03/Sv. 050

HR

Službeni list Europske unije

261


32013R0251


L 088/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.03.2013.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 251/2013

od 22. ožujka 2013.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na maksimalne razine ostataka za aminopiralid, bifenazat, kaptan, fluazinam, fluopikolid, folpet, krezoksim-metil, pentiopirad, prokvinazid, piridat i tembotrion u ili na nekim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točka (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO-i) za bifenazat, kaptan, dimetoat, folpet, iprodion, krezoksim-metil, pimetrozin i piridat bile su utvrđene u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za aminopiralid, fluazinam, fluopikolid, prokvinazid i tembotrion bili su utvrđeni u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. Za pentiopirad nisu bili utvrđeni specifični MRO-i u prilozima II. i III. niti je ta tvar bila uključena u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 pa se primjenjuje zadana vrijednost od 0,01 mg/kg.

(2)

Zahtjev za izmjenu postojećeg MRO-a bio je podnesen u okviru postupka za odobravanje korištenja sredstva za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu tvar aminopiralid na sjemenu repice na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(3)

Za bifenazat je takav zahtjev bio podnesen za agrume, jezgričavo voće, koštičavo voće, stolno grožđe i grožđe za vino, hmelj, jagode, rajčice, paprike, patlidžane i tikvenjače (s nejestivom korom). Što se tiče kaptana, takav je zahtjev bio podnesen za rajčice. Što se tiče dimetoata, takav je zahtjev bio podnesen za stolne masline i masline za proizvodnju maslinovog ulja. Što se tiče fluazinama, takav je zahtjev bio podnesen za jabuke. Što se tiče fluopikolida, takav je zahtjev bio podnesen za salatu i ostalo salatno bilje, špinat i slično (listovi) te svježe začinsko bilje. Što se tiče folpeta, takav je zahtjev bio podnesen za kupine, maline, ribize i ogrozde. Što se tiče iprodiona, takav je zahtjev bio podnesen za celer korjenaš. Što se tiče krezoksim-metila, takav je zahtjev bio podnesen za ječam, raž i pšenicu. Što se tiče prokvinazida, takav je zahtjev bio podnesen za rajčice, patlidžane i tikvenjače (s jestivom korom). Što se tiče pimetrozina, takav je zahtjev bio podnesen za matovilac i grah (s mahunama). Što se tiče piridata, takav je zahtjev bio podnesen za listove kopra. Što se tiče tembotriona, takav je zahtjev bio podnesen za bubreg i jetru goveda i svinje uzimajući u obzir razine ostataka u hrani za životinje koje su posljedica primjene tembotriona na kukuruzu.

(4)

Zahtjev za fluopikolid na mrkvi, rotkvicama i šećernoj repi bio je podnesen u skladu s člankom 6. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005. Podnositelj zahtjeva tvrdi da odobreno korištenje fluopikolida na takvim kulturama u Sjedinjenim Državama dovodi do ostataka koji premašuju MRO-e prema Uredbi (EZ) br. 396/2005 te da su neophodni viši MRO-i kako bi se izbjegle trgovinske prepreke za uvoz tih kultura.

(5)

Za pentiopirad je bio podnesen zahtjev u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 s ciljem utvrđivanja MRO-a za orašaste plodove (osim kokosovog oraha i pinjola), jezgričavo voće, trešnje, breskve, šljive, jagode, korjenasto i gomoljasto povrće, češnjak, luk, luk kozjak, mladi luk, rajčice, paprike, patlidžane, tikvenjače, slatki kukuruz, cvjetne kupusnjače, glavati kupus, kineski kupus, salatu i ostalo salatno bilje uključujući kupusnjače, špinat i slično (listovi), krasuljicu, grah (s mahunama i bez njih), grašak (s mahunama i bez njih), karde, celer, komorač, rabarbaru, poriluk, suhe mahunarke, kikiriki, sjemenke suncokreta, zrna soje, sjeme pamuka, ječam, kukuruz, zob, raž, sirak, pšenicu, šećernu repu i proizvode životinjskog podrijetla, uzimajući u obzir razine ostataka u hrani za životinje. Podnositelj zahtjeva tvrdi da odobreno korištenje te tvari na takvim proizvodima u Sjedinjenim Državama i Kanadi dovodi do ostataka koji premašuju MRO-e u Uredbi (EZ) br. 396/2005 i da su zahtijevani MRO-i potrebni za prilagodbu namijenjenom korištenju u Europskoj uniji i odobrenom korištenju u Ujedinjenim Državama i Kanadi. Da bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih proizvoda, potrebne su više vrijednosti MRO-a.

(6)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005, dotične su države članice ocijenile te zahtjeve i Komisiji dostavile izvješća o ocjenama.

(7)

Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”, ocijenila je zahtjeve i izvješća o ocjenama, posebno ispitujući opasnosti za potrošača i, prema potrebi, za životinje te je iznijela obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ima (2). Ta je mišljenja proslijedila Komisiji i državama članicama te ih stavila na raspolaganje javnosti.

