03/Sv. 070

HR

Službeni list Europske unije

171


32013R0056


L 021/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.01.2013.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 56/2013

od 16. siječnja 2013.

o izmjeni priloga I. i IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1), a posebno prvi stavak njezinoga članka 23.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 propisuju se pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih encefalopatija (TSE) kod životinja. Primjenjuje se na proizvodnju i stavljanje na tržište živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla i u nekim specifičnim slučajevima na njihov izvoz.

(2)

Člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 999/2001 predviđa se da je zabranjena hranidba preživača bjelančevinama podrijetlom od životinja. Člankom 7. stavkom 2. te Uredbe proširuje se zabrana na životinje koje nisu preživači i ograničava se zabrana u pogledu hranidbe tih životinja proizvodima životinjskog podrijetla u skladu s Prilogom IV. toj Uredbi.

(3)

Prilogom IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 proširuje se zabrana predviđena člankom 7. stavkom 1. na hranidbu nepreživača iz uzgoja uz izuzetak hranidbe mesojeda za proizvodnju krzna, inter alia, prerađenim životinjskim bjelančevinama (PAP). Prilogom IV., s odstupanjem i pod posebnim uvjetima, dozvoljava se hranidba nepreživača iz uzgoja s određenim prerađenim životinjskim bjelančevinama.

(4)

Člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (2) zabranjuje se hranidba kopnenih životinja određene vrste osim krznaša s prerađenim životinjskim bjelančevinama dobivenim od tijela ili dijelova tijela iste životinjske vrste. Tim se člankom također zabranjuje hranidba riba iz uzgoja prerađenim životinjskim bjelančevinama dobivenim od tijela ili dijelova tijela ribe iz uzgoja iste vrste.

(5)

Priopćenje Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – The TSE Road Map 2 – Strateški dokument o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama za 2010.-2015. (3) doneseno je 16. srpnja 2010. U tom priopćenju određeni su dijelovi zakonodavstva Unije na području TSE koji bi se mogli izmijeniti u budućnosti. Također je naglašeno da se svaka revizija TSE pravila mora temeljiti prvenstveno na znanstvenom mišljenju i tehničkim pitanjima koja se odnose na nadzor i provođenje novih mjera.

(6)

To priopćenje uključuje, inter alia, reviziju trenutačnih pravila o zabrani hranidbe propisanih zakonodavstvom Unije. Na temelju sadržaja dva znanstvena mišljenja koja je izdao Odbor za biološke opasnosti (BIOHAZ) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) 24. siječnja 2007. (4) i 17. studenoga 2007. (5), priopćenjem se potvrđuje da niti jedna pojava TSE nije bila identificirana kod nepreživača iz uzgoja u prirodnim uvjetima i da je rizik prijenosa goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) s nepreživača na nepreživače zanemariv, ako se izbjegava recikliranje unutar iste vrste. U skladu s tim, u priopćenju se zaključuje da se može razmatrati ukidanje zabrane korištenja prerađenih bjelančevina životinjskog podrijetla dobivenih od nepreživača u hrani za životinje za nepreživače, ali bez ukidanja postojeće zabrane recikliranja unutar iste vrste i samo ako su dostupne validirane analitičke tehnike za određivanje vrste podrijetla prerađenih životinjskih bjelančevina i ako postoji pravilna raspodjela prerađenih bjelančevina životinjskog podrijetla od različitih vrsta.

(7)

Vijeće je 29. studenoga 2010. donijelo zaključke o tom priopćenju (6). U tim zaključcima prepoznat je osnovni značaj zabrane korištenja prerađenih bjelančevina životinjskog podrijetla u hrani za životinje za životinje iz uzgoja za sprečavanje cirkulacije BSE putem hranidbenog lanca i stoga ta zabrana ima ključnu ulogu u smanjenju učestalosti te bolesti kod populacije goveda. Osim toga, Vijeće u navedenim zaključcima misli da bi preduvjet za bilo koje ponovno uvođenje prerađenih životinjskih bjelančevina od nepreživača u hranu za životinje za druge vrste nepreživača morali biti učinkoviti i validirani testovi za razlikovanje između prerađenih životinjskih bjelančevina dobivenih od različitih vrsta i temeljita analiza rizika povezana s olabavljivanjem propisa na području zdravlja životinja i javnog zdravlja.

(8)

Odbor BIOHAZ EFSA-e usvojio je 9. prosinca 2010. znanstveno mišljenje o reviziji kvantitativne procjene rizika (QRA) od GSE koje predstavljaju prerađene životinjske bjelančevine (PAP) (7). Odbor je zaključio da „na temelju podataka o nadzoru GSE u Uniji iz 2009. pod pretpostavkom kontaminacije od 0,1 % (granica otkrivanja PAP u hrani za životinje) prerađenih životinjskih bjelančevina dobivenih od nepreživača i u skladu s modelom kvantitativne procjene rizika za prerađene životinjske bjelančevine EFSA-e, procijenjena prosječna ukupna zaraza s GSE koja bi mogla ući u hranu za goveda u Uniji bila bi 0,2 puta infektivne oralne doze kod 50 % goveda.” Procjenjuje se „da bi to značilo da se s više od 95 % pouzdanosti očekuje manje od jedne dodatne životinje inficirane s GSE u populaciji goveda u Uniji na godinu.”

(9)

Rezolucijom Europskog parlamenta od 8. ožujka 2011. o manjku bjelančevina u EU: kako riješiti taj dugotrajni problem (8) poziva se Komisiju da Parlamentu i Vijeću podnese zakonodavni prijedlog koji dozvoljava uporabu PAP od klaoničkog otpada za proizvodnju krmiva za monogastrične životinje (svinje i perad) pod uvjetom da sastojci potječu od mesa koje je bilo odobreno za prehranu ljudi i da se u cijelosti provodi i kontrolira zabrana recikliranja unutar iste životinjske vrste i prisilnog kanibalizma.

(10)

Rezolucijom Europskog parlamenta od 6. srpnja 2011. o zakonodavstvu EU-a o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama (TSE) i o povezanim kontrolama hrane i hrane za životinje – provedba i izgledi (9) podržava se, posebno s obzirom na postojeći manjak bjelančevina u Uniji, namjera Komisije za ukidanje odredbi zakonodavstva Unije kojima se zabranjuje hranidba nepreživača s prerađenim životinjskim bjelančevinama pod uvjetom da se to odnosi na nebiljojede i pod određenim uvjetima.

