18.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 341/73


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 17. prosinca 2013.

o osnivanju Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća te o stavljanju izvan snage odluka 2004/20/EZ i 2007/372/EZ

(2013/771/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statuta izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće povezane s upravljanjem programima Zajednice (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 58/2003 Komisija se ovlašćuje da izvršnim agencijama delegira ovlasti za provedbu cijelog ili dijela programa ili projekta Unije, u ime Komisije i pod njezinom odgovornošću.

(2)

Zadaće provedbe programa povjeravaju se izvršnim agencijama kako bi se Komisija mogla usredotočiti na svoje osnovne djelatnosti i funkcije koje nije moguće povjeriti vanjskim izvršiteljima, pri čemu Komisija ne gubi kontrolu nad djelatnostima kojima upravljaju te izvršne agencije niti se odriče krajnje odgovornosti za njih.

(3)

Delegiranje zadaća povezanih s provedbom programa izvršnoj agenciji zahtijeva jasnu podjelu između faza programiranja koje uključuju široko diskrecijsko pravo pri donošenju odluka uvjetovanih strateškim čimbenicima, za što je odgovorna Komisija, i provedbe programa, što se povjerava izvršnoj agenciji.

(4)

Odlukom 2004/20/EZ (2) Komisija je osnovala Izvršnu agenciju za inteligentnu energiju (dalje u tekstu „Agencija”) te joj je povjerila upravljanje aktivnostima Zajednice u području obnovljive energije i energetske učinkovitosti.

(5)

Komisija je naknadno, Odlukom 2007/372/EZ (3), izmijenila mandat Agencije kako bi se njime obuhvatilo i upravljanje novim projektima i programima u području inovacija, poduzetništva i mobilnosti te je naziv Agencije promijenjen u Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije.

(6)

Agencija osnovana Odlukom 2004/20/EZ pokazala je da se, zahvaljujući povjeravanju upravljanja specifičnim operativnim programima vanjskim izvršiteljima, nadležne glavne uprave mogu usredotočiti na strateške aspekte programâ. S obzirom na stalna ograničenja u proračunu EU-a, troškovno je učinkovitije zadaće delegirati izvršnoj agenciji. Iz dviju privremenih evaluacija Agencije vidljivo je da Agencija ostvaruje dobre rezultate te da je riječ o učinkovitom i ekonomičnom mehanizmu za provedbu inicijativa za koje Agencija snosi operativnu odgovornost.

(7)

U Komunikaciji od 29. lipnja 2011.„Proračun za strategiju Europa 2020.” (4) Komisija je predložila korištenje mogućnosti većeg delegiranja zadaća postojećim izvršnim agencijama za provedbu programa Unije u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.

(8)

Iz analize troškova i koristi (5) provedene u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 58/2003 vidljivo je da očekivani troškovi iznose 295 milijuna EUR u usporedbi s 399 milijuna EUR koliko je potrebno u slučaju provedbe programa unutar institucije. Kad je riječ o koristima, očekuje se da bi se provedbom programa u okviru Agencije, u usporedbi s njihovom provedbom unutar Komisije, omogućila veća učinkovitost i time ostvarila ušteda od 104 milijuna EUR. Nadalje, usklađivanje koherentnijih portfelja programa s temeljnim kompetencijama Agencije i njezinim identitetom dovest će do znatnih koristi u pogledu kvalitete. Iz analize je vidljivo da će zajedničko upravljanje Okvirnim programom za istraživanje i inovacije 2014.–2020.: Obzor 2020. (6) (dalje u tekstu „Obzor 2020.”), Programom za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća 2014.–2020. (7) (dalje u tekstu „COSME”) i Programom za zaštitu okoliša i klimatsku politiku (8) (dalje u tekstu „LIFE”) Agenciji donijeti korist u obliku sinergije, pojednostavnjenja i ekonomije razmjera. Uz to će se sjedinjenjem svih aspekata instrumenta za MSP-ove iz programa Obzor 2020. mogućim korisnicima omogućiti i jedinstvena točka pristupa te će se osigurati dosljednost u pružanju usluga. U okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (9) (dalje u tekstu „EFPR”), mjere predviđene u poglavlju o integriranoj pomorskoj politici osobito dobro odgovaraju trenutačnom profilu Agencije povezanom s inovacijama i konkurentnošću. Povjeravanjem upravljanja preostalim dijelom programa Marco Polo (2007.–2013.) Izvršnoj agenciji za inovacije i mreže, u toj će se Agenciji dodatno centralizirati upravljanje infrastrukturnim programima u području prometa, čime će se korisnicima zajamčiti jedinstvena točka pristupa financiranju.