(8)

Za primjenu dimetoata na stolnim maslinama i maslinama za proizvodnju maslinovog ulja je Agencija u svojim obrazloženim mišljenjima zaključila da bi se procjena rizika u okviru obrazloženog mišljenja trebala smatrati privremenom te bi mogla podcijeniti stvarni rizik za potrošače jer se još uvijek mora osigurati završno ocjenjivanje. Što se tiče korištenja iprodiona na celeru korjenašu, Agencija je istakla nedostatke vezane uz studije o metabolizmu biljaka. Što se tiče korištenja pentiopirada na kineskom kupusu i širokolisnoj endiviji, Agencija ne preporučuje utvrđivanje predloženog MRO-a jer se rizik na potrošače ne može isključiti. Nadalje, pokusi na ostacima na kukuruzu, sjemenu repice, pamuku, suncokretu i soji bili su izvedeni s genetički modificiranim kulturama. Podnositelj zahtjeva mora potvrditi da se metabolizam pentiopirada u genetički modificiranoj kulturi odvija na isti način kao i u konvencionalnoj. Što se tiče uporabe pimetrozina na matovilcu i grahu (s mahunama), Agencija je zaključila da podneseni podaci nisu dovoljni za utvrđivanje novog MRO-a. Postojeći bi MRO-i stoga trebali ostati nepromijenjeni.

(9)

Što se tiče svih ostalih zahtjeva, Agencija je zaključila da su svi zahtjevi s obzirom na podatke bili ispunjeni i da su izmjene MRO-a koje su zatražili podnositelji bile prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije informacije o toksikološkim svojstvima tvari. Ni kod izlaganja ovim tvarima tijekom čitavog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji mogu sadržavati ove tvari niti kod kratkoročnog izlaganja zbog prekomjernog konzumiranja relevantnih kultura i proizvoda nije bila utvrđena opasnost od toga da su prihvatljivi dnevni unos (PDU) ili akutna referentna doza (ARD) premašeni.

(10)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir faktore relevantne za pitanje koje se razmatra, primjerene izmjene MRO-a ispunjavaju zahtjeve članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te im se nisu usprotivili ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Znanstvena izvješća EFSA-e dostupna su na web stranici: http://www.efsa.europa.eu:

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećeg MRO-a za aminopiralid u sjemenu repice. EFSA Journal 2012;10(9):2894 [str. 28.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećeg/postojećih MRO-a za bifenazat u agrumima, jezgričavom voću, koštičavom voću, grožđu, hmelju, jagodama, rajčicama, paprikama, patlidžanima, dinjama i lubenicama. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [str. 45.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Obrazloženo mišljenje EFSA-e: Izmjena postojećih MRO-a za kaptan u pojedinom bobičastom voću. EFSA Journal 2011;9(11):2452 [str. 31.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-a za dimetoat u maslinama za proizvodnju maslinovog ulja i stolnim maslinama. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [str. 31.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećeg MRO-a za fluazinam u jabukama. EFSA Journal 2012;10(5):2710 [str. 27.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-a za fluopikolid u raznim povrtnim kulturama. EFSA Journal 2012;10(9):2895 [str. 43.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Obrazloženo mišljenje EFSA-e: Izmjena postojećih MRO-a za folpet u grožđu za vino, češnjaku i rajčicama. EFSA Journal 2011;9(9):2391 [str. 40.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećeg MRO-a za iprodion u celeru korjenašu. EFSA Journal 2012;10(10):2947 [str. 29.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika pesticida za aktivnu tvar krezoksim-metil. EFSA Journal 2010;8(11):1891 [str. 88.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju novih MRO-a za pentiopirad u raznim kulturama. EFSA Journal 2012;10(10):2948 [str. 96.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-a za prokvinazid u rajčicama, patlidžanima i tikvenjačama s jestivom korom. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [str. 27.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-a za pimetrozin u matovilcu i grahu (s mahunama). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [str. 20.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećeg MRO-a za piridat u listovima celera (listovi kopra). EFSA Journal 2012;10(9):2892 [str. 25.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju novih MRO-a za tembotrion u bubregu i jetri goveda i svinja. EFSA Journal 2012;10(10):2932 [str. 39.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. se stupci za bifenazat, kaptan, folpet, krezoksim-metil i piridat zamjenjuju sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Kodni broj

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se MRO-i odnose (1)

Bifenazat

Kaptan (R)

Folpet (R)

Krezoksim-metil (F) (R)

Piridat (zbroj piridata, njegova produkta hidrolize CL 9673 (6-kloro-4-hidroksi-3-fenilpiridazin) i konjugata CL 9673 koji hidroliziraju izraženi kao piridat)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

i.

Agrumi

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Grejpfrut (Pomelo (Citrus maxima), Citrus grandis x Citrus paradisi, tanđelo (Citrus tangelo), ugli (Citrus reticulata x Citrus paradis) i ostali hibridi)

 

 

 

 

 

0110020

Naranče (Bergamot, gorka naranča, Citrus aurantium var. myrtifolia i ostali hibridi)

 

 

 

 

 

0110030

Limuni (Četrun, limun)

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (Klementine, tanđerine, mineola i ostali hibridi)

 

 

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

 

 

0120000

ii.

