13/Sv. 66

HR

Službeni list Europske unije

177


32013L0029


L 178/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2013/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. lipnja 2013.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o stavljanju na tržište pirotehničkih sredstava (3) značajno je izmijenjena (4). S obzirom na potrebu za daljnjim izmjenama, navedenu bi Direktivu trebalo radi jasnoće preinačiti.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (5) utvrđuju se pravila o akreditaciji tijela za ocjenu sukladnosti, daje se okvir za nadzor nad tržištem proizvoda i za kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela kojima se uređuje stavljanje oznake CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o općem okviru za stavljanje na tržište proizvoda (6) utvrđuju se opća načela i referentne odredbe namijenjene za primjenu u sektorskom zakonodavstvu kako bi se osigurao jedinstveni temelj za reviziju ili preinake tog zakonodavstva. Direktivu 2007/23/EZ trebalo bi prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Zakoni i drugi propisi koje su na snazi u državama članicama o stavljanju na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište različiti su, posebno u pogledu aspekata kao što su sigurnost i učinkovitost.

(5)

Zakone i druge propise država članica koji bi mogli uzrokovati prepreke trgovini unutar Unije treba uskladiti kako bi se jamčilo slobodno kretanje pirotehničkih sredstava na unutarnjem tržištu te se istodobno osigurala visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi te zaštita potrošača i profesionalnih krajnjih korisnika. Ova visoka razina zaštite trebala bi obuhvaćati pridržavanje odgovarajućih dobnih granica za korisnike pirotehničkih sredstava.

(6)

Direktiva Vijeća 93/15/EEZ od 5. travnja 1993. o usklađivanju odredbi u vezi sa stavljanjem eksploziva za gospodarsku uporabu na tržište i njihovim nadzorom (7) iz svog predmeta primjene isključuje pirotehnička sredstva.

(7)

Sigurnost tijekom skladištenja uređuje se Direktivom Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (8) kojom se utvrđuju sigurnosni zahtjevi za one objekte u kojima se nalaze eksplozivi, uključujući i pirotehničke tvari.

(8)

S obzirom na sigurnost u prometu, pravila koja se odnose na prijevoz pirotehničkih sredstava obuhvaćena su međunarodnim konvencijama i sporazumima, uključujući preporuke Ujedinjenih naroda o prijevozu opasnih tvari. Ti aspekti stoga nisu obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive.

(9)

Ova se Direktiva primjenjuje na sve oblike isporuke, uključujući prodaju na daljinu.

(10)

Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na pirotehnička sredstva na koja se primjenjuje Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (9) i odgovarajuće međunarodne konvencije koje su u njoj spomenute. Ona se također ne bi trebala primjenjivati na udarne kapsule namijenjene za igračke koje su obuhvaćene Direktivom 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka. (10)

(11)

Za pirotehnička sredstva za vatromete koje je proizvođač izradio za svoje vlastite potrebe i koje je odobrila država članica za uporabu na svom državnom području u kojem proizvođač ima poslovni nastan i koji ostaju na državnom području te države članice ne bi se trebalo smatrati da su stavljeni na raspolaganje na tržište i stoga ne bi trebali biti usklađeni s ovom Direktivom.

(12)

Ako su zahtjevi iz ove Direktive ispunjeni, države članice ne mogu zabraniti, ograničiti ili spriječiti slobodno kretanje pirotehničkih sredstava. Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje nacionalno zakonodavstvo o izdavanju dozvola proizvođačima, distributerima i uvoznicima u državama članicama.

(13)

Pirotehnička sredstva trebala bi uključivati pirotehnička sredstva za vatromete, pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima i ostala pirotehnička sredstva za tehničku namjenu, kao što su plinski generatori koji se koriste u zračnim jastucima ili u zatezačima sigurnosnih pojaseva.

(14)

Kako bi se zajamčila visoka razina zaštite, pirotehnička bi sredstva trebala biti kategorizirana prema razini opasnosti u odnosu na vrstu njihove uporabe, namjenu ili razinu buke.

(15)

S obzirom na opasnosti svojstvene uporabi pirotehničkih sredstava, potrebno je utvrditi dobne granice za stavljanje tih sredstava na raspolaganje osobama te osigurati da njihove oznake prikazuju dovoljne i odgovarajuće podatke o sigurnoj uporabi kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš. Određena pirotehnička sredstva trebala bi se staviti na raspolaganje jedino osobama koje imaju potrebno znanje, vještine i iskustvo. U pogledu pirotehničkih sredstava za vozila, zahtjevi za označivanje trebaju uzeti u obzir trenutačnu praksu i činjenicu da se ovim sredstvima opskrbljuju isključivo profesionalni korisnici.

(16)

Uporaba pirotehničkih sredstava, posebno za vatromete, podložna je izrazito različitim kulturnim običajima i tradicijama u pojedinim državama članicama. Stoga je potrebno omogućiti državama članicama poduzimanje nacionalnih mjera kojima bi se ograničila uporaba ili prodaja određenih razreda pirotehničkih sredstava široj javnosti zbog, inter alia, javne sigurnosti ili zdravlja i sigurnosti ljudi.

(17)

Gospodarski subjekti odgovorni su za usklađenost pirotehničkih sredstava sa zahtjevima iz ove Direktive u odnosu na njihovu ulogu u lancu opskrbe kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje i sigurnost te zaštita potrošača, i jamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(18)

Svi gospodarski subjekti koji su uključeni u lanac opskrbe i distribucije trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da se na raspolaganje na tržište stavljaju samo ona pirotehnička sredstva koja su u skladu s odredbama ove Direktive. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakoga gospodarskog subjekta u lancu opskrbe i distribucije.

(19)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor nad tržištem i potrošača, države bi članice trebale poticati gospodarske subjekte da adresi dodaju i adresu mrežne stranice.

(20)

Proizvođač koji detaljno poznaje proces dizajna i proizvodnje najprimjereniji je za provedbu postupka za ocjenu sukladnosti. Ocjena sukladnosti trebala bi stoga ostati isključivo obveza proizvođača.

(21)

Potrebno je osigurati da su pirotehnička sredstva iz trećih zemalja koja ulaze na tržište Unije u skladu sa zahtjevima iz ove Direktive, a posebno da su proizvođači proveli prikladne postupke za ocjenu sukladnosti tih pirotehničkih sredstava. Stoga bi trebalo predvidjeti da uvoznici moraju osigurati da su pirotehnička sredstva koja oni stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima iz ove Direktive te da na tržište ne stavljaju pirotehnička sredstva koja nisu u skladu s tim zahtjevima ili koja predstavljaju rizik. Također bi trebalo predvidjeti da uvoznici moraju osigurati da su provedeni postupci za ocjenu sukladnosti i da su označivanje proizvoda i dokumentacija koju sastavlja proizvođač na raspolaganju nadležnim nacionalnim tijelima za pregled.

(22)

Distributer stavlja pirotehničko sredstvo na raspolaganje na tržište nakon što ga je na raspolaganje na tržište stavio proizvođač ili uvoznik te bi trebao postupati s dužnom pažnjom i osigurati da njegovo rukovanje pirotehničkim sredstvom nema nepovoljan utjecaj na sukladnost pirotehničkog sredstva.

(23)

Svakoga gospodarskog subjekta koji ili stavlja pirotehničko sredstvo na tržište pod svojim vlastitim imenom ili zaštitnim znakom ili pirotehničko sredstvo mijenja tako da može utjecati na usklađenost sa zahtjevima iz ove Direktive trebalo bi smatrati proizvođačem i on bi trebao preuzeti obveze proizvođača.

(24)

Distributeri i uvoznici koji su blizu tržištu trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora nad tržištem koje provode nadležna državna tijela, trebali bi biti spremni za aktivno sudjelovanje te tim tijelima osiguravati sve potrebne informacije koje se odnose na predmetno pirotehničko sredstvo.

(25)

Vezano uz informacije koje se na temelju ove Direktive zahtijevaju za identifikaciju drugih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti dužni ažurirati takve informacije o drugim gospodarskim subjektima koji su im isporučili pirotehničko sredstvo ili kojima su oni isporučili pirotehničko sredstvo.

(26)

Prikladno je utvrditi temeljne sigurnosne zahtjeve za pirotehnička sredstva kako bi se zaštitili potrošači i spriječile nesreće.

(27)

Neka pirotehnička sredstva, posebno pirotehnička sredstva za vozila kao što su plinski generatori koji se koriste u zračnim jastucima, sadrže male količine komercijalnih eksplozivnih sredstava i vojnih eksploziva. Nakon usvajanja Direktive 2007/23/EZ postalo je jasno da te tvari neće biti moguće zamijeniti kao dodatke u potpuno zapaljivim smjesama koje se koriste za poboljšanje energetske ravnoteže. Stoga bi trebalo izmijeniti temeljni sigurnosni zahtjev koji ograničava uporabu komercijalnih eksplozivnih sredstava i vojnih eksploziva.

(28)

Kako bi se olakšala ocjena sukladnosti s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz ove Direktive, potrebno je osigurati pretpostavku o sukladnosti pirotehničkih sredstava koja su u skladu s usklađenim normama koje su usvojene u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11) u svrhu izražavanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva.

(29)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 propisuje se postupak za prigovore na usklađene norme ako te norme ne ispunjavaju u cijelosti zahtjeve iz ove Direktive.

(30)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu i nadležnim tijelima da osiguraju da su pirotehnička sredstva koja su stavljena na raspolaganje na tržište u skladu s temeljnim sigurnosnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke za ocjenu sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ uspostavljeni su moduli za postupke ocjene sukladnosti, koji uključuju postupke od najblažih do najstrožih, razmjerno stupnju uključenog rizika i razini potrebne sigurnosti. Kako bi se osigurala međusektorska povezanost i izbjegle ad hoc varijante, od tih je modula potrebno odabrati postupke za ocjenu sukladnosti.

(31)

Proizvođači bi trebali sastaviti EU izjavu o sukladnosti kako bi pružili informacije potrebne na temelju ove Direktive o sukladnosti pirotehničkog sredstva sa zahtjevima iz ove Direktive i drugih relevantnih propisa vezanih uz usklađivanje zakonodavstva Unije.

(32)

Kako bi se osigurao učinkoviti pristup informacijama za potrebe nadzora nad tržištem, informacije koje su potrebne za utvrđivanje svih mjerodavnih akata Unije trebale bi biti na raspolaganju u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za gospodarske subjekte, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija koju čine odgovarajuće pojedinačne izjave o sukladnosti.

(33)

Oznaka CE koja pokazuje sukladnost pirotehničkog sredstva vidljiva je posljedica cijeloga procesa koji obuhvaća ocjenu sukladnosti u širem smislu. Opća načela kojima se uređuje oznaka CE utvrđena su u Uredbi (EZ) br. 765/2008. U ovoj bi Direktivi trebalo utvrditi pravila kojima se uređuje stavljanje oznake CE.

(34)

U postupcima ocjene sukladnosti iz ove Direktive potrebna je intervencija tijela za ocjenu sukladnosti o kojima države članice izvješćuju Komisiju.

(35)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni u Direktivi 2007/23/EZ koje tijela za ocjenu sukladnosti trebaju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji nisu dostatni za osiguranje ujednačeno visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela širom Unije. Međutim, bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na istoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenu sukladnosti koja žele biti prijavljena za pružanje usluga ocjene sukladnosti.

(36)

Kako bi se osigurala dosljedna razina kvalitete ocjene sukladnosti, također je potrebno utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i druga tijela uključena u ocjenu, prijavljivanje i nadzor nad prijavljenim tijelima.

(37)

Sustav utvrđen u ovoj Direktivi trebalo bi nadopuniti sustavom akreditacije koji je predviđen Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija važno sredstvo za provjeru stručne sposobnosti tijela za ocjenu sukladnosti, i nju bi također trebalo koristiti u svrhu prijavljivanja.

(38)

Transparentnu akreditaciju, kako je predviđena Uredbom (EZ) br. 765/2008, kojom se osigurava nužna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti državna javna tijela širom Unije trebala bi smatrati sredstvom kojem se daje prednost u dokazivanju tehničke sposobnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Međutim, državna tijela mogu smatrati da imaju odgovarajuća sredstva za samostalnu provedbu te ocjene. U takvim slučajevima, kako bi se osigurala odgovarajuća razina vjerodostojnosti ocjena koje su provela druga državna tijela, ona bi Komisiji i drugim državama članicama trebala osigurati potreban pisani dokaz koji dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenu sukladnosti zadovoljavaju zahtjeve iz odgovarajućih pravnih propisa.

(39)

Tijela za ocjenu sukladnosti često za svoje aktivnosti vezane uz ocjenu sukladnosti uzimaju podugovaratelje ili ih prenose na ovisno poduzeće. Kako bi se osigurala razina zaštite koja je potrebna za pirotehnička sredstva koja se stavljaju na tržište Unije, važno je da ti podugovaratelji i ovisna poduzeća za ocjenu sukladnosti ispunjavaju iste zahtjeve kao i prijavljena tijela u odnosu na obavljanje zadaća vezanih uz ocjenu sukladnosti. Stoga je važno da ocjena stručne sposobnosti i djelovanje tijela koja se prijavljuju i nadzor nad tijelima koja su već prijavljena također obuhvaćaju i djelatnosti koje obavljaju podugovaratelji i ovisna poduzeća.

(40)

Nužno je povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijave te ga posebno prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje elektroničkim putem.

(41)

Budući da prijavljena tijela svoje usluge mogu nuditi u cijeloj Uniji, primjereno je drugim državama članicama i Komisiji dati mogućnost da ulože prigovore koji se odnose na prijavljeno tijelo. Stoga je važno predvidjeti razdoblje tijekom kojeg se sve sumnje ili pitanja koja se odnose na stručnu sposobnost tijela za ocjenu sukladnosti mogu pojasniti prije nego što ona počnu djelovati kao prijavljena tijela.

(42)

U interesu konkurentnosti presudno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke za ocjenu sukladnosti bez stvaranja nepotrebnih opterećenja za gospodarske subjekte. Iz istog razloga te kako bi se osiguralo jednako postupanje prema gospodarskim subjektima, treba se osigurati dosljednost tehničke primjene postupaka za ocjenu sukladnosti. To se najbolje može postići odgovarajućim koordiniranim djelovanjem i suradnjom između prijavljenih tijela.

