjena zbog iscrpljenosti, bolesti ili manjka kisika;

7.

da odlučuje o prihvaćanju zrakoplova s kvarovima u skladu s listom odstupanja od konfiguracije (CDL) ili listom minimalne opreme (MEL), po potrebi; i

8.

da zapisuje podatke o uporabi i sve poznate ili očekivane kvarove na zrakoplovu pri završetku leta ili serije letova u tehničku knjigu zrakoplova ili dnevnik putovanja zrakoplova.

(b)

Zapovjednik zrakoplova osigurava da u ključnoj fazi leta ili kad god se to smatra potrebnim u interesu sigurnosti, svi članove posade sjede na svojem dodijeljenome mjestu i izvode samo one radnje koje su potrebne za siguran rad zrakoplova.

(c)

Zapovjednik zrakoplova ima ovlast odbiti prevoženje ili iskrcati bilo koju osobu, prtljagu ili teret koji može predstavljati potencijalnu opasnost za sigurnost zrakoplova i osoba koje se u njemu nalaze.

(d)

Zapovjednik zrakoplova čim prije odgovarajućoj službi zračnog prometa (ATS) prijavljuje bilo kakve nastale opasne vremenske uvjete ili uvjete letenja koji mogu utjecati na sigurnost drugog zrakoplova.

(e)

Zapovjednik zrakoplova, u slučajevima nužde koji zahtijevaju donošenje odluke i djelovanje bez odlaganja, poduzima sve radnje koje smatra neophodnima u skladu s točkom 7.d Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008. U takvim slučajevima može radi sigurnosti odstupiti od pravila, operativnih postupaka i metoda.

(f)

Zapovjednik zrakoplova tijekom leta:

1.

osim u slučaju balona, na svojem je mjestu vezan sigurnosnim pojasom i

2.

cijelo vrijeme ostaje za upravljačem zrakoplova, osim ako upravljač preuzme drugi pilot.

(g)

Zapovjednik zrakoplova nadležnom tijelu šalje bez odlaganja izvješće o nezakonitom uplitanju i obavješćuje naznačeno lokalno nadležno tijelo.

(h)

Zapovjednik zrakoplova obavješćuje najbliže odgovarajuće nadležno tijelo najbržim dostupnim sredstvima o svim nesrećama, u kojima je zrakoplov sudjelovao, koje su za posljedicu imale ozbiljnu ozljedu ili smrt bilo koje osobe ili znatno oštećenje zrakoplova ili imovine.

NCO.GEN.106   Odgovornosti i ovlasti zapovjednika zrakoplova — baloni

Zapovjednik balona uz odgovornosti u skladu s NCO.GEN.105 odgovoran je:

(a)

za davanje uputa prije leta osobama koje pomažu pri punjenju i pražnjenju oplate balona; i

(b)

da osobe koje pomažu pri punjenju i pražnjenju oplate nose primjerenu zaštitnu odjeću.

NCO.GEN.110   Usklađenost sa zakonima, propisima i postupcima

(a)

Zapovjednik zrakoplova poštuje zakone, propise i postupke država u kojima se operacije izvode.

(b)

Zapovjednik zrakoplova upoznat je sa zakonima, propisima i postupcima kojima se uređuje obavljanje njegovih zadaća i koji se primjenjuju na područja preleta, aerodroma ili operativnih mjesta kojima će se koristiti te povezane zrakoplovne navigacijske uređaje kako je navedeno u točki 1.a Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008.

NCO.GEN.115   Taksiranje zrakoplova

Taksiranje zrakoplova na tlu aerodroma dopušteno je samo ako je osoba za upravljačem:

(a)

primjereno kvalificirani pilot ili

(b)

imenovana od strane operatera i:

1.

osposobljena za taksiranje zrakoplova;

2.

osposobljena za korištenje radijskog telefona ako se zahtijeva radijska komunikacija;

3.

primila upute u vezi s tlocrtom aerodroma, rutama, znakovima, oznakama, svjetlima i znakovima, uputama, frazeologijom i postupcima kontrole zračnog prometa; i

4.

sposobna ispuniti operativne standarde koji su potrebni za sigurno kretanje zrakoplova na aerodromu.

NCO.GEN.120   Uporaba rotora - helikopteri

Rotor helikoptera uključen je za potrebu letenja samo ako je za upravljačem kvalificirani pilot.

NCO.GEN.125   Prijenosni elektronički uređaji

Zapovjednik zrakoplova nikomu u zrakoplovu ne dopušta upotrebu prijenosnog elektroničkog uređaja koji bi mogao štetno utjecati na rad zrakoplovnih sustava i opreme.

NCO.GEN.130   Podaci o opremi za hitne slučajeve i preživljavanje u zrakoplovu

Operater u svakom trenutku ima na raspolaganju liste s podacima o opremi za hitne slučajeve i preživljavanje, koje se nalaze u zrakoplovu, dostupne za neposredno obavješćivanje centara za koordinaciju spašavanja, osim za zrakoplove koji polijeću i slijeću na istom aerodromu/operativnome mjestu.

NCO.GEN.135   Dokumenti, priručnici i informacije koje treba imati u zrakoplovu

(a)

Na svakom se letu u zrakoplovu nalaze izvornici ili kopije sljedećih dokumenata, priručnika i informacija, osim ako nije navedeno drugačije.

1.

AFM ili jednakovrijedni dokument/i;

2.

izvorna potvrda o registraciji zrakoplova;

3.

izvorna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA);

4.

potvrda o zaštiti od buke, po potrebi;

5.

lista posebnih odobrenja ako postoji;

6.

dozvola za radijsku stanicu u zrakoplovu ako postoji;

7.

potvrda/potvrde o osiguranju protiv treće strane;

8.

dnevnik putovanja ili jednakovrijedni dokument za zrakoplov;

9.

pojedinosti o planu leta, koji se predaje kontroli zračnog prometa ako postoje;

10.

aktualne i primjerene zrakoplovne karte za zračnu rutu predviđenog leta i sve zračne rute za koje se opravdano može očekivati da bi let mogao biti preusmjeren;

11.

informacije o postupcima i vizualnim znakovima kojima se koristi presretač i presretnuti zrakoplov;

12.

MEL ili CDL, po potrebi; i

13.

sva druga dokumentacija koja se odnosi na let ili je zahtijevaju države obuhvaćene letom.

(b)

Neovisno o točki (a), na letovima:

1.

za koje su polijetanje i slijetanje predviđeni na istom aerodromu/operativnome mjestu; ili

2.

koji ostaju na udaljenosti ili području koje je odredilo nadležno tijelo,

dokumenti i informacije iz točke (a) podtočke 2. do točke (a) podtočke 8. mogu se zadržati na aerodromu ili operativnome mjestu.

(c)

Neovisno o točki (a), na letovima s balonima ili jedrilicama s pomoćnim motorom, izuzev motornih jedrilica (TMG), dokumenti i informacije iz točke (a) podtočke 2. do točke (a) podtočke 11. i točke (a) podtočke 11. do točke (a) podtočke 13. mogu se prevoziti u pratećem vozilu.

(d)

Zapovjednik zrakoplova u razumnom roku, od kada je nadležno tijelo zatražilo da to učini, predočava dokumentaciju koja se mora držati u zrakoplovu.

NCO.GEN.140   Prijevoz opasnog tereta

(a)

Prijevoz opasnog tereta zrakom provodi se u skladu s Prilogom 18. Čikaškoj konvenciji kako je zadnje izmijenjena i proširena Tehničkim uputama za siguran zračni prijevoz opasnog tereta (dokument ICAO 9284-AN/905), uključujući dopune i dodatke ili ispravke.

(b)

Opasni teret prevozi operater odobren u skladu s Prilogom V. (dio SPA), poddijelom G. Uredbi (EU) br. 965/2012 osim ako:

1.

nije podložan tehničkim uputama u skladu s dijelom 1. tih uputa; ili

2.

ga prevoze putnici ili zapovjednik zrakoplova ili je u prtljazi u skladu s dijelom 8. tehničkih uputa,

3.

ga prevoze operateri zrakoplovi tipa ELA2.

(c)

Operater poduzima sve razumne mjere za sprječavanje nenamjernoga prijevoza opasnog tereta na zrakoplovu.

(d)

Zapovjednik zrakoplova u skladu s tehničkim uputama bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo i odgovarajuće nadležno tijelo države događaja u slučaju nezgoda i nesreća koje uključuju opasan teret.

(e)

Zapovjednik zrakoplova osigurava da se u skladu s tehničkim uputama putnicima pružaju informacije o opasnom teretu.

NCO.GEN.145   Žurni odgovor na sigurnosni problem

Operater provodi:

(a)

sve sigurnosne mjere koje nalaže nadležno tijelo u skladu s ARO.GEN.135(c); i

(b)

sve odgovarajuće obvezne sigurnosne podatke koje je izdala Agencija, uključujući plovidbene zahtjeve.

NCO.GEN.150   Dnevnik putovanja

Podaci o zrakoplovu, njegovoj posadi i svakom putovanju čuvaju se za svaki let ili serije letova u obliku dnevnika putovanja ili jednakovrijednog dokumenta.

NCO.GEN.155   Lista minimalne opreme

(a)

Moguće je izraditi listu minimalne opreme uzimajući u obzir sljedeće:

1.

u dokumentu se predviđa rad zrakoplova, prema navedenim uvjetima, pomoću određenih instrumenata, predmeta opreme ili funkcija koje ne rade na početku leta;

2.

dokumenti se pripremaju za svaki zasebni zrakoplov, uzimajući u obzir operaterove relevantne uvjete za rad i održavanje; i

3.

lista minimalne opreme temelji se na relevantnoj glavnoj listi minimalne opreme (MMEL), kako je definirano u podacima utvrđenima u skladu s Uredbom Komisije i nije manje ograničavajuća od MMEL-a.