Orašasti plodovi (oljušteni ili neoljušteni)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Bademi

 

0,3

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kesteni

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Lješnjaci (pitomi)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Australski orasi

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistacije

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Orasi

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Ostalo

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii.

Jezgričavo voće

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Jabuke (Divlja jabuka)

 

 

 

 

 

0130020

Kruške (Azijska kruška)

 

 

 

 

 

0130030

Dunje

 

 

 

 

 

0130040

Mušmula

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japanska mušmula

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Ostalo

 

 

 

 

 

0140000

iv.

Koštičavo voće

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Marelice

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Trešnje (divlje trešnje, višnje)

 

5

2

 

 

0140030

Breskve (Nektarine i srodni hibridi)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Šljiva (Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Ostalo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

v.

Bobice i sitno voće

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Stolno grožđe i grožđe za vino

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Grožđe za vino

 

 

10

 

 

0152000

(b)

Jagode

3

3

3

1

 

0153000

(c)

Jagodičasto voće

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Kupine

 

10

10

 

 

0153020

Ostružnica (Loganove bobice, bobice Boysen i nordijske kupine)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Maline (japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus x idaeu)

 

10

10

 

 

0153990

Ostalo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

(d)

Drugo sitno voće i bobice

 

 

 

 

 

0154010

Borovnice (šumska borovnica)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Brusnice (europska brusnica (crvena borovnica))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Ribizi (crveni, crni i bijeli)

0,7

15

15

1

 

0154040

Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Šipak

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Dud (Obična planika)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarola (mediteranska mušmula) (sibirski kivi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bobice bazge (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Ostalo

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

vi.

Ostalo voće

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

(a)

Jestiva kora

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Datulje

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Smokve

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Stolne masline

 

 

 

0,2

 

0161040

Patuljasta naranča (kumkvat, limekvat)

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki jabuka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jamun (Syzygium javanicum, Syzygium malaccense, Syzyygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Ostalo

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

0162020

Liči (japanska jagoda) (Nephelium mutabile), rambutan (Nephelium lappaceum), mangostana)

 

 

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

 

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Virginijski dragun (Virginijski kaki) (Crna sapota (Diospyros digyna ) , bijela sapota (Casimiroa edulis), zelena sapota (Pouteria viridis), žuta sapota (Pouteria campechiana) i Pouteria sapota)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Ostalo

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokado

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Banane (Patuljasta banana, banana za kuhanje, Musa acuminata)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Mango

 

2

 

 

 

0163040

Papaja

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Nar

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostale biljke iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava (Hylocereus undatus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durijan

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Ostalo

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

 

 

 

 

0210000

i.

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

(a)

Krumpir

 

0,05

0,1

 

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Manioka (kasava) (Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

 

0212030

Jam (Pachyrhizus tuberosus, Pachyrhizus erosus)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta (arorut)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Ostalo

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Cikla

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Mrkva

 

0,1

 

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

0,1

 

 

 

0213040

Hren (korijen anđelike, ljupčaca i biljaka iz roda Gentiana)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Čičoka

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Pastrnjak

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Peršin (korijen)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Rotkvica (Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodni varijeteti, lišnjačići slatki (Cyperus esculentus))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Lukolisna kozja brada (bijeli korijen, vrtni turovac) (Zmijak (Scorzonera sp.), crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava, lat. Scorzonera hispanica))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Stočna koraba

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Postrna repa

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Ostalo

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii.

Lukovičasto povrće

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Češnjak (bijeli luk)

 

 

0,1

 

 

0220020

Luk (crveni luk) (Srebrenac)

 

 

0,1

 

 

0220030

Luk kozjak (ljutika)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Mladi luk (Zimski crvenac ili velški luk (Allium fistulosum) i srodni varijeteti)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

iii.

Plodovito povrće

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

 

 

 

 

0231010

Rajčice (Solanum lycopersicum var. cerasiforme, drvenasta rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense))

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Paprike (Feferoni ili Čili paprike (Capsicum sp.))

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Patlidžan (Solanum muricatum)

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Bamija

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Ostalo

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

(b)

Tikvenjače — jestiva kora

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Krastavci

 

 

 

 

 

0232020

Kornišoni (mali krastavci)

 

 

 

 

 

0232030

Obična tikva (buča) (Tikvice, buče, patišon (Cucurbita pepo var. patisson))

 

 

 

 

 

0232990

Ostalo

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Tikvenjače — nejestiva kora

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Dinje (Kivano ili bodljikava dinja (Cucumis metuliferus))

 

0,1

 

 

 

0233020

Bundeve (Zimska bundeva)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Lubenice

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Ostalo

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

iv.

