23.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/28


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 697/2013

od 22. srpnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na situaciju u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te Europske komisije,

budući da:

(1)

Na dan 18. siječnja 2012. Vijeće je donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012 (2) kako bi omogućilo provedbu Odluke Vijeća 2011/782/ZVSP od 1. prosinca 2011. o mjerama ograničavanja prema Siriji (3).

(2)

Dana 29. studenog 2012. Vijeće je donijelo Odluku 2012/739/ZSVP (4) kojom je stavljena izvan snage i zamijenjena Odluka 2011/782/ZVSP.

(3)

Dana 1. lipnja 2013. Odluka 2012/739/ZVSP je istekla.

(4)

Dana 31. svibnja 2013. Vijeće je donijelo Odluku 2013/255/ZVSP.

(5)

Prilog IX. to Uredbi (EU) br. 36/2012 navodi predmete koji podliježu prethodnoj dozvoli za izravnu ili neizravnu prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz u skladu s člankom 2.b Uredbe Br. 36/2012. Taj bi popis trebalo proširiti dodatnim predmetima. Trebalo bi osigurati izuzeće za proizvode koji se identificiraju kao potrošačka roba.

(6)

Te mjere pripadaju u područje primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i regulatorne aktivnosti na razini nužne su Unije kako bi se osiguralo da gospodarski subjekti istovjetno primjenjuju takve mjere u svim državama članicama.

(7)

Stoga Uredbu (EU) br. 36/2012 treba na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 36/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim

„Članak 2.

1.   Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za izvoz, prodaju, isporuku, prijenos opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, osim one navedene u Prilogu I.A ili Prilogu IX., neovisno o tome potječe li iz Unije ili ne, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za upotrebu u Siriji.

2.   Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za pružanje tehničke pomoći, financiranje i financijsku pomoć povezane s opremom navedenom stavku 1., bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za upotrebu u Siriji.”;

2.

članak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.a

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz opreme, robe ili tehnologije koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju, kako je navedeno u Prilogu I.A, neovisno o tome potječe li iz Unije ili ne, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b)

svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobići zabrane iz točke (a).

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela u državama članicama, kako su navedena na web-mjestima iz Priloga III., mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti transakciju vezanu uz opremu, robu ili tehnologiju kako je navedeno u Prilogu I.A, pod uvjetom da su oprema, roba ili tehnologija namijenjeni za prehrambene, poljoprivredne, medicinske i druge humanitarne svrhe, ili za korist osoblja Ujedinjenih naroda, osoblja Unije ili njezinih država članica.”;

3.

U članku 2.c, stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zapljena i uklanjanje opreme, robe ili tehnologija čija se nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjuju u članku 2.a ove Uredbe, može se, u skladu s nacionalnim propisima ili odlukom nadležnog tijela, izvršiti na trošak osobe ili subjekta iz stavka 1. ili, ako nije moguće ostvariti povrat troškova od te osobe ili subjekta, povrat troškova je moguće ostvariti od svake osobe ili subjekta koji preuzme odgovornost za prijevoz robe ili opreme tijekom pokušaja nezakonite isporuke, prodaje, prijenosa ili izvoza.”;

4.

umeće se sljedeći članak:

"Članak 2d

Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za pribavljanje dozvole za izvoz u Siriju predmeta za dvojnu upotrebu navedenih u članku 4. stavku 2. Uredbe br. 428/2009";

5.

u članak 3. unose se izmjene kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

“1.   Zabranjeno je:

(a)

posredno ili neposredno pružati tehničku pomoć ili posredničke usluge u vezi s opremom, robom ili tehnologijom koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju ili za proizvodnju i održavanje proizvoda koji bi se mogli upotrijebiti za unutarnju represiju, kako je navedeno u Prilogu I.A, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(b)

posredno ili neposredno financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s robom i tehnologijom navedenima u Prilogu I.A, uključujući ponajprije potpore, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje prodaje, nabave, prijenosa ili izvoza takvih proizvoda, ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Siriji ili za uporabu u Siriji;

(c)

svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno izbjegavanje zabrana iz točki (a) i (b).”

