03/Sv. 061

HR

Službeni list Europske unije

245


32013R0335


L 105/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.04.2013.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 335/2013

od 12. travnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1974/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (1), a posebno njezin članak 91.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 1974/2006 (2) propisuje detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

(2)

Dana 12. listopada 2011. Komisija je usvojila prijedlog za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (3). Taj prijedlog uvodi novu strategiju za ruralni razvoj koja se temelji na mogućnostima iznesenim u priopćenju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Zajednička poljoprivredna politika do 2020.: odgovor na buduće izazove u vezi s hranom, prirodnim resursima i teritorijem” (4) i na opsežnoj raspravi koja je uslijedila. Kad bude usvojen prijedlog će donijeti značajne promjene u politici ruralnog razvoja, a posebno u pogledu sadržaja niza mjera predviđenih Uredbom (EZ) br. 1698/2005 uključenih u programe ruralnog razvoja država članica.

(3)

Važno je osigurati da su sredstva EPFRR-a za programsko razdoblje nakon programskog razdoblja 2007-2013. koliko je to moguće namijenjena provedbi nove strategije ruralnog razvoja. Razdoblje preklapajuće primjene programa ruralnog razvoja i odgovarajućih zakonskih odredbi koje se odnose na programsko razdoblje 2007.-2013. i onih koje se odnose na razdoblje koje slijedi nije moguće izbjeći. Stoga je potrebno utvrditi odredbe kojima se osigurava da se mjere predviđene za programsko razdoblje 2007.-2013. primjenjuju pod takvim uvjetima da se ne koristi neproporcionalni udio financijskih sredstava sljedećeg programskog razdoblja.

(4)

Primjereno je stoga da države članice ne ugovaraju nove pravne obveze prema korisnicima za višegodišnje mjere, koje se mogu dobro produljiti u sljedeće programsko razdoblje i koje će se kao posljedica nove strategije ruralnog razvoja vjerojatno prekinuti ili značajno izmijeniti.

(5)

Članak 27. stavak 12. i članak 32.a Uredbe (EZ) br. 1974/2006 ograničava produljenje trajanja obveza vezanih uz poljoprivredni okoliš, dobrobit životinja ili šumski okoliš koje su važeće do kraja premijskog razdoblja na koje se odnosi zahtjev za plaćanjem iz 2013. Kako bi se izbjeglo da eventualna kašnjenja u postupku podnošenja i odobravanja novih programa za ruralni razvoj nemaju negativan učinak na kontinuitet provedbe politike, primjereno je produljiti mogućnost produljenja tih obveza do završetka premijskog razdoblja na koje se odnosi zahtjev za plaćanjem iz 2014.

(6)

S obzirom da se približava kraj programskog razdoblja 2007.-2013. primjereno je smanjiti administrativni teret za države članice koje mijenjaju programe ruralnog razvoja zadržavajući Komisiji odgovarajuću razinu procjene. Stoga bi države članice morale imati veće mogućnosti za pravovremeni prijenos iznosa iz nekih mjera za koje oni više nisu potrebni na druge mjere s postupkom obavješćivanja. Stoga je potrebno povećati prag fleksibilnosti za prijenose između osi.

(7)

Važno je osigurati kontinuitet u provedbi politike ruralnog razvoja i neometan prijelaz iz jednog programskog razdoblja u sljedeće programsko razdoblje. Stoga je potrebno odrediti da su troškovi koji se odnose na ex-ante procjenu novih programa i troškovi pripreme za razvoj lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje nakon programskog razdoblja 2007.-2013. dio pripremnih aktivnosti koje se financiraju kroz tehničku pomoć. Osim toga, potrebno je omogućiti financiranje drugih pripremnih aktivnosti, ako su direktno povezane s aktivnostima postojećih programa ruralnog razvoja i potrebne su za osiguranje kontinuiteta i neometanog prijelaza iz jednog programskog razdoblja u sljedeće programsko razdoblje.

(8)

Ako su države članice već iskoristile svoja sredstva za programsko razdoblje 2007.-2013. za poseban program i/ili mjeru, ne bi smjele ugovarati nove pravne obveze prema korisnicima tog programa i/ili mjera. Osim toga, potrebno je odrediti točne rokove za ugovaranje novih pravnih obveza prema korisnicima u programskom razdoblju 2007.-2013. i za sljedeća programska razdoblja.

(9)

Uredbu (EZ) br. 1974/2006 potrebno je stoga odgovarajuće izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1974/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 9. stavcima 2. i 4. „1 %” zamjenjuje se s „3 %”.

2.

U članku 14. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   U skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 neće se ugovarati nikakve nove pravne obveze prema korisnicima nakon 31. prosinca 2013.”

3.

U članku 21. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   U skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 neće se ugovarati nikakve nove pravne obveze prema korisnicima nakon 31. prosinca 2013.”

4.

U članku 27. stavku 12. drugom podstavku „2013.” zamjenjuje se s „2014.”

5.

U članku 31. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   U skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 neće se ugovarati nikakve nove pravne obveze prema korisnicima nakon 31. prosinca 2013. čak i kada te mjere provode lokalne akcijske grupe u skladu s člankom 63. točkom (a) te Uredbe.”

6.

U članku 32. dodaje se sljedeći drugi stavak:

„U skladu s člankom 45. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 neće se ugovarati nikakve nove pravne obveze prema korisnicima nakon 31. prosinca 2013.čak i kada te mjere provode lokalne akcijske grupe u skladu s člankom 63. točkom (a) te Uredbe.”

7.

U članku 32.a „2013.” zamjenjuje se s „2014.”

8.

Umeće se sljedeći članak 41.a:

„Članak 41.a

1.   Za potrebe članka 66. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 pripremne aktivnosti programske pomoći za programsko razdoblje nakon programskog razdoblja 2007.-2013. uključuju sljedeće:

(a)

troškove koji se odnose na ex-ante procjenu programa;

(b)

pripremne troškove za razvoj lokalnih razvojnih strategija;

(c)

troškove koji se odnose na druge pripremne aktivnosti, pod uvjetom da su:

i.

direktno povezani s aktivnostima postojećih programa ruralnog razvoja; i

ii.

potrebni za osiguranje kontinuiteta u pogledu provedbe politike ruralnog razvoja i neometanog prijelaza iz jednog programskog razdoblja u sljedeće programsko razdoblje.

2.   Primjena stavka 1. podliježe uključenju relevantne odredbe u programe ruralnog razvoja.”

9.

Sljedeći članak 41.b se umeće u poglavlje III. odjeljak 2.:

„Članak 41.b

1.   Ako je iznos dodijeljen programu i/ili mjeri iskorišten na datum prije krajnjeg roka prihvatljivosti iz članka 71. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice ne smiju ugovarati nove pravne obveze prema korisnicima.

2.   Države članice neće preuzimati nove pravne obveze prema korisnicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005 od datuma kad počnu ugovarati pravne obveze prema korisnicima u skladu s pravnim okvirom za programsko razdoblje 2014. - 2020.

Države članice mogu primijeniti prvi podstavak ili na razini programa ili na razini mjere.

3.   Za Leader, države članice mogu primjenjivati stavak 2. na razini lokalne akcijske grupe iz članka 62. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

4.   Stavak 2. se ne primjenjuje niti na Leader pripremnu podršku niti na tehničku pomoć.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. travnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(2)  SL L 368, 23.12.2006., str. 15.

(3)  COM(2011) 627 final/3, 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 final, 18.11.2010.