(9)

Kako bi se izvršnim agencijama osigurao jasan identitet, Komisija je, koliko je to bilo moguće, pri utvrđivanju njihovih novih mandata podijelila posao po tematskom području.

(10)

Agenciji bi trebalo povjeriti upravljanje programom LIFE, sljednikom programa LIFE+ kojim u razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira (2007.–2013.) Komisija upravlja interno. Upravljanje programom LIFE obuhvaća provedbu tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka i zahtijeva visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa. Za program LIFE karakteristični su projekti u okviru kojih nastaje velik broj istovrsnih i standardiziranih mjera.

(11)

Agenciji bi trebalo povjeriti upravljanje dijelovima programa COSME koji su nastavak dijelova Programa za poduzetništvo i inovacije u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije 2007.–2013. (10) (dalje u tekstu „PKI”), kojima trenutačno upravlja dijelom Agencija i dijelom Komisija u okviru vlastitih službi. Upravljanje dijelovima programa COSME koji se delegiraju Agenciji obuhvaća provedbu tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka te zahtijeva visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa. Za određene dijelove programa COSME karakteristični su projekti u okviru kojih nastaje velik broj istovrsnih i standardiziranih mjera.

(12)

Agenciji bi trebalo povjeriti upravljanje dijelovima EFPR-a u područjima integrirane pomorske politike (IPP), kontrole te znanstvenog savjetovanja i znanja, koji su nastavak sličnih aktivnosti kojima u razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira (2007.–2013.) Komisija upravlja interno u okviru svojih službi. Upravljanje EFPR-om obuhvaća provedbu tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka te zahtijeva visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa.

(13)

Agenciji bi trebalo povjeriti upravljanje sljedećim dijelovima programa Obzor 2020.:

(a)

određeni dijelovi iz dijela II. „Vodeći položaj industrije” za koje su karakteristični projekti u okviru kojih nastaje velik broj istovrsnih i standardiziranih mjera;

(b)

određeni dijelovi iz dijela III. „Društveni izazovi” kojima je obuhvaćena provedba tehničkih projekata za koje nije potrebno donošenje političkih odluka te koji zahtijevaju visok stupanj tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog projektnog ciklusa.

(14)

Agenciji bi trebalo povjeriti upravljanje preostalim mjerama koje su joj već delegirane kao dio PKI-ja za razdoblje višegodišnjeg financijskog okvira 2007.–2013.: „Inteligentna energija – Europa (IEE II.)”, „Europska poduzetnička mreža”, portal „Vaša Europa – Poduzetnici”, „Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva”, „Inicijativa u području ekoloških inovacija” i projekt „IPorta”.

(15)

Agencija bi trebala biti nadležna za pružanje usluga administrativne i logističke podrške, osobito u slučajevima u kojima bi centralizacija tih usluga podrške dovela do dodatnih ušteda povezanih s učinkovitošću i ekonomijom razmjera.

(16)

Potrebno je osnovati Izvršnu agenciju za mala i srednja poduzeća. Ona bi trebala zamijeniti i naslijediti agenciju osnovanu Odlukom 2004/20/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2007/372/EZ. Agencija bi trebala djelovati u skladu s općim statutom koji je propisan Uredbom (EZ) br. 58/2003.

(17)

Odluke 2004/20/EZ i 2007/372/EZ treba staviti izvan snage i utvrditi prijelazne odredbe.

(18)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za izvršne agencije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osnivanje

Za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2024. osniva se Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (dalje u tekstu „Agencija”) koja zamjenjuje i nasljeđuje izvršnu agenciju osnovanu Odlukom 2004/20/EZ, kako je izmijenjena Odlukom 2007/372/EZ, čiji se statut uređuje Uredbom (EZ) br. 58/2003.

Članak 2.

Sjedište

Sjedište Agencije je u Bruxellesu.

Članak 3.

