13/Sv. 62

HR

Službeni list Europske unije

238


32012R0995


L 299/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 995/2012

od 26. listopada 2012.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta i Vijeća br. 1608/2003/EZ od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Kako bi se uzeo u obzir razvoj u području statistike o znanosti i tehnologiji, kao i zahtjevi za novim, detaljnijim i učestalijim statistikama, trebalo bi propisati nove mjere za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ.

(2)

S ciljem najboljeg korištenja dostupnih resursa i smanjenja dužnosti izvješćivanja, trebalo bi nastaviti postojeću statističku podršku odlukama donesenima u područjima sadašnje politike i ispuniti dodatne zahtjeve koji proizlaze iz novih inicijativa politike.

(3)

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) o europskoj statistici daje referentni okvir, posebno u vezi s pravilima o pristupu administrativnim izvorima podataka i statističkoj pouzdanosti.

(4)

Potrebno je osigurati da europske statistike o znanosti i tehnologiji budu u skladu s drugim međunarodnim standardima. U tu svrhu, treba uzeti u obzir posao koji je obavila Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te druge međunarodne organizacije. Posebno, priručnik iz Frascatija za statistiku istraživanja i razvoja, priručnik iz Canberre za statistiku o ljudskim resursima namijenjen za znanost i tehnologiju, priručnik o statistici patenata OECD-a koji je objavio OECD, kao i priručnik iz Osla o statistici inovacija koji su zajednički objavili OECD i Europska komisija (Eurostat), trebali bi osigurati referentni okvir.

(5)

Radi jasnoće, trebalo bi staviti izvan snage Uredbu Komisije (EZ) br. 753/2004 od 22. travnja 2004. o provedbi Odluke br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika u području znanosti i tehnologije (3) i Uredbu Komisije (EZ) br. 1450/2004 od 13. kolovoza 2004. o provedbi Odluke br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistika Zajednice o znanosti i tehnologiji (4).

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila u vezi s izradom europske statistike o znanosti i tehnologiji.

Članak 2.

1.   Ova Uredba obuhvaća sljedeća područja:

(a)

statistike o istraživanjima i razvoju (I i R);

(b)

statistike o državnim proračunskim sredstvima ili izdacima za istraživanja i razvoj (GBAORD);

(c)

statistike o inovacijama;

(d)

statistike o ljudskim resursima u znanosti i tehnologiji, uključujući statistiku o spolovima i mobilnosti, statistiku o patentima, statistiku o visokotehnološkim industrijskim granama i uslugama utemeljenima na znanju i tehnologiji.

Popisi statističkih varijabli, obuhvaćenih djelatnosti i sektora, raščlambe rezultata, učestalost, rokovi za dostavu podataka i referentno razdoblje navedeni su u prilozima I. i II.

Za područja iz točke (d) prvog podstavka potrebni podaci dobivaju se iz postojećih statističkih ili drugih izvora podataka kako su utvrđeni u odjeljku 3. Priloga I.

2.   Popisi statističkih varijabli, djelatnosti i obuhvaćenih područja, raščlambe rezultata, učestalost, rokovi za dostavu podataka te druge značajke iz priloga I. i II. prema potrebi se preispituju u pravilnim vremenskim razmacima.

Članak 3.

Države članice prikupljaju potrebne podatke koristeći kombinaciju različitih izvora kao što su istraživanja na uzorku, izvori administrativnih podataka i drugi izvori podataka. Što se tiče kvalitete postupaka statističkog ocjenjivanja, drugi izvori podataka moraju biti najmanje istovjetni istraživanjima na uzroku ili administrativnim izvorima podataka.

Članak 4.

Statistike iz priloga I. i II. temelje se na usklađenim konceptima i definicijama, posebno onima sadržanima u najnovijim verzijama priručnika iz Frascatija (statistika o I i R), priručnika iz Canberre (statistika o ljudskim resursima u znanosti i tehnologiji), priručnika o statistici patenata OECD-a (statistika o patentima), priručnika iz Osla (statistika o inovacijama) ili drugim usklađenim standardima.

Članak 5.

Države članice dostavljaju varijable navedene u prilozima I. i II., uključujući povjerljive podatke, Komisiji (Eurostatu) korištenjem tehničkog standarda koji odredi Komisija (Eurostat) u suradnji s državama članicama.

