13/Sv. 063

HR

Službeni list Europske unije

253


32013R0344


L 114/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.04.2013.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2013

od 4. travnja 2013.

o izmjeni priloga II., III., V. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o fukcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 31., stavke 1. i 2.,

budući da

(1)

Uredba (EZ) br. 1223/2009 treba se primjenjivati od 11. srpnja 2013. te će zamijeniti Direktivu Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (2). Međutim, kako bi se osigurao nesmetani prijelaz, gospodarskim je subjektima dopušteno stavljati na tržište kozmetičke proizvode koji su sukladni s Uredbom br. 1223/2009 prije datuma primjene te Uredbe.

(2)

Prilozi Uredbi (EZ) br. 1223/2009 odražavaju napredak znanosti u vrijeme kada je Komisija 5. veljače 2008. usvojila prijedlog za tu Uredbu. Od tada, prilozi Direktivi 76/768/EEZ izmijenjeni su nekoliko puta.

(3)

Cilj nekoliko izmjena priloga Direktivi 76/768/EEZ bilo je ukazivanje na potencijalne rizike za zdravlje ljudi i uvođenje mjera potrebnih za zaštitu javnog zdravlja. Radi pravne jasnoće i, budući da postoji mogućnost sukladnosti s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 prije 11. srpnja 2013. kao alternativa sukladnosti s Direktivom 76/768/EEZ, potrebno je izmijeniti i priloge Uredbi (EZ) br. 1223/2009 kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnog zdravlja.

(4)

Također, nekoliko izmjena priloga Direktivi 76/768/EEZ prilagodilo je te priloge tehničkom i znanstvenom napretku istodobno štiteći javno zdravlje. Stoga su prilozi Direktivi 76/768/EEZ sada bolje prilagođeni tehničkom i i znanstvenom napretku od priloga Uredbi (EZ) br. 1223/2009. Stoga je potrebno uvesti te izmjene i u priloge Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(5)

U nekim slučajevima tvari nisu označene međunarodno priznatim nazivima poput Međunarodnog nazivlja kozmetičkih sastojaka (INCI). Međutim, označene su prema nazivima svojih parfema. Stoga je potrebno navesti imena parfema u stupac c Priloga III. (Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka).

(6)

Uredbu (EZ) br. 1223/2009 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III., V. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 11. srpnja 2013. godine.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. travnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  SL L 262, 27.9.1976., str. 169.


PRILOG

(1)

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka pod referentnim brojem 167 zamjenjuje se sljedećim:

„167

4-aminobenzojeva kiselina i njezini esteri sa slobodnom aminoskupinom

150-13-0

205-753-0”

(a)

stavka pod referentnim brojem 450 zamjenjuje se sljedećim:

„450

Verbena esencijalna ulja (Lippia citriodora Kunth.) i derivati, osim koncentrata kada se koriste kao mirisni sastojak

8024-12-2

285-515-0”

(c)

stavka pod referentnim brojem 1136 zamjenjuje se sljedećim:

„1136

Eksudacija Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (peruanski balzam, sirovi) kada se koristi kao mirisni sastojak

8007-00-9

232-352-8”

(d)

Dodaju se stavke za sljedeće referentne brojeve:

„1329

4-[(4-aminofenil) (4-iminocikloheksa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidin i njegova hidrokloridna sol (Basic Violet 14; CI 42510) kada se koristi u proizvodima za bojenje kose

3248-93-9/632-99-5 (HCl)

221-832-2/211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-dihidroksifenilazo)benzensulfonska kiselina i njezina natrijeva sol (Acid Orange 6; CI 14270) kada se koriste kao tvar u proizvodima za bojenje kose

2050-34-2/547-57-9 (Na)

218-087-0/208-924-8 (Na)

1331

3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftenska kiselina i njezina kalcijeva sol (Pigment Red 64:1; CI 15800) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

27757-79-5/6371-76-2 (Ca)

248-638-0/228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-hidroksi-3-okso-(3H)ksanten-9-il) benzojeva kiselina; fluorescin i njegova dinatrijeva sol (Acid Yellow 73 natrijeva sol; CI 45350) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

2321-07-5/518-47-8 (Na)

219-031-8/208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-dihidroksispiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on; 4′,5′-dibromofluorescein; (Solvent Red 72) i njegova dinatrijeva sol (CI 45370) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

2050-34-2/547-57-9 (Na)

218-087-0/208-924-8 (Na)

1334

2-(3,6-dihidroksi-2,4,5,7-tetrabromoksanten-9-il) benzojeva kiselina; fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), njegova dinatrijeva sol (Acid Red 87; CI 45380) i njegova aluminijeva sol (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)

