7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/95


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 9. listopada 2013.

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2011., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2013/721/EU)

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2011. (1),

uzimajući u obzir konsolidirane godišnje izvještaje Europske unije o financijskoj godini 2011. (COM(2012)436 – C7-0226/2012) (2),

uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2011., zajedno s odgovorima institucija (3),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu (4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti odgovarajućih transakcija za financijsku godinu 2011., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podnosi Revizorski sud,

uzimajući u obzir svoju odluku od 17. travnja 2013. (5) kojom se odgađa odluka o davanju razrješnice za financijsku godinu 2011. te prateću rezoluciju,

uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6), a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (7), a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (8),

uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0310/2013),

1.

odbija dati glavnom tajniku Vijeća razrješnicu u vezi s provedbom proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2011.;

2.

izlaže svoje primjedbe u rezoluciji u nastavku;

3.

nalaže svom Predsjedniku da ovu Odluku i rezoluciju koja je njezin sastavni dio proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku zaštite podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

Predsjednik

Martin SCHULZ

Glavni tajnik

Klaus WELLE


(1)  SL L 68, 15.3.2011., str. 1.

(2)  SL C 348, 14.11.2012., str. 1.

(3)  SL C 344, 12.11.2012., str. 1.

(4)  SL C 348, 14.11.2012., str. 130.

(5)  SL L 308, 16.11.2013., str. 20.

(6)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(7)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(8)  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.


REZOLUCIJA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 9. listopada 2013.

s primjedbama koje čine sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2011., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2011. (1),

uzimajući u obzir konsolidirane godišnje izvještaje Europske unije o financijskoj godini 2011. (COM(2012)436 – C7-0226/2012) (2),

uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2011., zajedno s odgovorima institucija (3),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu (4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti odgovarajućih transakcija za financijsku godinu 2011., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud;

uzimajući u obzir svoju odluku od 17. travnja 2013. (5) kojom se odgađa odluka o davanju razrješnice za financijsku godinu 2011. te prateću rezoluciju,

uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6), a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (7), a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (8),

uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0310/2013),

A.

budući da u demokratskom društvu porezni obveznici i javnost imaju pravo znati na koji se način troše javna sredstva (9);

B.

budući da građani imaju pravo znati na što se troši njihov porez i na koji se način koristi moć koja je dodijeljena političkim tijelima;

C.

budući da Vijeće kao institucija Unije ima demokratsku odgovornost prema građanima Unije dok god se koristi općim proračunom Europske unije;

D.

budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira i ima odgovornost davanja razrješnice u vezi s izvršavanjem općeg proračuna Europske unije;

1.

naglašava ulogu Parlamenta istaknutu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s davanjem razrješnice za proračun;

2.

ističe da prema članku 335. UFEU-a „u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije” te da su u skladu s tim, uzevši u obzir članak 55. Financijske uredbe, institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje svojih proračuna;

3.

primjećuje da se na temelju članka 77. Poslovnika „odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako primjenjuju na postupak davanja razrješnice […] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije), Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija”;

Mišljenje Revizorskog suda o Europskom vijeću i Vijeću u izjavi o jamstvu za financijsku godinu 2011.

4.

naglašava činjenicu da je u godišnje izvješće za financijsku godinu 2011. Revizorski sud uvrstio primjedbe u vezi s Europskim vijećem i Vijećem u vezi s postupcima javne nabave za usluge čišćenja i kupovinu odjeće i obuće pri čemu su primijećeni određeni nedostaci u primjeni uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir;

5.

prima na znanje objašnjenja Vijeća u vezi s nedostacima javne nabave te njegovu potvrdu potpunog poštovanja duha i načela Financijske uredbe;

6.

dijeli preporuke Revizorskog suda prema kojima bi dužnosnici za ovjeravanje trebali unaprijediti oblik, usklađivanje i provođenje postupaka javne nabave koristeći se odgovarajućim provjerama i boljim vodstvom; preporučuje strožu primjenu pravila o javnoj nabavi koja trebaju poštovati sve institucije Unije;

7.

primjećuje da Vijeće nije odgovorilo na preporuku Revizorskog suda u vezi s odgovarajućim provjerama i boljim smjernicama za postupke javne nabave;

Tekuća pitanja

8.