(b)

O listi minimalne opreme i svim njezinim izmjenama i dopunama obavješćuje se nadležno tijelo.

PODDIO B

OPERATIVNI POSTUPCI

NCO.OP.100   Uporaba aerodroma i operativnih mjesta

Zapovjednik zrakoplova upotrjebljuje samo aerodrome i operativna mjesta koja su prikladna za dotični tip zrakoplova i operacije.

NCO.OP.105   Specifikacija izoliranih aerodroma — zrakoplovi

Zapovjednik zrakoplova pri odabiru alternativnih aerodroma i politike planiranja goriva aerodrom smatra izoliranim aerodromom ako je vrijeme letenja do najbližeg odgovarajućeg alternativnog odredišnog aerodroma:

(a)

za zrakoplove pokretanima klipnim motorima više od 60 minuta ili

(b)

za zrakoplove pokretanima turbinskim motorima više od 90 minuta.

NCO.OP.110   Operativni minimumi aerodroma — zrakoplovi i helikopteri

(a)

Za letove prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) zapovjednik zrakoplova odabire i upotrebljava operativne minimume za svaki odlazak, odredište ili alternativni aerodrom. Ti minimumi:

1.

nisu manji od minimuma koje je utvrdila država u kojoj se aerodrom nalazi, osim kada ta država to posebno odobri; i

2.

kada se izvode operacije pri smanjenoj vidljivosti, odobrava ih nadležno tijelo u skladu s Prilogom V. (dio SPA), poddijelom E. Uredbi (EZ) br. 965/2012:

(b)

Pri odabiru operativnih minimuma aerodroma zapovjednik zrakoplova uzima u obzir sljedeće:

1.

tip, performanse zrakoplova i karakteristike upravljanja njime;

2.

svoju stručnost i svoje iskustvo;

3.

dimenzije i karakteristike uzletno-sletne staze, završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO) koja se mogu izabrati za uporabu;

4.

primjerenost i performanse raspoloživih vizualnih i nevizualnih zemaljskih sredstava;

5.

raspoloživu opremu u zrakoplovu u svrhu navigacije i/ili kontrole putanje letenja, tijekom polijetanja, prilaženja, izravnavanja zrakoplova, slijetanja, rulanja i neuspjelog prilaženja;

6.

prepreke u području prilaženja, neuspjelog prilaženja i početnog penjanja, koje su potrebne za izvršavanje postupaka u izvanrednim situacijama;

7.

najmanju dopuštenu nadmorsku/relativnu visinu leta iznad prepreka za postupke instrumentalnog prilaženja;

8.

sredstva za određivanje i izvješćivanje o meteorološkim uvjetima; i

9.

tehnika letenja kojom se koristi za vrijeme završnog prilaženja.

(c)

Minimumi za posebnu vrstu postupka prilaženja i slijetanja uporabljuju se ako:

1.

zemaljska oprema, koja je potrebna za predviđeni postupak, djeluje;

2.

zrakoplovni sustavi za tu vrstu prilaženja djeluju;

3.

su ispunjeni potrebni uvjeti za izvedbu zrakoplova; i

4.

je pilot primjereno osposobljen.

NCO.OP.111   Operativni minimumi aerodroma— operacije NPA, APV, CAT I

(a)

Visina odluke (DH) namijenjena za neprecizno prilaženje (NPA) koja se izvodi tehnikom završnog prilaženja sa stalnim spuštanjem (CDFA), postupak prilaženja s okomitim vođenjem (APV) ili operaciju kategorije I (CAT I) nije niža od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

minimalne visine do koje se sredstva za prilaženje mogu upotrebljavati bez potrebnih vizualnih oznaka;

2.

visine nadvisivanja prepreka (OCH) za kategoriju zrakoplova;

3.

visine odluke objavljenog postupka prilaženja, po potrebi;

4.

minimuma sustava koji je naveden u tablici 1.; ili

5.

minimuma visine odluke iz priručnika o letenju zrakoplova ili jednakovrijednog dokumenta ako je navedeno.

(b)

Minimalna visina spuštanja (MDH) za operaciju nepreciznog prilaženja (NPA) koja se ne izvodi tehnikom završnog prilaženja sa stalnim spuštanjem nije niža od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

OCH-a za kategoriju zrakoplova;

2.

minimuma sustava koji je naveden u tablici 1.; ili

3.

minimalne visine spuštanja navedene u AFM-u ako je navedena.

Tablica 1.

Minimumi sustava

Oprema

Najmanji DH/MDH (ft)

Sustav za instrumentalno slijetanje (ILS)

200

Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)/satelitski sustav proširivanja (SBAS) (bočno precizno prilaženje s okomitim vođenjem (LPV))

200

GNSS (bočna navigacija (LNAV))

250

GNSS/barometarska vertikalna navigacija (VNAV) (LNAV/VNAV)

250

Lokalizator (LOC) s opremom za mjerenje udaljenosti ili bez nje (DME)

250

Prilaženje pomoću nadzornog radara (SRA) (završetak na ½ NM)

250

SRA (završetak na 1 NM)

300

SRA (završetak na 2 NM ili više)

350

VHF svesmjerni radiofar (VOR)

300

VOR/DME

250

Neusmjereni radiofar (NDB)

350

NDB/DME

300

VHF tragač smjera (VDF)

350

NCO.OP.112   Operativni minimumi aerodroma — operacije kruženja sa zrakoplovima

(a)

MDH za operacije kruženja sa zrakoplovima nije niži od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

objavljene relativne visine leta prepreka (OCH) za kruženje za kategoriju zrakoplova;

2.

najmanje visine kruženja iz tablice 1. ili

3.

DH/MDH prethodnog postupka instrumentalnog prilaženja.

(b)

Minimalna vidljivost za operacije kruženja sa zrakoplovima nije niža od najviše od navedenih vrijednosti:

1.

vidljivosti pri kruženju za kategoriju zrakoplova ako je objavljena;

2.

najmanje vidljivosti iz tablice 2. ili

3.

vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze/pretvorene meteorološke vidljivosti (RVR/CMV) prethodnog postupka instrumentalnog prilaženja.

Tablica 1.

MDH i minimalna vidljivost za kruženje u odnosu na kategoriju zrakoplova

 

Kategorija zrakoplova

A

B

C

D

MDH (ft)

400

500

600

700

Minimalna meteorološka vidljivost (m)

1 500

1 600

2 400

3 600

NCO.OP.113   Operativni minimumi aerodroma — operacije kruženja s helikopterima

MDH za operacije kruženja s helikopterima na kopnu nije niži od 250 ft, a meteorološka vidljivost nije niža od 800 m.

NCO.OP.115   Postupci za odlazak i prilaženje — zrakoplovi i helikopteri

(a)

Zapovjednik zrakoplova koristi se postupcima za odlazak i prilaženje koje je utvrdila država aerodroma ako su takvi postupci objavljeni za predviđenu uzletno-sletnu stazu ili završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO).

(b)

Zapovjednik zrakoplova može odstupiti od objavljene odlazne rute, dolazne rute ili postupka prilaženja:

1.

pod uvjetom da se mogu uzeti u obzir kriteriji za nadvisivanje prepreka, da se u cijelosti vodi računa o operativnim uvjetima i da se poštuju sva odobrenja kontrole zračnog prometa (ATC); ili

2.

samo ako ga jedinica ATC-a usmjerava preko radara.

NCO.OP.120   Postupci za smanjenje buke — zrakoplovi, helikopteri i jedrilice s pomoćnim motorom

Zapovjednik zrakoplova uzima u obzir objavljene postupke za smanjenje buke da se smanji utjecaj buke zrakoplova te istodobno osigurava da sigurnost ima prednost nad smanjivanjem buke.

NCO.OP.121   Postupci za smanjenje buke — baloni

Zapovjednik zrakoplova uzima u obzir operativne postupke da se smanji utjecaj buke sustava grijanja te istodobno osigurava da sigurnost ima prednost nad smanjivanjem buke.

NCO.OP.125   Opskrba gorivom i uljem — zrakoplovi

(a)

Zapovjednik zrakoplova započinje let samo ako je na zrakoplovu dostatno goriva i ulja:

1.

za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR):

i.

danju: polijetanje i slijetanje na istom aerodromu/mjestu za slijetanje i uvijek u vidokrugu tog aerodroma/mjesta za slijetanje, za letenje po planiranoj ruti i nakon najmanje još za 10 minuta letenja na normalnoj visini leta;

ii.

danju: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 30 minuta letenja na normalnoj visini leta; ili

iii.

noću: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 45 minuta letenja na normalnoj visini leta;

2.

za letove prema pravilima IFR-a:

i.

kada alternativno odredište nije potrebno: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 45 minuta letenja na normalnoj visini leta; ili

ii.

kada je alternativno odredište potrebno: za let do aerodroma predviđenog za slijetanje, alternativnog aerodroma i nakon najmanje još za 45 minuta letenja na normalnoj visini leta.

(b)

Pri izračunu goriva potrebnog i za nepredviđene situacije uzimaju se u obzir sljedeći čimbenici:

1.

prognozirani meteorološki uvjeti;

2.

predviđene rute ATC-a i kašnjenja u prometu;

3.

postupci pri gubitku tlaka ili kvaru jednog motora na ruti, po potrebi; i

4.

bilo koja druga okolnost koja može dovesti do kašnjenja slijetanja zrakoplova ili povećanja potrošnje goriva i/ili ulja.