239-138-3/241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)

1335

Ksantilij, 9-(2-karboksifenil)-3-((2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-, unutarnja sol i njegova natrijeva sol (Acid Violet 9; CI 45190) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

10213-95-3/6252-76-2 (Na)

—/228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-dihidroksi-4′,5′-dijodospiro(izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten)-3-on; (Solvent Red 73) i njegova natrijeva sol (Acid Red 95; CI 45425) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

38577-97-8/33239-19-9 (Na)

254-010-7/251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajodofluorescein, njegova dinatrijeva sol (Acid Red 51; CI 45430) i njegova aluminijeva sol (Pigment Red 172 Aluminium lake) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)

240-046-0/240-474-8 (Na)/ 235-440-4 (Al)

1338

1-hidroksi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) i njegove dihidrokloridne soli (2,4-diaminofenol HCl) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

95-86-3/137-09-7 (HCl)

202-459-4/205-279-4 (HCl)

1339

1,4-dihidroksibenzene (hidrokinon), osim stavke 14 u Prilogu III.

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-[4-[[4-anilino-1-naftil]][4-(dimetilamino)fenil]metilen] cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid (Basic Blue 26; CI 44045) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

2580-56-5

219-943-6

1341

dinatrij 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroksinaftalene-1-sulfonate (Ponceau SX; CI 14700) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatrij tris[5,6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalen-2-sulfonato(2-)- N5,O6]ferat(3-); (Acid Green 1; CI 10020) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(fenilazo)rezorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etoksifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-kloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

2814-77-9

220-562-2

1346

3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklorofenil)azo]naftalene-2-karboksamid (Pigment Red 112; CI 12370) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-kloro-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalene-2-carboksiamide (Pigment Red 5; CI 12490) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrij 4-[(5-kloro-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoate (Pigment Red 48; CI 15865) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalcij 3-hidroksi-4-[(1-sulfonato-2-naftil)azo]-2-naftoat (Pigment Red 63:1; CI 15880) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrij 3-hidroksi-4-(4′-sulfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disulfonat (Acid Red 27; CI 16185) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oksobutiramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[cikloheksilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cikloheksilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-fenilazo)fenilazo)-2-nafthol (Solvent Red 23; CI 26100) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatij 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)azo]-1-nafthil]azo]naftalene-2,7-disulfonat (Food Black 2; CI 27755) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

2118-39-0

218-326-9

1355

Etanamin, N-(4-((4-dietilamino)fenil)(2,4-disulfofenil)metilene)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, unutarnja sol, natrijeva sol (Acid Blue 1; CI 42045) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

129-17-9

204-934-1

1356

Etanaminij, N-(4-((4-dietilamino>)fenil)(5-hidroksi-2,4-disulfofenil)metilene)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, unutarnja sol, natrijeva sol (2:1) (Acid Blue 1; CI 42051) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

3536-49-0

222-573-8

1357

Benzenmetanaminij, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metill)amino)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, hiroksid, unutarnja sol, dinatrijeva sol (Fast Green FCF; CI 42053) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-izobenzofurandion, produkti reakcije s metilkinolin i kinkolinom (Solvent Yellow 33; CI 47000) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrozin (CI 50420) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

8005-03-6

1360

8,18-dikloro-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioksazin (Pigment Violet 23; CI 51319) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-dihidroksiantrakinon (Pigment Red 83; CI 58000) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

72-48-0

200-782-5

1362

Trinatrij 8-hidroksipiren-1,3,6-trisulfonat (Solvent Green 7; CI 59040) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

6358-69-6

228-783-6

1363

1-hidroksi-4-(p-toluidino)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-tolilamino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

128-80-3

204-909-5

1365

6-kloro-2-(6-kloro-4-metil-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-ilidene)-4-metilbenzo[b]tiofene-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

1047-16-1

213-879-2

1367

(29H,31H-ftalocijaninato(2-)- N29,N30,N31,N32)bakar (Pigment Blue 15; CI 74160) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrijev [29H,31H-ftalocijanindisulfonato(4-)- N29,N30,N31,N32]kuprat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

1330-38-7

215-537-8

1369

Polikloro bakar ftalocianin (Pigment Green 7; CI 74260) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

1328-53-6

215-524-7

1370

Dietilen glikol (DEG); 2,2′-oksidietanol za razinu tragova, vidjeti Prilog III.