Kupusnjače

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Brokula (Brassica oleracea convar. Botrytis var. cymosa, Brokule Calabrese (talijanske brokule), kineska brokula, Brassica rapa var. cymosa)

 

 

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

 

 

0241990

Ostalo

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

 

 

0242020

Glavati kupus (Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kovrčavi kupus, bijeli kupus)

 

 

 

 

 

0242990

Ostalo

 

 

 

 

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Kineski kupus (smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), Brassica parachinensis, pekinški kupus)

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Kelj (raštika, lisnati kelj, stočni kelj, Brassica oleracea convar. acephala var viridis)

 

 

 

 

0,2

0243990

Ostalo

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

(d)

Korabica

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

v.

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Salata (Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, marula salata)

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Širokolisna endivija (Cikorija (divlja cikorija, vodopija, lat. Cichorium intybus), crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija (Cichorium endivia var. crispum), slatka salata)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Barica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rikola (rukola, riga) (Divlja rikola)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Crvena gorušica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listovi i izdanci od biljke Brassica spp (Mizuna, lišće graška i rotkvica i ostali plodovi biljke Brassica s mladim listovima (berba u fazi do 8. pravog lista))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Ostalo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

(b)

Špinat i slično (listovi)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat)

 

 

10

 

 

0252020

Tušt (portulak, tušanj, tušnjak) (Zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Blitva (Listovi cikle)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

(c)

Listovi vinove loze

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Potočarka

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

(e)

Cikorija

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

(f)

Začinsko bilje

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Krasuljica

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Vlasac

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Lišće celera (Listovi komorača (Foeniculum vulgare), listovi korijandra (Coriandrum sativum), listovi kopra (Anethum graveolens), listovi kima (Carum carvi), ljupčac (Levisticum officinale), anđelika (Angelica sp.), mirisna čehulja (Myrrhis odorata) i ostale biljke iz porodice Apiacea (štitarki))

 

 

 

 

0,3

0256040

Peršin

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Kadulja (Primorski vrijesak ili čubar (Satureja montana, eng. winter sovory), vrtni čubar (Satureja hortensis, eng. summer savory))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Ružmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timijan (Mažuran (Origanum majorana), origano ili mravinac (Origanum vulgare))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bosiljak (Listovi matičnjaka (Melissa officinalis), metvica (Mentha sp.), paprena metvica (Mentha piperita))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lišće lovora

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (miloduh (isop) (Hyssopus sp.))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Ostalo

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

vi.

Mahunarke (svježe)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Grah (s mahunama) (Mahuna (Zeleni grah, grah mahunar), grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis))

7

2

2

 

 

0260020

Grah (bez mahuna) (Bob (Vicia faba), flageolet grupa, Canavalia sp., lima grah, mletački grah (Vigna unguiculata))

0,4

2

2

 

 

0260030

Grašak (s mahunom) (Mahunasti grašak ili grašak šećerac)

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Grašak (bez mahune) (Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak (Cicer arietinum))

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Leća

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Ostalo

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

vii.

Stabljičasto povrće (svježe)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Šparoga

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Karda

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Celer

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Komorač

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Artičoke

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Poriluk

 

2

 

5

1

0270070

Rabarbara

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Mladice bambusa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmine jezgre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Ostalo

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii.

Gljive

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Kultivirane (Plemenita pečurka ili šampinjon (Agaricus bisporus), bukovača ili vrbovača (Pleurotus ostreatus), shi-take ili šitake)

 

 

 

 

 

0280020

Divlje (Lisičarka ili bjelkasta lisičica (Cantharellus cibarius), tartuf (Tuber sp.), smrčak (Morchella sp.), vrganj (Boletus edulis))

 

 

 

 

 

0280990

Ostalo

 

 

 

 

 

0290000

ix.

Morske trave

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

MAHUNARKE, SUHE

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Grah (Bob, mornarski grah, flageolet grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

0,3

 

 

 

 

0300020

Leća

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Grašak (Slanutak, poljski grašak, chickling grahorica)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Lupine

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Ostalo

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

ULJARICE

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

i.

Sjeme uljarica

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Lan

 

 

 

 

 

0401020

Kikiriki

 

 

 

 

 

0401030

Makovo zrno

 

 

 

 

 

0401040

Sjemenke sezama

 

 

 

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

 

 

 

 

0401060

Sjeme repice (Uljana repica, postrna ili bijela repa)

 

 

 

 

 

0401070

Zrna soje

 

 

 

 

 

0401080

Sjeme gorušice

 

 

 

 

 

0401090

Sjeme pamuka

 

 

 

 

 

0401100

Bučine sjemenke (ostalo sjeme tikvenjača)

 

 

 

 

 

0401110

Šafranika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Borač

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Lanak zubasti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Sjeme konoplje

 

 

 

 

 

0401150

Ricinus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Ostalo

 

 

 

 

 

0402000

ii.

Plodovi uljarica

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Masline za proizvodnju maslinovog ulja

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plodovi palme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Ostalo

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Ječam

 

 

2

0,1

 

0500020

Heljda (šćir, kvinoa)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Kukuruz

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Proso (Talijansko proso ili klipatski muhar (Setaria italica), Eragrostis tef)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Zob

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Riža

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Raž

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Sirak

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Pšenica (Krupnik ili pir (Triticum spelta), pšenoraž (tritikale))

 

 

2

0,1

 

0500990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i.

