28.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 354/90


DIREKTIVA 2013/53/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. studenoga 2013.

o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima (3) donesena je u okviru uspostave unutarnjeg tržišta kako bi se uskladile sigurnosne karakteristike rekreacijskih plovila u svim državama članicama i kako bi se uklonile prepreke trgovini rekreacijskim plovilima između država članica.

(2)

Direktiva 94/25/EZ prvotno je pokrivala samo rekreacijska plovila najmanje duljine trupa od 2,5 m i najveće duljine od 24 metra. Direktivom 2003/44/EZ Vijeća i Europskog parlamenta od 16. lipnja 2003. o izmjeni Direktive 94/25/EZ (4) područje primjene Direktive 94/25/EZ prošireno je na osobna plovila na vodomlazni pogon te su u izmijenjenu direktivu uključeni zahtjevi za zaštitom okoliša usvajanjem graničnih vrijednosti emisije ispušnih plinova (CO, HC, NOx i lebdećih čestica) i buke za porivne strojeve, kako za one s kompresijskim paljenjem, tako i za one s paljenjem iskrom.

(3)

Direktiva 94/25/EZ temelji se na načelima Novog pristupa, kako je utvrđeno Rezolucijom Vijeća od 7. svibnja 1985. o novom pristupu tehničkom usklađivanju i normama (5). Stoga se njome utvrđuju samo bitni zahtjevi za rekreacijska plovila, dok tehničke pojedinosti donose Europski odbor za normizaciju (CEN) i Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (6). Ispunjavanjem tako utvrđenih usklađenih normi, čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije, stvara se pretpostavka sukladnosti sa zahtjevima Direktive 94/25/EZ. Iskustvo je pokazalo da ta temeljna načela dobro funkcioniraju u tom sektoru te bi ih stoga trebalo zadržati, pa čak i dodatno promicati.

(4)

Međutim, razvoj događaja na tržištu u području tehnologije doveo je do nastanka novih problema u vezi s okolišnim zahtjevima Direktive 94/25/EZ. Da bi se uzeo u obzir taj razvoj događaja i pružila pojašnjenja u vezi s okvirom u kojem je dopušteno na tržište stavljati proizvode obuhvaćene ovom Direktivom, određene aspekte Direktive 94/25/EZ trebalo bi preispitati i ojačati te bi u interesu jasnoće tu direktivu trebalo staviti izvan snage i zamijeniti ovom Direktivom.

(5)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (7) utvrđuju se horizontalne odredbe o akreditaciji tijela za ocjenjivanje sukladnosti, o oznakama CE te o okviru nadzora nad tržištem Unije i kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Unije, a te se odredbe također primjenjuju na proizvode obuhvaćene ovom Direktivom.

(6)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda (8) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za potrebe zakonodavstva koje se temelji na načelima Novog pristupa. Da bi se osigurala sukladnost s ostalim sektorskim propisima koji se odnose na pojedine proizvode, primjereno je uskladiti određene odredbe ove Direktive s navedenom odlukom, u mjeri u kojoj sektorske posebnosti ne zahtijevaju drugačije rješenje. Stoga bi s navedenom odlukom trebalo uskladiti određene definicije, opće obveze gospodarskih subjekata, pretpostavku sukladnosti, pravila koja se odnose na oznaku CE, zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postupke njihova prijavljivanja te odredbe povezane s postupcima koji se primjenjuju na proizvode koji predstavljaju rizik. Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (9) utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kad one ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(7)

Da bi se gospodarskim subjektima i nacionalnim tijelima olakšalo razumijevanje i ujednačena primjena ove Direktive, trebalo bi pojasniti područje primjene i definicije Direktive 94/25/EZ. Posebno bi trebalo pojasniti da se amfibijska vozila izuzimaju iz područja primjene ove Direktive. Također je nužno pobliže naznačiti koje se vrste kanua i kajaka izuzimaju iz područja primjene ove Direktive i pojasniti da ova Direktiva obuhvaća samo osobna plovila na vodomlazni pogon namijenjena za sport i razonodu.

(8)

Također je primjereno definirati pojmove specifične za ovaj sektor, „plovilo građeno za osobnu upotrebu (samogradnja)”, „duljina trupa” i „privatni uvoznik”, kako bi se olakšalo razumijevanje i ujednačena primjena ove Direktive. Nužno je proširiti postojeću definiciju „porivnog stroja” kako bi obuhvatila i inovativna rješenja pogona.

(9)

Proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom koji su stavljeni na tržište Unije ili pušteni u upotrebu trebali bi biti u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije, dok bi gospodarski subjekti trebali biti odgovorni za sukladnost proizvoda u skladu sa svojim ulogama u lancu opskrbe, kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnog interesa, kao što su zdravlje i sigurnost te zaštita potrošača i okoliša, te kako bi se zajamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(10)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u lancu opskrbe i distribucije trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere da osiguraju da proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom uz pravilnu izradu i održavanje ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba, imovinu i okoliš, te da na tržište stavljaju samo proizvode koji su u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije. Ovom Direktivom trebala bi se utvrditi jasna i proporcionalna raspodjela obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta koji sudjeluje u lancu opskrbe i distribucije.

(11)

Budući da određene zadatke može izvršiti samo proizvođač, potrebno je napraviti jasnu razliku između proizvođača i subjekata u ostatku lanca distribucije. Također je potrebno jasno razlikovati uvoznika i distributera jer uvoznik unosi proizvode iz trećih zemalja na tržište Unije. Stoga bi uvoznik trebao zajamčiti da su navedeni proizvodi u skladu s primjenjivim zahtjevima Unije.

(12)

S obzirom na to da posjeduje detaljno znanje o postupku projektiranja i proizvodnje, proizvođač je u najboljem položaju za provedbu potpunog postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo i dalje ostati isključivo obveza proizvođača.

(13)

Potrebno je osigurati da su proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom koji se unose iz trećih zemalja na tržište Unije u skladu sa svim primjenjivim zahtjevima Unije, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja navedenih proizvoda. Stoga bi trebalo osigurati da uvoznici provjeravaju ispunjavaju li proizvodi koje stavljaju na tržište zahtjeve koji se primjenjuju te da na tržište ne stavljaju proizvode koji ne ispunjavaju navedene zahtjeve ili koji predstavljaju rizik. Iz istog bi razloga trebalo osigurati da uvoznici provjeravaju jesu li izvršeni postupci ocjenjivanja sukladnosti te jesu li oznake CE i dokumentacija koju su izradili proizvođači dostupni nadzornim tijelima u svrhu inspekcije.

(14)

Kada distributer proizvod obuhvaćen ovom Direktivom stavlja na raspolaganje na tržištu nakon što ga je proizvođač ili uvoznik stavio na tržište, trebao bi postupati s dužnom pažnjom da osigura da njegovo rukovanje proizvodom ne utječe negativno na sukladnost proizvoda. I od uvoznika i od distributera očekuje se posebna pažnja pri postupanju u vezi sa zahtjevima koji se primjenjuju na stavljanje proizvoda na tržište ili njegovo stavljanje na raspolaganje na tržištu.

(15)

Pri stavljanju na tržište proizvoda obuhvaćenog ovom Direktivom, uvoznici bi trebali na proizvodu navesti svoje ime i adresu na kojoj se s njima može stupiti u kontakt. Trebalo bi utvrditi odstupanja od ovog zahtjeva za slučajeve u kojima navođenje tih podataka nije moguće zbog veličine ili prirode sastavnih dijelova.

(16)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja proizvode pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom, ili mijenja proizvod na način koji bi mogao utjecati na njegovu sukladnost sa zahtjevima koji se primjenjuju, trebao bi se smatrati proizvođačem i preuzeti obveze proizvođača.

(17)

S obzirom na to da su bliski tržištu, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u aktivnosti nadzora tržišta koje provode nadležna nacionalna tijela te bi se trebali pripremiti na aktivno sudjelovanje tako da pružaju tim nadležnim tijelima sve potrebne podatke o određenom proizvodu.

(18)

Uvoz rekreacijskih plovila i osobnih plovila na vodomlazni pogon iz trećih zemalja u Uniju od strane fizičkih ili pravnih osoba s poslovnim nastanom unutar Unije je posebnost tog sektora. Međutim, Direktiva 94/25/EZ sadrži mali broj odredaba koje se primjenjuju ili bi se moglo smatrati da se primjenjuju na privatne uvoznike u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti (ocjenjivanje nakon izgradnje). Stoga je potrebno pojasniti koje su ostale obveze privatnih uvoznika, koje bi načelno trebale biti usklađene s obvezama proizvođača, uz neke iznimke povezane s nekomercijalnom prirodom njihovih aktivnosti.

(19)

Osiguranje sljedivosti proizvoda duž čitavog lanca opskrbe pomaže pojednostavljenju nadzora nad tržištem i čini ga učinkovitijim. Učinkoviti sustav sljedivosti olakšava tijelima za nadzor nad tržištem zadaću praćenja gospodarskih subjekata koji su nesukladne proizvode stavili na raspolaganje na tržištu.

(20)

Radi jasnoće i usklađenosti s ostalim direktivama Novog pristupa, nužno je izričito navesti da se proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom mogu staviti na tržište ili pustiti u upotrebu samo ako zadovoljavaju opće zahtjeve da ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba, imovinu i okoliš i samo ako zadovoljavaju bitne zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi.

(21)

Što se tiče motora prilagođenih za upotrebu u pomorstvu kao porivni strojevi, kod kojih je prvotni motor već homologiran u skladu s Direktivom 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (10), ili s Uredbom (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila (11), osobe koje prilagođavaju motore trebale bi se moći osloniti na dokaz o sukladnosti koji je izdao prvotni proizvođač motora, kada to prilagođavanje ne mijenja karakteristike ispušnih plinova.

(22)

Mogućnosti za daljnje smanjenje graničnih vrijednosti emisije ispušnih plinova motora rekreacijskih plovila ocijenjene su u izvještaju o mogućnostima daljnjeg poboljšanja ekoloških svojstava motora rekreacijskih plovila, podnesenom u skladu s člankom 2. Direktive 2003/44/EZ. U tom je izvješću zaključeno da je primjereno postaviti strože granične vrijednosti od onih predviđenih Direktivom 2003/44/EZ. Granične vrijednosti trebale bi biti utvrđene na razini koja odražava tehnički razvitak čišćih tehnologija brodskih motora te omogućava napredak prema usklađivanju graničnih vrijednosti emisija ispušnih plinova diljem svijeta. S druge strane, trebalo bi podignuti granične vrijednosti ugljikova monoksida (CO) da se omogući značajno smanjenje ostalih zagađivača zraka, da se uzme u obzir tehnološka izvedivost i postigne što brža provedba i istodobno osigurati prihvatljivost socioekonomskog utjecaja na ovaj gospodarski sektor.

(23)

Ovisno o vrsti goriva i snazi motora, trebalo bi upotrebljavati cikluse testiranja za brodske motore opisane u relevantnim usklađenim normama, a dok oni ne budu dostupni, one opisane u relevantnoj ISO normi, uzimajući u obzir vrijednosti određene u Prilogu I. dijelu B točki 2.3. Trebalo bi razviti cikluse testiranja za sve motore s izgaranjem koji su dio pogonskog sustava, uključujući hibridne instalacije.

(24)

Testna goriva koja se upotrebljavaju za ocjenjivanje sukladnosti plovila s graničnim vrijednostima emisije ispušnih plinova trebala bi odražavati sastav goriva koja se upotrebljavaju na relevantnom tržištu te bi se stoga za homologaciju u Europskoj uniji trebala upotrebljavati europska testna goriva. Međutim, budući da proizvođači iz trećih zemalja nemaju nužno pristup europskim referentnim gorivima, nužno je dopustiti nadležnim tijelima za homologaciju da prihvate testiranje motora drugim referentnim gorivima. Izbor referentnih goriva ipak bi trebao biti ograničen na specifikacije utvrđene u relevantnoj ISO normi da bi se osigurala kvaliteta i usporedivost rezultata testova.

(25)

U cilju doprinosa zaštiti morskog okoliša, primjereno je donijeti zahtjev kojim se propisuje obvezna ugradnja spremnika otpadnih voda u plovila opremljena zahodom.

(26)

Statistike pomorskih nezgoda pokazuju da je rizik prevrtanja nastanjivih višetrupnih rekreacijskih plovila nizak. Unatoč ovom niskom riziku, primjereno je smatrati da rizik prevrtanja nastanjivih višetrupnih rekreacijskih plovila postoji i, ako je takvo prevrtanje moguće, ona bi u slučaju prevrnuća trebala ostati u plutajućem stanju, a evakuacija bi trebala biti izvediva u praksi.

(27)

U skladu s načelom supsidijarnosti, odredbe ove Direktive ne bi smjele utjecati na pravo država članica da za plovidbu u određenim vodama propišu zahtjeve koje smatraju nužnima za zaštitu okoliša, uključujući zaštitu od zagađenja bukom, za strukturu plovnih putova i osiguranje sigurnosti plovnih putova, pod uvjetom da te odredbe ne zahtijevaju preinaku plovila koje je u sukladnosti s ovom Direktivom i da su te odredbe opravdane i proporcionalne s ciljevima koje treba postići.

(28)

Oznaka CE, koja označuje sukladnost proizvoda, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela kojima se upravlja oznakama CE utvrđena su u Uredbi (EZ) br. 765/2008. Pravila o stavljanju oznake CE na plovilo, sastavne dijelove i porivne strojeve trebalo bi utvrditi u ovoj Direktivi. Primjereno je proširiti obvezu stavljanja oznake CE također na sve ugrađene brodske motore i krmene propulzore bez integralnog ispuha za koje se smatra da ispunjavaju bitne zahtjeve iz ove Direktive.

(29)

Od presudne je važnosti razjasniti proizvođačima, privatnim uvoznicima i korisnicima da stavljanjem oznake CE na proizvod proizvođač izjavljuje da je proizvod u skladu sa svim primjenjivim zahtjevima te da preuzima potpunu odgovornost za njega.

(30)

Oznaka CE trebala bi biti jedina oznaka sukladnosti koja pokazuje da je proizvod obuhvaćen ovom Direktivom sukladan s zakonodavstvom Unije o usklađivanju. Međutim, trebale bi se dopustiti i druge oznake pod uvjetom da pridonose poboljšanju zaštite potrošača, a nisu obuhvaćene zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

(31)

Da bi se osiguralo poštovanje bitnih zahtjeva, nužno je utvrditi primjerene postupke ocjenjivanja sukladnosti kojih se proizvođač mora pridržavati. Ti postupci trebali bi se utvrditi na temelju modula ocjenjivanja sukladnosti iz Odluke br. 768/2008/EZ. Ti postupci trebali bi se osmisliti uzimajući u obzir stupanj rizika koji mogu predstavljati plovila, motori i sastavni dijelovi. Stoga bi svaku kategoriju suglasnosti trebalo upotpuniti primjerenim postupkom ili izborom između nekoliko ekvivalentnih postupaka.

