02/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

151


32013L0015


L 158/172

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.05.2013.


DIREKTIVA VIJEĆA 2013/15/EU

od 13. svibnja 2013.

o prilagodbi određenih direktiva u području slobodnog kretanja robe zbog pristupanja Republike Hrvatske

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 3. stavak 4.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 50.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Prema članku 50. Akta o pristupanju Hrvatske, ako je akte institucija donesene prije pristupanja potrebno prilagoditi zbog pristupanja i ako potrebne prilagodbe nisu predviđene u tom Aktu o pristupanju ni u njegovim prilozima, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, u tu svrhu donosi potrebne akte ako izvorni akt nije donijela Komisija.

(2)

Iz završnog akta konferencije na kojoj je sastavljen i usvojen Ugovor o pristupanju proizlazi da su visoke ugovorne stranke postigle politički dogovor o nizu prilagodbi akata koje su institucije donijele zbog pristupanja te su pozvale Vijeće i Komisiju da donesu te prilagodbe prije pristupanja, prema potrebi upotpunjene i ažurirane uzimajući u obzir razvoj prava Unije.

(3)

Direktive u području slobodnog kretanja robe iz ove Direktive trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Sljedeće direktive mijenjaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi:

(1)

u području slobodnog kretanja motornih vozila:

Direktiva Vijeća 70/157/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu buke i ispušni sustav motornih vozila (1),

Direktiva Vijeća 70/221/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na spremnike goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja za motorna vozila i njihove prikolice (2),

Direktiva Vijeća 70/388/EEZ od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zvučno-upozorne naprave za motorna vozila (3),

Direktiva Vijeća 71/320/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (4),

Direktiva Vijeća 72/245/EEZ od 20. lipnja 1972. o radijskim smetnjama (elektromagnetskoj kompatibilnosti) vozila (5),

Direktiva Vijeća 74/61/EEZ od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaje za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila (6),

Direktiva Vijeća 74/408/EEZ od 22. srpnja 1974. o motornim vozilima u odnosu na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu (7),

Direktiva Vijeća 74/483/EEZ od 17. rujna 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila (8),

Direktiva Vijeća 76/114/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na propisane pločice i natpise za motorna vozila i njihove prikolice te na njihov položaj i način pričvršćivanja (9),

Direktiva Vijeća 76/757/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na katadioptere za motorna vozila i njihove prikolice (10),

Direktiva Vijeća 76/758/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na gabaritna svjetla, prednja i stražnja pozicijska svjetla, kočna svjetla, svjetla za vožnju po danu i bočna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice (11),

Direktiva Vijeća 76/759/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pokazivače smjera za motorna vozila i njihove prikolice (12),

Direktiva Vijeća 76/760/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla za osvjetljivanje stražnje registarske pločice na motornim vozilima i njihovim prikolicama (13),

Direktiva Vijeća 76/761/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na glavna svjetla za motorna vozila koja funkcioniraju kao glavna svjetla za dugi i/ili kratki svjetlosni snop i na izvore svjetlosti (žarulje sa žarnom niti i ostale) za uporabu u homologiranim svjetlosnim uređajima motornih vozila i njihovih prikolica (14),

Direktiva Vijeća 76/762/EEZ od 27. srpnja 1976. usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prednja svjetla za maglu za motorna vozila (15),

Direktiva Vijeća 77/538/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice (16),

Direktiva Vijeća 77/539/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice (17),

Direktiva Vijeća 77/540/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na parkirna svjetla za motorna vozila (18),

Direktiva Vijeća 77/541/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika motornih vozila (19),

Direktiva Vijeća 78/318/EEZ od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave za brisanje i pranje stakala motornih vozila (20),

Direktiva Vijeća 78/764/EEZ od 25. srpnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vozačko sjedalo za traktore na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo (21),

Direktiva Vijeća 78/932/EEZ od 16. listopada 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naslone za glavu na sjedalima motornih vozila (22),

Direktiva Vijeća 86/298/EEZ od 26. svibnja 1986. o stražnjim zaštitnim konstrukcijama za slučaj prevrtanja uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (23),

Direktiva Vijeća 87/402/EEZ od 25. lipnja 1987. o zaštitnim konstrukcijama za slučaj prevrtanja ugrađenim ispred vozačkog sjedala uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (24),

Direktiva 94/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o mehaničkim spojnicama za povezivanje motornih i priključnih vozila i njihovu ugradbu na ta vozila (25),

Direktiva 95/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o ponašanju materijala pri gorenju koji se upotrebljavaju u unutarnjoj konstrukciji određenih kategorija motornih vozila (26),

Direktiva 2000/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2000. o mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora namijenjenih za pogon traktora za poljoprivredu i šumarstvo (27),

