8.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/9


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. listopada 2013.

o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke nakon uvođenja eura u Latviji

(ESB/2013/41)

(2014/4/EU)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 19. stavak 1. i prvu alineju članka 46. stavka 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1745/2003 Europske središnje banke od 12. rujna 2003. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2003/9) (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (3),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (4), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 6. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke od 24. rujna 2013. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33) (5),

budući da:

(1)

Usvajanje eura od strane Latvije 1. siječnja 2014. znači da će se na kreditne institucije i podružnice kreditnih institucija koje se nalaze u Latviji od tog datuma primjenjivati odredbe o obveznim pričuvama.

(2)

Integracija tih subjekata u sustav minimalnih pričuva Eurosustava zahtijeva donošenje prijelaznih odredbi kako bi se osigurala njihova neometana integracija bez stvaranja nerazmjernog opterećenja za kreditne institucije u državama članicama čija je valuta euro, uključujući Latviju.

(3)

Člankom 5. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke podrazumijeva se da ESB, uz pomoć nacionalnih središnjih banaka, prikuplja potrebne statističke podatke od nadležnih nacionalnih tijela ili izravno od gospodarskih subjekata također radi osiguranja pravodobne pripreme u području statistike s obzirom na usvajanje eura od strane određene države članice,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, pojmovi „institucija”, „obvezna pričuva”, „razdoblje održavanja” i „osnovica za obračun pričuva” imaju značenje jednako onom iz Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9).

Članak 2.

Prijelazne odredbe za institucije koje se nalaze u Latviji

1.   Odstupajući od članka 7. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9), prijelazno razdoblje održavanja za institucije koje se nalaze u Latviji traje od 1. do 14. siječnja 2014.

2.   Osnovica za obračun pričuva svake institucije koja se nalazi u Latviji za prijelazno razdoblje održavanja utvrđuje se u odnosu na stavke njezine bilance na dan 31. listopada 2013. Institucije koje se nalaze u Latviji izvješćuju Latvijas Banka o svojim osnovicama za obračun pričuva u skladu s izvještajnim okvirom ESB-a za novčanu i bankovnu statistiku utvrđenim Uredbom (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33). Institucije koje se nalaze u Latviji, a kojima je priznato odstupanje u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33), obračunavaju osnovicu za obračun pričuva za prijelazno razdoblje održavanja na temelju svojih bilanci na dan 30. rujna 2013.

3.   Vezano za prijelazno razdoblje održavanja, minimalne pričuve institucija koje se nalaze u Latviji obračunavaju ili te institucije ili Latvijas Banka. Strana koja obavlja obračun minimalnih pričuva dostavlja svoj obračun drugoj strani te joj daje dovoljno vremena kako bi mogla provjeriti taj obračun i dostaviti svoje revizije. Obračunate minimalne pričuve, uključujući njihove eventualne revizije, potvrđuju obje strane najkasnije 10. prosinca 2013. Ako obaviještena strana ne potvrdi iznos minimalnih pričuva do 10. prosinca 2013., smatra se da je ona suglasna da se obračunati iznos primjenjuje na prijelazno razdoblje održavanja.

4.   Odredbe članka 3. stavaka 2. do 4. primjenjuju se mutatis mutandis na institucije koje se nalaze u Latviji tako da te institucije mogu, za njihova početna razdoblja održavanja, odbiti od osnovica za obračun pričuva sve obveze prema institucijama u Latviji, iako u trenutku obračuna minimalnih pričuva te institucije nisu navedene na popisu institucija na koje se primjenjuju odredbe o obveznim pričuvama iz članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9).

Članak 3.

Prijelazne odredbe za institucije koje se nalaze u drugim državama članicama čija je valuta euro

1.   Na razdoblje održavanja koje se primjenjuje na institucije koje se nalaze u drugim državama članicama čija je valuta euro, u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9), ne utječe postojanje prijelaznog razdoblja održavanja za institucije koje se nalaze u Latviji.

2.   Institucije koje se nalaze u drugim državama članicama čija je valuta euro mogu odlučiti da od osnovice za obračun pričuva za razdoblje održavanja od 11. prosinca 2013. do 14. siječnja 2014. i od 15. siječnja do 11. veljače 2014. odbiju sve obveze prema institucijama koje se nalaze u Latviji, iako u trenutku obračuna minimalnih pričuva te institucije nisu navedene na popisu institucija na koje se primjenjuju odredbe o obveznim pričuvama iz članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9.).

3.   Institucije koje se nalaze u drugim državama članicama čija je valuta euro i koje žele odbiti obveze prema institucijama koje se nalaze u Latviji obračunavaju, za razdoblja održavanja od 11. prosinca 2013. do 14. siječnja 2014. i od 15. siječnja do 11. veljače 2014. svoje minimalne pričuve na temelju svojih bilanci na dan 31. listopada odnosno 30. studenoga 2013. i dostavljaju statističke podatke u skladu s dijelom 1. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33) u kojem se institucije koje se nalaze u Latviji navode kao institucije koje su već integrirane u sustav minimalnih pričuva ESB-a.

Ovo je bez utjecaja na obvezu institucija da dostavljaju statističke podatke za dotična razdoblja u skladu s tablicom 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33), u kojoj se institucije koje se nalaze u Latviji još uvijek navode kao banke iz „ostatka svijeta”.

Tablice se dostavljaju u skladu s rokovima i postupcima utvrđenima Uredbom (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33).

4.   Za razdoblja održavanja koja počinju u prosincu 2013. te siječnju i veljači 2014., institucije koje se nalaze u drugim državama članicama čija je valuta euro i kojima je priznato odstupanje u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33) te koje žele odbiti obveze prema institucijama koje se nalaze u Latviji, obračunavaju svoje minimalne pričuve na temelju svojih bilanci na dan 30. rujna 2013. i dostavljaju statističke podatke u skladu s dijelom 1. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33) u kojem se institucije koje se nalaze u Latviji navode kao institucije koje su već integrirane u sustav minimalnih pričuva ESB-a.

Ovo je bez utjecaja na obvezu institucija da dostavljaju statističke podatke za dotična razdoblja u skladu s tablicom 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33), u kojoj se institucije koje se nalaze u Latviji još uvijek navode kao banke iz „ostatka svijeta”.

Statistički podaci dostavljaju se u skladu s rokovima i postupcima utvrđenim Uredbom (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33).

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova je Odluka upućena Latvijas Banka, institucijama koje se nalaze u Latviji i institucijama koje se nalaze u drugim državama članicama čija je valuta euro.

2.   Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2013.

3.   U nedostatku posebnih odredbi ove Odluke primjenjuju se odredbe uredbi (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) i (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33).

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 22. listopada 2013.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 1.

(2)  SL L 250, 2.10.2003., str. 10.

(3)  SL L 318, 27.11.1998., str. 4.

(4)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(5)  SL L 297, 7.11.2013., str. 1.