(32)

Iskustvo je pokazalo da je primjereno dopustiti širi raspon modula ocjenjivanja sukladnosti za sastavne dijelove. Što se tiče ocjenjivanja sukladnosti zahtjeva u vezi s emisijom ispušnih plinova i emisijom buke, trebalo bi razlikovati slučajeve gdje su korištene usklađene norme i gdje one nisu korištene jer je u posljednjem slučaju opravdano zahtijevati stroži postupak ocjenjivanja sukladnosti. Nadalje, trebalo bi ukinuti mogućnost korištenja podataka o referentnom brodu za testiranje emisija buke, koja je suvišna jer se ne upotrebljava u praksi.

(33)

Da bi podaci o prihvatljivom radnom okruženju plovila bili jasni, nazivi projektnih kategorija plovila trebali bi se temeljiti samo na bitnim okolišnim uvjetima za plovidbu, to jest snazi vjetra i značajnoj valnoj visini. Četiri projektne kategorije, A, B, C i D, za potrebe projekta navode raspone snage vjetra i značajnu valnu visinu s pojašnjenjima.

(34)

Direktiva 94/25/EZ sadrži pravila o ocjenjivanju rekreacijskih plovila nakon izgradnje koje provodi bilo koja fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja stavlja proizvod na tržište ili ga pušta u upotrebu u slučaju da proizvođač ne ispunjava obveze u pogledu sukladnosti proizvoda s tom direktivom. Radi usklađenosti, primjereno je proširiti područje primjene ocjenjivanja nakon izgradnje tako da obuhvaća ne samo rekreacijska plovila nego i osobna plovila na vodomlazni pogon. Radi jasnoće, trebalo bi pobliže naznačiti u kojim se situacijama može upotrebljavati ocjenjivanje nakon izgradnje. Nadalje, u slučaju uvoza, njegovo korištenje trebalo bi se ograničiti na nekomercijalni uvoz od strane privatnih uvoznika kako bi se spriječila zloporaba ocjenjivanja nakon izgradnje u komercijalne svrhe. Također je potrebno obveze osobe koja traži ocjenjivanje nakon izgradnje proširiti na dostavljanje dokumenata prijavljenom tijelu da bi se osiguralo pouzdano ocjenjivanje sukladnosti proizvoda od strane prijavljenog tijela.

(35)

Budući da je nužno zajamčiti jednako visok stupanj učinkovitosti tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom na cjelokupnom području Unije i budući da bi sva takva tijela trebala obavljati svoju funkciju na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja, trebali bi se utvrditi obvezni zahtjevi za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena za pružanje usluga ocjenjivanja sukladnosti u okviru ove Direktive.

(36)

Kako bi se osigurala dosljedna razina kvalitete prilikom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom, potrebno je ne samo utvrditi zahtjeve koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena, već je istodobno potrebno utvrditi zahtjeve koje moraju ispuniti tijela koja provode prijavljivanje, kao i ostala tijela koja sudjeluju u ocjenjivanju, prijavljivanju i nadziranju prijavljenih tijela.

(37)

Uredba (EZ) br. 765/2008 nadopunjuje i ojačava postojeći okvir za nadzor tržišta proizvoda obuhvaćenih zakonodavstvom Unije o usklađivanju, uključujući proizvode obuhvaćene ovom Direktivom. Stoga bi države članice trebale organizirati i provesti nadzor tržišta tih proizvoda u skladu s tom uredbom i, gdje je to primjenjivo, u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (12).

(38)

Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme obrade podataka, potrebno je poboljšati postojeći postupak zaštitnih mjera koji dopušta Komisiji da ispita jesu li mjere koje je poduzela neka država članica protiv proizvoda koje smatra nesukladnima opravdane, s ciljem povećanja učinkovitosti i korištenja stručnog znanja dostupnog u državama članicama.

(39)

Postojeći sustav trebalo bi upotpuniti postupkom koji dopušta zainteresiranim strankama da budu obaviještene o mjerama koje se poduzimaju u vezi s proizvodima obuhvaćenima ovom Direktivom koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa. Također bi trebalo dopustiti tijelima za nadzor tržišta da, u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima, djeluju u ranijoj fazi u odnosu na navedene proizvode.

(40)

U slučaju kada su države članice i Komisija suglasne u vezi s opravdanjem mjere koju poduzima država članica, ne bi se trebalo zahtijevati daljnje posredovanje Komisije.

(41)

Da bi se uzeo u obzir razvoj tehničkog znanja i novih znanstvenih spoznaja, Komisiji bi se trebala delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za izmjene Priloga I. dijela B točaka 2.3, 2.4 i 2.5, kao i odjeljka 3. i Priloga I. dijela C odjeljka 3. te priloga V., VII. i IX. To će Komisiji ubuduće omogućiti da uvede cikluse testiranja za hibridne motore i testne mješavine biogoriva u tablicu testnih goriva nakon što ta testna goriva budu prihvaćena na međunarodnoj razini. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(42)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (13).

(43)

Savjetodavni postupak trebalo bi koristiti za donošenje provedbenih akata koji zahtijevaju od države članice koja provodi prijavljivanje da poduzme nužne korektivne mjere prema prijavljenim tijelima koja ne ispunjavaju ili su prestala ispunjavati zahtjeve za njihovo prijavljivanje.

(44)

Postupak ispitivanja trebalo bi koristiti za donošenje provedbenih akata koji osiguravaju da se ova Direktiva primjenjuje na ujednačen način, pogotovo u pogledu dodatnih odredbi utvrđenih u članku 24. o postupcima ocjenjivanja sukladnosti i u pogledu zahtjeva u vezi s projektnim kategorijama plovila, identifikacijom plovila, pločicom graditelja, priručnikom za vlasnika, plinskim sustavom, sprečavanjem ispuštanja, upitnikom za izvješćivanje i navigacijskim svjetlima.

(45)

Komisija bi trebala putem provedbenih akata i s obzirom na njihovu posebnu narav, bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, odrediti jesu li mjere koje su države članice poduzele u vezi s proizvodom koji predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, za imovinu ili okoliš opravdane ili ne.

(46)

Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada, u valjano utemeljenim slučajevima povezanima s ocjenjivanjem sukladnosti, projektnim kategorijama plovila, navigacijskim svjetlima, sprečavanjem ispuštanja i plinskim napravama, koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, za imovinu ili okoliš, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(47)

U skladu s uvriježenom praksom, odbor uspostavljen na temelju ove Direktive može igrati korisnu ulogu u ispitivanju pitanja koja se tiču primjene ove Direktive, a koja postavlja ili njegov predsjednik ili predstavnik države članice, u skladu sa svojim poslovnikom.

(48)

Da bi se zajamčilo praćenje i učinkovitost ove Direktive, trebalo bi države članice trebale bi ispuniti upitnik o primjeni ove Direktive. Komisija bi tada trebala sastaviti i objaviti izvješće o primjeni ove Direktive.

(49)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za povredu ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(50)

Da bi se proizvođačima i drugim gospodarskim subjektima dalo dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima iz ove Direktive, potrebno je osigurati dovoljno dugo prijelazno razdoblje nakon stupanja na snagu ove Direktive tijekom kojeg se na tržište još uvijek mogu stavljati proizvodi sukladni s Direktivom 94/25/EZ.

(51)

Da bi se malim i srednjim proizvođačima izvanbrodskih porivnih strojeva s paljenjem iskrom snage jednake ili manje od 15 kW olakšala primjena ove Direktive te da bi im se omogućilo da se prilagode novim zahtjevima, primjereno je predvidjeti poseban prijelazni period za te proizvođače.

(52)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest osiguravanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja i sigurnosti te zaštite okoliša, uz istodobno jamčenje funkcioniranja unutarnjeg tržišta na temelju usklađenih zahtjeva za proizvode obuhvaćene ovom Direktivom i minimalnih zahtjeva za nadzor tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se zbog njegovog opsega i učinka može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(53)

Direktivu 94/25/EZ stoga bi trebalo staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju zahtjevi za projektiranje i proizvodnju proizvoda navedenih u članku 2. stavku 1. te pravila o njihovom slobodnom kretanju unutar Unije.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na sljedeće proizvode:

(a)

rekreacijska plovila i djelomično dovršena rekreacijska plovila;

(b)

osobna plovila na vodomlazni pogon i djelomično dovršena osobna plovila na vodomlazni pogon;

(c)

sastavne dijelove navedene u Prilogu II. ako se odvojeno stavljaju na tržište Unije, dalje u tekstu „sastavni dijelovi”;

(d)

porivne strojeve koji su ugrađeni ili su posebno namijenjeni ugradnji na plovilo ili u njega;

(e)

porivne strojeve ugrađene na plovilo ili u njega koji podliježu značajnim preinakama motora;

(f)

plovila koja podliježu značajnim preinakama plovila.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na sljedeće proizvode:

(a)

u pogledu zahtjeva projektiranja i izgradnje propisanih u Prilogu I. dijelu A:

i.

plovila namijenjena isključivo za utrke, uključujući plovila za veslačke utrke i trening, koje je kao takve označio proizvođač;

ii.

kanue i kajake, projektirane za pokretanje isključivo na ljudski pogon, gondole i pedaline;

iii.

daske za jedrenje, projektirane isključivo za pokretanje na vjetreni pogon i za upravljanje od strane jedne ili više osoba koje stoje;

iv.

daske za jahanje na valovima;

v.

originalna povijesna plovila i pojedinačne replike projektirane prije 1950., građene pretežito od izvornih materijala i označene kao takve od strane proizvođača;

vi.

eksperimentalna plovila, pod uvjetom da se ne stavljaju na tržište Unije;

vii.

plovila građena za vlastite potrebe graditelja (samogradnje), pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na tržište Unije tijekom razdoblja od pet godina od puštanja plovila u upotrebu;

viii.

plovila posebno namijenjena za uporabu s posadom i za komercijalni prijevoz putnika, ne dovodeći u pitanje stavak 3., bez obzira na broj putnika;

ix.

ronilice;

x.

lebdjelice;

xi.

hidrokrilna plovila;

xii.

plovila na parni pogon s vanjskim izgaranjem koja se kao pogonskim gorivom koriste ugljenom, drvom, uljem ili plinom;

xiii.

amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu;

(b)

u pogledu zahtjeva za emisiju ispušnih plinova propisanih u Prilogu I. dijelu B:

i.

porivne strojeve koji su ugrađeni ili su posebno namijenjeni ugradnji na sljedeće proizvode:

plovila namijenjena isključivo za utrke i koje je kao takve označio proizvođač;

eksperimentalna plovila, pod uvjetom da se ne stavljaju na tržište Unije;

plovila posebno namijenjena za uporabu s posadom i za komercijalni prijevoz putnika, ne dovodeći u pitanje stavak 3., bez obzira na broj putnika;

ronilice;

lebdjelice;

hidrokrilna plovila;

amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu;

ii.

originalne i pojedinačne replike povijesnih porivnih strojeva izrađenih prema nacrtima prije 1950. koje nisu serijski proizvedene te su postavljene na plovilo navedeno u točki (a) podtočkama v. ili vii.;

iii.

porivne strojeve građene za vlastite potrebe graditelja, pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na tržište Unije tijekom razdoblja od pet godina od puštanja plovila u upotrebu;

(c)

u pogledu zahtjeva u vezi s emisijom buke propisanih u Prilogu I. dijelu C:

i.

sva plovila navedena u točki (b);

ii.

plovila građena za vlastite potrebe graditelja (samogradnje), pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na tržište Unije tijekom razdoblja od pet godina od puštanja plovila u upotrebu.

3.   Činjenica da se isto plovilo također može upotrijebiti za iznajmljivanje ili sportsko i rekreacijsko osposobljavanje ne isključuje plovilo iz područja primjene ove Direktive kada se stavlja na tržište Unije u rekreacijske svrhe.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„plovilo” znači bilo koje rekreacijsko plovilo ili osobno plovilo na vodomlazni pogon;

2.

„rekreacijsko plovilo” znači bilo koje plovilo bilo koje vrste, isključujući osobno plovilo na vodomlazni pogon, namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 m do 24 m, neovisno o vrsti pogona;

3.

„osobno plovilo na vodomlazni pogon” znači plovilo namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa manje od 4 m, opremljeno porivnim strojem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirano tako da njime upravlja jedna ili više osoba koje sjede, stoje ili kleče na trupu, a ne unutar trupa;

4.

„plovilo građeno za vlastite potrebe graditelja (samogradnja)” znači plovilo koje je pretežito izgradio njegov budući korisnik za vlastite potrebe;

5.

„porivni stroj” znači svaki motor s unutarnjim izgaranjem s paljenjem iskrom ili kompresijskim paljenjem koji se upotrebljava izravno ili neizravno u svrhu poriva plovila;

6.

„značajnija preinaka motora” znači preinaka porivnog stroja koja potencijalno može prouzročiti da motor prekorači granične vrijednosti emisije propisane u Prilogu I. dijelu B ili poveća nazivnu snagu motora za više od 15 %;

7.

„značajnija preinaka plovila” znači preinaka plovila koja mijenja vrstu pogona plovila, uključuje značajniju preinaku motora ili mijenja plovilo u tolikoj mjeri da ono možda neće ispuniti temeljne sigurnosne i okolišne zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi;

8.

„vrsta pogona” znači metoda kojom se pokreće plovilo;

9.

„porodica motora” znači proizvođačevo razvrstavanje motora koji prema projektu imaju slične osobine emisije ispušnih plinova ili buke;

10.

„duljina trupa” znači duljina trupa mjerena u skladu s usklađenom normom.

11.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka proizvoda za distribuiranje, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru komercijalne djelatnosti, s plaćanjem ili bez plaćanja;

12.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Unije;

13.

„puštanje u upotrebu” znači prva upotreba proizvoda obuhvaćenog ovom Direktivom unutar Unije od strane krajnjeg korisnika;

14.

„proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili za koju se takav proizvod projektira ili proizvede te koja stavlja taj proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

15.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije, koju je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

16.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja stavlja proizvod iz treće zemlje na tržište Unije;

17.

„privatni uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja u okviru nekomercijalne djelatnosti uvozi proizvod iz treće zemlje na tržište Unije s namjerom da ga pusti u upotrebu za vlastite potrebe;

18.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u lancu opskrbe, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;

19.

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

20.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je definirana u članku 2. točki 1. podtočki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

21.

„akreditacija” znači akreditacija kako je definirana u članku 2. točki 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

22.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano u članku 2. točki 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

23.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni zahtjevi ove Direktive koji se odnose na proizvod;

24.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti, uključujući umjeravanje, testiranje, potvrđivanje i pregled;

25.

„opoziv” znači svaka mjera usmjerena na postizanje povratka proizvoda koji je već dostupan krajnjem korisniku;

26.

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprječavanje da proizvod u lancu opskrbe bude dostupan na tržištu;

27.

„nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju javna tijela kako bi osigurala da proizvodi ispunjavaju zahtjeve koji se primjenjuju utvrđene zakonodavstvom Unije o usklađivanju te da ne ugrožavaju zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

28.

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je proizvod sukladan sa zahtjevima koji se primjenjuju utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje;

29.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište.

Članak 4.

Bitni zahtjevi

1.   Proizvodi iz članka 2. stavka 1. mogu se staviti na raspolaganje ili pustiti u upotrebu samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba, imovinu i okoliš uz pravilno održavanje i upotrebu u skladu s predviđenom namjenom, i samo pod uvjetom da ispunjavaju važeće bitne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Države članice osiguravaju da se proizvodi iz članka 2. stavka 1. ne stavljaju na raspolaganje na tržištu niti puštaju u upotrebu ako nisu u skladu sa zahtjevima iz stavka 1.

Članak 5.

Nacionalne odredbe u vezi s plovidbom

Ova Direktiva ne sprečava države članice da za plovidbu u određenim vodama donesu odredbe za zaštitu okoliša, strukturu plovnih putova i za osiguranje sigurnosti plovnih putova, pod uvjetom da te odredbe ne zahtijevaju preinaku plovila koje je sukladno s ovom Direktivom i da su te odredbe opravdane i proporcionalne.

Članak 6.

Slobodno kretanje

1.   Države članice ne sprečavaju da se plovila sukladna s ovom Direktivom stave na raspolaganje na tržištu ili, ne dovodeći u pitanje članak 5., puste u upotrebu na njihovom državnom području.

2.   Države članice ne sprečavaju da se na raspolaganje na tržištu stave djelomično dovršena plovila ako proizvođač ili uvoznik izjave, u skladu s Prilogom III., da će ih dovršiti netko drugi.

3.   Države članice ne sprečavaju da se stave na raspolaganje na tržištu ili puste u upotrebu sastavni dijelovi sukladni s ovom Direktivom koji su namijenjeni ugradnji u plovilo, u skladu s izjavom proizvođača ili uvoznika iz članka 15.

4.   Države članice ne sprečavaju da se stave na raspolaganje na tržištu ili puste u upotrebu sljedeći porivni strojevi:

(a)

motori, ugrađeni ili ne u plovilo, sukladni s ovom Direktivom;

(b)

motori, ugrađeni u plovilo i homologirani u skladu s Direktivom 97/68/EZ sukladni sa stupnjem III A, stupnjem III B ili stupnjem IV graničnih vrijednosti emisija za motore s kompresijskim paljenjem, koji se ne upotrebljavaju za pogon plovila na unutarnjim plovnim putovima, lokomotiva i motornih vlakova, kako je predviđeno u Prilogu I. točki 4.1.2. navedene direktive, sukladni s ovom Direktivom, izuzevši zahtjeve za emisiju ispušnih plinova propisane u Prilogu I. dijelu B;

(c)

motori ugrađeni u plovilo i homologirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009, sukladni s ovom Direktivom, izuzevši zahtjeve za emisiju ispušnih plinova propisane u Prilogu I. dijelu B.

Točke (b) i (c) prvog podstavka primjenjuju se podložno uvjetu da prilikom prilagođavanja motora za ugradnju u plovilo, osoba koja ga prilagođava osigurava da se u potpunosti uzimaju u obzir podaci i druge dostupne informacije od proizvođača motora kako bi se osiguralo da će taj motor, nakon ugradnje u skladu s uputama za ugradnju koje dostavlja osoba koja prilagođava motor, i dalje ispunjavati zahtjeve za emisiju ispušnih plinova iz Direktive 97/68/EZ ili Uredbe (EZ) br. 595/2009, prema izjavi proizvođača motora. Osoba koja prilagođava motor izjavljuje, kako je navedeno u članku 15., da će motor prema izjavi proizvođača motora i dalje ispunjavati zahtjeve za emisiju ispušnih plinova iz Direktive 97/68/EZ ili Uredbe (EZ) br. 595/2009 prilikom ugradnje u skladu s uputama za ugradnju koje dostavlja osoba koja prilagođava motor.

5.   Države članice ne sprečavaju da se na sajmovima, izložbama i sličnim događanjima izlažu i proizvodi iz članka 2. stavka 1. koji nisu sukladni s ovom Direktivom pod uvjetom da je vidljivim znakom jasno označeno da takvi proizvodi nisu sukladni s ovom Direktivom te da ne mogu biti stavljeni na raspolaganje niti pušteni u upotrebu u Uniji dok se ne usklade sa zahtjevima ove Direktive.

POGLAVLJE II.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PRIVATNIH UVOZNIKA

Članak 7.

Obveze proizvođača

1.   Prilikom stavljanja svojih proizvoda na tržište, proizvođači osiguravaju da je njihov proizvod projektiran i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 4. stavku 1. i u Prilogu I.

2.   Proizvođači izrađuju tehničku dokumentaciju u skladu s člankom 25. te provode ili osiguravaju provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda u skladu s člancima od 19. do 22. i člankom 24.

U slučaju kada je sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima dokazana navedenim postupkom, proizvođači sastavljaju izjavu, kako je navedeno u članku 15., te označavaju i stavljaju oznaku CE, kao što je utvrđeno u člancima 17. i 18.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i kopiju izjave, kako je navedeno u članku 15., 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci u cilju održanja sukladnosti proizvodne serije. Promjene u oblikovanju ili karakteristikama proizvoda te promjene u usklađenim normama na temelju kojih je objavljena sukladnost proizvoda na primjeren se način uzimaju u obzir.

Kada se to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođač provodi testiranje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuje i prema potrebi vodi evidenciju o pritužbama, nesukladnim proizvodima i opozivima proizvoda te obavješćuje distributere o svakom takvom praćenju.

5.   Proizvođači osiguravaju da njihov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kada to ne dopušta veličina ili priroda sastavnih dijelova, da se traženi podaci navode na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod.

6.   Proizvođači na proizvodu ili, kada to nije moguće, na ambalaži proizvoda ili u dokumentu koji prati proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu. Adresa sadržava jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem.

7.   Proizvođači osiguravaju da je uz proizvod priložen priručnik za vlasnika s uputama i informacijama o sigurnosti na jeziku ili jezicima koji su lako razumljivi potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, na način na koji je utvrdila dotična država članica.

8.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju sve potrebne korektivne mjere kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, proizvođači bez odgode o tome obavješćuju nadležna nacionalna tijela one države članice u kojoj su navedeni proizvod stavili na raspolaganje na tržištu, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Proizvođači na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela pružaju sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda, na jeziku koji to tijelo može lako razumjeti. Također surađuju s navedenim tijelom na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Članak 8.

Ovlašteni zastupnici

1.   Izdavanjem pisanog ovlaštenja proizvođač može imenovati ovlaštenog zastupnika.

2.   Obveze utvrđene u članku 7. stavku 1. i sastavljanje tehničke dokumentacije nisu dio ovlaštenja ovlaštenog zastupnika.

3.   Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće specificirane u ovlaštenju koje je dobio od proizvođača. Tim se ovlaštenjem ovlaštenom zastupniku omogućava najmanje sljedeće:

(a)

da čuva kopiju izjave, kako je navedeno u članku 15., i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nacionalnim nadzornim tijelima tijekom 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište;

(b)

da na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavi sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda;

(c)

da surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu uklanjanja rizika koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem.

Članak 9.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici na tržište Unije stavljaju samo sukladne proizvode.

2.   Prije stavljanja proizvoda na tržište, uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti. Oni također osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju kojom dokazuje da proizvod nosi oznaku CE, kako je navedeno u članku 17., i da su uz njega priloženi svi potrebni dokumenti u skladu s člankom 15. i Prilogom I. dijelom A točkom 2.5., Prilogom I. dijelom B točkom 4. i Prilogom I. dijelom C točkom 2., te da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve utvrđene u članku 7. stavcima 5. i 6.

U slučaju kada uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 4. stavku 1. i u Prilogu I., ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

3.   Uvoznici na proizvodu ili, u slučaju sastavnih dijelova gdje to nije moguće, na ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu.

4.   Uvoznici osiguravaju da je uz proizvod priložen priručnik za vlasnika s uputama i informacijama o sigurnosti na jeziku ili jezicima koji su lako razumljivi potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, na način koji je utvrdila dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost sa zahtjevima iz članka 4. stavka 1. i Priloga I.

6.   Kada se to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici provode testiranje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuju i prema potrebi vode evidenciju o pritužbama, nesukladnim proizvodima i opozivima proizvoda te obavješćuju distributera o takvom praćenju.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju sve potrebne korektivne mjere kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, uvoznici bez odgode o tome obavješćuju nadležna nacionalna tijela one države članice u kojoj su navedeni proizvod stavili na raspolaganje na tržištu, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici tijekom 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište čuvaju kopiju izjave, kako je navedeno u članku 15., na raspolaganju tijelima za nadzor tržišta i osiguravaju da tehnička dokumentacija bude raspoloživa tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Uvoznici na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela osiguravaju sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda, na jeziku lako razumljivom tom tijelu. Također surađuju s navedenim tijelom na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Članak 10.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju proizvod na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržište, distributeri provjeravaju je li proizvod označen oznakom CE, kako je navedeno u članku 17., jesu li uz njega priloženi dokumenti koji se zahtijevaju u članku 7. stavku 7., članku 15., Prilogu I. dijelu A točki 2.5., Prilogu I. dijelu B točki 4. i Prilogu I. dijelu C točki 2., kao i upute i informacije o sigurnosti na jeziku ili jezicima koji su lako razumljivi potrošačima i drugim krajnjim korisnicima unutar one države članice u kojoj će se proizvod staviti na tržište, te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 7. stavcima 5. i 6. i članku 9. stavku 3.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 4. stavku 1. i u Prilogu I., ne smije staviti proizvod na raspolaganje na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i tijela za nadzor tržišta.

3.   Distributeri osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost sa zahtjevima iz članka 4. stavka 1. i Priloga I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu s ovom Direktivom, osiguravaju poduzimanje svih potrebnih korektivnih mjera kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, distributeri bez odgode o tome obavješćuju nadležna nacionalna tijela one države članice u kojoj su navedeni proizvod stavili na raspolaganje na tržištu, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Distributeri na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu osiguravaju sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda. Oni surađuju s navedenim tijelom, na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Članak 11.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem u smislu ove Direktive te podliježu obvezama proizvođača na temelju članka 7. kada proizvod stavljaju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili kada proizvod koji je već stavljen na tržište preinačuju na način koji može utjecati na njegovu sukladnost sa zahtjevima ove Direktive.

Članak 12.

Obveze privatnih uvoznika

1.   Ako proizvođač ne ispunjava obveze u vezi sa sukladnosti proizvoda s ovom Direktivom, privatni uvoznik, prije puštanja proizvoda u upotrebu, osigurava da je proizvod projektiran i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 4. stavku 1. i Prilogu I. te ispunjava ili osigurava ispunjavanje obveza proizvođača utvrđenih u članku 7. stavcima 2., 3., 7. i 9.

2.   Ako od proizvođača ne može dobiti propisanu tehničku dokumentaciju, privatni uvoznik osigurava njezinu izradu na temelju prikladnog stručnog znanja.

3.   Privatni uvoznik osigurava da su na proizvodu navedeni ime i adresa prijavljenog tijela koje je provelo ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 13.

Identifikacija gospodarskih subjekata

1.   Na zahtjev tijela za nadzor tržišta, gospodarski subjekti daju podatke o identitetu:

(a)

svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio proizvod;

(b)

svakog gospodarskog subjekta kojemu su isporučili proizvod.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju dostaviti informacije iz prvog podstavka tijekom 10 godina nakon što im je proizvod isporučen i tijekom 10 godina nakon što su oni isporučili proizvod.

2.   Na zahtjev tijela za nadzor tržišta, privatni uvoznici daju podatke o identitetu gospodarskog subjekta koji im je isporučio proizvod.

Privatni uvoznici moraju biti u stanju dostaviti informacije iz prvog podstavka tijekom 10 godina nakon što im je proizvod isporučen.

POGLAVLJE III.

SUKLADNOST PROIZVODA

Članak 14.

Pretpostavka sukladnosti

Smatra se da su proizvodi koji su u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima upute na koje su objavljene u Službenom listu Europske unije također u skladu sa zahtjevima obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima, utvrđenima u članku 4. stavku 1. i Prilogu I.

Članak 15.

EU izjava o sukladnosti i izjava u skladu s Prilogom III.

1.   U EU izjavi o sukladnosti navodi se da je dokazano ispunjenje zahtjeva navedenih u članku 4. stavku 1. i Prilogu I. ili zahtjeva navedenih u članku 6. stavku 4. točkama (b) ili (c).

2.   EU izjava o sukladnosti ima oglednu strukturu utvrđenu u Prilogu IV. ovoj Direktivi, sadrži elemente navedene u relevantnim modulima utvrđenima u Prilogu II. Odluci br. 768/2008/EZ, kao i u Prilogu V. ovoj Direktivi, te se redovito ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije je tržište proizvod stavljen na raspolaganje ili pušten u upotrebu.

3.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti, privatni uvoznik ili osoba koja prilagođava motor, kako je navedeno u članku 6. stavku 4. točkama (b) i (c), preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda.

4.   EU izjava o sukladnosti iz stavka 3. prilaže se sljedećim proizvodima kada se stavljaju na raspolaganje na tržištu ili se puštaju u upotrebu:

(a)

plovilima;

(b)

sastavnim dijelovima ako se odvojeno stavljaju na tržište;

(c)

porivnim strojevima.

5.   Izjava proizvođača ili uvoznika utvrđena u Prilogu III. za djelomično dovršena plovila sadrži elemente navedene u tom Prilogu i prilaže se djelomično dovršenim plovilima. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čijem je tržištu proizvod stavljen na raspolaganje.

Članak 16.

Opća načela stavljanja oznake CE

Oznaka CE podliježe općim načelima utvrđenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 17.

Proizvodi podložni stavljanju oznake CE

1.   Sljedeći proizvodi podliježu stavljanju oznake CE kad se stavljaju na raspolaganje na tržištu ili se puštaju u upotrebu:

(a)

plovila;

(b)

sastavni dijelovi;

(c)

porivni strojevi.

2.   Države članice pretpostavljaju da su proizvodi iz stavka 1. koji nose oznaku CE sukladni s ovom Direktivom.

Članak 18.

Pravila i uvjeti stavljanja oznake CE

1.   Oznaka CE stavlja se na proizvode iz članka 17. stavka 1. tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. U slučaju sastavnih dijelova, kada navedeno zbog veličine ili naravi proizvoda nije moguće ili opravdano, oznaka se stavlja na ambalažu i u priložene dokumente. U slučaju plovila, oznaka CE stavlja se na pločicu graditelja plovila koja je postavljena odvojeno od identifikacijskog broja plovila. U slučaju porivnog stroja, oznaka CE stavlja se na motor.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što je proizvod stavljen na tržište ili pušten u upotrebu. Oznaka CE i identifikacijski broj iz stavka 3. mogu biti popraćeni piktogramom ili bilo kojom drugom oznakom kojom se naznačuje poseban rizik ili način upotrebe.