Ciljevi i zadaće

1.   Agenciji se povjerava provedba određenih dijelova sljedećih programa Unije:

(a)

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) 2014.–2020. (11);

(b)

Program za okoliš i klimatsku politiku (LIFE) 2014.–2020. (12);

(c)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) (13), uključujući integriranu pomorsku politiku (IPP), kontrolu i znanstveno savjetovanje i znanje;

(d)

Okvirni program za istraživanje i inovacije 2014.–2020. (Obzor 2020.) (14), određeni dijelovi iz dijela II. „Vodeći položaj industrije” i dijela III. „Društveni izazovi”.

Prvi podstavak primjenjuje se podložno stupanju svakog od tih programa na snagu i od datuma njihova stupanja na snagu.

2.   Agenciji se ovime povjerava provedba preostalih dijelova sljedećih mjera u okviru PKI-ja:

(a)

Inteligentna energija – Europa (IEE II.);

(b)

Inicijativa u području ekoloških inovacija;

(c)

Europska poduzetnička mreža;

(d)

portal „Vaša Europa – Poduzetnici”;

(e)

Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva;

(f)

projekt „IPorta”.

3.   Agencija je odgovorna za sljedeće zadaće povezane s provedbom određenih dijelova programa Unije iz stavaka 1. i 2.:

(a)

upravljanje pojedinim ili svim fazama provedbe programa i pojedinim ili svim fazama posebnih projekata na temelju odgovarajućih programa rada koje je Komisija donijela, ako je Komisija Agenciju za to ovlastila instrumentom delegiranja;

(b)

donošenje instrumenata za proračunsko izvršenje prihoda i rashoda te provođenje svih operacija koje su potrebne za upravljanje programom, ako je Komisija Agenciju za to ovlastila instrumentom delegiranja;

(c)

pružanje potpore u provedbi programa, ako je Komisija Agenciju za to ovlastila instrumentom delegiranja.

4.   Ako je to predviđeno instrumentom delegiranja, Agencija može biti nadležna za pružanje usluga administrativne i logističke podrške u korist tijela za provedbu programa i u okviru područja primjene programa koji su navedeni u tom instrumentu delegiranja.

Članak 4.

Trajanje mandata

1.   Članovi upravnog odbora imenuju se na razdoblje od dvije godine.

2.   Ravnatelj se imenuje na razdoblje od pet godina.

Članak 5.

Nadzor i izvješće o provedbi

Agencija podliježe nadzoru Komisije i redovito izvješćuje o napretku u provedbi programa Unije ili njihovih dijelova za koje je odgovorna u skladu s dogovorima i u intervalima koji su predviđeni instrumentom delegiranja.

Članak 6.

Izvršenje operativnog proračuna

Agencija izvršava svoj operativni proračun u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 1653/2004 (15).

Članak 7.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   Odluke 2004/20/EZ i 2007/372/EZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014. Upućivanja na Odluku koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku.

2.   Agencija se smatra pravnim sljednikom izvršne agencije osnovane Odlukom 2004/20/EZ kako je izmijenjena Odlukom 2007/372/EZ.

3.   Ne dovodeći u pitanje reviziju razvrstavanja upućenih službenika u razrede predviđenu instrumentom delegiranja, ova Odluka ne utječe na prava i obveze osoblja zaposlenog u Agenciji, uključujući i ravnatelja Agencije.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 11, 16.1.2003., str. 1.

(2)  SL L 5, 9.1.2004., str. 85.

(3)  SL L 140, 1.6.2007., str. 52.

(4)  COM(2011) 500 završna verzija.

(5)  Analiza troškova i koristi delegiranja određenih zadaća povezanih s provedbom programa Unije u razdoblju 2014.–2020. izvršnim agencijama (Završno izvješće), 19. kolovoza 2013.

(6)  COM(2011) 809 završna verzija.

(7)  COM(2011) 834 završna verzija.

(8)  COM(2011) 874 završna verzija.

(9)  COM(2011) 804 završna verzija.

(10)  SL L 310, 9.11.2006., str. 15.

(11)  COM(2011) 834 završna verzija.

(12)  COM(2011) 874 završna verzija.

(13)  COM(2011) 804 završna verzija.

(14)  COM(2011) 809 završna verzija

(15)  SL L 297, 22.9.2004., str. 6.