27.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 316/45


ODLUKA VIJEĆA

od 19. studenoga 2013.

o imenovanju austrijskog zamjenika člana Odbora regija

(2013/684/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog austrijske vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. prosinca 2009. i 18. siječnja 2010. donijelo Odluke 2009/1014/EU (1) i 2010/29/EU (2) o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2010. do 25. siječnja 2015.

(2)

Mjesto zamjenika člana u Odboru regija oslobodilo se po isteku mandata gđe Gabriele BURGSTALLER,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se u Odbor regija imenuje sljedeća osoba kao zamjenik člana do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2015.:

gđa Brigitta PALLAUF, Landtagspräsidentin Salzburger Landtag.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  SL L 348, 29.12.2009., str. 22.

(2)  SL L 12, 19.1.2010., str. 11.