05/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

155


32012R1224


L 349/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1224/2012

od 18. prosinca 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

(Tekst značajan za EGP i za Švicarsku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (2), a posebno njezin članak 92.,

budući da:

(1)

Kako bi se uzele u obzir određene promjene u zakonodavstvu određenih država članica, ili njihova želja da pojednostave primjenu sustava koordinacije Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009, države članicu su Upravnoj komisiji za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti poslale zahtjeve za izmjenu određenih priloga Uredbi (EZ) br. 883/2004 i Uredbi (EZ) br. 987/2009.

(2)

Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti suglasna je s traženim izmjenama te je dostavila relevantne prijedloge Komisiji za tehničke prilagodbe priloga.

(3)

Komisija se može suglasiti s relevantnim prijedlozima.

(4)

Uredbe (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 883/2004 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći novi odjeljci dodaju se nakon odjeljka „LITVA”:

„MAĐARSKA

Od 1. siječnja 2012. sukladno Zakonu CXCI iz 2011. o davanjima za osobe s promijenjenom radnom sposobnošću i izmjenama određenih drugih zakona:

(a)

davanje za rehabilitaciju;

(b)

invalidsko davanje.

SLOVAČKA

Invalidska mirovina za osobu koja je postala invalid još kao uzdržavano dijete ili tijekom redovnog doktorskog studija prije 26. godine i za koju se uvijek smatralo da je zadovoljila traženo razdoblje osiguranja (članak 70. stavak 2., članak 72. stavak 3., članak 73. stavci 3. i 4. Zakona br. 461/2003 o socijalnom osiguranju, kako je izmijenjen).”;

(b)

u odjeljku „ŠVEDSKA”, „(Zakon 1962:381 kako je izmijenjen Zakonom 2001:489)” zamjenjuje se s „(Poglavlje 34. Zakonika o socijalnoj sigurnosti (2010:110)).”;

(c)

odjeljak „UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„UJEDINJENA KRALJEVINA

Dodatak za zapošljavanje i uzdržavanje

(a)

Velika Britanija

Dio 1. Zakona o reformi socijalne skrbi iz 2007.

(b)

Sjeverna Irska

Dio 1. Zakona o reformi socijalne skrbi (Sjeverna Irska) iz 2007.”

(2)

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1., odjeljak „AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka „(c)” zamjenjuje se sljedećim: „(c) Svi zahtjevi za obiteljske mirovine na temelju mirovinskog računa sukladno Općem zakonu o mirovinama (APG) od 18. studenoga 2004., uz iznimku slučajeva sukladno dijelu 2.”;

ii.

dodaje se sljedeća nova točka „(g)”: „(g) Svi zahtjevi za prava na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju bilježnika od 3. veljače 1972. - NVG 1972.”;

(b)

u dijelu 1., odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

(a)

Zahtjevi za zajamčenu mirovinu u obliku starosne mirovine (Poglavlja 66. i 67. Zakonika o socijalnom osiguranju 2010:110));

(b)

Zahtjevi za zajamčenu mirovinu u obliku obiteljske mirovine (Poglavlje 81. Zakonika o socijalnom osiguranju 2010:110)).”;

(c)

u dijelu 2., nakon odjeljka „BUGARSKA” dodaje se sljedeći novi odjeljak:

„DANSKA

(a)

Osobne mirovine;

(b)

Davanja u slučaju smrti (akumulirana na osnovi doprinosa Arbejdsmarkedets Tillægspension u razdoblju prije 1. siječnja 2002.);

(c)

Davanja u slučaju smrti (akumulirana na osnovi doprinosa Arbejdsmarkedets Tillægspension u razdoblju prije 1. siječnja 2002.) iz Konsolidiranog zakon o dopunama mirovina za zaposlene osobe (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.”;

(d)

u dijelu 2., odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

Mirovina na osnovi dohotka i mirovine na osnovi premija (poglavlja 62. i 64. Zakonika o socijalnom osiguranju (2010:110)).”

(3)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu I., u odjeljku „ŠVEDSKA”, „(Zakon 1962:381)” zamjenjuje se s „(poglavlje 34. Zakonika o socijalnoj sigurnosti (2010:110)).”;

(b)

u dijelu II., u odjeljku „SLOVAČKA” briše se točka (b);

(c)

u dijelu II., odjeljak „ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„ŠVEDSKA

Naknada za bolest i naknada gubitak zarade u obliku zajamčene naknade (poglavlje 35. Zakona o socijalnoj sigurnosti (2010:110))

Mirovina udovica izračunata na temelju fiktivnih razdoblja osiguranja (poglavlje 84. Zakonika o socijalnom osiguranju (2010:110)).”

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 987/2009 mijenja se kako slijedi:

(1)

U Prilogu 1., u odjeljku „ŠPANJOLSKA-PORTUGAL”, briše se točka (a).

(2)

Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

brišu se odjeljci „ITALIJA” i „MALTA”;

(b)

novi odjeljak „CIPAR” dodaje se nakon odjeljka „ŠPANJOLSKA”.

(3)

U Prilogu 5., novi odjeljak „DANSKA” dodaje se nakon odjeljka „ČEŠKA”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.