3.   Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela ako je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje ili u ocjenjivanje nakon izgradnje.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputama, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, ili osoba navedena u članku 19. stavcima 2., 3. ili 4.

POGLAVLJE IV.

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 19.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti koji se primjenjuju

1.   Proizvođač primjenjuje postupke utvrđene u modulima iz članaka 20., 21. i 22. prije stavljanja na tržište proizvoda iz članka 2. stavka 1.

2.   Privatni uvoznik primjenjuje postupak iz članka 23. prije puštanja u upotrebu proizvoda iz članka 2. stavka 1. ako proizvođač nije proveo ocjenjivanje sukladnosti za dotični proizvod.

3.   Svaka osoba koja stavlja na tržište ili pušta u upotrebu porivni stroj ili plovilo nakon njihove značajnije preinake, ili bilo koja osoba koja mijenja predviđenu svrhu plovila koje nije obuhvaćeno ovom Direktivom tako da nakon toga ulazi u njezino područje primjene, primjenjuje postupak iz članka 23. prije nego što proizvod stavi na tržište ili ga pusti u upotrebu.

4.   Svaka osoba koja stavlja na tržište plovilo građeno za vlastite potrebe (samogradnju) prije isteka petogodišnjeg razdoblja iz članka 2. stavka 2. točke (a) podtočke vii. primjenjuje postupak iz članka 23. prije stavljanja proizvoda na tržište.

Članak 20.

Projektiranje i izgradnja

1.   Za projektiranje i izgradnju rekreacijskih plovila primjenjuju se sljedeći postupci utvrđeni u Prilogu II. Odluci br. 768/2008/EZ:

(a)

za projektne kategorije A i B iz Priloga I. dijela A točke 1.:

i.

za rekreacijska plovila duljine trupa od 2,5 m do manje od 12 m, bilo koji od sljedećih modula:

modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda);

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

ii.

za rekreacijska plovila duljine trupa od 12 m do 24 m, bilo koji od sljedećih modula:

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

(b)

za projektnu kategoriju C iz Priloga I. dijela A točke 1:

i.

za rekreacijska plovila duljine trupa od 2,5 m do manje od 12 m, bilo koji od sljedećih modula:

kada su ispunjene usklađene norme u vezi s Prilogom I. dijelom A točkama 3.2 i 3.3: modul A (unutarnja kontrola proizvodnje), modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda), modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F, modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice) ili modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće),

kada nisu ispunjene usklađene norme u vezi s Prilogom I. dijelom A točkama 3.2 i 3.3: modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda), modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F, modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice) ili modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće),

ii.

za rekreacijska plovila duljine trupa od 12 m do 24 m, bilo koji od sljedećih modula:

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

(c)

za projektnu kategoriju D iz Priloga I. dijela A točke 1:

za rekreacijska plovila duljine trupa od 2,5 m do 24 m, bilo koji od sljedećih modula:

modul A (unutarnja kontrola proizvodnje);

modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda);

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

2.   Za projektiranje i izgradnju osobnih plovila na vodomlazni pogon primjenjuje se bilo koji od sljedećih postupaka utvrđenih u Prilogu II. Odluci br. 768/2008/EZ:

(a)

modul A (unutarnja kontrola proizvodnje);

(b)

modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda);

(c)

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

(d)

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

(e)

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

3.   Za projektiranje i izgradnju sastavnih dijelova primjenjuje se bilo koji od sljedećih postupaka utvrđenih u Prilogu II. Odluci br. 768/2008/EZ:

(a)

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

(b)

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

(c)

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

Članak 21.

Emisije ispušnih plinova

U vezi s emisijama ispušnih plinova, za proizvode iz članka 2. stavka 1. točaka (d) i (e), proizvođač motora primjenjuje sljedeće postupke utvrđene u Prilogu II. Odluci br. 768/2008/EZ:

(a)

ako se testovi provode uz primjenu usklađene norme, bilo koji od sljedećih modula:

i.

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulima C, D, E ili F;

ii.

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

iii.

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće);

(b)

ako se testovi provode bez primjene usklađene norme, bilo koji od sljedećih modula:

i.

modul B (EU ispitivanje tipa) zajedno s modulom C 1;

ii.

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice).

Članak 22.

Emisije buke

1.   U vezi s emisijama buke, za rekreacijska plovila s krmenim propulzorima bez integralnog ispuha ili ugrađenog pogonskog sustava motora kao i za rekreacijska plovila s krmenim propulzorima bez integralnog ispuha ili s ugrađenim pogonskim sustavima motora koji su predmet značajnije preinake te se stavljaju na tržište unutar pet godina nakon preinake, proizvođač primjenjuje sljedeće postupke utvrđene u Prilogu II. Odluci br. 768/2008/EZ:

(a)

ako se testovi provode uz primjenu usklađene norme za mjerenje buke, bilo koji od sljedećih modula:

i.

modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda);

ii.

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

iii.

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

(b)

ako se testovi provode bez primjene usklađene norme za mjerenje buke, modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice).

(c)

kada se za ocjenjivanje upotrebljava metoda Froudeovog broja i omjera snage i istisnine, bilo koji od sljedećih modula:

i.

modul A (unutarnja kontrola proizvodnje);

ii.

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

iii.

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

2.   U vezi s emisijama buke za osobna plovila na vodomlazni pogon te izvanbrodske porivne strojeve i krmene propulzore s integralnim ispuhom namijenjene ugradnji u rekreacijsko plovilo, proizvođač osobnog plovila ili motora primjenjuje sljedeće postupke utvrđene u Prilogu II. Odluci br. 768/2008/EZ:

(a)

ako se testovi provode uz primjenu usklađene norme za mjerenje buke, bilo koji od sljedećih modula:

i.

modul A1 (unutarnja kontrola proizvodnje i nadzirano testiranje proizvoda);

ii.

modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice);

iii.

modul H (sukladnost na temelju jamčenja potpune kakvoće).

(b)

ako se testovi provode bez primjene usklađene norme za mjerenje buke, modul G (sukladnost na temelju provjere jedinice).

Članak 23.

Ocjenjivanje nakon izgradnje

Ocjenjivanje nakon izgradnje iz članka 19. stavaka 2., 3. i 4. provodi se kao što je utvrđeno u Prilogu V.

Članak 24.

Dodatni zahtjevi

1.   Kada se upotrebljava modul B iz Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ, EU ispitivanje tipa provodi se na način opisan u točki 2. drugoj alineji tog modula.

Tip proizvodnje iz modula B može obuhvaćati više verzija proizvoda pod uvjetom da:

(a)

razlike između verzija ne utječu na razinu sigurnosti i na druge zahtjeve u vezi s performansama proizvoda; i

(b)

verzije proizvoda navedene su u odgovarajućem certifikatu o EU ispitivanju tipa, putem izmjena originalnog certifikata ako je to nužno.

2.   Kada se upotrebljava modul A1 iz Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ, pregledi proizvoda provode se na jednom ili više plovila iz proizvodnog programa proizvođača i primjenjuju se dodatni zahtjevi utvrđeni u Prilogu VI. ovoj Direktivi.

3.   Nije moguće upotrijebiti akreditirana interna tijela iz modula A1 i C1 iz Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ.

4.   Kada se upotrebljava modul F iz Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ, postupak opisan u Prilogu VII. ovoj Direktivi primjenjuje se na ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima za emisiju ispušnih plinova.

5.   Kada se upotrebljava modul C iz Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ, u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sa zahtjevima za emisiju ispušnih plinova ove Direktive, i ako proizvođač ne radi u skladu s odgovarajućim sustavom kvalitete iz modula H Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ, prijavljeno tijelo koje izabere proizvođač provodi ili organizira provođenje pregleda proizvoda u nasumičnim razmacima koje određuje to tijelo da bi se potvrdila kvaliteta internih pregleda proizvoda. Ako razina kvalitete nije zadovoljavajuća ili ako je neophodno potvrditi valjanost podataka koje je podnio proizvođač, primjenjuje se metoda utvrđena u Prilogu VIII. ovoj Direktivi.

Članak 25.

Tehnička dokumentacija

1.   Tehnička dokumentacija iz članka 7. stavka 2. sadrži sve relevantne podatke i pojedinosti sredstava koje proizvođač upotrebljava kako bi osigurao da proizvod zadovoljava zahtjeve utvrđene u članku 4. stavku 1. i Prilogu I. Pogotovo mora sadržavati relevantne dokumente popisane u Prilogu IX.

2.   Tehnička dokumentacija osigurava da se projektiranje, rad i ocjenjivanje sukladnosti mogu jasno razumjeti.

POGLAVLJE V.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 26.

Prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima ovlaštenima da na temelju ove Direktive provode zadaće ocjenjivanja sukladnosti trećih stranaka.

Članak 27.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje, a koje je odgovorno za utvrđivanje i provedbu potrebnih postupaka za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti za potrebe ove Direktive, te za praćenje prijavljenih tijela, uključujući praćenje njihove sukladnosti s odredbama članka 32.

2.   Države članice mogu odlučiti da će prenijeti poslove ocjenjivanja i praćenja navedene u stavku 1. nacionalnom akreditacijskom tijelu u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Kada tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na neki drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili praćenje navedeno u stavku 1. tijelu koje nije vladino tijelo, navedeno tijelo mora biti pravni subjekt te mora biti sukladno mutatis mutandis sa zahtjevima utvrđenima u članku 28. Osim toga, to tijelo na raspolaganju mora imati rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje potječu iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima potpunu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo navedeno u stavku 3.

Članak 28.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje osniva se na način da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da čuva objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je tako da sve odluke koje se odnose na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja aktivnosti koje provode tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao niti usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti povjerljivost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 29.

Obveza obavješćivanja tijela koja provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i praćenje prijavljenih tijela, kao i o svim promjenama s time u vezi.

Komisija osigurava da su dotične informacije dostupne javnosti.

Članak 30.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   U svrhu prijavljivanja na temelju ove Direktive, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti zadovoljava zahtjeve propisane u stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane i neovisno je o organizaciji ili proizvodu koji ocjenjuje.

Tijelo koje pripada poslovnom udruženju ili strukovnom savezu koji zastupaju poduzeća uključena u projektiranje, proizvodnju, isporuku, sklapanje, upotrebu ili održavanje proizvoda koje ono ocjenjuje, može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te da ne postoji sukob interesa.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj proizvoda koji se ocjenjuju, kao ni zastupnik ijedne od tih strana. To ne isključuje upotrebu ocijenjenih proizvoda nužnih za radnje tijela na ocjenjivanju sukladnosti ili upotrebu takvih proizvoda u osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje ili proizvodnju, stavljanje na tržište, ugradnju, upotrebu ili održavanje tih proizvoda, kao ni zastupati strane koje sudjeluju u tim djelatnostima. Ne smiju sudjelovati ni u jednoj djelatnosti koja bi mogla biti u sukobu s njihovom neovisnošću prosudbe ili integritetom u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. Navedeno se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih poduzeća kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njegovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišim stupnjem profesionalnog integriteta i neophodne tehničke stručnosti na određenome području, bez ikakvih pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili na rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno od strane osoba ili skupina osoba koje su zainteresirane za rezultate tih aktivnosti.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene prema odredbama iz članaka od 19. do 24., a za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno, bez obzira na to obavlja li navedene zadaće samo ili se one obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U svakom trenutku te za svaki zasebni postupak ocjenjivanja sukladnosti i svaki tip ili kategoriju proizvoda za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima na raspolaganju potrebne:

(a)

djelatnike s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opise postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i mogućnost ponavljanja tih postupaka.

Raspolaže primjerenim metodama i postupcima kojima se pravi razlika između zadaća koje obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

(c)

postupke za obavljanje aktivnosti koji uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti dotične tehnologije proizvoda te masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Raspolaže sredstvima potrebnima za primjereno obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti te pristup potrebnoj opremi ili objektima.

7.   Djelatnici odgovorni za provođenje aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti imaju:

(a)

temeljito tehničko i stručno obrazovanje koje obuhvaća sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće znanje o zahtjevima ocjenjivanja koje provode i odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje navedenih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće znanje i razumijevanje bitnih zahtjeva, primjenjivih usklađenih normi, relevantnog zakonodavstva Unije o usklađivanju i relevantnog nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost izrade potvrda, bilješki i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja izvršena.

8.   Jamči se nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njihovih rukovodstava i djelatnika koji provode ocjenjivanje.

Naknada za rad rukovodstva i djelatnika tijela za ocjenjivanje sukladnosti ne smije ovisiti o broju provedenih ocjenjivanja ni o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osigurana su od odgovornosti, osim u slučaju ako odgovornost preuzima država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom, ili ako je država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

10.   Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuvaju poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća na temelju članaka od 19. do 24. ili bilo koje odredbe nacionalnog prava kojom se tomu daje učinak, osim u vezi s nadležnim vlastima države članice u kojoj se navedene aktivnosti obavljaju. Vlasnička prava su zaštićena.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenoga tijela, uspostavljene na temelju članka 42., ili osiguravaju da su njihovi djelatnici koji provode ocjenjivanje o tome obaviješteni, te kao opće načelo primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 31.

Pretpostavka sukladnosti

Kada tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju sukladnost s kriterijima utvrđenima u relevantnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, upute na koje su objavljene u Službenom listu Europske unije, smatra se da ispunjava zahtjeve određene u članku 30., u mjeri u kojoj primjenjive usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 32.

Poduzeća kćeri prijavljenih tijela i njihovo podugovaranje

1.   U slučaju da prijavljeno tijelo podugovori posebne zadaće povezane s ocjenjivanjem sukladnosti ili se za to služi poduzećem kćeri, osigurava da podizvoditelj ili poduzeće kći ispunjavaju uvjete određene u članku 30. te o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju potpunu odgovornost za zadaće koje provode podizvoditelji ili poduzeća kćeri, bez obzira na mjesto njihova osnivanja.

3.   Poduzeće kći može podugovoriti ili provoditi aktivnosti samo u dogovoru s korisnikom usluge.

4.   Prijavljeno tijelo tijelima koja provode prijavljivanje stavlja na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na ocjenjivanje osposobljenosti podizvoditelja ili poduzeća kćeri, kao i posla koje isti obavljaju na temelju članaka od 19. do 24.

Članak 33.

Zahtjev za prijavljivanje

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje tijelima koja provode prijavljivanje one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Zahtjevu iz stavka 1. priložen je opis aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, jedan ili više modula za ocjenjivanje sukladnosti i jedan ili više proizvoda za koje navedeno tijelo tvrdi da je osposobljeno, kao i potvrdu o akreditaciji, ako ista postoji, a koju izdaje nacionalno akreditacijsko tijelo, u kojoj potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti zadovoljava zahtjeve utvrđene u članku 30.

