11/Sv. 059

HR

Službeni list Europske unije

227


32012R0978


L 303/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.10.2012.


UREDBA (EU) br. 978/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. listopada 2012.

o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon dostave nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovitim zakonodavnim postupkom (1),

Budući da:

(1)

Od 1971. godine Zajednica odobrava trgovinske povlastice zemljama u razvoju u okviru svog sustava općih carinskih povlastica.

(2)

Zajednička trgovinska politika Unije vodi se načelima i slijedi ciljeve iz općih odredaba vanjskog postupanja Unije iz članka 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

(3)

Cilj Unije jest definirati i slijediti zajedničku politiku i postupanje radi njegovanja održivog gospodarskog i društvenog razvoja i razvoja zaštite okoliša zemalja u razvoju, s primarnim ciljem suzbijanja siromaštva.

(4)

Zajednička trgovinska politika Unije treba biti dosljedna i objedinjavati ciljeve politike Unije u području razvojne suradnje iz članka 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno suzbijanja siromaštva i promicanja održivog razvoja i dobrog upravljanja u zemljama u razvoju. To je u skladu sa zahtjevima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), a posebno Odlukom o različitom i povoljnijem postupanju, uzajamnosti i potpunijem sudjelovanju zemalja u razvoju („klauzula ovlaštenja”) koja je donesena na temelju Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1979. godine, prema kojoj članice WTO-a mogu odobriti različit i povoljniji tretman zemljama u razvoju.

(5)

Komunikacija Komisije od 7. srpnja 2004. godine pod naslovom „Zemlje u razvoju, međunarodna trgovina i održivi razvoj: uloga općeg sustava povlastica (OSP) Zajednice kroz razdoblje od 10 godina od 2006. do 2015. godine” predviđa smjernice za primjenu sustava općih carinskih povlastica za razdoblje od 2006. do 2015. godine.

(6)

Uredba Vijeća (EZ) br. 732/2008 od 22. srpnja 2008. godine o primjeni sustava općih carinskih povlastica za razdoblje od 1. siječnja 2009. (2), na način kako je produljena Uredbom (EU) br. 512/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (3), predviđa primjenu sustava općih carinskih povlastica („sustav”) do 31. prosinca 2013. ili do primjene sustava na temelju ove Uredbe, ovisno što nastupi ranije. Nakon toga sustav bi se trebao nastaviti primjenjivati kroz razdoblje od 10 godina od dana primjene povlastica predviđenih ovom Uredbom, osim za posebni dogovor za najnerazvijenije zemlje koji bi se trebao nastaviti primjenjivati bez datuma isteka.

(7)

Osiguranjem povlaštenog pristupa tržištu Unije sustav bi trebao pomoći zemljama u razvoju u njihovim nastojanjima da smanje siromaštvo i promiče dobro upravljanje i održivi razvoj kroz pružanje pomoći u stvaranju dodatnih prihoda kroz međunarodnu trgovinu, koji se zatim mogu ponovno ulagati u korist njihovog vlastitog razvoja i, osim toga, diversifikacije njihovih gospodarstava. Carinske povlastice predviđene sustavom trebale bi se usredotočiti na pomoć zemljama u razvoju koje imaju veće razvojne, trgovinske i financijske potrebe.

(8)

Sustav se sastoji od općeg dogovora i dva posebna dogovora.

(9)

Opći bi se dogovor trebao odobriti svim zemljama u razvoju koje imaju zajedničke razvojne potrebe i u sličnom su stupnju gospodarskog razvoja. Zemlje koje Svjetska banka razvrstava kao zemlje s visokim ili gornjim srednjim dohotkom imaju stupanj dohotka po glavi stanovnika koji im omogućava postizanje većeg stupnja diversifikacije bez carinskih povlastica predviđenih sustavom. Te zemlje imaju gospodarstva koja su uspješno dovršila svoj prijelaz sa središnjeg na tržišno gospodarstvo. One nemaju iste razvojne, trgovačke i financijske potrebe kao ostale zemlje u razvoju; one imaju različiti stupanj gospodarskog razvoja odnosno nisu u sličnom položaju kao najosjetljivije zemlje u razvoju; da bi se spriječila neopravdana diskriminacija, one bi trebale imati drukčiji tretman. Osim toga, korištenje carinskih povlastica predviđenih sustavom od strane zemalja s visokim i gornjim srednjim dohotkom povećava konkurentni pritisak na izvoz iz siromašnijih, osjetljivijih zemalja i stoga bi moglo stvarati neopravdani teret na te ranjivije zemlje u razvoju. Općim dogovorom uzima se u obzir činjenica da razvojne, trgovinske i financijske potrebe podliježu promjenama i osigurava se da dogovor ostane otvoren ako se promijeni situacija u zemlji.

Za potrebe dosljednosti carinske povlastice odobrene na temelju općeg dogovora ne bi se trebale proširivati na zemlje u razvoju koje koriste dogovor o povlaštenom pristupu tržištu s Unijom, a koji predviđa barem istu razinu carinskih povlastica kao sustav za posebno cijelu trgovinu. Da bi zemlja korisnica i gospodarski subjekti imali dovoljno vremena za urednu prilagodbu, opći bi se dogovor trebao nastaviti kroz razdoblje od dvije godine od dana primjene dogovora o povlaštenom pristupu tržištu i ovaj bi datum trebao biti naveden u popisu zemalja korisnica općeg dogovora.

(10)

Trebalo bi se smatrati da zemlje navedene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 732/2008 i zemlje koje koriste autonomni povlašteni pristup tržištu Unije na temelju Uredbe (EZ) br. 732/2008, Uredbe Vijeća (EZ) br. 55/2008 od 21. siječnja 2008. o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu (4) i Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2000 od 18. rujna 2000. o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i državna područja koja sudjeluju ili su povezana s procesom stabilizacije i pridruživanja Europske unije (5) ispunjavaju uvjete za sustav. Ne smatra se da prekomorska područja povezana s Unijom i prekomorske zemlje i područja zemalja koje nisu navedene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 732/2008 ispunjavaju uvjete za sustav.

(11)

Posebni dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje zasniva se na sveobuhvatnom konceptu održivog razvoja koji je priznat međunarodnim konvencijama i instrumentima kao što su Deklaracija o pravu na razvoj Ujedinjenih naroda (UN) iz 1986. godine, Deklaracija o okolišu i razvoju iz Rija iz 1992. godine, Deklaracija o temeljnim načelima i pravima na radu Međunarodne organizacije rada (ILO) iz 1998. godine, Milenijska deklaracija Ujedinjenih naroda iz 2000. godine, i Deklaracija o održivom razvoju iz Johannesburga iz 2002. godine. Posljedično bi trebalo odobriti dodatne carinske povlastice osigurane kroz posebni poticajni dogovor za održivi razvoj i dobro upravljanje zemljama u razvoju koje su zbog nedovoljne raznolikosti i nedostatne uključenosti u međunarodni trgovinski sustav u osjetljivom položaju, da bi im se pomoglo preuzeti posebne terete i odgovornosti koji proizlaze iz potvrđivanja i učinkovite provedbe ključnih međunarodnih konvencija o ljudskim i radnim pravima, zaštiti okoliša i dobrom upravljanju, kao i njihove učinkovite provedbe.

(12)

Povlastice bi trebale biti osmišljene tako da promiču daljnji gospodarski rast i prema tome da budu pozitivan odgovor na potrebu za održivim razvojem. U skladu s posebnim dogovorom o poticajima carina ad valorem iz tog razloga bi trebala biti suspendirana za predmetne zemlje korisnice. Posebne carine bi također trebale biti suspendirane, osim ako postoje u kombinaciji s carinom ad valorem.

(13)

Zemlje koje ispunjavaju kriterije da bi se mogle kvalificirati za posebni dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje bi trebale imati mogućnost iskoristiti prednosti dodatnih carinskih povlastica ako, na njihov zahtjev, Komisija utvrdi da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Također bi trebala postojati mogućnost podnošenja zahtjeva od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Zemlje koje koriste carinske povlastice predviđene sustavom na temelju Uredbe (EZ) br. 732/2008 bi također trebale podnijeti novi zahtjev.

(14)

Komisija bi trebala nadzirati status potvrđivanja međunarodnih konvencija o ljudskim i radnim pravima, zaštiti okoliša i dobrom upravljanju i njihovu učinkovitu provedbu tako da pregledava zaključke i preporuke nadležnih nadzornih tijela osnovanih na temelju navedenih konvencija (nadležna nadzorna tijela). Svake dvije godine Komisija bi trebala Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o statusu potvrđivanja odgovarajućih konvencija, poštovanju obveza vezanih za izvješćivanje od strane zemalja korisnica na temelju navedenih konvencija i statusu provedbe konvencija u praksi.

(15)

Za potrebe nadzora i opoziva povlastica neophodna su izvješća nadležnih nadzornih tijela. Međutim, uz izvješća mogu se podnositi i ostali izvori informacija, pod uvjetom da su točni i pouzdani. Ne dovodeći u pitanje ostale izvore, to bi moglo uključivati informacije od civilnog društva, socijalnih partnera, Europskog parlamenta i Vijeća.

(16)

Posebnim dogovorom za najnerazvijenije zemlje trebao bi se nastaviti odobravati bescarinski pristup tržištu Unije za proizvode s podrijetlom u najnerazvijenijim zemljama, na način kako ih priznaju i vode Ujedinjeni narodi, osim za trgovinu oružjem. Za zemlju koju Ujedinjeni narodi više ne vode kao najnerazvijeniju zemlju trebalo bi se utvrditi prijelazno razdoblje s ciljem ublažavanja nepovoljnih učinaka koji proizlaze iz uklanjanja carinskih povlastica odobrenih ovim dogovorom. Carinske povlastice predviđene posebnim dogovorom za najnerazvijenije zemlje trebale bi se nastaviti za one najnerazvijenije zemlje koje koriste neki drugi dogovor o povlaštenom pristupu tržištu s Unijom.

(17)

S ciljem osiguranja dosljednosti s odredbama o pristupu tržištu za šećer u Sporazumima o gospodarskom partnerstvu, za uvoz proizvoda iz tarifnog broja 1701 Zajedničke carinske tarife trebala bi se zahtijevati uvozna dozvola do 30. rujna 2015. godine.

(18)

U odnosu na opći dogovor, trebalo bi zadržati razlikovanje carinskih povlastica za neosjetljive proizvode i carinskih povlastica za osjetljive proizvode, a da bi se uzela u obzir situacija u sektorima za proizvodnju istih proizvoda u Uniji.

(19)

Carine iz Zajedničke carinske tarife za neosjetljive proizvode trebale bi i dalje biti suspendirane, dok bi se carine za osjetljive proizvode trebale smanjiti kako bi se osigurala zadovoljavajuća stopa korištenja, uzimajući u isto vrijeme u obzir situaciju u odgovarajućim industrijama Unije.

(20)

Smanjenje carine trebalo bi biti dovoljno privlačno da motivira trgovce na korištenje pogodnosti sustava. Prema tome, carine ad valorem bi općenito trebale biti smanjene paušalnih 3.5 posto od carine najpovlaštenije nacije, dok bi se carine za tekstil i tekstilnu robu trebale smanjiti za 20 %. Posebne carine trebale bi se smanjiti za 30 %. Kada je utvrđena najmanja carina, takva najmanja carina ne bi se trebala primjenjivati.

(21)

Carine bi se trebale suspendirati u cijelosti kada povlašteni tretman za pojedinačnu uvoznu deklaraciju rezultira u carini ad valorem od 1 % ili manje ili u posebnoj carini 2 EUR ili manje, budući da bi trošak prikupljanja takvih carina mogao biti veći od stečenog prihoda.

(22)

Stupnjevanje bi se trebalo zasnivati na kriterijima koji se odnose na odjeljke i poglavlja Zajedničke carinske tarife. Stupnjevanje bi se trebalo primjenjivati u odnosu na odjeljak ili pododjeljak da bi se smanjio broj slučajeva stupnjevanja heterogenih proizvoda. Stupnjevanje odjeljka ili pododjeljka (sastavljenih od poglavlja) za zemlju korisnicu trebao bi se primjenjivati kada odjeljak zadovoljava kriterije za stupnjevanje kroz tri godine za redom, a s ciljem povećanja predvidljivosti i pravičnosti stupnjevanja kroz suzbijanje utjecaja velikih i iznimnih varijacija u uvoznoj statistici. Stupnjevanje se ne bi trebalo primjenjivati na zemlje korisnice posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje i zemlje korisnice posebnog dogovora za najnerazvijenije zemlje, budući da one dijele vrlo sličan gospodarski profil što ih čini ranjivim zbog niske, neraznolike izvozne osnovice.

(23)

Da bi se osiguralo da je sustav u korist samo onih zemalja koje i trebaju imati koristi, trebale bi se primjenjivati carinske povlastice iz ove Uredbe, kao i pravila o podrijetlu proizvoda, iz Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1994. o izmjeni Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (6).

(24)

Razlozi za privremeni opoziv aranžmana na temelju sustava uključuju ozbiljna i sustavna kršenja načela predviđenih određenim međunarodnim konvencijama o ključnim ljudskim pravima i radnim pravima, s ciljem promicanja ciljeva tih konvencija. Carinske povlastice na temelju posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje trebale bi biti privremeno opozvane ako zemlja korisnica ne poštuje svoju obvezu potvrđivanja i učinkovite provedbe tih konvencija ili ne postupa u skladu sa zahtjevima za izvješćivanje predviđenim tim konvencijama, ili ako zemlja korisnica ne surađuje s nadzornim postupcima Unije, kao što je predviđeno ovom Uredbom.

(25)

Uslijed političke situacije u Burmi/Mjanmaru i Bjelarusu trebalo bi zadržati privremeni opoziv svih carinskih povlastica u odnosu na uvoz proizvoda s podrijetlom u Burmi/Mjanmaru ili Bjelarusu.

