15/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

259


32012R1050


L 310/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1050/2012

od 8. studenoga 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 231/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sirupa poliglicitola

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 14.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 231/2012 (3) utvrđuju se specifikacije prehrambenih aditiva iz priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) donijela je mišljenje o sigurnosti sirupa poliglicitola uzimajući u obzir specifikacije koje je predložio podnositelj zahtjeva 24. studenoga 2009. kao prehrambenog aditiva (4). Taj je prehrambeni aditiv kasnije odobren na osnovi specifičnih uporaba i dodijeljen mu je broj E 964 Uredbom Komisije (EU) br. 1049/2012 od 8. studenoga 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sirupa poliglicitola u više kategorija hrane (5). Stoga bi za taj prehrambeni aditiv trebalo usvojiti specifikacije.

(3)

Nužno je uzeti u obzir specifikacije i analitičke metode za aditive kako ih je predložio Zajednički stručni odbor za prehrambene aditive FAO/WHO.

(4)

Uredbu (EZ) br. 231/2012 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i nije im se usprotivio niti Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi ((EZ) br. 231/2012 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 83, 22.3.2012., str. 1.

(4)  EFSA Odbor o prehrambenim aditivima i izvorima nutrijenata koji se dodaju hrani; Znanstveno mišljenje o uporabi sirupa poliglicitola kao prehrambenog aditiva na zahtjev Europske Komisije. EFSA Journal 2009; 7(12):1413.

(5)  SL L 310, 9.11.2012., str. 41.


PRILOG

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012 dodaje se sljedeći unos za E 964 nakon unosa za E 962:

E 964 SIRUP POLIGLICITOLA

Sinonimi

Hidrogenirani hidrolizat škroba, hidrogenirani sirup glukoze i poliglucitol

Definicija

Smjesa koja se sastoji većinom od maltitola i sorbitola i manjih količina hidrogeniranih oligo- i polisaharida i maltrotriitola. Proizvodi se katalitičkim hidrogeniranjem smjese hidrolizata škroba koja se sastoji od glukoze, maltoze i viših polimera glukoze, slično postupku katalitičkog hidrogeniranja koji se koristi u proizvodnji sirupa maltitola. Dobiveni sirup desalinizira se razmjenom iona i koncentrira do željene razine.

Einecs

 

Kemijski naziv

Sorbitol: D-glucitol

Maltitol: (α)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glucitol

Kemijska formula

Sorbitol: C6H14O6

Maltitol: C12H24O11

Molekularna težina

Sorbitol: 182,2

Maltitol: 344,3

Sadržaj

Sadrži ne manje od 99 % ukupnih hidrogeniranih saharida na anhidridnoj osnovi, ne manje od 50 % poliola veće molekularne težine, ne više od 50 % maltitola i ne više od 20 % sorbitola na anhidridnoj osnovi.

Opis

Bezbojna i bezmirisna bistra viskozna tekućina

Identifikacija

 

Topljivost

Vrlo topiv u vodi, slabo topljiv u etanolu

Test za maltitol

Prolazi test

Test za sorbitol

U 5 g uzorka dodati 7 ml metanola, 1 ml benzaldehida i 1 ml klorovodične kiseline. U mehaničkoj miješalici miješati i protresati do pojave kristala. Filtrirati kristale i otopiti u 20 ml kipuće vode koja sadrži 1 g natrijeva bikarbonata. Filtrirati kristale, isprati sa 5 ml vodene otopine metanola (u omjeru 1:2) i osušiti na zraku. Tako dobiveni kristali derivata sorbitol monobenzilidina imaju talište između 173 i 179 °C.

Čistoća

 

Sadržaj vode

Ne više od 31 % (po Karl Fischerovoj metodi)

Kloridi

Ne više od 50 mg/kg

Sulfati

Ne više od 100 mg/kg

Reducirajući šećeri

Ne više od 0,3 %

Nikal

Ne više od 2 mg/kg

Olovo

Ne više od 1 mg/kg”