17.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 220/14


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 786/2013

оd 16. kolovoza 2013.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dopuštenih granica yesotoksina u živim školjkama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 10. stavak 1. točku (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju se posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom. Tom se Uredbom predviđa da subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da žive školjke koje se stavljaju u promet i koje su namijenjene prehrani ljudi ne sadržavaju određene morske biotoksine u ukupnim količinama, mjereno u cijelom tijelu ili pojedinim dijelovima koji se posebno jedu, koje prekoračuju granice navedene u njezinom Prilogu III. odjeljku VII. poglavlja V. točki 2. Točkom 2. podtočkom (d) tog poglavlja utvrđuje se da je najviša granica yesotoksina 1 miligram ekvivalenta yesotoksina na kilogram.

(2)

U prosincu 2008. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) prihvatila je Mišljenje Znanstvenog odbora za kontaminante u prehrambenom lancu, na zahtjev Europske komisije, o morskim biotoksinima u školjkama – yesotoksinska skupina (2). Prema tom Mišljenju, u nizu istraživanja akutne toksičnosti nakon oralne primjene yesotoksina nisu uočeni ni smrtnost ni klinički znakovi toksičnosti. Pored toga, EFSA je zaključila da određeni dio školjaka ne bi smio sadržavati više od 3,75 miligrama ekvivalenta yesotoksina na kilogram. Ta je razina viša od trenutačne granice navedene u Prilogu III. odjeljku VII. poglavlja V. točki 2. podtočki (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004.

(3)

Odbor CODEX-a o ribi i proizvodima ribarstva na svojoj je 32. sjednici (1.-5. listopada 2012.) potvrdio da su yesotoksini isključeni s popisa morskih biotoksina koje bi trebalo testirati na međunarodnoj razini.

(4)

S obzirom na Mišljenje EFSA-e i zaključke 32. sjednice Odbora CODEX-a o ribi i proizvodima ribarstva, potrebno je povećati trenutačnu granicu yesotoksina na 3,75 miligrama ekvivalenta yesotoksina na kilogram.

(5)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu III. odjeljku VII. poglavlju V. Uredbe (EZ) br. 853/2004 točka 2. podtočka (d) zamjenjuje se sljedećom:

„(d)

za yesotoksine: 3,75 miligrama ekvivalenta yesotoksina na kilogram;”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. kolovoza 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  EFSA Journal (2009.), br. 907, 1.-62.