19/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

285


32013R0610


L 182/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.06.2013.


UREDBA (EU) br. 610/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. lipnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Politika Unije u području vanjskih granica ima za cilj integrirano upravljanje kako bi se osigurala istovrsna i visoka razina nadzora i zaštite, što je neophodan preduvjet za slobodno kretanje osoba unutar Unije te osnovna sastavnica područja slobode, sigurnosti i pravde. U tom smislu, trebalo bi utvrditi zajednička pravila o standardima i procedurama za nadzor vanjskih granica, uzimajući u obzir specifične i nerazmjerne pritiske s kojima se suočavaju neke države članice na svojim vanjskim granicama. Utvrđena pravila trebala bi se temeljiti na načelu solidarnosti između država članica.

(2)

Sloboda kretanja osoba u schengenskom prostoru jedno je od najvećih postignuća europskih integracija. Sloboda kretanja temeljno je pravo, čiji su uvjeti izvršavanja utvrđeni u Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u Direktivi 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na državnom području država članica (2).

(3)

Ukidanje nadzora državne granice na unutarnjim granicama zahtijeva obostrano povjerenje među državama članicama u pogledu njihove sposobnosti potpune provedbe popratnih mjera koje omogućuju ukidanje tih nadzora.

(4)

Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o uspostavi Zakonika Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (3) stupila je na snagu 13. listopada 2006.

(5)

Nakon nekoliko godina praktične primjene, pojavila se potreba za određenim izmjenama, na temelju praktičnih iskustava država članica i Komisije u primjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006, rezultatima evaluacije Schengena, izvješćima i zahtjevima koje su podnijele države članice i na razvoju primarnog i sekundarnog zakonodavstva Unije, kao i potreba za pojašnjavanjem i učinkovitijim sagledavanjem ključnih tehničkih poteškoća.

(6)

Izvješće Komisije od 21. rujna 2009. o djelovanju odredbi o otiskivanju pečata u putne isprave državljana trećih zemalja u skladu s člancima 10. i 11. Uredbe (EZ) br. 562/2006, kao i izvješće Komisije od 13. listopada 2010. o primjeni glave III. (Unutarnje granice) Uredbe (EZ) br. 562/2006 sadrže konkretne prijedloge za izmjene Uredbe (EZ) br. 562/2006.

(7)

Nedavno doneseni zakonodavni akti Unije, posebno Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (4) i Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (5), zahtijevaju određene izmjene Uredbe (EZ) br. 562/2006.

(8)

Isto tako, određene odredbe Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985., između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Republike Francuske o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (6) („Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma”) trebala bi se izmijeniti u skladu s izmjenama Uredbe (EZ) br. 562/2006 i trenutačnih zakonskih okvira.

(9)

Prema predmetu C-241/05 Nicolae Bot protiv Préfet du Val-de-Marne (7), postoji potreba za izmjenom pravila o izračunu dopuštene duljine kratkoročnih boravaka u Uniji. Jasna, jednostavna i usklađena pravila u svim pravnim aktima koji se odnose na ovo pitanje bila bi od koristi kako putnicima, tako i tijelima nadležnim za granice i vize. Uredbu (EZ) br. 562/2006 i Konvenciju o provedbi Schengenskog sporazuma, Uredbu Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (8) i Uredbu Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (9), Uredbu (EZ) br. 767/2008 od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (10) i Uredbu (EZ) br. 810/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Donošenje Uredbe (EU) br. 1168/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 o uspostavi Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica (11) (Frontex) („Agencija”) poboljšava integrirano upravljanje vanjskim granicama i osigurava daljnja poboljšanja uloge Agencije, u skladu s ciljevima Unije za razvoj politike, s krajnjim ciljem postupnog uvođenja koncepta Integriranog upravljanja granicom.

(11)

Da bi se uskladile odredbe Uredbe (EZ) br. 562/2006 s UFEU-om, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebala bi se delegirati Komisiji u pogledu donošenja dodatnih mjera za upravljanje zaštitom granice, kao i izmjene priloga Uredbi (EZ) br. 562/2006. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svog rada na pripremama održava odgovarajuće savjetovanje, uključujući i ono na stručnoj razini. Prilikom pripreme i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istovremeni, pravovremeni i odgovarajući prijenos odgovarajućih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(12)

Budući da je cilj ove Uredbe prije svega osigurati tehničke izmjene postojećih pravila Uredbe (EZ) br. 562/2006 i Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, kao i uredaba (EZ) br. 1683/95, (EZ) br. 539/2001, (EZ) 767/2008 i (EZ) 810/2009, te da se može ostvariti samo na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je određeno člankom 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti, određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(13)

Što se tiče Islanda i Norveške, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (12), što je obuhvaćeno područjem iz članka 1., točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu tog Sporazuma (13).

(14)

Što se tiče Švicarske, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (14), što je obuhvaćeno područjem iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (15).

(15)

U pogledu Lihtenštajna, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola potpisanog između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (16), što je obuhvaćeno područjem iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ, čitane u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (17).

(16)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola (br. 22) o stajalištu Danske, koji je priložen UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, nije njome vezana niti se ona na nju primjenjuje. Budući da se ova Uredba gradi na schengenskoj pravnoj stečevini, u skladu s člankom 4. Protokola, Danska u razdoblju od šest mjeseci nakon što je Vijeće donijelo odluku vezano uz ovu Uredbu, odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom zakonodavstvu.

