17.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 338/109


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 13. prosinca 2013.

o odobravanju određenih izmijenjenih programa za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje bolesti životinja i zoonoza za 2013., o izmjeni Odluke 2008/897/EZ o odobravanju godišnjih i višegodišnjih programa za 2009. i za sljedeće godine te o izmjeni Provedbene odluke 2012/761/EU u vezi s financijskim doprinosom Unije za određene programe odobrene tom Odlukom

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 8891)

(2013/766/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/470/EZ od 25. svibnja 2009. o troškovima u području veterinarstva (1), a posebno njezin članak 27. stavke 5. i 6.,

budući da:

(1)

Odlukom 2009/470/EZ propisani su postupci kojima se uređuje financijski doprinos Unije za programe za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje bolesti životinja i zoonoza.

(2)

Odlukom Komisije 2008/341/EZ (2) predviđeno je da programi za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje bolesti životinja i zoonoza iz Priloga I. navedenoj Odluci koje su države članice predložile Komisiji moraju ispunjivati barem kriterije iz Priloga Odluci 2008/341/EZ kako bi bili odobreni u okviru financijske potpore Unije predviđene člankom 27. stavkom 1. Odluke 2009/470/EZ.

(3)

Odlukom Komisije 2008/897/EZ (3) odobren je njemački program za iskorjenjivanje koi herpes viroze za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2013.

(4)

Provedbenom odlukom Komisije 2012/761/EU (4) odobravaju se određeni nacionalni programi za 2013. i utvrđuju stopa i najveći iznos financijskog doprinosa Unije za svaki program kojeg su predložile države članice.

(5)

Španjolska i Grčka predložile su izmijenjeni program za kontrolu određene zoonotske salmonele kod populacije peradi. Njemačka je predložila izmijenjeni program za iskorjenjivanje koi herpes viroze. Grčka je predložila izmijenjeni program za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza. Mađarska i Rumunjska predložile su izmijenjeni program za iskorjenjivanje bjesnoće.

(6)

Komisija je ocijenila te izmijenjene programe s veterinarskog i financijskog stajališta. Oni su u skladu s odgovarajućim veterinarskim zakonodavstvom Unije, a osobito s kriterijima utvrđenima u Prilogu Odluci 2008/341/EZ. Stoga ih treba odobriti.

(7)

Nadalje je Komisija procijenila privremena tehnička i financijska izvješća koja su države članice predale u skladu s člankom 27. stavkom 7. Odluke 2009/470/EZ o troškovima nastalima financiranjem tih programa. Rezultatima procjene pokazalo se da određene države članice neće u potpunosti iskoristiti dodijeljeni iznos za 2013., dok će druge premašiti dodijeljeni iznos.

(8)

Stoga je potrebno prilagoditi financijski doprinos Unije za određene nacionalne programe. Kako bi se optimizirala uporaba predviđenog zajma, primjereno je preraspodijeliti financijska sredstva nacionalnih programa koja neće u potpunosti iskoristiti svoja sredstva onima za koje se očekuje da će ih premašiti zbog nepredviđenih stanja zdravlja životinja u tim državama članicama. Preraspodjela se treba temeljiti na najnovijim podacima o stvarnim troškovima predmetnih država članica.

(9)

Ta preraspodjela zahtijeva mnogo izmjena određenih financijskih doprinosa Unije predviđenih Provedbenom Odlukom 2012/761/EU. Radi transparentnosti primjereno je točno navesti cijeli niz financijskih doprinosa Unije za programe odobrene za 2013., na koje se odnose te izmjene.

(10)

Osim toga nedavno je iskustvo pokazalo da bi doslovno izvršenje članka 13. stavka 3. Provedbene odluke 2012/761/EU moglo dovesti do nepravednih rezultata. Stoga je potrebno izbrisati tu odredbu.

(11)

Provedbenu odluku 2012/761/EU stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrenje izmijenjenih programa za kontrolu određene zoonotske salmonele koje su predložile Španjolska i Grčka

Izmijenjeni program za kontrolu određene zoonotske salmonele kod populacije peradi koji je 26. prosinca 2012. predložila Španjolska odobrava se za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.

Izmijenjeni program za kontrolu određene zoonotske salmonele kod populacije peradi koji je 24. listopada 2013. predložila Grčka odobrava se za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.

Članak 2.

Odobrenje izmijenjenog programa za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza koji je predložila Grčka

Izmijenjeni program za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza koji je 29. srpnja 2013. predložila Grčka odobrava se za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.

Članak 3.

Odobrenje izmijenjenih programa za iskorjenjivanje bjesnoće koje su predložile Mađarska i Rumunjska

Izmijenjeni programi za iskorjenjivanje bjesnoće koje su predložile Mađarska 1. listopada 2013. i Rumunjska 30. listopada 2013. odobravaju se za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.