3.   U slučaju da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može predočiti potvrdu o akreditaciji, predočava tijelu koje provodi prijavljivanje sve dokumentirane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redovito praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 30.

Članak 34.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su ispunila zahtjeve utvrđene u članku 30.

2.   Tijela koja provode prijavljivanje obavješćuju Komisiju i ostale države članice putem sredstva za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijava sadrži sve pojedinosti o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti te proizvodu ili proizvodima koji se ocjenjuju te relevantnu potvrdu o stručnosti.

4.   U slučaju kada se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 33. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje predočava Komisiji i drugim državama članicama dokumentirani dokaz koji potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kao i postojanje mehanizama koji jamče da će se to tijelo redovito pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve utvrđene u članku 30.

5.   Dotično tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela isključivo ako Komisija ili druge države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od dana prijavljivanja, u slučaju kada se upotrebljava potvrda o akreditaciji, ili u roku od dva mjeseca od dana prijavljivanja, u slučaju kada se ne upotrebljava akreditacija.

Samo se takvo tijelo smatra prijavljenim tijelom u smislu ove Direktive.

6.   Komisija i druge države članice obavješćuju se o svim naknadnim relevantnim izmjenama prijave.

Članak 35.

Identifikacijski brojevi i popis prijavljenih tijela

1.   Komisija svakom prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje samo jedan takav broj, čak i ako je tijelo prijavljeno na temelju više različitih akata Unije.

Osim toga, države članice prijavljenom tijelu dodjeljuju identifikacijsku oznaku koju je odobrilo tijelo koje provodi prijavljivanje, u svrhu provedbe ocjenjivanja sukladnosti nakon izgradnje.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih na temelju ove Direktive, uključujući identifikacijske brojeve i, prema potrebi, oznake koje su im dodijeljene i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija osigurava ažuriranje navedenog popisa.

Članak 36.

Izmjene prijava

1.   U slučaju kada tijelo koje provodi prijavljivanje utvrdi ili dobije obavijest da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 30. ili da nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave, odnosno u slučaju kada prijavljeno tijelo prestane sa svojom aktivnošću, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima prikladne mjere kako bi osigurala da dosje tog tijela obrađuje drugo prijavljeno tijelo ili da je isti stavljen na raspolaganje odgovornim tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za nadzor tržišta, na njihov zahtjev.

Članak 37.

Preispitivanje osposobljenosti tijela koja provode prijavljivanje

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima posumnja ili bude upozorena na sumnju u osposobljenost prijavljenog tijela ili njegovu sposobnost da trajno ispunjava propisane zahtjeve i obveze.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje na zahtjev predočava Komisiji sve informacije u vezi s osnovom za prijavu ili s održavanjem osposobljenosti dotičnog tijela.

3.   Komisija osigurava da se sve informacije osjetljive prirode prikupljene tijekom istraživanja tretiraju na povjerljiv način.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne ispunjava ili je prestalo ispunjavati zahtjeve potrebne za prijavljivanje, donosi provedbeni akt kojim zahtijeva od države članice koja provodi prijavljivanje da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to nužno.

Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 50. stavka 2.

Članak 38.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanja sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti kako je predviđeno u člancima od 19. do 24.

2.   Ocjenjivanje sukladnosti provodi se na proporcionalan način, izbjegavajući nepotrebna opterećenja gospodarskih subjekata i privatnih uvoznika. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti dotične tehnologije proizvoda te masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Pritom svejedno poštuju stupanj strogoće i razinu zaštite koji se zahtijevaju za sukladnost proizvoda s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo zaključi da proizvođač ili privatni uvoznik nije zadovoljio zahtjeve utvrđene u članku 4. stavku 1. i Prilogu I. ili u odgovarajućim usklađenim normama, zahtijeva od proizvođača ili od privatnog uvoznika poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera te ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

4.   Ako prijavljeno tijelo tijekom praćenja sukladnosti, a nakon izdavanja potvrde, utvrdi da proizvod više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača poduzimanje korektivnih mjera te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu.

5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači sve potvrde.

Članak 39.

Žalbeni postupak

Države članice osiguravaju da je dostupan žalbeni postupak protiv odluka prijavljenih tijela.

Članak 40.

Obveza obavješćivanja prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijelo koje provodi prijavljivanje o sljedećem:

(a)

o svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde;

(b)

o svim okolnostima koje utječu na područje primjene i uvjete za prijavljivanje;

(c)

o svakom zahtjevu za informacijama u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti koji su im uputila tijela za nadzor tržišta;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti obavljenima u području za koje su prijavljeni, te o svim drugim obavljenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

2.   Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima na temelju ove Direktive koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti i obuhvaćaju iste proizvode, osiguravaju relevantne informacije o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, na pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 41.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava između nacionalnih tijela država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja.

Članak 42.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava primjerenu koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih na temelju ove Direktive i njihovo pravilno djelovanje u obliku jedne ili više sektorskih skupina prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile sudjeluju u radu navedene skupine ili skupina, izravno ili putem imenovanih zastupnika.

POGLAVLJE VI.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA PROIZVODA KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I POSTUPCI ZAŠTITNIH MJERA

Članak 43.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na proizvode obuhvaćene ovom Direktivom.

Članak 44.

Postupci za rukovanje proizvodima koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Kad tijela za nadzor nad tržištem neke države članice imaju dostatne razloge vjerovati da proizvod obuhvaćen ovom Direktivom predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, za imovinu ili za okoliš, ona procjenjuju ispunjava li dotični proizvod relevantne zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi. Relevantni gospodarski subjekti ili privatni uvoznici, prema potrebi, surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

U slučaju gospodarskog subjekta, kada tijela za nadzor tržišta tijekom navedene procjene otkriju da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Direktivi, ona bez odgode zahtijevaju od relevantnog gospodarskog subjekta da, u razumnom roku koji propišu i koji je razmjeran prirodi rizika, poduzme prikladne korektivne mjere kako bi proizvod uskladio s navedenim zahtjevima, povuče proizvod s tržišta ili ga opozove.

U slučaju privatnog uvoznika, kada tijela za nadzor tržišta tijekom navedene procjene otkriju da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Direktivi, privatni uvoznik bez odgode se obavješćuje o prikladnim korektivnim mjerama koje se moraju poduzeti kako bi se proizvod uskladio s navedenim zahtjevima, suspendiralo puštanje proizvoda u upotrebu ili suspendirala upotreba proizvoda, razmjerno prirodi rizika.

Tijela za nadzor tržišta sukladno tome obavješćuju relevantno prijavljeno tijelo.

Na mjere navedene u drugom i trećem podstavku ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da nesukladnost nije ograničena na njihovo državno područje, tada o rezultatima procjene te o mjerama koje su zatražili od relevantnog gospodarskoga subjekta obavješćuju Komisiju i ostale države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava da su poduzete prikladne korektivne mjere u vezi sa svim dotičnim proizvodima koje je stavio na raspolaganje na tržištu na cijelom području Unije.

Privatni uvoznik osigurava da su poduzete prikladne korektivne mjere u vezi s proizvodom koji je uvezao u Uniju za osobnu upotrebu.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme prikladne korektivne mjere unutar razdoblja navedenog u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila dostupnost proizvoda na svojim nacionalnim tržištima, odnosno povukla proizvod s tržišta ili ga opozvala.

Ako privatni uvoznik ne poduzme prikladne korektivne mjere, tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila puštanje proizvoda u upotrebu, ili zabranila ili ograničila upotrebu proizvoda na svojem državnom području.

Tijela za nadzor tržišta o navedenim mjerama bez odlaganja obavješćuju Komisiju i ostale države članice.

5.   Informacija navedena u stavku 4. obuhvaća sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnih proizvoda, podrijetlo proizvoda, prirodu navodne nesukladnosti i uključeni rizik, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je izrazio gospodarski subjekt ili privatni uvoznik. Tijela za nadzor tržišta posebno naznačuju je li nesukladnost posljedica:

(a)

nemogućnosti proizvoda da zadovolji zahtjeve u vezi sa zdravljem ili sigurnošću osoba, zaštitom imovine ili okoliša utvrđene ovom Direktivom; ili

(b)

nedostataka usklađenih normi navedenih u članku 14. kojima se dodjeljuje pretpostavka sukladnosti.

6.   Države članice različite od države članice koja pokreće postupak na temelju ovog članka bez odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim usvojenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje imaju na raspolaganju, a koje se odnose na nesukladnost dotičnoga proizvoda i, u slučaju neslaganja s prijavljenim nacionalnim mjerama, o svojim prigovorima.

7.   Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacije navedene u stavku 4. nijedna država članica ni Komisija nisu uložile prigovor na privremenu mjeru koju poduzima neka država članica, navedena mjera smatra se opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju da se bez odlaganja poduzmu prikladne restriktivne mjere u vezi s dotičnim proizvodom, kao što je povlačenje proizvoda s tržišta.

Članak 45.

Postupak zaštitnih mjera Unije

1.   Ako su po završetku postupka navedenog u članku 44. stavcima 3. i 4. uloženi prigovori protiv mjere koju je poduzela država članica, odnosno ako Komisija smatra da je nacionalna mjera suprotna zakonodavstvu Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima ili privatnim uvoznikom, te procjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata navedene procjene, Komisija donosi provedbeni akt koji određuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te istu bez odlaganja dostavlja njima i relevantnom gospodarskom subjektu ili subjektima ili privatnom uvozniku.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladan proizvod povuče s njihovog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači mjeru.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost proizvoda pripisuje nedostacima usklađenih normi iz članka 44. stavka 5. točke (b) ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 46.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 44., država članica od gospodarskog subjekta ili privatnog uvoznika zahtijeva da dotičnu nesukladnost ukloni ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva:

(a)

oznaka CE postavljena je suprotno članku 16., članku 17. ili članku 18.;

(b)

oznaka CE, kako je navedeno u članku 17., nije postavljena;

(c)

EU izjava o sukladnosti ili izjava iz Priloga III. nije sastavljena;

(d)

EU izjava o sukladnosti ili izjava iz Priloga III. nije ispravno sastavljena;

(e)

tehnička dokumentacija nije dostupna ili nije potpuna;

(f)

informacije utvrđene u članku 7. stavku 6. ili članku 9. stavku 3. nedostaju, netočne su ili nepotpune;

(g)

nije ispunjen bilo koji drugi administrativni zahtjev predviđen u članku 7. ili članku 9.

2.   U slučaju kada nesukladnost navedena u stavku 1. i dalje traje, dotična država članica poduzima sve prikladne mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu ili kako bi osigurala njegov opoziv ili povlačenje s tržišta, ili u slučaju da je proizvod uvezao privatni uvoznik, zabranila ili ograničila njegovu upotrebu.

POGLAVLJE VII.

DELEGIRANI AKTI I PROVEDBENI AKTI

Članak 47.

Delegirana ovlast

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 48. kojima se mijenja sljedeće:

(a)

da bi se uzeo u obzir razvoj tehničkog znanja i novih znanstvenih spoznaja:

i.

Prilog I. dio B točke 2.3., 2.4. i 2.5., kao i odjeljak 3. te Prilog I. dio C odjeljak 3.

ii.

prilozi VII. I IX.; i

(b)

Prilog V. da bi se uzeo u obzir razvoj tehničkog znanja, primjerenost osiguranja jednakovrijedne usklađenosti i nove znanstvene spoznaje.

Članak 48.

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 47. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 17. siječnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 47. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 47. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 49.

Provedbeni akti

1.   Da bi se uzeo u obzir razvoj tehničkog znanja te da bi se osiguralo da se ova Direktiva primjenjuje na jedinstven način, Komisija može donijeti provedbene akte koji se odnose na sljedeće:

(a)

detaljne postupke za provedbu članka 24., uzimajući u obzir specifične potrebe ocjenjivanja sukladnosti proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom;

(b)

detaljnu primjenu projektnih kategorija plovila, kao što je utvrđeno u Prilogu I. dijelu A točki 1., uključujući smjernice u vezi s upotrebom vremenske terminologije i ondje korištenih mjernih ljestvica;

(c)

detaljne postupke za identifikaciju plovila, kao što je utvrđeno u Prilogu I. dijelu A točki 2.1., uključujući pojašnjenja terminologije, te upute i upravljanje oznakama proizvođača odobrenima za proizvođače s poslovnim nastanom izvan Unije;

(d)

informacije o pločici graditelja, kao što je utvrđeno u Prilogu I. dijelu A točki 2.2.;

(e)

primjenu propisa o navigacijskim svjetlima, kao što je utvrđeno u Prilogu I. dijelu A točki 5.7.;

(f)

rješenja za sprečavanje ispuštanja, pogotovo što se tiče rada spremnika otpadnih voda, kao što je utvrđeno u Prilogu I. dijelu A točki 5.8.;

(g)

ugradnju i testiranje plinskih naprava i plinskih sustava trajno ugrađenih u plovila;

(h)

format i sadržaj priručnika za vlasnika;

(i)

format i sadržaj upitnika za izvješćivanje koji ispunjavaju države članice kako je navedeno u članku 51.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 50. stavka 3.

2.   Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga, kada proizvod predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost osoba, za imovinu ili okoliš, u vezi sa stavkom 1. točkama (a), (b), (e), (f) i (g), Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 50. stavka 4.

Članak 50.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011, u vezi s njezinim člankom 5.

5.   Komisija se savjetuje s odborom o svim pitanjima za koje je Uredbom (EU) br. 1025/2012 ili nekim drugim pravnim aktom Unije propisano savjetovanje sa stručnjacima iz pojedinog sektora.

6.   Nadalje, odbor može ispitati bilo koje drugo pitanje koje se tiče primjene ove Direktive, a koje postavlja ili njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

POGLAVLJE VIII.

POSEBNE ADMINISTRATIVNE ODREDBE

Članak 51.

Izvješćivanje

Do 18. siječnja 2021. i svakih pet godina nakon toga, države članice ispunjavaju upitnik koji izdaje Komisija o primjeni ove Direktive.

Do 18. siječnja 2022. i svakih pet godina nakon toga, Komisija, s obzirom na odgovore država članica na upitnik iz prvog stavka, sastavlja izvješće o primjeni ove Direktive te ga podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 52.

Preispitivanje

Do 18. siječnja 2022. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o sljedećem:

(a)

o tehničkoj izvedivosti za daljnje smanjenje emisija brodskih porivnih strojeva i uvođenje zahtjeva za emisije isparavanjem i sustave goriva koji se primjenjuju na porivne strojeve i sustave uzimajući u obzir troškovnu učinkovitost tehnologija i potrebu za usklađivanjem vrijednosti na globalnoj razini za taj sektor, uzimajući u obzir sve značajne tržišne inicijative; i

(b)

o utjecaju projektnih kategorija plovila navedenih u Prilogu I., koje se temelje na otpornosti na snagu vjetra i značajnu valnu visinu, na informiranje potrošača i na proizvođače, pogotovo mala i srednja poduzeća, uzimajući u obzir razvoj događaja u području međunarodne normizacije. To izvješće uključuje procjenu o tome jesu li projektim kategorijama plovila potrebne dodatne specifikacije ili potpodjele i prema potrebi sadrži prijedloge za dodatne potkategorije.