(17)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (18). Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju, nije njome vezana niti se ona na nju primjenjuje.

(18)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi pojedinih odredaba schengenske pravne stečevine (19). Irska stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju, nije njome vezana niti se ona na nju primjenjuje,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 562/2006

Uredba (EZ) br. 562/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

morske, riječne i jezerske luke država članica za redovne unutarnje trajektne linije;”;

(b)

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

‚redovna unutarnja trajektna linija’ znači bilo koja trajektna linija koja povezuje dvije ili više istih luka koje se nalaze na državnom području država članica, a koja ne pristaje u luke izvan državnog područja država članica i koja prevozi putnike i vozila prema objavljenom rasporedu;”;

(c)

točka 5. mijenja se kako slijedi:

i.

uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„5.

‚osobe s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije’ znači:”;

ii.

u točki (a), upućivanje na „članak 17. stavak 1.” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 20. stavak 1.”;

iii.

u točki (b), riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

(d)

u točki 6., upućivanje na „članak 17. stavak 1.” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 20. stavak 1.”;

(e)

umeće se sljedeća točka:

„8.a

‚zajednički granični prijelaz’ znači svaki granični prijelaz koji se nalazi ili na državnom području države članice ili na državnom području treće zemlje, na kojem službenici graničnog nadzora države članice i službenici graničnog nadzora treće zemlje neposredno jedan nakon drugoga obavljaju izlazne i ulazne kontrole, u skladu sa svojim nacionalnim propisima i prema bilateralnom sporazumu;”;

(f)

točka 15. zamjenjuje se sljedećim:

„15.

‚boravišna dozvola’ znači:

(a)

sve boravišne dozvole koje su izdale države članice prema jedinstvenom obrascu utvrđenom Uredbom Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (20) i boravišne iskaznice izdane u skladu s Direktivom 2004/38/EZ;

(b)

svi drugi dokumenti koje izdaje država članica državljanima trećih zemalja, kojima im se odobrava boravak na njezinom državnom području, koji podliježu obavješćivanju i sljedstvenoj objavi u skladu s člankom 34., uz izuzetak:

i.

privremene dozvole izdane tijekom razmatranja prvog zahtjeva za izdavanjem boravišne dozvole, iz točke (a) ili zahtjeva za azil; i

ii.

vize izdane u državama članicama na jedinstvenom obrascu utvrđenom u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (21);

(g)

umeće se sljedeća točka:

„18a

offshore radnik’ znači osoba koja radi na odobalnom postrojenju smještenom u teritorijalnim vodama ili u području isključivog pomorskoga gospodarskog pojasa država članica, kako je definirano međunarodnim pomorskim pravom, te koja se redovno vraća morskim ili zračnim putem na državno područje država članica;”.

2.

U članku 3., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

prava osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije;”.

3.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 3.a

Temeljna prava

Pri provedbi ove Uredbe, države članice djeluju u potpunoj sukladnosti s odgovarajućim pravom Unije, uključujući i Povelju o temeljnim pravima Europske unije (‚Povelja o temeljnim pravima’); odgovarajućim međunarodnim pravom, uključujući i Konvenciju o statusu izbjeglica iz Ženeve, od 28. srpnja 1951. (‚Ženevska konvencija’); obvezama vezanima uz međunarodnu zaštitu, posebno načelo zabrane prisilnog udaljenja; i temeljnim pravima. U skladu s općim načelima prava Unije, odluke prema ovoj Uredbi donose se na pojedinačnoj osnovi.;”.

4.

U članku 4., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Odstupajući od stavka 1., izuzeci od obveze prelaženja vanjskih granica samo na graničnim prijelazima i tijekom utvrđenog radnog vremena mogu se dopustiti:

(a)

pojedincima ili skupinama osoba, kada za to postoji poseban zahtjev posebne prirode za povremene prelaske vanjskih granica izvan graničnih prijelaza ili izvan utvrđenog radnog vremena, pod uvjetom da posjeduju dozvole potrebne u skladu s nacionalnim pravom i da to nije u suprotnosti s interesima javnog reda i unutarnje sigurnosti država članica. Države članice mogu dogovoriti posebne režime putem bilateralnih sporazuma. O općim izuzećima predviđenim nacionalnim pravom i bilateralnim sporazumima obavješćuje se Komisija prema članku 34.;

(b)

pojedincima ili skupinama osoba u slučaju nepredviđenih hitnih okolnosti;

(c)

u skladu s posebnim pravilima utvrđenima u člancima 18. i 19. u vezi s prilozima VI. i VII.”