Čaj (osušeni listovi i stabljike, fermentirani ili u drukčijem obliku od biljke Camellia sinensis)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii.

Zrna kave

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii.

Biljne infuzije (sušeno)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Cvjetovi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Cvjetovi kamilice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Ružine latice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Listovi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Listovi jagode

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibos listovi (listovi ginka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Čaj mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Korijen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Korijen valerijane

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Korijen ginsenga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv.

Kakao (fermentirana zrna)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v.

Rogač

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HMELJ (osušeni), uključujući pelete hmelja i nekoncentrirani prah

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

ZAČINI

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i.

Sjeme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Crni kim

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sjeme celera (Sjeme ljupčaca (Levisticum officinale))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Sjeme korijandera

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Sjeme kumina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Sjeme kopra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Sjeme komorača

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Grozdasta piskavica (grčka djetelina)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muškatni oraščić

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii.

Voće i bobice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispapar (japanski papar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kim

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Bobice borovice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Papar, crni i bijeli (Pipal (Piper longum), ružičasti papar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Mahune vanilije

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii.

Kora

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cimet (Kineski cimet ili kasija)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv.

Korijen ili podanak (rizom)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Slatki korijen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Đumbir

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Hren

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v.

Pupoljci

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Klinčić

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapare

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi.

Njuška tučka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Šafran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii.

Ljuska

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Macis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Šećerna trska

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Korijen cikorije

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

 

1010000

i.

Meso, mesni pripravci, iznutrice, krv, životinjske masti; svježe, rashlađeno ili zamrznuto, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno ili prerađeno u brašno ili kašu; ostali prerađeni proizvodi, kao što su kobasice i prehrambeni proizvodi na temelju tih proizvoda

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

(a)

Svinja

 

 

 

 

 

1011010

Meso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Mast bez krtog mesa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Jetra

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Bubrezi

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Jestivi nusproizvodi

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Ostalo

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

1012010

Meso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Masti

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Jetra

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Bubrezi

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Jestivi nusproizvodi

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Ostalo

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

 

 

1013010

Meso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Masti

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Jetra

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Bubrezi

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Jestivi nusproizvodi

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Ostalo

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

(d)

Koza

 

 

 

 

 

1014010

Meso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Masti

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Jetra

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Bubrezi

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Jestivi nusproizvodi

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Ostalo

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

(e)

Konj, magarac, mula ili mazga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Masti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Bubrezi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Jestivi nusproizvodi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Perad — kokoš, guska, patka, pura i biserka- noj, golub

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Meso

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Masti

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Jetra

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Bubrezi

 

 

 

0,05

 

1016050

Jestivi nusproizvodi

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Ostalo

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

(g)

Ostale životinje iz uzgoja (kunić, klokan)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Masti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Bubrezi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Jestivi nusproizvodi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii.

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirano, bez dodanog šećera ili sladila, maslac i ostale masti koje se dobivaju iz mlijeka, sir i skuta

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Stoka

 

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

 

 

1020990

Ostalo

 

 

 

 

 

1030000

iii.

Ptičja jaja, svježa ili kuhana; Jaja bez ljuske i žumanjci svježi, sušeni, kuhani na pari ili u kipućoj vodi, u prahu, smrznuti ili drukčije konzervirani s dodanim šećerom ili sladilom ili bez njih

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Kokošja

 

 

 

 

 

1030020

Pačja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Guščja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Prepeličja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv.

Med (Matična mliječ, polen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v.

Vodozemci i gmazovi (Žablji batak, krokodil)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi.

Puževi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii.

Ostali proizvodi od kopnenih životinja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= Topiv u masti

Kaptan (R)

Izvršenje definicije ostatka za sljedeće oznake jest „zbroj kaptana i folpeta”: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Folpet (R)

Izvršenje definicije ostatka za sljedeće oznake jest „zbroj kaptana i folpeta”: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Krezoksim-metil (F) (R)

(R)

=

Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticid-kodni broj:

 

Krezoksim-metil -oznaka 1010000: 490M1 izražen kao krezoksim-metil

 

Krezoksim-metil -oznaka 1020000: 490M9 izražen kao krezoksim-metil

 

Metabolit 490M1 = 2-metoksiimino-2-[2-(o-toliloksimetil)fenil]octena kiselina. Metabolit 490M9 = 2-[2-(4-hidroksi-2-metilfenoksimetil)fenil]-2-metoksi-iminooctena kiselina”

2.

Dio A Priloga III. mijenja se kako slijedi:

(a)

Stupci za aminopiralid, fluazinam, fluopikolid, prokvinazid i tembotrion zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Kodni broj

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se MRO-i odnose (4)

Aminopiralid

Fluazinam (F)

Fluopikolid

Prokvinazid

Tembotrion (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i.

