30.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/1


Međuinstitucionalni sporazum Europskog parlamenta i Europske središnje banke o praktičnim modalitetima provedbe demokratske odgovornosti i nadzora nad izvršavanjem zadaća dodijeljenih ESB-u u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma

(2013/694/EU)

EUROPSKI PARLAMENT I EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 6.,

uzimajući u obzir Poslovnik Parlamenta, a posebno njegov članak 127. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora nad kreditnim institucijama (1), a posebno njezin članak 20. stavke 8. i 9.,

uzimajući u obzir zajedničku izjavu predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske središnje banke prilikom glasovanja Parlamenta o donošenju Uredbe (EU) br. 1024/2013,

A.

budući da se Uredbom (EU) br. 1024/2013 Europskoj središnjoj banci (ESB) dodjeljuju posebne zadaće o bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama kako bi se doprinijelo sigurnosti i stabilnosti kreditnih institucija te stabilnosti financijskog sustava u Europskoj uniji i svakoj državi članici koja sudjeluje u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM);

B.

budući da je člankom 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013 utvrđeno da je ESB tijelo nadležno za provedbu nadzornih zadaća dodijeljenih mu tom Uredbom;

C.

budući da dodjela nadzornih zadaća podrazumijeva značajnu odgovornost ESB-a u doprinosu financijskoj stabilnosti Unije korištenjem njegovih nadzornih ovlasti na što učinkovitiji i proporcionalan način;

D.

budući da bi svaku dodjelu nadzornih ovlasti na razini Unije trebali pratiti odgovarajući zahtjevi u vezi s odgovornošću; sukladno članku 20. Uredbe (EU) br. 1024/2013 ESB je stoga odgovoran za provedbu te Uredbe Parlamentu i Vijeću kao institucijama s demokratskim legitimitetom koje predstavljaju građane Unije i države članice;

E.

budući da je člankom 20. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisano da ESB istinski surađuje u svim istragama Parlamenta, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU);

F.

budući da je člankom 20. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisano da predsjednik Nadzornog odbora ESB-a na zahtjev održava povjerljive usmene rasprave iza zatvorenih vrata s predsjednikom i potpredsjednikom nadležnog odbora Parlamenta u vezi s nadzornim zadaćama ESB-a ako su takve rasprave potrebne za izvršavanje zadaća Parlamenta u skladu s UFEU-om; budući da je tim člankom propisano da se navedene rasprave organiziraju tako da se u potpunosti poštuje povjerljivost, u skladu s obvezama o povjerljivosti koje su na temelju mjerodavnog prava Unije dodijeljene ESB-u kao nadležnom tijelu;

G.

budući da je člankom 15. stavkom 1. UFEU-a propisano da institucije Unije koliko god je to moguće poštuju načelo otvorenosti djelovanja; budući da su uvjeti za povjerljivost dokumenata ESB-a utvrđeni u Odluci ESB-a 2004/258/EZ (ESB/2004/3) (2); budući da je tom Odlukom propisano da svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sa sjedištem u državi članici ima pravo pristupa dokumentima ESB-a u skladu s uvjetima i ograničenjima određenim u toj Odluci; budući da, u skladu s tom Odlukom, ESB odbija pristup dokumentu ako bi njegova objava mogla narušiti zaštitu nekog određenog javnog ili privatnog interesa;

H.

budući da o objavi informacija o bonitetnom nadzoru kreditnih institucija ne odlučuje ESB, već to pitanje ovisi o ograničenjima i uvjetima utvrđenim mjerodavnim pravom Unije koje se primjenjuje na Parlament i ESB; budući da na temelju članka 37.2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB-a (dalje u tekstu: Statut ESSB-a), osobe koje imaju pristup podacima na koje se odnosi zakonodavstvo Unije kojim se nalaže obveza tajnosti podliježu tom zakonodavstvu;

I.