(43)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se pirotehnička sredstva mogu staviti na tržište samo ako, u slučaju da se pravilno skladište i koriste za predviđenu svrhu ili u uvjetima uporabe koji se mogu razumno predvidjeti, ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi. Pirotehnička sredstva trebalo bi smatrati neusklađenima s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz ove Direktive samo u uvjetima uporabe koji se mogu razumno predvidjeti, odnosno ako bi takva uporaba mogla proizaći iz zakonitog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(44)

Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila za nadzor nad tržištem Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju na pirotehnička sredstva. Ova Direktiva ne bi trebala onemogućiti države članice da odaberu nadležna tijela za obavljanje tih zadaća.

(45)

Skupine pirotehničkih sredstava koje su slične u pogledu dizajna, funkcije ili ponašanja prijavljena tijela trebala bi ocijeniti kao obitelji proizvoda.

(46)

Potreban je postupak zaštite koji bi omogućio osporavanje sukladnosti pirotehničkog sredstva. Kako bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme obrade, potrebno je poboljšati postojeći postupak zaštite kako bi on postao učinkovitiji i kako bi se iskoristilo stručno znanje koje je na raspolaganju u državama članicama.

(47)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom prema kojem se zainteresirane strane izvješćuju o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu pirotehničkih sredstava koja predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost ljudi ili za druge aspekte zaštite javnog interesa. Tijelima za nadzor nad tržištem također bi trebalo omogućiti da u odnosu na takva pirotehnička sredstva u suradnji s odgovarajućim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi.

(48)

Ako se države članice i Komisija slažu da je mjera koju je poduzela država članica opravdana, nije potrebno daljnje sudjelovanje Komisije, osim u slučaju kada se nesukladnost može pripisati nedostacima usklađene norme.

(49)

Isporuka sigurnih pirotehničkih sredstava u interesu je proizvođača i uvoznika kako bi se izbjeglo plaćanje troškova odgovornosti za neispravne proizvode koji uzrokuju štetu pojedincima i privatnom vlasništvu. U tom smislu, Direktivom Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (12) dopunjuje se ova Direktiva, budući da se Direktivom 85/374/EEZ uvodi objektivna odgovornost proizvođača i uvoznika i osigurava primjerenu razinu zaštite potrošača. Nadalje, Direktivom 85/374/EEZ također se propisuje da prijavljena tijela moraju biti primjereno osigurana u pogledu svojih profesionalnih djelatnosti, osim ako njihovu odgovornost ne preuzima država u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili je za ispitivanja izravno odgovorna sama država članica.

(50)

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi prenijeti na Komisiju. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (13).

(51)

Savjetodavni postupak trebalo bi koristiti za usvajanje provedbenih akata koji od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijevaju poduzimanje potrebnih korektivnih mjera u vezi s prijavljenim tijelima koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za njihovo prijavljivanje.

(52)

Ispitni postupak trebalo bi koristiti za usvajanje provedbenih akata za utvrđivanje jedinstvenog brojčanog sustava za identifikaciju pirotehničkih sredstava i praktičnih rješenja za registar s registarskim brojevima pirotehničkih sredstava kao i za redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o nesrećama u vezi s pirotehničkim sredstvima.

(53)

Ispitni postupak trebalo bi također koristiti za usvajanje provedbenih akata u odnosu na pirotehnička sredstva koja su u skladu s propisima a koja predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(54)

Komisija bi trebala usvojiti provedbene akte koji odmah stupaju na snagu kad je to potrebno u opravdanim slučajevima od iznimne žurnosti koji se odnose na pirotehnička sredstva koja su u skladu s propisima a predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi.

(55)

U skladu s ustaljenom praksom, odbor osnovan na temelju ove Direktive može imati korisnu ulogu u razmatranju pitanja u vezi s primjenom ove Direktive koja postavlja ili njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu s njegovim poslovnikom.

(56)

Komisija bi putem provedbenih akata i s obzirom na njihovu posebnu prirodu trebala bez primjene Uredbe (EZ) br. 182/2011 utvrditi jesu li mjere koje su poduzele države članice u odnosu na neusklađena pirotehnička sredstva opravdane ili ne.

(57)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o kaznama za kršenje odredbi nacionalnog zakonodavstva koje su usvojene na temelju ove Direktive i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene kazne trebale bi biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

(58)

Proizvođačima i uvoznicima treba dati vremena za ostvarivanje prava iz nacionalnih propisa koji su bili na snazi prije datuma početka primjene nacionalnih mjera kojima se ova Direktiva prenosi, kako bi, na primjer, prodali svoje zalihe gotovih proizvoda. Stoga je potrebno osigurati razumne prijelazne odredbe kojima se omogućuje stavljanje na raspolaganje na tržište bez potrebe za ispunjavanjem dodatnih zahtjeva onih pirotehničkih sredstava koja su već stavljena na tržište u skladu s Direktivom 2007/23/EZ prije datuma početka primjene nacionalnih mjera kojima se ova Direktiva prenosi. Distributeri bi stoga prije datuma početka primjene nacionalnih mjera kojima se ova Direktiva prenosi trebali moći dostaviti pirotehnička sredstva koja su stavljena na tržište, odnosno zalihu koja je već u lancu distribucije.

(59)

Pirotehnička sredstva za vozila namijenjena su za životne cikluse vozila i stoga zahtijevaju posebne prijelazne odredbe. Takvo pirotehničko sredstvo mora biti u skladu sa zahtjevima zakona koji su se primjenjivali u vrijeme kad je ono prvi put stavljeno na raspolaganje na tržište i tijekom životnog vijeka vozila u koje je ugrađeno.

(60)

Kako bi se osigurala neprekinuta uporaba određenih pirotehničkih sredstava, posebno u automobilskoj industriji, potrebno je primjenjivati točku 4. iz Priloga I. od 4. srpnja 2013.

(61)

Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj ove Direktive, odnosno osigurati da pirotehnička sredstva na tržištu ispunjavaju zahtjeve koji osiguravaju visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti i drugih javnih interesa te istodobno jamče funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nego ga se zbog svog opsega i učinaka može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

(62)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju značajnu promjenu u usporedbi s ranijom direktivom. Obveza prenošenja nepromijenjenih odredaba proizlazi iz Direktive 2007/23/EZ.

(63)

Ovom se Direktivom ne bi trebalo dovoditi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i datuma primjene Direktive iz Priloga IV. dijela B.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom se Direktivom propisuju pravila kojima je cilj postizanje slobodnog kretanja pirotehničkih sredstava na unutarnjem tržištu, osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i javne sigurnosti te sigurnosti i zaštite potrošača, uzimajući pritom u obzir važne aspekte koji se odnose na zaštitu okoliša.

2.   Ovom se Direktivom propisuju temeljni sigurnosni zahtjevi koje pirotehnička sredstva moraju ispuniti kako bi se mogla staviti na raspolaganje na tržište. Ti su zahtjevi navedeni u Prilogu I.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na pirotehnička sredstva.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

pirotehnička sredstva namijenjena za nekomercijalnu uporabu, koja u skladu s nacionalnim pravom koriste oružane snage, policija ili vatrogasci;

(b)

opremu iz područja primjene Direktive 96/98/EZ;

(c)

pirotehnička sredstva namijenjena za uporabu u svemirskoj industriji;

(d)

udarne kapsule namijenjene izričito za igračke iz područja primjene Direktive 2009/48/EZ;

(e)

eksplozive iz područja primjene Direktive 93/15/EEZ;

(f)

streljivo;

(g)

pirotehnička sredstva za vatromete koje je proizvođač proizveo za svoje vlastite potrebe i čiju je uporabu isključivo na svom državnom području odobrila država članica u kojoj proizvođač ima poslovni nastan i koji ostaju na državnom području te države članice.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„pirotehničko sredstvo” znači svako sredstvo koje sadrži eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima, ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostojne egzotermičke kemijske reakcije;

(2)

„pirotehničko sredstvo za vatromet” znači pirotehničko sredstvo namijenjeno za zabavu;

(3)

„pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima” znači pirotehnička sredstva za uporabu na unutarnjoj ili vanjskoj pozornici, uključujući filmsku i televizijsku produkciju ili slično;

(4)

„pirotehnička sredstva za vozila” znači komponente sigurnosnih uređaja u vozilima koji sadrže pirotehničke tvari za aktiviranje ovih ili drugih uređaja;

(5)

„streljivo” znači projektile i pogonska punjenja i prazno streljivo za uporabu u prijenosnom vatrenom oružju, drugom oružju i artiljeriji;

(6)

„osoba sa stručnim znanjem” znači osoba koju je država članica ovlastila da na njezinom državnom području rukuje i/ili koristi pirotehnička sredstva za vatromete razreda IV., pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima razreda T2, i/ili ostala pirotehnička sredstva razreda P2;

(7)

„stavljanje na raspolaganje na tržište” znači svaka isporuka pirotehničkog sredstva za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti uz naplatu ili besplatno;

(8)

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje pirotehničkog sredstva na tržište Unije;

(9)

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi pirotehničko sredstvo, ili daje da se takvo sredstvo oblikuje ili proizvede, i to pirotehničko sredstvo stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom;

(10)

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja pirotehničko sredstvo iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

(11)

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u lancu opskrbe, osim proizvođača ili uvoznika, koja pirotehničko sredstvo stavlja na raspolaganje na tržište;

(12)

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, uvoznik i distributer;

(13)

„tehnička specifikacija” znači dokument u kojem se propisuju tehnički zahtjevi koje pirotehničko sredstvo treba zadovoljiti;

(14)

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je utvrđeno u članku 2. točki 1. podtočki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

(15)

„akreditacija” znači akreditacija kako je utvrđeno u članku 2. točki 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

(16)

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je utvrđeno u članku 2. točki 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

(17)

„ocjena sukladnosti” znači process utvrđivanja jesu li ispunjeni temeljni sigurnosni zahtjevi iz ove Direktive koji se odnose na pirotehničko sredstvo;

(18)

„tijelo za ocjenu sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući umjeravanje, ispitivanje, certifikaciju i pregled;

(19)

„opoziv” znači svaka mjera kojoj je cilj postići povrat pirotehničkog sredstva koje je već stavljeno na raspolaganje krajnjem korisniku;

(20)

„povlačenje” znači svaka mjera kojoj je u lancu opskrbe cilj spriječiti stavljanje na raspolaganje pirotehničkog sredstva na tržište;

(21)

„usklađeno zakonodavstvo Unije” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

(22)

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je pirotehničko sredstvo u skladu s mjerodavnim zahtjevima koji su utvrđeni u usklađenom zakonodavstvu Unije kojim se predviđa njezino stavljanje.

Članak 4.

Slobodno kretanje

1.   Države članice ne zabranjuju, ne ograničavaju niti ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržište pirotehničkih sredstava koja udovoljavaju zahtjevima iz ove Direktive.

2.   Odredbe ove Direktive ne isključuju mjere koje poduzima država članica kako bi zabranila ili ograničila posjedovanje, uporabu i/ili prodaju široj javnosti pirotehničkih sredstava za vatromete razreda F2 i F3, pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištima i ostalih pirotehničkih sredstava, koje su opravdane zbog javnog reda i sigurnosti, zdravlja i sigurnosti ljudi ili zaštite okoliša.

3.   Na sajmovima, izložbama i predstavljanjima s ciljem stavljanja na tržište pirotehničkih sredstava, države članice ne sprečavaju izlaganje i uporabu pirotehničkih sredstava koja nisu u skladu s ovom Direktivom, pod uvjetom da vidljiv natpis jasno navodi naziv i datum održavanja dotičnog sajma, izložbe ili predstavljanja te da pirotehnička sredstva nisu usklađena ni raspoloživa za prodaju sve dok se ne provede njihovo usklađivanje. Tijekom takvih događanja poduzimaju se odgovarajuće sigurnosne mjere u skladu s bilo kojim zahtjevom koji utvrdi nadležno tijelo dotične države članice.

4.   Države članice ne sprečavaju slobodno kretanje i uporabu pirotehničkih sredstava koja su proizvedena u svrhu istraživanja, razvoja i ispitivanja i koja nisu u skladu s odredbama ove Direktive, pod uvjetom da vidljiv natpis jasno naznačuje da ta pitotehnička sredstva nisu usklađena ni raspoloživa za bilo koju svrhu osim istraživanja, razvoja i ispitivanja.

Članak 5.

Stavljanje na raspolaganje na tržište

Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kojima osiguravaju da pirotehnička sredstva mogu biti stavljena na raspolaganje na tržište samo ako zadovoljavaju zahtjeve iz ove Direktive.

Članak 6.

Kategorizacija pirotehničkih sredstava

1.   Pirotehnička sredstva kategorizira proizvođač prema vrsti njihove uporabe ili prema njihovoj namjeni i razini rizika, uključujući razinu buke. Prijavljena tijela navedena u članku 21. potvrđuju kategorizaciju kao dio postupaka za ocjenu sukladnosti iz članka 17.

Kategorizacija je sljedeća:

(a)

Pirotehnička sredstva za vatromete:

i.

razred F1: pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke i koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući pirotehnička sredstva za vatromete koja su namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada;

ii.

razred F2: pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima;

iii.

razred F3: pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik, koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima i čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje;

iv.

razred F4: pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju visok rizik, koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao „sredstva za profesionalnu uporabu”) i čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.

(b)

Pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima:

i.

razred T1: pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama koja predstavljaju nizak rizik;

ii.

razred T2: pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem.

(c)

Ostala pirotehnička sredstva:

i.

razred P1: pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava za vatromete i pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištima, koja predstavljaju nizak rizik;

ii.

razred P2: pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava za vatromete i pirotehničkih sredstava za primjenu u kazalištima, kojima mogu rukovati ili ih koristiti samo osobe sa stručnim znanjem.

2.   Države članice izvješćuju Komisiju o postupcima kojima određuju i ovlašćuju osobe sa stručnim znanjem.

Članak 7.

Dobna granica i druga ograničenja

1.   Pirotehnička sredstva ne smiju se stavljati na raspolaganje na tržište osobama ispod sljedećih dobnih granica:

(a)

pirotehnička sredstva za vatromete:

i.

razred F1: 12 godina;

ii.

razred F2: 16 godina;

iii.

razred F3: 18 godina;

(b)

pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima razreda T1 i ostala pirotehnička sredstva razreda P1: 18 godina.