5.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za planirani boravak na državnom području država članica u trajanju od ne više od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, koje podrazumijeva uzimanje u obzir razdoblja od 180 dana koje prethodi svakom danu boravka, uvjeti ulaska za državljane trećih zemalja su sljedeći:”;

ii.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

imaju valjanu putnu ispravu koja nositelju omogućuje prelazak granice i zadovoljava sljedeće uvjete:

i.

važeća je barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članica. U opravdanom hitnom slučaju, od te se obveze može odstupati;

ii.

izdana je u prethodnih 10 godina;”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Za potrebe provedbe stavka 1., datum ulaska smatra se prvim danom boravka na državnom području država članica, a datum izlaska smatra se zadnjim danom boravka na državnom području država članica. Razdoblja boravka dopuštena prema boravišnoj dozvoli ili dugotrajnoj vizi ne uzimaju se u obzir kod izračuna trajanja boravka na državnom području država članica.”;

(c)

stavak 4. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

državljani trećih zemlja koji ne ispunjavaju sve uvjete iz stavka 1., ali posjeduju boravišnu dozvolu ili dugotrajnu vizu, mogu ući na državna područja drugih država članica u svrhu tranzita do državnog područja države članice koja je izdala boravišnu dozvolu ili dugotrajnu vizu, osim ako se njihova imena ne nalaze na nacionalnom popisu upozorenja države članice čije vanjske granice žele prijeći i ako je upozorenje popraćeno uputama da im se zabrani ulazak ili tranzit;”;

ii.

u točki (b), prvi i drugi stavak zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

državljanima trećih zemalja koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1., osim onih navedenih u točki (b), i koji stupe na granicu, može se odobriti ulazak na državna područja država članica ako je viza izdana na granici u skladu s člancima 35. i 36. Uredbe Vijeća (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (22)

Države članice prikupljaju statističke podatke o vizama izdanima na granici u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 810/2009 i njezinim Prilogom XII.

6.

Članak 6. stavak 1. podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Službenici graničnog nadzora u obavljaju svojih dužnosti u potpunosti poštuju ljudsko dostojanstvo, posebno u slučajevima koji uključuju ranjive osobe.”

7.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2., drugi, treći i četvrti podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Osnovna kontrola iz prvog podstavka je pravilo za osobe s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije.

Međutim, tijekom osnovne kontrole osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije, službenici graničnog nadzora, iako ne sustavno, mogu obavljati provjere u nacionalnim i europskim bazama podataka kako bi osigurali da takve osobe ne predstavljaju stvarnu, trenutnu i dovoljno ozbiljnu prijetnju unutarnjoj sigurnosti, javnom redu, međunarodnim odnosima država članica niti prijetnju javnom zdravlju.

Posljedice takvih provjera ne dovode u pitanje pravo ulaska osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije na državno područje dotične države članice kako je predviđeno Direktivom 2004/38/EZ.”;

(b)

u stavku 5., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak, državljane trećih zemalja podvrgnute temeljitoj kontroli druge linije pisanim se putem upoznaje sa svrhom i postupkom takve kontrole na jeziku koji razumiju ili za koji se opravdano može pretpostaviti da ga razumiju, ili na drugi učinkoviti način.”;

(c)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Kontrole nad osobama koje uživaju pravo Unije na slobodno kretanje provode se u skladu s Direktivom 2004/38/EZ.”;

(d)

dodaje se sljedeći stavak:

„8.   Kada se primjenjuju članak 4. stavak 2. točke (a) ili (b), države članice mogu također osigurati odstupanja od pravila utvrđenih u ovom članku.”

8.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

(a)

Osobe koje uživaju pravo Unije na slobodno kretanje imaju pravo koristiti se trakama označenim oznakom iz dijela A (‚EU, EGP, CH’) Priloga III. Mogu se isto tako koristiti trakama označenima oznakom iz dijela B1 (‚viza nije potrebna’) i B2 (‚sve putovnice’) Priloga III.

Državljani trećih zemalja koji ne moraju imati vize kod prelaska vanjskih granica država članica u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2001 i državljani trećih zemalja koji imaju valjane boravišne dozvole ili dugotrajne vize mogu koristiti trake označene oznakom iz dijela B1 (‚viza nije potrebna’) Priloga III. ovoj Uredbi. Isto tako, mogu se koristiti trakama označenima oznakom iz dijela B2 (‚sve putovnice’) Priloga III. ovoj Uredbi.

(b)

Sve ostale osobe koriste trake označene oznakom iz dijela B2 (‚sve putovnice’) iz Priloga III.

Naznake na oznakama iz točaka (a) i (b) mogu biti prikazane na jeziku ili jezicima koje svaka država članica smatra prikladnima.

Odredba o posebnim trakama navedena pored oznake u dijelu B1 (‚viza nije potrebna’) Priloga III. nije obvezna. Države članice odlučuju žele li je primijeniti i na kojim graničnim prijelazima u skladu s praktičnim potrebama.”;

(b)

stavak 5. briše se.

9.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

glava se zamjenjuje sljedećim: „Otiskivanje pečata u putne isprave”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U putne isprave državljana trećih zemalja koji su članovi obitelji državljana Unije na kojeg se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ, ali koji ne predoče boravišnu iskaznicu predviđenu tom Direktivom, otiskuje se pečat prilikom ulaska i izlaska.

U putne isprave državljana trećih zemalja koji su članovi obitelji državljana trećih zemalja koji uživaju pravo Unije na slobodno kretanje, ali koji ne predoče boravišnu iskaznicu predviđenu Direktivom 2004/38/EZ, otiskuje se pečat prilikom ulaska i izlaska.”;

(c)

stavak 3. mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom podstavku, dodaju se sljedeće točke:

„(f)

u putne isprave posada putničkih i teretnih vlakova na međunarodnim linijama;

(g)

u putne isprave državljana trećih zemalja koji predoče boravišne iskaznice kako je predviđeno Direktivom 2004/38/EZ.”;

ii.

