11/Sv. 127

HR

Službeni list Europske unije

219


32013D0065


L 028/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 19. prosinca 2012.

u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka koja postoji u Novom Zelandu

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 9557)

(Tekst značajan za EGP)

(2013/65/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (1), a posebno njezin članak 25. stavak 6.,

nakon savjetovanja s europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

(1)

Sukladno Direktivi 95/46/EZ, od država članica zahtijeva se da se prijenos osobnih podataka trećoj zemlji može izvršiti samo ako ta treća zemlja osigura odgovarajuću razinu zaštite i ako su zakoni država članica kojima se provode druge odredbe Direktive ispoštovani prije prijenosa.

(2)

Komisija može ustanoviti da treća zemlja jamči primjeren stupanj zaštite. U tom se slučaju osobni podaci mogu prenijeti iz država članica bez potrebe za dodatnim jamstvom.

(3)

Sukladno Direktivi 95/46/EZ, razinu zaštite podataka trebalo bi procijeniti na temelju svih okolnosti vezanih za postupak prijenosa podataka ili s obzirom na skup postupaka za prijenos podataka te na posebno navedene elemente koji su bitni za prijenos.

(4)

S obzirom na različite pristupe zaštiti podataka u trećim zemljama, trebalo bi provesti procjenu primjerenosti i svaku odluku koja se temelji na Direktivi 95/46/EZ donijeti i provesti tako da ne bude proizvoljne ili neopravdane diskriminacije protiv trećih zemalja ili među njima ako u njima prevladavaju slični uvjeti, niti da se stvori prikrivena prepreka za trgovinu, uzimajući u obzir postojeće međunarodne obveze unije.

(5)

Novi Zeland je nekadašnja britanska kolonija. Godine 1907. postao je neovisan dominion, ali svoje ustavne veze s Velikom Britanijom nije formalno raskinuo sve do 1947. Novi Zeland je unitarna država i nema pisani ustav u konvencionalnom smislu zadanog konstitutivnog dokumenta. Zemlja je ustavna monarhija i parlamentarna demokracija prema westminsterskom modelu, s kraljicom Novog Zelanda kao državnim poglavarom.

(6)

Novi Zeland funkcionira prema načelu parlamentarne suverenosti. Unatoč tome, prema ustaljenoj praksi postoji više zakonskih akata koji imaju poseban ustavni značaj te ih se smatra „višim pravom”. To znači da čine dio novozelandskog ustavnog okvira i da se na njima temelji vladina praksa i prihvaćaju drugi zakonski akti. Povrh toga, za izmjenu ili opoziv tih propisa bio bi potreban opći politički konsenzus. Na zaštitu podataka odnosi se nekoliko tih akata - Zakon o Povelji o pravima od 28. kolovoza 1990.(the Bill of Rights Act) (javni zakon br. 109 iz 1990.), Zakon o ljudskim pravima od 10. kolovoza 1993. (the Human Rights Act) (javni zakon br. 82 iz 1993.) i Zakon o tajnosti osobnih podataka od 17. svibnja 1993. (the Privacy Act) (javni zakon br. 28 iz 1993.). Ustavni značaj tih akata odražava opća suglasnost oko toga da ih se prilikom razvijanja ili predlaganja novih propisa mora uzeti u obzir.

(7)

Pravni standardi za zaštitu osobnih podataka u Novom Zelandu prvenstveno su utvrđeni Zakonom o tajnosti osobnih podataka, kako je izmijenjen Zakonom o izmjeni Zakona o tajnosti osobnih podataka (u prekograničnom izvješćivanju) od 7. rujna 2010. (javni zakon br. 113 iz 2010.). On po datumu prethodi Direktivi 95/46/EZ i nije ograničen na podatke koji se automatski obrađuju ili na strukturirane podatke u zbirkama, nego obuhvaća sve vrste osobnih podataka. Obuhvaća čitav javni i privatni sektor, uz nekolicinu iznimaka od posebnog javnog interesa koje se mogu očekivati u demokratskom društvu.

(8)

U Novom Zelandu postoji nekoliko regulatornih okvira koji se bave pitanjima tajnosti osobnih podataka s aspekta politike, propisa ili pravne nadležnosti. Neki od njih su zakonski, dok su drugi samoregulatorna gospodarska tijela, uključujući i reguliranje područja medija, izravne prodaje, neželjenih elektroničkih poruka, istraživanja tržišta, zdravlja i invaliditeta, bankarstva i osiguranja te štednje.

(9)

Osim zakona koje je donio novozelandski parlament, postoji i opsežan korpus običajnog prava čiji su korijeni u engleskom običajnom pravu, koji utjelovljuje načela običajnog prava i propise koji se odnose na zaštitu podataka. Među temeljnim načelima običajnog prava je i načelo pravne brige o dostojanstvu pojedinca. To načelo običajnog prava ključan je element u ukupnom kontekstu donošenja sudskih odluka u Novom Zelandu. Sudska praksa u Novom Zelandu koja se temelji na običajnom pravu također uključuje mnoge druge aspekte tajnosti osobnih podataka, kao što su zadiranje u privatnost, povreda povjerljivosti i dodatna zaštita u odnosu na klevetu, uznemiravanje, šikaniranje, zlonamjerne lažne izjave, nemar i druge nezakonite radnje.