budući da se u uvodnoj izjavi 55. Uredbe (EU) br. 1024/2013 navodi da se na sve obveze podnošenja izvješća Parlamentu primjenjuju odgovarajući zahtjevi u vezi čuvanja poslovne tajne; budući da je uvodnom izjavom 74. i člankom 27. stavkom 1. Uredbe propisano da se na članove Nadzornog odbora, Upravljačkog odbora, osoblje ESB-a i osoblje koje su uputile države članice sudionice radi provođenja nadzornih zadaća primjenjuje obveza čuvanja poslovne tajne iz članka 37. Statuta ESSB-a i mjerodavnih akata prava Unije; budući da je člankom 339. UFEU-a i člankom 37. Statuta ESSB-a utvrđeno da članovi odbora i osoblje ESB-a i nacionalnih središnjih banaka imaju obvezu čuvanja poslovne tajne;

J.

budući da su, u skladu s člankom 10.4. Statuta ESSB-a, sastanci Upravnog vijeća ESB-a tajni;

K.

budući da je člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisano da ESB, u svrhu provođenja zadaća dodijeljenih mu tom Uredbom, primjenjuje cjelokupno mjerodavno pravo Unije, a kada se pravo Unije sastoji od direktiva, primjenjuje nacionalno zakonodavstvo kojim se prenose te direktive;

L.

budući da, uz eventualne buduće izmjene ili buduće mjerodavne pravne akte, odredbe prava Unije mjerodavne za postupanje s informacijama za koje je utvrđeno da su povjerljive posebno članci od 53. do 62. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), nadležnim tijelima i njihovom osoblju nalažu strogo poštovanje poslovne tajne pri nadzoru nad kreditnim institucijama; budući da se obveza čuvanja poslovne tajne odnosi na sve osobe koje rade ili koje su radile za nadležna tijela; budući da se povjerljive informacije koje zaprime tijekom obavljanja dužnosti mogu otkriti samo u sažetom ili općenitom obliku tako da nije moguće pojedinačno utvrditi kreditne institucije, ne dovodeći u pitanje slučajeve obuhvaćene kaznenim pravom;

M.

budući da je člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisano da je ESB za provođenje zadaća dodijeljenih mu tom Uredbom ovlašten, u okviru i pod uvjetima sukladno mjerodavnom pravu Unije, razmjenjivati informacije s nacionalnim tijelima ili tijelima Unije kada mjerodavno pravo Unije dopušta nacionalnim nadležnim tijelima da otkriju informacije tim tijelima ili kada države članice to otkrivanje dopuštaju sukladno mjerodavnom pravu Unije;

N.

budući da bi kršenje obveze čuvanja poslovne tajne u vezi s informacijama o nadzoru trebalo na odgovarajući način sankcionirati; budući da bi Parlament trebao osigurati odgovarajući okvir za postupanje u vezi sa svakim slučajem u kojem njegov zastupnik ili zaposlenik prekrši obvezu povjerljivosti;

O.

budući da organizacijsko razdvajanje osoblja ESB-a uključenog u nadzorne zadaće od osoblja koje se bavi provođenjem monetarne politike mora biti takvo da se u potpunosti poštuje Uredba (EU) br. 1024/2013;

P.

budući da ovaj Sporazum ne obuhvaća razmjenu povjerljivih informacija o monetarnoj politici ili druge zadaće ESB-a koje nisu dio zadaća dodijeljenih ESB-u na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013;

Q.

budući da se ovim Sporazumom ne dovodi u pitanje odgovornost nadležnih nacionalnih tijela nacionalnim parlamentima u skladu s nacionalnim pravom;

R.

budući da ovaj Sporazum ne obuhvaća i ne utječe na odgovornost i na obvezu izvješćivanja koju SSM ima prema Vijeću, Komisiji ili nacionalnim parlamentima,

SPORAZUMIJEVAJU SE KAKO SLIJEDI:

I.   ODGOVORNOST, PRISTUP INFORMACIJAMA, POVJERLJIVOST

1.   Izvješća

ESB svake godine Parlamentu podnosi izvješće (dalje u tekstu: godišnje izvješće) o izvršavanju zadaća dodijeljenih mu Uredbom (EU) br. 1024/2013. Predsjednik Nadzornog odbora godišnje izvješće podnosi Parlamentu na javnom saslušanju. Nacrt godišnjeg izvješća dostupan je Parlamentu kao povjerljiv na jednom od službenih jezika Unije četiri radna dana prije saslušanja. Prijevodi na sve službene jezike Unije dostupni su nakon toga. Godišnje izvješće između ostalog obuhvaća:

i.

izvršavanje nadzornih zadaća;

ii.

podjelu zadaća s nacionalnim tijelima za nadzor;

iii.

suradnju s drugim odgovarajućim nacionalnim tijelima ili tijelima Unije;

iv.

razdvajanje zadaća monetarne politike i nadzornih zadaća;

v.

razvoj situacije u pogledu nadzorne strukture i ljudskih resursa, uključujući broj upućenih nacionalnih stručnjaka i njihov nacionalni sastav;

vi.

provedba Kodeksa ponašanja;

vii.

metoda izračuna i iznos naknada za nadzor;

viii.

proračun za zadaće nadzora;

ix.

iskustva s podnošenjem izvješća na temelju članka 23. Uredbe (EU) br. 1024/2013 (izvješćivanje o kršenjima).

Tijekom početne faze iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 ESB Parlamentu dostavlja tromjesečna izvješća o napretku operativne provedbe Uredbe, koja između ostalog obuhvaćaju:

i.

internu pripremu, organizaciju i planiranje rada;

ii.

konkretne mjere za ostvarivanje obveze o razdvajanju funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija;

iii.

suradnju s drugim nadležnim nacionalnim tijelima ili nadležnim tijelima Unije;

iv.

eventualne prepreke s kojima se ESB suočio u pripremi svojih nadzornih zadaća;

v.

sve događaje koji izazivaju zabrinutost ili izmjene Kodeksa ponašanja.

ESB objavljuje godišnje izvješće na internetskoj stranici SSM-a. Djelokrug „adrese elektroničke pošte dežurne službe za informacije” proširit će se i na pitanja povezana s SSM-om, a ESB će zaprimljene povratne informacije prenijeti u dio internetske stranice SSM-a posvećen često postavljenim pitanjima i odgovorima.

2.   Saslušanja i povjerljive usmene rasprave

Predsjednik i Nadzorni odbor sudjeluju u redovnim javnim saslušanjima o provedbi nadzornih zadaća na zahtjev nadležnog odbora Parlamenta. Nadležni odbor Parlamenta i ESB postižu sporazum o rasporedu za dva takva saslušanja koja je potrebno održati tijekom sljedeće godine. Zahtjevi za promjenu dogovorenog rasporeda podnose se pisanim putem.

Osim toga, nadležni odbor Parlamenta može pozvati predsjednika Nadzornog odbora na dodatne ad hoc razmjene mišljenja o pitanjima u vezi s nadzorom.

Ako je to potrebno za izvršenje ovlasti Parlamenta na temelju UFEU-a ili prava Unije, predsjednik nadležnog odbora Parlamenta može zatražiti poseban povjerljivi sastanak s predsjednikom Nadzornog odbora, koji se podnosi u pisanom obliku i sadrži obrazloženje. Takvi se sastanci održavaju na zajednički dogovoreni datum.

Svi sudionici posebnih povjerljivih sastanaka dužni su poštovati zahtjeve (obveze) povjerljivosti jednake onima koje se primjenjuju na članove Nadzornog odbora i na nadzorno osoblje ESB-a.

Na temelju obrazloženog zahtjeva predsjednika Nadzornog odbora ili predsjednika nadležnog odbora Parlamenta i uz zajednički dogovor, redovnim saslušanjima, ad hoc razmjenama mišljenja i povjerljivim sastancima mogu prisustvovati predstavnici ESB-a u Nadzornom odboru ili viši članovi nadzornog osoblja (glavni direktori ili njihovi zamjenici).