(11)

Tom se rezolucijom poziva da proizvodne i sterilizacijske metode koje se koriste za prerađene životinjske bjelančevine moraju biti u skladu s najstrožim sigurnosnim standardima i s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i na korištenje najnovijih i najsigurnijih raspoloživih tehnologija. Poziva se da postojeće zabrane o recikliranju unutar iste vrste ostanu na snazi, da proizvodni kanali PAP dobivenih od različitih vrsta budu potpuno odvojeni i da odvajanje takvih proizvodnih kanala kontroliraju nadležna tijela u državama članicama, a da reviziju vrši Komisija. Osim toga u njoj se navodi da se prije ukidanja zabrane uvede pouzdana metoda za pojedine životinjske vrste kojom je moguće identificirati vrstu podrijetla bjelančevina u hrani za životinje koja sadrži PAP tako da je moguće isključiti recikliranje unutar iste vrste i prisutnost PAP, da se proizvodnja PAP od materijala kategorije 1 ili 2 zabrane i da se za proizvodnju PAP koriste samo materijali kategorije 3 koji su primjereni za prehranu ljudi. Navedenom se rezolucijom odbacuje korištenje PAP dobivenih od nepreživača ili preživača u hrani za životinje za preživače.

(12)

Referentni laboratorij Europske unije za bjelančevine životinjskog podrijetla u hrani za životinje (EURL-AP) validirao je 9. ožujka 2012. novu dijagnostičku metodu na temelju DNA s kojom je moguće otkriti vrlo nisku razinu materijala dobivenog od preživača u hrani za životinje (10). Ta se metoda može koristiti pri vršenju rutinskih kontrola PAP i krmnih smjesa koje sadrže PAP kako bi se provjerila odsutnost bjelančevina podrijetlom od preživača.

(13)

Trenutačno nije dostupna niti jedna validirana dijagnostička metoda kojom je moguće otkriti prisutnost materijala dobivenih od svinja ili peradi. Stoga ne bi bilo moguće kontrolirati ispravnu provedbu zabrane recikliranja unutar iste vrste, ako bi bila ponovno dozvoljena uporaba PAP dobivenih od svinja u hrani za perad i uporaba PAP dobivenih od peradi u hrani za svinje.

(14)

Proizvodnja akvakulture ne predstavlja nikakav problem po pitanju sukladnosti sa zabranom recikliranja unutar iste vrste, jer su se postojeći zahtjevi po pitanju distribucije za korištenje ribljeg brašna u hrani za životinje akvakulture već pokazali kao učinkoviti.

(15)

Uz izuzetak ribljeg brašna i krmnih smjesa koje sadrže riblje brašno, koji su već odobreni za hranidbu nepreživača, potrebno je ponovno dozvoliti PAP dobivene od nepreživača i hranu za životinje koja sadrži takve PAP za hranidbu životinja akvakulture. Stroži zahtjevi moraju se primjenjivati tijekom sakupljanja, prijevoza i prerade takvih proizvoda kako bi se izbjegao svaki rizik međusobne kontaminacije s bjelančevinama preživača. Osim toga, trebalo bi provoditi redovito uzorkovanje i analize PAP i krmnih smjesa koje sadrže te PAP kako bi se provjerila odsutnost međusobne kontaminacije bjelančevinama preživača.

(16)

Trebalo bi stoga izbrisati zabranu hranidbe životinja akvakulture s PAP podrijetlom od nepreživača kako je propisano u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001. Zbog jasnoće zakonodavstva Unije primjereno je zamijeniti cijeli Prilog IV. Prilogom IV. iz Priloga ovoj Uredbi.

(17)

Točka 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 999/2001 upućuje na definicije hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi iz pravnih akata Unije koji su u međuvremenu stavljeni izvan snage. Zbog jasnoće zakonodavstva Unije potrebno je ta upućivanja zamijeniti upućivanjima na odgovarajuće definicije sadržane u pravnim aktima na snazi. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 999/2001 trebalo bi stoga izmijeniti u skladu s ovom Uredbom.

(18)

S obzirom da države članice i gospodarski subjekti iz sektora hrane za životinje trebaju dovoljno vremena za prilagodbu svojih postupaka kontrole novim zahtjevima koje uvodi ova Uredba, ova Uredba se ne bi trebala primjenjivati odmah nakon njenog stupanja na snagu.

(19)

Uredbu (EZ) br. 999/2001 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(20)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I. i IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. siječnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1.

(2)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(3)  COM/2010/0384.

(4)  Mišljenje znanstvenog odbora za biološke opasnosti na zahtjev Europskog parlamenta o procjeni zdravstvenih rizika hranidbe preživača ribljim brašnom u pogledu rizika prijenosa TSE, The EFSA Journal (2007.), 443, 1-26.

(5)  Mišljenje znanstvenog odbora za biološke opasnosti na zahtjev Europskog parlamenta o određenim aspektima u pogledu hranidbe životinja iz uzgoja bjelančevinama životinjskog podrijetla, The EFSA Journal (2007.) Journal broj 576, 1-41.

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889-ad01re01.en10.pdf

(7)  Mišljenje znanstvenog odbora za biološke opasnosti o reviziji kvantitativne procjene rizika (QRA) od BSE koji predstavljaju prerađene životinjske bjelančevine (PAP), The EFSA Journal 2011;9(1):1947.

(8)  Tekst usvojen, P7_TA(2011)0084.

(9)  Tekst usvojen, P7_TA(2011)0328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


PRILOG

Prilozi I. i IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1), Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 (2), Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3), Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Direktive Vijeća 2006/88/EZ (5):

(a)

definicija ‚životinja iz uzgoja’ iz članka 3. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

(b)

sljedeće definicije iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 142/2011:

i.

‚krznaši’ iz točke 1.;

ii.

‚proizvodi od krvi’ iz točke 4.;

iii.

‚prerađene životinjske bjelančevine’ iz točke 5.;

iv.

‚riblje brašno’ iz točke 7.;

v.

‚kolagen’ iz točke 11.;

vi.

‚želatina’ iz točke 12.;

vii.

‚hidrolizirane bjelančevine’ iz točke 14.;

viii.

‚konzervirana hrana za kućne ljubimce’ iz točke 16.;

ix.

‚hrana za kućne ljubimce’ iz točke 19.;

x.

‚prerađena hrana za kućne ljubimce’ iz točke 20.;

(c)

definicija ‚hrane za životinje’ iz članka 3. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

(d)

Uredba (EZ) br. 767/2009:

i.