(c)

Ništa ne sprječava promjenu plana letenja za vrijeme leta kako bi se let preusmjerio do drugog odredišta, pod uvjetom da se mogu ispuniti svi zahtjevi od točke ponovnog planiranja leta.

NCO.OP.126   Opskrba gorivom i uljem — helikopteri

(a)

Zapovjednik zrakoplova započinje let samo ako je na helikopteru dostatno goriva i ulja:

1.

za letove prema pravilima VFR-a: za let do aerodroma/operativnog mjesta predviđenog za slijetanje i nakon najmanje još za 20 minuta letenja pri brzini koja omogućuje najveći doseg i

2.

za letove prema pravilima IFR-a:

i.

ako nije potrebna alternativna ruta ili nije dostupan vremenski spreman aerodrom, za let do aerodroma/operativnog mjesta predviđenog za slijetanje i nakon još za 30 minuta letenja pri brzini čekanja na 450 m (1 500 ft) iznad odredišnog aerodroma/operativnog mjesta pri standardnim temperaturnim uvjetima te za prilaženje i slijetanje; ili

ii.

ako se zahtijeva alternativni aerodrom/operativno mjesto, za let do aerodroma/operativnog mjesta predviđenog za slijetanje te izvedbu prilaženja i neuspjelog prilaženja i nakon:

(A)

za letenje do navedenog alternativnog aerodroma/operativnog mjesta; i

(B)

još za 30 minuta letenja pri brzini čekanja 450 m (1 500 ft) iznad alternativnog aerodroma/operativnog mjesta pri standardnim temperaturnim uvjetima te za prilaženje i slijetanje.

(b)

Pri izračunu goriva potrebnog i za nepredviđene situacije uzimaju se u obzir sljedeći čimbenici:

1.

prognozirani meteorološki uvjeti;

2.

predviđene rute ATC-a i kašnjenja u prometu;

3.

postupci pri gubitku tlaka ili kvaru jednog motora na ruti, po potrebi; i

4.

bilo koja druga okolnost koja može dovesti do kašnjenja slijetanja zrakoplova ili povećanja potrošnje goriva i/ili ulja.

(c)

Ništa ne sprječava promjenu plana letenja za vrijeme leta kako bi se let preusmjerio do drugog odredišta, pod uvjetom da se mogu ispuniti svi zahtjevi od točke ponovnog planiranja leta.

NCO.OP.127   Opskrba i planiranje goriva i balasta — baloni

(a)

Zapovjednik zrakoplova započinje let samo ako je rezerva goriva, plina ili balasta dostatna za 30 minuta letenja.

(b)

Zalihe goriva, plina ili balasta izračunavaju se na temelju najmanje jednog od sljedećih operativnih uvjeta prema kojima se let izvodi:

1.

podataka proizvođača balona;

2.

predviđene mase;

3.

očekivanih meteoroloških uvjeta; i

4.

postupaka i ograničenja izvođača navigacijskih službi zračnog prometa.

NCO.OP.130   Davanje uputa putnicima

Zapovjednik zrakoplova osigurava da prije ili, ako je potrebno, tijekom leta putnici dobiju upute u vezi s opremom i postupcima u slučaju nužde.

NCO.OP.135   Priprema leta

(a)

Prije početka leta zapovjednik zrakoplova svim razumnim raspoloživim sredstvima provjerava da su naprave na zemlji i/ili vodi, uključujući komunikacijske uređaje i sredstva za navigaciju, raspoložive na zadanom letu i izravno potrebne za siguran rad zrakoplova, prikladne vrsti operacije u okviru koje se let izvodi.

(b)

Prije početka leta zapovjednik zrakoplova upoznat je sa svim raspoloživim meteorološkim podacima koji su primjereni za predviđeni let. Priprema za let izvan bliže okolice mjesta odlaska i za sve letove prema pravilima IFR-a uključuje:

1.

proučavanje raspoloživih aktualnih vremenskih izvještaja i prognoza; i

2.

planiranje alternativnog postupka pripreme zbog predviđanja mogućnost da se let zbog vremenskih uvjeta ne može završiti po planu.

NCO.OP.140   Aerodromi alternativnih odredišta — zrakoplovi

Za letove prema pravilima IFR-a, zapovjednik zrakoplova u planiranju leta navodi najmanje jedan vremenski spreman aerodrom alternativnog odredišta, osim ako:

(a)

raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da za razdoblje od jednog sata prije do jednog sata kasnije nakon predviđenog vremena dolaska, ili od stvarnog vremena polaska do jednog sata nakon predviđenog vremena dolaska, pri čemu se u obzir uzima kraće razdoblje, prilaženje i slijetanje mogu se izvesti u vizualnim meteorološkim uvjetima (VMC); ili

(b)

mjesto predviđeno za slijetanje je izolirano i:

1.

za aerodrom predviđen za slijetanje propisan je postupak instrumentalnog prilaženja; i

2.

raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će u razdoblju od dva sata prije do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska vladati sljedeći meteorološki uvjeti:

i.

baza oblaka najmanje 300 m (1 000 ft) iznad minimuma za postupak instrumentalnog prilaženja; i

ii.

vidljivost najmanje 5,5 km ili 4 km veća od minimuma za postupak.

NCO.OP.141   Aerodromi alternativnih odredišta — helikopteri

Za letove prema pravilima IFR-a, zapovjednik zrakoplova u planiranju leta navodi najmanje jedan vremenski spreman aerodrom alternativnog odredišta, osim ako:

(a)

za aerodrom predviđen za slijetanje propisan je postupak instrumentalnog prilaženja i aktualni raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će u razdoblju od dva sata prije do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska ili od stvarnog vremena polaska do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska, pri čemu se u obzir uzima kraće razdoblje, vladati sljedeći meteorološki uvjeti:

1.

baza oblaka najmanje 120 m (400 ft) iznad minimuma za postupak instrumentalnog prilaženja; i

2.

vidljivost najmanje 1 500 m veća od minimuma za postupak; ili

(b)

mjesto predviđeno za slijetanje je izolirano i:

1.

za aerodrom predviđen za slijetanje propisan je postupak instrumentalnog prilaženja;

2.

raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će u razdoblju od dva sata prije do dva sata nakon predviđenog vremena dolaska vladati sljedeći meteorološki uvjeti:

i.

baza oblaka najmanje 120 m (400 ft) iznad minimuma za postupak instrumentalnog prilaženja;

ii.

vidljivost najmanje 1 500 m veća od minimuma za postupak; i

3.

za odredište na moru utvrđena je točka bez povratka (PNR).

NCO.OP.145   Punjenje goriva dok se putnici ukrcavaju, nalaze u zrakoplovu ili se iskrcavaju

(a)

Zrakoplovi se ne pune gorivom Avgas ili gorivom široke frakcije ili mješavinom tih vrsta goriva dok se putnici ukrcavaju, iskrcavaju ili su u zrakoplovu.

(b)

Za sve druge vrste goriva zrakoplovi se ne pune drugim vrstama goriva dok se putnici ukrcavaju, iskrcavaju li su u zrakoplovu ako zapovjednik zrakoplova nije prisutan ili drugo osposobljeno osoblje koje je spremno za započinjanje i izvođenje evakuacije zrakoplova najpraktičnijim i najbržim raspoloživim sredstvima.

NCO.OP.150   Prijevoz putnika

Zapovjednik zrakoplova osigurava da se prije i tijekom taksiranja, polijetanja i slijetanja ili kad god se to smatra potrebnim u interesu sigurnosti, svaki putnik u zrakoplovu nalazi na svojem sjedalu ili ležaju pravilno vezan sigurnosnim pojasom ili napravom za ograničavanje kretanja, osim u slučaju balona.

NCO.OP.155   Pušenje u zrakoplovu — zrakoplovi i helikopteri

Zapovjednik zrakoplova ne dopušta pušenje u zrakoplovu:

(a)

kad god se to smatra potrebnim u interesu sigurnosti; i

(b)

za vrijeme punjenja zrakoplova gorivom.

NCO.OP.156   Pušenje u zrakoplovu — jedrilice i baloni

U jedrilici ili balonu pušenje nije dopušteno.

NCO.OP.160   Meteorološki uvjeti

(a)

Zapovjednik zrakoplova započinje ili nastavlja let prema pravilima VFR-a samo ako najnoviji raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da će vremenski uvjeti tijekom rute i na predviđenom odredištu pri predviđenom vremenu uporabe biti na razini ili iznad primjenjivih operativnih minimuma za letove prema pravilima VFR-a.

(b)

Zapovjednik zrakoplova započinje ili nastavlja let prema pravilima IFR-a prema aerodromu planiranog odredišta ako najnoviji raspoloživi meteorološki podaci naznačuju da su vremenski uvjeti na odredištu u predviđeno vrijeme dolaska ili barem na jednome aerodromu alternativnog odredišta, na razini ili iznad primjenjivih operativnih minimuma.

(c)

Ako let sadržava segmente VFR i IFR, primjenjuju se, u opsegu u kojemu je to nužno, meteorološki podaci iz točaka (a) i (b).

NCO.OP.165   Led i drugi zagađivači — postupci na zemlji

Zapovjednik zrakoplova započinje polijetanje samo ako je zrakoplov čist od bilo kakvih naslaga koje mogu štetno djelovati na izvođenje ili mogućnost kontroliranja zrakoplova, osim u skladu s priručnikom o letenju zrakoplova.