Načelo otvorenosti institucija Unije u skladu s UFEU-om primjenjuje se i na SSM. Rasprava na posebnim povjerljivim sastancima odvija se u skladu s načelom otvorenosti i tumačenja bitnih okolnosti. Ona Podrazumijeva razmjenu povjerljivih informacija o provedbi nadzornih zadaća u okvirima utvrđenim pravom Unije. Otkrivanje informacija može biti ograničeno zakonski predviđenim ograničenjima povjerljivosti.

Osobe zaposlene u Parlamentu i ESB-u ne mogu objaviti informacije dobivene na radu povezanom sa zadaćama koje su ESB-u dodijeljene na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013, čak i nakon prestanka tih aktivnosti ili prekida radnog odnosa.

Redovita saslušanja, ad hoc razmjene mišljenja i povjerljivi sastanci mogu obuhvaćati sve aspekte djelovanja i funkcioniranja SSM-a obuhvaćene Uredbom (EU) br. 1024/2013.

Zapisnik povjerljivih sastanaka se ne sastavlja te se sastanci ne snimaju ni u kojem obliku. Ne daju se nikakve izjave za tisak ili druge medije. Svaki sudionik povjerljive rasprave svaki put potpisuje izjavu pod prisegom da sadržaj rasprava neće objavljivati trećim osobama.

Jedino predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik i potpredsjednici nadležnog odbora Parlamenta mogu prisustvovati povjerljivim sastancima. Predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika i potpredsjednika nadležnog odbora Parlamenta mogu pratiti po dva zaposlenika ESB-a, odnosno tajništva Parlamenta.

3.   Odgovaranje na pitanja

ESB pisanim putem odgovara na pitanja koja mu je Parlament postavio pisanim putem. Ta pitanja predsjedniku Nadzornog odbora prosljeđuje predsjednik nadležnog odbora Parlamenta. Na pitanja se odgovara što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od pet tjedana od njihovog prosljeđivanja ESB-u.

ESB i Parlament će na svojim internetskim stranicama odrediti poseban dio za gore navedena pitanja i odgovore.

4.   Pristup podacima

ESB nadležnom odboru Parlamenta obavezno dostavlja sveobuhvatan i sadržajan zapis o postupcima Nadzornog odbora koji omogućava razumijevanje rasprava, uključujući popis odluka s komentarima. U slučaju prigovora Upravnog vijeća na nacrt odluke Nadzornog odbora u skladu s člankom 26. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013, predsjednik ESB-a obavješćuje predsjednika nadležnog odbora Parlamenta o razlozima prigovora, a u skladu s obvezom poštovanja povjerljivosti iz ovog Sporazuma.

U slučaju likvidacije kreditne institucije, informacije koje nisu povjerljive i koje se odnose na tu kreditnu instituciju objavljuju se naknadno, nakon prestanka primjene ograničenja za davanje odgovarajućih informacija koja su vrijedila zbog zahtjeva povjerljivosti.

Naknade za nadzor i objašnjenje o njihovom izračunu objavljuju se na internetskoj stranici ESB-a.

ESB na svojoj stranici objavljuje vodič o praktičnoj provedbi nadzora.

5.   Čuvanje tajnih podataka i dokumenata ESB-a

Parlament provodi sigurnosne mjere i mehanizme koji odgovaraju razini osjetljivosti informacija i dokumenata ESB-a i o tome obavješćuje ESB. U svakom slučaju, objavljene informacije i dokumenti koristit će se samo za potrebe za koje su objavljeni.

Parlament od ESB-a traži pristanak za otkrivanje informacija dodatnim osobama ili institucijama, a Parlament i ESB surađuju u pravosudnim, administrativnim ili drugim postupcima u kojima se traži pristup takvim informacijama ili dokumentima. ESB može od Parlamenta zahtijevati, za sve ili samo određene kategorije objavljenih informacija ili dokumenata, da vodi popis osoba koje imaju pristup tim informacijama ili dokumentima.