111-46-6

203-872-2

1371

Fitonadion [INCI]/fitomenadion [INN]

84-80-0/81818-54-4

201-564-2/279-833-9

1372

2-aminofenol (o-aminofenol; CI 76520) i njegove soli

95-55-6/67845-79-8/51-19-4

202-431-1/267-335-4”

(2)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

Stavke pod referentnim brojevima 8, 9 i 10 zamjenjuju se sljedećim:

„8

N-supstituirani derivati p-fenilendiamina i njihovih soli; N-supstituirani derivati o-fenilendiamina (1) osim derivata koji su nabrojani drugdje u ovom Prilogu i pod referentnim brojevima 1309, 1311 i 1312 u Prilogu II.

 

 

 

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

opća uporaba

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.‚

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imalireakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamin.

Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva’

(b)

profesionala uporaba

Za (a) i (b):

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 3 % preračunano kao slobodna baza

(b)

Otisnuti na etiketu:

Omjer miješanja.

‚Samo za profesionalnu uporabu

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamine.

Koristiti zaštitne rukavice’

8a

p-fenilendiamin i njegove soli

P-phenylendiamine;

P-Phenylendiamine; HCI

P-Phenylendiamine Sulphate

106-50-3/624-18-0/16245-77-5

203-404-7/210-834-9/240-357-1

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

opća uporaba

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamine.

Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.’

(b)

profesionala uporaba

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2 % preračunano kao slobodna baza

(b)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

‚Samo za profesionalnu uporabu.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamine.

Koristiti zaštitne rukavice’

9

Metilfenildiamini, njihovi N-supstituirani derivati i njihove soli (1), uz iznimku tvari navedene pod referentnim brojem 9a u ovom Prilogu i tvari pod referentnim brojevima 364, 1310 i 1313 u Prilogu II.

 

 

 

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

opća uporaba

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamine (toluendiamine).

Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.’

(b)

profesionala uporaba

Za (a) i (b): nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 5 % preračunano kao slobodna baza

(b)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

‚Samo za profesionalnu uporabu

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamine (toluendiamine).

Koristiti zaštitne rukavice’

9a

Toluen-2,5-diamin i njegove soli

Toluen-2,5-Diamine

Toluen-2,5-DiamineSsulfate

95-70-5/615-50-9

202-442-1/210-431-8

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

opća uporaba

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamine (toluendiamine).

Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.’

(b)

profesionala uporaba

Za (a) i (b): nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 4 % preračunano kao slobodna baza

(b)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

‚Samo za profesionalnu uporabu

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.

Sadrži fenilendiamine (toluendiamine).

Koristiti zaštitne rukavice’

10

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

stavka pod referentnim brojem 12 zamjenjuje se sljedećim:

„12

Vodikov peroksid i drugi spojevi ili smjese koji otpuštaju vodikov peroksid, uključujući karbamid peroksid i cinkov peroksid

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

(a)

proizvodi za kosu

(a)

12 % H2O2, (40 volumena) prisutan ili oslobođen

 

(a)

koristiti zaštitne rukavice

(b)

proizvodi za kožu

(b)

4 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(a) (b) (c) (e)

Sadrži vodikov peroksid.

Izbjegavati dodir s očima.

Ako proizvod dođe u doticaj s očima treba ih odmah isprati.

(c)

proizvodi za jačanje noktiju

(c)

2 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(d)

proizvodi za usnu šupljinu uključujući vodicu za ispiranje usta, pastu za zube i proizvode za izbjeljivanje zubi

(d)

≤ 0,1 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(e)

proizvodi za izbjeljivanje zubi

(e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(e)

U prodaji samo za stomatologe.

Za svaki ciklus uporabe, prva uporaba dopuštena je stomatolozima kako su definirani na temelju Direktive 2005/36/EC (2) ili pod njihovim izravnim nadzorom ako je osigurana istovjetna razina sigurnosti. Nakon toga omogućava se potrošaču da dovrši ciklus uporabe.

Ne koristiti na osobi mlađoj od 18 godina.

(e)

Koncentracija H2O2, prisutan ili oslobođen naznačeno u postotku.

Ne koristiti na osobi mlađoj od 18 godina.

(e) U prodaji samo za stomatologe. Za svaki ciklus uporabe, prva uporaba dopuštena je stomatolozima ili pod njihovim izravnim nadzorom ako je osigurana istovjetna razina sigurnosti Nakon toga omogućuje se potrošaču da dovrši ciklus uporabe.

(c)

stavka pod referentnim brojem 14 zamjenjuje se sljedećim:

„14

Hidrokinon

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

pripravci za umjetne nokte

0,02 % (nakon pripreme za uporabu)

Samo za profesionalnu uporabu.

Samo za profesionalnu uporabu.

Izbjegavati dodir s kožom.