‚krmiva’ iz članka 3. stavka 2. točke (g);

ii.

‚krmna smjesa’ iz članka 3. stavka 2. točke (h);

iii.

‚potpuna krmna smjesa’ iz članka 3. stavka 2. točke i.;

(e)

Direktiva 2006/88/EZ:

i.

‚životinja akvakulture” iz članka 3. stavka 1. točke (b);

ii.

‚akvatična životinja’ iz članka 3. stavka 1. točke (e).

2.

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

HRANIDBA ŽIVOTINJA

POGLAVLJE I.

Proširenja zabrane iz članka 7. stavka 1.

U skladu s člankom 7. stavkom 2. zabrana iz članka 7. stavka 1. proširuje se na hranidbu:

(a)

preživača dikalcij fosfatom i trikalcij fosfatom životinjskog podrijetla te krmnim smjesama koje sadrže te proizvode;

(b)

nepreživača iz uzgoja osim krznaša:

i.

prerađenim životinjskim bjelančevinama;

ii.

kolagenom i želatinom koja potječe od preživača;

iii.

proizvodima od krvi;

iv.

hidroliziranim bjelančevinama životinjskog podrijetla;

v.

dikalcij fosfatom i trikalcij fosfatom životinjskog podrijetla;

vi.

hranom za životinje koja sadrži proizvode navedene u točkama od i. do v.

POGLAVLJE II.

Odstupanja od zabrana predviđenih u članku 7. stavku 1. i poglavlju I.

U skladu s prvim podstavkom članka 7. stavka 3. zabrane predviđene u članku 7. stavku 1. i poglavlju I. ne primjenjuju se na hranidbu:

(a)

preživača:

i.

mlijekom, proizvodima na bazi mlijeka, proizvodima dobivenim od mlijeka, kolostrumom i proizvodima od kolostruma;

ii.

jajima i proizvodima od jaja;

iii.

kolagenom i želatinom dobivenom od nepreživača;

iv.

hidroliziranim bjelančevinama dobivenim od:

dijelova nepreživača, ili

krzna i kože preživača;

v.

krmnim smjesama koje sadrže proizvode navedene u točkama od i. do iv.

(b)

nepreživača iz uzgoja sljedećim krmivima i krmnim smjesama:

i.

hidroliziranim bjelančevinama dobivenim od dijelova nepreživača ili od krzna i kože preživača;

ii.

ribljim brašnom i krmnim smjesama koje sadrže riblje brašno koji su proizvedeni, stavljeni na tržište i korišteni u skladu s općim uvjetima iz poglavlja III. i posebnim uvjetima iz odjeljka A poglavlja IV.;

iii.

dikalcij fosfatom i trikalcij fosfatom životinjskog podrijetla i krmnim smjesama koje sadrže takve fosfate koji su proizvedeni, stavljeni na tržište i korišteni u skladu s općim uvjetima iz poglavlja III. i posebnim uvjetima iz odjeljka B poglavlja IV.;

iv.

proizvodima od krvi dobivenim od nepreživača i krmnim smjesama koje sadrže takve proizvode od krvi koji su proizvedeni, stavljeni na tržište i korišteni u skladu s općim uvjetima iz poglavlja III. i posebnim uvjetima iz odjeljka C poglavlja IV.;

(c)

životinja akvakulture prerađenim životinjskim bjelančevinama osim ribljim brašnom dobivenim od nepreživača i krmnim smjesama koje sadrže takve prerađene životinjske bjelančevine koje su proizvedene, stavljene na tržište i korištene u skladu s općim uvjetima iz poglavlja III. i posebnim uvjetima iz odjeljka D poglavlja IV.;

(d)

neodbijenih preživača mliječnim zamjenicama koje sadrže riblje brašno i koje su proizvedene, stavljene na tržište i korištene u skladu s posebnim uvjetima iz odjeljka E poglavlja IV.;

(e)

životinja iz uzgoja krmivima biljnog podrijetla i krmnim smjesama koje sadrže takva krmiva kontaminiranim neznatnim česticama kosti dobivenih od nedozvoljenih životinjskih vrsta. Države članice mogu to odstupanje koristiti samo ako su prethodno provele procjenu rizika koja je potvrdila da je rizik za zdravlje životinja zanemariv. Procjena rizika mora uzeti u obzir barem sljedeće:

i.

razinu kontaminacije;

ii.

vrstu i izvor kontaminacije;

iii.

namjeravanu uporabu kontaminirane hrane za životinje.

POGLAVLJE III.

Opći uvjeti za primjenu određenih odstupanja predviđenih u poglavlju II.

ODJELJAK A

Prijevoz krmiva i krmnih smjesa namijenjenih hranidbi nepreživača iz uzgoja

1.

Sljedeći proizvodi za hranidbu nepreživača iz uzgoja prevoze se u vozilima i kontejnerima koji se ne koriste za prijevoz hrane za životinje za preživače:

(a)

prerađene životinjske bjelančevine u rasutom stanju, uključujući riblje brašno, dobivene od nepreživača;

(b)

dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla u rasutom stanju;

(c)

proizvodi od krvi dobiveni od nepreživača u rasutom stanju;

(d)

krmne smjese u rasutom stanju koje sadrže krmiva navedena pod (a), (b) i (c).

Evidencije s detaljnim podacima o vrsti prevezenih proizvoda moraju biti dostupni nadležnom tijelu najmanje dvije godine.

2.

Odstupajući od točke 1., vozila i kontejneri koji su prethodno korišteni za prijevoz proizvoda navedenih u toj točki mogu se kasnije koristiti za prijevoz hrane za životinje namijenjene preživačima pod uvjetom da su prethodno očišćeni kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija u skladu s dokumentiranim postupkom kojeg je prethodno odobrilo nadležno tijelo.

Svaku uporabu takvog postupka potrebno je navesti u dokumentaciji koja mora biti dostupna nadležnom tijelu najmanje dvije godine.

3.

Prerađene životinjske bjelančevine u rasutom stanju dobivene od nepreživača i krmne smjese u rasutom stanju koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine dobivene od takvih životinja prevoze se u vozilima i kontejnerima koji se ne koriste za prijevoz hrane za životinje za nepreživače iz uzgoja osim životinja akvakulture.

4.