NCO.OP.170   Led i drugi zagađivači — postupci tijekom leta

(a)

Zapovjednik započinje let ili namjerno leti u očekivane ili stvarne uvjete zaleđivanja samo ako je zrakoplov certificiran i opremljen za takve uvjete kako je navedeno u točki 2.a.5 Priloga IV Uredbi (EZ) br. 216/2008.

(b)

Ako zaleđivanje premaši intenzivnost zaleđivanja za koje je zrakoplov certificiran ili ako zrakoplov koji nije certificiran za let u poznatim uvjetima zaleđivanja naleti na zaleđivanje, zapovjednik zrakoplova bez odlaganja napušta uvjete zaleđivanja mijenjanjem razine i/ili rute, i po potrebi obavješćuje kontrolu zračnog prometa (ATC) o slučaju nužde.

NCO.OP.175   Uvjeti za polijetanje — zrakoplovi i helikopteri

Zapovjednik zrakoplova prije započinjanja polijetanja uvjerava se da

(a)

u skladu s podacima koje ima na raspolaganju, vrijeme na aerodromu ili operativnome mjestu i uvjeti uzletno-sletne staze ili završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO) kojim se namjerava koristiti, neće spriječiti sigurno polijetanje i odlazak; i

(b)

primjenjivi operativni minimumi aerodroma bit će ispunjeni.

NCO.OP.176   Uvjeti za polijetanje — baloni

Zapovjednik balona prije započinjanja leta uvjerava se da, u skladu s podacima koje ima na raspolaganju, vrijeme na operativnome mjestu ili aerodromu neće spriječiti sigurno polijetanje i odlazak.

NCO.OP.180   Simulirane situacije tijekom leta

(a)

Zapovjednik zrakoplova osigurava da se prijevozom putnika ili tereta ne simuliraju:

1.

situacije za koje je potrebna primjena postupaka za neobične situacije ili u slučaju nužde; ili

2.

letovi u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC).

(b)

Neovisno o točki (a), takve se situacije mogu simulirati s pilotima studentima na zrakoplovu za vrijeme leta za osposobljavanje ako ih izvodi odobrena organizacija za osposobljavanje.

NCO.OP.185   Raspolaganje gorivom tijekom leta

Zapovjednik zrakoplova redovito provjerava da količina preostalog iskoristivog goriva ili, za balone, balasta tijekom leta nije manja od količine goriva ili balasta koja je potrebna da se nastavi letjeti do vremenski spremnog aerodroma ili operativnog mjesta, pri čemu planirana rezerva goriva mora ostati u skladu sa zahtjevima iz NCO.OP.125, NCO.OP.126 ili NCO.OP.127.

NCO.OP.190   Uporaba dodatnog kisika

Zapovjednik zrakoplova osigurava da on i članovi letačke posade koji su uključeni u obavljanje dužnosti neophodnih za siguran rad zrakoplova tijekom leta upotrebljavaju dodatni kisik svaki put kada kabina premaši visinu 10 000 ft duže od 30 minuta i kada kabina premaši visinu 13 000 ft.

NCO.OP.195   Otkrivanje blizine tla

Kada zapovjednik zrakoplova ili sustav za upozorenje blizine tla primijeti nepredviđenu blizinu tla, zapovjednik zrakoplova odmah započinje s korektivnim radnjama radi uspostavljanja sigurnih uvjeta za let.

NCO.OP.200   Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS II)

Pri uporabi sustava ACAS II operativni su postupci i osposobljavanje u skladu s Uredbom (EU) br. 1332/2011.

NCO.OP.205   Uvjeti za prilaženje i slijetanje — zrakoplovi i helikopteri

Zapovjednik zrakoplova prije započinjanja prilaženja za slijetanje uvjerava se da, u skladu s podacima koje ima na raspolaganju, vrijeme na aerodromu i operativnome mjestu i uvjeti uzletno-sletne staze ili završno prilaženje i područje za polijetanje (FATO) kojim se namjerava koristiti, neće spriječiti sigurno prilaženje, slijetanje ili neuspjelo prilaženje.

NCO.OP.210   Započinjanje i nastavak prilaženja — zrakoplovi i helikopteri

(a)

Zapovjednik zrakoplova može započeti instrumentalno prilaženje bez obzira na javljenu vidljivost uzduž uzletno-sletne staze/vidljivost (RVR/VIS).

(b)

Ako je javljeni RVR/VIS manji od primjenjivog minimuma, prilaženje se ne nastavlja:

1.

ispod 1 000 ft iznad aerodroma; ili

2.

u segmentu završnog prilaženja ako je nadmorska/relativna visina odluke (DA/H) ili minimalna nadmorska/relativna visina spuštanja (MDA/H) viša od 1 000 ft iznad aerodroma.

(c)

Ako RVR nije dostupan, vrijednosti za RVR mogu se izvesti preračunavanjem javljene vidljivosti.

(d)

Ako nakon prelaska 1 000 ft iznad aerodroma, javljeni RVR/VIS padne ispod minimuma koji se primjenjuje, prilaženje se može nastaviti do DA/H ili MDA/H.

(e)

Prilaženje se može nastaviti ispod DA/H ili MDA/H te se spuštanje može završiti pod uvjetom da su na DA/H ili MDA/H uspostavljene i održavane vizualne oznake koje su prikladne za vrstu postupka prilaženja i predviđene uzletno-sletne staze.

(f)

Zona dodira RVR uvijek se nadzire.

NCO.OP.215   Operativna ograničenja — baloni uzgonjeni vrućim zrakom

Balon uzgonjen vrućim zrakom može poletjeti tijekom noći pod uvjetom da na njemu ima dostatno goriva za slijetanje tijekom dana.

PODDIO C

IZVEDBENE ZNAČAJKE ZRAKOPLOVA I OPERATIVNA OGRANIČENJA

NCO.POL.100   Operativna ograničenja – svi zrakoplovi

(a)

Tijekom svih faza operacije, opterećenje, masa i, osim u slučaju balona, položaj centra gravitacije (CG) zrakoplova ispunjavaju sva ograničenja navedena u priručniku o letenju zrakoplova (AFM) ili u jednakovrijednom dokumentu.

(b)

Oznake, popisi, oznake instrumenata ili njihove kombinacije, koji sadržavaju operativna ograničenja propisana priručnikom o letenju zrakoplova za vizualnu prezentaciju, prikazani su na zrakoplovu.

NCO.POL.105   Vaganje

(a)

Operater osigurava da su masa i, osim u slučaju balona, centar gravitacije (CG) za svaki zrakoplov utvrđeni stvarnim vaganjem prije nego što ga pusti u pogon. Skupne učinke izmjena i popravaka na masu i ravnotežu potrebno je uzeti u obzir i primjereno dokumentirati. Navedene informacije stavljaju se na raspolaganje zapovjedniku zrakoplova. Zrakoplov se ponovo važe ako učinak izmjena na masu i ravnotežu nije točno poznat.

(b)

Vaganje obavlja ili proizvođač zrakoplova ili odobrena organizacija za održavanje.

NCO.POL.110   Izvođenje — općenito

Zapovjednik zrakoplova upravlja zrakoplovom samo ako performanse zrakoplova omogućuju ispunjavanje zahtjeva u vezi s pravilima letenja i svih drugih ograničenja koja se primjenjuju na let, korišteni zračni prostor, aerodrome ili operativna mjesta, vodeći računa o točnosti svih upotrijebljenih karata i zemljovida.

PODDIO D

INSTRUMENTI, PODACI I OPREMA

ODJELJAK 1.

Zrakoplovi

NCO.IDE.A.100   Instrumenti i oprema — općenito

(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim pododjeljkom odobravaju se u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost ako:

1.

ih upotrebljava letačka posada za upravljanje putanjom leta;

2.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCO.IDE.A.190;

3.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCO.IDE.A.195; ili

4.

su ugrađeni u zrakoplov.

(b)

Sljedeće predmete, ako se zahtijevaju ovim pododjeljkom, nije potrebno odobriti kao opremu:

1.

rezervni osigurači,

2.

ručne prijenosne svjetiljke,

3.

točni mjerač vremena,

4.

pribor za prvu pomoć,

5.

oprema za preživljavanje i signaliziranje,

6.

sidro i oprema za vezanje, i

7.

uređaj za osiguravanje djece.

(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim pododjeljkom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva drugim primjenjivim prilozima, ali se nosi na zrakoplovu, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.

informacije koje se dostavljaju tim instrumentima ili opremom, letačka posada ne upotrebljava za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili NCO.IDE.A.190 i NCO.IDE.A.195; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost zrakoplova, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.

(d)

Instrumenti i oprema spremni su za uporabu ili su dostupni s mjesta na kojem sjedi član letačke posade koji ih treba upotrebljavati.

(e)

Sva zahtijevana oprema za spašavanje lako je dostupna za neposrednu uporabu.

NCO.IDE.A.105   Minimalna oprema za let

Let se ne započinje ako je bilo koji od instrumenata zrakoplova, predmeta opreme ili funkcija koji se zahtijevaju za predviđeni let neispravan ili nedostaje, osim ako:

(a)

zrakoplovom se upravlja u skladu s listom minimalne opreme ako je utvrđena; ili

(b)

zrakoplov ima dozvolu za letenje koja je izdana u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost.