Izvješćima iz prvog stavka točaka (a) i (b) prema potrebi se prilažu zakonodavni prijedlozi.

Članak 53.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje mogu uključivati kaznenopravne sankcije za ozbiljna kršenja, koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredbi donesenih na temelju ove Direktive, i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu.

Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće, a mogu se i povećati ako je dotični gospodarski subjekt ili privatni uvoznik prethodno počinio slično kršenje ove Direktive.

POGLAVLJE IX.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 54.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 18. siječnja 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 18. siječnja 2016. Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 55.

Prijelazno razdoblje

1.   Države članice ne sprečavaju da se stave na raspolaganje na tržište ili puste u upotrebu proizvodi obuhvaćeni Direktivom 94/25/EZ koji su u skladu s tom direktivom i koji su bili stavljeni na tržište ili pušteni u upotrebu prije 18. siječnja 2017.

2.   Države članice ne sprečavaju da se stave na raspolaganje na tržište ili puste u upotrebu izvanbrodski porivni strojevi s paljenjem iskrom s nazivnom snagom jednakom ili manjom od 15 kW koji su u skladu sa stupnjem I. graničnih vrijednosti emisije ispušnih plinova utvrđenih u Prilogu I. dijelu B točki 2.1. i koje su proizvela mala i srednja poduzeća kako su definirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (14) te su stavljeni na tržište prije 18. siječnja 2020.

Članak 56.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 94/25/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 18. siječnja 2016. Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 57.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 58.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. studenoga 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  SL C 43, 15.2.2012., str. 30.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 9. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 15. studenoga 2013.

(3)  SL L 164, 30.6.1994., str. 15.

(4)  SL L 214, 26.8.2003., str. 18.

(5)  SL C 136, 4.6.1985., str. 1.

(6)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(7)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(8)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(9)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(10)  SL L 59, 27.2.1998., str. 1.

(11)  SL L 188, 18.7.2009., str. 1.

(12)  SL L 11, 15.1.2002., str. 4.

(13)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(14)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.


PRILOG I.

BITNI ZAHTJEVI

A.   Bitni zahtjevi za projektiranje i izgradnju proizvoda navedenih u članku 2. stavku 1.

1.   PROJEKTNE KATEGORIJE PLOVILA

Projektna kategorija

Snaga vjetra

(Beaufortova skala)

Značajna valna visina

(H ⅓, metri)

A

iznad 8

iznad 4

B

do uključivo 8

do uključivo 4

C

do uključivo 6

do uključivo 2

D

do uključivo 4

do uključivo 0,3

Pojašnjenja:

A.

Smatra se da je rekreacijsko plovilo projektne kategorije A projektirano za vjetar čija snaga može biti veća od 8 Bf i za značajnu valnu visinu od 4 m i veću, pri čemu su isključeni ekstremni uvjeti, kao što su oluje, snažne oluje, orkani, tornada i ekstremni morski uvjeti ili golemi valovi.

B.

Smatra se da je rekreacijsko plovilo projektne kategorije B projektirano za snagu vjetra do uključivo 8 i značajnu valnu visinu do uključivo 4 m.

C.

Smatra se da je plovilo projektne kategorije C projektirano za snagu vjetra do uključivo 6 i značajnu valnu visinu do uključivo 2 m.

D.

Smatra se da je plovilo projektne kategorije D projektirano za snagu vjetra do uključivo 4 i značajnu valnu visinu do uključivo 0,3 m, uz povremenu pojavu valova najveće visine do 0,5 m.

Plovila svih projektnih kategorija moraju biti projektirana i izgrađena tako da izdrže ove parametre s obzirom na stabilitet, uzgon i ostale relevantne bitne zahtjeve iz ovog Priloga te da imaju dobru upravljivost.

2.   OPĆI ZAHTJEVI

2.1   Identifikacija plovila (L/cyl)

Svako plovilo označuje se identifikacijskim brojem koji sadrži sljedeće podatke:

(1)

oznaku zemlje proizvođača,

(2)

jedinstvenu oznaku proizvođača koju dodjeljuje nacionalno tijelo države članice,

(3)

jedinstveni serijski broj;

(4)

mjesec i godinu proizvodnje;

(5)

godinu modela.

Detaljni zahtjevi za identifikacijski broj navedeni u prvom stavku utvrđeni su u relevantnoj usklađenoj normi.

2.2   Pločica graditelja plovila

Svako plovilo posjeduje trajno pričvršćenu pločicu, postavljenu odvojeno od identifikacijskog broja plovila, koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

(a)

naziv proizvođača, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku, kao i adresu za kontakt;

(b)

oznaku CE, kako je predviđeno u članku 18.;

(c)

projektnu kategoriju plovila u skladu s odjeljkom 1.;

(d)

preporuku proizvođača u pogledu najvećeg opterećenja sukladno s točkom 3.6. ne uključujući težinu sadržaja fiksnih tankova, kada su puni;

(e)

preporuku proizvođača u pogledu broja osoba za čiji je prijevoz plovilo projektirano.

U slučaju ocjenjivanja nakon izgradnje, podaci za kontakt i zahtjevi iz točke (a) uključuju podatke prijavljenog tijela koje je provelo ocjenjivanje sukladnosti.

2.3   Zaštita od pada s broda i sredstva za ponovno ukrcavanje

Plovila su projektirana na način da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji rizik od pada s broda i olakša ponovno ukrcavanje. Osoba u vodi može dohvatiti sredstva za ponovno ukrcavanje ili može njima rukovati bez tuđe pomoći.

2.4   Vidljivost s glavnog položaja za kormilarenje

Za rekreacijska plovila, glavni položaj za kormilarenje u normalnim uvjetima plovidbe (brzina i opterećenje) pruža kormilaru dobru vidljivost u svim smjerovima.

2.5   Priručnik za vlasnika

Svaki proizvod opremljen je priručnikom za vlasnika u skladu s člankom 7. stavkom 7. i člankom 9. stavkom 4. Taj priručnik pruža sve informacije neophodne za sigurno korištenje proizvoda, pri čemu se posebna pozornost obraća na strukturu, održavanje, pravilan rad, sprečavanje rizika i upravljanje rizikom.

3.   ZAHTJEVI U POGLEDU CJELOVITOSTI I KONSTRUKCIJE

3.1   Struktura

Izbor i kombinacija materijala te konstrukcija plovila osiguravaju njegovu dovoljnu čvrstoću u svakom pogledu. Posebna pozornost obraća se projektnoj kategoriji u skladu s odjeljkom 1. i najvećem opterećenju prema preporuci proizvođača u skladu s točkom 3.6.

3.2   Stabilnost i nadvođe

Plovilo ima dovoljnu stabilnost i nadvođe s obzirom na svoju projektnu kategoriju u skladu s odjeljkom 1. i na najveće opterećenje prema preporuci proizvođača u skladu s točkom 3.6.

3.3   Uzgon i plovnost

Konstrukcija plovila osigurava da njegove uzgonske karakteristike odgovaraju njegovoj projektnoj kategoriji u skladu s odjeljkom 1., i najvećem opterećenju prema preporuci proizvođača u skladu s točkom 3.6. Sva nastanjiva višetrupna plovila kod kojih postoji mogućnost prevrtanja moraju imati dovoljan uzgon da bi i u slučaju prevrnuća ostala u plutajućem stanju.

Plovila duljine manje od šest metara kod kojih u plovidbi sukladno njihovoj projektnoj kategoriji postoji mogućnost poplavljivanja opskrbljena su odgovarajućim sredstvima za plutanje u uvjetima poplavljivanja.

3.4   Otvori na trupu, palubi i nadgrađu

Otvori na trupu, palubi ili palubama i nadgrađu ne umanjuju strukturnu cjelovitost plovila ili njegovu vremensku nepropusnost kada su zatvoreni.

Prozori, okna, vrata i poklopci grotala podnose pritisak vode koji se može pojaviti na položaju na kojemu se nalaze, kao i točkasto opterećenje uzrokovano težinom osoba koje se kreću palubom.

Oplatni ventili i prolazi namijenjeni propuštanju vode u trup ili iz njega, ispod vodne linije koja odgovara najvećem opterećenju prema preporuci proizvođača u skladu s točkom 3.6., opremljeni su lako pristupačnim sredstvima zatvaranja.

3.5   Naplavljivanje

Sva plovila projektirana su tako da u najvećoj mogućoj mjeri umanje rizik potonuća.

Prema potrebi, posebna pozornost obraća se na:

(a)

kokpite i zdence koji moraju biti samoprazneći ili opremljeni drugim sredstvima sprečavanja ulaska vode u plovilo;

(b)

sredstva za ventilaciju;

(c)

odstranjivanje vode iz čamca pomoću pumpi ili drugih sredstava.

3.6   Najveće opterećenje prema preporuci proizvođača

Najveće opterećenje prema preporuci proizvođača (gorivo, voda, zalihe, razna oprema i ljudi (u kilogramima)) za koje je brod namijenjen, određuje se u skladu s projektnom kategorijom (odjeljak 1.), stabilnošću i nadvođem (točka 3.2) te uzgonom i plovnošću (točka 3.3).

3.7   Prostor za čamce za spašavanje

Sva rekreacijska plovila projektnih kategorija A i B i rekreacijska plovila projektnih kategorija C i D dulja od šest metara opremljena su prostorom ili prostorima za čamac ili čamce za spašavanje, dovoljno velike da prime onoliki broj osoba za koji je rekreacijsko plovilo namijenjeno prema preporuci proizvođača. Prostor odnosno prostori za čamce za spašavanje stalno su lako dostupni.

3.8   Mogućnost evakuacije

Sva nastanjiva višetrupna plovila kod postoji mogućnost prevrtanja opremljena su primjerenim izlazima u nuždi u slučaju prevrtanja. Kad postoje izlazi u nuždi predviđeni za korištenje u slučaju prevrtanja, oni ne smiju ugroziti strukturu (točka 3.1.), stabilitet (točka 3.2.) ili uzgon (točka 3.3.), bez obzira na to je li rekreacijsko plovilo uspravno ili prevrnuto.

Sva nastanjiva rekreacijska plovila opremljena su primjerenim izlazima u nuždi u slučaju požara.

3.9   Sidrenje, vez i tegalj

Na svim plovilima, uzimajući u obzir njihovu projektnu kategoriju i njihove karakteristike, ugrađen je odgovarajući broj čvrstih točaka ili drugih sredstava koji omogućavaju preuzimanje opterećenja sidrenja, veza i tegljenja plovila.

4.   UPRAVLJIVOST

Proizvođač osigurava da su karakteristike upravljivosti plovila zadovoljavajuće uz upotrebu najsnažnijeg porivnog stroja za koji je plovilo projektirano i izgrađeno. Za sve porivne strojeve, najveća nazivna snaga motora navedena je u priručniku za vlasnika.

5.   ZAHTJEVI U POGLEDU UGRADNJE

5.1   Motori i prostori za motor

5.1.1   Ugrađeni motor

Svi ugrađeni motori smješteni su unutar zatvorene prostorije odijeljene od boravišnog prostora na način da se smanji rizik od požara i širenja vatre, kao i opasnosti od otrovnih plinova, vrućine, buke ili vibracija u boravišnim prostorima.

Dijelovi motora i dodaci koje treba često nadzirati i/ili servisirati moraju biti lako dostupni.

Materijali za izolaciju unutar prostora za motor ne smiju biti zapaljivi.

5.1.2   Ventilacija

Prostor za motor provjetrava se. Prodor vode kroz otvore u prostor za motor mora se svesti na najmanju moguću mjeru.

5.1.3   Izloženi dijelovi

Ako motor nije zaštićen poklopcem ili vlastitom zatvorenom prostorijom, izloženi pokretni ili zagrijani dijelovi motora koji bi mogli uzrokovati ozljede ljudi moraju se učinkovito zaštititi.

5.1.4   Pokretanje izvanbrodskog porivnog stroja

Svaki izvanbrodski porivni stroj postavljen na bilo koje plovilo ima zaštitu od upućivanja motora u radnom položaju, osim:

(a)

ako motor proizvodi statičku silu pogona manju od 500 N;

(b)

ako je motor opremljen uređajem koji ograničava silu pogona na manje od 500 N u trenutku upućivanja motora.

5.1.5   Osobna plovila na vodomlazni pogon u kretanju bez vozača

Osobna plovila na vodomlazni pogon opremljena su ili uređajem za automatsko zaustavljanje porivnog stroja ili automatskim uređajem koji omogućava plovilu kružno gibanje prema naprijed smanjenom brzinom ako vozač namjerno napusti plovilo ili padne preko palube.

5.1.6   Izvanbrodski porivni strojevi s upravljanjem kormilom opremljeni su napravom za zaustavljanje u nuždi koja se može povezati s kormilarom.

5.2   Sustav goriva

5.2.1   Općenito

Sustavi i instalacije za punjenje, skladištenje, prozračivanje i dovod goriva projektirani su tako da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji opasnost od požara ili eksplozije.

5.2.2   Spremnici goriva

Spremnici i cjevovodi goriva osigurani su i odvojeni ili zaštićeni od bilo kojeg izvora veće topline. Materijal i način izrade spremnika u skladu je s njihovom zapremninom i vrstom goriva.

Prostori za spremnike koji sadrže benzinsko gorivo provjetravaju se.

Spremnici koji sadrže benzinsko gorivo ne smiju biti dio trupa čamca te su:

(a)

zaštićeni od opasnosti požara bilo kojeg motora i od svih ostalih izvora zapaljenja;

(b)

odvojeni od boravišnih prostora.

Spremnici koji sadrže dizelsko gorivo smiju biti dio strukture trupa (strukturni spremnici).

5.3   Električni sustav

Električni sustavi projektirani su i ugrađeni tako da osiguraju pravilan rad plovila u normalnim uvjetima upotrebe te da je opasnost od požara ili strujnog udara umanjena u najvećoj mogućoj mjeri.

Svi strujni krugovi, osim strujnih krugova za pokretanje motora koji se napajaju iz akumulatorskih baterija, moraju biti sigurni kada su izloženi preopterećenju.

Pogonski strujni krugovi i ostali strujni krugovi ne smiju utjecati jedni na druge na način da bilo koji od njih prestane funkcionirati kao što je namijenjeno.

Osigurava se ventilacija radi sprečavanja nakupljanja eksplozivnih plinova koje bi mogle ispuštati akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije čvrsto su postavljene i zaštićene od prodora vode.

5.4   Sustav kormilarenja

5.4.1   Općenito

Sustavi za kontrolu kormilarenja i pogona projektirani su, izvedeni i ugrađeni tako da omogućavaju kormilarski prijenos opterećenja u predvidivim uvjetima rada.