Agrumi

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Grejp (Pomelo (Citrus maxima), Citrus grandis x Citrus paradisi, tanđelo (Citrus tangelo), ugli (Citrus reticulata x Citrus paradis) i ostali hibridi)

 

 

 

 

 

0110020

Naranče (Bergamot, gorka naranča, Citrus aurantium var. myrtifolia i ostali hibridi)

 

 

 

 

 

0110030

Limuni (Četrun, limun)

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (Klementine, tanđerine, mineola i ostali hibridi)

 

 

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

 

 

0120000

ii.

Orašasti plodovi (oljušteni ili neoljušteni)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Bademi

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

 

 

0120060

Lješnjaci (pitomi)

 

 

 

 

 

0120070

Australski orasi

 

 

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

 

 

0120990

Ostalo

 

 

 

 

 

0130000

iii.

Jezgričavo voće

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Jabuke (Divlja jabuka)

 

0,3

 

 

 

0130020

Kruške (Azijska kruška)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Dunje

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Mušmula

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Japanska mušmula

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv.

Koštičavo voće

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Marelice

 

 

 

 

 

0140020

Trešnje (divlje trešnje, višnje)

 

 

 

 

 

0140030

Breskve (Nektarine i srodni hibridi)

 

 

 

 

 

0140040

Šljiva (Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina)

 

 

 

 

 

0140990

Ostalo

 

 

 

 

 

0150000

v.

Bobice i sitno voće

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Stolno grožđe i grožđe za vino

 

 

2

0,5

 

0151010

Stolno grožđe

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Grožđe za vino

 

3

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

(c)

Jagodičasto voće

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Kupine

 

 

 

 

 

0153020

Ostružnica (Loganove bobice, bobice Boysen i nordijske kupine)

 

 

 

 

 

0153030

Maline (japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus x idaeu)

 

 

 

 

 

0153990

Ostalo

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo sitno voće i bobice

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Borovnice (šumska borovnica)

 

 

 

 

 

0154020

Brusnice (europska brusnica (crvena borovnica))

 

 

 

 

 

0154030

Ribizi (crveni, crni i bijeli)

 

 

 

 

 

0154040

Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

 

 

 

 

 

0154050

Šipak

 

 

 

 

 

0154060

Dud (Obična planika)

 

 

 

 

 

0154070

Azarola (mediteranska mušmula) (sibirski kivi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Bobice bazge (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

 

 

 

 

 

0154990

Ostalo

 

 

 

 

 

0160000

vi.

Ostalo voće

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

(a)

Jestiva kora

 

 

 

 

 

0161010

Datulje

 

 

 

 

 

0161020

Smokve

 

 

 

 

 

0161030

Stolne masline

 

 

 

 

 

0161040

Patuljasta naranča (kumkvat, limekvat)

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Kaki jabuka

 

 

 

 

 

0161070

Jamun (Syzygium javanicum, Syzygium malaccense, Syzyygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

 

 

 

 

0161990

Ostalo

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

0162020

Liči (japanska jagoda) (Nephelium mutabile), rambutan (Nephelium lappaceum), mangostana)

 

 

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

 

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 

 

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

 

 

0162060

Virginijski dragun (Virginijski kaki) (Crna sapota (Diospyros digyna), bijela sapota (Casimiroa edulis), zelena sapota (Pouteria viridis), žuta sapota (Pouteria campechiana) i Pouteria sapota)

 

 

 

 

 

0162990

Ostalo

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

0163020

Banane (Patuljasta banana, banana za kuhanje, Musa acuminata)

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

0163050

Nar

 

 

 

 

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostale biljke iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 

 

 

 

 

0163070

Guava (Hylocereus undatus)

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 

 

 

 

 

0163100

Durijan

 

 

 

 

 

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 

 

 

 

 

0163990

Ostalo

 

 

 

 

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

i.

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

(a)

Krumpir

 

 

0,03

 

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Manioka (kasava) (Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

 

0212030

Jam (Pachyrhizus tuberosus, Pachyrhizus erosus)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta (arorut)

 

 

 

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Mrkva

 

 

0,15

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Hren (korijen anđelike, ljupčaca i biljaka iz roda Gentiana)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Čičoka

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Pastrnjak

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Peršin (korijen)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Rotkvica (Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodni varijeteti, lišnjačići slatki (Cyperus esculentus))

 

 

0,15

 

 

0213090

Lukolisna kozja brada (bijeli korijen, vrtni turovac) (Zmijak (Scorzonera sp.), crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava, lat. Scorzonera hispanica))

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Stočna koraba

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Postrna repa

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Ostalo

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

ii.

Lukovičasto povrće

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

Češnjak (bijeli luk)

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Luk (crveni luk) (Srebrenac)

 

 

1

 

 

0220030

Luk kozjak (ljutika)

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Mladi luk (Zimski crvenac ili velški luk (Allium fistulosum) i srodni varijeteti)

 

 

10

 

 

0220990

Ostalo

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

iii.

Plodovito povrće

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

Rajčice (Solanum lycopersicum var. cerasiforme, drvenasta rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense))

 

 

 

0,15

 

0231020

Paprike (Feferoni ili Čili paprike (Capsicum sp.))