(26)

S ciljem postizanja ravnoteže između potrebe za boljim određivanjem ciljeva, većom koherentnošću i transparentnošću s jedne strane, i boljeg promicanja održivog razvoja i dobrog upravljanja kroz jednostranog trgovinskog sustava povlastica s druge, ovlast da se donose akti u skladu s člankom 290. UFEU-a trebala bi biti delegirana Komisiji u odnosu na izmjene prilogâ ovoj Uredbi i privremene opozive carinskih povlastica zbog propusta da se postupa u skladu s načelima održivog razvoja i dobrog upravljanja, kao i procesna pravila o podnošenju zahtjeva za carinske povlastice koje se odobravaju na temelju posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje, provođenju privremenog opoziva i zaštitnih istraga da bi nastali ravnomjerni i iscrpni tehnički dogovori. Posebno je važno da Komisija obavi odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog dijela posla, također i na stručnoj razini. Komisija u pripremi i sastavljanju delegiranih akata trebala bi osigurati istovremeni, pravovremeni i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(27)

Da bi se osigurao stabilan okvir za gospodarske subjekte, ovlast za donošenje akta u skladu s člankom 290. UFEU trebala bi biti delegirana Komisiji u odnosu na stavljanje izvan snage odluke o privremenom opozivu na temelju žurnog postupka prije stupanja na snagu odluke o privremenom opozivu carinskih povlastica, pod uvjetom da više ne postoje razlozi koji opravdavaju privremeni opoziv.

(28)

Da bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene bi ovlasti trebale biti dodijeljene Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (7).

(29)

Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata o suspenziji carinskih povlastica u odnosu na određene odjeljke OSP-a za zemlje korisnice i pokretanje privremenog postupka o opozivu, uzimajući u obzir prirodu i utjecaj odnosnih akata.

(30)

Postupak ispitivanja trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata o zaštitnim istragama i suspenziji povlaštenih dogovora kada uvoz može uzrokovati ozbiljno ometanja tržišta Unije.

(31)

Da bi se osigurao integritet i uredno funkcioniranje sustava, Komisija bi trebala donijeti neposredno primjenjive provedbene akte kada je to nužno potrebno u uredno opravdanim slučajevima u vezi privremenog opoziva zbog nepoštovanja carinskih postupaka i obveza.

(32)

Da bi se osigurao stabilan okvir za gospodarske subjekte, nakon zatvaranja maksimalnog razdoblja od šest mjeseci, Komisija bi trebala donijeti neposredno primjenjive provedbene akte kada je to neophodno, u uredno opravdanim slučajevima u odnosu na prestanak ili produženje privremenih opoziva zbog nepoštovanja carinskih postupaka i obveza, zbog žurnosti.

(33)

Komisija bi također trebala donijeti neposredno primjenjive provedbene akte kada je to neophodno, u uredno opravdanim slučajevima u odnosu na zaštitne istrage, zbog žurnosti u odnosu na opadanje gospodarskog i/ili financijskog položaja proizvođača iz Unije koji bi bilo teško popraviti.

(34)

Komisija bi trebala redovito izvješćivati Europski parlament i Vijeće o učincima sustava na temelju ove Uredbe. Pet godina nakon stupanja na snagu, Komisija bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Uredbe i ocijeniti potrebu da se pregleda sustav, što uključuje posebni dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje i odredbe o privremenom opozivu, uzimajući u obzir borbu protiv terorizma i područje međunarodnih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija u poreznim pitanjima. U smislu izvješćivanja Komisija bi također trebala uzeti u obzir implikacije za razvoj, trgovinu i financijske potrebe korisnika. Izvješće bi također trebalo uključivati detaljnu analizu utjecaja ove Uredbe na trgovinu i carinske prihode Unije, uz poseban osvrt na utjecaj na zemlje korisnice. Kada je to primjenjivo također je potrebno ocijeniti poštovanje sanitarnih i fitosanitarnih propisa Unije. Izvješće bi također trebalo sadržavati analizu utjecaja sustava na uvoz biogoriva i aspekte održivosti.

(35)

Uredbu (EZ) br. 732/2008 stoga bi trebalo staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.   Sustav općih carinskih povlastica („sustav”) primjenjuje se u skladu s ovom Uredbom.

2.   Ova Uredba predviđa sljedeće carinske povlastice u sklopu sustava:

(a)

opći dogovor;

(b)

poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+); i

(c)

poseban dogovor za najnerazvijenije zemlje (Everything But Arms (EBA)).

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„OSP” znači Opći sustav o povlasticama kojim Unija osigurava povlašteni pristup svojem tržištu kroz neki od povlaštenih dogovora iz članka 1. stavka 2.;

(b)

„zemlje” znači zemlje i državna područja s carinskom upravom;

(c)

„zemlje koje ispunjavaju uvjete” znači sve zemlje u razvoju navedene u Prilogu I.;

(d)

„zemlje korisnice OSP-a” znači zemlje korisnice općih dogovora iz Priloga II.;

(e)

„zemlje korisnice OSP+” znači zemlje korisnice posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz Priloga III.;

(f)

„zemlje korisnice EBA” znači zemlje korisnice posebnog dogovora za najnerazvijenije zemlje iz Priloga IV.;

(g)

„carine iz Zajedničke carinske tarife” znači carine utvrđene u drugom dijelu Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (8), osim carina nastalih u okviru carinskih kvota;

(h)

„odjeljak” znači bilo koji odjeljak Zajedničke carinske tarife na način predviđen Uredbom (EEZ) br. 2658/87.;

(i)

„poglavlje” znači bilo koje poglavlje Zajedničke carinske tarife na način predviđen Uredbom (EEZ) br. 2658/87.

(j)

„odjeljak OSP-a” znači odjeljak iz Priloga V. koji je nastao na temelju odjeljaka i poglavlja Zajedničke carinske tarife;

(k)

„dogovor o povlaštenom pristupu tržištu” znači povlašteni pristup tržištu Unije kroz trgovinski sporazum koji se primjenjuje privremeno ili je na snazi, ili kroz autonomne povlastice koje odobrava Unija;

(l)

„učinkovita provedba” znači cjelovita provedba svih obveza preuzetih međunarodnim konvencijama iz Priloga VIII., čime se osigurava ispunjavanje svih načela, ciljeva i tamo zajamčenih prava.

Članak 3.

1.   Popis zemalja koje ispunjavaju uvjete nalazi se u Prilogu I.

2.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga V. da bi se uzele u obzir promjene u međunarodnom statusu ili klasifikaciji zemalja.

3.   Komisija je dužna obavijestiti zemlju koja ispunjava uvjete o odgovarajućim promjenama svojeg statusa na temelju ovog sustava.

POGLAVLJE II.

OPĆI DOGOVOR

Članak 4.

1.   Zemlja koja ispunjava uvjete će koristiti carinske povlastice osigurane na temelju općeg dogovora iz članka 1. stavka 2. točke (a), osim ako:

(a)

Svjetska banka razvrstala ju je kao zemlju s visokim ili visokim srednjim dohotkom kroz razdoblje od tri uzastopne godine koje neposredno prethodi ažuriranju popisa zemalja korisnica; ili

(b)

ona koristi dogovor o povlaštenom pristupu tržištu koji osigurava iste carinske povlastice kao sustav, ili povoljnije, za posebno cijelu trgovinu.

2.   Točke (a) i (b) stavka 1. ne primjenjuju se na najnerazvijenije zemlje.

3.   Ne dovodeći u pitanje točku (b) stavka 1., točka (a) stavka 1. ne primjenjuje se do 21. studenoga 2014. godine na zemlje koje su do 20. studenoga 2012. parafirale dvostrani sporazum o povlaštenom pristupu tržištu s Unijom, a koji predviđa iste carinske povlastice kao sustav, ili povoljnije, za posebno cijelu trgovinu, ali koji se još uvijek ne primjenjuje.

Članak 5.

1.   Popis zemalja korisnica OSP-a koje ispunjavaju uvjete iz članka 4. nalazi se u Prilogu II.

2.   Do 1. siječnja svake godine koja slijedi nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija pregledava Prilog II. Da bi se za zemlje korisnice OSP-a i gospodarske subjekte osigurao vremenski rok za urednu prilagodbu promjenama u statusu zemlje na temelju sustava:

(a)

odluka o uklanjanju zemlje korisnice s popisa zemalja korisnica OSP-a, u skladu sa stavkom 3. ovog članka i na temelju točke (a) članka 4. stavka 1., primjenjuje se nakon godine dana od dana stupanja na snagu odnosne odluke;

(b)

odluka o uklanjanju zemlje korisnice s popisa zemalja korisnica OSP-a, u skladu sa stavkom 3. ovog članka i na temelju točke (b) članka 4. stavka 1., primjenjuje se nakon dvije godine od dana zahtjeva za dogovor o povlaštenom pristupu tržištu.

3.   Za potrebe stavaka 1. i 2. ovog članka Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga II. na temelju kriterija iz članka 4.

4.   Komisija je dužna obavijestiti zemlju korisnicu OSP-a koja ispunjava uvjete o promjenama svojeg statusa na temelju ovog sustava.

Članak 6.

1.   Proizvodi uključeni u opći dogovor iz članka 1. stavka 2. točke (a) navedeni su u Prilogu V.

2.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga V. da bi se uključile promjene potrebne zbog izmjena Kombinirane nomenklature.

Članak 7.

1.   Carine iz Zajedničke carinske tarife na proizvode koji su u Prilogu V. navedeni kao neosjetljivi proizvodi suspendiraju se u cijelosti, osim za poljoprivredne komponente.

2.   Carine ad valorem iz Zajedničke carinske tarife na proizvode koji su u Prilogu V. navedeni kao osjetljivi proizvodi smanjuju se za 3.5 posto. Za proizvode iz odjeljaka OSP-a S-11.a i S-11.b Priloga V., ovo smanjenje iznosi 20 %.

3.   Kada povlaštene carinske stope izračunate u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 732/2008 na carinu ad valorem iz Zajedničke carinske tarife primjenjive na dan stupanja na snagu ove Uredbe predviđaju smanjenje carine za više od 3.5 posto za proizvode iz stavka 2. ovog članka, primjenjivat će se odnosne povlaštene carinske stope.

4.   Posebne carine iz Zajedničke carinske tarife, osim najmanjih ili najvećih carina, na proizvode koji su u Prilogu V. navedeni kao osjetljivi proizvodi smanjuju se za 30 %.

5.   Kada carine iz Zajedničke carinske tarife na proizvode koji su u Prilogu V. navedeni kao osjetljivi proizvodi uključuju carine ad valorem i posebne carine, posebne carine se ne smanjuju.

6.   Kada je carinama smanjenim u skladu sa stavcima 2. i 4. predviđena najveća carina, najveća carina se ne smanjuje. Kada je tim carinama predviđena najmanja carina, najmanja carina se ne primjenjuje.

Članak 8.

1.   Carinske povlastice iz članka 7. suspendiraju se u odnosu na proizvode iz odjeljka OSP-a s podrijetlom u zemlji korisnici OSP-a kada prosječna vrijednost uvoza Unije takvih proizvoda kroz tri uzastopne godine iz zemlje korisnice OSP-a premašuje pragove iz Priloga VI. Pragovi se izračunavaju kao postotak ukupne vrijednosti uvoza Unije istih proizvoda iz svih zemalja korisnica OSP-a.

2.   Prije primjene carinskih povlastica iz ove Uredbe, Komisija donosi provedbeni akt kojim u skladu s savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2. nastaje popis odjeljaka OSP-a za koje se carinske povlastice iz članka 7. suspendiraju u odnosu na zemlju korisnicu OSP-a Provedbeni akt primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

3.   Komisija svake tri godine pregledava popis iz stavka 2. ovog članka i donosi provedbeni akt u skladu s savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2., a radi suspenzije ili ponovnog uvođenja carinskih povlastica iz članka 7. Provedbeni akt primjenjuje se od 1. siječnja godine koja slijedi nakon njegovog stupanja na snagu.

4.   Popis iz stavaka 2. i 3. ovog članka nastaje na temelju podataka raspoloživih na dan 1. rujan godine u kojoj je proveden pregled i dvije godine koje prethode preglednoj godini. Popisom se uzima u obzir uvoz iz zemalja korisnica OSP-a iz Priloga II. na način na koji se primjenjuje u tom trenutku. Međutim, vrijednost uvoza iz zemalja korisnica OSP-a koje nakon datuma primjene suspenzije više ne koriste carinske povlastice iz točke (b) članka 4. stavka 1. ne uzima se u obzir.

5.   Komisija obavješćuje odnosnu zemlju o provedbenom aktu donesenom u skladu sa stavcima 2. i 3.

6.   Kada se Prilog II. mijenja u skladu s kriterijima iz članka 4., Komisija se ovlašćuje donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga VI. da bi se prilagodili načini navedeni u tom Prilogu radi ravnomjernog održavanja iste težine stupnjevanih odjeljaka proizvoda na način kako su definirani u stavku 1. ovog članka.

POGLAVLJE III.

POSEBAN DOGOVOR O POTICAJIMA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I DOBRO UPRAVLJANJE

Članak 9.

1.   Zemlja korisnica OSP-a može koristiti carinske povlastice predviđene posebnim dogovorom o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz točke (b) članka 1. stavka 2. ako:

(a)

smatra se da je ranjiva zbog nepostojanja raznolikosti i nedovoljne integracije unutar međunarodnog trgovinskog sustava, na način kako je definirano Prilogom VII.;

(b)

potvrdila je sve konvencije iz Priloga VIII. („odgovarajuće konvencije”) te najnoviji raspoloživi zaključci nadzornih tijela na temelju tih konvencija („nadležna nadzorna tijela”) ne navode ozbiljan propust da se učinkovito provodi bilo koja od tih konvencija;

(c)

u odnosu na bilo koju od odgovarajućih konvencija, nije izjavila rezervu koja je zabranjena bilo kojom od tih konvencija ili koja se za potrebe ovog članka smatra nespojivom s ciljem i svrhom odnosne konvencije.