2.   Države članice mogu povećati dobne granice iz stavka 1. ako je to opravdano zbog javnog reda i sigurnosti ili zdravlja i sigurnosti ljudi. Države članice mogu također spustiti dobne granice za osobe koje su prošle strukovno osposobljavanje ili je njihovo strukovno osposobljavanje u tijeku.

3.   Proizvođači, uvoznici i distributeri ne smiju stavljati na raspolaganje na tržište sljedeća pirotehnička sredstva, osim osobama sa stručnim znanjem:

(a)

pirotehnička sredstva za vatromete razreda F4;

(b)

pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima razreda T2 i ostala pirotehnička sredstva razreda P2.

4.   Ostala pirotehnička sredstva razreda P1 za vozila, uključujući zračne jastuke i zatezače sigurnosnih pojaseva, ne smiju se stavljati na raspolaganje javnosti, osim ako ta pirotehnička sredstva nisu integrirana u vozilo ili u odvojivi dio vozila.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 8.

Obveze proizvođača

1.   Kad svoja pirotehnička sredstva stavljaju na tržište, proizvođači osiguravaju da su ona oblikovana i proizvedena u skladu s temeljnim sigurnosnim zahtjevima koji su utvrđeni u Prilogu I.

2.   Proizvođači izrađuju tehničku dokumentaciju iz Priloga II. i brinu o tome da se provede odgovarajući postupak za ocjenu sukladnosti iz članka 17.

Kad je tim postupkom dokazana sukladnost pirotehničkog sredstva s primjenljivim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju provedbu postupaka radi zadržavanja sukladnosti proizvodne serije s ovom Direktivom. Na primjereni se način u obzir uzimaju promjene vezane uz dizajn ili značajke pirotehničkih sredstava i promjene usklađenih norma ili drugih tehničkih specifikacija upućivanjem na koje se pirotehničko sredstvo deklarira.

Kad se to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje pirotehničko sredstvo predstavlja, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođači na temelju valjano opravdanog zahtjeva nadležnih tijela provode ispitivanje uzoraka pirotehničkih sredstava koja su stavljena na raspolaganje na tržište, istražuju, i prema potrebi vode knjigu prigovora o nesukladnim pirotehničkim sredstvima i opozivima pirotehničkih sredstava, te o svakom takvom nadzoru izvješćuju distributere.

5.   Proizvođači osiguravaju da su pirotehnička sredstva koja su stavili na tržište označena u skladu s člankom 10. ili člankom 11.

6.   Proizvođači na pirotehničkom sredstvu ili, ako to nije moguće, na ambalaži pirotehničkog sredstva ili u pratećem dokumentu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni. U adresi se navodi jedna jedina točka na kojoj je proizvođač dostupan. Detalji za kontakt na jeziku su koji krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem mogu lako razumjeti.

7.   Proizvođači osiguravaju da se uz pirotehničko sredstvo dostavljaju upute i sigurnosne informacije na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi krajnji korisnici kako je odredila dotična država članica. Takve upute i sigurnosne informacije kao i svako označivanje treba biti jasno, razumljivo i čitljivo.

8.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da pirotehničko sredstvo koje su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom odmah poduzimaju nužne korektivne mjere kako bi se to pirotehničko sredstvo prema potrebi uskladilo, povuklo s tržišta ili opozvalo. Nadalje, kad pirotehničko sredstvo predstavlja rizik, proizvođači o tome odmah izvješćuju nadležna državna tijela država članica u kojima su pirotehničko sredstvo stavili na raspolaganje na tržište navodeći pojedinosti posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Nastavno na utemeljeni zahtjev nadležnog državnog tijela, proizvođači tom tijelu pružaju sve informacije i dokumentaciju koja je potrebna za dokazivanje sukladnosti pirotehničkog sredstva s ovom direktivom, u papirnatom i elektroničkom obliku i na jeziku koji to tijelo može lako razumjeti. Oni s tim tijelom surađuju na njegov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju pirotehnička sredstva koja su stavili na tržište.

Članak 9.

Sljedivost

1.   Kako bi se olakšala sljedivost pirotehničkih sredstava, proizvođači ih označuju registarskim brojem koji im dodjeljuje prijavljeno tijelo koje provodi ocjenu sukladnosti na temelju članka 17. Brojčano označivanje radi se u skladu s jedinstvenim sustavom koji je odredila Komisija.

2.   Proizvođači i uvoznici vode evidenciju registarskih brojeva pirotehničkih sredstava koje stavljaju na raspolaganje na tržište i te informacije na zahtjev daju na raspolaganje mjerodavnim tijelima.

Članak 10.

Označivanje pirotehničkih sredstava osim pirotehničkih sredstava za vozila

1.   Proizvođači osiguravaju da su pirotehnička sredstva osim pirotehničkih sredstava za vozila označena vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na službenom (službenim) jeziku (jezicima) države članice u kojoj se pirotehničko sredstvo stavlja na raspolaganje potrošaču. Takvo označivanje treba biti jasno, razumljivo i čitljivo.

2.   Označivanje pirotehničkih sredstava uključuje najmanje informacije o proizvođaču iz članka 8. stavka 6. te ako proizvođač nema poslovni nastan u Uniji, informacije o proizvođaču i uvozniku iz članka 8. stavka 6. odnosno članka 12. stavka 3., naziv i vrstu pirotehničkog sredstva, njegov registarski broj te broj proizvoda, broj šarže ili serijski broj, najniže dobne granice kako su naznačene u članku 7. stavku 1. i stavku 2., odgovarajući razred i upute za uporabu, godinu proizvodnje za pirotehnička sredstva za vatromete razreda F3 i F4, i prema potrebi najmanju sigurnosnu udaljenost. Označivanje uključuje neto eksplozivni sadržaj (NES).

3.   Pirotehnička sredstva za vatromete također prikazuju sljedeće minimalne podatke:

(a)

razred F1: ako je potrebno: „samo za vanjsku uporabu” i najmanja sigurnosna udaljenost;

(b)

razred F2: „samo za vanjsku uporabu” i, ako je potrebno, najmanja (najmanje) sigurnosna (sigurnosne) udaljenost (udaljenosti);

(c)

razred F3: „samo za vanjsku uporabu” i najmanja (najmanje) sigurnosna (sigurnosne) udaljenost (udaljenosti);

(d)

razred F4: „smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem” i najmanja (najmanje) sigurnosna (sigurnosne) udaljenost (udaljenosti).

4.   Pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima također prikazuju sljedeće minimalne podatke:

(a)

razred T1: ako je potrebno: „samo za vanjsku uporabu” i najmanja (najmanje) sigurnosna (sigurnosne) udaljenost (udaljenosti);

(b)

razred T2: „smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem” i najmanja (najmanje) sigurnosna (sigurnosne) udaljenost (udaljenosti).

5.   Ako na pirotehničkom sredstvu nema dovoljno prostora za zahtjeve za označivanje iz stavaka 2., 3. i 4., podaci se navode na najmanjem komadu ambalaže.

Članak 11.

Označivanje pirotehničkih sredstava za vozila

1.   Označivanje pirotehničkih sredstava za vozila uključuje informacije o proizvođaču iz članka 8. stavka 6., naziv i vrstu pirotehničkog sredstva, njegov registarski broj te broj proizvoda, broj šarže ili serijski broj i prema potrebi sigurnosne upute.

2.   Ako na pirotehničkom sredstvu za vozila nema dovoljno prostora za zahtjeve za označivanje iz stavka 1., podaci se navode na ambalaži.

3.   Sigurnosno-tehnički list za pirotehnička sredstva za vozila koji se sastavlja u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (14) i koji uzima u obzir posebne potrebe profesionalnih korisnika tim se korisnicima dostavlja na jeziku koji oni zahtijevaju.

Sigurnosno-tehnički list može se dostaviti u papirnatom ili elektroničkom obliku pod uvjetom da profesionalni korisnik ima na raspolaganju potrebna sredstva koja mu omogućuju pristup sigurnosno-tehničkom listu.

Članak 12.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici na tržište stavljaju samo sukladna pirotehnička sredstva.

2.   Prije stavljanja pirotehničkog sredstva na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak za ocjenu sukladnosti iz članka 17. Oni osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da pirotehničko sredstvo nosi oznaku CE i da su uz njega priloženi traženi dokumenti te da proizvođač udovoljava zahtjevima iz članka 8. stavka 5. i stavka 6.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da pirotehničko sredstvo nije u skladu s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I., on ne smije staviti pirotehničko sredstvo na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako pirotehničko sredstvo predstavlja rizik, uvoznik o tome izvješćuje proizvođača i tijela za nadzor nad tržištem.

3.   Uvoznici na pirotehničkom sredstvu ili, ako to nije moguće, na ambalaži pirotehničkog sredstva ili u pratećem dokumentu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu na kojoj su dostupni. Detalji za kontakt na jeziku su koji krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem mogu lako razumjeti.

4.   Uvoznici osiguravaju da se uz pirotehničko sredstvo dostavljaju upute i sigurnosne informacije na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi krajnji korisnici kako je odredila dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju da dok je pirotehničko sredstvo pod njihovom odgovornošću uvjeti njegovog skladištenja ili transporta ne ugrožavaju njegovu sukladnost s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

6.   Kad se to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje pirotehničko sredstvo predstavlja, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici na temelju valjano opravdanog zahtjeva nadležnih tijela provode ispitivanje uzoraka pirotehničkih sredstava koja su stavljena na raspolaganje na tržište, istražuju, i prema potrebi vode knjigu prigovora o nesukladnim pirotehničkim sredstvima i opozivima pirotehničkih sredstava te o svakom takvom nadzoru izvješćuju distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da pirotehničko sredstvo koje su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom odmah poduzimaju nužne korektivne mjere kako bi se to pirotehničko sredstvo prema potrebi uskladilo, povuklo s tržišta ili opozvalo. Nadalje, ako pirotehničko sredstvo predstavlja rizik, uvoznici o tome odmah izvješćuju nadležna državna tijela država članica u kojima su pirotehničko sredstvo stavili na raspolaganje na tržište navodeći pojedinosti posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište drže presliku EU izjave o sukladnosti na raspolaganju tijelima za nadzor nad tržištem i osiguravaju da se tehnička dokumentacija može staviti na raspolaganje tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Nastavno na utemeljeni zahtjev nadležnog državnog tijela, uvoznici tom tijelu pružaju sve informacije i dokumentaciju koja je potrebna za dokazivanje sukladnosti pirotehničkog sredstva, u papirnatom i elektroničkom obliku i na jeziku koji to tijelo može lako razumjeti. Oni s tim tijelom surađuju na njegov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju pirotehnička sredstva koja su stavili na tržište.

Članak 13.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju pirotehničko sredstvo na raspolaganje na tržište distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve iz ove Direktive.

2.   Prije stavljanja pirotehničkog sredstva na raspolaganje na tržište distributeri provjeravaju nosi li pirotehničko sredstvo oznaku CE, jesu li uz njega priloženi traženi dokumenti, upute i sigurnosne informacije na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi krajnji korisnici u državi članici u kojoj će se pirotehničko sredstvo staviti na raspolaganje na tržište te udovoljavaju li proizvođač i uvoznik zahtjevima iz članka 8. stavka 5. i stavka 6, odnosno članka 12. stavka 3.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da pirotehničko sredstvo nije u skladu s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I., on ne smije staviti pirotehničko sredstvo na raspolaganje na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako pirotehničko sredstvo predstavlja rizik, distributer o tome izvješćuje proizvođača ili uvoznika kao i tijela za nadzor nad tržištem.

3.   Distributeri osiguravaju da dok je pirotehničko sredstvo pod njihovom odgovornošću uvjeti njegovog skladištenja ili transporta ne ugrožavaju njegovu sukladnost s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da pirotehničko sredstvo koje su stavili na raspolaganje na tržište nije u skladu s ovom Direktivom osiguravaju poduzimanje nužnih korektivnih mjera kako bi se pirotehničko sredstvo prema potrebi uskladilo, povuklo s tržišta ili opozvalo. Nadalje, ako pirotehničko sredstvo predstavlja rizik, distributeri o tome odmah izvješćuju nadležna državna tijela država članica u kojima su pirotehničko sredstvo stavili na raspolaganje na tržište navodeći pojedinosti posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Nastavno na utemeljeni zahtjev nadležnog državnog tijela, distributeri tom tijelu u papirnatom i elektroničkom obliku pružaju sve informacije i dokumentaciju koja je potrebna za dokazivanje sukladnosti pirotehničkog sredstva. Oni s tim tijelom surađuju na njegov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju pirotehnička sredstva koja su stavili na tržište.

Članak 14.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Ako pirotehničko sredstvo stavlja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili mijenja pirotehničko sredstvo koje je već stavljeno na tržište na takav način da bi to moglo utjecati na ispunjavanje zahtjeva iz ove Direktive, uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ove Direktive i podliježe obvezama proizvođača prema članku 8.

Članak 15.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti tijelima za nadzor nad tržištem na zahtjev imenuju:

(a)

svaki gospodarski subjekt koji im je isporučio pirotehničko sredstvo;

(b)

svaki gospodarski subjekt kojem su isporučili pirotehničko sredstvo.

Gospodarski subjekti moraju moći dostaviti podatke iz prvog stavka u razdoblju od 10 godina nakon što im je isporučeno pirotehničko sredstvo i u razdoblju od 10 godina nakon što su isporučili pirotehničko sredstvo.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST PIROTEHNIČKOG SREDSTVA

Članak 16.

Pretpostavka o sukladnosti pirotehničkog sredstva

Za pirotehnička sredstva koja su u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima, upućivanje na koje je objavljeno u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I. koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.

Članak 17.

Postupci za ocjenu sukladnosti

Za ocjenu sukladnosti pirotehničkih sredstava proizvođač slijedi jedan od sljedećih postupaka iz Priloga II.:

(a)

EU pregled tipa (modul B), i po izboru proizvođača jedan od sljedećih postupaka:

i.

sukladnost s tipom koja se temelji na unutarnjem upravljanju proizvodnjom i nadziranim provjerama proizvoda u nasumičnim vremenskim razmacima (modul C2);

ii.

sukladnost s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvodnog procesa (modul D);

iii.

sukladnost s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvoda (modul E);

(b)

sukladnost koja se temelji na pojedinačnoj ovjeri (modul G);

(c)

sukladnost koja se temelji na potpunom osiguranju kvalitete (modul H) u onoj mjeri u kojoj se to odnosi na pirotehnička sredstva za vatromete razreda F4.

Članak 18.