Odstupajući od točke 1., vozila i kontejneri koji su prethodno korišteni za prijevoz proizvoda navedenih u toj točki mogu se kasnije koristiti za prijevoz hrane za životinje namijenjene nepreživačima iz uzgoja osim životinja akvakulture pod uvjetom da su prethodno očišćeni kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija u skladu s dokumentiranim postupkom kojeg je prethodno odobrilo nadležno tijelo.

Svaku uporabu takvog postupka potrebno je navesti u dokumentaciji koja mora biti dostupna nadležnom tijelu najmanje dvije godine.

ODJELJAK B

Proizvodnja krmnih smjesa za hranidbu nepreživača iz uzgoja

1.

Krmne smjese namijenjene hranidbi nepreživača iz uzgoja i koje sadrže sljedeća krmiva moraju se proizvoditi u objektima u kojima se ne proizvode krmne smjese za preživače i koje je odobrilo nadležno tijelo:

(a)

riblje brašno;

(b)

dikalcij fosfat i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla;

(c)

proizvode od krvi dobivene od nepreživača.

2.

Odstupajući od točke 1., proizvodnju krmnih smjesa od preživača u objektima koji također proizvode krmne smjese za nepreživače iz uzgoja koje sadrže proizvode navedene u toj točki može odobriti nadležno tijelo nakon inspekcijskog pregleda na licu mjesta, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

krmne smjese za preživače moraju se proizvoditi i držati tijekom skladištenja, prijevoza i pakiranja u objektima koji su fizički odvojeni od onih objekata u kojima se proizvode i drže krmne smjese za nepreživače;

(b)

evidencije s detaljnim podacima o kupnji i uporabi proizvoda navedenih u točki 1. i prodaji krmnih smjesa koje sadrže te proizvode moraju biti dostupne nadležnom tijelu najmanje pet godina;

(c)

potrebno je provoditi redovito uzorkovanje i analize krmnih smjesa namijenjenih preživačima kako bi se provjerila odsutnost nedozvoljenih sastojaka životinjskog podrijetla koristeći analitičke metode za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009 (6); učestalost uzorkovanja i analiza odredit će se na temelju procjene rizika koju provodi subjekt kao dio postupaka koji se temelje na načelima analize rizika i kritičnim kontrolnim točkama (HACCP); rezultati takvog uzorkovanja i analiza moraju biti dostupni nadležnom tijelu najmanje pet godina;

3.

Odstupajući od točke 1., posebno odobrenje za proizvodnju potpune hrane za životinje od krmnih smjesa koje sadrže proizvode navedene u toj točki neće se zahtijevati u slučaju proizvođača za vlastite potrebe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

moraju biti registrirani od nadležnog tijela;

(b)

moraju držati samo nepreživače;

(c)

moraju proizvoditi potpunu hranu za životinje koja se koristi samo na istom gospodarstvu;

(d)

sve krmne smjese koje sadrže riblje brašno koje se koriste u proizvodnji potpune hrane za životinje moraju sadržavati manje od 50 % sirovih bjelančevina;

(e)

sve krmne smjese koje sadrže dikalcij i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla koje se koriste u proizvodnji potpune hrane za životinje moraju sadržavati manje od 10 % ukupnog fosfora;

(f)

sve krmne smjese koje sadrže proizvode od krvi dobivene od nepreživača koje se koriste u proizvodnji potpune hrane za životinje moraju sadržavati manje od 50 % ukupnih bjelančevina.

ODJELJAK C

Uvoz krmiva i krmnih smjesa namijenjenih hranidbi nepreživača iz uzgoja osim krznaša

Prije puštanja u slobodan promet u Uniji uvoznici moraju osigurati da se svaka pošiljka sljedećih krmiva i krmnih smjesa koja je namijenjena hranidbi nepreživača iz uzgoja osim krznaša u skladu s poglavljem II. ovog Priloga analizira u skladu s analitičkim metodama za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi(EZ) br. 152/2009 kako bi se provjerila odsutnost nedozvoljenih sastojaka životinjskog podrijetla:

(a)

prerađenih životinjskih bjelančevina, uključujući riblje brašno, koje su dobivene od nepreživača;

(b)

proizvoda od krvi dobivenih od nepreživača;

(c)

krmnih smjesa koje sadrže krmiva iz točaka (a) i (b).

ODJELJAK D

Korištenje i skladištenje hrane za životinje namijenjene hranidbi nepreživača na gospodarstvima

1.

Korištenje i skladištenje sljedeće hrane za životinje je zabranjeno na gospodarstvima na kojima se uzgajaju životinjske vrste kojima takva hrana nije namijenjena:

(a)

prerađenih životinjskih bjelančevina, uključujući riblje brašno, koje su dobivene od nepreživača;

(b)

dikalcij i trikalcij fosfata životinjskog podrijetla;

(c)

proizvoda od krvi dobivenih od nepreživača;

(d)

krmnih smjesa koje sadrže krmiva iz točaka (a) do (c).

2.

Odstupajući od točke 1 nadležno tijelo može dozvoliti korištenje i skladištenje krmnih smjesa iz točke 1. (d) na gospodarstvima na kojima se uzgajaju životinjske vrste kojima krmne smjese nisu namijenjene pod uvjetom da se na gospodarstvima provode mjere kojima se sprečava hranidba životinjskih vrsta kojima takve krmne smjese nisu namijenjene tim krmnim smjesama.

POGLAVLJE IV.

Posebni uvjeti za primjenu odstupanja iz poglavlja II.

ODJELJAK A

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na proizvodnju i korištenje ribljeg brašna i krmnih smjesa koje sadrže riblje brašno namijenjenih hranidbi nepreživača iz uzgoja osim krznaša

Sljedeći posebni uvjeti primjenjuju se na proizvodnju i korištenje ribljeg brašna i krmnih smjesa koje sadrže riblje brašno namijenjenih hranidbi nepreživača iz uzgoja osim krznaša:

(a)

riblje brašno se mora proizvoditi u objektima za preradu koji su namijenjeni isključivo za proizvodnju proizvoda dobivenih od akvatičnih životinja, osim morskih sisavaca;

(b)

u pratećem komercijalnom dokumentu ili zdravstvenom certifikatu, kako je primjereno, za riblje brašno i krmne smjese koje sadrže riblje brašno i na svim pakiranjima koja sadrže takve proizvode mora biti jasno navedeno sljedeće: ‚sadrži riblje brašno – nije za hranidbu preživača’.