Članak 4.

Izmjena Odluke 2008/897/EZ

Članak 16. Odluke Komisije 2008/897/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Bolesti životinja akvakulture

Višegodišnji program iskorjenjivanja virusne hemoragijske septikemije (VHS) koji je predložila Danska odobrava se za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2013.

Višegodišnji program iskorjenjivanja koi herpes viroze (KHV) koji je predložila Njemačka odobrava se za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2014.”

Članak 5.

Izmjene Provedbene odluke 2012/761/EU

Provedbena Odluka 2012/761/EU mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

3 440 000 EUR za Španjolsku;

ii.

100 000 EUR za Hrvatsku;

iii.

2 000 000 EUR za Italiju;

iv.

940 000 EUR za Portugal;

v.

800 000 EUR za Ujedinjenu Kraljevinu.”

(2)

U članku 2. stavku 2. točki (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

0,5 EUR po uzorkovanoj domaćoj životinji za gama-interferonski test za koju postoji sumnja na pozitivan rezultat u klaonici”

(3)

u članku 2. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

12 000 000 EUR za Irsku;

ii.

13 390 000 EUR za Španjolsku;

iii.

400 000 EUR za Hrvatsku;

iv.

4 000 000 EUR za Italiju;

v.

2 230 000 EUR za Portugal;

vi.

31 900 000 EUR za Ujedinjenu Kraljevinu.”

(4)

u članku 3. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

8 200 000 EUR za Španjolsku;

ii.

3 380 000 EUR za Italiju;

iii.

170 000 EUR za Cipar;

iv.

1 760 000 EUR za Portugal.”

(5)

u članku 3. stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ne prelazi 1 740 000 EUR.”

(6)

u članku 4. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

9 000 EUR za Belgiju;

ii.

11 000 EUR za Bugarsku;

iii.

5 000 EUR za Češku;

iv.

86 000 EUR za Njemačku;

v.

10 000 EUR za Irsku;

vi.

78 000 EUR za Grčku;

vii.

1 200 000 EUR za Španjolsku;

viii.

650 000 EUR za Italiju;

ix.

10 000 EUR za Latviju;

x.

10 000 EUR za Litvu;

xi.

2 000 EUR za Luksemburg;

xii.

3 000 EUR za Mađarsku;

xiii.

10 000 EUR za Maltu;

xiv.

10 000 EUR za Nizozemsku;

xv.

10 000 EUR za Austriju;

xvi.

50 000 EUR za Poljsku;

xvii.

145 000 EUR za Portugal;

xviii.

130 000 EUR za Rumunjsku;

xix.

18 000 EUR za Sloveniju;

xx.

40 000 EUR za Slovačku;

xxi.

10 000 EUR za Finsku;”

(7)

u članku 5. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

910 000 EUR za Belgiju;

ii.

30 000 EUR za Bugarsku;

iii.

810 000 EUR za Češku;

iv.

90 000 EUR za Dansku;

v.

790 000 EUR za Njemačku;

vi.

10 000 EUR za Estoniju;

vii.

160 000 EUR za Irsku;

viii.

970 000 EUR za Grčku;

ix.

1 760 000 EUR za Španjolsku;

x.

1 210 000 EUR za Francusku;

xi.

200 000 EUR za Hrvatsku;

xii.

3 520 000 EUR za Italiju;

xiii.

60 000 EUR za Cipar;

xiv.

200 000 EUR za Latviju;

xv.

10 000 EUR za Luksemburg;

xvi.

950 000 EUR za Mađarsku;

xvii.

40 000 EUR za Maltu;

xviii.

2 940 000 EUR za Nizozemsku;

xix.

640 000 EUR za Austriju;

xx.

2 900 000 EUR za Poljsku;

xxi.

25 000 EUR za Portugal;

xxii.

460 000 EUR za Rumunjsku;

xxiii.

10 000 EUR za Sloveniju;

xxiv.

450 000 EUR za Slovačku;

xxv.

60 000 EUR za Ujedinjenu Kraljevinu.”

(8)

U članku 6. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

200 000 EUR za Bugarsku;

ii.

950 000 EUR za Njemačku;

iii.

100 000 EUR za Hrvatsku;

iv.

224 000 EUR za Mađarsku;

v.

1 100 000 EUR za Rumunjsku;

vi.

25 000 EUR za Sloveniju;

vii.

400 000 EUR za Slovačku.”

(9)

u članku 7. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ne prelazi 1 060 000 EUR.”

(10)

u članku 8. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ne prelazi 1 400 000 EUR.”

(11)

U članku 9. stavku 2. točki (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

0,5 EUR po uzorkovanoj domaćoj ptici”

(12)

u članku 9. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

24 000 EUR za Belgiju;

ii.