NCO.IDE.A.110   Rezervni električni osigurači

Zrakoplovi su opremljeni rezervnim električnim osiguračima, jačine potrebne za potpunu zaštitu strujnoga kruga, za zamjenu osigurača koje je dopušteno zamijeniti tijekom leta.

NCO.IDE.A.115   Operativna svjetla

Zrakoplovi koji lete noću opremljeni su:

(a)

sustavom svjetala za izbjegavanje sudara;

(b)

navigacijskim/pozicijskim svjetlima;

(c)

svjetlima za slijetanje;

(d)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava zrakoplova, radi primjerenog osvjetljenja svih instrumenata i opreme potrebnih za siguran rad zrakoplova;

(e)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava zrakoplova radi osvjetljenja u svim putničkim odjeljcima;

(f)

ručnom prijenosnom svjetiljkom za sva mjesta članova posade; i

(g)

svjetlima koja su u skladu s međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru ako se zrakoplov vodi kao vodeni zrakoplov.

NCO.IDE.A.120   Operacije prema pravilima VFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

(a)

Zrakoplovi kojima se upravlja prema pravilima VFR-a tijekom dana opremljeni su napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine, i

5.

Machovog broja kada su ograničenja brzine izražena Machovim brojem.

(b)

Zrakoplovi kojima se upravlja u vizualnim meteorološkim uvjetima (VMC) noću, ili u uvjetima kada zrakoplov nije moguće zadržati na željenoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, uz opremu iz točke (a) opremljeni su i:

1.

napravom za mjerenje i prikazivanje:

i.

skretanja i klizanja,

ii.

položaja,

iii.

vertikalne brzine, i

iv.

stabiliziranog smjera;

i

2.

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata.

(c)

Zrakoplovi kojima se upravlja u uvjetima kada ih nije moguće zadržati na željenoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, uz opremu iz točke (a) i točke (b) opremljeni su i napravom za sprječavanje kvarova na sustavima za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. zbog kondenzacije ili zaleđivanja.

NCO.IDE.A.125   Operacije prema pravilima IFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

Zrakoplovi koji lete prema pravilima IFR-a opremljeni su:

(a)

napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine,

5.

vertikalne brzine,

6.

skretanja i klizanja,

7.

položaja,

8.

stabiliziranog smjera,

9.

vanjske temperature zraka, i

10.

Machovog broja kada su ograničenja brzine izražena Machovim brojem;

(b)

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata; i

(c)

napravom za sprječavanje kvarova na sustavu za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. zbog kondenzacije ili zaleđivanja.

NCO.IDE.A.130   Sustav za upozoravanje i prepoznavanje terena (TAWS)

Turbinski zrakoplovi certificirani za najveći broj putničkih sjedala veći od devet sjedala opremljeni su sustavom TAWS koji ispunjava zahtjeve za:

(a)

opremu klase A u skladu s prihvatljivim standardom u slučaju zrakoplova kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 1. siječnja 2011.; ili

(b)

opremu klase B u skladu s prihvatljivim standardom u slučaju zrakoplova kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. siječnja 2011. ili prije.

NCO.IDE.A.135   Sustav interfona za letačku posadu

Zrakoplovi kojima upravlja posada s više od jednog člana opremljeni su sustavom interfona za letačku posadu, uključujući slušalice i mikrofone kojima se koriste svi članovi letačke posade.

NCO.IDE.A.140   Sjedala, sigurnosni pojasevi, sustavi vezivanja i uređaji za osiguravanje djece

(a)

Zrakoplovi su opremljeni:

1.

sjedalom ili ležajem za sve osobe u zrakoplovu u dobi od 24 mjeseca ili više;

2.

sigurnosnim pojasom na svakom putničkom sjedalu i zadržavajućim pojasevima za svaki ležaj;

3.

uređajem za osiguravanje djece (CRD) za sve osobe u zrakoplovu mlađe od 24 mjeseca; i

4.

sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa na svakom sjedalu letačke posade s jednostupanjskim otkopčavanjem.

NCO.IDE.A.145   Pribor za prvu pomoć

(a)

Zrakoplovi su opremljeni priborom za prvu pomoć.

(b)

Pribor za prvu pomoć:

1.

lako je dostupan za uporabu; i

2.

dopunjuje se.

NCO.IDE.A.150   Dodatni kisik — zrakoplovi s kabinom pod tlakom

(a)

Zrakoplovi s kabinom pod tlakom namijenjeni letovima na visinama letenja za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom (b) opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika koja može pohraniti i raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

(b)

Zrakoplovi s kabinom pod tlakom namijenjeni letovima iznad visina letenja na kojima je visina tlaka u putničkim odjeljcima iznad 10 000 ft nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

1.

svih članova posade i:

i.

100 % putnika za svako razdoblje ako visina tlaka kabine prelazi 15 000 ft, ali ni u kojem slučaju manje od desetominutne opskrbe;

ii.

najmanje 30 % putnika za svako razdoblje ako će pri gubitku tlaka i uzimajući u obzir okolnosti leta visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 14 000 ft i 15 000 ft; i

iii.

najmanje 10 % putnika za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 10 000 ft i 14 000 ft;

i

2.

svih osoba putničkog odjeljka za najmanje 10 minuta za zrakoplove namijenjene letovima na visinama tlaka iznad 25 000 ft, ili namijenjene letovima ispod te visine, ali u uvjetima u kojima se unutar četiri minute ne mogu spustiti na visinu tlaka od 13 000 ft.

(c)

Zrakoplovi s kabinom pod tlakom namijenjeni letovima iznad 25 000 ft opremljeni su i uređajem za upozorenje letačke posade o gubitku tlaka.

NCO.IDE.A.155   Dodatni kisik – zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom

(a)

Zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima na visinama letenja za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom (b) opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika koja može pohraniti i raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

(b)

Zrakoplovi s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima iznad visina letenja na kojima je visina tlaka u putničkim odjeljcima iznad 10 000 ft nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

1.

svih članova posade i najmanje 10 % putnika za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 10 000 ft i 13 000 ft; i

2.

svih članova posade i putnika za svako razdoblje u kojem će visina tlaka u putničkom odjeljku biti iznad 13 000 ft.

NCO.IDE.A.160   Ručni aparati za gašenje požara

(a)

Zrakoplovi, izuzev motornih jedrilica (TMG) i zrakoplova tipa ELA1 opremljeni su najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara.

1.

u pilotskoj kabini; i

2.

u svakom putničkom odjeljku koji je odvojen od pilotske kabine, osim ako je odjeljak dostupan letačkoj posadi.

(b)

Vrsta i količina sredstva za gašenje za zahtijevane aparate za gašenje požara odgovara vrsti požara koji može nastati u odjeljku gdje se aparat namjerava upotrebljavati i kako bi se opasnost od koncentracije štetnog plina svela na najmanju mjeru u odjeljcima u kojima borave osobe.

NCO.IDE.A.165   Oznake mjesta za razbijanje

Ako su na zrakoplovu naznačena mjesta na trupu prikladna za prodor spasilačkih ekipa u zrakoplov u slučaju nužde, takva su mjesta označena kako je prikazano na slici 1.

Slika 1.

Oznake mjesta za razbijanje

Image

NCO.IDE.A.170   Odašiljač signala s mjesta nesreće (ELT)

(a)

Zrakoplovi su opremljeni:

1.

odašiljačem signala s mjesta nesreće (ELT) bilo koje vrste ako je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana 1. srpnja 2008. ili prije;

2.

automatskim odašiljačem signala s mjesta nesreće (ELT) ako je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 1. srpnja 2008.; ili

3.

odašiljačem za preživljavanje ELT (ELT(S)) ili osobnim lokacijskim uređajem (PLB) koji na sebi ima član posade ili putnik ako je zrakoplov certificiran za najveći broj putničkih sjedala od šest sjedala ili manje.

(b)

Odašiljači signala s mjesta nesreće (ELT) bilo koje vrste i osobni lokacijski uređaji (PLB) moraju moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz.

NCO.IDE.A.175   Let iznad vode

(a)

Sljedeći zrakoplovi opremljeni su prslukom za spašavanje za sve osobe u zrakoplovu ili jednakovrijednim zasebnim uređajem za plutanje za sve osobe u zrakoplovu mlađe od 24 mjeseca koji se nose ili su smješteni na mjestu koje je dostupno sa sjedala ili ležaja osobe za čiju su uporabu predviđeni:

1.

zrakoplovi s jednim motorom ako:

i.

lete iznad vode na udaljenosti od kopna koja je izvan udaljenosti za jedrenje; ili

ii.

polijeću ili slijeću na aerodrom ili operativno mjesto, na kojemu je po mišljenju zapovjednika zrakoplova, uzletna ili prilazna putanja smještena iznad vode tako da bi u slučaju nesreće zrakoplov mogao prisilno sletjeti na vodu;

2.

vodeni zrakoplovi namijenjeni letovima iznad vode; i

3.

zrakoplovi namijenjeni za letove na udaljenosti od kopna primjerenog za prisilno slijetanje, većoj od 30 minuta pri uobičajenoj putnoj brzini ili 50 NM, koja je vrijednost manja.

(b)

Vodeni zrakoplovi namijenjeni letovima iznad vode opremljeni su:

1.

jednim sidrom;

2.

vodenim sidrom (drogue) ako je potrebno kao pomoć pri manevriranju; i

3.

opremom za davanje zvučnih signala kako je propisano međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru, po potrebi.