Države članice mogu dostaviti Komisiji (Eurostatu) pojedinačne evidencije podataka koje se odnose na statistike o inovacijama korištenjem tehničkog standarda koji odredi Komisija (Eurostat).

Članak 6.

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale kvalitetu dostavljenih podataka.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) standardna izvješća o kvaliteti koja se odnose na podatke o:

(a)

istraživanjima i razvoju (I i R);

(b)

državnim proračunskim sredstvima ili izdacima za istraživanja i razvoj (GBAORD);

(c)

inovacijama.

Što se tiče statistika o istraživanjima i razvoju, pripremaju se posebna izvješća o kvaliteti za sektor trgovačkih društava, sektor države i sektor visokog obrazovanja. Izvješća o kvaliteti za privatni neprofitni sektor sastavljaju se samo ako su izdaci sektora za I i R, kao udio ukupnih nacionalnih izdataka za I i R, viši od 5 %.

3.   Države članice pripremaju izvješća o kvaliteti u skladu s pravilima iz Priloga III., a obuhvaćaju kriterije o kvaliteti utvrđene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

4.   Prva izvješća o kvaliteti za I i R te GBAORD sastavljaju se za podatke koji se odnose na referentnu godinu 2011., a dostavljaju se do 31. listopada 2013. Za statistike o inovacijama, prva izvješća o kvaliteti sastavljaju se za podatke za referentnu godinu 2012., a dostavljaju se do 31. listopada 2014. Naknadna izvješća o kvaliteti dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) svake druge godine u roku od 22 mjeseca nakon završetka referentne godine za koju su podaci prikupljeni.

Članak 7.

Uredbe (EZ) br. 753/2004 i (EZ) br. 1450/2004 stavljaju se izvan snage.

Međutim, Uredba (EZ) br. 753/2004 nastavlja se primjenjivati za statistike o I i R i GBAORD za referentnu godinu 2011.

Upućivanja na Uredbe stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. listopada 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 230, 16.9.2003., str. 1.

(2)  SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

(3)  SL L 118, 23.4.2004., str. 23.

(4)  SL L 267, 14.8.2004., str. 32.


PRILOG I.

STATISTIKE O ZNANOSTI I TEHNOLOGIJI

Odjeljak 1.

Statistike o istraživanjima i razvoju

1.   Statistike se sastavljaju za djelatnost I i R koja se provodi u cijelom gospodarstvu. Rezultati se odnose na populaciju svih jedinica koje provode I i R, razvrstanu na područja od A do U zajedničke statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti kako je utvrđena Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (NACE Rev. 2).

2.   Statističke jedinice koje je potrebno koristiti za sastavljanje statistika iz stavka 3. su: (a) poduzeća za statistike koje se sastavljaju na nacionalnoj razini i (b) lokalne jedinice za statistike koje se sastavljaju na regionalnoj razini (NUTS 2). Definicije statističkih jedinica koje je potrebno koristiti („poduzeće” i „lokalna jedinica”) određene su Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (2).

3.   Popis statistika (uključujući njihove raščlambe) koje se sastavljaju određen je u daljnjem tekstu.

Šifra

Naziv

Svi sektori

Prema sektoru izvršenja

Sektor trgovačkih društava

Sektor visokog obrazovanja

Sektor države

Privatni neprofitni sektor

Napomene

1.11

Broj osoblja I i R u broju zaposlenika

 

Bez raščlambe

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Prema zanimanju i spolu

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Prema stručnoj spremi i spolu

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Neobvezno

 

Prema glavnoj ekonomskoj djelatnosti (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Prema glavnom znanstvenom području i spolu

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Prema regiji (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Prema regiji (NUTS 2) i spolu

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Neobvezno

 

Prema glavnoj ekonomskoj djelatnosti (NACE) i spolu

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Broj istraživača u broju zaposlenika

 

Bez raščlambe

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Prema spolu

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Prema stručnoj spremi i spolu

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Neobvezno

 

Prema glavnoj ekonomskoj djelatnosti (NACE) i spolu

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Prema glavnom znanstvenom području i spolu

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Prema regiji (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Prema regiji (NUTS 2) i spolu