Pažljivo pročitati upute za uporabu”

(d)

stavka pod referentnim brojem 16 zamjenjuje se sljedećim:

„16

1-naftol i njegove soli

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1 % preračunano kao slobodna baza

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’ ”

(e)

Stavka pod referentnim brojem 22 zamjenjuje se sljedećim:

„22

Rezorcinol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

1.

Opća uporaba

(a)

1.

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

‚Sadrži rezorcinol.

Dobro isprati kosu nakon uporabe.

Ne koristiti za bojenje trepavica i obrva.

Ako proizvod dođe u doticaj s očima treba ih odmah isprati.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

2.

Profesionala uporaba

Za 1 i 2:

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,5 % preračunano kao slobodna baza

2.

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

‚Samo za profesionalnu uporabu. Sadrži rezorcinol.

Ako proizvod dođe u doticaj s očima treba ih odmah isprati.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađih od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

Losioni i šamponi za kosu

(b)

0,5 %

(b)

Sadrži rezorcinol”

(f)

Stavke pod referentnim brojevima 26 i 43 zamjenjuju se sljedećim:

„26

Amonijev monofluorofosfat

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5/66115-19-3

—/—

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži amonijev monofluorofosfat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

27

Dinatrijev fluorofosfat

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2/7631-97-2

233-433-0/231-552-2

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenima u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži natrijev monofluorofosfat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

28

Dikalijev fluorofosfat

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži kalijev monofluorofosfat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

29

Kalcijev fluorofosfat

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži kalcijev monofluorofosfat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

30

Kalcijev fluorid

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži kalcijev fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

31

Natrijev fluorid

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži natrijev fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

32

Kalijev fluorid

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži kalijev fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

33

Amonijev fluorid

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži amonijev fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

34

Aluminijev fluorid

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži aluminijev fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

35

Kositrov difluorid

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži kositrov fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

36

Heksadecil amonijev fluorid

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži cetilamin hidrofluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

37

3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijev difluorid

Proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijev difluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

38

N,N′,N′-tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži N,N’,N’-Tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

39

9-oktadecen-1-amin-hidrofluorid

Octadecenyl-ammonium fluoride

36505-83-6

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži oktadecenil – amonijev fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

40

Dinatrijev heksafluorosilikat

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži natrijev fluorosilikat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

41

Dikalijev heksafluorosilikat

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži kalijev fluorosilikat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

42

Amonijev heksafluorosilikat

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži amonijev fluorosilikat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’

43

Magnezijev heksafluorosilikat

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži magnezijev fluorosilikat.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’ ”

(g)

Stavka pod referentnim brojem 45 zamjenjuje se sljedećim:

„45

Benzil alkohol (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

(a)

otapalo

 

(a)

za namjene različite od sprečavanja razvoja mikroorganizama u proizvodu. Svrha mora biti jasna iz opisa proizvoda.

 

(b)

mirisne/aromatične smjese/njihove sirovine

(b)

prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od:

0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru

0,01 % u proizvodima koji se ispiru.

(h)

Stavka pod referentnim brojem 47 zamjenjuje se sljedećim:

„47

3-piridin metanol hidrofluorid

Nicomethanol hydrofluoride

62756-44-9

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži nikometanol hidrofluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’ ”

(i)

Stavka pod referentnim brojem 56 zamjenjuje se sljedećim:

„56

Magnezijev fluorid

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

proizvodi za usnu šupljinu

0,15 % računato kao F

Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.

 

Sadrži magnezijev fluorid.

Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle’, mora se navesti sljedeće upozorenje:

‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.’ ”

(j)

Stavka pod referentnim brojem 68 zamjenjuje se sljedećim:

„68”

 

 

 

 

 

 

 

 

(k)

Stavke pod referentnim brojevima 72 i 73 zamjenjuju se sljedećim:

„72

7-hidroksicitronelal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

(a) (b)

prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od:

0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru

0,01 % u proizvodima koji se ispiru

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

1,0 %

73

Fenol, 2-metoksi-4-(1-propenil)-

Isoeugenol

97-54-1/5932-68-3

202-590-7/227-678-2

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

(a) (b)

prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od:

0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru

0,01 % u proizvodima koji se ispiru”

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

(l)

Stavke pod referentnim brojevima 88 i 89 zamjenjuju se sljedećim:

„88

d-limonen(4R)-1-metil-4-(1-metiletenil) cikloheksen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od:

0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru

0,01 % u proizvodima koji se ispiru

vrijednost peroksida manja od 20 mmola/L (4)