(c)

Zapovjednik zrakoplova namijenjenog letovima na udaljenosti od kopna primjerenima za prisilno slijetanje većoj od 30 minuta pri uobičajenoj putnoj brzini ili 50 NM, koja je vrijednost manja, utvrđuje rizike za preživljavanje osoba iz zrakoplova u slučaju prisilnog slijetanja na vodi, na osnovi čega odlučuje o prijevozu:

1.

opreme za davanje znakova za pomoć;

2.

dovoljnog broja čamaca za spašavanje za prijevoz svih osoba iz zrakoplova koji su smješteni tako da omogućuju njihovu uporabu u slučaju nužde; i

3.

opreme za spašavanje koja sadržava sredstva za održavanje na životu primjerene predviđenom letu.

NCO.IDE.A.180   Oprema za preživljavanje

Zrakoplovi namijenjeni letovima iznad područja na kojima bi potraga i spašavanje bili osobito teški opremljeni su signalnim uređajima i opremom za spašavanje primjerenom području koje je potrebno preletjeti, uključujući sredstva za održavanje na životu.

NCO.IDE.A.190   Oprema za radijsku komunikaciju

(a)

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, zrakoplovi su opremljeni opremom za radijsku komunikaciju s pomoću koje se mora moći izvoditi dvosmjerna komunikacija s aeronautičkim postajama na frekvencijama koje su u skladu sa zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Opremom za radijsku komunikaciju, ako se zahtijeva točkom (a), omogućuje se komunikacija u hitnim slučajevima na aeronautičkoj frekvenciji 121,5 MHz.

(c)

Ako se zahtijeva više od jednog kompleta opreme za komunikaciju, svaka je neovisna od druge opreme do mjere da kvar jedne opreme neće dovesti do kvara na drugoj opremi.

NCO.IDE.A.195   Navigacijska oprema

(a)

Zrakoplovi namijenjeni letovima na rutama na kojima se ne može letjeti prema vizualnim oznakama na zemlji opremljeni su svom potrebnom navigacijskom opremom kojom se omogućuje nastavak leta u skladu s:

1.

planom leta ATS, po potrebi; i

2.

primjenjivim zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Zrakoplovi imaju dostatnu navigacijsku opremu kojom se osigurava da u slučaju kvara jednog predmeta opreme u bilo kojoj fazi leta preostala oprema omogućuje sigurnu navigaciju u skladu s točkom (a) ili sigurnu izvedbu odgovarajuće radnje za nepredviđene situacije.

(c)

Zrakoplovi namijenjeni letovima prilikom kojih se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) opremljeni su odgovarajućom opremom kojom se može obaviti vođenje do točke s koje se može izvesti vizualno slijetanje. Tom opremom mora se moći obaviti takvo vođenje za svaki aerodrom na kojem se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) i za sve određene alternativne aerodrome.

NCO.IDE.A.200   Transponder

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, zrakoplovi su opremljeni transponderom sekundarnog nadzornog radara (SSR) sa svim zahtijevanima mogućnostima.

ODJELJAK 2.

Helikopteri

NCO.IDE.H.100   Instrumenti i oprema — općenito

(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim pododjeljkom odobravaju se u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost ako:

1.

ih upotrebljava letačka posada za upravljanje putanjom leta;

2.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCO.IDE.H.190;

3.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCO.IDE.H.195; ili

4.

su ugrađeni u helikopter.

(b)

Sljedeće predmete, ako se zahtijevaju ovim pododjeljkom, nije potrebno odobriti kao opremu:

1.

ručne prijenosne svjetiljke,

2.

točni mjerač vremena,

3.

pribor za prvu pomoć,

4.

oprema za preživljavanje i signaliziranje,

5.

sidro i oprema za vezanje; i

6.

uređaj za osiguravanje djece.

(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim pododjeljkom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva drugim primjenjivim prilozima, ali se nosi na zrakoplovu, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.

informacije koje se dostavljaju tim instrumentima ili opremom, letačka posada ne upotrebljava za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili NCO.IDE.H.190 i NCO.IDE.H.195; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost helikoptera, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.

(d)

Instrumenti i oprema spremni su za uporabu ili su dostupni s mjesta na kojem sjedi član letačke posade koji ih treba upotrebljavati.

(e)

Sva zahtijevana oprema za spašavanje lako je dostupna za neposrednu uporabu.

NCO.IDE.H.105   Minimalna oprema za let

Let se ne započinje ako je bilo koji od instrumenata helikoptera, predmeta opreme ili funkcija koji se zahtijevaju za predviđeni let neispravan ili nedostaje, osim ako:

(a)

helikopterom se upravlja u skladu s listom minimalne opreme ako je utvrđena; ili

(b)

helikopter ima dozvolu za letenje koja je izdana u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost.

NCO.IDE.H.115   Operativna svjetla

Helikopteri koji lete noću opremljeni su:

(a)

sustavom svjetala za izbjegavanje sudara;

(b)

navigacijskim/pozicijskim svjetlima;

(c)

svjetlima za slijetanje;

(d)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava helikoptera, radi primjerenog osvjetljenja svih instrumenata i opreme potrebnih za siguran rad helikoptera;

(e)

osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava helikoptera radi osvjetljenja u svim putničkim odjeljcima;

(f)

ručnom prijenosnom svjetiljkom za sva mjesta članova posade; i

(g)

svjetlima koja su u skladu s međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru ako je helikopter amfibijski.

NCO.IDE.H.120   Operacije prema pravilima VFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

(a)

Helikopteri kojima se upravlja prema pravilima VFR-a tijekom dana opremljeni su napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine, i

5.

klizanja.

(b)

Helikopteri kojima se upravlja u vizualnim meteorološkim uvjetima (VMC) noću, ili kada je vidljivost manja od 1 500 m, ili u uvjetima kada helikopter nije moguće zadržati na željenoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, uz opremu iz točke (a) opremljeni su i:

1.

napravom za mjerenje i prikazivanje:

i.

položaja,

ii.

vertikalne brzine, i

iii.

stabiliziranog smjera;

2.

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata.

(c)

Helikopteri kojima se upravlja kada je vidljivost manja od 1 500 m, ili u uvjetima kada helikopter nije moguće zadržati na željenoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, uz opremu iz točaka (a) i (b) opremljeni su i napravom za sprječavanje kvarova na sustavima za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. zbog kondenzacije ili zaleđivanja.

NCO.IDE.H.125   Operacije prema pravilima IFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

Helikopteri koji lete prema pravilima IFR-a opremljeni su:

(a)

napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka,

4.

naznačene brzine,

5.

vertikalne brzine,

6.

klizanja,

7.

položaja,

8.

stabiliziranog smjera, i

9.

vanjske temperature zraka;

(b)

napravom za pokazivanje nedostatne opskrbe električnom energijom žiroskopskih instrumenata;

(c)

napravom za sprječavanje kvarova na sustavu za pokazivanje brzine u skladu sa zahtjevima iz točke (a) podtočke 4. zbog kondenzacije ili zaleđivanja; i

(d)

dodatnom napravom za mjerenje i prikazivanje položaja kao pomoćnim instrumentom.

NCO.IDE.H.126   Dodatna oprema za operacije s jednim pilotom prema pravilima IFR-a

Helikopteri koji lete prema pravilima IFR-a s jednim pilotom opremljeni su automatskim pilotom koji može barem zadržati visinu i smjer.

NCO.IDE.H.135   Sustav interfona za letačku posadu

Helikopteri kojima upravlja posada s više od jednog člana opremljeni su sustavom interfona za letačku posadu, uključujući slušalice i mikrofone kojima se koriste svi članovi letačke posade.

NCO.IDE.H.140   Sjedala, sigurnosni pojasevi, sustavi vezivanja, i uređaji za osiguravanje djece

(a)

Helikopteri su opremljeni:

1.

sjedalom ili ležajem za sve osobe u zrakoplovu u dobi od 24 mjeseca ili više;

2.

sigurnosnim pojasom na svakom putničkom sjedalu i zadržavajućim pojasevima za svaki ležaj;

3.

za helikoptere kojima je zasebna potvrda o sposobnosti za zračni promet (CofA) prvi put izdana nakon 31. prosinca 2012., sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa za svakog putnika u dobi od 24 mjeseca ili više;

4.

uređajem za osiguravanje djece za sve osobe u zrakoplovu mlađe od 24 mjeseca; i

5.

sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa koji uključuje uređaj za automatsko zadržavanje trupa osobe koja na tom mjestu sjedi u slučaju brzog usporavanja na svakom sjedalu letačke posade.

(b)

Sigurnosni pojas sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa ima jednostupanjsko otkopčavanje.

NCO.IDE.H.145   Pribor za prvu pomoć

(a)

Helikopteri su opremljeni priborom za prvu pomoć.

(b)

Pribor za prvu pomoć:

1

lako je dostupan za uporabu; i

2.

dopunjuje se.

NCO.IDE.H.155   Dodatni kisik – helikopteri s kabinom koja nije pod tlakom

(a)

Helikopteri s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima na visinama letenja za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom (b) opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika koja može pohraniti i raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

(b)

Helikopteri s kabinom koja nije pod tlakom namijenjeni letovima iznad visina letenja na kojima je visina tlaka u putničkim odjeljcima iznad 10 000 ft nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

(1)

svih članova posade i najmanje 10 % putnika za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka u putničkom odjeljku biti između 10 000 ft i 13 000 ft; i

(2)

svih članova posade i putnika za svako razdoblje u kojem će visina tlaka u putničkom odjeljku biti iznad 13 000 ft.