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Neobvezno

 

Prema dobnoj skupni i spolu

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Neobvezno

 

Prema državljanstvu i spolu

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Neobvezno

1.13

Broj osoblja I i R u ekvivalentu punog radnog vremena

 

Bez raščlambe

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Godišnje

 

Prema zanimanju

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Prema stručnoj spremi

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Neobvezno

 

Prema glavnoj ekonomskoj djelatnosti (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Prema glavnom znanstvenom području i spolu

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Neobvezno

 

Prema regiji (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Prema razredu veličine

 

1.13.6.1

 

 

 

Neobvezno za razrede veličine 0 i od 1 do 9 zaposlenika

1.14

Broj istraživača u ekvivalentu punog radnog vremena

 

Bez raščlambe

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Godišnje

 

Prema spolu

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Neobvezno

 

Prema stručnoj spremi

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Neobvezno

 

Prema glavnoj ekonomskoj djelatnosti (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Prema glavnom znanstvenom području i spolu

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Neobvezno

 

Prema regiji (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Prema regiji (NUTS 2) i spolu

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Neobvezno

 

Prema razredu veličine

 

1.14.7.1

 

 

 

Neobvezno za razrede veličine 0 i od 1 do 9 zaposlenika

1.20

Unutarnji izdaci za I i R

 

Bez raščlambe

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Godišnje

 

Prema izvoru sredstava

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Prema vrsti I i R

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Neobvezno za Sektor visokog obrazovanja i za sve sektore

 

Prema vrsti troškova

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Prema glavnoj ekonomskoj djelatnosti (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Prema proizvodnom području (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Neobvezno

 

Prema razredu veličine

 

1.20.6.1

 

 

 

Neobvezno za razrede veličine 0 i od 1 od 9 zaposlenika

 

Prema izvoru sredstava i razredu veličine

 

1.20.7.1

 

 

 

Neobvezno za razrede veličine 0 i od 1 od 9 zaposlenika

 

Prema glavnom znanstvenom području

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Prema socijalno–ekonomskom cilju

 

 

 

1.20.9.3

 

Neobvezno

 

Prema regiji (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Sve varijable dostavljaju se svake neparne godine, osim onih za koje je u tablicama iz stavka 3. određeno da se dostavljaju godišnje.

5.   Prva referentna godina za koju se sastavljaju statistike iz stavka 3. je kalendarska godina 2012.

6.   Rezultati se dostavljaju u roku od 18 mjeseci od završetka kalendarske godine referentnog razdoblja. Dodatno, preliminarni rezultati za varijable s godišnjom učestalošću dostavljaju se u roku od 10 mjeseci od završetka kalendarske godine referentnog razdoblja.

7.   Izrada rezultata

7.1.

Rezultati statistike prema zanimanju raščlanjuju se na „istraživače” i „drugo osoblje u području I i R”.

7.2.

Rezultati statistike prema stručnoj spremi, raščlanjuju se na „nositelje doktorske titule (ISCED 2011 razina 8)”, „ostale sveučilišne diplome i ostale tercijarne diplome (ISCED 2011 razine 5, 6 i 7)” i „ostalu stručnu spremu”.

7.3.

Rezultati statistike prema glavnom znanstvenom području raščlanjuju se na „prirodne znanosti”, „inženjerstvo i tehnologiju”, „medicinske znanosti”, „poljoprivredne znanosti”, „socijalne znanosti” i „humanističke znanosti”.

7.4.

Rezultati statistike prema razredu veličine raščlanjuju se na sljedeće razrede veličine: „0 zaposlenih”, „1 do 9 zaposlenih”, „10 do 49 zaposlenih”, „50 do 249 zaposlenih”, „250 do 499 zaposlenih”, „500 i više zaposlenih”.

7.5.

Rezultati statistike prema izvoru sredstava raščlanjuju na „sektor trgovačkih društava”, „sektor države”, „privatni neprofitni sektor”, „sektor visokog obrazovanja” i „inozemstvo”. Kategorija „inozemstvo” dodatno se raščlanjuje na: „inozemna trgovačka društva”, „Europska komisija”, „međunarodne organizacije” i „ostali izvori”. Za sektor trgovačkih društava kategorija „inozemna trgovačka društva” dodatno se raščlanjuje na „inozemna poduzeća unutar iste skupine” i „ostala inozemna poduzeća”.