 

89

Metil okt-2-inoat; Metil heptine karbonat

Methyl 2-octynoate

111-12-6

203-836-6

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

(a) (b)

prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od:

0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru

0,01 % u proizvodima koji se ispiru

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,01 % kada se koristi samostalno

kada je prisutan u kombinaciji s metil oktin karbonatom, razina kombinacije konačnog proizvoda ne smije biti veća od 0,01 % (od čega metil oktin karbonat ne smije iznositi više od 0,002 %

(m)

Dodaju se sljedeće stavke za referentne brojeve od 103 do 205:

„103

Ulje i ekstrakt Abies alba

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Ulje i ekstrakt Abies pectinata

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

106

Ulje i ekstrakt Abies sibirica

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

107

Ulje i ekstrakt Abies balsamea

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

108

Ulje i ekstrakt Pinus mugo pumilio

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

109

Ulje i ekstrakt Pinus mugo

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

110

Ulje i ekstrakt Pinus sylvestris

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

84012-35-1

281-679-2

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

111

Ulje i ekstrakt Pinus nigra

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

112

Ulje i ekstrakt Pinus palustris

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

97435-14-8/8002-09-3

306-895-7/—

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

113

Ulje i ekstrakt Pinus pinaster

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

114

Ulje i ekstrakt Pinus pumila

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

115

Ulje i ekstrakt Pinus species

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

116

Ulje i ekstrakt Pinus cembra

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

117

Acetilirani ekstrakt Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

94334-26-6

305-102-1

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

118

Ulje i ekstrakt Picea mariana

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

119

Ulje i ekstrakt Thuja occidentalis

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-carene; 3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-en (izodipren)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

122

Ulje i ekstrakt Cedrus atlantica

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

123

Ulje i ekstrakt Cupressus sempervirens

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

124

Terpentinova guma (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

125

Terpentinovo ulje i rektificirano ulje

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

126

Terpentin, parni destilat (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

127

Terpene alcohols acetates

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

129

Terpeni i terpenoidi osim limonena (d-, l-, i dl-izomeri) navedeni pod referentnim brojevima 88, 167 i 168 ovog Priloga III.

Terpeni i terpenoidi

65996-98-7

266-034-5

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

130

Terpeni i terpenoidi

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

131

alfa-terpinen; p-menta-1,3-dien

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

132

gamma-terpinen; p-menta-1,4-dien

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

133

Terpinolen; p-menta-1,4(8)-dien

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-heksametilindan-5-il metil keton

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

(a)

Proizvodi koji se ne ispiru

(b)

Proizvodi koji se ispiru

(a)

2 %

 

 

135

Alilbutirat; 2-propenil butanoate

alilbutirat

2051-78-7

218-129-8

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

136

Alil cinamat; 2-propenil 3-fenil-2-propenoat

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

137

Alil cikloheksilacetat; 2-propenil cikloheksan acetat

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

138

Alil cikloheksilpropionat; 2-propenil 3-cikloheksanpropanoat acetat

Allyl cyclohexylpropionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

139

Alil heptanoat; 2-propenil heptanoat

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

140

Allil heksanoat

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

141

Alil izovalerat; 2-propenil 3-metilbutanoat

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

142

Alil oktanoat; 2-alil kaprilat

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

143

Alill fenoksiacetat; 2-propenil fenoksiacetat

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

144

Alil fenilacetat; 2-propenil benzeneacetat

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimetilheksanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

146

Alil cicloheksiloksiacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

147

Alil izoamiloksiacetat

Isoamyl Allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

148

Allyl 2-metilbutoksiacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

149

Alil nonanoat

Alil nonanoat

7493-72-3

231-334-7

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

150

Alil propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

151

Alil trimetilheksanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %

 

151a

Alil fenetil eter

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

 

 

razina slobodnog alilnog alkohola u eteru mora biti manja od 0,1 %

 

152

Alil heptin karbonat (alil okt-2-inoat)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Ovaj se materijal ne smije koristiti u kombinaciji s bilo kojim esterom 2-alkinoc kiseline (npr. metil heptin karbonatom).