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Iznimno, na zahtjev državljanina treće zemlje, ulazni ili izlazni pečat ne mora se otisnuti ako bi mu njegovo otiskivanje moglo prouzročiti ozbiljne poteškoće. U tom se slučaju ulazak ili izlazak bilježi na zasebnom listu u kojem se navodi ime i broj putovnice. Taj se list uručuje državljaninu treće zemlje. Nadležna tijela država članica mogu voditi statističke podatke o takvim iznimnim slučajevima i mogu te statističke podatke podnositi Komisiji.”

10.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U slučaju da pretpostavka navedena u stavku 1. nije pobijena, državljanin treće zemlje može se vratiti u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i nacionalnim pravom u skladu s tom Direktivom. (23)

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Odgovarajuće odredbe iz stavka 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis ako nedostaje izlazni pečat.”

11.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Glavna je svrha zaštite državne granice sprečavanje neovlaštenih prelazaka granice, suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i poduzimanje mjera protiv osoba koje su nezakonito prešle granicu. Osoba koja je nezakonito prešla granicu i koja nema pravo boravka na državnom području dotične države članice mora se uhititi i podvrgnuti procedurama u skladu s Direktivom 2008/115/EZ”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 33. u pogledu dodatnih mjera u vezi sa zaštitom državne granice.”

12.

U članku 13., stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Države članice prikupljaju statističke podatke o broju osoba kojima je zabranjen ulazak, o razlozima zabrane, o državljanstvu osoba sa zabranom ulaska i vrsti granice (kopnene, zračne ili morske) na kojoj im je zabranjen ulazak i podnose ih Komisiji (Eurostat) na godišnjoj osnovi, u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (24).

13.

U članku 15. stavku 1., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice osiguravaju da su službenici graničnog nadzora specijalizirani i odgovarajuće osposobljeni stručnjaci, uzimajući u obzir zajednički temeljni kurikulum za službenike graničnog nadzora koji je uspostavila i razvila Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004. Kurikulum za obučavanje uključuje specijalističku obuku za prepoznavanje i ponašanje u situacijama koje uključuju ranjive osobe, kao što su maloljetnici bez pratnje i žrtve trgovanja ljudima. Države članice, uz podršku Agencije, potiču službenike graničnog nadzora na učenje stranih jezika potrebnih za izvršavanje njihovih dužnosti.”

14.

U članku 18., drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ta posebna pravila mogu sadržavati odstupanja od članaka 4. i 5. te od članaka od 7. do 13.”

15.

U članku 19., stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvom podstavku dodaju se sljedeće točke:

„(g)

službe spašavanja, policijske i vatrogasne postrojbe te službenici graničnog nadzora;

(h)

offshore radnici.”;

(b)

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ta posebna pravila mogu sadržavati odstupanja od članaka 4. i 5. te od članaka od 7. do 13.”

16.

U članku 21., točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

mogućnost da država članica, državljanima trećih zemalja, zakonom odredi obvezu da prijave svoju prisutnost na njezinom državnom području prema odredbama članka 22. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma.”

17.

Članak 32. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 32.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 33. u pogledu izmjena priloga III., IV. i VIII.”

18.

Članak 33. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 33.

Izvršavanje delegiranja

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata navedena u članku 12. stavku 5. i članku 32. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od 19. srpnja 2013.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. stavka 5. i članka 32. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti naveden u toj odluci. Taj opoziv stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili od kasnijeg dana utvrđenog u odluci. To ne utječe na valjanost bilo kojih delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim Komisija donese delegirani akt, ona o njemu istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stavka 5. i članka 32. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću ne iznesu bilo kakav prigovor ili ako i Europski parlament i Vijeće, prije isteka tog razdoblja, obavijeste Komisiju da neće imati prigovor. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća navedeni se rok produljuje za dva mjeseca.”

19.

U članku 34., stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

popis boravišnih dozvola, na kojemu su razdvojene one obuhvaćene člankom 2. točkom 15. podtočkom (a) i one obuhvaćene člankom 2. točkom 15. podtočkom (b), uz uzorak dozvola obuhvaćenih člankom 2. točkom 15. podtočkom (b). Boravišne iskaznice izdane u skladu s Direktivom 2004/38/EZ posebno se naznačuju kao takve i uzorci se dostavljaju za one boravišne iskaznice koje nisu izdane u skladu s jedinstvenim obrascem utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 1030/2002.”;

(b)

dodaju se sljedeće točke:

„(ea)

izuzeća od pravila u pogledu prelaženja vanjskih granica navedenih u članku 4. stavku 2. točki (a);

(eb)

statističke podatke navedene u članku 10. stavku 3.”;

20.

Članak 37., prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice Komisiju obavješćuju o nacionalnim odredbama koje se odnose na članak 21. točke (c) i (d) o kaznama iz članka 4. stavka 3. i bilateralnim sporazumima sklopljenim u skladu s Uredbom. Buduće izmjene tih odredaba dostavljaju se u roku od pet radnih dana.”

21.

Prilozi III., IV., VI., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 562/2006 mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma

Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 18. stavku 1., riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „90 dana”.

2.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., izraz „tri mjeseca tijekom šest mjeseci od datuma prvog ulaska” zamjenjuje se izrazom „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

(b)

u stavku 2., riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „ 90 dana”.

3.

Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., izraz „tri mjeseca u bilo kojem razdoblju od šest mjeseci” zamjenjuje se izrazom „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

(b)

stavak 3. briše se.

