15/Sv. 25

HR

Službeni list Europske unije

283


32013R0454


L 133/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 454/2013

od 7. svibnja 2013.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ail fumé d’Arleux (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 1151/2012 stupila je na snagu 3. siječnja 2013. Njome je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2).

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, zahtjev Francuske za registraciju naziva „Ail fumé d’Arleux” objavljen je u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Kako Komisija nije primila ni jedan prigovor u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006, taj bi naziv trebalo upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv naveden u Prilogu ovoj Uredbi ovim se upisuje u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. svibnja 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(3)  SL C 212, 19.7.2012., str. 6.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru namijenjeni prehrani ljudi:

Razred 1.6   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

FRANCUSKA

Ail fumé d’Arleux (ZOZP)