NCO.IDE.H.160   Ručni aparati za gašenje požara

(a)

Helikopteri, izuzev helikoptera tipa ELA 2, opremljeni su najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara:

1.

u pilotskoj kabini; i

2.

u svakom putničkom odjeljku koji je odvojen od pilotske kabine, osim ako je odjeljak dostupan letačkoj posadi.

(b)

Vrsta i količina sredstva za gašenje za zahtijevane aparate za gašenje požara odgovara vrsti požara koji može nastati u odjeljku gdje se aparat namjerava upotrebljavati i kako bi se opasnost od koncentracije štetnog plina svela na najmanju mjeru u odjeljcima u kojima borave osobe.

NCO.IDE.H.165   Oznake mjesta za razbijanje

Ako su na helikopteru naznačena mjesta na trupu prikladna za prodor spasilačkih ekipa u helikopter u slučaju nužde, takva su mjesta označena kako je prikazano na slici 1.

Slika 1.

Oznake mjesta za razbijanje

Image

NCO.IDE.H.170   Odašiljač signala s mjesta nesreće (ELT)

(a)

Helikopteri certificirani za najveći broj putničkih sjedala veći od šest sjedala opremljeni su:

1.

automatskim odašiljačem signala s mjesta nesreće (ELT); i

2.

jednim odašiljačem za preživljavanje ELT (ELT(S)) u čamcu za spašavanje ili prsluku za spašavanje ako je helikopter namijenjen letovima na udaljenosti od kopna većoj od 3 minute letenja pri uobičajenoj putnoj brzini.

(b)

Helikopteri certificirani za najveći broj putničkih sjedala od šest ili manje opremljeni su odašiljačem za preživljavanje (ELT(S)) ili osobnim lokacijskim uređajem (PLB) koji na sebi ima član posade ili putnik.

(c)

Odašiljači signala s mjesta nesreće (ELT) bilo koje vrste i osobni lokacijski uređaji (PLB) moraju moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz.

NCO.IDE.H.175   Let iznad vode

(a)

Helikopteri su opremljeni prslukom za spašavanje za sve osobe u helikopteru ili jednakovrijednim zasebnim uređajem za plutanje za sve osobe u helikopteru mlađe od 24 mjeseca koji se nose ili su smješteni na mjestu koje je dostupno sa sjedala ili ležaja osobe za čiju su uporabu predviđeni ako:

1.

su namijenjeni letovima iznad vode na udaljenosti od kopna koja je izvan autorotacijske udaljenosti, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora ne može zadržati horizontalni let; ili

2.

su namijenjeni letovima iznad vode na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini, pri čemu helikopter pri kvaru ključnog motora može zadržati horizontalni let; ili

3.

polijeću ili slijeću na aerodromu ili operativnome mjestu na kojem je uzletna ili prilazna putanja iznad vode.

(b)

Svaki prsluk za spašavanje ili jednakovrijedni zasebni uređaj za plutanje opremljen je napravom električnog osvjetljavanja za namjenu lociranja osoba.

(c)

Zapovjednik helikoptera namijenjenog letovima iznad vode na udaljenosti od kopna većoj od 30 minuta pri uobičajenoj putnoj brzini ili 50 NM, koja je vrijednost manja, utvrđuje rizike za preživljavanje osoba iz helikoptera u slučaju prisilnog slijetanja na vodi, na osnovi čega odlučuje o prijevozu:

1.

opreme za davanje znakova za pomoć;

2.

dovoljnog broja čamaca za spašavanje za prijevoz svih osoba iz zrakoplova koji su smješteni tako da omogućuju njihovu uporabu u slučaju nužde; i

3

opreme za spašavanje koja sadržava sredstva za održavanje na životu primjerene predviđenom letu.

(d)

Zapovjednik helikoptera pri donošenju odluke o potrebi nošenja prsluka za spašavanje iz točke (a) od strane svih osoba u helikopteru utvrđuje rizike za preživljavanje osoba iz helikoptera u slučaju prisilnog slijetanja na vodi.

NCO.IDE.H.180   Oprema za preživljavanje

Helikopteri namijenjeni letovima iznad područja na kojima bi potraga i spašavanje bili osobito teški opremljeni su signalnim uređajima i opremom za spašavanje primjerenom području koje je potrebno preletjeti, uključujući sredstva za održavanje na životu.

NCO.IDE.H.185   Svi helikopteri na letovima iznad vode — prisilno slijetanje na vodi

Helikopteri koji lete iznad vode u nepovoljnom okolišu u udaljenosti od kopna većoj od 30 NM:

(a)

osmišljeni su za slijetanje na vodi u skladu s odgovarajućom oznakom o sposobnosti za let;

(b)

certificirani su za prisilno slijetanje na vodi u skladu s odgovarajućom oznakom o sposobnosti za let; ili

(c)

opremljeni su nužnom opremom za plutanje na vodi.

NCO.IDE.H.190   Oprema za radijsku komunikaciju

(a)

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, helikopteri su opremljeni opremom za radijsku komunikaciju s pomoću koje se mora moći izvoditi dvosmjerna komunikacija s aeronautičkim postajama na frekvencijama koje su u skladu sa zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Opremom za radijsku komunikaciju, ako se zahtijeva točkom (a), omogućuje se komunikacija u hitnim slučajevima na aeronautičkoj frekvenciji 121,5 MHz.

(c)

Ako se zahtijeva više od jednog kompleta opreme za komunikaciju, svaka je neovisna od druge opreme do mjere da kvar jedne opreme neće dovesti do kvara na drugoj opremi.

(d)

Ako se zahtijeva radijski komunikacijski sustav, helikopteri su opremljeni sustavom interfona za letačku posadu u skladu sa zahtjevima iz NCO.IDE.H.135 i gumbom za prijenos za upravljačem svakog zahtijevanog pilota i/ili člana letačke posade na svojemu mjestu.

NCO.IDE.H.195   Navigacijska oprema

(a)

Helikopteri namijenjeni letovima na rutama na kojima se ne može letjeti prema vizualnim oznakama na zemlji opremljeni su potrebnom navigacijskom opremom kojom će se omogućiti nastavak leta u skladu s:

1.

planom leta (ATS), po potrebi; i

2.

primjenjivim zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Helikopteri imaju dostatnu navigacijsku opremu kojom se osigurava da u slučaju kvara jednog predmeta opreme u bilo kojoj fazi leta preostala oprema omogućuje sigurnu navigaciju u skladu s točkom (a) ili sigurnu izvedbu odgovarajuće radnje za nepredviđene situacije.

(c)

Helikopteri namijenjeni letovima prilikom kojih se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) opremljeni su navigacijskom opremom kojom se može obaviti vođenje do točke s koje se može izvesti vizualno slijetanje. Tom opremom mora se moći obaviti takvo vođenje za svaki aerodrom na kojem se namjerava izvršiti slijetanje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) i za sve određene alternativne aerodrome.

NCO.IDE.H.200   Transponder

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, helikopteri su opremljeni transponderom sekundarnog nadzornog radara (SSR) sa svim zahtijevanima mogućnostima.

ODJELJAK 3.

Jedrilice

NCO.IDE.S.100   Instrumenti i oprema — općenito

(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim pododjeljkom odobravaju se u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost ako:

1.

ih upotrebljava letačka posada za upravljanje putanjom leta;

2.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NC0.IDE.S.145;

3.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCO.IDE.S.150; ili

4.

su ugrađeni u jedrilicu.

(b)

Sljedeće predmete, ako se zahtijevaju ovim pododjeljkom, nije potrebno odobriti kao opremu:

1.

ručne prijenosne svjetiljke,

2.

točni mjerač vremena,

3.

oprema za preživljavanje i signaliziranje.

(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim pododjeljkom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva drugim prilozima, ali se nosi na zrakoplovu, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.

informacije koje se dostavljaju tim instrumentima ili opremom, letačka posada ne upotrebljava za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost jedrilice, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.

(d)

Instrumenti i oprema spremni su za uporabu ili su dostupni s mjesta na kojem sjedi član letačke posade koji ih treba upotrebljavati.

(e)

Sva zahtijevana oprema za spašavanje lako je dostupna za neposrednu uporabu.

NCO.IDE.S.105   Minimalna oprema za let

Let se ne započinje ako je bilo koji od instrumenata jedrilice, predmeta opreme ili funkcija koji se zahtijevaju za predviđeni let, neispravan ili nedostaje, osim ako:

(a)

jedrilicom se upravlja u skladu s listom minimalne opreme ako je utvrđena; ili

(b)

jedrilica ima dozvolu za letenje koja je izdana u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost.

NCO.IDE.S.115   Operacije prema pravilima VFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju

(a)

Jedrilice kojima se upravlja prema pravilima VFR-a tijekom dana opremljeni su napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

magnetnog smjera, u slučaju jedrilica s pomoćnim motorom,

2.

vremena u satima, minutama i sekundama,

3.

visine tlaka, i

4.

naznačene brzine.

(b)

Jedrilice kojima se upravlja u uvjetima kada jedrilicu nije moguće zadržati na željenoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, uz opremu iz točke (a) opremljeni su i napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

vertikalne brzine,

2.

položaja ili skretanja i klizanja te

3.

magnetnog smjera.

NCO.IDE.S.120   Letovi u oblacima — instrumenti za letenje i navigaciju

Jedrilice namijenjene letovima u oblacima opremljeni su napravom za mjerenje i prikazivanje:

(a)

magnetnog smjera,

(b)

vremena u satima, minutama i sekundama,

(c)

visine tlaka,

(d)

naznačene brzine,

(e)

vertikalne brzine, i

(f)

položaja ili skretanja i klizanja.