(b)

Stavak 2. se briše;

(c)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

“3.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela država članica, kako su navedena na web-mjestima iz Priloga III., mogu odobriti, prema uvjetima koje smatraju primjerenima, tehničku pomoć ili posredničke usluge, ili financiranje ili financijsku pomoć vezanu uz opremu, robu ili tehnologiju kako je navedeno u Prilogu I.A, pod uvjetom da su oprema, roba ili tehnologija namijenjeni za prehrambene, poljoprivredne, medicinske i druge humanitarne svrhe, ili za korist osoblja Ujedinjenih naroda, osoblja Unije ili njezinih država članica.”;

Predmetne države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju, u roku od četiri tjedna, o svakom odobrenju izdanom u skladu s prvim podstavkom.”;

6.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.a

1.   Odstupajući od članka 6., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti uvoz, kupnju ili prijevoz sirove nafte ili naftnih proizvoda, ili pružanje povezanog financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, kao i osiguranje i reosiguranje, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da su predmetne aktivnosti u svrhu pružanja pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u dostavi osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostava gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (5) ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o nametanju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaida (6);

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na druge strane transakcije.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.;

7.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.a

1.   Odstupajući od članaka 8. i 9., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz ključne opreme ili tehnologije kako je navedeno u Prilogu VI., ili pružanje povezane tehničke pomoći ili posredničkih usluga, ili financiranje ili financijske usluge, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na krajnjeg korisnika i konačno odredište pošiljke.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.”;

8.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 13.a

1.   Odstupajući od članka 13. stavka 1., nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu izdati odobrenje svih financijskih zajmova ili davanja zajma ili stjecanje ili proširenje sudjelovanja, ili osnivanje zajedničkog pothvata s bilo kojom sirijskom osobom, subjektom ili tijelom iz članka 13. stavka 2. točke (a), pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na svrhu i druge strane transakcije.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima u okviru ovoga članka.”;

9.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 25.a

1.   Odstupajući od članka 25. stavka 1. točki (a) i (c), nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., prema odredbama i uvjetima koje smatraju primjerenima, mogu odobriti otvaranje novog bankovnog računa ili novog predstavništva ili osnivanje nove podružnice ili podređenog društva, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na temelju informacija koje su mu dostupne, uključujući informacije koje su mu pružili osoba, subjekt ili tijelo koji zahtijevaju dozvolu, nadležno je tijelo utvrdilo da je razumno zaključiti:

i.

da je svrha predmetnih aktivnosti pružanje pomoći civilnom stanovništvu Sirije, osobito u smislu rješavanja humanitarnih pitanja, pomoći u pružanju osnovnih usluga, ponovne izgradnje ili ponovne uspostave gospodarske djelatnosti ili u druge civilne svrhe;

ii.

da predmetne aktivnosti ne uključuju sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 14. ili u njihovu korist;

iii.

da predmetne aktivnost ne krše niti jednu od zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi;

(b)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s osobom, subjektom ili tijelom imenovanima od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga, u pogledu, inter alia:

i.

utvrđenja nadležnog tijela u pogledu točke (a) podtočaka i. i ii.;

ii.

dostupnosti podataka koji pokazuju da bi dotične aktivnosti mogle uključivati sredstva ili gospodarske resurse koji su dostupni, izravno ili neizravno, osobi, subjektu ili tijelu, ili u korist tih osoba, subjekata ili tijela, iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o ili iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 881/2002;

i da su osoba, subjekt ili tijelo imenovani od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga dali svoje mišljenje dotičnoj državi članici.

(c)

u slučaju da mišljenje od strane osobe, subjekta ili tijela imenovanog od Nacionalne koalicije sirijskih opozicijskih i revolucionarnih snaga nije primljeno u roku 30 dana nakon što je ono od njih zahtijevano, nadležno tijelo može nastaviti sa svojom odlukom hoće li izdati dozvolu ili ne.

2.   Prilikom primjene uvjeta iz stavka 1. točaka (a) i (b), nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće podatke u pogledu korištenja izdanih odobrenja, uključujući podatke koji se odnose na svrhu i druge strane dotičnih aktivnosti.

3.   Predmetna država članica obavješćuje, u roku od dva tjedna, druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima u okviru ovoga članka.”;

10.

Prilog I. briše se;

11.

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

ispod naslova „Popis opreme, robe i tehnologije iz članka 2.b” umeće se sljedeći stavak:

„Popis određen u Prilogu ne uključuje proizvode koji spadaju u robu široke potrošnje pakirane za maloprodaju za osobnu uporabu ili pakirane za pojedinačnu uporabu, uz izuzetak izopropanola.”

(b)

u dijelu IX.A1 „Materijali, kemikalije, 'mikroorganizmi' i 'toksini'”, unosi određeni u Prilogu I. ovoj Uredbi dodaju se kao točka IX.A1.004.

(c)

u dijelu IX.A2 „Prerada materijala”, unos određen u Prilogu II ovoj Uredbi dodaje se kao točka IX.A2.010.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.

(3)  SL L 319, 2.12.2011., str. 56.

(4)  SL L 330, 30.11.2012., str. 21.

(5)  SL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(6)  SL L 139, 29.5.2002, str. 9.”


PRILOG I.