4.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Stranim državljanima koji su zakonito ušli na državno područje jedne od ugovornih stranki može se uvesti obveza prijave, u skladu s uvjetima koje je utvrdila svaka ugovorna stranka, nadležnim tijelima ugovorne stranke na čije su državno područje ušli. Takvi strani državljani vrše prijavu ili na ulasku ili unutar tri radna dana od ulaska, prema odluci ugovorne stranke na čije su državno područje ušli.”

5.

Članak 136. briše se.

Članak 3.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1683/95

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 1683/95 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Za potrebe ove Uredbe, ‚viza’ znači viza kako je definirana u članku 2. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (25).

Članak 4.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 539/2001

Uredba (EZ) br. 539/2001 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 2., podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Državljani trećih zemalja koje su na popisu u Prilogu II. oslobođeni su od zahtjeva utvrđenih u stavku 1., za boravak koji nije dulji od 90 dana tijekom bilo kojeg razdoblja od 180 dana.”

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe, ‚viza’ znači viza kako je definirana u članku 2. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (26).

Članak 5.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 767/2008

U članku 12. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 767/2008, podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:

„iv.

koji je već boravio 90 dana tijekom tekućeg razdoblja od 180 dana na državnom području država članica na temelju jedinstvene vize ili vize s ograničenom teritorijalnom valjanošću.”

Članak 6.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 810/2009

Uredba (EZ) br. 810/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ova Uredba utvrđuje postupke i uvjete za izdavanje viza za tranzit kroz ili za planirani boravak na državnom području država članica koji ne prelazi 90 dana tijekom bilo kojeg razdoblja od 180 dana.”

2.

U članku 2. stavku 2., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

tranzit kroz ili planirani boravak na državnom području država članica u trajanju koje ne prelazi 90 dana tijekom bilo kojeg razdoblja od 180 dana;”.

3.

U članku 25. stavku 1., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ako je, zbog razloga koje konzulat smatra opravdanim, izdana nova viza za boravak tijekom istog razdoblja od 180 dana podnositelju koji je tijekom tih 180 dana već koristio jedinstvenu vizu ili vizu s ograničenom teritorijalnom valjanošću kojom je odobren boravak od 90 dana.”

4.

U članku 32. stavku 1. točki (a), podtočka iv. zamjenjuje se sljedećim:

„iv.

koji je već boravio 90 dana tijekom tekućeg razdoblja od 180 dana na državnom području država članica na temelju jedinstvene vize ili vize s ograničenom teritorijalnom valjanošću.”

5.

Prilozi VI., VII. i XI. Uredbi (EZ) br. 810/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 19. srpnja 2013.

Članak 1. stavak 5. točka (a) podtočka i., članak 1. stavak 5. točka (b), članak 2. stavci 1. i 2., članak 2. stavak 3. točka (a), članci 3., 4., 5. i 6., točka 3. Priloga I., i Prilog II. primjenjuju se od 18. listopada 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i u skladu s Ugovorima izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

A. SHATTER


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. lipnja 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. lipnja 2013.

(2)  SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

(3)  SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

(4)  SL L 243, 15.9.2009., str. 1.

(5)  SL L 348, 24.12.2008., str. 98.

(6)  SL L 239, 22.9.2000., str. 19.

(7)  [2006] ECR I-9627.

(8)  SL L 164, 14.7.1995., str. 1.

(9)  SL L 81, 21.3.2001., str. 1.

(10)  SL L 218, 13.8.2008., str. 60.

(11)  SL L 304, 22.11.2011., str. 1.

(12)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(13)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(14)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(15)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(16)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(17)  SL L 160, 18.6.2011., str. 19.

(18)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(19)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(20)  SL L 157, 15.6.2002., str. 1

(21)  SL L 164, 14.7.1995., str. 1.”;

(22)  SL L 243, 15.9.2009., str. 1.”

(23)  SL L 348, 24.12.2008., str. 98.”;

(24)  SL L 199, 31.7.2007., str. 23”.

(25)  SL L 243, 15.9.2009., str. 1.”

(26)  SL L 243, 15.9.2009., str. 1.”


PRILOG I.

Prilozi Uredbi (EZ-a) br. 562/2006 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio B zamjenjuje se sljedećim:

„DIO B1:

‚viza nije potrebna’;

Image

DIO B2:

‚sve putovnice’.

Image”;

(b)

u Dijelu C, sljedeće se oznake unose između oznaka „EU, EGP, CH” i oznaka „SVE PUTOVNICE”:

Image Image Image

.

2.

U Prilogu IV., točki 3., prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Na ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji podliježu obvezi posjedovanja vize, pečat se u pravilu otiskuje na stranicu suprotnu od one na koju je unesena viza.”

3.

U Prilogu V., dijelu B, u standardnom obrascu za odbijanje ulaska na granici, slovo (F) zamjenjuje se sljedećim:

„

(F)

već je boravio 90 dana u prethodnom razdoblju od 180 dana na državnom području država članica Europske unije”.

4.