ODJELJAK B

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na korištenje dikalcij fosfata i trikalcij fosfata životinjskog podrijetla i krmnih smjesa koje sadrže takve fosfate namijenjenih hranidbi nepreživača iz uzgoja osim krznaša

U pratećem komercijalnom dokumentu ili zdravstvenom certifikatu, kako je primjereno, za dikalcij fosfat ili trikalcij fosfat životinjskog podrijetla, krmne smjese koje sadrže takve fosfate i na svim pakiranjima takvih proizvoda mora biti jasno navedeno sljedeće: ‚sadrži dikalcij/trikalcij fosfat životinjskog podrijetla – nije za hranidbu preživača’.

ODJELJAK C

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na proizvodnju i korištenje proizvoda od krvi dobivenih od nepreživača i krmnih smjesa koje sadrže takve proizvode namijenjenih hranidbi nepreživača iz uzgoja osim krznaša

Sljedeći posebni uvjeti primjenjuju se na proizvodnju i korištenje proizvoda od krvi dobivenih od nepreživača i krmnih smjesa koje sadrže takve proizvode namijenjenih hranidbi nepreživača iz uzgoja osim krznaša:

(a)

Krv namijenjena proizvodnji proizvoda od krvi mora potjecati iz klaonica u kojima se ne kolju preživači i koje je nadležno tijelo registriralo kao klaonice u kojima se ne kolju preživači.

Odstupajući od tog posebnog uvjeta nadležno tijelo može odobriti klanje preživača u klaonici koja proizvodi krv nepreživača namijenjenu za proizvodnju proizvoda od krvi za korištenje u hranidbi nepreživača iz uzgoja.

To odobrenje se može izdati samo ako je nadležno tijelo zadovoljno, nakon inspekcijskog pregleda, učinkovitošću mjera usmjerenih na sprečavanje međusobne kontaminacije između krvi preživača i nepreživača.

Te mjere uključuju sljedeće minimalne zahtjeve:

i.

klanje nepreživača mora se provoditi na linijama koje su fizički odvojene od linija koje se koriste za klanje preživača;

ii.

objekti za sakupljanje, skladištenje, prijevoz i pakiranje krvi nepreživača moraju biti fizički odvojeni od objekata za krv preživača;

iii.

krv podrijetlom od nepreživača mora se redovito uzorkovati i analizirati na prisutnost bjelančevina preživača. Analitička metoda mora biti znanstveno validirana za tu namjenu. Učestalost uzorkovanja i analize određuju se na temelju procjene rizika koju provodi subjekt kao dio postupaka koji se temelje na načelima HACCP.

(b)

Krv namijenjena za uporabu u proizvodnji proizvoda od krvi za nepreživače mora se prevoziti u objekt za preradu u vozilima ili kontejnerima koji su namijenjeni isključivo za prijevoz krvi nepreživača.

Odstupajući od tog posebnog uvjeta vozila i kontejneri koji su prethodno korišteni za prijevoz krvi dobivene od preživača mogu se koristiti za prijevoz krvi nepreživača pod uvjetom da su prethodno očišćeni kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija u skladu s dokumentiranim postupkom kojeg je prethodno odobrilo nadležno tijelo. Svaka uporaba takvog postupka mora biti navedena u dokumentaciji koja mora biti dostupna nadležnom tijelu najmanje dvije godine.

(c)

Proizvodi od krvi moraju se proizvoditi u objektima za preradu koji prerađuju isključivo krv nepreživača.

Odstupajući od tog posebnog uvjeta, nadležno tijelo može odobriti proizvodnju proizvoda od krvi za korištenje u hrani za životinje za nepreživače iz uzgoja u objektima za preradu koji prerađuju krv preživača.

To odobrenje se može izdati samo ako je nadležno tijelo zadovoljno, nakon inspekcijskog pregleda, učinkovitošću mjera usmjerenih na sprečavanje međusobne kontaminacije.

Te mjere uključuju sljedeće minimalne zahtjeve:

i.

proizvodnja proizvoda od krvi nepreživača mora se obavljati u zatvorenom sustavu koji je fizički odvojen od sustava za proizvodnju proizvoda od krvi preživača;

ii.

objekti za sakupljanje, skladištenje, prijevoz i pakiranje sirovine u rasutom stanju i gotovih proizvoda u rasutom stanju podrijetlom od nepreživača moraju biti fizički odvojeni od onih u kojima su sirovine u rasutom stanju i gotovi proizvodi u rasutom stanju podrijetlom od preživača;

iii.

potrebno je primjenjivati redoviti postupak usklađivanja između preuzete krvi preživača i nepreživača i odgovarajućih proizvoda od krvi;

iv.

potrebno je provoditi redovito uzorkovanje i analize proizvoda od krvi podrijetlom od nepreživača kako bi se provjerila odsutnost međusobne kontaminacije s proizvodima od krvi podrijetlom od preživača koristeći analitičke metode za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009; učestalost uzorkovanja i analiza odredit će se na temelju procjene rizika koju provodi subjekt kao dio postupaka koji se temelje na načelima analize rizika i kritičnim kontrolnim točkama (HACCP); rezultati takvog uzorkovanja i analiza moraju biti dostupni nadležnom tijelu najmanje pet godina.

(d)

U pratećem komercijalnom dokumentu ili zdravstvenom certifikatu, kako je primjereno, za proizvode od krvi, krmne smjese koje sadrže proizvode od krvi i na svim pakiranjima takvih proizvoda mora biti jasno navedeno sljedeće: ‚sadrži proizvode od krvi – nije za hranidbu preživača’.

ODJELJAK D

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na proizvodnju i korištenje prerađenih životinjskih bjelančevina, osim ribljeg brašna, dobivenih od nepreživača i krmnih smjesa koje sadrže takve prerađene životinjske bjelančevine namijenjenih hranidbi životinja akvakulture

Sljedeći posebni uvjeti primjenjuju se na proizvodnju i korištenje prerađenih životinjskih bjelančevina, osim ribljeg brašna, dobivenih od nepreživača i krmnih smjesa koje sadrže takve bjelančevine namijenjenih hranidbi životinja akvakulture:

(a)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za korištenje u proizvodnji prerađenih životinjskih bjelančevina iz ovog odjeljka moraju potjecati bilo iz klaonica u kojima se ne kolju preživači i koje je nadležno tijelo registriralo kao klaonice u kojima se ne kolju preživači ili iz objekata za rasijecanje u kojima se ne iskoštava ili ne rasijeca meso preživača.