EU izjava o sukladnosti

1.   U EU izjavi o sukladnosti navodi se da je dokazano da su ispunjeni temeljni sigurnosni zahtjevi iz Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu obrasca iz Priloga III., sadrži elemente koji su navedeni u odgovarajućim modulima iz Priloga II. i neprekidno se ažurira. Ona se prevodi na jezik ili jezike koji (koje) zahtijeva država članica u kojoj je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište ili je stavljeno na raspolaganje na tržište.

3.   Ako se na pirotehničko sredstvo primjenjuje više od jednog akta Unije koji zahtijevaju EU izjavu o sukladnosti, sastavlja se jedna EU izjava o sukladnosti koja se odnosi na sve takve akte Unije. Ta izjava navodi dotične akte Unije, uključujući i upućivanje na njihovu objavu.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost pirotehničkog sredstva sa zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj Direktivi.

Članak 19.

Opća načela za stavljanje oznake CE

Oznaka CE podliježe općim načelima utvrđenim u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 20.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE

1.   Oznaka CE stavlja se na pirotehnička sredstva tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili nije opravdano radi prirode pirotehničkog sredstva, ona se stavlja na ambalažu i popratne dokumente.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što se pirotehničko sredstvo stavi na tržište.

3.   Iza oznake CE nalazi se identifikacijski broj prijavljenog tijela ako je to tijelo uključeno u fazu upravljanja proizvodnjom.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili ga prema njegovim uputama stavlja proizvođač.

4.   Iza oznake CE i prema potrebi identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti neka druga oznaka koja pokazuje posebni rizik ili uporabu.

5.   Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi osigurale ispravnu primjenu režima kojim se uređuje stavljanje oznake CE i poduzimaju potrebne radnje u slučaju nepravilne uporabe te oznake.

POGLAVLJE 4.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Članak 21.

Prijavljivanje

Države članice izvješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima koja su na temelju ove Direktive ovlaštena za obavljanje zadaća ocjene sukladnosti kao neovisna treća strana.

Članak 22.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je odgovorno za uspostavljanje i provođenje postupaka potrebnih za ocjenu i prijavljivanje tijela za ocjenu sukladnosti te nadzor nad prijavljenim tijelima, uključujući i sukladnost s člankom 27.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenu i nadzor iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

Članak 23.

Zahtjevi koji se odnose na tijela koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavlja se tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenu sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ustrojeno je i djeluje tako da jamči objektivnost i nepristranost svojih djelatnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ustrojeno je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenu sukladnosti donose nadležne osobe koje nisu iste osobe kao one koje su provele ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne smije ponuditi niti obavljati bilo kakve aktivnosti ili usluge savjetovanja koje obavljaju tijela za ocjenu sukladnosti na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti povjerljivost dobivenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno obavljanje svojih zadaća.

Članak 24.

Obveza obavješćivanja za tijela koja provode prijavljivanje

Države članice izvješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenu i prijavljivanje tijela za ocjenu sukladnosti te o nadzoru nad prijavljenim tijelima i o svim promjenama koje se na to odnose.

Komisija osigurava da su te informacije dostupne javnosti.

Članak 25.

Zahtjevi koji se odnose na prijavljena tijela

1.   U svrhu prijavljivanja, tijelo za ocjenu sukladnosti mora zadovoljavati zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenu sukladnosti uspostavlja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenu sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili pirotehničkom sredstvu koje ocjenjuje.

4.   Tijelo za ocjenu sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti dizajner, proizvođač, dobavljač, montažer, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj pirotehničkih sredstava i/ili eksplozivnih tvari niti ovlašteni predstavnik ijedne od tih strana. To ne isključuje uporabu pirotehničkih sredstava i/ili eksplozivnih tvari koji su nužni za djelovanje tijela za ocjenu sukladnosti ili uporabu takvih pirotehničkih sredstava za osobne svrhe.

Tijelo za ocjenu sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u dizajn, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište, ugradnju, uporabu ili održavanje pirotehničkih sredstava i/ili eksplozivnih tvari, kao ni zastupati strane koje sudjeluju u tim djelatnostima. Oni ne smiju sudjelovati ni u kakvoj djelatnosti koja može biti u sukobu s njihovom neovisnom prosudbom ili cjelovitosti u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. To se posebno primjenjuje na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenu sukladnosti osiguravaju da djelatnosti njihovih ovisnih poduzeća ili podugovaratelja ne utječe na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih poslova ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenu sukladnosti i njihovo osoblje obavljaju poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišim stupnjem profesionalne cjelovitosti i potrebne tehničke stručnosti u određenom području i slobodni su od svih pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili na rezultate njihovih poslova ocjenjivanja sukladnosti, posebno od strane osoba ili skupina osoba koje su zainteresirane za rezultate tih poslova.

6.   Tijelo za ocjenu sukladnosti sposobno je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene na temelju Priloga II. i u odnosu na koje je ono prijavljeno, bez obzira na to izvršava li te zadaće tijelo za ocjenu sukladnosti samo ili se one izvršavaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

Tijelo za ocjenu sukladnosti u svakom trenutku i za svaki postupak za ocjenu sukladnosti i svaku vrstu ili razred pirotehničkih sredstava u odnosu na koje je prijavljeno ima na raspolaganju:

(a)

potrebno osoblje s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opise postupaka u skladu s kojima se provodi ocjena sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i mogućnost reprodukcije tih postupaka. Ono također ima uspostavljene odgovarajuće protokole i postupke kojima se razlikuju zadaće koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i ostale djelatnosti;

(c)

postupke za obavljanje djelatnosti koji uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojemu djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Tijelo za ocjenu sukladnosti raspolaže sredstvima koja su potrebna za primjereno obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s poslovima ocjenjivanja sukladnosti te ima pristup svoj potrebnoj opremi ili postrojenjima.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ima sljedeće:

(a)

odgovarajuću tehničku i strukovnu izobrazbu koja obuhvaća sve poslove ocjenjivanja sukladnosti u odnosu na koje je tijelo za ocjenu sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće znanje o zahtjevima za ocjenjivanje koje se obavlja i odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće znanje i razumijevanje temeljnih sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I., primjenljivih usklađenih norma i odgovarajućih odredaba usklađenog zakonodavstva Unije i važećeg nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za izradu certifikata, zapisa i izvješća kojima se dokazuje da je provedeno ocjenjivanje.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenu sukladnosti, njegovog najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknade za najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti tijela za ocjenu sukladnosti ne ovise o broju izvršenih ocjenjivanja niti o rezultatima tih ocjenjivanja.

9.   Tijelo za ocjenu sukladnosti osigurano je od odgovornosti osim u slučaju ako je odgovornost preuzela država u skladu s nacionalnim pravom ili je država članica izravno odgovorna za ocjenu sukladnosti.

10.   Osoblje tijela za ocjenu sukladnosti mora čuvati poslovnu tajnu koja se odnosi na sve informacije koje su dobivene tijekom obavljanja zadaća u skladu s Prilogom II. i bilo kojom odredbom nacionalnih provedbenih propisa, osim u odnosu na nadležna tijela države članice u kojoj obavlja svoje djelatnosti. Isključiva prava su zaštićena.

11.   Tijelo za ocjenu sukladnosti sudjeluje u ili osigurava da je njegovo osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o relevantnim normizacijskim aktivnostima i aktivnostima koordinacijske skupine za prijavljena tijela koja je uspostavljena sukladno odgovarajućem usklađenom zakonodavstvu Unije i kao opće smjernice primjenjuje administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.

Članak 26.

Pretpostavka o sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenu sukladnosti dokaže svoju sukladnost s kriterijima utvrđenim u odgovarajućim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, upućivanje na koje je objavljeno u Službenom list Europske unije, za njega se pretpostavlja da zadovoljava zahtjeve iz članka 25. u onoj mjeri u kojoj te zahtjeve obuhvaćaju primjenljive usklađene norme.

Članak 27.

Ovisna poduzeća i podugovaratelji prijavljenih tijela

1.   Ako prijavljeno tijelo podugovara određene zadaće povezane s ocjenom sukladnosti ili se oslanja na ovisno poduzeće, ono osigurava da podugovaratelj ili ovisno poduzeće zadovoljavaju zahtjeve iz članka 25. i o tome na odgovarajući način izvješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje provode podugovaratelji ili ovisna poduzeća kad god su oni uspostavljeni.

3.   Poslove može podugovoriti ili ih provoditi ovisno poduzeće samo u dogovoru sa strankom.

4.   Prijavljena tijela čuvaju na raspolaganju tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenu kvalifikacija podugovaratelja ili ovisnih poduzeća i rad koji su oni obavili u skladu s Prilogom II.

Članak 28.

Podnošenje zahtjeva za prijavljivanje

1.   Tijelo za ocjenu sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje tijelu koje provodi prijavljivanje one države članice u kojoj je osnovano.

2.   Uz zahtjev za prijavljivanje prilaže se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, jednog ili više modula za ocjenu sukladnosti i pirotehničkog sredstva ili pirotehničkih sredstava za koje to tijelo tvrdi da je nadležno, kao i potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i koja potvrđuje da tijelo za ocjenu sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 25.

3.   Ako dotično tijelo za ocjenu sukladnosti ne može osigurati potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje osigurava sve pisane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redoviti nadzor njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 25.

Članak 29.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenu sukladnosti koja su zadovoljila zahtjeve iz članka 25.

2.   Ona izvješćuju Komisiju i druge države članice korištenjem alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje uključuje detaljne podatke o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenu sukladnosti i dotičnom pirotehničkom sredstvu ili pirotehničkim sredstvima kao i odgovarajuću potvrdu o stručnoj sposobnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 28. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje Komisiji i drugim državama članicama osigurava pisani dokaz kojim se potvrđuju stručna sposobnost tijela za ocjenu sukladnosti i utvrđeni mehanizmi čime se osigurava da će to tijelo biti redovito pod nadzorom i da će i dalje zadovoljavati zahtjeve utvrđene u članku 25.

5.   Dotično tijelo može obavljati djelatnosti prijavljenog tijela samo ako Komisija ili druge države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja kad se koristi potvrda o akreditaciji ili u roku od dva mjeseca od prijavljivanja kada se ne koristi akreditacija.

Samo se takvo tijelo smatra prijavljenim tijelom u smislu ove Direktive.

6.   Tijela koja provode prijavljivanje izvješćuju Komisiju i druge države članice o svim naknadnim bitnim promjenama u prijavljivanju.

Članak 30.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija dodjeljuje identifikacijski broj prijavljenom tijelu.

Ona dodjeljuje samo jedan takav broj čak kad je to tijelo prijavljeno u skladu s nekoliko akata Unije.

2.   Komisija javno objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i djelatnosti za koje su prijavljeni.

Komisija osigurava ažuriranje popisa.

Članak 31.

Promjene u prijavljivanju

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje utvrdi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 25. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje prema potrebi ograničava, ukida ili povlači prijavljivanje, ovisno o ozbiljnosti razloga zbog kojih se ti zahtjevi ne zadovoljavaju ili te obveze ne ispunjavaju. Ono o tome odmah izvješćuje Komisiju i druge države članice.

2.   U slučaju ograničavanja, ukidanja ili povlačenja prijavljivanja, ili ako prijavljeno tijelo prestane obavljati svoju djelatnost, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće korake kako bi osigurala da spise tog tijela ili obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima koja provode nadzor nad tržištem.

Članak 32.

Osporavanje stručne sposobnosti prijavljenih tijela

1.   Povjerenstvo istražuje sve slučajeve u kojima se sumnja u ili je upozoreno na stručnu sposobnost prijavljenog tijela ili daljnje ispunjavanje zahtjeva i odgovornosti prijavljenog tijela kojima ono podliježe.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje mora Komisiji na zahtjev osigurati sve informacije koje se odnose na temelj za prijavljivanje ili održavanje stručne sposobnosti dotičnog tijela.

3.   Komisija osigurava povjerljivo postupanje sa svim osjetljivim informacijama dobivenim tijekom njezinog istraživanja.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve za svoje prijavljivanje, ona usvaja provedbeni akt kojim od države članice koja provodi prijavljivanje traži da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući prema potrebi povlačenje prijavljivanja.

Provedbeni akt usvaja se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 44. stavka 2.

Članak 33.

Poslovne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjene sukladnosti u skladu s postupcima za ocjenu sukladnosti koji su predviđeni u Prilogu II.

2.   Ocjene sukladnosti provode se razmjerno, tako da se izbjegavaju nepotrebna opterećenja za gospodarske subjekte. Tijela za ocjenu sukladnosti obavljaju svoje djelatnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojemu djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Pritom ona ipak poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite koja se zahtijeva za sukladnost pirotehničkog sredstva sa zahtjevima iz ove Direktive.

3.   Prijavljena tijela koja obavljaju ocjene sukladnosti dodjeljuju registarske brojeve kojima se identificiraju pirotehnička sredstva koja podliježu ocjeni sukladnosti i njihovi proizvođači te vode registar s registarskim brojevima pirotehničkih sredstava za koja su izdala potvrde.

4.   Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač ne zadovoljava temeljne sigurnosne zahtjeve iz Priloga I. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, ono od proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

5.   Ako tijekom nadzora sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo utvrdi da pirotehničko sredstvo više nije sukladno, ono od proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i prema potrebi ukida ili povlači potvrdu.

6.   Ako se korektivne mjere ne poduzimaju ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, ukida ili povlači sve potvrde.

Članak 34.

Žalba protiv odluka prijavljenih tijela

Države članice osiguravaju da je na raspolaganju žalbeni postupak protiv odluka prijavljenih tijela.

Članak 35.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela izvješćuju tijelo koje provodi prijavljivanje o:

(a)

svakom odbijanju, ograničenju, ukidanju ili povlačenju potvrde;

(b)

svim okolnostima koje utječu na područje primjene ili uvjete za prijavljivanje;

(c)

svakom zahtjevu za informacije koje su primili od tijela za nadzor nad tržištem koje se odnose na poslove ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o poslovima ocjenjivanja sukladnosti koji su obavljeni u okviru njihovog prijavljivanja i svakoj drugoj obavljenoj djelatnosti, uključujući prekogranične djelatnosti i podugovaranje.

2.   Prijavljena tijela osiguravaju drugim tijelima koja su prijavljena u skladu s ovom Direktivom a koja obavljaju slične poslove ocjenjivanja sukladnosti koji obuhvaćaju ista pirotehnička sredstva odgovarajuće informacije o pitanjima koja se odnose na negativne i, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjene sukladnosti.