7.6.

Rezultati statistike prema vrsti I i R raščlanjuju se na „temeljna istraživanja”, „primijenjena istraživanja” i „eksperimentalni razvoj”.

7.7.

Rezultati statistike prema vrsti troškova raščlanjuju se na „tekuće troškove (troškovi rada i ostali troškovi)” i „kapitalne rashode”.

7.8.

Rezultati statistike prema socijalno-ekonomskom cilju raščlanjuju se u skladu s nomenklaturom za analize i usporedbom znanstvenih programa i proračuna (NABS) na razini poglavlja.

7.9.

Rezultati statistike prema dobnim skupinama raščlanjuju se na sljedeće dobne razrede (u godinama): „do 25”, „25 do 34”, „35 do 44”, „45 do 54”, „55 do 64”, „65 i više”.

7.10.

Rezultati statistike prema državljanstvu raščlanjuju se sljedeće kategorije: „nacionalno državljanstvo”, „državljanstvo drugih država članica EU”, „državljanstvo drugih europskih država”, „državljanstvo Sjeverne Amerike”, „državljanstvo Srednje i Južne Amerike”; „državljanstvo Azije”, „državljanstvo Afrike”, „drugo državljanstvo”.

7.11.

Rezultati statistike prema glavnim ekonomskim djelatnostima i prema proizvodnom području (NACE Rev. 2) raščlanjuju na sljedeće odjeljke, skupine i agregate NACE Rev. 2:

‘01, 02, 03’, ‘05, 06, 07, 08, 09’, ‘10 to 33’, ‘10, 11, 12’, ‘10, 11’, ‘12’, ‘13, 14, 15’, ‘13’, ‘14’, ‘15’, ‘16, 17, 18’, ‘16’, ‘17’, ‘18’, ‘19’, ‘20’, ‘21’, ‘22’, ‘23’, ‘24’, ‘25, 26, 27, 28, 29, 30’, ‘25’, ‘25.4’, ‘26’, ‘26.1’, ‘26.2’, ‘26.3’, ‘26.4’, ‘26.5’, ‘26.6’, ‘26.7’, ‘27’, ‘28’, ‘29’, ‘30’, ‘30.1’, ‘30.2’, ‘30.3’, ‘30.4’, ‘31’, ‘32’, ‘32.5’, ‘33’, ‘35, 36, 37, 38, 39’‘35, 36’, ‘37, 38, 39’, ‘41, 42, 43’, ‘45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82’, ‘45, 46, 47’, ‘49, 50, 51, 52, 53’, ‘55, 56’, ‘58, 59, 60, 61, 62, 63’, ‘61’, ‘62’, ‘63’, ‘64, 65, 66’, ‘68’, ‘69, 70, 71, 72, 73, 74, 75’, ‘71’, ‘72’, ‘72.1’, ‘72.2’, ‘77, 78, 79, 80, 81, 82’, ‘84, 85’, ‘86, 87, 88’, ‘86’, ‘87, 88’, ‘90, 91, 92, 93’, ‘94, 95, 96, 97, 98, 99’, ‘01 to 99’.

8.   Koncepti i definicije koji se odnose na statistike utvrđene u ovom odjeljku, propisani su u priručniku iz Frascatija.

9.   Komisija i/ili države članice dobrovoljno će poduzimati pilot-istraživanja o dodatnim varijablama i raščlambama statistike I i R radi jačanja znanstvene osnove dokaza za formuliranje politike u području I i R. Pilot-istraživanja treba provesti kako bi se ocijenio značaj i izvedivost dobivanja podataka, vodeći računa o koristima od dostupnosti podataka u odnosu na trošak prikupljanja i opterećenje poslovanja. Odluka o temama pilot-istraživanja donosi se u uskoj suradnji s državama članicama.

Odjeljak 2.