Za potrebe ovog članka, rezerve se ne smatraju nespojivim s ciljem i svrhom konvencije, osim ako:

i.

tako je utvrđeno procesom izričito osmišljenim za tu svrhu na temelju konvencije; ili

ii.

u nepostojanju takvog procesa, Unija kao stranka konvencije i/ili kvalificirana većina država članica koje su stranka konvencije, u skladu s odgovarajućim nadležnostima utvrđenim Ugovorima, prigovorili su na rezervu s osnova da je nespojiva s ciljem i svrhom konvencije i suprotstavili su se stupanju na snagu konvencije između njih i države koja je izrazila rezervu u skladu s odredbama Bečke konvencije o pravu ugovora;

(d)

preuzme obvezu potvrđivanja odgovarajućih konvencija i osiguranja njihove učinkovite provedbe;

(e)

prihvati bez rezerve zahtjeve za izvješćivanje predviđene konvencijom i preuzme obvezu da će prihvatiti redovan nadzor i pregled provedbenog postupka u skladu s odredbama odgovarajućih konvencija; i

(f)

preuzme obvezu da će sudjelovati i surađivati s nadzornim postupkom iz članka 13.

2.   U slučaju izmjena Priloga II., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga VII. da bi se ispitao prag osjetljivosti iz točke 1. podtočke (b) Priloga VII., tako da se proporcionalno održi ista težina praga osjetljivosti koja je izračunata u skladu s Prilogom VII.

Članak 10.

1.   poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje odobrava se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

zemlja korisnica OSP-a podnijela je zahtjev u tom smislu; i

(b)

ispitivanjem zahtjeva utvrđeno je da zemlja podnositeljica zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 9. stavka 1.

2.   Zemlja podnositeljica podnosi svoj zahtjev Komisiji pismenim putem. Zahtjev sadrži potpune informacije o potvrđivanju odgovarajućih konvencija i uključuje obveze iz točaka (d), (e) i (f) članka 9. stavka 1.

3.   Nakon primitka zahtjeva, Komisija o tome obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

4.   Nakon pregleda zahtjeva, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi sastavljanja ili izmjene Priloga III. da bi se zemlji podnositeljici zahtjeva odobrio poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje uključivanjem te zemlje na popis zemalja korisnica OSP +.

5.   Kada zemlja korisnica OSP+ više ne ispunjava uvjete iz točaka (a) ili (c) članka 9. stavka 1. ili povuče svoje obveze iz točaka (d), (e) i (f) članka 9. stavka 1., Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga III. da bi se ta zemlja uklonila s popisa zemalja korisnica OSP+.

6.   Komisija je dužna obavijestiti zemlju podnositeljicu zahtjeva o odluci donesenoj u skladu sa stavcima 4. i 5. ovog članka nakon što Prilog III. bude izmijenjen i objavljen u Službenom listu Europske unije. Kada zemlja podnositeljica dobije poseban dogovor o poticajima dobiva obavijest o datumu stupanja na snagu odgovarajućeg delegiranog akta.

7.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi donošenja pravila vezanih za postupak odobrenja posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje posebno u odnosu na rokove i podnošenje i obradu zahtjeva.

Članak 11.

1.   Proizvodi uključeni u poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje navedeni su u Prilogu IX.

2.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga IX. da bi se uzele u obzir izmjene Kombinirane nomenklature koje utječu na proizvode navedene u tom Prilogu.

Članak 12.

1.   Suspendira se carina ad valorem iz Zajedničke carinske tarife na sve proizvode iz Priloga IX. s podrijetlom u zemlji korisnici OSP+.

2.   Posebne carine iz Zajedničke carinske tarife na proizvode iz stavka 1. suspendiraju se u cijelosti, osim za proizvode za koje Zajednička carinska tarifa uključuje carine ad valorem. Za proizvode s oznakom Kombinirane nomenklature 1704 10 90, posebna carina ograničena je na 16 % carinske vrijednosti.

Članak 13.

1.   Od datuma odobrenja carinskih povlastica predviđenih posebnim dogovorom o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje, Komisija će pregledavati status potvrđivanja odgovarajućih konvencija i nadzirati njihovu učinkovitu provedbu, kao i suradnju s nadležnim nadzornim tijelima tako da pregledava zaključke i preporuke tih nadzornih tijela.

2.   U ovom kontekstu zemlja korisnica OSP+ surađivat će s Komisijom i osigurati sve potrebne informacije za ocjenu poštovanja obveza iz točaka (d), (e) i (f) članka 9. stavka 1. i njezine situacije u odnosu na točku (c) članka 9. stavka 1.

Članak 14.

1.   Do 1. siječnja 2016. godine i svake dvije godine nakon toga Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o statusu potvrđivanja odgovarajućih konvencija, poštovanju obveza vezanih za izvješćivanje od strane zemalja korisnica OSP + na temelju navedenih konvencija i statusu učinkovite provedbe konvencija.

2.   Izvješće obuhvaća:

(a)

zaključke ili preporuke nadležnih nadzornih tijela u odnosu na svaku zemlju korisnicu OSP+; i

(b)

zaključke Komisije o tome da li svaka zemlja korisnica OSP+ poštuje svoje obveze za postupanje u skladu sa svojim obvezama, surađuje s nadležnim nadzornim tijelima u skladu s odgovarajućim konvencijama i osigurava njihovu učinkovitu provedbu.

Izvješće može uključivati informacije koje Komisija smatra potrebnim.

3.   Pri donošenju zaključaka o učinkovitoj provedbi odgovarajućih konvencija, Komisija ocjenjuje zaključke i preporuke nadležnih nadzornih tijela te, ne dovodeći u pitanje ostale izvore, informacije koje su podnijele treće osobe, a što uključuje civilno društvo, socijalne partnere, Europski parlament ili Vijeće.

Članak 15.

1.   Poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje privremeno se opoziva u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u zemlji korisnici OSP+ kada u praksi ta zemlja ne poštuje svoje obveze iz točaka (d), (e) i (f) članka 9. stavka 1. ili je zemlja korisnica OSP + formulirala rezervu koja je zabranjena odgovarajućim konvencijama ili koja nije spojiva s ciljem i svrhom konvencije na način kako je predviđeno točkom (c) članka 9. stavka 1.

2.   Teret dokaza za poštovanje obveza iz članka 9. stavka 1. točaka (d), (e) i (f) i njezine situacije iz članka 9. stavka 1. točke (c) jest na zemlji korisnici OSP+.

3.   Kada na temelju zaključaka iz izvješća iz članka 14. ili na temelju raspoloživih dokaza Komisija s razlogom sumnja da određena zemlja korisnica OSP+ ne poštuje svoje obveze iz iz članka 9. stavka 1. točaka (d), (e) i (f) ili je izjavila rezervu koja je zabranjena bilo kojom odgovarajućom konvencijom ili koja nije spojiva s ciljem i svrhom konvencije na način kako je predviđeno članka 9. stavka 1. točkom (c) ona u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2. donosi provedbeni akt za pokretanje postupka za privremeni opoziv carinskih povlastica predviđenih posebnim dogovorom o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje. Komisija Europski parlament i Vijeće obavješćuje o sljedećem.

4.   Komisija u Službenom listu Europske unije objavljuje obavijest i obavješćuje odnosnu zemlju korisnicu OSP + o tome. Obavijest će:

(a)

navoditi razloge za osnovanu sumnju u ispunjenje obveza koje je preuzela zemlja korisnica OSP + u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkama (d), (e) i (f) ili u postojanje rezerve koja je zabranjena odgovarajućim konvencijama ili nije spojiva s ciljem i svrhom konvencije na način kako je predviđeno člankom 9. stavkom 1., točkom (c) što može dovesti u pitanje pravo na nastavak uživanja carinskih povlastica predviđenih posebnim dogovorom o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje; i

(b)

odrediti razdoblje, koje ne smije biti dulje od šest mjeseci od dana objave obavijesti, unutar kojeg zemlja korisnica OSP + podnosi svoje primjedbe.

5.   Komisija osigurava zemlji korisnici svaku priliku za suradnju kroz razdoblje iz točke (b) stavka 4.

6.   Komisija traži sve informacije koje smatra potrebnim, a što uključuje, između ostalog, zaključke i preporuke odgovarajućih nadzornih tijela. Kod izrade zaključaka, Komisija ocjenjuje sve odgovarajuće informacije.

7.   U roku od tri mjeseca od isteka razdoblja navedenog u obavijesti, Komisija odlučuje sljedeće:

(a)

prekinuti postupak privremenog opoziva; ili

(b)

privremeno opozvati carinske povlastice predviđene posebnim dogovorom o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje.

8.   Kada Komisija smatra da njezina saznanja ne opravdavaju privremeni opoziv ona donosi provedbeni akt o prekidu postupka privremenog opoziva u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2. Provedbeni akt zasniva se između ostalog na primljenim dokazima.

9.   Kada Komisija smatra da saznanja opravdavaju privremeni opoziv zbog navedenih u stavku 1. ovog članka ona će biti ovlaštena u skladu sa člankom 36. donijeti delegirane akte za izmjenu Priloga III. da bi carinske povlastice predviđene posebnim dogovorom o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz točke (b) članka 1. stavka 2. bile privremeno opozvane.

10.   Kada Komisija odluči o privremenom opozivu, takav delegirani akt stupa na snagu šest mjeseci nakon donošenja.

11.   Kada više ne postoje razlozi koji opravdavaju privremeni opoziv prije stupanja na snagu delegiranog akta iz stavka 9. ovog članka, Komisija je ovlaštena ukinuti doneseni akt za privremeni opoziv carinskih povlastica u skladu s žurnim postupkom iz članka 37.

12.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi utvrđivanja pravila vezanih za postupak za privremeni opoziv posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje, a posebno u odnosu na rokove i podnošenje i obradu zahtjeva.

Članak 16.

Ako Komisija utvrdi da razlozi koji opravdavaju privremeni opoziv carinskih povlastica iz članka 15. stavka 1. više ne postoje ovlaštena je donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga III. da bi se ponovno uvele carinske povlastice predviđene posebnim dogovorom o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje.

POGLAVLJE IV.

POSEBAN DOGOVOR ZA NAJNERAZVIJENIJE ZEMLJE

Članak 17.

1.   Zemlja koja ispunjava uvjete može koristiti carinske povlastice predviđene posebnim dogovorom za najnerazvijenije zemlje iz točke (c) članka 1. stavka 2. ako je ta zemlja utvrđena kao najnerazvijenija zemlja od strane UN-a.

2.   Komisija kontinuirano pregledava popis zemalja korisnica EBA na temelju najnovijih raspoloživih podataka. Kada zemlja korisnica EBA više ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga IV. da bi se zemlja uklonila s popisa zemalja korisnica EBA nakon prijelaznog razdoblja od tri godine od dana stupanja na snagu delegiranog akta.

3.   Dok UN ne identificira novonastalu neovisnu državu kao najnerazvijeniju zemlju, Povjerenstvo je ovlašteno donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga IV. u smislu privremene mjere za uključivanje odnosne zemlje u popis zemalja korisnica EBA.

Ako novonastalu neovisnu zemlju UN ne identificira kao najnerazvijeniju zemlju na prvom raspoloživom pregledu kategorije najnerazvijenijih zemalja, Povjerenstvo je ovlašteno odmah donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene Priloga IV. radi uklanjanja zemlje iz Priloga, bez odobrenja prijelaznog razdoblja iz stavka 2. ovog članka.

4.   Komisija je dužna obavijestiti zemlju korisnicu EBA koja ispunjava uvjete o promjenama svojeg statusa na temelju ovog sustava.

Članak 18.

1.   Carine iz Zajedničke carinske tarife na sve proizvode koji su navedeni u poglavljima 1. do 97. Kombinirane nomenklature, osim onih iz poglavlja 93., s podrijetlom u zemlji korisnici EBA, suspendiraju se u cijelosti.

2.   Od 1. siječnja 2014. do 30. rujna 2015., za uvoz proizvoda iz tarifnog broja 1701 Zajedničke carinske tarife potrebna je uvozna dozvola.

3.   Komisija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 39. stavka 3. donosi podrobna pravila za provedbu odredaba iz stavka 2. ovog članka u skladu s postupkom iz članka 195. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. kojom se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena Uredba o ZOT-u) (9).

POGLAVLJE V.

ODREDBE O PRIVREMENOM OPOZIVU KOJE SU ZAJEDNIČKE SVIM DOGOVORIMA

Članak 19.

1.   Povlašteni dogovori iz članka 1. stavka 2. mogu biti privremeno opozvani u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u zemlji korisnici iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

(a)

ozbiljno i sustavno kršenje načela predviđenih konvencijama iz dijela A Priloga VIII.;

(b)

izvoz robe koja je proizvod rada u zatvorskom sustavu;

(c)

ozbiljni nedostaci u carinskoj kontroli kod izvoza ili provoza droge (nedopuštene supstance ili prekursori) ili propust da se postupa u skladu s međunarodnim konvencijama o borbi protiv terorizma i pranju novca;

(d)

ozbiljno i sustavno nepravedna trgovačka praksa, uključujući onu koja utječe na opskrbu sirovinama, koja ima nepovoljan utjecaj na industriju Unije i koju zemlja korisnica nije riješila. Za navedene nepravedne trgovinske prakse koje su zabranjene ili utužive na temelju Sporazuma WTO-a primjena ovog članka zasniva se na prethodnom utvrđivanju u tom smislu od strane nadležnog tijela WTO-a;

(e)

ozbiljno i sustavno kršenje ciljeva usvojenih od strane regionalnih ribarskih organizacija ili međunarodnih dogovora kojih je Unija stranka u odnosu na očuvanje i upravljanje resursima ribarstva.