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 1.1, dodaje se sljedeća točka:

„1.1.4   Zajednički granični prijelazi

1.1.4.1

Države članice mogu sklapati ili zadržati bilateralne sporazume sa susjednim trećim zemljama o uspostavi zajedničkih graničnih prijelaza, na kojima službenici graničnog nadzora države članice i službenici graničnog nadzora treće zemlje neposredno jedan nakon drugoga obavljaju izlazne i ulazne kontrole u skladu sa svojim nacionalnim pravom na državnom području druge stranke. Zajednički granični prijelazi mogu se nalaziti na državnom području države članice ili na državnom području treće zemlje.

1.1.4.2

Zajednički granični prijelazi koji se nalaze na državnom području države članice: Bilateralni sporazumi kojima se uspostavljaju zajednički granični prijelazi koji se nalaze na državnom području države članice obuhvaćaju odobrenje za službenike graničnog nadzora iz treće zemlje za obavljanje njihovih dužnosti u državi članici, poštujući sljedeća načela:

(a)

Međunarodna zaštita: Državljaninu treće zemlje koji zatraži međunarodnu zaštitu na državnom području države članice daje se pristup odgovarajućim postupcima dotične države članice u skladu s pravnom stečevinom Unije o azilu.

(b)

Uhićenje osobe ili privremeno oduzimanje vlasništva: Ako službenici graničnog nadzora iz treće zemlje postanu upoznati s činjenicama koje opravdavaju uhićenje ili stavljanje pod zaštitu osobe ili privremeno oduzimanje vlasništva, o tim činjenicama obavješćuju nadležna tijela države članice, a ta tijela države članice osiguravaju odgovarajuće praćenje u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i pravom Unije, neovisno o državljanstvu dotične osobe.

(c)

Osobe s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije koje ulaze na područje Unije: Službenici graničnog nadzora iz treće zemlje ne sprečavaju osobama s pravom slobodnog kretanja prema pravu Unije ulazak na područje Unije. Ako postoje razlozi koji opravdavaju uskraćivanje izlaska iz dotične treće zemlje, službenici graničnog nadzora iz treće zemlje obavještavaju nadležna tijela države članice o tim razlozima i nadležna tijela države članice osiguravaju odgovarajuće praćenje u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i pravom Unije.

1.1.4.3

Zajednički granični prijelazi koji se nalaze na državnom području treće zemlje: Bilateralni sporazumi kojima se uspostavljaju zajednički granični prijelazi smješteni na državnom području treće zemlje obuhvaćaju odobrenje za službenike graničnog nadzora države članice za obavljanje svojih dužnosti u trećoj zemlji. Za potrebe ove Uredbe, sve kontrole koje obavljaju službenici graničnog nadzora države članice na zajedničkom graničnom prijelazu koji se nalazi na državnom području treće zemlje smatraju se obavljenima na državnom području dotične države članice. Službenici graničnog nadzora države članice obavljaju svoje zadaće u skladu s Uredbom (EZ) br. 562/2006 i poštujući sljedeća načela:

(a)

Međunarodna zaštita: Državljaninu treće zemlje koji je na izlasku prošao kontrolu službenika graničnog nadzora treće zemlje i koji potom od službenika graničnog nadzora države članice smještenoga u trećoj zemlji zatraži međunarodnu zaštitu, daje se pristup odgovarajućim postupcima države članice u skladu s pravnom stečevinom Unije o azilu. Nadležna tijela treće zemlje prihvaćaju premještaj dotične osobe na državno područje države članice.

(b)

Uhićenje osobe ili privremeno oduzimanje vlasništva: Ako službenici graničnog nadzora postanu upoznati s činjenicama koje opravdavaju uhićenje ili stavljanje pod zaštitu osobe ili privremeno oduzimanje vlasništva, djeluju u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i pravom Unije. Nadležna tijela treće zemlje prihvaćaju premještaj dotične osobe na državno područje države članice.

(c)

Pristup IT sustavima: Službenici graničnog nadzora države članice trebaju imati mogućnost korištenja informatičkih sustava za obradu osobnih podataka u skladu s člankom 7. Državama članicama dopušteno je uspostavljanje tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera koje nalaže pravo Unije u pogledu zaštite osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnoga gubitka, promjena, neovlaštenog odavanja podataka ili pristupa, uključujući pristup nadležnih tijela treće zemlje.

1.1.4.4

Prije sklapanja ili mijenjanja bilo kojeg bilateralnog sporazuma o zajedničkim graničnim prijelazima sa susjednim trećim zemljama, dotična država članica savjetuje se s Komisijom o sukladnosti sporazuma s pravom Unije. Komisija se obavješćuje o već postojećim bilateralnim sporazumima do 20. siječnja 2014.

Kada Komisija smatra da određeni sporazum nije usklađen s pravom Unije, o tome obavješćuje dotičnu državu članicu. Država članica poduzima odgovarajuće korake za izmjenu sporazuma u razumnom roku, kako bi se uklonile utvrđene neusklađenosti.”;

ii.

u točki 1.2, podtočke 1.2.1 i 1.2.2 zamjenjuju se sljedećim:

„1.2.1

Kontrole se obavljaju na putnicima u željezničkom prometu i na osoblju željeznice u vlakovima koji prelaze vanjske granice, uključujući i osobe u teretnim ili praznim vlakovima. Države članice mogu sklopiti bilateralne ili multilateralne sporazume o pravilima za obavljanje takvih kontrola, poštujući načela utvrđena u točki 1.1.4. Te kontrole obavljaju se na jedan od sljedećih načina:

na prvoj postaji na dolasku ili posljednjoj postaji na odlasku s državnog područja države članice,

u vlaku, tijekom provoza između posljednje postaje odlaska u trećoj zemlji i prve postaje na dolasku na državno područje države članice ili obrnuto,

na posljednjoj postaji na odlasku ili prvoj postaji na dolasku na državno područje treće zemlje.