II.   POSTUPCI ODABIRA

ESB određuje i objavljuje kriterije za izbor predsjednika Nadzornog odbora, uključujući ravnotežu kvalifikacija, poznavanja financijskih institucija i tržišta te iskustva u financijskom nadzoru i makro-bonitetnom nadzoru. Pri određivanju kriterija ESB teži najvišim profesionalnim standardima i vodi računa o potrebi očuvanja interesa Unije kao cjeline i raznolikosti sastava Nadzornog odbora.

Dva tjedna prije objave natječaja za radno mjesto od strane Upravnog vijeća ESB-a, nadležni odbor Parlamenta obavješćuje se o pojedinostima otvorenog postupka odabira, uključujući kriterije za odabir i poseban opis radnog mjesta, koje namjerava primijeniti za izbor predsjednika.

Upravno vijeće ESB-a obavješćuje nadležni odbor Parlamenta o sastavu skupine kandidata za mjesto predsjednika (o broju prijava, kombinaciji profesionalnih kvalifikacija, spolne i nacionalne ravnoteže itd.) te o načinu provjere skupa kandidata kako bi se sastavio uži izbor od barem dva kandidata, a zatim i utvrdio prijedlog ESB-a.

ESB nadležnom odboru Parlamenta dostavlja popis s užim izborom kandidata za mjesto predsjednika Nadzornog odbora. ESB navedeni popis dostavlja najmanje tri tjedna prije podnošenja prijedloga za imenovanje predsjednika.

Nadležni odbor Parlamenta može ESB-u postaviti pitanja o kriterijima za odabir i o užem izboru kandidata u roku od tjedan dana od primitka tog popisa. ESB na ta pitanja odgovara pisanim putem u roku od dva tjedna.

Postupak odobravanja obuhvaća sljedeće korake:

ESB svoje prijedloge za predsjednika i potpredsjednika prosljeđuje Parlamentu zajedno s pisanim obrazloženjima razloga za odluku.

Javno saslušanje predloženog predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora održava se u nadležnom odboru Parlamenta.

Parlament odluku o suglasnosti za kandidata kojeg je ESB predložio za predsjednika odnosno potpredsjednika donosi glasovanjem u nadležnom odboru i na plenarnoj sjednici. Parlament u pravilu nastoji, vodeći računa o svom rasporedu rada, tu odluku donijeti u roku od šest tjedana od prijedloga.

Ako prijedlog za predsjednika ne dobije suglasnost, ESB može donijeti odluku o predlaganju jednog od kandidata s popisa onih koji su se prijavili za to radno mjesto, ili ponoviti postupak odabira, što obuhvaća sastavljanje i objavu novog natječaja za radno mjesto.

ESB sve prijedloge za razrješenje predsjednika i potpredsjednika podnosi Parlamentu i za to daje obrazloženje.

Postupak davanja suglasnosti obuhvaća:

glasovanje u nadležnom odboru Parlamenta o nacrtu rezolucije; i

glasovanje na plenarnoj sjednici radi donošenja te rezolucije ili davanja prigovora na tu rezoluciju

Ako Parlament ili Vijeće obavijesti ESB da smatra da su uvjeti za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika Nadzornog odbora ispunjeni u smislu članka 26. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB u roku od četiri tjedna pisanim putem dostavlja svoje razloge.

III.   ISTRAGE

Ako Parlament osnuje Istražni odbor na temelju članka 226. UFEU-a i Odluke 95/167/EZ, Euratom, EZUČ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (4), ESB u skladu sa pravom Unije pomaže Istražnom odboru u obavljanju zadaća prema načelu lojalne suradnje.

Sve radnje Istražnog odbora u kojima sudjeluje ESB odvijaju se u okviru Odluke 95/167/EZ, Euratom, EZUČ.

ESB otvoreno surađuje u istrazi Parlamenta iz članka 20. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1024/2013 u istim okvirima koji se primjenjuju na Istražni odbor i uz poštovanje istih zahtjeva povjerljivosti koji su predviđeni ovim Sporazumom za povjerljive usmene sastanke (I.2.).