2.   Povlašteni dogovori iz ove Uredbe neće se opozvati na temelju točke (d) stavka 1. u odnosu na proizvode koji podliježu antidampingu ili kompenzacijskim mjerama iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (10) ili Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (11), zbog koji opravdavaju te mjere.

3.   Kada Komisija smatra da postoji osnova koja opravdava privremeni opoziv carinskih povlastica predviđenih povlaštenim dogovorom iz članka 1. stavka 2. na temelju razloga iz stavka 1. ovog članka ona donosi provedbeni akt za pokretanje postupka za privremeni opoziv u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2. Komisija je dužna obavijestiti Europski parlament i Vijeće o navedenom provedbenom aktu.

4.   Komisija će u Službenom listu Europske unije objaviti obavijest u kojoj najavljuje pokretanje postupka privremenog opoziva i obavijestiti zemlju korisnicu o tome. Obavijest će:

(a)

sadržavati dovoljno osnova za provedbeni akt za pokretanje postupka privremenog opoziva, iz stavka 3.;

(b)

navoditi da će Komisija nadzirati i procjenjivati situaciju u zemlji korisnici kroz razdoblje od šest mjeseci od dana objave obavijesti.

5.   Komisija je dužna odnosnoj državi korisnici omogućiti da surađuje u razdoblju nadzora i procjene.

6.   Komisija će tražiti sve informacije koje smatra potrebnim, između ostalog, raspoložive ocjene, komentare, odluke, preporuke i zaključke nadležnih nadzornih tijela, već prema potrebi. Kod izrade zaključaka, Komisija ocjenjuje sve odgovarajuće informacije.

7.   U roku od tri mjeseca od isteka razdoblja iz točke (b) stavka 4. Komisija podnosi izvješće o svojim saznanjima i zaključcima odnosnoj zemlji korisnici. Zemlja korisnica ima pravo podnositi svoje komentare na izvješće. Razdoblje za komentare ne smije biti dlje od jednog mjeseca.

8.   U roku od šest mjeseci od isteka razdoblja iz točke (b) stavka 4. Komisija će odlučiti:

(a)

prekinuti postupak privremenog opoziva; ili

(b)

privremeno opozvati carinske povlastice predviđene povlaštenim dogovorima iz članka 1. stavka 2.

9.   Kada Komisija smatra da utvrđeno stanje ne opravdava privremeni opoziv ona donosi provedbeni akt u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2. o prestanku postupka privremenog opoziva.

10.   Kada Komisija smatra da saznanja opravdavaju privremeni opoziv zbog navedenih u stavku 1. ovog članka ona će biti ovlaštena u skladu sa člankom 36. donijeti delegirane akte za izmjenu priloga II., III. ili IV., ovisno koji se primjenjuje, da bi se privremeno opozvale carinske povlastice predviđene povlaštenim dogovorima iz članka 1. stavka 2.

11.   Za slučajeve iz stavaka 9. i 10. doneseni akt zasniva se, inter alia, na primljenim dokazima.

12.   Kada Komisija odluči o privremenom opozivu, takav delegirani akt stupa na snagu šest mjeseci nakon donošenja.

13.   Kada više ne postoje razlozi koji opravdavaju privremeni opoziv prije stupanja na snagu delegiranog akta iz stavka 10. ovog članka, Komisija je ovlaštena ukinuti doneseni akt za privremeni opoziv carinskih povlastica u skladu s žurnim postupkom iz članka 37.

14.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi utvrđivanja pravila vezanih za postupak za privremeni opoziv svih dogovora, a posebno u odnosu na rokove i podnošenje i obradu zahtjeva.

Članak 20.

Ako Komisija utvrdi da razlozi koji opravdavaju privremeni opoziv carinskih povlastica iz članka 19. stavka 1. više ne postoje ovlaštena je donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi izmjene priloga II., III. ili IV., ovisno koji se primjenjuje, da bi se ponovno uvele carinske povlastice predviđene povlaštenim dogovorima iz članka 1. stavka 2.

Članak 21.

1.   Povlašteni dogovori predviđeni ovom Uredbom mogu biti privremeno opozvani u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u zemlji korisnici u slučaju prevare, nepravilnosti ili sustavnog propusta da se postupa u skladu ili da se osigura postupanje u skladu s pravilima o podrijetlu proizvoda i s povezanim postupcima, ili propusta da se osigura administrativna suradnja na način koji iziskuju provedba i nadzor povlaštenih dogovora iz članka 1. stavka 2.

2.   U sklopu administrativne suradnje iz stavka 1., inter alia, zemlja korisnica je dužna:

(a)

priopćiti Komisiji i ažurirati potrebne informacije za provedbu pravila o podrijetlu i njihov nadzor;

(b)

pomagati Uniji da na zahtjev carinskih tijela država članica izvrši naknadnu provjeru podrijetla robe i da na vrijeme priopći rezultate Komisiji;

(c)

pomagati Uniji tako da dopusti Komisiji u dogovoru i bliskoj suradnji s nadležnim tijelima država članica da provodi misije Unije u smislu administrativne i istražne suradnje u odnosnoj zemlji tako da se provjerava vjerodostojnost dokumenata ili autentičnost odgovarajućih informacija za odobravanje prednosti koje proizlaze iz povlaštenih dogovora iz članka 1. stavka 2.;

(d)

provoditi ili organizirati odgovarajuće istrage za identifikaciju i sprečavanje kršenja pravila o podrijetlu;

(e)

postupati u skladu ili osigurati postupanje u skladu s pravilima o podrijetlu u odnosu na regionalnu kumulaciju u smislu Uredbe (EEZ) br. 2454/93 ako iz toga za zemlju proizlaze prednosti; i

(f)

pomagati Uniji u provjeri postupanja kada postoji pretpostavka prevare vezane za podrijetlo s tim da se može pretpostaviti postojanje prevare kada uvoz proizvoda na temelju povlaštenih dogovora predviđenih ovom Uredbom u velikoj mjeri premašuje uobičajene razine izvoza zemlje korisnice.

3.   Kada Komisija smatra da postoji dovoljno dokaza koji opravdavaju privremeni opoziv zbog navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka ona odlučuje u skladu s žurnim postupkom iz članka 39. stavka 4. privremeno opozvati carinske povlastice predviđene povlaštenim dogovorima iz članka 1. stavka 2. u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u zemlji korisnici.

4.   Prije donošenja odluke, Komisija prvo objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije u kojoj se navodi da postoji osnova za osnovanu sumnju u postupanje u skladu sa stavcima 1. i 2. koja može dovesti u pitanje pravo zemlje korisnice da nastavi uživati koristi predviđene ovom Uredbom.

5.   Komisija je dužna obavijestiti zemlju korisnicu o odluci donesenoj u skladu s stavkom 3. prije nego što stupi na snagu.

6.   Razdoblje privremenog opoziva ne smije biti duže od šest mjeseci. Najkasnije u trenutku isteka tog razdoblja Komisija odlučuje u skladu s žurnim postupkom iz članka 39. stavka 4. prekinuti privremeni opoziv ili produžiti trajanje razdoblja privremenog opoziva.

7.   Države članice dužne su Komisiji priopćiti sve odgovarajuće informacije koje bi mogle opravdati privremeni opoziv carinskih povlastica ili njihovo produljenje.

POGLAVLJE VI.

ZAŠTITNE I NADZORNE ODREDBE

ODJELJAK I.

Opće zaštitne mjere

Članak 22.

1.   Kada se neki proizvod s podrijetlom u zemlji korisnici bilo kojeg povlaštenog dogovora iz članka 1. stavka 2. uvozi u količinama i/ili po cijeni koja uzrokuje ili prijeti uzrokovati ozbiljne poteškoće proizvođačima iz Unije sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda ponovno se uvodi uobičajena carina iz Zajedničke carinske tarife na taj proizvod.

2.   Za potrebe ovog poglavlja „istovjetan proizvod” znači proizvod koji je istovjetan odnosno sličan u svim pogledima proizvodu koji se razmatra ili, ako nema takvog proizvoda, drugi proizvod koji, iako nije sličan u svim pogledima, ima obilježja najbliže slična onima koje ima proizvod koji se razmatra.

3.   Za potrebe ovog poglavlja, „zainteresirane stranke” znači stranke uključene u proizvodnju, distribuciju i/ili prodaju uvoza navedenog u stavku 1. i istovjetnih ili izravno konkurentnih proizvoda.

4.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. radi utvrđivanja pravila vezanih za postupak donošenja općih zaštitnih mjera, a posebno u odnosu na rokove, prava stranaka, povjerljivost, objavljivanje, provjeru, posjete i pregled.

Članak 23.

Smatra se da postoje ozbiljne poteškoće kada proizvođači iz Unije osjećaju pogoršanje svojeg gospodarskog i/ili financijskog položaja. Kod provjere da li postoji takvo pogoršanje, Komisija uzima u obzir, inter alia, sljedeće čimbenike o proizvođačima iz Unije, kada su te informacije raspoložive:

(a)

tržišni udjel;

(b)

proizvodnja;

(c)

zalihe;

(d)

proizvodna sposobnost;

(e)

stečajni postupci;

(f)

profitabilnost;

(g)

iskorištenost sposobnosti;

(h)

zapošljavanje;

(i)

uvoz;

(j)

cijene.

Članak 24.

1.   Komisija je dužna ispitati da li uobičajene carine iz Zajedničke carinske tarife trebale bi biti ponovno uvedene ako postoje dovoljni dokazi prima facie da su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 1.

2.   Na zahtjev države članice pravna osoba ili organizacija s pravnom osobnošću u ime proizvođača iz Unije ili na inicijativu Komisije pokreće ispitni postupak ako je Komisiji jasno da postoje dovoljni dokazi prima facie utvrđeni na temelju čimbenika iz članka 23. koji opravdavaju početak ispitnog postupka. Zahtjev za pokretanje ispitnog postupka sadrži dokaze da su uvjeti za uvođenje zaštitnih mjera iz članka 22. stavka 1. ispunjeni. Zahtjev se podnosi Komisiji. Komisija ispituje, u mjeri u kojoj je to moguće, točnost i primjerenost dokaza podnesenih u zahtjevu da bi se utvrdilo da li postoje dovoljni prima facie dokazi koji opravdavaju pokretanje ispitnog postupka.

3.   Kada je očigledno da postoje dovoljni dokazi prima facie koji opravdavaju pokretanje postupka Komisija objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije. Pokretanje se odvija u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva na temelju stavka 2. Ako ispitni postupak bude pokrenut, obavijest mora sadržavati sve potrebne detalje o postupku i rokovima, što uključuje pristup nadležnom dužnosniku Opće uprave za trgovinu Europske komisije.

4.   Ispitni postupak, što uključuje postupovne korake iz članka 25., 26. i 27., zatvara se u roku od 12 mjeseci od pokretanja.

Članak 25.

U slučaju opravdanih razloga za žurnost zbog pogoršanja gospodarskog i/ili financijskog položaja proizvođača iz Unije, i kada bi kašnjenje moglo dovesti do štete koju bi bilo teško otkloniti Komisija je ovlaštena donijeti izravno primjenjive provedbene akte u skladu s žurnim postupkom iz članka 39. stavka 4. za ponovno uvođenje uobičajenih carina iz Zajedničke carinske tarife kroz razdoblje od do 12 mjeseci.

Članak 26.

Kada je iz konačno utvrđenih činjenica vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 1. Komisija donosi provedbeni akt radi ponovnog uvođenja carina iz Zajedničke carinske tarife u skladu s ispitnim postupkom iz članka 39. stavka 3. Ovaj provedbeni akt stupa na snagu u roku od jednog mjeseca od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 27.

Kada je iz konačno utvrđenih činjenica vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 1. Komisija donosi provedbeni akt kojim se prekida istraga i postupak u skladu s ispitnim postupkom iz članka 39. stavka 3. Taj se provedbeni akt objavljuje u Službenom listu Europske unije. Istraga se smatra prekinutom ako se u roku iz članka 24. stavka 4. ne objavi provedbeni akt te žurne preventivne mjere automatski prestaju. Sve carine iz Zajedničke carinske tarife prikupljene zbog privremenih mjera bit će nadoknađene.

Članak 28.

Carine iz Zajedničke carinske tarife ponovno će biti uvedene na razdoblje koje je potrebno da bi se odgovorilo na pogoršanje gospodarske i/ili financijske situacije proizvođača iz Unije ili sve dok traje prijetnja od takvog pogoršanja. Razdoblje za ponovno uvođenje ne smije biti duže od tri godine, osim ako se produžuje u uredno opravdanim okolnostima.

ODJELJAK II.

Zaštitne mjere u sektorima tekstila, poljoprivrede i ribarstva

Članak 29.

1.   Ne dovodeći u pitanje odjeljak I. ovog poglavlja, 1. siječnja svake godine Komisija na vlastitu inicijativu i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 39. stavka 2. donosi provedbeni akt čiji je cilj uklanjanje carinskih povlastica iz članaka 7. i 12. u odnosu na proizvode iz odjeljaka OSP-a S-11a i S-11b Priloga V. ili proizvode koji pripadaju tarifnim brojevima 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, i 3824 90 97 Kombinirane nomenklature, a kada uvoz takvih proizvoda koji su navedeni u prilozima V. ili IX., ovisno koji se primjenjuje, ima podrijetlo u zemlji korisnici i kada se uvoz ukupno:

(a)

poveća količinski (volumenski) za najmanje 13,5 % u usporedbi s prethodnom kalendarskom godinom; ili

(b)

za proizvode iz odjeljaka OSP-a S-11a i S-11b Priloga V. premašuje udjel naveden u točki 2. Priloga VI. vrijednosti uvoza Unije proizvoda iz odjeljaka OSP-a S-11a i S-11b Priloga V. iz svih zemalja i državnih područja iz Priloga II. kroz razdoblje od 12 mjeseci.