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

Patlidžan (Solanum muricatum)

 

 

 

0,15

 

0231040

Bamija

 

 

 

0,02 (5)

 

0231990

Ostalo

 

 

 

0,02 (5)

 

0232000

(b)

Tikvenjače — jestiva kora

 

 

0,5

0,05

0,02 (5)

0232010

Krastavci

 

 

 

 

 

0232020

Kornišoni (mali krastavci)

 

 

 

 

 

0232030

Obična tikva (buča) (Tikvice, buče, patišon (Cucurbita pepo var. patisson))

 

 

 

 

 

0232990

Ostalo

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Tikvenjače — nejestiva kora

 

 

0,5

0,02 (5)

0,02 (5)

0233010

Dinje (Kivano ili bodljikava dinja (Cucumis metuliferus))

 

 

 

 

 

0233020

Bundeve (Zimska bundeva)

 

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

0233990

Ostalo

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,05

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0240000

iv.

Kupusnjače

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

 

2

 

 

0241010

Brokula (Brassica oleracea convar. Botrytis var. cymosa, Brokule Calabrese (talijanske brokule), kineska brokula, Brassica rapa var. cymosa)

 

 

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

 

 

0241990

Ostalo

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0,2

 

 

0242020

Glavati kupus (Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kovrčavi kupus, bijeli kupus)

 

 

0,2

 

 

0242990

Ostalo

 

 

0,01 (5)

 

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

 

 

 

 

0243010

Kineski kupus (smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), Brassica parachinensis, pekinški kupus)

 

 

0,1

 

 

0243020

Kelj (raštika, lisnati kelj, stočni kelj, Brassica oleracea convar. acephala var viridis)

 

 

2

 

 

0243990

Ostalo

 

 

0,1

 

 

0244000

(d)

Korabica

 

 

0,03

 

 

0250000

v.

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

 

 

 

 

 

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

 

9

 

 

0251020

Salata (Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, marula salata)

 

 

9

 

 

0251030

Širokolisna endivija (Cikorija (divlja cikorija, vodopija, lat. Cichorium intybus), crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija (Cichorium endivia var. crispum), slatka salata)

 

 

1,5

 

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata)

 

 

9

 

 

0251050

Barica

 

 

9

 

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (Divlja rikola)

 

 

9

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

9

 

 

0251080

Listovi i izdanci od biljke Brassica spp (Mizuna, lišće graška i rotkvica i ostali plodovi biljke Brassica s mladim listovima (berba u fazi do 8. pravog lista))

 

 

9

 

 

0251990

Ostalo

 

 

9

 

 

0252000

(b)

Špinat i slično (listovi)

 

 

4

 

 

0252010

Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat)

 

 

 

 

 

0252020

Tušt (portulak, tušanj, tušnjak) (Zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

 

 

 

 

0252030

Blitva (Listovi cikle)

 

 

 

 

 

0252990

Ostalo

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Listovi vinove loze

 

 

0,01 (5)

 

 

0254000

(d)

Potočarka

 

 

0,01 (5)

 

 

0255000

(e)

Cikorija

 

 

0,01 (5)

 

 

0256000

(f)

Začinsko bilje

 

 

9

 

 

0256010

Krasuljica

 

 

 

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

 

 

0256030

Lišće celera (Listovi komorača (Foeniculum vulgare), listovi korijandra (Coriandrum sativum), listovi kopra (Anethum graveolens), listovi kima (Carum carvi), ljupčac (Levisticum officinale), anđelika (Angelica sp.), mirisna čehulja (Myrrhis odorata) i ostale biljke iz porodice Apiacea (štitarki))

 

 

 

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

 

 

0256050

Kadulja (Primorski vrijesak ili čubar (Satureja montana, eng. winter sovory), vrtni čubar (Satureja hortensis, eng. summer savory))

 

 

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

 

0256070

Timijan (Mažuran (Origanum majorana), origano ili mravinac (Origanum vulgare))

 

 

 

 

 

0256080

Bosiljak (Listovi matičnjaka (Melissa officinalis), metvica (Mentha sp.), paprena metvica (Mentha piperita))

 

 

 

 

 

0256090

Lišće lovora

 

 

 

 

 

0256100

Estragon (miloduh (isop) (Hyssopus sp.))

 

 

 

 

 

0256990

Ostalo

 

 

 

 

 

0260000

vi.

Mahunarke (svježe)

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0260010

Grah (s mahunama) (Mahuna (Zeleni grah, grah mahunar), grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis))

 

 

 

 

 

0260020

Grah (bez mahuna) (Bob (Vicia faba), flageolet grupa, Canavalia sp., lima grah, mletački grah (Vigna unguiculata))

 

 

 

 

 

0260030

Grašak (s mahunom) (Mahunasti grašak ili grašak šećerac)

 

 

 

 

 

0260040

Grašak (bez mahune) (Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak (Cicer arietinum))

 

 

 

 

 

0260050

Leća

 

 

 

 

 

0260990

Ostalo

 

 

 

 

 

0270000

vii.