1.2.2

K tome, da bi se omogućio neometani tok željezničkog prometa putničkih vlakova velikih brzina, države članice na trasama tih vlakova iz trećih zemalja također mogu odlučiti, zajedničkim sporazumom s dotičnim trećim zemljama, te poštujući načela utvrđena u točki 1.1.4, obavljati kontrole osoba u tim vlakovima iz trećih zemalja, na bilo koji od sljedećih načina:

na postajama u trećim zemljama gdje se osobe ukrcavaju na vlak,

na postajama gdje se osobe iskrcavaju iz vlaka na državnom području država članica,

u vlaku tijekom provoza između postaja na državnom području treće zemlje i postaja na državnom području država članica, pod uvjetom da osobe ostaju u vlaku.”;

(b)

točka 3.1 zamjenjuje se sljedećim:

„3.1   Opći postupci kontrole u pomorskom prometu

3.1.1

Kontrole brodova provode se u luci dolaska ili luci polaska, ili na području namijenjenom za tu svrhu, koje se nalazi u neposrednoj blizini plovila, ili na plovilu u teritorijalnim vodama kako je definirano Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora. Države članice mogu sklopiti sporazume u skladu s kojima se kontrole također mogu obavljati tijekom prelazaka ili nakon dolaska ili odlaska broda iz državnog područja treće zemlje, poštujući načela utvrđena u točki 1.1.4.

3.1.2

Kapetan broda, brodski agent ili neka druga fizička ili pravna osoba koju je kapetan broda propisano ovlastio ili koja je ovlaštena na način koji je prihvatljiv dotičnom javnom nadležnom tijelu (u oba slučaja dalje u tekstu ‚kapetan broda’), sastavlja popis posade i svih putnika s podacima kako se traže u obrascima 5. (popis posade) i 6. (popis putnika) Konvencije o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu (Konvencija FAL) kao i, prema potrebi, s brojevima viza ili boravišnih dozvola:

u roku od najmanje 24 sata prije dolaska u luku, ili

najkasnije kada brod napusti prethodnu luku, ako je vrijeme putovanja kraće od dvadeset četiri sata, ili

ako luka pristajanja nije poznata ili se promjeni tijekom putovanja, čim je ta informacija dostupna.

Kapetan broda dostavlja taj popis/popise službenicima graničnog nadzora ili, ako je tako određeno nacionalnim pravom, drugim odgovarajućim nadležnim tijelima, koja bez odgode dostavljaju popis(e) službenicima graničnog nadzora.

3.1.3

Službenici graničnog nadzora ili nadležna tijela iz točke 3.1.2 kapetanu broda dostavljaju potvrdu o primitku (potpisanu presliku popisa ili elektroničku potvrdu o primitku) koju on treba predočiti na zahtjev kada se brod nalazi u luci.

3.1.4

Kapetan broda odmah izvješćuje nadležno tijelo o bilo kakvim promjenama u sastavu posade ili broju putnika.

Osim toga, kapetan broda žurno, te u roku navedenom u točki 3.1.2, obavješćuje nadležna tijela o postojanju slijepih putnika na brodu. Međutim, za slijepe putnike je i dalje odgovoran kapetan broda.

Odstupajući od članaka 4. i 7., nad osobama koje ostaju na brodu ne provode se sustavne granične kontrole. Međutim, službenici graničnog nadzora obavljaju pregled broda i obavljaju kontrole osoba koje ostaju na brodu samo kada je to opravdano na temelju procjene rizika u pogledu unutarnje sigurnosti i nezakonitog useljavanja.

3.1.5

Kapetan broda pravodobno i u skladu s važećim pravilima dotične luke obavješćuje nadležna tijela o polasku broda.”;

(c)

točka 3.2 mijenja se kako slijedi:

i.

točka 3.2.1 zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.1

Kapetan broda za kružna putovanja nadležnim tijelima dostavlja plan i program putovanja čim su utvrđeni te ne kasnije od roka utvrđenog u točki 3.1.2.”;

ii.

u točki 3.2.2, drugi stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Međutim, kontrole posade i osoba na tim brodovima obavljaju se samo kada je to opravdano na temelju procjene rizika u pogledu unutarnje sigurnosti i nezakonitog useljavanja.”;

iii.

u točki 3.2.3 podtočkama (a) i (b), upućivanje na „točku 3.2.4” zamjenjuje se upućivanjem na „točku 3.1.2”;

iv.

u točki 3.2.3. podtočki (e), drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, kontrole posade i osoba na tim brodovima obavljaju se samo kada je to opravdano na temelju procjene rizika u pogledu unutarnje sigurnosti i nezakonitog useljavanja.”;

v.

točka 3.2.4 briše se;

vi.

u točki 3.2.9.(e), drugi stavak briše se;

vii.

u točki 3.2.10, dodaje se sljedeća točka:

„i.

točka 3.1.2 (obveza podnošenja popisa posade i putnika) ne primjenjuje se. Ako se popis osoba na brodu mora sastaviti u skladu s Direktivom Vijeća 98/41/EZ od 18. lipnja 1998. o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice (1), presliku tog popisa kapetan broda dostavlja nadležnim tijelima luke dolaska na državnom području država članica ne kasnije od trideset minuta nakon polaska iz luke treće zemlje.

viii.

dodaje se sljedeća točka:

„3.2.11

Kada trajekt koji dolazi iz treće zemlje te obavlja više od jednog pristajanja na državnom području država članica, ukrca putnike samo za preostali dio puta na tom državnom području, ti putnici podliježu izlaznim kontrolama u luci polaska i ulaznim kontrolama u luci dolaska.