Statistika o državnim proračunskim sredstvima ili izdacima za istraživanja i razvoj (GBAORD)

1.   Sastavljaju se sljedeće statistike:

Šifra

Naziv

21.0

Državna proračunska sredstva za I i R u privremenom proračunu (kako je odobrio parlament na početku proračunske godine)

21.1

Državna proračunska sredstva za I i R u konačnom proračunu (revidirani proračun odobren tijekom proračunske godine)

22.0

Nacionalno javno financiranje transnacionalno koordiniranih I i R aktivnosti

2.   Sve varijable dostavljaju se jednom godišnje.

3.   Prva referentna godina za koju treba sastaviti statistike je kalendarska godina 2012.

4.   Rezultati se dostavljaju u roku od šest mjeseci od završetka kalendarske godine referentnog razdoblja za varijablu 21.0 (uključujući sve raščlambe) i u roku od 12 mjeseci za varijable 21.1 i 22.0 (uključujući sve raščlambe).

5.   Izrada rezultata

5.1.

Rezultati statistike sastavljene za varijable 21.0 i 21.1 raščlanjuju se u skladu s nomenklaturom za analize i usporedbe znanstvenih programa i proračune (NABS 2007) na razini poglavlja.

5.2.

Rezultati statistike za varijable 21.1 raščlanjuju se:

(a)

u skladu s nomenklaturom za analize i usporedbom znanstvenih programa i proračuna (NABS 2007) na razini potpoglavlja – Neobvezno;

(b)

na „financiranje projekata” i „institucionalno financiranje” – Neobvezno.

5.3.

Rezultati statistika sastavljenih za varijablu 22.0 raščlanjuju se na „nacionalne doprinose transnacionalnim javnim izvođačima u području I i R”, „nacionalne doprinose nadnacionalnim javnim programima u području I i R na razini Europe” i „nacionalne doprinose bilateralnim ili multilateralnim javnim programima u području I i R uspostavljenima između vlada država članica (i s državama kandidatkinjama i s državama EFTA-e)”.

6.   Koncepti i definicije koji se odnose na statistike utvrđene u ovom odjeljku propisani su priručnikom iz Frascatija ili drugim usklađenim standardima.

Odjeljak 3.

Ostale statistike o znanosti i tehnologiji

Posao koji se odnosi na druga područja statistika o znanosti i tehnologiji odnosi se posebno na sljedeća područja:

(a)

statistike o ljudskim resursima u znanosti i tehnologiji (uključujući statistiku o spolovima i mobilnosti) (HRST): razvoj i primjena sveobuhvatnog okvira za statistike o ljudskim resursima u znanosti i tehnologiji, posebno učinkovitijim korištenjem postojećih nacionalnih i međunarodnih izvora podataka (također unutar Europskog statističkog sustava). Osobitu pozornost treba posvetiti aspektima spola;

(b)

statistike o patentima: razvoj i primjena sveobuhvatnog okvira za statistike o patentima redovitom izradom međunarodnih i nacionalnih statistika i pokazatelja o patentima na temelju informacija koje su dostupne pri nacionalnim i međunarodnim uredima za patente;

(c)

statistike o industrijskim granama visoke tehnologije i uslugama temeljenim na znanju: razvoj i primjena sveobuhvatnog okvira za statistike o industrijskim granama visoke tehnologije i uslugama temeljenima na znanju, posebno učinkovitijim korištenjem postojećih nacionalnih i međunarodnih izvora podataka (također unutar Europskog statističkog sustava). Ovaj posao obuhvaća i identifikaciju i klasifikaciju djelatnosti i proizvoda, mjerenje gospodarske učinkovitosti ovih djelatnosti i njihovog doprinosa učinkovitosti gospodarstva u cjelini;

(d)

druge statistike o znanosti i tehnologiji: dodatan posao u području razvoja i primjene odnosi se, između ostalog, na statistike o biotehnologiji, nanotehnologiji ili drugim područjima u kojima su znanost i tehnologija ključni za ispunjavanje prioriteta Europske unije (kao što su zdravlje, sigurnost, okoliš i klimatske promjene).

Za područja navedena u ovom odjeljku, potrebni podaci pretežno se dobivaju preko postojećih statističkih ili drugih izvora podataka (npr. u području socijalne i gospodarske statistike).


(1)  SL L 393, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1.


PRILOG II.

STATISTIKE O INOVACIJAMA

Odjeljak 1.

Poduzeće je statistička jedinica koju treba koristiti za sastavljanje statistika iz odjeljka 2. Definicije statističkih jedinica koje treba koristiti („poduzeće”) određene su u Uredbi (EEZ) br. 696/93.