Odstupajući od tog posebnog uvjeta nadležno tijelo može odobriti klanje preživača u klaonici koja proizvodi nusproizvode životinjskog podrijetla od nepreživača namijenjene za proizvodnju prerađenih životinjskih bjelančevina iz ovog odjeljka.

To odobrenje se može izdati samo ako je nadležno tijelo zadovoljno, nakon inspekcijskog pregleda, učinkovitošću mjera usmjerenih na sprečavanje međusobne kontaminacije između nusproizvoda od preživača i nepreživača.

Te mjere uključuju sljedeće minimalne zahtjeve:

i.

klanje nepreživača mora se provoditi na linijama koje su fizički odvojene od linija koje se koriste za klanje preživača;

ii.

objekti za sakupljanje, skladištenje, prijevoz i pakiranje nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od nepreživača moraju biti fizički odvojeni od objekata za nusproizvode životinjskog podrijetla dobivenih od preživača;

iii.

nusproizvodi životinjskog podrijetla podrijetlom od nepreživača moraju se redovito uzorkovati i analizirati na prisutnost bjelančevina preživača. Analitička metoda mora biti znanstveno validirana za tu namjenu. Učestalost uzorkovanja i analize određuje se na temelju procjene rizika koju provodi subjekt kao dio postupaka koji se temelje na načelima HACCP.

(b)

Nusproizvodi životinjskog podrijetla podrijetlom od nepreživača namijenjeni za korištenje u proizvodnji prerađenih životinjskih bjelančevina iz ovog odjeljka moraju se prevoziti u objekt za preradu u vozilima i kontejnerima koji nisu korišteni za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla podrijetlom od preživača.

Odstupajući od tog posebnog uvjeta oni se mogu prevoziti u vozilima i kontejnerima koji su prethodno korišteni za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla podrijetlom od preživača, pod uvjetom da su ta vozila i kontejneri prethodno očišćeni kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija u skladu s dokumentiranim postupkom koji je prethodno odobrilo nadležno tijelo.

Svaka uporaba takvog postupka mora biti navedena u dokumentaciji koja mora biti dostupna nadležnom tijelu najmanje dvije godine.

(c)

Prerađene životinjske bjelančevine iz ovog odjeljka moraju se proizvoditi u objektima za preradu koji su namijenjeni isključivo za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla od nepreživača koji potječu iz klaonica i rasjekaonica iz točke (a).

Odstupajući od tog posebnog uvjeta nadležno tijelo može odobriti proizvodnju prerađenih životinjskih bjelančevina iz ovog odjeljka u objektima za preradu koji prerađuju nusproizvode životinjskog podrijetla od preživača.

To odobrenje se može izdati samo ako je nadležno tijelo zadovoljno, nakon inspekcijskog pregleda, učinkovitošću mjera usmjerenih na sprečavanje međusobne kontaminacije između prerađenih životinjskih bjelančevina od preživača i prerađenih životinjskih bjelančevina od nepreživača.

Te mjere sprečavanja moraju uključivati sljedeće minimalne zahtjeve:

i.

proizvodnja prerađenih životinjskih bjelančevina dobivenih od preživača mora se obavljati u zatvorenom sustavu koji je fizički odvojen od sustava za proizvodnju prerađenih životinjskih bjelančevina iz ovog odsjeka;

ii.

držanje nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od preživača tijekom skladištenja i prijevoza u objektima koji su fizički odvojeni od onih za nusproizvode životinjskog podrijetla dobivene od nepreživača;

iii.

držanje prerađenih životinjskih bjelančevina dobivenih od preživača tijekom skladištenja i pakiranja u objektima koji su fizički odvojeni od onih za gotove proizvode dobivene od nepreživača;

iv.

potrebno je provoditi redovito uzorkovanje i analize prerađenih životinjskih bjelančevina iz ovog odjeljka kako bi se provjerila odsutnost međusobne kontaminacije prerađenim životinjskim bjelančevinama od preživača koristeći analitičke metode za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009; učestalost uzorkovanja i analiza odredit će se na temelju procjene rizika koju provodi subjekt kao dio postupaka koji se temelje na načelima analize rizika i kritičnim kontrolnim točkama (HACCP); rezultati takvog uzorkovanja i analiza moraju biti dostupni nadležnom tijelu najmanje pet godina.

(d)

Krmne smjese koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine iz ovog odjeljka moraju se proizvoditi u objektima koje je za tu namjenu odobrilo nadležno tijelo i koji su namijenjeni isključivo za proizvodnju hrane za životinje za životinje akvakulture.

Odstupajući od tog posebnog zahtjeva:

i.

nadležno tijelo može odobriti proizvodnju krmnih smjesa za životinje akvakulture u objektima u kojima se također proizvode krmne smjese namijenjene drugim životinjama iz uzgoja, osim krznašima, nakon inspekcijskog pregleda na licu mjesta, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

krmne smjese namijenjene preživačima moraju se proizvoditi i držati, tijekom skladištenja, prijevoza i pakiranja u objektima koji su fizički odvojeni od onih objekata u kojima se proizvode i drže krmne smjese za nepreživače;

krmne smjese namijenjene životinjama akvakulture moraju se proizvoditi i držati, tijekom skladištenja, prijevoza i pakiranja u objektima koji su fizički odvojeni od onih objekata u kojima se proizvode i drže krmne smjese za druge nepreživače;

evidencije s detaljnim podacima o kupnji i uporabi prerađenih životinjskih bjelančevina iz ovog odjeljka i o prodaji krmnih smjesa koje sadrže takve bjelančevine moraju biti dostupne nadležnom tijelu najmanje pet godina;

potrebno je provoditi redovito uzorkovanje i analize krmnih smjesa namijenjenih životinjama iz uzgoja, osim životinja akvakulture kako bi se provjerila odsutnost nedozvoljenih sastojaka životinjskog podrijetla koristeći analitičke metode za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009; učestalost takvog uzorkovanja i analiza odredit će se na temelju procjene rizika koju provodi subjekt kao dio postupaka koji se temelje na načelima analize rizika i kritičnim kontrolnim točkama (HACCP); rezultati takvog uzorkovanja i analiza moraju biti dostupni nadležnom tijelu najmanje pet godina;

ii.

posebno odobrenje za proizvodnju potpune hrane za životinje od krmnih smjesa koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine iz ovog odjeljka neće se zahtijevati u slučaju proizvođača za vlastite potrebe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

moraju biti registrirani od nadležnog tijela,

moraju držati samo životinje akvakulture,

moraju proizvoditi potpunu hranu za životinje akvakulture koja se koristi samo na istom gospodarstvu, i

krmne smjese koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine iz ovog odjeljka i koriste se u njihovoj proizvodnji moraju sadržavati manje od 50 % ukupnih bjelančevina.