NCO.IDE.S.125   Sjedala i sustavi vezivanja

(a)

Jedrilice su opremljene:

1.

sjedalom za sve osobe u jedrilici i

2.

sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa za svako sjedalo u skladu s priručnikom o letenju zrakoplova (AFM).

(b)

Sigurnosni pojas sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa ima jednostupanjsko otkopčavanje.

NCO.IDE.S.130   Dodatni kisik

Jedrilice namijenjene letovima na visinama tlaka iznad 10 000 ft opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika i nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

(a)

članova posade za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka biti između 10 000 ft i 13 000 ft; i

(b)

svih članova posade i putnika za svako razdoblje u kojem će visina tlaka biti iznad 13 000 ft.

NCO.IDE.S.135   Let iznad vode

Zapovjednik jedrilice namijenjene letovima iznad vode utvrđuje rizike za preživljavanje osoba iz jedrilice u slučaju prisilnog slijetanja na vodi, na osnovi čega odlučuje o prijevozu:

(a)

prsluka za spašavanje ili jednakovrijednog zasebnog uređaja za plutanje za sve osobe u jedrilici koji se nose ili su smješteni na mjestu koje je dostupno sa sjedala osobe za čiju su uporabu predviđeni;

(b)

odašiljača signala s mjesta nesreće (ELT) ili osobnog lokacijskog uređaja (PLB) koji na sebi ima član posade ili putnik i koji mora moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz; i

(c)

opreme za davanje znakova za pomoć pri izvođenju leta:

1.

iznad vode na udaljenosti od kopna koja je izvan udaljenosti za jedrenje ili

2.

gdje je uzletna ili prilazna putanja smještena iznad vode, tako da bi u slučaju nesreće jedrilica morala prisilno sletjeti na vodu.

NCO.IDE.S.140   Oprema za preživljavanje

Jedrilice namijenjene letovima iznad područja na kojima bi potraga i spašavanje bili osobito teški opremljeni su signalnim uređajima i opremom za spašavanje primjerenom području koje je potrebno preletjeti.

NCO.IDE.S.145   Oprema za radijsku komunikaciju

(a)

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, jedrilice su opremljene opremom za radijsku komunikaciju s pomoću koje se mora moći izvoditi dvosmjerna komunikacija s aeronautičkim postajama ili na frekvencijama koje su u skladu sa zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Opremom za radijsku komunikaciju, ako se zahtijeva točkom (a), omogućuje se komunikacija u hitnim slučajevima na aeronautičkoj frekvenciji 121,5 MHz.

NCO.IDE.S.150   Navigacijska oprema

Jedrilice su opremljene svom navigacijskom opremom potrebnom za nastavak leta u skladu s:

(a)

planom leta (ATS), po potrebi; i

(b)

primjenjivim zahtjevima za zračni prostor.

NCO.IDE.S.155   Transponder

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, jedrilice su opremljene transponderom sekundarnog nadzornog radara (SSR) sa svim zahtijevanima mogućnostima.

ODJELJAK 4.

Baloni

NCO.IDE.B.100   Instrumenti i oprema — općenito

(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim pododjeljkom odobravaju se u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost ako:

1.

ih upotrebljava letačka posada za utvrđivanje putanje leta;

2.

se upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz NCO.IDE.B.145; ili

3.

su ugrađeni u balon.

(b)

Sljedeće predmete, ako se zahtijevaju ovim pododjeljkom, nije potrebno odobriti kao opremu:

1.

ručne prijenosne svjetiljke,

2.

točni mjerač vremena,

3.

pribor za prvu pomoć,

4.

oprema za preživljavanje i signaliziranje.

(c)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim pododjeljkom te sva druga oprema koja se ne zahtijeva drugim prilozima, ali se nosi na zrakoplovu, ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.

informacije koje se dostavljaju tim instrumentima ili opremom, letačka posada ne upotrebljava za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost balona, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.

(d)

Instrumenti i oprema spremni su za uporabu ili su dostupni s mjesta koje je dodijeljeno članu letačke posade koji ih treba upotrebljavati.

(e)

Sva zahtijevana oprema za spašavanje lako je dostupna za neposrednu uporabu.

NCO.IDE.B.105   Minimalna oprema za let

Let se ne započinje ako je bilo koji od instrumenata balona, predmeta opreme ili funkcija koji se zahtijevaju za predviđeni let neispravan ili nedostaje, osim ako:

(a)

balonom se upravlja u skladu s listom minimalne opreme ako je utvrđena; ili

(b)

balon ima dozvolu za letenje koja je izdana u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost.

NCO.IDE.B.110   Operativna svjetla

Baloni koji lete noću opremljeni su:

(a)

pozicijskim svjetlima;

(b)

sredstvima za primjereno osvjetljenje svih instrumenata i opreme potrebnih za siguran rad balona;

(c)

ručnom prijenosnom svjetiljkom; i

(d)

u slučaju zračnih brodova uzgonjenih vrućim zrakom:

1.

svjetlima za slijetanje, i

2.

sustavom svjetala za izbjegavanje sudara.

NCO.IDE.B.115   Operacije prema pravilima VFR-a — instrumenti za letenje i navigaciju i pridružena oprema

Baloni koji lete prema pravilima VFR-a danju opremljeni su:

(a)

napravom za prikazivanje smjera zanosa, i

(b)

napravom za mjerenje i prikazivanje:

1.

vremena u satima, minutama i sekundama,

2.

vertikalne brzine ako se zahtijeva u skladu s priručnikom o letenju zrakoplova (AFM), i

3.

visine tlaka ako se zahtijeva u skladu s priručnikom o letenju zrakoplova, zahtjevima za zračni prostor ili ako se visina treba nadzirati radi uporabe kisika.

NCO.IDE.B.120   Pribor za prvu pomoć

(a)

Baloni su opremljeni priborom za prvu pomoć.

(b)

Pribor za prvu pomoć:

1.

lako je dostupan za uporabu; i

2.

dopunjuje se.

NCO.IDE.B.121   Dodatni kisik

Baloni namijenjeni letovima na visinama tlaka iznad 10 000 ft opremljeni su napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika i nose dostatno kisika za disanje za opskrbu:

(a)

članova posade za svako razdoblje duže od 30 minuta ako će visina tlaka biti između 10 000 ft i 13 000 ft; i

(b)

svih članova posade i putnika za svako razdoblje u kojem će visina tlaka biti iznad 13 000 ft.

NCO.IDE.B.125   Ručni aparati za gašenje požara

(a)

Baloni su opremljeni najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara ako se zahtijeva primjenjivijim certifikacijskim zahtjevima.

(b)

Vrsta i količina sredstva za gašenje za zahtijevane aparate za gašenje požara odgovara vrsti požara koji može nastati u balonu gdje se aparat namjerava upotrebljavati i kako bi se opasnost od koncentracije štetnog plina svela na najmanju mjeru za osobe u balonu.

NCO.IDE.B.130   Let iznad vode

Zapovjednik balona namijenjen letovima iznad vode utvrđuje rizike za preživljavanje osoba iz balona u slučaju prisilnog slijetanja na vodi, na osnovi čega odlučuje o prijevozu:

(a)

prsluka za spašavanje ili jednakovrijednog zasebnog uređaja za plutanje za sve osobe u balonu mlađe od 24 mjeseca koji se nose ili su smješteni na mjestu koje je dostupno s postaje osobe za čiju su uporabu predviđeni:

(b)

odašiljača signala s mjesta nesreće (ELT) koji mora moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz ako je na njemu više od šest osoba;

(c)

odašiljača signala s mjesta nesreće (ELT) ili osobnog lokacijskog uređaja (PLB) koji na sebi ima član posade ili putnik i koji mora moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz ako je na njemu do šest osoba; i

(d)

opreme za davanje znakova za pomoć.

NCO.IDE.B.135   Oprema za preživljavanje

Baloni namijenjeni letovima iznad područja na kojima bi potraga i spašavanje bili osobito teški opremljeni su signalnim uređajima i opremom za spašavanje primjerenom području koje je potrebno preletjeti.

NCO.IDE.B.140   Razna oprema

(a)

Baloni su opremljeni zaštitnim rukavicama za sve članove posade.

(b)

Baloni uzgonjeni vrućim zrakom i miješani baloni opremljeni su:

1.

alternativnim izvorom paljenja;

2.

napravom za mjerenje i prikazivanje količine goriva;

3.

vatrogasnim pokrivačem ili vatrootpornim zaklopcem; i

4.

užetom za bacanje najmanje dužine od 25 m.

(c)

Baloni uzgonjeni plinom opremljeni su nožem.

NCO.IDE.S.145   Oprema za radijsku komunikaciju

(a)

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, baloni su opremljeni opremom za radijsku komunikaciju s pomoću koje se mora moći izvoditi dvosmjerna komunikacija s aeronautičkim postajama ili na frekvencijama koje su u skladu sa zahtjevima za zračni prostor.

(b)

Opremom za radijsku komunikaciju, ako se zahtijeva točkom (a), omogućuje se komunikacija u hitnim slučajevima na aeronautičkoj frekvenciji 121,5 MHz.

NCO.IDE.B.150   Transponder

Ako je to u skladu sa zahtjevima za zračni prostor u kojem lete, baloni su opremljeni transponderom sekundarnog nadzornog radara (SSR) sa svim zahtijevanima mogućnostima.”