Odjeljak 2.

Države članice sastavljaju sljedeće statistike o inovacijama:

Varijabla

Naziv

Napomene

1

Broj inovacijski aktivnih poduzeća

Apsolutna vrijednost i kao postotak svih poduzeća

2

Broj inovativnih poduzeća koja su uvela nove ili znatno poboljšane proizvode, nove na tržištu/nove za poduzeće

Kao apsolutna vrijednost, kao postotak svih poduzeća i kao postotak svih inovacijski aktivnih poduzeća

3

Promet od inovacija, u vezi s novim, znatno poboljšanim proizvodima koji su novi na tržištu

Kao apsolutna vrijednost, kao postotak ukupnog prometa i kao postotak ukupnog prometa od inovacijski aktivnih poduzeća

4

Promet od inovacija u vezi s novim, znatno poboljšanim proizvodima koji su novi za tvrtku, ali nisu novi na tržištu

Kao apsolutna vrijednost, kao postotak ukupnog prometa i kao postotak ukupnog prometa od inovacijski aktivnih poduzeća

5

Broj inovacijski aktivnih poduzeća uključenih u inovacijsku suradnju

Kao apsolutna vrijednost i kao postotak ukupnog prometa i kao postotak ukupnog prometa od inovacijski aktivnih poduzeća

6

Izdaci za inovacije

Kao apsolutna vrijednost, kao postotak ukupnog prometa i kao postotak ukupnog prometa od inovacijski aktivnih poduzeća

7

Broj inovacijski aktivnih poduzeća koja su navela vrlo značajne ciljeve inovacije

Kao apsolutna vrijednost i kao postotak svih inovacijski aktivnih poduzeća — neobvezno

8

Broj inovacijski aktivnih poduzeća koja su navela vrlo značajne izvore informacija za inovacije

Kao apsolutna vrijednost i kao postotak svih inovacijski aktivnih poduzeća — neobvezno

9

Broj poduzeća koja se suočavaju s važnim ometajućim čimbenicima

Kao apsolutna vrijednost svih poduzeća, kao postotak svih inovacijski aktivnih poduzeća i kao postotak inovacijski neaktivnih poduzeća — neobvezno

10

Broj inovativnih poduzeća koja su inovacije razvila sama ili zajedno s drugim poduzećima/institucijama

Kao apsolutna vrijednost i kao postotak svih inovacijski aktivnih poduzeća

Osim navedenih statistika države članice mogu sastaviti i dodatne statistike (uključujući njihove raščlambe) u skladu s glavnim temama navedenima u priručniku iz Osla. Odluka o uključivanju ovih dodatnih statistika donijet će se u uskoj suradnji s državama članicama i ugraditi u usklađeni anketni upitnik.

Odjeljak 3.

Treba obuhvatiti poduzeća s tržišnom djelatnošću iz područja B, C, D, E, H, J, K i NACE Rev. 2 odjeljaka 46 i 71, 72 i 73. Države članice imaju mogućnost daljnjeg širenja opsega.

Odjeljak 4.

Sve varijable dostavljaju se svake parne godine.

Odjeljak 5.

Prva referentna godina za koju se sastavljaju statistike je kalendarska godina 2012.

Odjeljak 6.

1.

Svi rezultati raščlanjuju se prema ekonomskoj djelatnosti na odjeljke, podjele i druge agregate NACE Rev. 2 i na razrede veličine prema broju zaposlenika kako slijedi:

kategorija/kategorija veličine NACE

10-49 zaposlenika

50-249 zaposlenika

Više od 249 zaposlenika

Ukupno

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„B-C-D-E”

x

x

x

x

„B”

x

x

x

x

„C”

x

x

x

x

„10 do 12”

 

 

 

x

„13 do 15”

 

 

 

x

„16 do 18”

 

 

 

x

„19 do 22”

 

 

 

x

„20”

 

 

 

x

„21”

 

 

 

x

„23”

 

 

 

x

„24”

 

 

 

x

„25 do 30”

 

 

 

x

„25”

 

 

 

x

„26”

 

 

 

x

„31 to 33”

 

 

 

x

„D”

x

x

x

x

„E”

x

x

x

x

„36”

 

 

 

x

„37 do 39”

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„46”

x

x

x

x

„H”

x

x

x

x

„49 do 51”

 

 

 

x

„52 do 53”

 

 

 

x

„J”

x

x

x

x

„58”

 

 

 

x

„61”

 

 

 

x

„62”

 

 

 

x

„63”

 

 

 

x

„K”

x

x

x

x

„64”

 

 

 

x

„65”

 

 

 

x

„66”

 

 

 

x

„71-72-73”

x

x

x

x

„71”

 

 

 

x

„72”

 

 

 

x

„73”

 

 

 

x

2.