(10)

Pravna zaštita podataka koja se primjenjuje u Novom Zelandu obuhvaća sva temeljna načela potrebna za odgovarajuću razinu zaštite fizičkih osoba te također osigurava iznimke i ograničenja kako bi se zaštitili bitni javni interesi. Takvi standardi pravne zaštite i iznimke odraz su načela utvrđenih Direktivom 95/46/EZ.

(11)

Primjenu pravnih standarda za zaštitu podataka jamče upravna i pravna sredstva te neovisni nadzor koji provodi nadzorno tijelo, povjerenik za tajnost osobnih podataka kojem su dane ovlasti iz članka 28. Direktive 95/46/EZ i koji djeluje neovisno. Također, svaka zainteresirana strana ima pravo sudskim putem tražiti naknadu štete koju je pretrpjela zbog nezakonite obrade svojih osobnih podataka.

(12)

Stoga bi se trebalo smatrati da Novi Zeland jamči primjeren stupanj zaštite osobnih podataka iz Direktive 95/46/EZ.

(13)

Ova bi se Odluka trebala ticati samo primjerenosti zaštite koju Novi Zeland pruža u smislu ispunjavanja zahtjeva iz članka 25. stavka 1. Direktive 95/46/EZ. Ne bi trebala utjecati na ostale uvjete ili ograničenja za provedbu ostalih odredaba Direktive koja se odnose na obradu osobnih podataka u državama članicama.

(14)

U interesu transparentnosti i s ciljem očuvanja sposobnosti nadležnih tijela u državama članicama da osiguraju zaštitu pojedinaca u odnosu na obradu njihovih osobnih podataka, potrebno je odrediti posebne okolnosti kad suspenzija prijenosa posebnih podataka može biti opravdana, bez obzira na postojanje odgovarajuće zaštite.

(15)

Radna skupina za zaštitu pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka, koja je osnovana sukladno članku 29. Direktive 95/46/EZ, dala je mišljenje o razini zaštite koju pruža Novi Zeland (2), a koje je uzeto u obzir pri pripremi ove Odluke.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 31. stavka 1. Direktive 95/46/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe članka 25. stavka 2. Direktive 95/46/EZ, smatra se da Novi Zeland osigurava primjeren stupanj zaštite za osobne podatke prenesene iz Zajednice.

2.   Nadzorno tijelo za primjenu pravnih standarda o zaštiti podataka u Novom Zelandu navodi se u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Ne dovodeći u pitanje njihove ovlasti da poduzmu mjere kako bi osigurali pridržavanje nacionalnih odredbi usvojenih u skladu s drugim odredbama osim članka 25. Direktive 95/46/EZ, nadležna tijela u državama članicama mogu izvršiti svoje postojeće ovlasti kako bi suspendirala protok podataka primatelju u Novom Zelandu radi zaštite pojedinaca s obzirom na obradu njihovih osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

(a)

ako nadležno tijelo Novog Zelanda utvrdi da primatelj krši važeće standarde zaštite; ili

(b)

ako postoji značajna vjerojatnost da se krše standardi zaštite, ako postoje opravdani razlozi za vjerovanje kako nadležno tijelo u Novom Zelandu ne poduzima ili neće poduzeti odgovarajuće i pravovremene mjere da riješi slučaj o kojemu je riječ, ako bi trajnim prijenosom prijetio rizik teške štete osobama čiji se podaci obrađuju, a nadležna su tijela u državi članici u takvim okolnostima uložila razuman napor da obavijeste stranu odgovornu za obradu s poslovnim nastanom u Novom Zelandu te joj dale mogućnost za odgovor.

2.   Suspenzija prestaje čim se osiguraju standardi zaštite te se o tome obavijesti nadležno tijelo dotičnih država članica.

Članak 3.

1.   Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju kad se usvoje mjere na temelju članka 2.

2.   Države članice i Komisija se međusobno obavješćuju o slučajevima u kojima djelovanje tijela odgovornih za osiguravanje pridržavanje standarda zaštite u Novom Zelandu takvo pridržavanje ne uspije osigurati.

3.   Ako informacije prikupljene u skladu s člankom 2. stavkom 1. i stavcima 1. i 2. ovog članka dokazuju da tijelo odgovorno za osiguravanje pridržavanje standarda zaštite u Novom Zelandu ne ispunjava svoju ulogu učinkovito, Komisija obavješćuje nadležna tijela u Novom Zelandu te prema potrebi dostavlja nacrt mjera u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2. Direktive 95/46/EZ radi stavljanja izvan snage ili suspendiranja ove Odluke ili ograničenja njezina područja primjene.

Članak 4.

Komisija nadzire provedbu ove Odluke te izvješćuje Odbor, osnovan u skladu s člankom 31. Direktive 95/46/EZ, o svim relevantnim nalazima, uključujući dokaze koji bi mogli utjecati na nalaz u članku 1. ove Odluke, da je zaštita u Novom Zelandu primjerena u smislu članka 25. Direktive 95/46/EZ te svim dokazima da se ova Odluka provodi na diskriminirajući način.

Članak 5.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Odlukom do 20. ožujka 2013.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2012.

Za Komisiju

Viviane REDING

Potpredsjednica


(1)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(2)  Mišljenje 11/2011 od 4. travnja 2011. o razini zaštite osobnih podataka u Novom Zelandu. Dostupno na:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_en.pdf


PRILOG

Nadležno nadzorno tijelo iz članka 1. stavka 2. ove Odluke:

Povjerenik za tajnost osobnih podataka

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Tel: +64-4-474 7590

Kontaktna adresa elektroničke pošte: enquiries@privacy.org.nz

Internetska stranica: http://privacy.org.nz/