9 000 EUR za Bugarsku;

iii.

14 000 EUR za Češku;

iv.

53 000 EUR za Dansku;

v.

135 000 EUR za Njemačku;

vi.

62 000 EUR za Irsku;

vii.

8 000 EUR za Grčku;

viii.

67 000 EUR za Španjolsku;

ix.

108 000 EUR za Francusku;

x.

40 000 EUR za Hrvatsku;

xi.

1 300 000 EUR za Italiju;

xii.

4 000 EUR za Cipar;

xiii.

13 000 EUR za Latviju;

xiv.

5 000 EUR za Litvu;

xv.

6 000 EUR za Luksemburg;

xvi.

61 000 EUR za Mađarsku;

xvii.

8 000 EUR za Maltu;

xviii.

154 000 EUR za Nizozemsku;

xix.

30 000 EUR za Austriju;

xx.

70 000 EUR za Poljsku;

xxi.

14 000 EUR za Portugal;

xxii.

350 000 EUR za Rumunjsku;

xxiii.

29 000 EUR za Sloveniju;

xxiv.

16 000 EUR za Slovačku;

xxv.

25 000 EUR za Finsku;

xxvi.

30 000 EUR za Švedsku;

xxvii.

100 000 EUR za Ujedinjenu Kraljevinu.”

(13)

u članku 10. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

290 000 EUR za Belgiju;

ii.

360 000 EUR za Bugarsku;

iii.

380 000 EUR za Češku;

iv.

300 000 EUR za Dansku;

v.

4 700 000 EUR za Njemačku;

vi.

60 000 EUR za Estoniju;

vii.

1 300 000 EUR za Irsku;

viii.

1 700 000 EUR za Grčku;

ix.

3 000 000 EUR za Španjolsku;

x.

10 900 000 EUR za Francusku;

xi.

3 600 000 EUR za Italiju;

xii.

230 000 EUR za Hrvatsku;

xiii.

950 000 EUR za Cipar;

xiv.

80 000 EUR za Latviju;

xv.

435 000 EUR za Litvu;

xvi.

50 000 EUR za Luksemburg;

xvii.

790 000 EUR za Mađarsku;

xviii.

25 000 EUR za Maltu;

xix.

1 000 000 EUR za Nizozemsku;

xx.

500 000 EUR za Austriju;

xxi.

2 600 000 EUR za Poljsku;

xxii.

1 000 000 EUR za Portugal;

xxiii.

1 400 000 EUR za Rumunjsku;

xxiv.

160 000 EUR za Sloveniju;

xxv.

220 000 EUR za Slovačku;

xxvi.

160 000 EUR za Finsku;

xxvii.

210 000 EUR za Švedsku;

xxviiii.

2 520 000 EUR za Ujedinjenu Kraljevinu.”

(14)

u članku 11. stavku 2. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

1 650 000 EUR za Bugarsku;

ii.

1 500 000 EUR za Grčku;

iii.

620 000 EUR za Estoniju;

iv.

190 000 EUR za Italiju;

v.

2 200 000 EUR za Litvu;

vi.

1 080 000 EUR za Mađarsku;

vii.

7 240 000 EUR za Poljsku;

viii.

2 300 000 EUR za Rumunjsku;

ix.

810 000 EUR za Sloveniju;

x.

380 000 EUR za Slovačku.”

(15)

u članku 12. stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ne prelazi sljedeće vrijednosti:

i.

1 500 000 EUR za Latviju;

ii.

400 000 EUR za Finsku.”

(16)

u članku 13. stavak 3. briše se.

Članak 6.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2013.

Za Komisiju

Tonio BORG.

Član Komisije


(1)  SL L 155, 18.6.2009., str. 30.

(2)  Odluka Komisije 2008/341/EZ od 25. travnja 2008. o utvrđivanju kriterija Zajednice za nacionalne programe iskorjenjivanja, kontrole i praćenja određenih bolesti životinja i zoonoza (SL L 115, 29.4.2008., str. 44.).

(3)  Odluka Komisije 2008/897/EZ od 28. studenoga 2008. o odobrenju godišnjih i višegodišnjih programa i financijskoga doprinosa Zajednice za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje određenih bolesti životinja i zoonoza, što su ih predstavile države članice za 2009. i sljedeće godine (SL L 322, 2.12.2008., str. 39.)

(4)  Provedbena odluka Komisije 2012/761/EZ od 30. studenoga 2012. o odobravanju godišnjih i višegodišnjih programa, te financijskog doprinosa Unije za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje određenih bolesti životinja i zoonoza, koje su države članice predočile za 2013. (SL L 336, 8.12.2012., str. 83.)