28.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 353/13


ODLUKA VIJEĆA br. 1413/2013/EU

od 17. prosinca 2013.

o izmjeni Odluke 2002/546/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 349.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2002/546/EZ (2) Španjolskoj je odobrena primjena izuzeća od poreza poznatog pod nazivom „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias” (dalje u tekstu: „AIEM”) ili smanjenja tog poreza na određene proizvode koji su proizvedeni na Kanarskim otocima. Prilog toj Odluci sadrži popis proizvoda na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza i smanjenja poreza. Razlika između poreza na proizvode proizvedene na Kanarskim otocima i poreza na ostale proizvode ne treba prelaziti 5, 15 ili 25 postotnih bodova, ovisno o proizvodu.

(2)

Izuzećima od poreza AIEM i smanjenjima tog poreza uspostavlja se različito oporezivanje od kojeg koristi ima lokalna proizvodnja određenih proizvoda. To predstavlja državnu potporu za koju je potrebno odobrenje Komisije.

(3)

Odluka Vijeća 2002/546/EZ izvorno je bila primjenjiva do 31. prosinca 2011. Krajem 2011. Odlukom Vijeća 895/2011/EU (3) izmijenjena je Odluka 2002/546/EZ te je time produljeno razdoblje njezine primjene do 31. prosinca 2013. i to na temelju potvrde Komisije o tome da specifično strukturno uvjetovano, društveno i gospodarsko stanje na Kanarskim otocima koje je pogoršano posebnim ograničenjima iz članka 349. UFEU-a i dalje postoji, a što opravdava odobravanje potpunog izuzeća od poreza AIEM-a i djelomičnog smanjenja tog poreza za popis proizvoda proizvedenih u ovoj najudaljenijoj regiji.

(4)

Budući da strukturno uvjetovano, društveno i gospodarsko stanje na Kanarskim otocima i dalje postoji, potrebno je dodatno produljiti razdoblje primjene Odluke 2002/546/EZ.

(5)

Komisija je 28. lipnja 2013. donijela Smjernice o regionalnim državnim potporama za razdoblje 2014. – 2020. kojima se određuje na koji način države članice mogu dodijeliti potpore poduzećima kako bi podržale razvoj regija u nepovoljnom položaju u Uniji u razdoblju između 2014. i 2020. Te smjernice, koje će stupiti na snagu 1. srpnja 2014., dio su šire strategije za modernizaciju kontrole državnih potpora koja za cilj ima poticanje rasta na jedinstvenom tržištu pružanjem poticaja za učinkovitije mjere potpore i usmjeravanjem provedbenih mjera Komisije na one slučajeve koji imaju najveći utjecaj na tržišno natjecanje.

(6)

Stoga je prikladno produljiti razdoblje primjene Odluke 2002/546/EZ za šest mjeseci kako bi se datum njezina isteka podudarao s datumom stupanja na snagu Smjernica o regionalnim državnim potporama za razdoblje 2014. – 2020.

(7)

Odluku 2002/546/EZ bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

S obzirom na hitnu potrebu da se prije kraja 2013. produlji valjanost Odluke 2002/546/EZ trebalo bi primijeniti iznimku od pravila o razdoblju od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenta u Europskoj uniji koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U prvoj rečenici članka 1. stavka 1. Odluke 2002/546/EZ datum „31. prosinca 2013.” zamjenjuje se datumom „30. lipnja 2014.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Španjolskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Mišljenje od 11. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća 2002/546 od 20. lipnja 2002. o primjeni poreza AIEM na Kanarskim otocima (SL L 179, 9.7.2002., str. 22).

(3)  Odluka Vijeća br. 895/2011/EU od 19. prosinca 2011. o izmjeni Odluke 2002/546/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene (SL L 345, 29.12.2011., str. 17.).