Direktiva 2000/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu motornih vozila od prednjeg podlijetanja (28),

Direktiva 2001/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o sustavima grijanja u motornim vozilima i njihovim prikolicama (29),

Direktiva 2001/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. u odnosu na posebne odredbe za vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz putnika i koja imaju, osim vozačeva, više od osam sjedala (30),

Direktiva 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili s tri kotača (31),

Direktiva 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica (32),

Direktiva 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljenih s tim uređajima (33),

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (34),

Direktiva 2009/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (35),

Direktiva 2009/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o sprečavanju radijskih smetnja koje proizvode traktori za poljoprivredu i šumarstvo (36),

Direktiva 2009/75/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje) (37), i

Direktiva 2009/144/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (38);

(2)

u području slobodnog kretanja obuće: Direktiva 94/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču (39).

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do datuma pristupanja Hrvatske Uniji. One Komisiji odmah dostavljaju tekst navedenih odredaba.

One primjenjuju navedene odredbe od datuma pristupanja Hrvatske Uniji.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu podložno i na dan stupanja na snagu Ugovora o pristupanju Hrvatske.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

S. COVENEY


(1)  SL L 42, 23.2.1970., str. 16.

(2)  SL L 76, 6.4.1970., str. 23.

(3)  SL L 176, 10.8.1970., str. 12.

(4)  SL L 202, 6.9.1971., str. 37.

(5)  SL L 152, 6.7.1972., str. 15.

(6)  SL L 38, 11.2.1974., str. 22.

(7)  SL L 221, 12.8.1974., str. 1.

(8)  SL L 266, 2.10.1974., str. 4.

(9)  SL L 24, 30.1.1976., str. 1.

(10)  SL L 262, 27.9.1976., str. 32.

(11)  SL L 262, 27.9.1976., str. 54.

(12)  SL L 262, 27.9.1976., str. 71.

(13)  SL L 262, 27.9.1976., str. 85.

(14)  SL L 262, 27.9.1976., str. 96.

(15)  SL L 262, 27.9.1976., str. 122.

(16)  SL L 220, 29.8.1977., str. 60.

(17)  SL L 220, 29.8.1977., str. 72.

(18)  SL L 220, 29.8.1977., str. 83.

(19)  SL L 220, 29.8.1977., str. 95.

(20)  SL L 81, 28.3.1978., str. 49.

(21)  SL L 255, 18.9.1978., str. 1.

(22)  SL L 325, 20.11.1978., str. 1.

(23)  SL L 186, 8.7.1986., str. 26.

(24)  SL L 220, 8.8.1987., str. 1.

(25)  SL L 195, 29.7.1994., str. 1.

(26)  SL L 281, 23.11.1995., str. 1.

(27)  SL L 173, 12.7.2000., str. 1.

(28)  SL L 203, 10.8.2000., str. 9.

(29)  SL L 292, 9.11.2001., str. 21.

(30)  SL L 42, 13.2.2002., str. 1.

(31)  SL L 124, 9.5.2002., str. 1.

(32)  SL L 171, 9.7.2003., str. 1.

(33)  SL L 25, 29.1.2004., str. 1.

(34)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(35)  SL L 261, 3.10.2009., str. 1.

(36)  SL L 216, 20.8.2009., str. 1.

(37)  SL L 261, 3.10.2009., str. 40.

(38)  SL L 27, 30.1.2010., str. 33.

(39)  SL L 100, 19.4.1994., str. 37.


PRILOG

DIO A

MOTORNA VOZILA

1.

U Prilogu II. Direktivi 70/157/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2 iza unosa za Irsku:

„ ‚25’ za Hrvatsku”.

2.

U Prilogu II. Direktivi 70/221/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 6.2 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

3.

U Prilogu I. Direktivi 70/388/EEZ sljedeće se dodaje tekstu u zagradama u točki 1.4.1:

„25 za Hrvatsku”.

4.

U Prilogu XV. Direktivi 71/320/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.4.2 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

5.

U Prilogu I. Direktivi 72/245/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 5.2 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku”.

6.

U Prilogu I. Direktivi 74/61/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 5.1.1 iza unosa za Grčku:

„—

‚25’ za Hrvatsku”.

7.

U Prilogu I. Direktivi 74/408/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 6.2.1 iza unosa za Grčku:

„25.

za Hrvatsku,”.

8.

U Prilogu I. Direktivi 74/483/EEZ sljedeće se dodaje napomeni 1. koja se odnosi na točku 3.2.2.2:

„25 za Hrvatsku”.

9.

U Prilogu Direktivi 76/114/EEZ sljedeće se dodaje tekstu u zagradama u točki 2.1.2:

„25 za Hrvatsku”.