(e)

U pratećem komercijalnom dokumentu ili zdravstvenom certifikatu, kako je primjereno, za prerađene životinjske bjelančevine iz ovog odjeljka i na svim pakiranjima mora biti jasno navedeno sljedeće: ‚sadrži prerađene životinjske bjelančevine dobivene od nepreživača – nije za proizvodnju hrane za životinje iz uzgoja osim za životinje akvakulture i krznaše’.

U pratećem komercijalnom dokumentu ili zdravstvenom certifikatu, kako je primjereno, za krmne smjese za životinje akvakulture koje sadrže prerađene životinjske bjelančevine iz ovog odjeljka i na svim pakiranjima mora biti jasno navedeno sljedeće: ‚sadrži prerađene životinjske bjelančevine dobivene od nepreživača – nije za hranidbu životinja iz uzgoja osim za životinje akvakulture i krznaše’.

ODJELJAK E

Posebni uvjeti koji se koriste za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje mliječnih zamjenica koje sadrže riblje brašno za hranidbu neodbijenih životinja iz uzgoja vrste preživača

Sljedeći posebni uvjeti primjenjuju se na proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje mliječnih zamjenica koje sadrže riblje brašno za hranidbu neodbijenih životinja iz uzgoja:

(a)

Riblje brašno koje se koristi u mliječnim zamjenicama se mora proizvoditi u objektima za preradu koji su namijenjeni isključivo za proizvodnju proizvoda dobivenih od akvatičnih životinja, osim morskih sisavaca, i mora biti sukladno s općim uvjetima iz poglavlja III.

(b)

Korištenje ribljeg brašna za neodbijene preživače iz uzgoja dozvoljeno je samo za proizvodnju mliječnih zamjenica, distribuiranih u suhom obliku i primijenjenih nakon otapanja u zadanoj količini tekućine, namijenjenih hranidbi neodbijenih preživača kao dodatka ili zamjene za postkolostralno mlijeko prije odbića.

(c)

Mliječne zamjenice koje sadrže riblje brašno namijenjeno neodbijenim preživačima iz uzgoja moraju biti proizvedene u objektima koji ne proizvode druge krmne smjese za preživače i koji su u tu svrhu odobreni od nadležnog tijela.

Odstupajući od tog posebnog uvjeta, nadležno tijelo može odobriti proizvodnju drugih krmnih smjesa za preživače u objektima koji također proizvode mliječne zamjenice koje sadrže riblje brašno namijenjene neodbijenim preživačima iz uzgoja nakon inspekcijskog pregleda na licu mjesta uz poštivanje sljedećih uvjeta:

i.

druge krmne smjese namijenjene preživačima moraju se držati u objektima koji su fizički odvojeni od onih koji se koriste za riblje brašno u rasutom stanju i mliječne zamjenice u rasutom stanju koje sadrže riblje brašno tijekom skladištenja, prijevoza i pakiranja;

ii.

druge krmne smjese namijenjene preživačima moraju biti proizvedene u objektima koji su fizički odvojeni od objekata u kojima se proizvode mliječne zamjenice koje sadrže riblje brašno;

iii.

evidencije s detaljnim podacima o kupovini i korištenju ribljeg brašna i prodaji mliječnih zamjenica koje sadrže riblje brašno moraju biti dostupne nadležnom tijelu najmanje pet godina;

iv.

potrebno je provoditi redovito uzorkovanje i analize drugih krmnih smjesa namijenjenih preživačima kako bi se provjerila odsutnost nedozvoljenih sastojaka životinjskog podrijetla koristeći analitičke metode za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009; učestalost takvog uzorkovanja i analiza odredit će se na temelju procjene rizika koju provodi subjekt kao dio postupaka koji se temelje na načelima analize rizika i kritičnim kontrolnim točkama (HACCP); rezultati takvog uzorkovanja i analiza moraju biti dostupni nadležnom tijelu najmanje pet godina.

(d)

Prije puštanja u slobodan promet u Uniji uvoznici moraju osigurati da se svaka pošiljka uvezenih mliječnih zamjenica koje sadrže riblje brašno analizira u skladu s analitičkim metodama za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 152/2009 kako bi se provjerila odsutnost nedozvoljenih sastojaka životinjskog podrijetla.

(e)

U pratećem komercijalnom dokumentu ili zdravstvenom certifikatu, kako je primjereno, za mliječne zamjenice koje sadrže riblje brašno namijenjene neodbijenim životinjama iz uzgoja vrste preživača i na svim pakiranjima mora biti jasno navedeno sljedeće: ‚sadrži riblje brašno – nije za hranidbu preživača osim neodbijenih preživača’.

(f)

Mliječne zamjenice u rasutom stanju koje sadrže riblje brašno namijenjene neodbijenim preživačima iz uzgoja moraju se prevoziti u vozilima i kontejnerima koji nisu korišteni za prijevoz druge hrane za životinje namijenjene preživačima.

Odstupajući od tog posebnog zahtjeva, vozila i kontejneri koji će se kasnije koristiti za prijevoz drugih krmiva u rasutom stanju za preživače mogu se koristiti za prijevoz mliječnih zamjenica u rasutom stanju koje sadrže riblje brašno namijenjene neodbijenim preživačima iz uzgoja pod uvjetom da su ta vozila i kontejneri prethodno očišćeni kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija u skladu s dokumentiranim postupkom kojeg je prethodno odobrilo nadležno tijelo. Svaka uporaba takvog postupka mora biti navedena u dokumentaciji koja mora biti dostupna nadležnom tijelu najmanje dvije godine.

(g)

Na gospodarstvima gdje se drže preživači moraju se provoditi mjere kako bi se spriječilo da se mliječne zamjenice koje sadrže riblje brašno koriste u hranidbi drugih preživača koji nisu neodbijeni preživači. Nadležno tijelo sastavlja popis farmi koje koriste mliječne zamjenice koje sadrže riblje brašno na temelju sustava prethodnih prijava farmi ili drugog sustava kojim se osigurava sukladnost s ovim posebnim uvjetom.

POGLAVLJE V.

