13/Sv. 66

HR

Službeni list Europske unije

125


32013R0545


L 163/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 545/2013

od 14. lipnja 2013.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu aromatične tvari 3-acetil-2,5-dimetiltiofena

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani te o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13 (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 6.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari i unesen je u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(2)

Navedeni se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na zahtjev države članice ili zainteresirane strane.

(3)

Aromatična tvar 3-acetil-2,5-dimetiltiofen (FL broj 15.024) uvrštena je na popis kao aromatična tvar u postupku ocjenjivanja za koju se moraju dostaviti dodatni znanstveni podaci. Podnositelj zahtjeva dostavio je takve podatke.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane ocijenila je dostavljene podatke i zaključila je 15. svibnja 2013. da je 3-acetil-2,5-dimetiltiofen mutagen in vitro i in vivo te da stoga njegova uporaba kao aromatične tvari izaziva zabrinutost u pogledu sigurnosti (4).

(5)

Shodno tome, uporaba 3-acetil-2,5-dimetiltiofena nije u skladu s općim uvjetima za uporabu aroma navedenima u članku 4. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1334/2008. Stoga bi, radi zaštite zdravlja ljudi, navedenu tvar trebalo odmah ukloniti s popisa.

(6)

Komisija bi trebala primijeniti hitni postupak za uklanjanje s popisa Unije tvari koja izaziva zabrinutost u pogledu sigurnosti.

(7)

U skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, aromatične tvari koje nisu uvrštene na popis Unije mogu se stavljati na tržište kao takve i upotrebljavati u ili na hrani do 22. listopada 2014. To se prijelazno razdoblje ne bi trebalo primjenjivati na 3-acetil-2,5-dimetiltiofen.

(8)

Zbog veoma niskih razina uporabe i male ukupne količine 3-acetil-2,5-dimetiltiofena koja se godišnje dodaje hrani u Europskoj uniji, prisutnost te tvari u hrani ne izaziva izravnu zabrinutost u pogledu sigurnosti. Stoga bi trebalo, uzimajući u obzir i tehničke i gospodarske razloge, utvrditi prijelazna razdoblja za hranu koja sadržava aromatičnu tvar 3-acetil-2,5-dimetiltiofen i stavljena je na tržište ili otpremljena iz trećih zemalja u Uniju prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(9)

Uredbu (EZ) br. 1334/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Zabranjuje se stavljanje na tržište 3-acetil-2,5-dimetiltiofena kao aromatične tvari i uporaba te tvari u ili na hrani.

2.   Zabranjuje se stavljanje na tržište hrane koja sadržava aromatičnu tvar 3-acetil-2,5-dimetiltiofen.

3.   Zabranjuje se uvoz 3-acetil-2,5-dimetiltiofena kao aromatične tvari i uvoz hrane koja sadržava aromatičnu tvar 3-acetil-2,5-dimetiltiofen.

Članak 3.

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 2., hrana koja sadržava aromatičnu tvar 3-acetil-2,5-dimetiltiofen i zakonito je stavljena na tržište prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe može se prodavati do datuma „upotrijebiti do” ili do datuma minimalne trajnosti.

2.   Članak 2. ne primjenjuje se na pošiljke hrane koja sadržava aromatičnu tvar 3-acetil-2,5-dimetiltiofen ako uvoznik takve hrane može dokazati da su pošiljke otpremljene iz predmetne treće zemlje i bile su na putu za Uniju prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 267, 2.10.2012., str. 1.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(5):3227


PRILOG

U dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 briše se sljedeći unos za FL 15.024:

„15.024

3-acetil-2,5-dimetiltiofen

2530-10-1

1051

11603

 

 

2

EFSA”