10.

U Prilogu I. Direktivi 76/757/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

11.

U Prilogu I. Direktivi 76/758/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 5.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

12.

U Prilogu I. Direktivi 76/759/EEZ, sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

13.

U Prilogu I. Direktivi 76/760/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

14.

Prilog I. Direktivi 76/761/EEZ mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeće se umeće na popis pod točkom 5.2.1 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku”;

(b)

sljedeće se umeće na popis pod točkom 6.2.1 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku”.

15.

U Prilogu I. Direktivi 76/762/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

16.

U Prilogu I. Direktivi 77/538/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

17.

U Prilogu I. Direktivi 77/539/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

18.

U Prilogu I. Direktivi 77/540/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 4.2.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

19.

U Prilogu III. Direktivi 77/541/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 1.1.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku,”.

20.

U Prilogu I. Direktivi 78/318/EEZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 7.2 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku,”.

21.

U Prilogu II. Direktivi 78/764/EEZ sljedeće se dodaje točki 3.5.2.1:

„25 za Hrvatsku”.

22.

U Prilogu VI. Direktivi 78/932/EEZ sljedeće se dodaje točki 1.1.1:

„25 za Hrvatsku;”.

23.

U Prilogu VI. Direktivi 86/298/EEZ sljedeće se dodaje prvoj alineji:

„25 za Hrvatsku,”.

24.

U Prilogu VII. Direktivi 87/402/EEZ sljedeće se umeće u prvu alineju iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku,”.

25.

U Prilogu I. Direktivi 94/20/EZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 3.3.4 iza unosa za Portugal:

„25 za Hrvatsku”.

26.

U Prilogu I. Direktivi 95/28/EZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 6.1.1 iza unosa za Grčku:

„25 za Hrvatsku”.

27.

U Dodatku 4. Prilogu I. Direktivi 2000/25/EZ sljedeće se umeće na popis pod odjeljkom 1. u točki 1., iza unosa za Irsku:

„ ‚25’ za Hrvatsku”.

28.

U Prilogu I. Direktivi 2000/40/EZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 3.2 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku”.

29.

U Dodatku 5. Prilogu I. Direktivi 2001/56/EZ sljedeće se umeće na popis pod točkom 1.1.1 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku”.

30.

Prilog I. Direktivi 2001/85/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 7.6.11.1 sljedeće se dodaje popisu:

„Izlaz u slučaju opasnosti”;

(b)

u točki 7.7.9.1 sljedeće se dodaje popisu:

„Autobus se zaustavlja”.

31.

Direktiva 2002/24/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A Priloga IV. točka 47. strane 2. obrasca zamjenjuje se sljedećim:

„47.

Fiskalna snaga ili broj/brojevi nacionalnog koda, ako je to primjenljivo:

Belgija: …

Bugarska: …

Češka Republika: …

Danska: …

Njemačka: …

Estonija: …

Irska: …

Grčka: …

Španjolska: …

Francuska: …

Hrvatska: …

Italija: …

Cipar: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Mađarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Austrija: …

Poljska: …

Portugal: …

Rumunjska: …

Slovenija: …

Slovačka: …

Finska: …

Švedska: …

Ujedinjena Kraljevina: …”

 

 

(b)

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 1. dijela A, sljedeće se umeće na popis pod odjeljkom 1. iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku;”;

ii.

u dijelu B, sljedeće se umeće na popis pod točkom 1.1 iza unosa za Irsku:

„—

25 za Hrvatsku”.

32.

Direktiva 2003/37/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u Dodatku 1. poglavlju C Priloga II. sljedeće se umeće u prvu alineju točke 1. iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku;”;

(b)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

i.

u dijelu I. točka 16. pod „A — Potpuni/dovršeni traktori” zamjenjuje se sljedećim:

„16.

Fiskalna snaga (fiskalne snage) ili razred(i)

Belgija: …

Bugarska: …

Češka Republika: …

Danska: …

Njemačka: …

Estonija: …

Irska: …

Grčka: …

Španjolska: …

Francuska: …

Hrvatska: …

Italija: …

Cipar: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Mađarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Austrija: …

Poljska: …

Portugal: …

Rumunjska: …

Slovenija: …

Slovačka: …

Finska: …

Švedska: …

Ujedinjena Kraljevina: …”

 

 

ii.

u dijelu I. točka 16. pod „B — Prikolice za poljoprivredu ili šumarstvo — potpune ili dovršene” zamjenjuje se sljedećim:

„16.