Članak 36.

Razmjena iskustva

Komisija predviđa organizaciju razmjene iskustava između državnih tijela država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja.

Članak 37.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava uspostavu i pravilan rad odgovarajuće koordinacije i suradnje između tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, i to u obliku foruma prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su one prijavile sudjeluju u radu tog foruma izravno ili preko imenovanih predstavnika.

POGLAVLJE 5.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA KOJA ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I POSTUPAK ZAŠTITE U UNIJI

Članak 38.

Nadzor nad tržištem Unije, kontrola pirotehničkih sredstava koja ulaze na tržište Unije

1.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se pirotehnička sredstva mogu staviti na tržište samo ako, u slučaju da se pravilno skladište i koriste za predviđenu svrhu, ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi.

2.   Na pirotehnička sredstva primjenjuju se članak 15. stavak 3. i članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

3.   Države članice svake godine izvješćuju Komisiju o svojim aktivnostima u području nadzora nad tržištem.

Članak 39.

Postupanje s pirotehničkim sredstvima koja predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor nad tržištem jedne države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da pirotehničko sredstvo predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom, ona provode ocjenu dotičnog pirotehničkog sredstva koje obuhvaća sve relevantne zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi. Odgovarajući gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor nad tržištem.

Ako tijekom ocjenjivanja iz prvog podstavka tijela za nadzor nad tržištem utvrde da pirotehničko sredstvo ne ispunjava zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi, ona bez odlaganja zahtijevaju da odgovarajući gospodarski subjekt poduzme sve prikladne korektivne radnje kako bi se pirotehničko sredstvo uskladilo s tim zahtjevima, povuklo pirotehničko sredstvo s tržišta ili ga se opozvalo u razumnom roku, primjereno naravi rizika.

Tijela za nadzor nad tržištem o tome na odgovarajući način izvješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor nad tržištem smatraju da nesukladnost nije ograničena na njihovo državno područje, ona izvješćuju Komisiju i druge države članice o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje su zahtijevala od gospodarskog subjekta.

3.   Gospodarski subjekt osigurava da su poduzete sve prikladne korektivne radnje s obzirom na sva takva pirotehnička sredstva koja je on stavio na raspolaganje na tržište u cijeloj Uniji.

4.   Ako odgovarajući gospodarski subjekt ne poduzima odgovarajuće korektivne radnje u roku koji je naveden u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi se zabranilo ili ograničilo stavljanje pirotehničkih sredstava na raspolaganje na njihovo nacionalno tržište, pirotehničko sredstvo povuklo s tog tržišta ili opozvalo.

Tijela za nadzor nad tržištem o tim mjerama bez odlaganja izvješćuju Komisiju i druge države članice.

5.   Informacije iz drugog podstavka stavka 4. uključuju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke koji su potrebni za utvrđivanje nesukladnog pirotehničkog sredstva, podrijetlo pirotehničkog sredstva, narav navodne nesukladnosti i uključenog riziku, narav i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i obrazloženja koje je dao odgovarajući gospodarski subjekt. Tijela za nadzor nad tržištem posebno navode je li nesukladnost uzrokovana:

(a)

time što pirotehničko sredstvo ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na zdravlje ili sigurnost ljudi ili na druge aspekte zaštite javnog interesa koji su utvrđrni u ovoj Direktivi; ili

(b)

nedostacima usklađenih norma iz članka 16. u vezi s dodjelom pretpostavke o sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je pokrenula postupak u skladu s ovim člankom, bez odlaganja izvješćuju Komisiju i druge države članice o svim usvojenim mjerama i o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju a koje se odnose na nesukladnost dotičnog pirotehničkog sredstva i, u slučaju neslaganja s usvojenom nacionalnom mjerom, o svojim primjedbama.

7.   Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. ni država

članica niti Komisija nisu uložile prigovor u odnosu na privremenu mjeru koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju da se u odnosu na dotično pirotehničko sredstvo bez odlaganja poduzimaju primjerene mjere ograničenja, kao što je povlačenje pirotehničkog sredstva s tržišta.

Članak 40.

Postupak zaštite na razini Unije

1.   Ako se po završetku postupka navedenog u članku 39. stavcima 3. i 4. upute prigovori na mjere koje je poduzela država članica, ili ako Komisija smatra da su takve mjere protivne zakonodavstvu Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektom ili subjektima i provodi ocjenu nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija donosi provedbeni akt o tome je li nacionalna mjera opravdana ili ne.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima kao i odgovarajućem gospodarskom subjektu ili odgovarajućim gospodarskim subjektima.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju mjere potrebne kako bi osiguralo da se nesukladno pirotehničko sredstvo povuče s njihovog nacionalnog tržišta i o tome na odgovarajući način izvješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači tu mjeru.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, a nesukladnost pirotehničkog sredstva pripisuje se nedostatku usklađenih norma iz članka 39. stavku 5. točke (b) ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak predviđen u članku 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 41.

Sukladna pirotehnička sredstva koja predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost

1.   Ako država članica nakon što se ocjena provede sukladno članku 39. stavku 1. utvrdi da pirotehničko sredstvo, iako je sukladno ovoj Direktivi, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost ljudi ili za druge aspekte zaštite javnog interesa, ona od odgovarajućega gospodarskog subjekta zahtijeva da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da dotično pirotehničko sredstvo nakon što se stavi na tržište više ne predstavlja takav rizik, ili da se, što može propisati država članica, pirotehničko sredstvo povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku, primjereno naravi rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava poduzimanje korektivne mjere u odnosu na sva dotična pirotehnička sredstva koja je stavio na raspolaganje na tržište u cijeloj Uniji.

3.   Država članica bez odlaganja izvješćuje Komisiju i druge države članice. Te informacije uključuju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke koji su potrebni za utvrđivanje dotičnog nesukladnog pirotehničkog sredstva, podrijetlo i lanac opskrbe pirotehničkog sredstva, narav uključenog rizika te narav i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektom ili subjektima i ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija putem provedbenih akata donosi odluku o tome je li nacionalna mjera opravdana ili ne i prema potrebi predlaže prikladne mjere.

Provedbeni akti iz prvog podstavka donose se u skladu s ispitnim postupkom iz članka 44. stavka 3.

U opravdanim slučajevima od iznimne žurnosti koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi Komisija bez odlaganja donosi mjerodavne provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 44. stavka 4.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima kao i odgovarajućem gospodarskom subjektu ili odgovarajućim gospodarskim subjektima.

Članak 42.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 39., država članica od dotičnoga gospodarskog subjekta zahtijeva otklanjanje dotične nesukladnosti ako dođe do jednog od sljedećih zaključaka,:

(a)

oznaka CE postavljena je tako da krši članak 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili članak 20. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije postavljena;

(c)

identifikacijski broj prijavljenog tijela, ako je to tijelo uključeno u fazu upravljanja proizvodnjom, postavljen je tako da krši članak 20. ili nije postavljen;

(d)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(e)

EU izjava o sukladnosti nije ispravno sastavljena;

(f)

tehnička dokumentacija ili nije dostupna ili nije potpuna;

(g)

informacije iz članka 8. stavka 6. ili članka 12. stavka 3. nedostaju, netočne sui li nepotpune;

(h)

nisu ispunjeni drugi upravni zahtjevi iz članka 8. ili članka 12.

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi i dalje, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje pirotehničkog sredstva na raspolaganje na tržište ili osigurala njegov opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 6.

PROVEDBENE OVLASTI

Članak 43.

Provedbeni akti

Komisija putem provedbenih akata utvrđuje:

(a)

jedinstveni sustav brojčanog označivanja iz članka 9. stavka 1. i praktična rješenja za registar iz članka 33. stavka 3.;

(b)

praktična rješenja za redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o nesrećama u vezi s pirotehničkim sredstvima.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s ispitnim postupkom iz članka 44. stavka 3.

Članak 44.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za pirotehnička sredstva. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s člankom 5.

5.   Komisija se s odborom savjetuje o svim pitanjima za koja se na temelju Uredbe (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojeg drugog propisa Unije zahtijeva suradnja sa sektorskim stručnjacima.

Odbor može pregledati bilo koje pitanje koje se tiče primjene ove Direktive koje u skladu s njegovim poslovnikom postavi ili njegov predsjednik ili predstavnik države članice.

POGLAVLJE 7.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju u slučajevima kad gospodarski subjekti krše odredbe nacionalnog prava koje su donesene u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Takva pravila mogu u težim slučajevima kršenja uključivati kaznenopravne sankcije.

Predviđene kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Članak 46.

Prijelazne odredbe

1.   Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržište pirotehničkih sredstava koja su u skladu s Direktivom 2007/23/EZ i koja su bila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2015.

2.   Nacionalna odobrenja za pirotehnička sredstva za vatromete razreda F1, F2 i F3 koja su dodijeljena prije 4. srpnja 2010. i dalje vrijede na državnom području države članice koja je odobrenje izdala do datuma isteka ili do 4. srpnja 2017., ovisno o tome što je ranije.

3.   Nacionalna odobrenja za ostala pirotehnička sredstva, za pirotehnička sredstva za vatromete razreda F4 i za pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima koja su dodijeljena prije 4. srpnja 2013. i dalje vrijede na državnom području države članice koja je odobrenje izdala do datuma isteka ili do 4. srpnja 2017., ovisno o tome što je ranije.

4.   Odstupajući od stavka 3., nacionalna odobrenja za pirotehnička sredstva za vozila, uključujući rezervne dijelove, koja su dodijeljena prije 4. srpnja 2013. i dalje vrijede do datuma isteka.

5.   Potvrde izdane u skladu s Direktivom 2007/23/EZ vrijede u skladu s ovom Direktivom.

Članak 47.

Prenošenje

1.   Države članice donose i do 30. lipnja 2015. objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s točkama 7., 12., 13. i od 15. do 22. članka 3., člankom 4. stavkom 1., člankom 5., člankom 7. stavkom 4., člankom 8. stavcima od 2. do 9., člankom 9., člankom 10. stavkom 2., člankom 11. stavcima 1. i 3., člancima od 12. do 16., člancima od 18. do 29., člancima od 31. do 35., člankom 37., člankom 38. stavcima 1. i 2., člancima od 39. do 42., člankom 45., člankom 46. i prilozima I., II. i III. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 1. srpnja 2015.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice donose i do 3. listopada objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s točkom 4. Priloga I. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera. One primjenjuju te mjere od 4. srpnja 2013.

3.   Kada države članice donose mjere iz stavaka 1. i 2., te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također sadrže izjavu da se upućivanje u postojećim zakonima i drugim propisima na Direktivu koja je izvan snage stavljena ovom Direktivom tumači kao upućivanje na ovu Direktivu. Način upućivanja i oblik izjave određuju države članice.

4.   Države članice Komisiji dostavljaju glavne odredbe nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 48.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2007/23/EZ, kako je izmijenjena aktom navedenim u Prilogu IV. dijelu A., stavlja se izvan snage s učinkom od 1. srpnja 2015., ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i datume primjene Direktive iz Priloga IV. dijela B.

Odstupajući od prvog stavka ovog članka, točka 4. Priloga I. Direktivi 2007/23/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 4. srpnja 2013.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga V.

Članak 49.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., članak 2., točke od 1. do 6., točke od 8. do 11. i točka 14. članka 3., članak 4. stavci 2., 3. i 4., članak 6., članak 7. stavci 1., 2. i 3., članak 8. stavak 1., članak 10. stavci 1., 3. i 4., članak 11. stavak 2., članci 17., 30. i 36., članak 38. stavak 3., članci 43. i 44. i prilozi IV. i V. primjenjuju se od 1. srpnja 2015.

Članak 50.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. lipnja 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

L. CREIGHTON


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 105.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 22. svibnja 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 10. lipnja 2013.

(3)  SL L 154, 14.6.2007., str. 1.

(4)  Pogledati Prilog IV. dio A.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(6)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(7)  SL L 121, 15.5.1993., str. 20.

(8)  SL L 10, 14.1.1997., str. 13.

(9)  SL L 46, 17.2.1997., str. 25.

(10)  SL L 170, 30.6.2009., str. 1.

(11)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(12)  SL L 210, 7.8.1985., str. 29.

(13)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(14)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG I.

TEMELJNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1.   Svako pirotehničko sredstvo mora postići učinkovitost koju je proizvođač naveo prijavljenom tijelu kako bi se osigurala najveća sigurnost i pouzdanost.

2.   Svako pirotehničko sredstvo mora se oblikovati i proizvesti tako da ga se može sigurno odložiti prikladnim postupkom s najmanjim utjecajem na okoliš.

3.   Svako pirotehničko sredstvo mora ispravno djelovati pri namjenskoj uporabi.

Svako pirotehničko sredstvo mora se ispitati u stvarnim uvjetima. Ako to nije moguće u laboratoriju, ispitivanja se moraju izvršiti u uvjetima u kojima se koristi pirotehničko sredstvo.

Sljedeće informacije i svojstva moraju se prema potrebi razmotriti ili ispitati:

(a)

dizajn, izrada i karakteristična svojstva, uključujući detaljni kemijski sastav (masa i postotak korištenih tvari) i dimenzije;

(b)

fizička i kemijska stabilnost pirotehničkog sredstva u svim normalnim, predvidljivim uvjetima okruženja;

(c)

osjetljivost na normalno, predvidljivo rukovanje i prijevoz;

(d)

usklađenost svih komponenata u pogledu njihove kemijske stabilnosti;

(e)

otpornost pirotehničkog sredstva na vlagu ako je namijenjeno za uporabu u vlažnim ili mokrim uvjetima i ako vlaga može nepovoljno utjecati na njegovu sigurnost ili pouzdanost;

(f)

otpornost na niske i visoke temperature, ako je pirotehničko sredstvo namijenjeno za držanje ili uporabu pri takvim temperaturama i ako hlađenje ili zagrijavanje komponente ili pirotehničkog sredstva kao cjeline može nepovoljno utjecati na njegovu sigurnost ili pouzdanost;

(g)

sigurnosne značajke namijenjene sprečavanju nepravovremenog ili nehotičnog pokretanja ili paljenja;

(h)

odgovarajuće upute i prema potrebi oznake u vezi sa sigurnim rukovanjem, skladištenjem, uporabom (uključujući sigurnosne udaljenosti) i odlaganjem;

(i)

otpornost pirotehničkog sredstva, njegovog omota ili drugih sastavnih dijelova na oštećenja u normalnim, predvidljivim uvjetima skladištenja;

(j)

specifikacija svih potrebnih uređaja i pribora i upute za uporabu za sigurno funkcioniranje pirotehničkog sredstva.