Stabljičasto povrće (svježe)

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0270010

Šparoga

 

 

0,01 (5)

 

 

0270020

Karda

 

 

0,01 (5)

 

 

0270030

Celer

 

 

0,01 (5)

 

 

0270040

Komorač

 

 

0,01 (5)

 

 

0270050

Artičoke

 

 

0,01 (5)

 

 

0270060

Poriluk

 

 

1,5

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

0,01 (5)

 

 

0270080

Mladice bambusa

 

 

0,01 (5)

 

 

0270090

Palmine jezgre

 

 

0,01 (5)

 

 

0270990

Ostalo

 

 

0,01 (5)

 

 

0280000

viii.

Gljive

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0280010

Kultivirane (Plemenita pečurka ili šampinjon (Agaricus bisporus), bukovača ili vrbovača (Pleurotus ostreatus), shi-take ili šitake)

 

 

 

 

 

0280020

Divlje (Lisičarka ili bjelkasta lisičica (Cantharellus cibarius), tartuf (Tuber sp.), smrčak (Morchella sp.), vrganj (Boletus edulis))

 

 

 

 

 

0280990

Ostalo

 

 

 

 

 

0290000

ix.

Morske trave

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0300000

3.

MAHUNARKE, SUHE

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0300010

Grah (Bob, mornarski grah, flageolet grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

 

 

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

 

 

0300030

Grašak (Slanutak, poljski grašak, chickling grahorica)

 

 

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

 

 

0300990

Ostalo

 

 

 

 

 

0400000

4.

ULJARICE

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0401000

i.

Sjeme uljarica

 

 

 

 

 

0401010

Lan

0,01 (5)

 

 

 

 

0401020

Kikiriki

0,01 (5)

 

 

 

 

0401030

Makovo zrno

0,01 (5)

 

 

 

 

0401040

Sjemenke sezama

0,01 (5)

 

 

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

0,01 (5)

 

 

 

 

0401060

Sjeme repice (Uljana repica, postrna ili bijela repa)

0,03

 

 

 

 

0401070

Zrna soje

0,01 (5)

 

 

 

 

0401080

Sjeme gorušice

0,01 (5)

 

 

 

 

0401090

Sjeme pamuka

0,01 (5)

 

 

 

 

0401100

Bučine sjemenke (ostalo sjeme tikvenjača)

0,01 (5)

 

 

 

 

0401110

Šafranika

0,01 (5)

 

 

 

 

0401120

Borač

0,01 (5)

 

 

 

 

0401130

Lanak zubasti

0,01 (5)

 

 

 

 

0401140

Sjeme konoplje

0,01 (5)

 

 

 

 

0401150

Ricinus

0,01 (5)

 

 

 

 

0401990

Ostalo

0,01 (5)

 

 

 

 

0402000

ii.

Plodovi uljarica

0,01 (5)

 

 

 

 

0402010

Masline za proizvodnju maslinovog ulja

 

 

 

 

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

 

 

 

 

0402030

Plodovi palme

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Ostalo

 

 

 

 

 

0500000

5.

ŽITARICE

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0500010

Ječam

0,1

 

 

 

 

0500020

Heljda (šćir, kvinoa)

0,01 (5)

 

 

 

 

0500030

Kukuruz

0,01 (5)

 

 

 

 

0500040

Proso (Talijansko proso ili klipatski muhar (Setaria italica), Eragrostis tef)

0,01 (5)

 

 

 

 

0500050

Zob

0,1

 

 

 

 

0500060

Riža

0,01 (5)

 

 

 

 

0500070

Raž

0,1

 

 

 

 

0500080

Sirak

0,01 (5)

 

 

 

 

0500090

Pšenica (Krupnik ili pir (Triticum spelta), pšenoraž (tritikale))

0,1

 

 

 

 

0500990

Ostalo

0,01 (5)

 

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,02 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0610000

i.

Čaj (osušeni listovi i stabljike, fermentirani ili u drukčijem obliku od biljke Camellia sinensis)

 

 

 

 

 

0620000

ii.

Zrna kave

 

 

 

 

 

0630000

iii.

Biljne infuzije (sušeno)

 

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvjetovi

 

 

 

 

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

 

 

 

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

 

 

 

 

0631030

Ružine latice

 

 

 

 

 

0631040

Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

0631990

Ostalo

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listovi

 

 

 

 

 

0632010

Listovi jagode

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos listovi (listovi ginka)

 

 

 

 

 

0632030

Čaj mate

 

 

 

 

 

0632990

Ostalo

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Korijen

 

 

 

 

 

0633010

Korijen valerijane

 

 

 

 

 

0633020

Korijen ginsenga

 

 

 

 

 

0633990

Ostalo

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

 

 

 

 

0640000

iv.

Kakao (fermentirana zrna)

 

 

 

 

 

0650000

v.

Rogač

 

 

 

 

 

0700000

7.

HMELJ (osušeni), uključujući pelete hmelja i nekoncentrirani prah

0,02 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05

0,05 (5)

0800000

8.

ZAČINI

0,02 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0810000

i.

Sjeme

 

 

 

 

 

0810010

Anis

 

 

 

 

 

0810020

Crni kim