Kontrole osoba koje su tijekom takvih kratkih pristajanja već na trajektu i koje se nisu ukrcale na državnom području država članica obavljaju se u luci dolaska. Obrnuti postupak primjenjuje se kada je zemlja odredišta treća zemlja.”;

ix.

dodaje se sljedeća točka naslova:

Teretne linije između država članica

3.2.12

Odstupajući od članka 7., ne provode se nikakve granične kontrole na teretnim linijama između iste dvije ili više luka smještenih na državnom području država članica, kada ti brodovi ne pristaju u nikakvim lukama izvan državnog područja država članica i sastoje se samo od prijevoza robe.

Međutim, kontrole posade i osoba na tim brodovima obavljaju se samo kada je to opravdano na temelju procjene rizika u pogledu unutarnje sigurnosti i nezakonitog useljavanja.”

5.

Prilog VII. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 3., točke 3.1 i 3.2 zamjenjuju se sljedećim:

„Odstupajući od članaka 4. i 7., države članice mogu pomorcima koji imaju pomorsku identifikacijsku ispravu, izdanu u skladu s Konvencijom o osobnim ispravama pomoraca br. 108 (iz 1958.) ili br. 185 (iz 2003.) Međunarodne organizacije rada (ILO), Konvencije o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu (Konvencija FAL) i dotičnim nacionalnim pravom, odobriti da uđu na državno područje država članica odlaženjem na kopno u okviru područja luke u koju njihovi brodovi pristaju ili u okviru susjednih općina, ili da izađu s državnog područja država članica povratkom na svoje brodove, bez da se pojave na graničnom prijelazu, pod uvjetom da se nalaze na popisu posade broda kojem pripadaju, koji je prethodno dostavljen nadležnim tijelima radi kontrole.

Međutim, prema procjeni rizika po unutarnju sigurnost i opasnosti od nezakonitog useljavanja, pomorci se podvrgavaju kontroli službenika graničnog nadzora prije odlaska na kopno u skladu s člankom 7.”;

(b)

u točki 6. dodaju se sljedeće točke:

„6.4

Države članice imenuju nacionalne kontaktne točke za savjetovanja o maloljetnicima i o tome obavješćuju Komisiju. Popis tih nacionalnih kontaktnih točaka Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama.

6.5

Kada se bilo koje okolnosti iz točaka 6.1 i 6.3 dovode u pitanje, službenici graničnog nadzora koriste popis nacionalnih kontaktnih točaka za potrebe savjetovanja o maloljetnicima.”;

(c)

dodaju se sljedeće točke:

„7.   Službe spašavanja, policija, vatrogasne postrojbe i službenici graničnog nadzora.

U nacionalnom pravu utvrđuju se pravila za ulazak i izlazak pripadnika službi spašavanja, policije, vatrogasnih postrojbi koje djeluju u hitnim slučajevima, kao i u pogledu službenika graničnog nadzora kada granicu prelaze kod vršenja njihovih službenih dužnosti. Države članice mogu sklopiti bilateralne sporazume s trećim zemljama o ulasku i izlasku tih kategorija osoba. Takvim pravilima i bilateralnim sporazumima mogu se predvidjeti odstupanja od članaka 4., 5. i 7.

8.   Offshore radnici

Odstupajući od članaka 4. i 7., offshore radnici, kako su definirani u članku 2., točki 18.a, koji se redovno vraćaju morskim ili zračnim putem na državno područje država članica bez boravljenja na državnom području treće zemlje ne kontroliraju se sustavno.

Ipak, uzima se u obzir procjena rizika od nezakonitog useljavanja, posebno kada se obala treće zemlje nalazi u neposrednoj blizini odobalnog mjesta, kako bi se utvrdila učestalost kontrola koje je potrebno obaviti.”

6.

U Prilogu VIII., standardni obrazac mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „ulazni pečat” zamjenjuju se riječima „ulazni ili izlazni pečat”;

(b)

riječ „ušla” zamjenjuje se riječima „ušla ili napustila”.


(1)  SL L 188, 2.7.1998., str. 35.”;


PRILOG II.

Prilozi Uredbi (EZ) br. 810/2009 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu VI., u „Standardnom obrascu za obavješćivanje i obrazloženje odbijanja, poništenja ili ukidanja vize”, točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

već ste boravili 90 dana tijekom trenutnog razdoblja od 180 dana na državnom području država članica na temelju jedinstvene vize ili vize s ograničenom teritorijalnom valjanošću.”

2.

U Prilogu VII., točki 4., četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kada viza vrijedi dulje od šest mjeseci, trajanje boravaka je 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”

3.

U Prilogu XI., članak 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izdana viza je jedinstvena viza za više ulazaka kojom se odobrava boravak koji ne traje dulje od 90 dana tijekom olimpijskih i/ili paraolimpijskih igara.”