 

153

Amilciklopentenon; 2-pentilciklopent-2-en-1-on

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; ekstrakti i destilati; ulje Peru balsam, koncentrat i andhidrol (balzamsko ulje Peru)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-butilfenilhirokinamaldehid; 3-(4-tert-butilfenil)propionaldehid

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum

Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum

Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum

Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum

Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum

Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum

84775-51-9

283-881-6

(a)

proizvodi koji se ne ispiru

(a)

0,4 % kuminovo ulje

 

 

(b)

proizvodi koji se ispiru

 

157

cis-Rose keton-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (cis-alfa-damaskon)

Alpha-Damascone

23726-94-5/43052-87-5

245-845-8/—

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

158

trans-Rose keton-2 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-beta-damaskon)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

159

trans-Rose keton-5 (6); (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (izodamaskon)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose keton-4 (6); 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-on (damaskenon)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

(a)

Proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

161

Rose keton-3; 1-(2,6,6 (6)-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (delta-damaskenon)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

162

cis-Rose keton-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (cis-beta-damaskon)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

163

trans-Rose keton-1 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-alfa-damaskon)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

164

Rose keton-5 (6); 1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose keton-3 (6); 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-delta-damaskon)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,02 %

166

trans-2-heksenal

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,002 %

167

1- limonen; (S)-p-menta-1,8-dien

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

vrijednost peroksida manja od 20 mmola/L (5)

 

168

dl-limonen (racemičan); 1,8(9)-p-mentadien; p-menta-1,8-dien (dipenten)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

vrijednost peroksida manja od 20 mmola/L (5)

 

169

p-menta-1,8-dien-7-al

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,1 %

170

Isobergamat; mentadien-7-metil format

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Metoksi diciklopentadien karboksialdehid; octahidro-5-metoksy-4,7-metano-1H-inden-2-karboksaldehid

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

metil-oktin karbonat; metil non-2-inoat

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,002 % kada se koristi samostalno

Kada je prisutan u kombinaciji s metil heptin karbonatom, razina kombinacije konačnog proizvoda ne smije biti veća od 0,01 % (od čega metil oktin karbonat ne smije iznositi više od 0,002 %

174

Amilvinilkarbinil acetat; 1-okten-3-il acetat

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,3 %

175

Propilidenftalid; 3-propilidenftalid

Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,01 %

176

Izociklogeraniol; 2,4,6-trimetil-3-ciklohksene-1-metanol

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-heksilidene ciklopentanone

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,06 %

178

Metil heptadienon; 6-metil-3,5-heptadien-2-on

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

(a)

proizvodi za usnu šupljinu

 

 

 

(b)

ostali proizvodi

(b)

0,002 %

179

p-metilhidrocinamik aldehid; kresilpropional

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Ulje i ekstrakt Liquidambar orientalis (styrax)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Ulje i ekstrakt Liquidambar styraciflua (styrax)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-heksametil-2-naftil)etan-1-on (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7/1506-02-1

244-240-6/216-133-4

svi kozmetički proizvodi, uz iznimku proizvoda za usnu šupljinu

(a)

proizvodi koji se ne ispiru: 0,1 %

osim:

 

hidroalkoholni proizvodi: 1 %

 

fina parfumerija: 2,5 %

 

mirisne kreme: 0,5 %

(b)

proizvodi koji se ispiru: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler ekstrakt gume i ulje

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Smola Opopanax chironium

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Benzen, metil-

Toluene

108-88-3

203-625-9

proizvodi za nokte

25 %

 

Čuvati izvan dohvata djece.

Samo za uporabu kod odraslih osoba.

186

2,2′-oksidietanol

Dietilen-glikol (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

kao tragovi u sastojcima

0,1 %

 

 

187

Dietilen glikol monobutil eter

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

otapalo u proizvodima za bojenje kose

9 %

ne koristi se u aerosolnim raspršivačima

 

188

Etilen glikol monobutil eter (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

(a)

otapalo u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

(a)

4,0 %

(a) (b)

ne koristi se u aerosolnim raspršivačima

 

(b)

otapalo u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

2,0 %

189

Trinatrijev 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo) pirazol-3-karboksilat i aluminijev lak (7)

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0/12225-21-7

217-699-5/235-428-9

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,5 %

 

 

190

Benzen-metanaminij, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-sulfofenil)-metil]-amino]-fenil](2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, unutarnje soli, dinatrijeva sol i njegove amonijeve i aluminijeve soli (7); (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6

223-339-8/220-168-0/272-939-6

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,5 %

 

 

191

Dinatrijev 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonato-m-tolil)azo] naftalen-2-sulfonat (7)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,4 %

 

 

192

Trinatrijev 1-(1-naftilazo)-2-hidrooksinaftalen-4’,6,8-trisulfonat i aluminijev lak (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611-82-7/12227-64-4

220-036-2/235-438-3

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,5 %

 

 

193

Hidrogen-3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatfenil)ksanti-lij, natrijeva sol (7) (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

0,6 %

194

Glioksal

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

Natrijev 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonat (7) (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,5 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

 

196

Verbena koncentrat (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginat hidroklorid (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

(a)

sapun

(b)

šamponi protiv prhuti

(c)

dezodoransi, koji nisu u obliku s raspršivačem

0,8 %

za druge namjene osim onih za sprečavanje razvoja mikroorganizama u proizvodu Svrha mora biti jasna iz opisa proizvoda.

