03/Sv. 069

HR

Službeni list Europske unije

248


32013R0365


L 111/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.04.2013.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 365/2013

od 22. travnja 2013.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobravanje aktivne tvari glufosinata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno drugu alternativu članka 21. stavka 3. i članka 78. stavka 2.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2007/25/EZ (2) glufosinat je uvršten kao aktivna tvar u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (3), pod uvjetom da dotične države članice osiguraju da prijavitelj, na čiji je zahtjev glufosinat uvršten u taj Prilog, dostavi daljnje potvrdne informacije o riziku za sisavce i člankonošce u voćnjacima jabuka koji ne pripadaju ciljanoj skupini.

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i navedene su u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (4).

(3)

Prijavitelj je u razdoblju predviđenom za dostavljanje državi članici izvjestiteljici, Švedskoj, dostavio dodatne informacije u obliku studija, kako bi potvrdio procjenu rizika za sisavce i člankonošce u voćnjacima jabuka koji ne pripadaju ciljanoj skupini.

(4)

Švedska je ocijenila dodatne informacije koje je dostavio prijavitelj. Ona je 9. ožujka 2010. dostavila svoju ocjenu u obliku dopune nacrtu izvješća o ocjeni drugim državama članicama, Komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”.

(5)

Komisija se savjetovala s Agencijom, koja je svoje mišljenje o procjeni rizika za glufosinat dostavila 8. ožujka 2012. (5) Nacrt izvješća o ocjeni, dodatno izvješće i mišljenje Agencije preispitale su države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te ih dovršile 15. ožujka 2013. u obliku izvješća Komisije o ponovnoj ocjeni za glufosinat.

(6)

U svjetlu dodatnih informacija koje je dostavio prijavitelj, Komisija je utvrdila da zatražene daljnje potvrdne informacije nisu bile pružene i da visok rizik za sisavce i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini ne može biti isključen, osim uvođenjem daljnjih ograničenja.

(7)

Komisija je pozvala prijavitelja da dostavi svoje primjedbe na izvješće o ocjeni za glufosinat.

(8)

Potvrđeno je da se aktivna tvar glufosinat treba smatrati odobrenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009. Međutim, da bi se što je moguće više smanjila izloženost sisavaca i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini, primjereno je dodatno ograničiti primjene ove aktivne tvari i predvidjeti određene mjere za smanjenje rizika radi zaštite tih vrsta.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Državama članicama treba omogućiti razdoblje za povlačenje odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže glufosinat.

(11)

Za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže glufosinat, ako države članice odobre produljenje roka u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, to bi razdoblje trebalo isteći najkasnije godinu dana nakon povlačenja odobrenja.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne mjere

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, države članice do 13. studenoga 2013. prema potrebi izmjenjuju ili povlače postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže glufosinat kao aktivnu tvar.

Članak 3.

Produljenje roka

Svako produljenje roka koje odobre države članice u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 mora biti što je moguće kraće i istječe najkasnije 12 mjeseci nakon povlačenja odgovarajućeg odobrenja.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 106, 24.4.2007., str. 34.

(3)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(4)  SL L 153, 11.6.2011., str. 1.

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak o stručnom pregledu potvrdnih informacija o ocjeni rizika od pesticida dostavljenih za aktivnu tvar glufosinat. EFSA Journal 2012; 10(3):2609. [14. str.] oi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Dostupno na internetskoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PRILOG

Stupac „Posebne odredbe” retka 151. za glufosinat, u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, zamjenjuje se sljedećim:

„DIO A

Može biti dopušten za uporabu samo kao herbicid za nanošenje u pojasevima ili točkama, u količinama koje ne smiju biti veće od 750 g aktivne tvari/ha (tretirana površina) po nanošenju i najviše dva nanošenja godišnje.

DIO B

Prilikom ocjene zahtjeva za odobrenje sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju glufosinat, prije svega u pogledu izloženosti primjenitelja sredstva i potrošača, države članice posebnu pozornost posvećuju kriterijima iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i osiguravaju pružanje svih potrebnih podataka i informacije prije izdavanja takvog odobrenja.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 uzimaju se u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za glufosinat, a posebno dodaci I. i II. kako su finalizirani na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja od 24. studenoga 2006. U cjelovitoj ocjeni države članice posebnu pozornost posvećuju:

(a)

sigurnosti primjenitelja, radnika i drugih nazočnih osoba; uvjeti za odobrenje uključuju, prema potrebi, mjere zaštite;

(b)

mogućnosti onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim tlom ili klimatskim uvjetima;

(c)

zaštiti sisavaca, te člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini i bilja koje ne pripada ciljanoj skupini.

Uvjeti za odobrenje uključuju primjenu mlaznica koje smanjuju zanošenje i zaštite od prskanja te omogućuju označivanje pojedinih sredstava za zaštitu bilja. Ti uvjeti uključuju, prema potrebi, dodatne mjere za smanjenje rizika.”