2.   Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na zemlje korisnice EBA i ne primjenjuje se na zemlje s udjelom za odgovarajuće proizvode iz članka 29. stavka 1. koji ne premašuje 6 % ukupnog uvoza Unije istih proizvoda iz priloga V. ili IX, ovisno o tome koji se primjenjuje.

3.   Uklanjanje carinskih povlastica stupa na snagu dva mjeseca od datuma objave akta Komisije u ovom smislu u Službenom listu Europske unije.

Članak 30.

Ne dovodeći u pitanje odjeljak I. ovog poglavlja, kada uvoz proizvoda iz Priloga I. uz UFEU uzrokuje ili prijeti da će uzrokovati ozbiljne poremećaje na tržištu Unije, a posebno u jednoj ili više najudaljenijih regija, ili u regulatornim mehanizmima na ovim tržištima, Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice nakon savjetovanja s odborom za odgovarajuću poljoprivrednu ili ribarsku zajedničku tržišnu organizaciju donosi provedbeni akt s ciljem suspenzije povlaštenih dogovora u odnosu na proizvode u skladu s ispitnim postupkom iz članka 39. stavka 3.

Članak 31.

Komisija je dužna obavijestiti zemlju korisnicu što je prije moguće o odluci donesenoj u skladu s člancima 29. i 30. prije nego što stupi na snagu.

ODJELJAK III.

Nadzor u poljoprivrednom i ribarskom sektoru

Članak 32.

1.   Ne dovodeći u pitanje odjeljak I. ovog poglavlja, proizvodi iz poglavlja 1. do 24. Zajedničke carinske tarife predviđeni Uredbom (EEZ) br. 2658/87 s podrijetlom u zemljama korisnicama mogu podlijegati posebnom nadzornom mehanizmu s ciljem izbjegavanja smetnji na tržištima Unije. Komisija na vlastitu inicijativu ili zahtjev države članice nakon savjetovanja s odborom za odgovarajuću poljoprivrednu ili ribarsku zajedničku tržišnu organizaciju donosi provedbeni akt u skladu s ispitnim postupkom iz članka 39. stavka 3. o tome treba li se primijeniti taj posebni nadzorni mehanizam i utvrđuje proizvode na koje će se ovaj nadzorni mehanizam primjenjivati.

2.   Kada se odjeljak I. ovog poglavlja primjenjuje na proizvode iz poglavlja 1. do 24. Zajedničke carinske tarife na način kako je predviđeno Uredbom (EEZ) br. 2658/87, s podrijetlom u zemljama korisnicama, razdoblje iz članka 24. stavka 4. ove Uredbe bit će skraćeno na dva mjeseca u sljedećim slučajevima:

(a)

kada zemlja korisnica ne osigura postupanje u skladu s pravilima o podrijetlu ili ne osigura administrativnu suradnju iz članka 21.; ili

(b)

kada uvoz proizvoda iz poglavlja 1. do 24. Zajedničke carinske tarife predviđen Uredbom (EEZ) br. 2658/87 prema povlaštenim dogovorima odobrenim na temelju ove Uredbe u velikoj mjeri premašuje uobičajenu razinu izvoza iz odnosne zemlje korisnice.

POGLAVLJE VII.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 33.

1.   Da bi se mogle iskoristiti carinske povlastice, proizvodi za koje se traže carinske povlastice moraju imati podrijetlo u zemlji korisnici.

2.   U svrhu povlaštenog dogovora iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, pravila o podrijetlu u odnosu na definiciju koncepta proizvoda s podrijetlom, postupaka i načina administrativne suradnje s tim u vezi, jesu ona predviđena Uredbom (EEZ) br. 2454/93.

Članak 34.

1.   Kada je stopa carine ad valorem za pojedinačnu uvoznu deklaraciju smanjenu u skladu s ovom Uredbom 1 % ili manje, carina se suspendira u cijelosti.

2.   Kada je stopa posebne carine za pojedinačnu uvoznu deklaraciju smanjenu u skladu s ovom Uredbom EUR 2 ili manje po pojedinom iznosu u eurima, carina se suspendira u cijelosti.

3.   Podložno stavcima 1. i 2., konačna stopa povlaštene carine izračunate u skladu s ovom Uredbom zaokružuje se na prvu decimalu.

Članak 35.

1.   Statistički izvor koji se koristi za potrebe ove Uredbe jest vanjskotrgovinska statistika Komisije (Eurostat).

2.   Države članice šalju Komisiji (Eurostat) statističke podatke o proizvodima koji su u carinskom postupku radi puštanja u slobodni promet u sklopu carinskih povlastica iz Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice koja se odnosi na vanjsku trgovinu sa zemljama nečlanicama (12). Ti podaci koji su o obliku upućivanja na oznake iz Kombinirane nomenklature i, kada je to primjenjivo, oznake TARIC, pokazuju, prema zemlji podrijetla, vrijednosti, količine i dodatne jedinice potrebne u skladu s definicijama iz te Uredbe. U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe, države članice prenose svoje statističke podatke ne kasnije od 40 dana od kraja svakog mjesečnog referentnog razdoblja. Da bi se olakšala raspoloživost informacija i povećala transparentnost, Komisija također osigurava da su relevantni statistički podaci za odjeljke OSP-a redovito raspoloživi u javnoj bazi podataka.

3.   U skladu s člankom 308.d Uredbe (EEZ) br. 2454/93, države članice šalju Komisiji na njezin zahtjev podrobne podatke i vrijednosti o količinama proizvoda puštenih u slobodan promet prema carinskim povlasticama u prethodnim mjesecima. Ti podaci uključuju proizvode iz stavka 4. ovog članka.

4.   Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama obavlja nadzor uvoza proizvoda s oznakama KN 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 i 3824 90 97, a da bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti iz članaka 22., 29. i 30.

Članak 36.

1.   Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje delegiranih akata uz ispunjavanje uvjeta iz ovog članka.

2.   Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje delegiranih akata iz članaka 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. i 22. na neodređeno razdoblje od 20. studenoga 2012.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegaciju ovlasti iz članaka 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. i 22. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji u njoj određen datum. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su na snazi.

4.   Čim Komisija donese delegirani akt, ona o njemu istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članaka 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. ili 22. stupa na snagu samo ako Europski parlament odnosno Vijeće ne uloži prigovor u roku od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog razdoblja Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Odnosno razdoblje može biti produženo za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 37.

1.   Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se pod uvjetom da nije uložen prigovor u skladu sa stavkom 2. U obavijesti o delegiranom aktu donesenom na temelju ovog članka za Europski parlament i Vijeće potrebno je navesti razloge za korištenje žurnog postupka.

2.   Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 36. stavka 5. U tom slučaju Komisija ukida akt bez odgode nakon obavijesti Europskog parlamenta ili Vijeća o odluci za ulaganje prigovora.

Članak 38.

1.   Podaci primljeni prema ovoj Uredbi koriste se samo za potrebe za koje su zatraženi.

2.   Informacije povjerljive prirode i informacije osigurane na povjerljivoj osnovi primljene na temelju ove Uredbe neće se otkrivati bez posebnog dopuštenja davatelja.

3.   Svaki zahtjev za povjerljivošću mora sadržavati razloge zbog kojih je informacija povjerljiva. Međutim ako davatelj informacija ne želi da budu objavljene i ne želi ovlastiti opću objavu ili objavu u obliku sažetka i ako izgleda da je zahtjev za povjerljivošću neopravdan, odnosne informacije mogu biti zanemarene.

4.   Informacija se u svakom slučaju smatra povjerljivom ako je vjerojatno da će njezino otkrivanje imati negativne posljedice za davatelja informacije ili za izvor takvih informacija.

5.   Stavci 1. do 4. ne isključuju upućivanje tijela Unije na opće informacije i posebno na razloge na kojima se temelje odluke donesene na temelju ove Uredbe. Ta tijela moraju, međutim, uzeti u obzir legitimne interese dotične fizičke i pravne osobe da se njihove poslovne tajne ne smiju otkrivati.

Članak 39.

1.   Komisiji pomaže Odbor za opće povlastice osnovan na temelju Uredbe (EZ) br. 732/2008. Taj Odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Odbor može ispitati svako pitanje u odnosu na primjenu ove Uredbe koje je postavila Komisija ili na zahtjev države članice.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   U slučaju kada se navodi uputa na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) 182/2011, u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 40.

Do 1. siječnja 2016. godine i svake dvije godine nakon toga, Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o utjecaju sustava koje pokriva zadnje dvogodišnje razdoblje i sve povlaštene dogovore iz članka 1. stavka 2.

Komisija do 21. studenoga 2017. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe. Uz izvješće može se kadgod je to moguće podnositi zakonodavni prijedlog.

Članak 41.

Uredba (EZ) br. 732/2008 stavlja se izvan snage s danom 1. siječnjem 2014.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu X.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

1.   Svaka istraga ili postupak privremenog opoziva pokrenut i koji nije prekinut na temelju Uredbe (EZ) br. 732/2008 ponovno se pokreće automatski na temelju ove Uredbe, osim u odnosu na zemlju korisnicu posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje na temelju odnosne Uredbe ako se istraga odnosi samo na koristi koje se odobravaju na temelju posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje. Međutim, takva se istraga ponovno pokreće automatski ako ista zemlja korisnica zatraži posebni dogovor o poticajima na temelju ove Uredbe prije 1. siječnja 2015. godine.

2.   Informacije primljene tijekom istrage koja je pokrenuta i nije prekinuta na temelju Uredbe (EZ) br. 732/2008 uzimaju se u obzir u svakoj ponovno pokrenutoj istrazi.

Članak 43.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 20. studenoga 2012.

Međutim, carinske povlastice predviđene povlaštenim dogovorima iz članka 1. stavka 2. primjenjuju se od 1. siječnja 2014. godine.

3.   Sustav se primjenjuje do 31. prosinca 2023. Međutim, datum isteka ne primjenjuje se na posebni dogovor za najnerazvijenije zemlje ni, u mjeri u kojoj se one primjenjuju zajedno s tim dogovorom, na ostale odredbe ove Uredbe.

Ova je Uredba cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. listopada 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

Martin SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. lipnja 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 4. listopada 2012.

(2)  SL L 211, 6.8.2008., str. 1.

(3)  SL L 145, 31.5.2011., str. 28.

(4)  SL L 20, 24.1.2008., str. 1.

(5)  SL L 240, 23.9.2000., str. 1.

(6)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(7)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(8)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(9)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(10)  SL L 188, 18.7.2009., str. 93.

(11)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(12)  SL L 152, 16.6.2009., str. 23.


POPIS PRILOGA

Prilog I.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete za sustav iz članka 3.

Prilog II.

Zemlje korisnice općeg dogovora iz članka 1. stavka 2. točke (a)

Prilog III.

Zemlje korisnice posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz članka 1. stavka 2. točke (b)

Prilog IV.

Zemlje korisnice posebnog dogovora za najnerazvijenije zemlje iz članka 1. stavka 2. točke (c)

Prilog V.

Popis proizvoda uključenih u opći dogovor iz članka 1. stavka 2. točke (a)

Prilog VI.

Načini primjene članka 8.

Prilog VII.

Načini primjene poglavlja III. ove Uredbe

Prilog VIII.

Konvencije iz članka 9.

Prilog IX.

Popis proizvoda uključenih u poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz članka 1. stavka 2. točke (b)

Prilog X.

Korelacijska tablica

PRILOG I.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete  (1) za sustav iz članka 3.

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AF

Afganistan

AG

Antigva i Barbuda

AL

Albanija

AM

Armenija

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Azerbajdžan

BA

Bosna i Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladeš

BF

Burkina Faso

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Bruneji

BO

Bolivija

BR

Brazil

BS

Bahami

BT

Butan

BW

Bocvana

BY

Bjelarus

BZ

Belize

CD

Demokratska Republika Kongo

CF

Srednjoafrička Republika

CG

Kongo

CI

Côte d'Ivoire

CK

Kukovi Otoci

CL

Čile

CM

Kamerun

CN

Kina

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CU

Kuba

CV

Kabo Verde (Zelenortska Republika)

DJ

Džibuti

DM

Dominika

DO

Dominikanska Republika

DZ

Alžir

EC

Ekvador

EG

Egipat

ER

Eritreja

ET

Etiopija

FJ

Fidži

FM

Mikronezija

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Gruzija

GH

Gana

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorska Gvineja

GT

Gvatemala

GW

Gvineja Bisau

GY

Gvajana

HK

Hong Kong

HN

Honduras

HR

Hrvatska

HT

Haiti

ID

Indonezija

IN

Indija

IQ

Irak

IR

Iran

JM

Jamajka

JO

Jordan

KE

Kenija

KG

Kirgistan

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komori

KN

Sveti Kristofor i Nevis

KW

Kuvajt

KZ

Kazakstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Sveta Lucija

LK

Šri Lanka

LR

Liberija

LS

Lesoto

LY

Libija

MA

Maroko

MD

Moldova

ME

Crna Gora

MG

Madagaskar

MH

Maršalovi Otoci

MK

bivša jugoslavenska republika Makedonija

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MN

Mongolija

MO

Makao

MR

Mauritanija

MU

Mauricijus

MV

Maldivi

MW

Malavi

MX

Meksiko

MY

Malezija

MZ

Mozambik

NA

Namibija

NE

Niger

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua Nova Gvineja

PH

Filipini

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paragvaj

QA

Katar

RS

Srbija

RU

Rusija

RW

Ruanda

SA

Saudijska Arabija

SB

Solomonski otoci

SC

Sejšeli

SD

Sudan

SL

Sijera Leone

SN

Senegal

SO

Somalija

SR

Surinam

ST

Sveti Toma i Prinsipe

SV

Salvador

SY

Sirija

SZ

Svazi

TD

Čad

TG

Togo

TH

Tajland

TJ

Tadžikistan

TL

Timor Leste

TM

Turkmenistan

TN

Tunis

TO

Tonga

TT

Trinidad i Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanija

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UY

Urugvaj

UZ

Uzbekistan

VC

Sveti Vincent i Grenadini

VE

Venezuela

VN

Vijetnam

VU

Vanuatu

WS

Američka Samoa

XK

Kosovo (2)

YE

Jemen

ZA

Južna Afrika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabve

Zemlje koje ispunjavaju uvjete sustava iz članka 3. koje su privremeno opozvane iz sustava u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u tim zemljama

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

BY

Bjelarus

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Popis uključuje zemlje za koje su povlastice možda privremeno opozvane ili suspendirane. Komisija ili nadležna tijela odnosne zemlje moći će osigurati ažurirani popis.