 

201

Fenol, 2-kloro-6-(etilamino)-4-nitro-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

3,0 %

(a) i (b):

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

202

Vidjeti 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-metoksi-N2-metil-2,3-piridinediamin hidroklorid i dihidrokloridna sol (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8/83732-72-3

—/280-622-9

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,68 % preračunano kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid).

Za (a) i (b):

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

0,68 % kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid)

(b)

Može izazvati alergijsku reakciju.

204

2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diol i njegova hidrobromidna sol (7)

Dihydroxy indoline

Dihydroxy indoline HBr

29539-03-5/138937-28-7

—/421-170-6

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

2,0 %

 

Može izazvati alergijsku reakciju.

205

Vidjeti 219

 

 

 

 

 

 

 

(n)

Stavke pod referentnim brojevima 215 i 256 zamjenjuju se sljedećim:

„215

4-amino-3-nitrofenol

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,0 %

(b)

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

216

Naftalene-2,7-diol

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,0 %

217

m-aminofenol i njegove soli

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9

209-711-2/200-125-2/269-475-1

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,2 %

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

218

6-hidroksi-3,4-dimetil-2-piridon

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

219

1-hidroksi-3-nitro-4-(3-hidroksipropilamino) -benzen (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,6 % preračunano kao slobodna baza

Za (a) i (b):

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

2,6 %

220

1-[(2’-metoksietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2’-hidroksietil)amino] benzen (9)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

2,0 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

 

221

1-metil-3-nitro-4-(beta-hidroksietil) aminobenzen i njegove soli

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,0 %

222

1-hidroksi-2-beta-hidroksietilamino-4,6-dinitrobenzen

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

Za (a) i (b):

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

2,0 %

223

p-metilaminofenol i njegov sulfat

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulphate

150-75-4/55-55-0/1936-57-8

205-768-2/200-237-1/217-706-1

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,68 % (kao sulfat)

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

224

1-propanol, 3-[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino] (9)

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

2,0 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Može izazvati alergijsku reakciju.

225

1-(beta-hidroksietil)amino-2-nitro-4-N-etil-N-(beta-hidroksietil)aminobenzen i njegov hidroklorid

HC Blue No 11

3248-93-9/632-99-5 (HCl)

—/407-020-2

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,75 % (kao hidroklorid)

Za (a) i (b):

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,5 % (kao hidroklorid)

226

4,4’-[1,3-propandiilbis(oksi)]bisbenzen-1,3-diamin i njegova tetrahidrokloridna sol (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0/74918-21-1

279-845-4/278-022-7

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,2 % preračunano kao slobodna baza (1,8 % kao tetrahidrokloridna sol).

(a)

Otisnuti na etiketu:

Omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,2 % kao slobodna baza (1,8 % tetrahidrokloridna sol)

(b)

Može izazvati alergijsku reakciju.

227

3-amino-2,4-diklorofenol i njegov hidroklorid

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3/61693-43-4

262-909-0/—

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % (kao hidroklorid)

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,5 % (kao hidroklorid)

228

3-metil-1-fenil-5-pirazolon

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 %

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

229

5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezol

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

230

3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-ol

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,- ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

231

l,5-di-(beta-hidroksietilamino)-2-nitro-4-klorobenzen (9)

HC Yellow br. 10

109023-83-8

416-940-3

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,1 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

 

232

2,6-dimetoksi-3,5-piridindiamin i njegov hidroklorid

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5/85679-78-3

260-062-1/—

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 % (kao hidroklorid)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane” mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.” ”

233

1-(beta-aminoetil)amino-4-(beta-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzen i njegove soli

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

1,0 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Otisnuti na etiketu:

Omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane” mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.” ”

234

Etanol, 2-[(4-amino-2-metil-5-nitrofenil)amino]-i njegove soli

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 %

za (a) i (b)

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane” mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

0,28 %

(b)

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

235

2-[3-(metilamino)-4-nitrofenoksi]etanol (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,15 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

 

236

2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)amino]etanol i njegove soli

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,2 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

 

237

2,2’-[(4-amino-3-nitrofenil)imino]bisetanol i njegov hidroklorid

HC Red No 13

29705-39-3/94158-13-1

-/303-083-4

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,25 % (kao hidroklorid)

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

2,5 % (kao hidroklorid)

238

Naphthalene-1,5-diol

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.” ”

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,0 %

239

Hidroksipropil bis(N-hidroksietil-p-fenilendiamin) i njegov tetrahidroklorid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

128729-30-6/128729-28-2

—/416-320-2

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,4 % (kao tetrahidroklorid)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

240

 

 

 

 

 

 

 

 

241

5-amino-o-krezol

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’ ’.

