13/Sv. 065

HR

Službeni list Europske unije

284


32013D0173


L 101/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.04.2013.


ODLUKA KOMISIJE

od 8. travnja 2013.

o mjeri koju je poduzela Danska u skladu s člankom 11. Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se zabranjuje tip višenamjenskih strojeva za premještanje zemlje

(priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1874)

(Tekst značajan za EGP)

(2013/173/EU)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima i izmjeni Direktive 95/16/EZ (1), a posebno njezin članak 11.,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom određenim u članku 11. stavku 2. Direktive 200/42/EZ, danska nadležna tijela obavijestila su Komisiju i ostale države članice o mjeri u pogledu strojeva tipa Multione S630 proizvođača C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vincenza), Italija. U skladu s Direktivom 2006/42/EZ o strojevima, Direktivom Komisije 2004/108/EZ (2) o elektromagnetskoj kompatibilnosti i Direktivom 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom, strojevi su nosili oznaku CE te se uz njih nalazila izjava EZ o sukladnosti.

(2)

Multione S630 je višenamjenski stroj za premještanje zemlje koji se može opremiti brojnim priključcima kako bi obavljao mnogo različitih funkcija prilikom djelatnosti poput šumarstva, poljoprivrede, vrtlarstva, uređenja okoliša, održavanja cesta i građevinarstva.

(3)

Danska je donijela mjeru radi toga što stroj nije ispunjavao temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve određene u odjeljku 3.4.4. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ koji zahtijevaju da kada kod strojeva s vlastitim pogonom, na kojima se vozi operater, postoji rizik od padanja predmeta ili materijala, strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da su ti rizici uzeti u obzir te da su opremljeni, ako to njihova veličina dopušta, odgovarajućom zaštitnom konstrukcijom.

(4)

Danska nadležna tijela navela su da su, unatoč tome što je nekoliko funkcija strojeva izložilo operatora koji vozi riziku od padanja predmeta ili materijala, strojevi bili stavljeni na tržište bez odgovarajuće zaštitne strukture protiv padanja predmeta (FOPS). Danska nadležna tijela zatražila su od proizvođača da poduzme korektivne mjere. Budući da taj zahtjev nije ispunjen, danska nadležna tijela zabranila su stavljanje na tržište strojeva Multione S630 bez FOPS-a te su naredila proizvođaču da poduzme korektivne radnje u pogledu strojeva koji se već nalaze na tržištu.

(5)

Komisija je uputila pismo proizvođaču pozivajući ga da se očituje o mjerama koje je poduzela Danska. U svom odgovoru, proizvođač je naveo da nije smatrao potrebnim opremiti stroj FOPS-om budući da stroj nije napravljen za funkcije koje uključuju rizik od padanja predmeta ili materijala. Međutim, obavijestio je Komisiju da je, u skladu s mjerama koje su poduzela danska nadležna tijela, poduzeo radnju kako bi se osiguralo da svi strojevi stavljeni na tržište budu opremljeni FOPS-om.

(6)

Odjeljkom 1.1.2(a) Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ zahtijeva se da strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni na način prikladan njihovoj namjeni te tako da je moguće upravljanje, podešavanje i održavanje strojeva bez izlaganja osoba riziku tijekom izvršavanja tih radnji u skladu s predvidljivim uvjetima, ali također uzimajući u obzir i svaku razumno predvidljivu nepravilnu uporabu. Cilj poduzetih mjera mora biti otklanjanje svakog rizika tijekom cijelog predvidljivog trajanja strojeva, uključujući i faze prijevoza, sklapanja, rastavljanja, onesposobljavanja te rashodovanja ili odlaganja.

(7)

U slučaju višenamjenskih strojeva kao što je Multione S630, čak i kada je stroj prvotno napravljen za funkcije koje ne uključuju rizik od padanja predmeta ili materijala, vjerojatno je da će se tijekom svog predvidljivog trajanja koristiti za ostale funkcije koje izlažu operatora navedenom riziku. Stoga prilikom konstruiranja i izrade stroja treba uzeti u obzir rizik od padanja predmeta ili materijala.

(8)

Pregled dokaza koje su omogućila danska nadležna tijela i napomena koje je uputio proizvođač potvrdili su da strojevi tipa Multione S630 bez FOPS-a ne udovoljavaju temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u odjeljku 3.4.4. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ te da takva neusklađenost predstavlja značajan rizik od ozljede za operatora koji vozi zbog padanja predmeta ili materijala,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mjera danskih nadležnih tijela, kojom se zabranjuje stavljanje strojeva tipa Multione S630 koji nisu opremljeni sa zaštitnom strukturom protiv padanja predmeta (FOPS) na tržište i kojom se zahtijeva da proizvođač poduzme korektivne radnje u pogledu strojeva koji su već stavljeni na tržište, opravdana je.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2013.

Za Komisiju

Antonio TAJANI

Potpredsjednik


(1)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.

(2)  SL L 337, 13.11.2004., str. 13.

(3)  SL L 162, 3.7.2000., str. 1.