(2)  Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 (1999) i Mišljenjem Međunarodnog suda o deklaraciji o neovisnosti Kosova.

PRILOG II.

Zemlje korisnice  (1) općeg dogovora iz članka 1. stavka 2. točke (a)

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

AF

Afganistan

AM

Armenija

AO

Angola

AZ

Azerbajdžan

BD

Bangladeš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivija

BT

Butan

CD

Demokratska Republika Kongo

CF

Srednjoafrička Republika

CG

Kongo

CK

Kukovi Otoci

CN

Kina

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CV

Kabo Verde (Zelenortska Republika)

DJ

Džibuti

EC

Ekvador

ER

Eritreja

ET

Etiopija

FM

Mikronezija

GE

Gruzija

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorska Gvineja

GT

Gvatemala

GW

Gvineja Bisau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonezija

IN

Indija

IQ

Irak

IR

Iran

KG

Kirgistan

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komori

LA

Laos

LK

Šri Lanka

LR

Liberija

LS

Lesoto

MG

Madagaskar

MH

Maršalovi Otoci

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MN

Mongolija

MR

Mauritanija

MV

Maldivi

MW

Malavi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipini

PK

Pakistan

PY

Paragvaj

RW

Ruanda

SB

Solomonski otoci

SD

Sudan

SL

Sijera Leone

SN

Senegal

SO

Somalija

ST

Sveti Toma i Prinsipe

SV

Salvador

SY

Sirija

TD

Čad

TG

Togo

TH

Tajland

TJ

Tadžikistan

TL

Timor Leste

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanija

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vijetnam

VU

Vanuatu

WS

Američka Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambija

Zemlje korisnice općeg dogovora iz članka 1. stavka 2. točke (a) koje su privremeno opozvane iz dogovora u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u tim zemljama

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Popis uključuje zemlje za koje su povlastice možda privremeno opozvane ili suspendirane Komisija ili nadležna tijela odnosne zemlje moći će osigurati ažurirani popis.

PRILOG III.

Zemlje korisnice  (1) posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz članka 1. stavka 2. točke (b)

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

 

 

Zemlje korisnice posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz članka 1. stavka 2. točke (b) koje su privremeno opozvane iz tog dogovora u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u tim zemljama

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

 

 


(1)  Popis uključuje zemlje za koje su povlastice možda privremeno opozvane ili suspendirane Komisija ili nadležna tijela odnosne zemlje moći će osigurati ažurirani popis.

PRILOG IV.

Zemlje korisnice  (1) posebnog dogovora za najnerazvijenije zemlje iz članka 1. stavka 2. točke (c)

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

AF

Afganistan

AO

Angola

BD

Bangladeš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Butan

CD

Demokratska Republika Kongo

CF

Srednjoafrička Republika

DJ

Džibuti

ER

Eritreja

ET

Etiopija

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorska Gvineja

GW

Gvineja Bisau

HT

Haiti

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komori

LA

Laos

LR

Liberija

LS

Lesoto

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MR

Mauritanija

MV

Maldivi

MW

Malavi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Ruanda

SB

Solomonski otoci

SD

Sudan

SL

Sijera Leone

SN

Senegal

SO

Somalija

ST

Sveti Toma i Prinsipe

TD

Čad

TG

Togo

TL

Timor Leste

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanija

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Američka Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambija

Zemlje korisnice posebnog dogovora za najnerazvijenije zemlje iz članka 1. stavka 2. točke (c) koje su privremeno opozvane iz dogovora u odnosu na sve ili određene proizvode s podrijetlom u tim zemljama

Stupac A

:

abecedni kod, u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za vanjskotrgovinsku statistiku Unije

Stupac B

:

naziv

A

B

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Popis uključuje zemlje za koje su povlastice možda privremeno opozvane ili suspendirane Komisija ili nadležna tijela odnosne zemlje moći će osigurati ažurirani popis.

PRILOG V.

Popis proizvoda uključenih u opći dogovor iz članka 1. stavka 2. točke (a)

Neovisno o pravilima za tumačenje Kombinirane nomenklature (KN), opis proizvoda smatra se indikativnim, dok se carinske povlastice utvrđuju pomoću oznaka KN. Ako su navedene „ex” oznake KN, carinske povlastice utvrđuju se zajedničkom primjenom oznake KN i opisa.

Upis proizvoda s oznakom KN označenom pomoću asteriska podliježe uvjetima predviđenim odgovarajućim odredbama Unije.

Stupac „odjeljak” navodi odjeljke OSP-a (članak 2. točka (h)).

Stupac „poglavlje” navodi poglavlja KN-a pokrivena odjeljkom OSP-a (članak 2. točka (i)).

Stupac „osjetljivo/neosjetljivo” odnosi se na proizvode uključene u opći dogovor (članak 6). Ovi proizvodi navedeni su kao NS (neosjetljivi, za potrebe članka 7. stavka 1.) ili O (osjetljivi, za potrebe članka 7. stavka 2.).

Za potrebe pojednostavljenja, proizvodi su navedeni u skupinama. One mogu uključivati proizvode za koje su carine iz Zajedničke carinske tarife opozvane ili suspendirane.

Odjeljak

Poglavlje

Oznaka KN

Naziv proizvoda

Osjetljivi/Neosjetljivi

S-1a

01

0101 29 90

Živi konji, osim čistokrvnih rasplodnih životinja, osim za klanje

O

0101 30 00

Živi magarci

O

0101 90 00

Žive mazge i mule

O

0104 20 10*

Žive, čistokrvne rasplodne koze

O

0106 14 10

Živi domaći kunići

O

0106 39 10

Živi golubi

O

02

0205 00

Konjsko i magareće meso, meso mula i mazgi, svježe, oshlađeno ili smrznuto

O

0206 80 91

Jestivi nusproizvodi klanja od konja, magaraca, mazgi ili mula, svježi ili ohlađeni, osim onih koji se upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

O

0206 90 91

Jestivi nusproizvodi klanja od konja, magaraca, mazgi ili mula, smrznuti, osim onih koji se upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

O

0207 14 91

Jetra, smrznuta, od kokoši vrste Gallus domesticus

O

0207 27 91

Jetra, smrznuta, od pura

O

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Jetra, smrznuta, pataka, gusaka ili biserki, osim masne jetre pataka ili gusaka

O

0208 90 70

Žablji bataci

N

0210 99 10

Meso konja, soljeno, u salamuri ili sušeno

O

0210 99 59

Nusproizvodi klanja od životinja vrste goveda, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, bez mišićne i tetivne prepone

O

ex 0210 99 85

Nusproizvodi klanja od ovaca ili koza, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

O

ex 0210 99 85

Klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, osim od domaćih svinja, životinja vrsta goveda ili ovaca ili koza

O

04

0403 10 51

Jogurt, aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

O

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, aromatizirani ili koji sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao

O

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mliječni namazi sa sadržajem masti od 39 % po masi ili više, ali koji ne prelazi 75 %

O

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana, osim mesa peradi

O

0410 00 00

Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

O

05

0511 99 39

Prirodne spužve životinjskog podrijetla, osim sirovih

O

S-1b

03

ex Poglavlje 3.

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci; osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0301 19 00

O

0301 19 00

Žive ukrasne morske ribe

N

S-2a

06

ex Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0603 12 00 i 0604 20 40

O

0603 12 00

Rezani karanfili i pupoljci prikladni za bukete ili za ukras

N

0604 20 40

Grane od crnogorice, svježe

N

S-2b

07

0701

Krumpir, svjež ili ohlađen

O

0703 10

Crveni luk i ljutika (škalonja), svježi ili ohlađen

O

0703 90 00

Poriluk i ostalo lukovičasto povrće, svježe ili ohlađeno

O

0704

Kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili ohlađeno

O

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), svježe ili ohlađene

O

0706

Mrkva, bijela repa, cikla, turovac, celer korijen, rotkve i slično jestivo korijenje, svježe ili ohlađeno

O

ex 0707 00 05

Krastavci, svježi ili ohlađeni, od 16. svibnja do 31. listopada

O

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili ohlađeno

O

0709 20 00

Šparoge, svježe ili ohlađene

O

0709 30 00

Patlidžani, svježe ili ohlađeno

O

0709 40 00

Celer, osim celera korjenaša, svježe ili ohlađeno

O

0709 51 00

ex 0709 59

Gljive, svježe ili ohlađene, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0709 59 50

O

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili ohlađene

O

0709 60 99

Plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta, svježe ili ohlađeno, osim slatke paprike, osim za proizvodnju capcisina ili boja na osnovi capsicum oleorezina i osim za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida

O

0709 70 00

Špinat, novozelandski špinat i loboda, svježe ili ohlađeno

O

ex 0709 91 00

Artičoke, svježe ili ohlađene, od 1. srpnja do 31. listopada

O

0709 92 10*

Masline, svježe ili ohlađene, za raznu uporabu osim za proizvodnju ulja

O

0709 93 10

Tikvice, svježe ili ohlađene

O

0709 93 90

0709 99 90

Ostalo povrće, svježe ili hlađeno

O

0709 99 10

Salatno povrće, svježe ili ohlađeno, osim zelene salate (Lactuca sativa) i endivije (Cichorium spp.)

O

0709 99 20

Šećerna repa i španjolske artičoke, svježe ili ohlađene

O

0709 99 40

Kapari, svježi ili ohlađene

O

0709 99 50

Komorač, svježi ili ohlađeni

O

ex 0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0710 80 85

O

ex 0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali koji su u tom stanju neprikladni za neposrednu prehranu, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0711 20 90

O

ex 0712

Povrće, suho, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim maslina i proizvoda iz tarifnog podbroja 0712 90 19

O

0713

Sušeno mahunasto povrće, oljušteno, neovisno o tome je li skinuta koža nije i je li razrezano ili ne

O

0714 20 10*

Slatki krumpir, svježi, cijeli, namijenjen ljudskoj prehrani

N

0714 20 90

Slatki krumpir, svježi, ohlađeni, smrznuti ili sušeni, bez obzira je li rezan ili u obliku peleta, osim svježeg i cijelog i namijenjenog ljudskoj prehrani

O

0714 90 90

Topinambur (čičoka) i slično korijenje i gomolji s visokim sadržajem škroba ili inulina, svježi, ohlađeni, smrznuti ili osušeni, cijeli ili rezani ili u obliku peleta; srž od sago-drveta

N

08

0802 11 90

Bademi, svježi ili suhi, u ljusci ili oljušteni, osim gorkih

O

0802 12 90

0802 21 00

Lješnjaci (Corylus spp.), svježi ili suhi, u ljusci ili oljušteni

O

0802 22 00

0802 31 00

Orasi, svježi ili suhi, u ljusci ili oljušteni

O

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kesteni (Castanea spp.), svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

O

0802 51 00

0802 52 00

Pistacije, svježe ili suhe, oljuštene ili neoljuštene

N

0802 61 00

0802 62 00

Makadami orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

N

0802 90 50

Makadami orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

N

0802 90 85

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

N

0803 10 10

Banane, svježe

O

0803 10 90

0803 90 90

Banane, uključujući banane za kuhanje, suhe

O

0804 10 00

Datulje, svježe ili suhe

O

0804 20 10

Smokve, svježe ili suhe

O

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, svježi ili suhi

O

0804 40 00

Avokado, svježi ili suhi

O

ex 0805 20

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine) i klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma, svježi ili suhi, od 1. ožujka do 31. listopada

O

0805 40 00

Grejp (grape-fruit), uključujući pomelo, svježi ili suhi

N

0805 50 90

Limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), svježa ili suha

O

0805 90 00

Ostali agrumi, svježi ili suhi

O

ex 0806 10 10

Stolno grožđe, svježe, od 1. siječnja do 20. srpnja i od 21. studenoga do 31. prosinca, osim grožđa vrste Emperor (Vitis vinirera cv.) od 1. do 31. prosinca

O

0806 10 90

Ostalo grožđe, svježe

O

ex 0806 20

Suho grožđe, osim proizvoda iz tarifnog podbroja ex 0806 20 30 u neposrednim spremnicima neto kapaciteta koji premašuje 2 kg

O

0807 11 00

Dinje (uključujući lubenice), svježe

O

0807 19 00

0808 10 10

Jabuke za preradu, svježe, u rasutom stanju, od 16. rujna do 15. prosinca

O

0808 30 10

Kruške za preradu, svježe, u rasutom stanju, od 1. kolovoza do 31. prosinca

O

ex 0808 30 90

Ostale kruške, svježe, od 1. svibnja do 30. lipnja

O

0808 40 00

Dunje, svježe

O

ex 0809 10 00

Marelice, svježe, od 1. siječnja do 31. svibnja i od 1. kolovoza do 31. prosinca

O

0809 21 00

Višnje (Prunus cerasus), svježe

O

ex 0809 29

Trešnje, svježe, od 1. siječnja do 20. svibnja i od 11. kolovoza do 31. prosinca, osim višanja (Prunus cerasus)