Rezultati varijable 1 obuhvaćaju četiri vrste inovacija na koje se raščlanjuju: proces, proizvod, organizacijske i tržišne inovacije. Rezultati varijabli 5 do 10 obuhvaćaju poduzeća s inovacijskim aktivnostima vezano uz procese i/ili proizvode. Odluka o pokrivenosti i raščlambi na četiri vrste inovacija za varijable koje nisu varijabla 1, donijet će se u uskoj suradnji s državama članicama i ugradit će se usklađeni upitnik.

3.

Rezultate varijable 5 treba raščlaniti prema vrsti inovacijske suradnje. Rezultate varijable 6 treba raščlaniti prema vrsti izdataka za inovacije. Rezultate varijable 7 treba raščlaniti prema vrsti ciljeva inovacija. Rezultate varijable 8 treba raščlaniti prema vrsti izvora informacija. Rezultate varijable 9 treba raščlaniti prema vrsti ometajućih čimbenika. Rezultate varijable 10 treba raščlaniti prema vrsti subjekata za razvoj. Odluka o ovim raščlambama donijet će se u uskoj suradnji s državama članicama i ugradit će se usklađeni upitnik.

Odjeljak 7.

1.

Sve rezultate treba dostaviti u roku od 18 mjeseci nakon završetka kalendarske godine referentnog razdoblja.

2.

Države članice mogu dobrovoljno dostaviti Komisiji (Eurostatu) pojedine evidencije podataka koje obuhvaćaju sve statističke jedinice, pregledane kao dio nacionalnog pregleda inovacija.

Odjeljak 8.

1.

Upitnik koji se koristi za preglede inovacija koji se obavljaju svake dvije godine, a počevši s referentnom godinom 2012., obuhvaća glavne teme iz Priručnika iz Osla u vezi s mjerenjem inovativnosti u poduzećima.

2.

Komisija (Eurostat) u bliskoj suradnji s državama članicama izrađuje metodološke preporuke za pregled inovacija koje će dovesti do visoke razine usklađenosti rezultata pregleda. Ove preporuke obuhvaćaju barem ciljnu populaciju, metodologiju pregleda (uključujući regionalne aspekte), usklađeni upitnik, prikupljanje, obradu i dostavljanje podataka te zahtjeve u vezi kvalitete podataka.

3.

Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) potrebne informacije koje se odnose na nacionalnu metodologiju korištenu u nacionalnim statistikama o inovacijama.


PRILOG III.

ZAHTJEVI U VEZI IZVJEŠĆA O KVALITETI

Odjeljak 1.

Uvod

Izvješća o kvaliteti sadrže kvantitativne i kvalitativne pokazatelje podataka koje u standardnoj strukturi odredi Komisija u suradnji s državama članicama. Komisija (Eurostat) dostavlja rezultate za one kvantitativne pokazatelje koji se mogu izračunati na temelju podataka koje su dostavile države članice. Države članice ih tumače i komentiraju u smislu njihove metodologije prikupljanja te dostavljaju preostale kvantitativne pokazatelje kao i kvalitativne informacije.

Odjeljak 2.

Raspored

Svake druge godine Komisija (Eurostat) u roku od 20 mjeseci od završetka referentne godine (do kraja kolovoza) dostavlja državama članicama nacrt standardnih izvješća o kvaliteti, u kojima su uneseni pokazatelji kvalitete i druge informacije kojima raspolaže Komisija (Eurostat).

Svake druge godine Komisija (Eurostat) u roku od 22 mjeseca od završetka referentne godine (do kraja listopada) dostavlja popunjena standardna izvješća o kvaliteti.