Na sve primatelje informacija koje se dostavljaju Parlamentu u okviru istraga, primjenjuju se isti zahtjevi povjerljivosti koji se primjenjuju na članove Nadzornog odbora i nadzornog osoblja ESB-a, a Parlament i ESB sporazumijevaju se o mjerama koje je potrebno provesti za osiguravane zaštite takvih informacija.

Ako zaštita javnog ili privatnog interesa iz Odluke 2004/258/EZ zahtijeva daljnje održavanje povjerljivosti, Parlament osigurava njezino održavanje i neće objaviti sadržaj takvih informacija.

Prava i obveze institucija i tijela Unije utvrđeni Odlukom 95/167/EZ, Euratom, EZUČ primjenjuju se, mutatis mutandis, na ESB.

Svaka zamjena Odluke 95/167/EZ, Euratom, EZUČ drugim pravnim aktom ili njegovom izmjenom dovodi do ponovnih pregovora o dijelu III. ovog Sporazuma. Do postizanja novog Sporazuma o određenim dijelovima, ovaj Sporazum ostaje na snazi, uključujući i Odluku 95/167/EZ, Euratom, EZUČ u verziji koja je bila na snazi na dan potpisivanja ovog Sporazuma.

IV.   KODEKS PONAŠANJA

Prije donošenja Kodeksa ponašanja iz članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB obavješćuje nadležni odbor Parlamenta o glavnim dijelovima Kodeksa ponašanja.

ESB na zahtjev nadležnog odbora Parlamenta pisanim putem obavješćuje Parlament o provedbi Kodeksa ponašanja. Isto tako, ESB obavješćuje Parlament o potrebi izmjene Kodeksa ponašanja.

Kodeksom ponašanja uređuju se pitanja sukoba interesa i osigurava se poštovanje pravila o razdvajanju nadzornih funkcija i funkcija monetarne politike.

V.   DONOŠENJE AKATA OD STRANE ESB-a

ESB pravovremeno obavješćuje nadležni odbor Parlamenta o postupcima (uključujući rokove) uspostavljenim za donošenje propisa, odluka, smjernica i preporuka ESB-a (dalje u tekstu: akti) koji podliježu javnom savjetovanju u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

ESB posebno obavješćuje nadležni odbor Parlamenta o načelima i vrstama pokazatelja koje obično koristi za sastavljanje akata i preporuka o politikama a s ciljem povećanja transparentnosti i dosljednosti politika.

ESB nadležnom odboru Parlamenta dostavlja nacrte akata prije početka postupka javnog savjetovanja. U slučaju kada Parlament dostavi komentare na akte, o tim se komentarima može doći do neformalne razmjene mišljenja s ESB-om. Neformalna razmjena mišljenja odvija se istodobno s javnim savjetovanjem koju ESB provodi u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

Nakon što ESB donese akt, dostavlja ga nadležnom odboru Parlamenta. ESB također redovito pisanim putem obavješćuje Parlament o izmjenama donesenih akata.

VI.   ZAVRŠNE ODREDBE

1.

Obje institucije svake tri godine ocjenjuju praktičnu provedbu ovog Sporazuma.

2.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 1024/2013 ili na dan nakon potpisivanja ovog Sporazuma, ovisno o tome što je nastupilo kasnije.

3.

Na obje se institucije primjenjuju obveze povjerljivosti informacija čak i nakon raskida ovog Sporazuma.

4.

Ovaj se Sporazum objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni i Bruxellesu 6. studenoga 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Europsku središnju banku

Predsjednik

M. DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Odluka 2004/258/EZ Europske središnje banke od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (ESB/2004/3) (SL L 80, 18.3.2004., str. 42.).

(3)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i investicijskih društava, kojom se izmjenjuje Direktiva 2002/87/EZ i stavljaju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(4)  Odluka 95/167/EZ, Euratom, EZUČ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. travnja 1995. o detaljnim odredbama o izvršavanju prava Europskog parlamenta na istragu (SL L 78, 6.4.1995., str. 1.).