O

ex 0809 30

Breskve, uključujući nektarine, svježe, od 1. siječnja do 10. lipnja i od 1. listopada do 31. prosinca

O

ex 0809 40 05

Šljive, svježe, od 1. siječnja do 10. lipnja i od 1. listopada do 31. prosinca

O

0809 40 90

Divlje šljive, svježe

O

ex 0810 10 00

Jagode, svježe, od 1. siječnja do 30. travnja i od 1. kolovoza do 31. prosinca

O

0810 20

Maline, kupine, murva (dud) i loganove bobice, svježe

O

0810 30 00

Crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd, svježi

O

0810 40 30

Voće vrste Vaccinium myrtillus, svježe

O

0810 40 50

Voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, svježe

O

0810 40 90

Ostalo voće roda Vaccinium, svježe

O

0810 50 00

Kivi, svježi

O

0810 60 00

Durian, svježi

O

0810 70 00

Kaki

O

0810 90 75

Ostalo voće, svježe

ex 0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0811 10 i 0811 20

O

ex 0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali koji su u tom stanju neprikladni za neposrednu prehranu, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0812 90 30

O

0812 90 30

Papaje

N

0813 10 00

Marelice, suhe

O

0813 20 00

Šljive

O

0813 30 00

Jabuke, suhe

O

0813 40 10

Breskve, uključujući nektarine, suhe

O

0813 40 30

Kruške, suhe

O

0813 40 50

Papaje, suhe

N

0813 40 95

Ostalo voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806

N

0813 50 12

Mješavine suhog voća (osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806) papaja, tamarinda, cashew jabuka, ličija, kruhovca (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola i pitaja, ali bez šljiva

O

0813 50 15

Ostale mješavine suhog voća (osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806), bez šljiva

O

0813 50 19

Mješavine suhog voća (osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806), sa šljivama

O

0813 50 31

Mješavine isključivo od tropskih orašastih plodova iz tarifnih podbrojeva 0801 i 0802

O

0813 50 39

Mješavine isključivo od orašastih plodova iz tarifnih podbrojeva 0801 i 0802, osim tropskih orašastih plodova

O

0813 50 91

Ostale mješavine orašastih plodova i suhog voća iz poglavlja 8., bez šljiva ili smokava

O

0813 50 99

Ostale mješavine orašastih plodova i suhog voća iz poglavlja 8.

O

0814 00 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

N

S-2c

09

ex Poglavlje 9.

Kava, čaj, mate čaj i začini, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 i 0904 21 10, tarifnih brojeva 0905 00 00 i 0907 00 00, i tarifnih brojeva 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 i 0910 99 99

N

0901 12 00

Kava, nepržena, bez kofeina

O

0901 21 00

Kava, pržena, s kofeinom

O

0901 22 00

Kava, pržena, bez kofeina

O

0901 90 90

Nadomjesci kave koji sadrže kavu u bilo kojem omjeru:

O

0904 21 10

Slatka paprika, suha, nedrobljena i nemljevena

O

0905

Vanilija

O

0907

Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)

O

0910 91 90

Mješavine dva ili više proizvoda pod različitim tarifnim brojevima 0904 i 0910, drobljene i mljevene

O

0910 99 33

Timijan; majčina dušica

O

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Ostali začini, drobljeni ili mljeveni, osim mješavina dva ili više proizvoda pod različitim tarifnim brojevima tarifnih brojeva 0904 i 0910

O

S-2d

10

1008 50 00

Kvinoa (Chenopodium quinoa)

O

11

1104 29 17

Oljuštena zrna žitarica, osim ječma, zobi, kukuruza, riže i pšenice

O

1105

Brašno, krupica, prah, pahuljice, granule i pelete od krumpira

O

1106 10 00

Brašno, krupica i prah od suhog mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713

O

1106 30

Brašno, krupica i prah proizvoda iz poglavlja 8.

O

1108 20 00

Inulin

O

12

ex Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 i 1209 99 91; industrijsko i ljekovito bilje, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 1211 90 30, i osim proizvoda iz tarifnog broja 1210 i podbrojeva 1212 91 i 1212 93 00

O

1209 21 00

Sjeme lucerne (alfalfa), vrsta koja se koristi za sijanje

N

1209 23 80

Sjeme vlasulje, vrsta koja se koristi za sijanje

N

1209 29 50

Sjeme lupine, vrsta koja se koristi za sijanje

N

1209 29 80

Sjeme ostalog krmnog bilja, vrsta koja se koristi za sijanje

N

1209 30 00

Sjeme travnatog bilja koje se uzgaja prvenstveno zbog njihovih cvjetova, vrsta koja se koristi za sijanje

N

1209 91 80

Ostalo sjeme povrća, vrsta koja se koristi za sijanje

N

1209 99 91

Sjeme bilja koga se uzgaja prvenstveno zbog njihovih cvjetova, vrsta koja se koristi za sijanje, osim onog iz tarifnog podbroja 1209 30 00

N

1211 90 30

Tonka grah, svježi ili suhi, rezani ili nerezani, drobljeni ili pretvoren u prah

N

13

ex Poglavlje 13.

Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 1302 12 00

O

1302 12 00

Biljni sokovi i ekstrakti od slatkog korijena

N

S-3

15

1501 90 00

Mast peradi, osim onog iz tarifnih brojeva 0209 ili 1503

O

1502 10 90

1502 90 90

Masti od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503 i ostalo, osim za industrijske svrhe osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

O

1503 00 19

Stearin od sala i oleostearin, osim za industrijsku uporabu

O

1503 00 90

Stearin od sala, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani ili nemiješani ili na drugi način pripremljeni, osim ulja od loja za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

O

1504

Masti i ulja te njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani

O

1505 00 10

Masti od vune, sirove

O

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

O

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

O

1511 10 90

Palmino ulje, sirovo, osim za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

O

1511 90

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, osim sirovog ulja

O

1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

O

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

O

1514

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

O

1515

Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani i nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

O

ex 1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni, osim za proizvode iz tarifnog podbroja 1516 20 10

O

1516 20 10

Hidrogenirano ricinusovo ulje, tzv. opal-wax

N

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz poglavlja 15., osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

O

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja te njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, osim onih iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz poglavlja 15., nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

O

1521 90 99

Pčelinji vosak i voskovi od ostalih insekata, rafinirani ili obojeni ili ne, osim sirovog

O

1522 00 10

Degra

O

1522 00 91

Uljni talozi; sapunski talozi, osim onih koji sadrže ulje koje ima obilježja maslinovog ulja

O

S-4a

16

1601 00 10

Kobasice i slični proizvodi, od jetre, i prehrambeni proizvodi na osnovi jetre

O

1602 20 10

Jetra guske ili patke, pripremljena ili konzervirana

O

1602 41 90

Šunke i komadi od njih, pripremljena ili konzervirana, od svinje, osim domaće svinje

O

1602 42 90

Plećke i komadi od njih, pripremljene ili konzervirane, od svinje, osim domaće svinje

O

1602 49 90

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, što uključuje mješavine, od svinje, osim domaće svinje

O

1602 90 31

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili drugih mesnih nusproizvoda klanja od divljači ili zečeva

O

1602 90 69

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili drugih mesnih nusproizvoda klanja od ovaca ili koza ili drugih životinja, koji ne sadrže nekuhanu govedinu ili druge mesne nusproizvode klanja i ne sadrže meso ili druge mesne nusproizvode klanja domaće svinje

O

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili od drugih vodenih beskralješnjaka, u neposrednim pakiranjima neto-mase 1 kg ili manje

O

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

O

1605

Raci (rakovi), mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, pripremljeni ili konzervirani

O

S-4b

17

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

O

1702 90 10

Kemijski čista maltoza

O

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

O

18

Poglavlje 18.

Kakao i kakao proizvodi

O

19

ex Poglavlje 19.

Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi, osim proizvoda iz tafinog podbroja 1901 20 00 i 1901 90 91

O

1901 20 00

Mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

N

1901 90 91

Ostalo, koji ne sadrži mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob, ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 1,5 %, saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglukoze manjim od 5 %, glukoze ili škroba manjim od 5 %, isključujući prehrambene proizvode u prahu od roba iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404

N

20

ex Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka, osim za proizvode iz tarifnih podbrojeva 2008 20 19, 2008 20 39, i osim proizvoda iz tarifnog broja 2002 i tarifne podbrojeve 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 to 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 do 2008 70 98

O

2008 20 19

Ananas, drukčije pripremljen ili konzerviran, s dodanim alkoholom, nespomenut niti uključen na drugom mjestu

N

2008 20 39

21

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2101 20 i 2102 20 19, i osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59

O

2101 20

Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja ili mate-čaja te pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi čaja ili mate-čaja

N

2102 20 19

Ostali neaktivni kvasci

N

22

ex Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat, osim proizvoda iz tarifnog broja 2207, tarifnih podbrojeva 2204 10 11 do 2204 30 10 i tarifnog podbroja 2208 40

O

23

2302 50 00

Ostaci i otpad slične vrste, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, dobiveni mljevenjem ili drugom obradom mahunarki

O

2307 00 19

Ostali vinski talog

O

2308 00 19

Ostala komina od grožđa

O

2308 00 90

Ostali biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i sporedni proizvodi, peletirani ili nepeletirani, koji se rabe za prehranu životinja, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

N

2309 10 90

Ostala hrana za pse i mačke pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, osim one sa sadržajem škroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa iz podbrojeva 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 ili mliječnih proizvoda

O

2309 90 10

Topive tvari od riba ili morskih sisavaca, vrste koja se koristi za prehranu životinja

N

2309 90 91

Rezanci šećerne repe s dodanom melasom, vrste koja se koristi za prehranu životinja

O

2309 90 96

Ostali pripravci vrste koja se koristi za prehranu životinja, bez obzira sadrže li 49 % ili više masenog udjela kolin klorida na organskoj ili anorganskoj osnovi

O

S-4c

24

ex Poglavlje 24.

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2401 10 60

O

2401 10 60

Na suncu sušen duhan orijentalnog tipa, neižiljen

N

S-5

25

2519 90 10

Magnezijev oksid, osim kalciniranog prirodnog magnezijevog karbonata

N

2522

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno, osim kalcijevog oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825

N

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene ili u obliku klinkera

N

27

Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi koji nastaju njihovom destilacijom, bitumen, mineralni voskovi

N

S-6a

28

2801

Fluor, klor, brom i jod

N

2802 00 00

Sumpor, sublimirani ili taloženi, koloidni sumpor

N

ex 2804

Vodik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2804 69 00

N

2805 19

Alkalijske ili zemnoalkalijske kovine, osim natrija i kalcija

N

2805 30

Kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili legirani ili ne

N

2806

Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina

N

2807 00

Otopina sumporne kiseline; oleum

N

2808 00 00

Dušična kiselina; sulfodušične kiseline

N

2809

Difosforov pentaoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, neovisno jesu li kemijski definirane ili ne

N

2810 00 90

Borovi oksidi, osim diboron trioksida; borne kiseline

N

2811

Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala

N

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala

N

2813

Sulfidi nemetala; komercijalni fosforov trisulfid

N

2814

Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini

O

2815

Natrijev hidroksid (kaustična soda), kalijev hidroksid (kaustična potaša), natrijevi ili kalijevi peroksidi

O

2816

Magnezijev hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncija ili barija

N

2817 00 00

Cinkov oksid; cinkov peroksid

O

2818 10

Umjetni korund, kemijski definiran ili ne

O

2818 20

Aluminijev oksid, osim umjetnog korunda

N

2819

Kromovi oksidi i hidroksidi

O

2820

Manganovi oksidi

O

2821

Željezni oksidi i hidroksidi; zemljane boje, s masenim udjelom vezanog željeza, izraženog kao Fe2O3, 70 % ili većim

N

2822 00 00

Kobaltovi oksidi i hidroksidi; komercijalni kobaltovi oksidi

N

2823 00 00

Titanijevi oksidi

O

2824

Olovni oksidi; minij i narančasto olovo

N

ex 2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli, ostale anorganske baze, ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi, osim za proizvode iz tarifnih podbrojeva 2825 10 00 i 2825 80 00

N

2825 10 00

Hidrazin i hidroksilamini, te njihove anorganske soli

O

2825 80 00

Antimonovi oksidi

O

2826

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora

N

ex 2827

Kloridi, oksikloridi i hidroksikloridi, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2827 10 00 i 2827 32 00; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi

N

2827 10 00

Amonijev klorid

O

2827 32 00

Aluminijev klorid

O

2828

Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti

N

2829

Klorati i perklorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati

N

ex 2830

Sulfidi, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2830 10 00; polisulfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

N

2830 10 00

Natrijevi sulfidi

O

2831

Ditioniti i sulfoksilati

N

2832

Sulfiti; tiosulfiti

N

2833

Sulfati; alauni; peroksisulfati (persulfati)

N

2834 10 00

Nitriti

O

2834 21 00

Nitrati

N

2834 29

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

O

ex 2836

Karbonati, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2836 20 00, 2836 40 00 i 2836 60 00; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat što sadrži amonijev karbamat

N

2836 20 00

Dinatrijev karbonat

O

2836 40 00

Kalijevi karbonati

O

2836 60 00

Barijev karbonat

O

2837

Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi

N

2839

Silikati; komercijalni silikati alkalnih kovina

N

2840

Borati i perborati

N

ex 2841

Soli oksikovinskih ili peroksikovinskih kiselina, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2841 61 00

N

2841 61 00

Kalijev permanganat

O

2842

Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne), osim azida

N

2843

Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne; amalgami plemenitih kovina