5.4.2   Mehanizmi za slučaj nužde

Svako rekreacijsko plovilo na jedra i rekreacijsko plovilo s jednim porivnim strojem i bez jedara opremljeno sustavom za daljinsko upravljanje kormilom ima opremu za upravljanje rekreacijskim plovilom u nuždi smanjenom brzinom.

5.5   Plinski sustav

Plinski sustavi za domaću upotrebu imaju sustav za regulaciju pritiska ispuštanjem para i projektirani su i ugrađeni tako da se izbjegne istjecanje plina i rizik od eksplozije te da ih je moguće testirati na istjecanje plina. Materijali i sastavni dijelovi prikladni su za vrstu plina koji se upotrebljava te podnose opterećenja i izloženosti svojstvena pomorskom okruženju.

Svaka plinska naprava koju je proizvođač namijenio za primjenu za koju se upotrebljava instalira se u skladu s uputama proizvođača. Svaka plinska naprava mora imati zasebnu dobavu plina kontroliranu zasebnim sredstvima zatvaranja dotoka plina. Odgovarajućom ventilacijom mora se spriječiti opasnost od istjecanja plina i produkata izgaranja.

Sva plovila s trajno ugrađenim plinskim sustavima imaju prostor u kojemu su smještene sve plinske boce. Taj prostor odvojen je od prostora za boravak, pristupačan je samo s vanjske strane i ventiliran prema van tako da se istekli plin odvodi izvan plovila.

Svi trajno ugrađeni plinski sustavi posebno se testiraju nakon instalacije.

5.6   Protupožarna zaštita

5.6.1   Općenito

Pri vrsti ugrađene opreme i projektiranju plovila uzima se u obzir rizik od požara i širenja vatre. Posebna pozornost obraća se na okruženje uređaja s otvorenom plamenom, na vruće površine ili motore i pomoćne strojeve, prelijevanje ulja i goriva, nepokrivene cijevi za ulje i gorivo te posebno na postavljanje električnih vodova koji moraju biti udaljeni od izvora topline i vrućih površina.

5.6.2   Oprema za gašenje požara

Rekreacijska plovila opskrbljena su opremom za gašenje požara primjerenom riziku od požara ili je naznačen položaj i zapremnina protupožarne opreme primjerene riziku od požara. Plovilo se ne smije pustiti u upotrebu ako nije opremljeno primjerenom protupožarnom opremom. Prostori za benzinske motore zaštićeni su sustavom za gašenje požara koji ne zahtijeva otvaranje tog prostora u slučaju požara. Prenosivi aparati za gašenje požara smješteni su na lako pristupačnim mjestima, a jedan je lako dostupan s glavnog položaja za kormilarenje rekreacijskog plovila.

5.7   Navigacijska svjetla, oblici i zvučni signali

Kada su postavljena, navigacijska svjetla, oblici i zvučni signali u skladu su s Konvencijom o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG) iz 1972. godine ili s Europskim kodeksom za unutarnje plovne putove (CEVNI), kako je primjereno.

5.8   Sprečavanje ispuštanja i oprema koja omogućava prijenos otpada na kopno

Plovila su izgrađena tako da je onemogućeno slučajno ispuštanje štetnih tvari (ulja, goriva itd.) u vodu.

Svaki zahod ugrađen u rekreacijsko plovilo povezan je samo sa sustavom spremnika otpadnih voda ili sustavom za pročišćavanje voda.

Rekreacijska plovila s ugrađenim spremnicima otpadnih voda opremljena su standardnim priključkom za ispuštanje koji omogućava da se cijevi uređaja za prihvat priključe na ispusni cjevovod rekreacijskog plovila.

Povrh toga, sve cijevi za odvod fekalija koje prolaze kroz trup broda imaju ugrađene ventile koji se mogu osigurati u zatvorenom položaju.

B.   Bitni zahtjevi za emisije ispušnih plinova iz porivnih strojeva

Porivni strojevi sukladni su s bitnim zahtjevima za emisije ispušnih plinova utvrđenima u ovome dijelu.

1.   IDENTIFIKACIJA PORIVNOG STROJA

1.1

Na svakom motoru jasno su naznačeni sljedeći podaci:

(a)

naziv proizvođača motora, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i adresa za kontakt; i, prema potrebi, ime i adresa za kontakt osobe koja prilagođava motor;

(b)

tip motora, porodica motora, ako se primjenjuje;

(c)

jedinstveni serijski broj motora;

(d)

oznaka CE, kako je predviđeno u članku 18.

1.2

Oznake iz točke 1.1. moraju trajati koliko i čitav uobičajeni vijek trajanja motora i moraju biti jasno čitljive i neizbrisive. Ako se upotrebljavaju naljepnice ili pločice, one moraju biti pričvršćene tako da ostanu pričvršćene tijekom čitavog uobičajenog vijeka trajanja motora te se ne mogu ukloniti, a da se ne unište ili ne oštete.

1.3

Navedene oznake moraju se pričvrstiti na dio motora koji je neophodan za njegov normalan rad i koji tijekom vijeka trajanja motora obično nije potrebno zamijeniti.

1.4

Navedene oznake moraju biti smještene tako da ih se jasno vidjeti kada se motor sastavi od svih sastavnih dijelova koji su potrebni za normalan rad motora.

2.   ZAHTJEVI U POGLEDU EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA

Porivni strojevi projektiraju se, izgrađuju i sastavljaju tako da, pri pravilnoj ugradnji i pri normalnoj upotrebi, emisije ne prelaze granične vrijednosti iz točke 2.1. tablice 1. i točke 2.2. tablica 2. i 3.:

2.1   Vrijednosti koje se primjenjuju za potrebe članka 55. stavka 2. i tablice 2. iz točke 2.2.:

Tablica 1

(g/kWh)

Tip

Ugljični monoksid

Formula

Ugljikovodici

Formula

Dušikovi oksidi

NOx

Čestice

PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Dvotaktni motor s paljenjem iskrom

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Ne primjenjuje se

Četverotaktni motor s paljenjem iskrom

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Ne primjenjuje se

Kompresijsko paljenje

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

Kada su A, B i n konstante sukladno s tablicom, PN je nazivna snaga motora u kW.

2.2   Vrijednosti se primjenjuju od 18. siječnja 2016.:

Tablica 2

Granične vrijednosti emisije ispušnih plinova za motore s kompresijskim paljenjem  (2)

Radni obujam motora:

SV

(L/cyl)

Nazivna snaga motora PN

(kW)

Čestice

PT

(g/kWh)

Ugljikovodici + dušikovi oksidi

Formula

(g/kWh)

Formula

Formula

Vrijednosti navedene u tablici 1.

Formula

 (1)

0,30

4,7

Formula

0,15

5,8

Formula

Formula

0,14

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,11

5,8


Tablica 3

Granične vrijednosti emisije ispušnih plinova za motore s paljenjem iskrom

Tip motora

Nazivna snaga

motora PN

(kW)

Ugljični monoksid

CO

(g/kWh)

Ugljikovodici + dušikovi oksidi

Formula

(g/kWh)

Krmeni propulzori i ugrađeni motori

Formula

75

5

Formula

350

16

Formula

350

22

Izvanbrodski motori i motori osobnih plovila

Formula

Formula

30

Formula

Formula

Formula

Formula

300

Formula

2.3   Ciklusi testiranja:

Ciklusi testiranja i faktori ponderiranja koji se primjenjuju:

Upotrebljavaju se sljedeći zahtjevi ISO norme 8178-4:2007, uzimajući u obzir vrijednosti utvrđene u donjoj tablici.

Za motore s kompresijskim paljenjem s promjenjivim brojem okretaja primjenjuje se ciklus testiranja E1 ili E5 ili alternativno, iznad 130 kW, može se primjenjivati ciklus testiranja E3. Za motore s paljenjem iskrom s promjenjivim brojem okretaja primjenjuje se ciklus testiranja E4.

Ciklus E1, broj postupka

1

2

3

4

5

Brzina

Nazivna brzina

Srednja brzina

Brzina niskog praznog hoda

Zakretni moment, %

100

75

75

50

0

Faktor ponderiranja

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Brzina

Nazivna brzina

Srednja brzina

Brzina niskog praznog hoda

Ciklus E3, broj postupka

1

2

3

4

 

Brzina, %

100

91

80

63

 

Snaga, %

100

75

50

25

 

Faktor ponderiranja

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Ciklus E4, broj postupka

1

2

3

4

5

Brzina, %

100

80

60

40

Prazni hod

Zakretni moment, %

100

71,6

46,5

25,3

0

Faktor ponderiranja

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Ciklus E5, broj postupka

1

2

3

4

5

Brzina, %

100

91

80

63

Prazni hod

Snaga, %

100

75

50

25

0

Faktor ponderiranja

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Prijavljena tijela mogu prihvatiti testove provedene na temelju drugih ciklusa testiranja, kako je navedeno u usklađenoj normi i primjenjivo za radni ciklus motora.

2.4   Primjena porodice porivnog stroja i izbor osnovnog porivnog stroja

Proizvođač motora odgovoran je za određivanje motora iz svog proizvodnog programa koji se trebaju uključiti u porodicu motora..

Osnovni motor izabire se iz porodice motora na takav način da su njegove emisijske karakteristike reprezentativne za sve motore u toj porodici motora. Motor koji u sebi združuje obilježja za koja se očekuje da će, kad se mjere u primjenjivom ciklusu testiranja, prouzročiti najviše specifične emisije (izražene u g/kWh), trebao bi se izabrati kao osnovni motor te porodice.

2.5   Testna goriva

Testna goriva koja se upotrebljavaju u testiranju emisija ispušnih plinova imaju sljedeće karakteristike:

Benzinska goriva

Svojstvo

RF-02-99

Bezolovni benzin

RF-02-03

Bezolovni benzin

 

min

max

min

max

Istraživački oktanski broj (RON)

95

95

Motorni oktanski broj (MON)

85

85

Gustoća na 15 °C (kg/m3)

748

762

740

754

Početno vrelište (°C)

24

40

24

40

Maseni udio sumpora (mg/kg)

100

10

Udio olova (mg/l)

5

5

Tlak para po Reidu (kPa)

56

60

Tlak para (DVPE) (kPa)

56

60

Dizelska goriva

Svojstvo

RF-06-99

RF-06-03

 

min

max

min

max

Cetanski broj

52

54

52

54

Gustoća na 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Početno vrelište (°C)

370

370

Plamište (°C)

55

55

Maseni udio sumpora (mg/kg)

Treba prijaviti

300 (50)

10

Maseni udio pepela (%)

Treba prijaviti

0,01

0,01

Prijavljena tijela mogu prihvatiti testove provedene na temelju drugih testnih goriva navedenih u usklađenoj normi.

3.   TRAJNOST

Proizvođač motora dostavlja upute za ugradnju i održavanje motora koje bi, ako se primjenjuju, trebale omogućavati motoru da pri normalnoj upotrebi ostane usklađen s ograničenjima utvrđenima u točkama 2.1. i 2.2. tijekom čitavog uobičajenog vijeka trajanja motora i u normalnim uvjetima upotrebe.

Proizvođač motora pribavlja navedene podatke prethodnim testiranjem izdržljivosti utemeljenim na normalnim radnim ciklusima i izračunom izdržljivosti sastavnih dijelova, tako da proizvođač može pripremiti neophodne upute za održavanje i izdati ih zajedno sa svim novim motorima prilikom prvog stavljanja na tržište.

Uobičajen vijek trajanja motora je sljedeći:

(a)

za motore s kompresijskim paljenjem: 480 sati rada ili 10 godina, ovisno o tome što nastupi ranije;

(b)

za ugrađene motore s paljenjem iskrom ili krmene propulzore s integralnim ispuhom ili bez njega:

i.

za kategoriju motora

Formula

: 480 sati rada ili 10 godina, ovisno o tome što nastupi ranije;

ii.

za motore iz kategorije

Formula

: 150 sati rada ili tri godine, ovisno o tome što nastupi ranije;

iii.

za kategoriju motora

Formula

: 50 sati rada ili godina dana, ovisno o tome što nastupi ranije;

(c)

za motore osobnih plovila na vodomlazni pogon: 350 sati rada ili pet godina, ovisno o tome što nastupi ranije;

(d)

za izvanbrodske motore: 350 sati rada ili 10 godina, ovisno o tome što nastupi ranije.

4.   PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Svaki motor opremljen je priručnikom za vlasnika na jeziku ili jezicima koji su lako razumljivi potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, na način koji je utvrdila država članica u kojoj će se motor stavljati na tržište.

Priručnik:

(a)

sadržava upute za ugradnju, korištenje i održavanje koji su neophodni kako bi se osigurao pravilan rad motora i ispunili zahtjevi iz odjeljka 3. (Trajnost);

(b)

navodi snagu motora izmjerenu u skladu s usklađenom normom.

C.   Bitni zahtjevi za emisije buke

Rekreacijska plovila s ugrađenim motorima ili krmenim propulzorima bez integralnog ispuha, osobna plovila na vodomlazni pogon i izvanbrodski motori te krmeni propulzori s integralnim ispuhom ispunjavaju bitne zahtjeve u vezi s emisijama buke utvrđene u ovom dijelu.

1.   RAZINE EMISIJE BUKE

1.1

Rekreacijska plovila s ugrađenim motorima ili krmenim propulzorima bez integralnog ispuha, osobna plovila na vodomlazni pogon i izvanbrodski motori te krmeni propulzori s integralnim ispuhom projektiraju se, izgrađuju i sastavljaju tako da emisije buke ne prelaze granične vrijednosti iz sljedeće tablice:

Nazivna snaga motora

(jedan motor)

u kW

Najveća razina tlaka zvuka = LpASmax

u dB

Formula

67

Formula

72

Formula

75

pri čemu je PN = nazivna snaga jednog motora u kW pri nazivnoj brzini, a LpASmax = najveća razina tlaka zvuka u dB.

Za dvomotorne i višemotorne jedinice svih tipova motora može se primijeniti tolerancija od 3 dB.

1.2

Kao alternativna mogućnost za testiranje razine buke, smatra se da rekreacijska plovila s ugrađenim motorom ili krmenim propulzorom bez integralnog ispuha ispunjavaju zahtjeve u vezi s bukom utvrđene u točki 1.1. ako imaju Froudeov broj ≤ 1.1 i omjer snage i istisnine ≤ 40 te ako su motor i ispušni sistem ugrađeni u skladu sa specifikacijama proizvođača motora.

1.3

„Froudeov broj” Fn izračunava se tako da se najveća brzina rekreacijskog plovila V (m/s) podijeli s kvadratnim korijenom duljine vodne linije (m) pomnožene s danom gravitacijskom konstantom ubrzanja, g, od 9,8 m/s2

Formula

„Omjer snage i istisnine” izračunava se tako da se snaga motora PN (u kW) podijeli s istisninom rekreacijskog plovila D (u tonama)

Formula

2.   PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Za rekreacijska plovila s ugrađenim motorima ili krmenim propulzorima bez integralnog ispuha i osobna plovila na vodomlazni pogon, priručnik za vlasnika, propisan na temelju dijela A, točke 2.5., sadržava informacije neophodne za održavanje rekreacijskog plovila i ispušnog sustava u takvom stanju koje će, u granicama mogućnosti, osigurati usklađenost s propisanim graničnim vrijednostima buke pri normalnoj upotrebi.