Tijekom prijevoza i normalnog rukovanja, osim ako nije drukčije određeno u uputama proizvođača, pirotehnička sredstva trebaju imati pirotehnički sastav.

4.   Pirotehnička sredstva ne smiju sadržavati detonacijski eksploziv osim crnog baruta i smjese za stvaranje bljeska, osim pirotehničkih sredstava razreda P1, P2, T2 i pirotehničkih sredstava za vatromet razreda F4 koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a)

detonacijski eksploziv nije moguće jednostavno odvojiti od pirotehničkog sredstva;

(b)

za razred P1, pirotehničko sredstvo nije eksplozivno i tako kako je oblikovano i napravljeno ne može aktivirati sekundarne eksplozive;

(c)

za razrede F4, T2 i P2, pirotehničko sredstvo nije oblikovano i nije namijenjeno da djeluje kao eksploziv, ili, ako je oblikovano za eksploziju, tako kako je oblikovano i napravljeno ne može aktivirati sekundarne eksplozive.

5.   Različite skupine pirotehničkih sredstava moraju također zadovoljavati najmanje sljedeće zahtjeve:

A.   Pirotehnička sredstva za vatromete

1.

Proizvođač u skladu s člankom 6. mora razvrstati pirotehnička sredstva u različite razrede prema neto eksplozivnom sadržaju, sigurnosnoj udaljenosti, razini buke, ili slično. Razred mora biti jasno naveden na oznaci.

(a)

Za pirotehnička sredstva za vatromete razreda F1 moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

sigurnosna udaljenost mora biti najmanje 1 m. Međutim, sigurnosna udaljenost može prema potrebi biti i manja;

ii.

najviša razina buke na sigurnosnoj udaljenosti ne smije prelaziti 120 dB (A, imp), ili istovrijednu razinu buke izmjerenu nekom drugom primjerenom metodom;

iii.

razred F1 ne smije uključivati petarde s eksplozivnim učinkom, baterije za takve petarde, petarde s učinkom bljeska i baterije za takve petarde;

iv.

naboji koji eksplodiraju pod nogama razreda F1 ne smiju sadržavati više od 2,5 mg srebrnog fulminata.

(b)

Za pirotehnička sredstva za vatromete razreda F2 moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

sigurnosna udaljenost mora biti najmanje 8 m. Međutim, sigurnosna udaljenost može prema potrebi biti i manja;

ii.

najviša razina buke na sigurnosnoj udaljenosti ne smije prelaziti 120 dB (A, imp), ili istovrijednu razinu buke izmjerenu nekom drugom primjerenom metodom.

(c)

Za pirotehnička sredstva za vatromete razreda F3 moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

sigurnosna udaljenost mora biti najmanje 15 m. Međutim, sigurnosna udaljenost može prema potrebi biti i manja;

ii.

najviša razina buke na sigurnosnoj udaljenosti ne smije prelaziti 120 dB (A, imp), ili istovrijednu razinu buke izmjerenu nekom drugom primjerenom metodom.

2.

Pirotehnička sredstva za vatromete mogu se izrađivati samo od materijala kod kojih se opasnost od krhotina za zdravlje, imovinu i okoliš svodi na najmanju moguću mjeru.

3.

Način paljenja mora biti jasno vidljiv ili mora biti naznačen oznakom ili uputama.

4.

Pirotehnička sredstva za vatromete ne smiju imati nepravilnu ili nepredvidljivu putanju.

5.

Pirotehnička sredstva za vatromete razreda F1, F2 I F3 moraju biti zaštićena od slučajnog zapaljenja ili zaštitnim omotačem, ili ambalažom, ili samom izradom pirotehničkog sredstva. Pirotehnička sredstva za vatromete razreda F4 moraju biti zaštićena od slučajnog zapaljenja metodama koje je naveo proizvođač.

B.   Ostala pirotehnička sredstva

1.

Pirotehnička sredstva moraju biti oblikovana tako da se opasnost za zdravlje, imovinu i okoliš tijekom normalne uporabe svodi na najmanju moguću mjeru.

2.

Način paljenja mora biti jasno vidljiv ili mora biti naznačen oznakom ili uputama.

3.

Pirotehničko sredstvo mora biti oblikovano tako da se opasnost od krhotina za zdravlje, imovinu i okoliš svodi na najmanju moguću mjeru kod slučajnog zapaljenja.

4.

Prema potrebi, pirotehničko sredstvo mora ispravno djelovati do datuma isteka roka valjanosti koji je naveo proizvođač.

C.   Uređaji za paljenje

1.

Uređaji za paljenje moraju biti pouzdani i dovoljne sposobnosti paljenja u svim normalnim, predvidljivim uvjetima uporabe.

2.

Uređaji za paljenje moraju biti zaštićeni od elektrostatičkog pražnjenja u normalnim, predvidljivim uvjetima skladištenja i uporabe.

3.

Električni upaljači moraju biti zaštićeni od elektromagnetnih polja u normalnim, predvidljivim uvjetima skladištenja i uporabe.

4.

Zaštitna obloga štapina mora biti odgovarajuće mehaničke čvrstoće i na odgovarajući način štititi eksplozivno punjenje ako je izloženo normalnom, predvidljivom mehaničkom stresu.

5.

Parametri vremena izgaranja štapina moraju biti dani s pirotehničkim sredstvom.

6.

Električna svojstva (npr. struja pri kojoj detonatori ne pale, otpornost itd.) električnih upaljača moraju biti navedena uz pirotehničko sredstvo.

7.

Žice električnih upaljača moraju biti dovoljno izolirane i moraju imati dovoljnu mehaničku čvrstoću, uključujući čvrstoću veze s upaljačem, vodeći računa o njihovoj namjeni.


PRILOG II.

POSTUPCI ZA OCJENU SUKLADNOSTI

MODUL B:   EU pregled tipa

1.

EU pregled tipa dio je postupka za ocjenu sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo ispituje tehnički nacrt pirotehničkog sredstva te provjerava i potvrđuje da tehnički nacrt pirotehničkog sredstva zadovoljava zahtjeve iz ove Direktive koji se na njega primjenjuju.

2.

EU pregled tipa provodi se kao ocjena prikladnosti tehničkog nacrta pirotehničkog sredstva provjerom tehničke dokumentacije i popratnih dokaza iz točke 3. kao i provjerom uzoraka reprezentativnih za predviđenu proizvodnju kompletnog proizvoda (kombinacija tipa proizvodnje i tipa oblikovanja).

3.

Proizvođač podnosi zahtjev za EU pregled tipa jednom prijavljenom tijelu po vlastitom izboru.

Zahtjev uključuje:

(a)

naziv i adresu proizvođača;

(b)

pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnio niti jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenu sukladnosti pirotehničkog sredstva s primjenljivim zahtjevima iz ove Direktive i uključuje odgovarajuću analizu i ocjenu rizika. Tehnička dokumentacija navodi primjenljive zahtjeve i u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenu obuhvaća dizajn, proizvodnju i djelovanje pirotehničkog sredstva. Tehnička dokumentacija, ako je to primjenljivo, sadržava najmanje sljedeće elemente:

i.

opći opis pirotehničkog sredstva;

ii.

idejni projekt i nacrte za proizvodnju te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.;

iii.

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta, shema i djelovanja pirotehničkog sredstva;

iv.

popis usklađenih norma koje se primjenjuju u cijelosti ili djelomično upućivanje na koje je objavljeno u Službenom listu Europske unije te ako se te usklađene norme ne primjenjuju, opis rješenja koja su prihvaćena kako bi se zadovoljili temeljni sigurnosni zahtjevi iz ove Direktive, uključujući popis drugih odgovarajućih tehničkih specifikacija koje se primjenjuju. U slučaju djelomične primjene usklađenih norma u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji se primjenjuju;

v.

rezultate provedenih projektnih izračuna, provedenih ispitivanja itd.;

vi.

ispitna izvješća;

(d)

uzorke reprezentativne za predviđenu proizvodnju. Prijavljeno tijelo može zahtijevati

dodatne uzorke ako je to potrebno za provedbu programa ispitivanja;

(e)

popratni dokaz prikladnosti rješenja tehničkog nacrta. Taj popratni dokaz navodi sve dokumente koji su korišteni, posebno gdje odgovarajuće usklađene norme nisu primijenjene u cijelosti. Popratni dokaz prema potrebi uključuje rezultate ispitivanja koje je u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama proveo odgovarajući laboratorij proizvođača ili drugi ispitni laboratorij u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

4.

Prijavljeno tijelo:

 

za pirotehničko sredstvo:

4.1

pregledava tehničku dokumentaciju i popratne dokaze za ocjenu prikladnosti tehničkog nacrta pirotehničkog sredstva.

 

Za uzorak (uzorke):

4.2

provjerava je (jesu) li uzorak (uzorci) proizveden (proizvedeni) u skladu s tehničkom dokumentacijom i utvrđuje elemente koji su oblikovani u skladu s primjenljivim odredbama iz odgovarajućih usklađenih norma i elemente koji su oblikovani u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama;

4.3

provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi se provjerilo, ako je proizvođač odabrao primjenjivati rješenja iz odgovarajućih usklađenih norma, primjenjuju li se one ispravno;

4.4

provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi se provjerilo, ako se ne primjenjuju rješenja iz odgovarajućih norma, zadovoljavaju li rješenja koja je prihvatio proizvođač odgovarajuće temeljne sigurnosne zahtjeve iz ove Direktive;

4.5

dogovara s proizvođačem mjesto gdje će se provoditi pregledi i ispitivanja.

5.

Prijavljeno tijelo sastavlja evaluacijsko izvješće koje bilježi mjere poduzete u skladu s točkom 4. i njihove rezultate. Ne dovodeći u pitanje njegove obveze u odnosu na tijela koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća u cijelosti ili djelomično samo u dogovoru s proizvođačem.

6.

Ako tip zadovoljava zahtjeve iz ove Direktive koji se primjenjuju na dotično pirotehničko sredstvo, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU pregledu tipa. Ta potvrda sadržava ime i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, uvjete za njenu valjanost (ako postoje) i podatke potrebne za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda o EU pregledu tipa može imati jedan ili više priloženih priloga.

Potvrda o EU pregledu tipa i njeni prilozi sadrže sve bitne informacije kako bi se omogućila ocjena sukladnosti proizvedenog pirotehničkog sredstva s ispitanim tipom i nadzor u radu.

Ako tip ne zadovoljava primjenljive zahtjeve iz ove Direktive, prijavljeno tijelo odbija izdati potvrdu o EU pregledu tipa i o tome na odgovarajući način izvješćuje podnositelja zahtjeva te za takvo odbijanje daje detaljne razloge.

7.

Prijavljeno tijelo neprekidno se obavješćuje o svim promjenama u vezi s općeprihvaćenim najnovijim dostignućima koje pokazuju da odobreni tip možda više ne zadovoljava primjenljive zahtjeve iz ove Direktive i određuje zahtijevaju li takve promjene dodatna istraživanja. Ako je tako, prijavljeno tijelo o tome na odgovarajući način izvješćuje proizvođača.

Proizvođač izvješćuje prijavljeno tijelo koje čuva tehničku dokumenataciju koja se odnosi na potvrdu o EU pregledu tipa o svim promjenama na odobrenom tipu koje mogu utjecati na sukladnost pirotehničkog sredstva s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz ove Direktive ili uvjetima valjanosti te potvrde. Za takve je promjene potrebno dodatno odobrenje u obliku dopune izvornoj potvrdi o EU pregledu tipa.

8.

Svako prijavljeno tijelo izvješćuje svoja tijela koja provode prijavljivanje o potvrdama o EU pregledu tipa i/ili svim njihovim dopunama koje je izdalo ili povuklo i periodično ili na zahtjev svojim tijelima koja provode prijavljivanje stavlja na raspolaganje popis takvih potvrda i/ili svih njihovih dopuna koje je odbilo, poništilo ili na drugi način ograničilo.

Svako prijavljeno tijelo izvješćuje druga prijavljena tijela o potvrdama o EU pregledu tipa i/ili svim njihovim dopunama koje je odbilo, povuklo, poništilo ili na drugi način ograničilo i, na zahtjev, o takvim potvrdama i/ili dopunama koje je izdalo.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti preslike potvrda o EU pregledu tipa i/ili njihovih dopuna. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti presliku tehničke dokumentacije i rezultata ispitivanja koje je provelo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo čuva presliku potvrde o EU pregledu tipa, njezinih priloga i dopuna kao i tehnički spis, uključujući dokumentaciju koju je dostavio proizvođač sve do isteka valjanosti te potvrde.

9.

Proizvođač drži presliku potvrde o EU pregledu tipa, njezinih priloga i dopuna zajedno s tehničkom dokumentacijom na raspolaganju nacionalnim tijelima deset godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište.

MODUL C2:   Sukladnost s tipom koja se temelji na unutarnjem upravljanju proizvodnjom i nadziranim provjerama proizvoda u nasumičnim vremenskim razmacima

1.   Sukladnost s tipom koja se temelji na unutarnjem upravljanju proizvodnjom i nadziranim provjerama proizvoda u nasumičnim vremenskim razmacima dio je postupka za ocjenu sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2., 3. i 4. te osigurava i isključivo na vlastitu odgovornost izjavljuje da su dotična pirotehnička sredstva sukladna s tipom koji je opisan u potvrdi o EU pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve iz ove Direktive koji se na njih primjenjuju.

2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere da proizvodni proces i njegov nadzor osiguravaju sukladnost proizvedenog pirotehničkog sredstva s tipom koji je opisan u potvrdi o EU pregledu tipa i zahtjevima iz ove Direktive koji se na njih primjenjuju.