Opći zahtjevi

ODJELJAK A

Popisi

Države članice ažuriraju i javno objavljuju popise:

(a)

klaonica iz kojih potječe krv proizvedena u skladu s točkom (a) odjeljka C poglavlja IV.;

(b)

odobrenih objekata za preradu koji proizvode proizvode od krvi u skladu s točkom (c) odjeljka C poglavlja IV.;

(c)

klaonica i rasjekaonica iz kojih potječu nusproizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za proizvodnju prerađenih životinjskih bjelančevina u skladu s točkom (a) odjeljka D poglavlja IV.;

(d)

odobrenih objekata za preradu koji proizvode prerađene životinjske bjelančevine dobivene od nepreživača i djeluju u skladu s točkom (c) odjeljka D poglavlja IV.;

(e)

odobrenih objekata iz odjeljka B poglavlja III., točke (d) odjeljka D poglavlja IV. i točke (c) odjeljka E poglavlja IV.;

(f)

proizvođača za vlastite potrebe koji su registrirani i djeluju u skladu s uvjetima iz odjeljka B poglavlja III. i točke (d) odjeljka D poglavlja IV.

ODJELJAK B

Prijevoz krmiva i krmnih smjesa koji sadrže proizvode dobivene od preživača

1.

Krmiva u rasutom stanju i krmne smjese u rasutom stanju koji sadrže proizvode dobivene od preživača osim onih koji su navedeni u sljedećim točkama (a), (b) i (c) moraju se prevoziti u vozilima i kontejnerima koji nisu korišteni za prijevoz krmiva za životinje iz uzgoja, osim krznaša:

(a)

mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka, proizvodi dobiveni od mlijeka, kolostrum i proizvodi od kolostruma;

(b)

dikalcij i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla;

(c)

hidrolizirane bjelančevine dobivene od krzna i kože preživača.

2.

Odstupajući od točke 1., vozila i kontejneri koji su prethodno korišteni za prijevoz krmiva u rasutom stanju i krmnih smjesa u rasutom stanju navedenih u toj točki mogu se koristiti za prijevoz hrane za životinje namijenjene za životinje iz uzgoja osim krznaša pod uvjetom da su prethodno očišćeni kako bi se izbjegla međusobna kontaminacija u skladu s dokumentiranim postupkom kojeg je prethodno odobrilo nadležno tijelo.

Svaku uporabu takvog postupka potrebno je navesti u dokumentaciji koja mora biti dostupna nadležnom tijelu najmanje dvije godine.

ODJELJAK C

Proizvodnja krmnih smjesa koje sadrže proizvode dobivene od preživača

Krmne smjese koje sadrže proizvode dobivene od preživača osim onih koji su navedeni u točkama (a), (b) i (c) moraju se proizvoditi u objektima koji proizvode hranu za životinje iz uzgoja osim krznaša:

(a)

mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka, proizvodi dobiveni od mlijeka, kolostrum i proizvodi od kolostruma;

(b)

dikalcij i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla;

(c)

hidrolizirane bjelančevine dobivene od krzna i kože preživača.

ODJELJAK D

Uporaba i skladištenje krmiva i krmnih smjesa za životinje iz uzgoje koji sadrže proizvode dobivene od preživača na gospodarstvima

Uporaba i skladištenje krmiva i krmnih smjesa za životinje iz uzgoja koji sadrže proizvode dobivene od preživača osim onih navedenih u točkama (a), (b) i (c) zabranjeno je na gospodarstvima koja drže životinje iz uzgoja osim krznaša:

(a)

mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka, proizvodi dobiveni od mlijeka, kolostrum i proizvodi od kolostruma;

(b)

dikalcij i trikalcij fosfat životinjskog podrijetla;

(c)

hidrolizirane bjelančevine dobivene od krzna i kože preživača.

ODJELJAK E

Izvoz prerađenih životinjskih bjelančevina i proizvoda koji sadrže takve bjelančevine

1.

Zabranjen je izvoz prerađenih životinjskih bjelančevina dobivenih od preživača i proizvoda koji sadrže takve bjelančevine.

Odstupajući od toga, ta se zabrana ne primjenjuje na prerađenu hranu za kućne ljubimce, uključujući konzerviranu hranu za kućne ljubimce koja sadrži prerađene životinjske bjelančevine dobivene od preživača i koja je bila prerađena i označena u skladu sa zakonodavstvom Unije.

2.

Izvoz prerađenih životinjskih bjelančevina dobivenih od nepreživača i proizvoda koji sadrže takve bjelančevine odobrit će se samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

namijenjeni su za uporabe koje nisu zabranjene člankom 7. ovog Priloga;

(b)

ako se prije izvoza zaključi pisani sporazum između nadležnog tijela države članice izvoznice ili Komisije i nadležnog tijela treće zemlje uvoznice koji uključuje obvezu treće zemlje uvoznice da će poštovati predviđenu uporabu i da neće ponovno izvoziti prerađene životinjske bjelančevine ili proizvode koji sadrže takve bjelančevine za uporabe koje su zabranjene člankom 7. i ovim Prilogom.

3.

Pisani sporazumi zaključeni u skladu s gore navedenom točkom 2. podtočkom (b) predstavit će se u okviru stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

4.

Točke 2. i 3. ne primjenjuju se na izvoz sljedećeg:

(a)

ribljeg brašna i krmnih smjesa koje sadržavaju riblje brašno;

(b)

krmnih smjesa namijenjenih životinjama akvakulture;

(c)

hrane za kućne ljubimce.

ODJELJAK H

Službene kontrole

1.

Službene kontrole koje provodi nadležno tijelo zbog provjere sukladnosti pravilima iz ovog Priloga moraju uključivati inspekcijske preglede i uzorkovanje za analizu prerađenih životinjskih bjelančevina i hrane za životinje u skladu s analitičkim metodama za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za kontrolu hrane za životinje iz Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 152/2009.

2.

Nadležno tijelo mora redovito provjeravati osposobljenost laboratorija za provođenje analiza u okviru službenih kontrola, a posebno procjenom rezultata međulaboratorijskog testiranja.

Ako osposobljenost laboratorija nije zadovoljavajuća kao minimalna korektivna mjera mora se provesti dodatna edukacija laboratorijskog osoblja prije provedbe daljnjih analiza.


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 54, 26.2.2011., str. 1.

(3)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(4)  SL L 229, 1.9.2009., str. 1.

(5)  SL L 328, 24.11.2006., str. 14.”;

(6)  SL L 54, 26.2.2009., str. 1.”