Za izvanbrodske motore i krmene propulzore s integralnim ispuhom, priručnik za vlasnika, propisan na temelju dijela B, odjeljka 4., sadržava upute neophodne za održavanje motora u takvom stanju koje će, u granicama mogućnosti, osigurati usklađenost s propisanim graničnim vrijednostima buke pri normalnoj upotrebi.

3.   TRAJNOST

Odredbe o trajnosti iz dijela B, odjeljka 3. primjenjuju se mutatis mutandis na usklađenost sa zahtjevima u vezi s emisijama buke utvrđenima u odjeljku 1. ovog dijela.


(1)  

+

Alternativno, motori s kompresijskim paljenjem s nazivnom snagom motora jednakom ili većom od 37 kW, a manjom od 75 kW i s radnim obujmom ispod 0,9 L/cyl ne prelaze graničnu vrijednost emisije čestica (PT) od 0,20 g/kWh i kombiniranu graničnu vrijednost emisija ugljikovodika i dušikovih oksida (

Formula

) od 5,8 g/kWh.

(2)  

++

Nijedan motor s kompresijskim paljenjem ne smije prelaziti graničnu vrijednost emisije ugljičnog monoksida (CO) od 5,0 g/kWh.


PRILOG II.

SASTAVNI DIJELOVI PLOVILA

(1)

oprema sa zaštitom od paljenja za ugrađene motore i benzinske krmene propulzore te prostore za spremnike za benzin;

(2)

zaštita od upućivanja motora u radnom položaju za izvanbrodske motore;

(3)

kormila, mehanizmi kormilarenja i kabelski sustavi;

(4)

spremnici za gorivo namijenjeni fiksnoj ugradnji i cijevi za gorivo;

(5)

montažni poklopci grotala i okna.


PRILOG III.

IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI UVOZNIKA DJELOMIČNO DOVRŠENOG PLOVILA (ČLANAK 6. STAVAK 2.)

Izjava proizvođača ili uvoznika s poslovnim nastanom u Uniji iz članka 6. stavka 2. sadržava sljedeće:

(a)

ime i adresu proizvođača;

(b)

ime i adresu zastupnika proizvođača s poslovnim nastanom u Uniji i, prema potrebi, osobe odgovorne za stavljanje na tržište;

(c)

opis djelomično dovršenog plovila;

(d)

izjavu da djelomično dovršeno plovilo ispunjava bitne zahtjeve koji se primjenjuju u tom stupnju izgradnje; to uključuje upućivanja na korištenje relevantnih usklađenih normi ili upućivanja na specifikacije za koje se izjavljuje sukladnost na tom stupnju izgradnje; nadalje, namjeru da će plovilo dovršiti druga pravna ili fizička osoba uz potpunu sukladnost s ovom Direktivom.


PRILOG IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI br. xxxxx  (1)

1.

Br. xxxxx (proizvod: proizvod, šarža, tip ili serijski broj):

2.

Ime i adresa proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika [Ovlašteni zastupnik također mora navesti poslovno ime i adresu proizvođača] ili privatnog zastupnika.

3.

Za izdavanje te izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač ili privatni uvoznik ili osoba iz članka 19. stavka 3. ili 4. Direktive 2013/53/EU.

4.

Predmet izjave (identifikacija proizvoda koja omogućava njegovu sljedivost. Može prema potrebi uključivati fotografiju).

5.

Cilj izjave opisan u točki 4. u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

6.

Upućivanja na relevantne usklađene norme ili upućivanja na druge tehničke specifikacije za koje je izjavljena sukladnost.

7.

Prema potrebi, prijavljeno tijelo … (ime, broj) provelo je … (opis mjere) i izdalo potvrdu.

8.

Identifikacija osobe ovlaštene za potpisivanje u ime proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

9.

Dodatni podaci.

 

EU izjava o sukladnosti uključuje izjavu proizvođača porivnog stroja i osobe koja prilagođava motor u skladu s člankom 6. stavkom 4. točkama (b) i (c) da će:

(a)

kad se ugradi u plovilo, u skladu s uputama za ugradnju koje prate motor, motor ispunjavati sljedeće:

i.

zahtjeve o emisijama ispušnih plinova iz ove Direktive;

ii.

granične vrijednosti Direktive 97/68/EZ što se tiče motora homologiranih u skladu s Direktivom 97/68/EZ koji su sukladni sa stupnjem III A, stupnjem III B ili stupnjem IV graničnih vrijednosti emisija za motore s kompresijskim paljenjem, koji se ne upotrebljavaju za pogon plovila na unutarnjim plovnim putovima, lokomotiva i motornih vlakova, kako je predviđeno u Prilogu I. točki 4.1.2. navedene direktive; ili

iii.

granične vrijednosti Uredbe br. 595/2009 što se tiče motora homologiranih u skladu s tom Uredbom.

 

Motor se smije pustiti u upotrebu tek kad se plovilo u koje će biti ugrađen proglasi sukladnim, ako se to zahtijeva, s relevantnom odredbom ove Direktive.

 

Ako je motor stavljen na tržište tijekom dodatnog prijelaznog razdoblja predviđenog u članku 55. stavku 2., to se navodi u EU izjavi o sukladnosti.

 

Potpisano za i u ime:

 

(mjesto i datum izdavanja)

 

(ime, funkcija) (potpis)


(1)  Dodjela broja izjavi o sukladnosti fakultativna je.


PRILOG V.

JEDNAKOVRIJEDNA SUKLADNOST NA TEMELJU OCJENJIVANJA NAKON IZGRADNJE (MODUL PCA)

1.   Sukladnost na temelju ocjenjivanja nakon izgradnje je postupak ocjenjivanja jednakovrijedne sukladnosti proizvoda, gdje proizvođač nije preuzeo odgovornost za sukladnost proizvoda s ovom Direktivom, pri čemu fizička ili pravna osoba iz članka 19. stavaka 2., 3. ili 4., koja stavlja proizvod na tržište ili ga pušta u upotrebu na vlastitu odgovornost, preuzima odgovornost za jednakovrijednu sukladnost proizvoda. Ta osoba ispunjava obveze utvrđene u točkama 2. i 4. i osigurava i izjavljuje na vlastitu odgovornost da je dotični proizvod, koji podliježe odredbama iz točke 3., u skladu s važećim zahtjevima ove Direktive.

2.   Osoba koja stavlja proizvod na tržište ili ga pušta u upotrebu prijavljenom tijelu podnosi zahtjev za ocjenjivanje proizvoda nakon izgradnje te mu predočava dokumente i tehničku evidenciju, na temelju koje prijavljeno tijelo provodi ocjenjivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima ove Direktive, kao i sve dostupne informacije o upotrebi proizvoda nakon njegova prvog puštanja u upotrebu.

Osoba koja stavlja takav proizvod na tržište ili ga pušta u upotrebu čuva te dokumente i informacije na raspolaganju relevantnim nacionalnim tijelima sljedećih 10 godina nakon ocjenjivanja jednakovrijedne sukladnosti proizvoda u skladu s postupkom ocjenjivanja nakon izgradnje.

3.   Prijavljeno tijelo ispituje pojedini proizvod i provodi izračune, testove i druga ocjenjivanja u opsegu koji je potreban za dokazivanje jednakovrijedne sukladnosti proizvoda s relevantnim zahtjevima ove Direktive.

Prijavljeno tijelo sastavlja i izdaje potvrdu i odgovarajuće izvješće o sukladnosti koje se odnosi na provedeno ocjenjivanje te čuva kopiju potvrde i odgovarajuće izvješće o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je izdalo te dokumente.

Prijavljeno tijelo stavlja svoj identifikacijski broj pokraj oznake CE na odobreni proizvod ili osigurava njegovo stavljanje na vlastitu odgovornost.

Ako je ocijenjeni proizvod plovilo, prijavljeno tijelo također, na vlastitu odgovornost, stavlja identifikacijski broj plovila iz Priloga I. dijela A točke 2.1., pri čemu se u polje za oznaku zemlje proizvođača upisuje zemlja u kojoj prijavljeno tijelo ima poslovni nastan, a u polja za jedinstvenu oznaku proizvođača koju dodjeljuje nacionalno tijelo države članice upisuje se identifikacijska oznaka ocjenjivanja nakon izgradnje dodijeljena prijavljenom tijelu, iza koje slijedi serijski broj potvrde o ocjenjivanju nakon izgradnje. U polja u identifikacijskom broju plovila za mjesec i godinu proizvodnje i za godinu modela upisuje se mjesec i godina ocjenjivanja nakon izgradnje.

4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1

Osoba koja stavlja proizvod na tržište ili ga pušta u upotrebu stavlja oznaku CE i, na odgovornost prijavljenog tijela iz odjeljka 3., identifikacijski broj prijavljenog tijela na proizvod čiju je jednakovrijednu sukladnost s relevantnim zahtjevima ove Direktive ono ocijenilo i potvrdilo.

4.2

Osoba koja stavlja proizvod na tržište ili ga pušta u upotrebu sastavlja EU izjavu o sukladnosti i čuva je na raspolaganju nacionalnim tijelima sljedećih 10 godina nakon datuma izdavanja potvrde o ocjenjivanju nakon izgradnje. Izjava o sukladnosti služi za identifikaciju proizvoda za koji je sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti dostupna je relevantnim tijelima na njihov zahtjev.

4.3

Ako je ocijenjeni proizvod plovilo, osoba koja stavlja plovilo na tržište ili ga pušta u upotrebu stavlja na plovilo pločicu graditelja, opisanu u Prilogu I. dijelu A točki 2.2., koja sadržava riječi „ocjenjivanje nakon izgradnje”, kao i identifikacijski broj plovila opisan u Prilogu I. dijelu A točki 2.1., u skladu s odredbama utvrđenima u odjeljku 3.

5.   Prijavljeno tijelo obavješćuje osobu koja stavlja proizvod na tržište ili ga pušta u upotrebu o njegovim obvezama u okviru postupka ocjenjivanja nakon izgradnje.


PRILOG VI.

DODATNI ZAHTJEVI PRI UPOTREBI UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE I NADZIRANOG TESTIRANJA PROIZVODA UTVRĐENIH U MODULU A1 (ČLANAK 24. STAVAK 2.)

Projektiranje i izgradnja

Proizvođač ili treća osoba u ime proizvođača na jednom ili nekoliko plovila iz proizvodnog programa proizvođača provodi jedan ili više dolje navedenih testova, odgovarajući proračun ili kontrolu:

(a)

test stabiliteta u skladu s Prilogom I. dijelom A točkom 3.2.;

(b)

test uzgonskih karakteristika u skladu s Prilogom I. dijelom A točkom 3.3.

Emisije buke

Za rekreacijska plovila opremljena ugrađenim motorima ili krmenim propulzorom bez integralnog ispuha i za osobna plovila na vodomlazni pogon, proizvođač plovila ili treća osoba u ime proizvođača, pod odgovornošću prijavljenog tijela koje izabere proizvođač, na jednom ili nekoliko plovila iz proizvodnog programa proizvođača plovila provodi testove emisije buke definirane u Prilogu I. dijelu C.

Za izvanbrodske motore i krmene propulzore s integralnim ispuhom, proizvođač motora ili treća osoba u ime proizvođača, pod odgovornošću prijavljenog tijela koje izabere proizvođač, na jednom ili nekoliko motora iz svake porodice motora iz proizvodnog programa proizvođača motora provodi testove emisije buke definirane u Prilogu I. dijelu C.

Pri testiranju više od jednog motora iz jedne porodice motora, primjenjuje se statistička metoda opisana u Prilogu VII. kako bi se osigurala sukladnost uzorka.


PRILOG VII.

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI PROIZVODNJE ZA EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA I BUKE

1.

Kako bi se provjerila sukladnost porodice motora, uzima se uzorak motora iz serije. Proizvođač odlučuje o veličini (n) uzorka u dogovoru s prijavljenim tijelom

2.

Aritmetička sredina X rezultata dobivenih iz uzorka izračunava se za svaku određenu komponentu emisije ispušnih plinova i buke. Za proizvodnju serije smatra se da je u skladu sa zahtjevima („odluka o prolazu”) ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Formula

S je standardna devijacija, gdje je:

Formula

X

=

aritmetička sredina rezultata dobivenih iz uzorka

x

=

pojedinačni rezultati dobiveni iz uzorka

L

=

odgovarajuća granična vrijednost

n

=

broj motora u uzorku

k

=

statistički čimbenik koji ovisi o n (vidjeti tablicu dolje)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Ako je n ≥ 20, onda je Formula.


PRILOG VIII.

DODATNI POSTUPAK KOJI SE UPOTREBLJAVA U OKVIRU SUKLADNOSTI S TIPOM NA TEMELJU UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE (MODUL C)

Ako se u slučajevima iz članka 24. stavka 5. pokaže da je razina kvalitete nezadovoljavajuća, primjenjuje se sljedeći postupak:

Motor se uzme iz serije i na njemu se provede test opisan u Prilogu I. dijelu B. Testni motori stavljeni su u pogon, djelomično ili u cijelosti, u skladu sa specifikacijama proizvođača. Ako specifične emisije ispušnih plinova motora uzetog iz serije prelaze granične vrijednosti u skladu s Prilogom I. dijelom B, proizvođač može zatražiti da se mjerenja provedu na uzorku više motora uzetih iz serije, uključujući i motor koji je prvotno testiran. Kako bi se osigurala sukladnost uzorka motora sa zahtjevima ove Direktive, primjenjuje se statistička metoda opisana u Prilogu VII.


PRILOG IX.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Ako je to relevantno za ocjenjivanje, tehnička dokumentacija iz članka 7. stavka 2. i članka 25. sadržava sljedeće:

(a)

opći opis tipa proizvoda;

(b)

idejni projekt i proizvodne nacrte te sheme komponenata, podsklopova, strujnih krugova i druge relevantne podatke;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta i shema te rada proizvoda;

(d)

popis normi iz članka 14. koje se primjenjuju u potpunosti ili djelomično, te opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi, u slučaju kada norme iz članka 14. nisu primijenjene;

(e)

rezultate izvršenih projektnih izračuna, ispitivanja i druge relevantne podatke;

(f)

izvješća o testiranju ili izračune, pogotovo izračune stabilnosti u skladu s Prilogom I. dijelom 3.2. točkom 3.2. i uzgona u skladu s Prilogom I. dijelom A točkom 3.3.;

(g)

izvješća o testiranju emisija ispušnih plinova koja dokazuju sukladnost s Prilogom I. dijelom B odjeljkom 2.;

(h)

izvješća o testiranju emisija buke koja dokazuju sukladnost s Prilogom I. dijelom C odjeljkom 1.