3.   Provjere proizvoda

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač provodi ili daje provesti provjere proizvoda u nasumičnim vremenskim razmacima koje odredi tijelo kako bi se provjerila kvaliteta unutarnjih provjera pirotehničkog sredstva, uzimajući u obzir, između ostalog, tehnološku složenost pirotehničkih sredstava i količinu proizvodnje. Ispituje se odgovarajući uzorak gotovih proizvoda koji prijavljeno tijelo uzima na licu mjesta prije stavljanja na tržište i provode se odgovarajuća ispitivanja kako je navedeno u odgovarajućim dijelovima usklađenih norma i/ili istovrijedna ispitivanja iz drugih odgovarajućih tehničkih specifikacija kako bi se provjerila sukladnost pirotehničkog sredstva s tipom koji je opisan u potvrdi o EU pregledu tipa i s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive. Ako uzorak nije u skladu s prihvatljivom razinom kvalitete, tijelo poduzima odgovarajuće mjere.

Postupak prihvaćanja uzorkovanjem primjenjuje se kako bi se utvrdilo odvija li se proizvodni proces pirotehničkog sredstva unutar prihvatljivih granica radi osiguravanja sukladnosti pirotehničkog sredstva.

Proizvođač pod odgovornošću prijavljenog tijela tijekom proizvodnog procesa stavlja identifikacijski broj prijavljenog tijela.

4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1

Proizvođač stavlja oznaku CE na svako pojedinačno pirotehničko sredstvo koje je u skladu s tipom koji je opisan u potvrdi o EU pregledu tipa i zadovoljava primjenljive zahtjeve iz ove Direktive.

4.2

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda i drži je na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište. EU izjava o sukladnosti identificira pirotehničko sredstvo za koje je sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje odgovarajućim tijelima.

MODUL D:   Sukladnost s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvodnog procesa

1.   Sukladnost s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvodnog procesa dio je postupka za ocjenu sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2., i 5. te osigurava i isključivo na vlastitu odgovornost izjavljuje da su dotična pirotehnička sredstva sukladna s tipom koji je opisan u potvrdi o EU pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve iz ove Direktive koji se na njih primjenjuju.

2.   Proizvodnja

Proizvođač provodi odobreni sustav kvalitete za proizvodnju, pregled konačnog proizvoda i ispitivanje dotičnih pirotehničkih sredstava kako je utvrđeno u točki 3. i podliježe nadzoru kako je utvrđeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1

Proizvođač prijavljenom tijelu po svom vlastitom izboru podnosi zahtjev za ocjenu svog sustava kvalitete za dotična pirotehnička sredstva.

Zahtjev uključuje:

(a)

naziv i adresu proizvođača;

(b)

pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnio niti jednomu drugom prijavljenom tijelu;

(c)

sve informacije bitne za predviđeni razred pirotehničkog sredstva;

(d)

dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete;

(e)

tehničku dokumentaciju o odobrenomu tipu i presliku potvrde o EU pregledu tipa.

3.2

Sustav kvalitete osigurava da su pirotehnička sredstva sukladna s tipom koji je opisan u potvrdi o EU pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve iz ove Direktive koji se na njih primjenjuju.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač donese dokumentiraju se na sustavan i logičan način u obliku pisanih politika, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Ista posebno sadržava primjeren opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijskog ustrojstva, odgovornosti i ovlaštenja uprave s obzirom na kvalitetu proizvoda;

(b)

odgovarajućih proizvodnih procesa, kontrole kvalitete i tehnika osiguranja kvalitete te sustavnih postupaka koji će se koristiti;

(c)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje, te učestalosti njihovog provođenja;

(d)

zapisa o kvaliteti, kao što su npr. izvješća o pregledu i ispitni podaci, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja itd.; i

(e)

načina praćenja postizanja zahtijevane kvalitete proizvoda i stvarnog djelovanja sustava kvalitete.

3.3

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo ispunjava li zahtjeve propisane u točki 3.3.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u pogledu elemenata sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama odgovarajuće usklađene norme.

Osim iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom, revizijska skupina ima najmanje jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju na relevantnom području proizvoda i dotične tehnologije proizvoda kao i znanjem o primjenljivim zahtjevima iz ove Direktive. Revizija uključuje obilazak pogona proizvođača s ciljem obavljanja ocjene. Revizijska skupina pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1 podtočke (e) kako bi provjerila sposobnost proizvođača da utvrdi odgovarajuće zahtjeve iz ove Direktive i provede potrebna ispitivanja radi osiguravanja sukladnosti pirotehničkog sredstva s tim zahtjevima.

Proizvođač se izvješćuje o odluci. Obavijest sadržava zaključke revizije i obrazloženje odluke o ocjeni.

3.4

Proizvođač poduzima mjere kako bi ispunio obveze koje proizlaze iz sustava kvalitete kako je odobren i taj sustav održavao tako da ostane primjeren i učinkovit.

3.5

Proizvođač izvješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj namjeravanoj promjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene promjene i odlučuje hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2 ili je potrebna ponovna ocjena.

Ono o svojoj odluci izvješćuje proizvođača. Obavijest sadržava zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1

Svrha nadzora je osigurati da proizvođač uredno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2

Proizvođač radi ocjenjivanja prijavljenom tijelu omogućuje pristup mjestima proizvodnje, pregleda, ispitivanja i skladištenja i osigurava mu sve potrebne informacije, posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o pregledu i ispitni podaci, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja itd.

4.3

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete i proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4

Osim toga, prijavljeno tijelo može bez najave posjećivati proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može prema potrebi provoditi ili se pobrinuti da se provedu ispitivanja proizvoda kako bi se provjerilo funkcionira li sustav kvalitete ispravno. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu, a ako su se provodila ispitivanja, i ispitno izvješće.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1

Proizvođač stavlja oznaku CE i pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1 njegov identifikacijski broj na svako pojedinačno pirotehničko sredstvo koje je u skladu s tipom koji je opisan u potvrdi o EU pregledu tipa i zadovoljava zahtjeve iz ove Direktive.

5.2

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda i drži je na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište. EU izjava o sukladnosti identificira pirotehničko sredstvo za koje je sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje odgovarajućim tijelima.

6.   Proizvođač u razdoblju od 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište drži na raspolaganju nacionalnim tijelima:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.1;

(b)

informacije koje se odnose na promjenu iz točke 3.5, kako je odobrena;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točaka 3.5, 4.3 i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo izvješćuje svoja tijela koja provode prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete i periodično ili na zahtjev svojim tijelima koja provode prijavljivanje stavlja na raspolaganje popis odobrenja sustava kvalitete koje je odbilo, poništilo ili na drugi način ograničilo.

Svako prijavljeno tijelo izvješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koje je odbilo, poništilo ili povuklo i, na zahtjev, o odobrenjima sustava kvalitete koje je izdalo.

MODUL E:   Sukladnost s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvoda

1.   Sukladnost s tipom koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvoda dio je postupka za ocjenu sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2. i 5. i osigurava i isključivo na vlastitu odgovornost izjavljuje da je dotično pirotehničko sredstvo koje podliježe odredbama iz točke 4. sukladno sa zahtjevima iz ove Direktive koji se na njega primjenjuju.

2.   Proizvodnja

Proizvođač provodi odobreni sustav kvalitete za pregled konačnog proizvoda te ispitivanje dotičnih pirotehničkih sredstava kako je utvrđeno u točki 3. i podliježe nadzoru kako je utvrđeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1

Proizvođač prijavljenom tijelu po vlastitom izboru podnosi zahtjev za ocjenu svog sustava kvalitete za dotična pirotehnička sredstva.

Zahtjev uključuje:

(a)

naziv i adresu proizvođača;

(b)

pisanu izjvaju da isti zahtjev nije podnesen nekom drugom prijavljenom tijelu

(c)

sve relevantne informacije predviđene za pirotehničko sredstvo

(d)

dokumentaciju vezanu za sustav kvalitete

(e)

tehničku dokumentaciju za odobreni tip i presliku potvrde o EU pregledu tipa.

3.2

Sustav kvalitete osigurava sukladnost pirotehničkih sredstava sa tipom opisanim u potvrdi o EU pregledu tipa i sa primjenljivim zahtjevima iz ove Direktive.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač donese dokumentiraju se na sustavan i logičan način u obliku pisanih politika, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Ista posebno sadržava primjeren opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijskog ustrojstva, odgovornosti i ovlaštenja uprave s obzirom na dizajn i kvalitetu proizvoda;

(b)

pregleda i ispitivanja koja su izvršena nakon proizvodnje;

(c)

zapisa o kvaliteti, kao što su npr. izvješća o pregledu i ispitni podaci, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

(d)

načina praćenja djelotvornog djelovanja sustava kvalitete.

3.3

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li on zahtjeve iz točke 3.2.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u pogledu elemenata sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama odgovarajuće usklađene norme.

Osim iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom, revizijska skupina ima najmanje jednog člana s iskustvom ocjenjivača na relevantnom području proizvoda i dotične tehnologije proizvoda kao i znanjem o primjenljivim zahtjevima iz ove Direktive. Revizija uključuje obilazak pogona proizvođača s ciljem obavljanja ocjene. Revizijska skupina pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1 podtočke (b) kako bi provjerila sposobnost proizvođača da utvrdi primjenljive zahtjeve iz ove Direktive i provede potrebna ispitivanja radi osiguravanja sukladnosti pirotehničkog sredstva s tim zahtjevima.

Proizvođač se izvješćuje o odluci. Obavijest sadržava zaključke revizije i obrazloženje odluke o ocjeni.

3.4

Proizvođač poduzima mjere kako bi ispunio obveze koje proizlaze iz sustava kvalitete kako je odobren i kako bi taj sustav održavao tako da ostane primjeren i učinkovit.

3.5

Proizvođač izvješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj namjeravanoj promjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene promjene i odlučuje hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2 ili je potrebna ponovna ocjena.

Ono o svojoj odluci izvješćuje proizvođača. Obavijest sadržava zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1

Svrha nadzora je osigurati da proizvođač uredno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2

Proizvođač radi ocjenjivanja prijavljenom tijelu omogućuje pristup mjestima dizajna, proizvodnje, pregleda, ispitivanja i skladištenja i osigurava mu sve potrebne informacije, posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti, kao što su npr. izvješća o pregledu i ispitni podaci, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

4.3

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete i proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4

Osim toga, prijavljeno tijelo može bez najave posjećivati proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može prema potrebi provoditi ili se pobrinuti da se provedu ispitivanja proizvoda kako bi se provjerilo funkcionira li sustav kvalitete ispravno. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu, a ako su se provodila ispitivanja, i ispitno izvješće.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1

Proizvođač stavlja oznaku CE i pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1. njegov identifikacijski broj na svako pojedinačno pirotehničko sredstvo koje zadovoljava primjenljive zahtjeve iz ove Direktive.

5.2

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda i drži je na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište. EU izjava o sukladnosti identificira pirotehničko sredstvo za koje je sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje odgovarajućim tijelima.

6.   Proizvođač u razdoblju od 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište drži na raspolaganju nacionalnim tijelima:

(a)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1;

(b)

informacije koje se odnose na promjenu iz točke 3.5, kako je odobrena;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točaka 3.5, 4.3 i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo izvješćuje svoja tijela koja provode prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete i periodično ili na zahtjev svojim tijelima koja provode prijavljivanje stavlja na raspolaganje popis odobrenja sustava kvalitete koje je odbilo, poništilo ili na drugi način ograničilo.

Svako prijavljeno tijelo izvješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koje je odbilo, poništilo, ili povuklo i, na zahtjev, o odobrenjima sustava kvalitete koje je izdalo.

MODUL G:   Sukladnost koja se temelji na pojedinačnoj ovjeri

1.   Sukladnost koja se temelji na pojedinačnoj ovjeri postupak je za ocjenu sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2. 3. i 5. te osigurava i isključivo na vlastitu odgovornost izjavljuje da je dotično pirotehničko sredstvo koje podliježe odredbama iz točke 4. sukladno sa zahtjevima iz ove Direktive koji se na njega primjenjuju.

2.   Tehnička dokumentacija

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju i stavlja je na raspolaganje prijavljenom tijelu iz točke 4. Ta dokumentacija omogućuje ocjenu sukladnosti pirotehničkog sredstva s odgovarajućim zahtjevima i uključuje odgovarajuću analizu i ocjenu rizika. Tehnička dokumentacija navodi primjenljive zahtjeve i u mjeri u kojoj je to bitno za ocjenu obuhvaća dizajn, proizvodnju i djelovanje pirotehničkog sredstva. Tehnička dokumentacija, ako je to primjenljivo, sadržava najmanje sljedeće elemente:

(a)

opći opis pirotehničkog sredstva;

(b)

idejni projekt i nacrte za proizvodnju te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta, shema i djelovanja pirotehničkog sredstva;

(d)

popis usklađenih norma koje se primjenjuju u cijelosti ili djelomično upućivanje na koje je objavljeno u Službenom listu Europske unije te ako se te usklađene norme ne primjenjuju, opis rješenja koja su prihvaćena kako bi se zadovoljili temeljni sigurnosni zahtjevi iz ove Direktive, uključujući popis drugih odgovarajućih tehničkih specifikacija koje se primjenjuju. U slučaju djelomične primjene usklađenih norma u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji se primjenjuju;

(e)

rezultate provedenih projektnih izračuna, provedenih ispitivanja itd.;

(f)

ispitna izvješća.

Proizvođač drži tehničku dokumentaciju na raspolaganju odgovarajućim nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište.

3.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere da proizvodni proces i njegov nadzor osiguravaju sukladnost proizvedenog pirotehničkog sredstva s primjenljivim zahtjevima iz ove Direktive.

4.   Ovjera

Prijavljeno tijelo koje je odabrao proizvođač provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja navedene u odgovarajućim usklađenim normama i/ili istovrijedna ispitivanja iz drugih odgovarajućih tehničkih specifikacija kako bi se provjerilo sukladnost pirotehničkog sredstva s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive. Ako ne postoji takva usklađena norma, dotično prijavljeno tijelo odlučuje o provođenju odgovarajućih ispitivanja.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti s obzirom na provedene preglede i ispitivanja i stavlja svoj identifikacijski broj na odobreno pirotehničko sredstvo ili daje da se taj broj stavi pod njegovom odgovornošću.

Proizvođač drži potvrde o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1

Proizvođač stavlja oznaku CE i pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 4. njegov identifikacijski broj na svako pojedinačno pirotehničko sredstvo koje zadovoljava primjenljive zahtjeve iz ove Direktive.

5.2

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti i drži je na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište. EU izjava o sukladnosti identificira pirotehničko sredstvo za koje je sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje odgovarajućim tijelima.