Unosi navedeni u točki 11. podtočki (a)

Izdvojeni kemijski spojevi u skladu s napomenom 1. u poglavljima 28. i 29. kombinirane nomenklature (1), s 90-postotnom ili većom koncentracijom, osim ako je navedeno drugačije, kako slijedi:

aceton,

(reg. br. CAS 67-64-1)

(oznaka KN 2914 11 00)

acetilen,

(reg. br. CAS 74-86-2)

(oznaka KN 2901 29 00)

amonijak,

(reg. br. CAS 7664-41-7)

(oznaka KN 2814 10 00)

antimon,

(reg. br. CAS 7440-36-0)

(broj 8110)

benzaldehid,

(reg. br. CAS 100-52-7)

(oznaka KN 2912 21 00)

benzoin,

(reg. br. CAS 119-53-9)

(oznaka KN 2914 40 90)

1-butanol,

(reg. br. CAS 71-36-3)

(oznaka KN 2905 13 00)

2-butanol,

(reg. br. CAS 78-92-2)

(oznaka KN 2905 14 90)

izobutanol,

(reg. br. CAS 78-83-1)

(oznaka KN 2905 14 09)

tert-butanol,

(reg. br. CAS 75-65-0)

(oznaka KN 2905 14 10)

kalcijev karbid,

(reg. br. CAS 75-20-7)

(oznaka KN 2849 10 00)

ugljikov monoksid,

(reg. br. CAS 630-08-0)

(oznaka KN 2811 29 90)

klor,

(reg. br. CAS 7782-50-5)

(oznaka KN 2801 10 00)

cikloheksanol,

(reg. br. CAS 108-93-0)

(oznaka KN 2906 12 00)

dicikloheksilamin (DCA),

(reg. br. CAS 101-83-7)

(oznaka KN 2921 30 99)

etanol,

(reg. br. CAS 64-17-5)

(oznaka KN 2207 10 00)

etilen,

(reg. br. CAS 74-85-1)

(oznaka KN 2901 21 00)

etilen-oksid,

(reg. br. CAS 75-21-8)

(oznaka KN 2910 10 00)

fluoroapatit,

(reg. br. CAS 1306-05-4)

(oznaka KN 2835 39 00)

klorovodik,

(reg. br. CAS 7647-01-0)

(oznaka KN 2806 10 00)

sumporovodik,

(reg. br. CAS 7783-06-4)

(oznaka KN 2811 19 80)

izopropanol, s 95-postotnom ili većom koncentracijom,

(reg. br. CAS 67-63-0)

(oznaka KN 2905 12 00)

bademova kiselina,

(reg. br. CAS 90-64-2)

(oznaka KN 2918 19 98)

metanol,

(reg. br. CAS 67-56-1)

(oznaka KN 2905 11 00)

metil-klorid,

(reg. br. CAS 74-87-3)

(oznaka KN 2903 11 00)

metil-jodid,

(reg. br. CAS 74-88-4)

(oznaka KN 2903 39 90)

metil-merkaptan,

(reg. br. CAS 74-93-1)

(oznaka KN 2930 90 99)

monoetilenglikol,

(reg. br. CAS 107-21-1)

(oznaka KN 2905 31 00)

oksalil-klorid,

(reg. br. CAS 79-37-8)

(oznaka KN 2917 19 90)

kalijev sulfid,

(reg. br. CAS 1312-73-8)

(oznaka KN 2830 90 85)

kalijev tiocijanat, (KSCN),

(reg. br. CAS 333-20-0)

(oznaka KN 2842 90 80)

natrijev hipoklorit,

(reg. br. CAS 7681-52-9)

(oznaka KN 2828 90 00)

sumpor,

(reg. br. CAS 7704-34-9)

(oznaka KN 2802 00 00)

sumporov dioksid,

(reg. br. CAS 7446-09-5)

(oznaka KN 2811 29 05)

sumporov trioksid,

(reg. br. CAS 7446-11-9)

(oznaka KN 2811 29 10)

tiofosforil-klorid,

(reg. br. CAS 3982-91-0)

(oznaka KN 2853 00 90)

tri-izobutil-fosfit,

(reg. br. CAS 1606-96-8)

(oznaka KN 2920 90 85)

bijeli/žuti fosfor,

(reg. br. CAS 12185-10-3, 7723-14-0)

(oznaka KN 2804 70 00)


(1)  Kako je utvrđena u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. listopada 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEC) No 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 304, 31.10.2012., str. 1).


PRILOG II.

Unos naveden u točki 11. podtočki (c)

IX.A2.010

Oprema

Laboratorijska oprema, uključujući dijelove i pribor za tu opremu, za (destruktivnu ili nedestruktivnu) analizu ili utvrđivanje kemijskih tvari, uz izuzeće opreme, uključujući dijelove ili pribor, posebno osmišljene za medicinsku primjenu.