žali zbog poteškoća do kojih je došlo u postupcima davanja razrješnice za financijske godine 2007., 2008., 2009. i 2010. čiji je uzrok nedovoljna suradnja s Vijećem; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajništvu Vijeća u vezi s izvršenjem proračuna Vijeća za financijske godine 2009. i 2010. zbog razloga iznesenih u njegovim rezolucijama od 10. svibnja 2011. (10), 25. listopada 2011. (11), 10. svibnja 2012. (12) i 23. listopada 2012. (13);

9.

očekuje da će buduća godišnja izvješća o radu koje Parlament prima od Vijeća sadržavati sveobuhvatan pregled ljudskih resursa podijeljenih prema kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i stručnom usavršavanju te unutarnje odluke Vijeća u vezi s proračunom;

10.

ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se doprinijelo transparentnosti upravljanja financijama i jamčilo veću odgovornost obiju institucija;

11.

ponavlja da Vijeće mora dati iscrpno pisano objašnjenje navodeći ukupan iznos sredstava potrošenih za kupnju palače Résidence, proračunske stavke iz kojih su povučena sredstva, rate koje su plaćene i koje tek treba platiti te u koje će se svrhe koristiti zgrada;

12.

žali što Vijeće odbija odgovoriti na pitanja Parlamenta;

13.

ponavlja da još uvijek čeka odgovor Vijeća na pitanja i zahtjeve za dokumente iz rezolucije od 10. svibnja 2012.; poziva glavnog tajnika Vijeća da Odboru Parlamenta za proračunski nadzor pruži sveobuhvatne pisane odgovore na ta pitanja;

14.

ustraje na tome da se rashodi Vijeća moraju analizirati na isti način kao i oni ostalih institucija; smatra da su ključni elementi takve analize određeni njegovom rezolucijom od 23. listopada 2012.;

15.

no pozdravlja činjenicu da je aktualno Predsjedništvo Vijeća prihvatilo poziv Parlamenta na raspravu o izvješćima o razrješnicama za 2011. koja se održala na sjednici 16. travnja 2013.; podržava činjenicu da je Predsjedništvo bilo otvoreno za razvijanje korisne suradnje Parlamenta i Vijeća;

16.

primjećuje prijedlog irskog predsjedništva za osnivanje međuinstitucionalne radne skupine za pregovaranje mogućih rješenja za razrješnicu Vijeća; očekuje konkretan prijedlog litavskog predsjedništva;

Pravo Parlamenta na davanje razrješnice

17.

naglašava ovlast Parlamenta za davanje razrješnice u skladu s člancima 317. 318 i 319. UFEU-a u skladu s trenutačnim tumačenjem i praksom, odnosno za davanje razrješnice za svaku proračunsku stavku pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

18.

podsjeća da je Komisija u svom odgovoru na pismo predsjednika Odbora za proračunski nadzor od 25. studenoga 2011. napisala da je poželjno da Parlament nastavi davati, odgađati ili odbijati dati razrješnice ostalim institucijama, uključujući Vijeću, kao što je do sada bio slučaj;

19.

smatra da u svakom slučaju treba provesti procjenu upravljanja proračunom Vijeća kao institucije Unije tijekom financijske godine, pri čemu se poštuju ovlasti Parlamenta, posebno očuvanje demokratske odgovornosti prema građanima Unije;

20.

stoga vjeruje da bi se mogao postići napredak ako bi Parlament i Vijeće mogli sastaviti popis dokumenata koje bi razmijenili kako bi ispunili svoje uloge u postupku davanja razrješnice;

21.

smatra da uspješna suradnja tih dviju institucija, koja se očituje u otvorenom i službenom dijalogu, može biti pozitivna poruka za građane Unije u ovim teškim trenucima.


(1)  SL L 68, 15.3.2011., str.1.

(2)  SL C 348, 14.11.2012., str. 1.

(3)  SL C 344, 12.11.2012., str. 1.

(4)  SL C 348, 14.11.2012., str. 130.

(5)  SL L 308, 16.11.2013., str. 20.

(6)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(7)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(8)  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.

(9)  Presuda Suda od 20. svibnja 2003. u spojenim predmetima C-465/00, C-138/01 i C-139/01 Österreichischer Rundfunk i ostali ([2003] ECR I-4989, stavak 85.).

(10)  SL L 250, 27.9.2011., str. 25.

(11)  SL L 313, 26.11.2011., str. 13.

(12)  SL L 286, 17.10.2012., str. 23.

(13)  SL L 350, 20.12.2012., str. 71.