242

2,4-diaminofenoksietanol njegov hidroklorid i njegov sulfat

2,4-diaminofenoksietanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulphate

70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8

—/266-357-1/274-713-2

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,0 % (kao hidroklorid)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

243

1,3-benzendiol, 2-metil-

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

takon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,8 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađih od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose- ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.”

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,8 %

244

4-Amino-m-cresol

4-Amino-m-cresol

2835-99-6

220-621-2

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

245

2-[(3-amino-4-metoksifenil) amino]etanol i njegov sulfat

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7/83763-48-8

280-733-2/280-734-8

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % (kao sulfat)

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

246

Hidroksietil-3,4-metilendioksianilin i njegov hidroklorid

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl

94158-14-2

303-085-5

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

247

2,2’-[[4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenil]imino]bisetanol (9)

HC Blue No 11

33229-34-4

251-410-3

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

2,8 %

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

Može izazvati alergijsku reakciju

248

4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenol

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

65235-31-6

265-648-0

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 3,0 %

Za (a) i (b):

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,85 %

(b)

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

249

l-(beta-ureidoetil)amino-4-nitrobenzen

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 %

Za (a) i (b):

ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 μg/kg

čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

0,5 %

250

1-amino-2-nitro-4-(2′,3’-dihidroksipropil)amino-5-klorobenzen i 1,4-bis-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-klorobenzen i njegove soli

HC Red No 10 and HC Red No 11

95576-89-9/95576-92-4

—/—

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

1,0 %

251

 

 

 

 

 

 

 

 

252

2-amino-6-kloro-4-nitrofenol

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

(a)

tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose

 

(a)

nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,0 %

(a)

Otisnuti na etiketu:

omjer miješanja.

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’

(b)

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

(b)

2,0 %

(b)

Image Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

Ne bojati kosu ako:

imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’

253

 

 

 

 

 

 

 

 

254

Dinatrijev 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat (9); (CI 17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose

0,5 %

 

 

255

 

 

 

 

 

 

 

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka pod referentnim brojem 34 zamjenjuje se sljedećim:

„34

Benzil alkohol (10)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

1,0 %

 

 

(b)

Dodaje se sljedeća stavka:

„58

Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginat hidroklorid (11)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

 

0,4 %

ne koristiti u proizvodima za njegu usana, za usnu šupljinu i proizvodima s raspršivačem

 

(4)

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

stavka pod referentnim brojem 1 zamjenjuje se sljedećim:

„1”

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

stavka pod referentnim brojem 28 zamjenjuje se sljedećim:

„28

Benzojeva kiselina, 2-[-4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]-. heksilester

Diethylamino Hydroxy benzoyl Hexyl Benzoate

302776-68-7

443-860-6

 

10 %”

 

 


(1)  Te se tvari smiju upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji pod uvjetom da zbroj omjera koncentracija svake od njih u kozmetičkom proizvodu izražen u odnosu na najveću dozvoljenu koncentraciju svake od tvari ne prelazi 1.”

(2)  SL L 255, 30.9.2005., str. 22.”

(3)  Za uporabu kao konzervans, vidjeti Prilog V., br. 34.”

(4)  Ovo se ograničenje primjenjuje na tvar, a ne na gotov kozmetički proizvod.”

(5)  Ovo se ograničenje primjenjuje na tvar, a ne na gotov kozmetički proizvod.

(6)  Zbroj tih tvari korištenih u kombinaciji ne bi trebao biti veći od ograničenja navedenih pod „Najveća koncentracija u gotovom pripravku”.

(7)  Slobodna baza i soli ovog sastojka boje za kosu dozvoljene su za uporabu, osim ako nisu zabranjene na temelju Priloga II.

(8)  Za uporabu kao konzervans, vidjeti Prilog V., br. 58.”

(9)  Slobodna baza i soli ovog sastojka boje za kosu dozvoljene su za uporabu, osim ako nisu zabranjene na temelju Priloga II.”

(10)  Za ostale uporabe koje nisu konzervans, vidjeti Prilog III., stavku br. 45.”

(11)  Za ostale uporabe koje nisu konzervans, vidjeti Prilog III., stavku br. 197.”