Fiskalna snaga (fiskalne snage) ili razred(i) (ako postoje)

Belgija: …

Bugarska: …

Češka Republika: …

Danska: …

Njemačka: …

Estonija: …

Irska: …

Grčka: …

Španjolska: …

Francuska: …

Hrvatska: …

Italija: …

Cipar: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Mađarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Austrija: …

Poljska: …

Portugal: …

Rumunjska: …

Slovenija: …

Slovačka: …

Finska: …

Švedska: …

Ujedinjena Kraljevina: …”

 

 

iii.

u dijelu I. točka 16. pod „C — Priključni vučeni strojevi — potpuni/dovršeni” zamjenjuje se sljedećim:

„16.

Fiskalna snaga (fiskalne snage) ili razred(i) (ako postoje)

Belgija: …

Bugarska: …

Češka Republika: …

Danska: …

Njemačka: …

Estonija: …

Irska: …

Grčka: …

Španjolska: …

Francuska: …

Hrvatska: …

Italija: …

Cipar: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Mađarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Austrija: …

Poljska: …

Portugal: …

Rumunjska: …

Slovenija: …

Slovačka: …

Finska: …

Švedska: …

Ujedinjena Kraljevina: …”

 

 

iv.

u dijelu II. točka 16. pod „A — Prikolice za poljoprivredu ili šumarstvo — nepotpune “ zamjenjuje se sljedećim:

„16.

Fiskalna snaga (fiskalne snage) ili razred(i) (ako postoje)

Belgija: …

Bugarska: …

Češka Republika: …

Danska: …

Njemačka: …

Estonija: …

Irska: …

Grčka: …

Španjolska: …

Francuska: …

Hrvatska: …

Italija: …

Cipar: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Mađarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Austrija: …

Poljska: …

Portugal: …

Rumunjska: …

Slovenija: …

Slovačka: …

Finska: …

Švedska: …

Ujedinjena Kraljevina: …”

 

 

v.

u dijelu II. točka 16. pod „B — Priključni vučeni strojevi — nepotpuni” zamjenjuje se sljedećim:

„16.

Fiskalna snaga (fiskalne snage) ili razred(i) (ako postoje)

Belgija: …

Bugarska: …

Češka Republika: …

Danska: …

Njemačka: …

Estonija: …

Irska: …

Grčka: …

Španjolska: …

Francuska: …

Hrvatska: …

Italija: …

Cipar: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Mađarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Austrija: …

Poljska: …

Portugal: …

Rumunjska: …

Slovenija: …

Slovačka: …

Finska: …

Švedska: …

Ujedinjena Kraljevina: …”

 

 

33.

U Dodatku 5. Prilogu I. Direktivi 2003/97/EZ sljedeće se umeće u točki 1.1 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku,”.

34.

Prilog VII. Direktivi 2007/46/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku1. točke 1. sljedeće se umeće na popis iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku;”;

(b)

u točki 1.1 Dodatka sljedeće se umeće na popis iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku”.

35.

U Prilogu VI. Direktivi 2009/57/EZ sljedeće se umeće na popis u prvom stavku iza unosa za Irsku:

„25. za Hrvatsku,”

36.

U Prilogu I. Direktivi 2009/64/EZ sljedeće se umeće na popis razlikovnih brojeva pod točkom 5.2 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku;”.

37.

U Prilogu VI. Direktivi 2009/75/EZ sljedeće se umeće na popis u prvom stavku iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku”.

38.

Direktiva 2009/144/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

U Prilogu III.A sljedeće se umeće u napomenu 1. uz točku 5.4.1 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku,”;

(b)

u Dodatku 4. Prilogu IV. sljedeće se umeće u prvu alineju iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku;”;

(c)

U Prilogu V. sljedeće se umeće na popis razlikovnih oznaka pod točkom 2.1.3 iza unosa za Irsku:

„25 za Hrvatsku;”.

DIO B

OBUĆA

Prilog I. Direktivi 94/11/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (a) sljedeće se dodaje popisu „Pisanih oznaka”:

„HR

Gornjište”;

ii.

u točki (b) sljedeće se dodaje popisu „Pisanih oznaka”:

„HR

Podstava i uložna tabanica”;

iii.

u točki (c) sljedeće se dodaje popisu „Pisanih oznaka”:

„HR

Potplat (donjište)”;

(b)

točka 2. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (a) podtočki i. sljedeće se dodaje popisu „Pisanih oznaka”:

„HR

Koža”;

ii.

u točki (a) podtočki ii. sljedeće se dodaje popisu „Pisanih oznaka”:

„HR

Koža korigiranog lica”;

iii.

u točki (b) sljedeće se dodaje popisu „Pisanih oznaka”:

„HR

Tekstil”;

iv.

u točki (c) sljedeće se dodaje popisu „Pisanih oznaka”:

„HR

Drugi materijali.”