MODUL H:   Sukladnost koja se temelji na potpunom osiguranju kvalitete

1.   Sukladnost koja se temelji na potpunom osiguranju kvalitete postupak je za ocjenu sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2. i 5. te osigurava i isključivo na vlastitu odgovornost izjavljuje da dotična pirotehnička sredstva zadovoljavaju zahtjeve iz ove Direktive koji se na njih primjenjuju.

2.   Proizvodnja

Proizvođač provodi odobreni sustav kvalitete za dizajn, proizvodnju i pregled konačnog proizvoda te ispitivanje dotičnih pirotehničkih sredstava kako je utvrđeno u točki 3. i podliježe nadzoru kako je utvrđeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1

Proizvođač prijavljenom tijelu po vlastitom izboru podnosi zahtjev za ocjenu svog sustava kvalitete za dotična pirotehnička sredstva.

Zahtjev uključuje:

(a)

naziv i adresu proizvođača;

(b)

tehničku dokumentaciju za jedan model iz svakog razreda pirotehničkog sredstva namijenjenog za proizvodnju.

Tehnička dokumentacija, ako je to primjenljivo, sadržava najmanje sljedeće elemente:

opći opis pirotehničkog sredstva,

idejni projekt i nacrte za proizvodnju te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.,

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta, shema i djelovanja pirotehničkog sredstva,

popis usklađenih norma koje se primjenjuju u cijelosti ili djelomično upućivanje na koje je objavljeno u Službenom listu Europske unije te ako se te usklađene norme ne primjenjuju, opis rješenja koja su prihvaćena kako bi se zadovoljili temeljni sigurnosni zahtjevi iz ove Direktive, uključujući popis drugih odgovarajućih tehničkih specifikacija koje se primjenjuju. U slučaju djelomične primjene usklađenih norma u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji se primjenjuju,

rezultate provedenih projektnih izračuna, provedenih ispitivanja itd.,

ispitna izvješća;

(c)

dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete;

(d)

pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnio niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2

Sustav kvalitete osigurava sukladnost pirotehničkih sredstava s primjenljivim zahtjevima iz ove Direktive.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač donese dokumentiraju se na sustavan i logičan način u obliku pisanih politika, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Ista posebno sadržava primjeren opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijskog ustrojstva, odgovornosti i ovlaštenja uprave s obzirom na dizajn i kvalitetu proizvoda;

(b)

specifikacija tehničkog nacrta, uključujući norme koje će se primjenjivati i, ako se odgovarajuće usklađene norme neće primjenjivati u cijelosti, sredstva koja će se upotrebljavati kako bi se osiguralo da se zadovolje temeljni sigurnosni zahtjevi iz ove Direktive;

(c)

tehnika za upravljanje dizajnom i ovjeru dizajna, procesa i sustavnih postupaka koji će se koristiti za oblikovanje pirotehničkih sredstava koji pripadaju dotičnom razredu pirotehničkog sredstva;

(d)

odgovarajućih proizvodnih procesa, kontrole kvalitete i tehnika osiguranja kvalitete te sustavnih postupaka koji će se koristiti;

(e)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje te učestalosti njihovog provođenja;

(f)

zapisa o kvaliteti, kao što su npr. izvješća o pregledu i ispitni podaci, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

(g)

načina praćenja postizanja zahtijevane kvalitete dizajna i proizvoda i stvarnog djelovanja sustava kvalitete.

3.3

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li on zahtjeve iz točke 3.2.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u pogledu elemenata sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama odgovarajuće usklađene norme.

Osim iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom, revizijska skupina ima najmanje jednog člana s iskustvom ocjenjivača na relevantnom području proizvoda i dotične tehnologije proizvoda kao i znanjem o primjenljivim zahtjevima iz ove Direktive. Revizija uključuje obilazak pogona proizvođača s ciljem obavljanja ocjene. Revizijska skupina pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1 podtočke (b) kako bi provjerila sposobnost proizvođača da utvrdi primjenljive zahtjeve iz ove Direktive i provede potrebna ispitivanja radi osiguravanja sukladnosti pirotehničkog sredstva s tim zahtjevima.

Proizvođač se izvješćuje o odluci.

Obavijest sadržava zaključke revizije i obrazloženje odluke o ocjeni.

3.4

Proizvođač poduzima mjere kako bi ispunio obveze koje proizlaze iz sustava kvalitete kako je odobren i kako bi taj sustav održavao tako da ostane primjeren i učinkovit.

3.5

Proizvođač izvješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj namjeravanoj promjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene promjene i odlučuje hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2 ili je potrebna ponovna ocjena.

Ono o svojoj odluci izvješćuje proizvođača. Obavijest sadržava zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1

Svrha nadzora je osigurati da proizvođač uredno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2

Proizvođač radi ocjenjivanja prijavljenom tijelu omogućuje pristup mjestima dizajna, proizvodnje, pregleda, ispitivanja i skladištenja i osigurava mu sve potrebne informacije,

posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti, kako je predviđeno dijelom sustava kvalitete koji se odnosi na dizajn, kao što su rezultati analiza, izračuni, ispitivanja itd.;

(c)

zapise o kvaliteti, kako je predviđeno dijelom proizvodnje koji se odnosi na dizajn, kao što su izvješća o pregledu i ispitni podaci, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja itd.

4.3

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete i proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4

Osim toga, prijavljeno tijelo može bez najave posjećivati proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može prema potrebi provoditi ili se pobrinuti da se provedu ispitivanja proizvoda kako bi se provjerilo funkcionira li sustav kvalitete ispravno. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu, a ako su se provodila ispitivanja, i ispitno izvješće.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1

Proizvođač stavlja oznaku CE i pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1. njegov identifikacijski broj na svako pojedinačno pirotehničko sredstvo koje zadovoljava primjenljive zahtjeve iz ove Direktive.

5.2

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda i drži je na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište. EU izjava o sukladnosti identificira pirotehničko sredstvo za koje je sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje odgovarajućim tijelima.

6.   Proizvođač u razdoblju od 10 godina nakon što je pirotehničko sredstvo stavljeno na tržište drži na raspolaganju nacionalnim tijelima:

(a)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1;

(b)

dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete iz točke 3.1;

(c)

informacije koje se odnose na promjenu iz točke 3.5, kako je odobrena;

(d)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točaka 3.5, 4.3 i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo izvješćuje svoja tijela koja provode prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete i periodično ili na zahtjev svojim tijelima koja provode prijavljivanje stavlja na raspolaganje popis odobrenja sustava kvalitete koje je odbilo, poništilo ili na drugi način ograničilo.

Svako prijavljeno tijelo izvješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koje je odbilo, poništilo, ili povuklo i, na zahtjev, o odobrenjima sustava kvalitete koje je izdalo.


PRILOG III.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX)  (1)

1.

Registarski broj u skladu s člankom 9.:

2.

Broj proizvoda, broj šarže ili serijski broj:

3.

Naziv i adresa proizvođača:

4.

Ova izjava o sukladnosti izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača.

5.

Predmet izjave (identifikacija proizvoda omogućuje sljedivost):

6.

Prethodno opisani predmet izjave u skladu je s odgovarajućim usklađenim zakonodavstvom Unije:

7.

Upućivanje na odgovarajuće usklađene norme koje se upotrebljavaju ili upućivanje na druge tehničke specifikacije u odnosu na koje se deklarira sukladnost:

8.

Prijavljeno tijelo … (naziv, broj) … provelo je … (opis intervencije) … i izdalo potvrdu:

9.

Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i datum izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač nije obvezan dodijeliti broj izjavi o sukladnosti.


PRILOG IV.

DIO A.

Direktiva stavljena izvan snage i njezina izmjena

(iz članka 48.)

Direktiva 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 154, 14.6.2007., str. 1.).

 

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

Samo članak 26. stavak 1. točka (h)

DIO B.

Rokovi za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i datumi početka primjene

(iz članka 48.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum početka primjene

2007/23/EZ

4. siječnja 2010.

4. srpnja 2010. (pirotehnička sredstva za vatromete razreda F1, F2 i F3)

4. srpnja 2013. (pirotehnička sredstva za vatromete razreda F4, ostala pirotehnička sredstva i pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima razreda T2)


PRILOG V.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 2007/23/EZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 1.

Članak 1. stavak 4. točka (a)

Članak 2. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 4. točka (b)

Članak 2. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 4. točka (c)

Članak 2. stavak 2. točka (c)

Članak 1. stavak 4. točka (d)

Članak 2. stavak 2. točka (d)

Članak 1. stavak 4. točka (e)

Članak 2. stavak 2. točka (e)

Članak 1. stavak 4. točka (f)

Članak 2. stavak 2. točka (f) i članak 3. stavak 5.

Članak 2. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. prva rečenica

Članak 3. stavak 8.

Članak 2. stavak 2. druga rečenica

Članak 2. stavak 2. točka (g)

Članak 2. stavak 3.

Članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 4.

Članak 3. stavak 3.

Članak 2. stavak 5.

Članak 3. stavak 4.

Članak 2. stavak 6.

Članak 3. stavak 9.

Članak 2. stavak 7.

Članak 3. stavak 10.

Članak 2. stavak 8.

Članak 3. stavak 11.

Članak 2. stavak 9.

Članak 3. stavak 14.

Članak 2. stavak 10.

Članak 3. stavak 6.

Članak 3. stavak 7.

Članak 3. stavak 12.

Članak 3. stavak 13.

Članak 3. stavci od 15. do 22.

Članak 3. stavak 1.

Članak 6. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 6. stavak 2.

Članak 4. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 4. stavak 2. prvi podstavak

Članak 12. stavci od 1. do 9. i članak 14.

Članak 4. stavak 2. drugi podstavak

Članak 14.

Članak 4. stavak 3.

Članak 13. stavak 1. i članak 13. stavak 2. prvi podstavak

Članak 13. stavak 2. drugi podstavak

Članak 13. stavak 3.

Članak 13. stavak 4.

Članak 13. stavak 5.

Članak 4. stavak 4. točka (a)

Članak 8. stavak 2. prvi podstavak

Članak 4. stavak 4. točka (b)

Članak 8. stavak 2. drugi podstavak i članak 8. stavak 5.

Članak 8. stavci 3., 4. i od 6. do 9.

Članak 15.

Članak 9.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5.

Članak 5. stavak 2.

Članak 6. stavak 1.

Članak 4. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 4. stavak 2.

Članak 6. stavak 3.

Članak 4. stavak 3.

Članak 6. stavak 4.

Članak 4. stavak 4.

Članak 7. stavak 1.

Članak 7. stavak 1.

Članak 7. stavak 2.

Članak 7. stavak 2.

Članak 7. stavak 3.

Članak 7. stavak 3.

Članak 7. stavak 4.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 3. prva rečenica

Članak 8. stavak 3. druga rečenica

Članak 16.

Članak 8. stavak 3. treća rečenica

Članak 8. stavak 4.

Članak 9.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 10. stavak 1.

Članak 21. i članak 30. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

Članak 30. stavak 2.

Članak 10. stavak 3.

Članci 25. i 26.

Članak 10. stavak 4.

Članak 31. stavak 1.

Članak 10. stavak 5.

Članak 31. stavak 2.

Članak 10. stavak 6.

Članci od 22. do 24.

Članci od 27. do 29.

 

Članci od 32. do 37.

Članak 11. stavak 1.

Članak 20. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 19.

Članak 11. stavak 3.

Članak 19.

Članak 20. stavak 2.

 

Članak 20. stavak 3.

Članak 20. stavak 4.

Članak 20. stavak 5.

Članak 12. stavak 1.

Članak 10. stavak 1.

Članak 12. stavak 2.

Članak 10. stavak 2.

Članak 12. stavak 3.

Članak 10. stavak 3.

Članak 12. stavak 4.

Članak 10. stavak 4.

Članak 12. stavak 5.

Članak 10. stavak 5.

Članak 12. stavak 6.

Članak 13. stavak 1.

Članak 11. stavak 1.

Članak 13. stavak 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 13. stavak 3.

Članak 11. stavak 3.

Članak 14. stavak 1.

Članak 38. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 38. stavak 2.

Članak 14. stavak 3.

Članak 38. stavak 2.

Članak 14. stavak 4.

Članak 38. stavak 2.

Članak 14. stavak 5.

Članak 38. stavak 3.

Članak 14. stavak 6.

Članak 38. stavak 2.

Članak 14. stavak 7.

Članak 38. stavak 2.

Članak 15.

Članak 39. stavak 1. prvi podstavak

Članak 39. stavak 1. drugi, treći i četvrti podstavak

Članak 39. stavci od 2. do 8.

Članak 16. stavak 1.

Članak 40. stavak 1. prvi podstavak

Članak 16. stavak 2.

Članak 40. stavci 2. i 3.

Članak 16. stavak 3.

Članak 42. stavak 1. točka (a)

Članak 40. stavak 1. drugi podstavak

Članak 41.

Članak 42. stavak 1. točke od (b) do (h) i članak 42. stavak 2.

Članak 17. stavak 1.

Članak 38. stavak 2.

Članak 17. stavak 2.

Članak 38. stavak 2.

Članak 18. stavak 1.

Članak 18. stavak 2.

Članak 43.

Članak 19.

Članak 44.

Članak 20.

Članak 45.

Članak 46. stavak 1.

Članak 21. stavak 1.

Članak 47. stavak 1. prvi podstavak

Članak 21. stavak 2.

Članak 47. stavak 1. drugi podstavak

Članak 47. stavak 2.

Članak 21. stavak 3.

Članak 47. stavak 3.

Članak 21. stavak 4.

Članak 47. stavak 4.

Članak 21. stavak 5.

Članak 46. stavci 2. i 3.

Članak 21. stavak 6.

Članak 46. stavak 4.

Članak 46. stavak 5.

Članak 48.

Članak 22.

Članak 49.

Članak 23.

Članak 50.

Prilog I(1)

Prilog I. točka 1.

Prilog I(2)

Prilog I. točka 2.

Prilog I(3)

Prilog I. točka 3.

Prilog I(4)(a)

Prilog I. točka 4.

Prilog I(4)(b)

Prilog I. točka 4.

Prilog I(5)

Prilog I. točka 5.

Prilog II(1)

Prilog II. modul B

Prilog II(2)

Prilog II. modul C2

Prilog II(3)

Prilog II. modul D

Prilog II(4)

Prilog II. modul E

Prilog II(5)

Prilog II. modul G

Prilog II(6)

Prilog II. modul H

Prilog III.

Članak 25.

Prilog IV.

Članak 19.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.