N

ex 2844 30 11

Kermeti koji sadrže uran osiromašen u U 235 i njegove spojeve, osim neobrađeni

N

ex 2844 30 51

Kermeti koji sadrže torij i njegove spojeve, osim neobrađeni

N

2845 90 90

Izotopi osim onih iz tarifnog podbroja 2844; i spojevi, anorganski ili organski, takvih izotopa, jesu li kemijski određeni ili ne, osim deuterija i njegovih spojeva, hidrogena i njegovih spojeva obogaćenih deuterijem ili mješavinama i otopinama koje sadrže te proizvode

N

2846

Anorganski i organski spojevi kovina rijetkih zemlji, itrija ili skandija ili mješavina tih kovina

N

2847 00 00

Vodikov peroksid, neovisno je li očvrsnut ureom ili ne

N

2848 00 00

Fosfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim ferofosfora

N

ex 2849

Karbidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2849 20 00 i 2849 90 30

N

2849 20 00

Silikon karbid, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

O

2849 90 30

Karbidi volframa, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

O

ex 2850 00

Hidridi, nitridi, azidi i boridi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim spojeva koji su ujedno i karbidi iz tarifnog broja 2849

N

ex 2850 00 60

Silicidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

O

2852 00 00

Anorganski ili organski spojevi žive, isključujući amalgame

N

2853 00

Ostali anorganski spojevi (uključujući destiliranu ili elektrovodljivu vodu i vodu slične čistoće); tekući zrak (neovisno jesu li izdvojeni plemeniti plinovi ili ne); stlačeni zrak; amalgami, osim amalgama plemenitih kovina

N

29

2903

Halogeni derivati ugljikovodika

O

ex 2904

Sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogeni, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2904 20 00

N

2904 20 00

Derivati koji sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine

O

ex 2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2905 45 00, i osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2905 43 00 i 2905 44

O

2905 45 00

Glicerol

N

2906

Ciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

N

ex 2907

Fenoli, osim za proizvode iz tarifnog podbroja 2907 15 90 i ex 2907 22 00; fenol-alkoholi

N

2907 15 90

Naftoli i njihove soli, osim 1-naftola

O

ex 2907 22 00

Hidrokinon (kinol)

O

2908

Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati fenola ili fenolnih alkohola

N

2909

Eteri, eter alkoholi, eter fenoli, eter alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etera, peroksidi ketona (neovisno jesu li kemijski određeni ili ne) i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

O

2910

Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli i epoksieteri, s tročlanim prstenom, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

N

2911 00 00

Acetali i poluacetali, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

N

ex 2912

Aldehidi, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne; ciklički polimeri aldehida; paraformaldehid, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2912 41 00

N

2912 41 00

Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

O

2913 00 00

Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati proizvoda uvrštenih u tarifni broj 2912

N

ex 2914

Ketoni i kvinoni, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2914 11 00, ex 2914 29 i 2914 22 00

N

2914 11 00

Aceton

O

ex 2914 29

Kamfor

O

2914 22 00

Cikloheksanon i metilcikloheksanoni

O

2915

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

O

ex 2916

Nezasićene acikličke monokarboksilne kiseline i cikličke monokarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva ex 2916 11 00, 2916 12 i 2916 14

N

ex 2916 11 00

Akrilna kiselina

O

2916 12

Esteri akrilne kiseline

O

2916 14

Esteri metakrilne kiseline

O

ex 2917

Polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 i 2917 36 00

N

2917 11 00

Okalna kiselina, njezine soli i esteri

O

ex 2917 12 00

Adipinska kiselina i njezine soli

O

2917 14 00

Anhidrid maleinske kiseline

O

2917 32 00

Dioktil ortoftalati

O

2917 35 00

Ftalanhidrid

O

2917 36 00

Tereftalna kiselina i njezine soli

O

ex 2918

Karboksilne kiseline s dodatnom kisikovom skupinom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 i ex 2918 29 00

N

2918 14 00

Limunska kiselina

O

2918 15 00

Soli i esteri limunske kiseline

O

2918 21 00

Salicilna kiselina i njezine soli

O

2918 22 00

o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i esteri

O

ex 2918 29 00

Sulfosalicilne kiseline, hidroksinaftonske kiseline; njihove soli i esteri

O

2919

Esteri fosforne kiseline i njene soki, uključujući laktofosfate i njene halogene-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivate

N

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

N

2921

Spojevi s amino skupinom

O

2922

Amino spojevi s kisikovom funkcijom

O

2923

Kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; lecitini i ostali fosfoaminolipidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

N

ex 2924

Spojevi s karboksiamidnom skupinom; spojevi karboksilne kiseline s amidnom skupinom, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2924 23 00

O

2924 23 00

2-acetamidobenzojeva kiselina (N-acetilantranilna kiselina) i njezine soli

N

2925

Spojevi s karboksiimidnom skupinom (uključujući saharin i njegove soli) i spojevi s imino skupinom

N

ex 2926

Spojevi s nitrilnom skupinom, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2926 10 00

N

2926 10 00

Akrilonitril

O

2927 00 00

Diazo-, azo-ili azoksi spojevi

O

2928 00 90

Ostali organski derivati hidrazina ili hidoksilamina

N

2929 10

Izocijanati

O

2929 90 00

Ostali spojevi s ostalim dušičnim funkcijama

N

2930 20 00

Tiokarbamati i ditiokarbamati, i tiuram mono-, di- ili tetrasulfidi; ditiokarbonati (ksantati)

N

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO) te ostali organsko sumporni spojevi osim ditiokarbonata (ksantata)

O

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Ostali organsko-anorganski spojevi

N

ex 2932

Heterociklički spojevi samo s hetero atomom ili heteroatomima kisika, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2932 12 00, 2932 13 00 i ex 2932 20 90

N

2932 12 00

2-furaldehid (furfuraldehid)

O

2932 13 00

Furfuril alkohol i tetrahidrofurfuril alkohol

O

ex 2932 20 90

Kumarin, metilkumarin i etilkumarin

O

ex 2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (atomima), osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2933 61 00

N

2933 61 00

Melamin

O

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

N

2935 00 90

Ostali sulfonamidi

O

2938

Glikozidi, prirodni ili dobiveni sintezom, te njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

N

ex 2940 00 00

Šećer, kemijski čist, osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze, i osim ramnoze, rafinoze i manoze; šećerni eteri, šećerni acetali i šećerni esteri i njihove soli, osim proizvoda uvrštenih u tarifne brojeve 2937, 2938 ili 2939

O

ex 2940 00 00

Ramnoza, rafinoza i manoza

N

2941 20 30

Dihidrostreptomicin, njegove soli, esteri i hidrati

N

2942 00 00

Ostali organski spojevi

N

S-6b

31

3102 21

Amonijev sulfat

N

3102 40

Smjese amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima

N

3102 50

Natrij-nitrat

N

3102 60

Dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijevog nitrata

N

3103 10

Superfosfati

O

3105

Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva ili tri gnojiva elementa - dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; roba iz poglavlja 31. u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg

O

32

ex Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi;kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte; osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 3204 i 3206, te osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva ex 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakti za bojenje na bazi eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakti za bojenje dobiveni od voća gambier i myrobalan) i ex 3201 90 90 (osim ektrakta za bojenje biljnog podrijetla)

N

3201 20 00

Ekstrakt mimoze

N

3204

Sintetička organska bojila, neovisno jesu li kemijski određena ili ne; pripravci na osnovi sintetičkih organskih bojila navedeni u napomeni 3 uz poglavlje 32.; sintetički organski proizvodi vrsta koje se rabi kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofore, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

O

3206

Ostala bojila; pripravci navedeni u napomeni 3 uz poglavlje 32., osim onih iz tarifnog broja 3203, 3204 ili 3205; anorganski proizvodi vrsta koje se rabi kao luminofore, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

O

33

Poglavlje 33.

Esencijalna ulja i smole, parfemi, kozmetički ili higijenski preparati

N

34

Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „stomatološki voskovi” te stomatološki preparati na osnovi sadre

N

35

3501

Kazein, kazeinati i ostali kazeinski derivati; kazeinska ljepila

O

3502 90 90

Albuminati i ostali derivati albumina

N

3503 00

Želatina (uključujući želatinu u pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, neovisno je li površinski obrađena ili obojana ili ne) i derivati želatine; ljepilo iz ribljih mjehura; ostala ljepila životinjskog podrijetla, osim kazeinskih ljepila iz tarifnog broja 3501

N

3504 00 00

Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; kožni prah, neovisno je li kromiran ili ne

N

3505 10 50

Škrobovi, esterificirani ili eterificirani

N

3506

Pripremljena ljepila i ostala pripremljena sredstva za lijepljenje, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, neto-mase ne veće od 1 kg

N

3507

Enzimi; pripremljeni enzimi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

O

36

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; pojedini zapaljivi pripravci

N

37

Poglavlje 37.

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu

N

38

ex Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3802 i 3817 00, tarifnih podbrojeva 3823 12 00 i 3823 70 00, i tarifnog broja 3825, i osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 3809 10 i 3824 60

N

3802

Aktivni ugljen; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugljen, uključujući istrošeni

O

3817 00

Miješani alkilbenzeni te miješani alkilnaftaleni, osim onih iz tarifnog broja 2707 ili 2902

O

3823 12 00

Oleinska kiselina

O

3823 70 00

Industrijski masni alkoholi

O

3825

Ostatni produkti kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; gradski otpad; kanalizacijski mulj; ostali otpad naveden u napomeni 6. uz poglavlje 38.

O

S-7a

39

ex Poglavlje 39.

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3901, 3902, 3903 i 3904, tarifnih podbrojeva 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 i 3907 99, tarifnih brojeva 3908 i 3920, i tarifnih podbrojeva ex 3921 90 10 i 3923 21 00

N

3901

Polimeri etilena, u primarnim oblicima

O

3902

Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima

O

3903

Polimeri stirena, u primarnim oblicima

O

3904

Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

O

3906 10 00

Poli(metil metakrilat)

O

3907 10 00

Poliacetali

O

3907 60

Poli(etilen tereftalat), osim proizvoda iz tarifnog podbroja 3907 60 20

O

3907 60 20

Poli(etilen tereftalat), u primarnim oblicima, s viskoznim brojem 78 ml/g ili većim

N

3907 99

Ostali poliesteri, osim nezasićenih

O

3908

Poliamidi, u primarnim oblicima

O

3920

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinirane s drugim materijalima

O

ex 3921 90 10

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od poliestera, osim celularnih proizvoda i osim valovitih listova i ploča

O

3923 21 00

Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od polietilena

O

S-7b

40

ex Poglavlje 40.

Guma i proizvodi od gume, osim proizvoda iz tarifnog broja 4010

N

4010

Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

O

S-8a

41

ex 4104

Štavljene ili „crust” kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali dalje neobrađene, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 4104 41 19 i 4104 49 19

O

ex 4106 31 00

Štavljene ili „crust” kože od svinje, bez dlake, u vlažnom stanju (uključujući wet-blue), neovisno jesu li cijepane ili ne, ili u suhom stanju (crust), neovisno jesu li cijepane ili ne, ali dalje neobrađene

N

4106 32 00

4107

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114

O

4112 00 00

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ovaca ili janjadi, bez vune, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114

O

ex 4113

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ostalih životinja, bez vune ili dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 4113 10 00

N

4113 10 00

Od koza ili kozlića

O

4114

Semiš-koža (uključujući kombinaciju semiš-kože); lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

O

4115 10 00

Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana, u pločama, listovima ili vrpcama, neovisno je li u svitcima ili ne

O

S-8b

42

ex Poglavlje 42.

Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični spremnici, predmeti od životinjskih iznutrica (osim iznutrica svilene bube), osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4202 i 4203

N

4202

Škrinje, kovčezi, kovčezi za kozmetiku, poslovne torbe, torbe za spise (aktovke), školske torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške, futrole za pištolje i slični spremnici; putne torbe, izolirane torbe za hranu i piće, toaletne torbice, naprtnjače, ručne torbe, torbe za kupnju, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole za mape, futrole za cigarete, vrećice za duhan, torbe za alat, športske torbe, omotači za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona, ili u cijelosti ili pretežito presvučeni tim materijalima ili papirom

O

4203

Odjeća i pribor za odjeću od kože ili umjetne kože

O

43

Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno i proizvodi od krzna

N

S-9a

44

ex Poglavlje 44.

Drvo i proizvodi od drva, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4410, 4411, 4412, tarifnih podbrojeva 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 i 4420 90 91; drveni ugljen

N

4410

Ploče iverice, ploče s usmjerenim vlaknima (OSB) i slične ploče (na primjer, wafer-ploče), od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim tvarima ili ne

O

4411

Ploče vlaknatice od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima ili ne

O

4412

Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo

O

4418 10

Prozori, francuski prozori i njihovi okviri, od drva

O

4418 20 10

Vrata i njihovi dovratnici i pragovi, od tropskog drva u skladu s dodatnom napomenom 2. uz poglavlje 44.

O

4418 71 00

Sastavljene podne obloge za mozaik podove, od drva

O

4420 10 11

Statue i ostali ukrasni predmeti, od tropskog drva u skladu s dodatnom napomenom 2. uz poglavlje 44.; marketerija i intarzija, od drva; kovčežići i kutije za draguljarske predmete ili pribor za jelo i slični proizvodi, od drva; statue i ostali ukrasni predmeti, od drva; drveni proizvodi za unutarnje opremanje, osim onih iz poglavlja 94., od tropskog drva u skladu s dodatnom napomenom 2. uz poglavlje 44.

O

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex Poglavlje 45.

Pluto i proizvodi od pluta, osim proizvoda iz tarifnog broja 4503

N

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

O

46

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame, esparto trave ili drugih materijala za pletenje; pleteni predmeti

O

S-11a

50

Poglavlje 50.

Svila

O

51

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, osim proizvoda iz tarifnog broja 5105; pređa i tkanina od konjske dlake

O

52

Poglavlje 52.

Pamuk

O

53

Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa i tkanine od papirne pređe

O

54

Poglavlje 54.

Umjetni filamenti; vrpce i slični oblici od umjetnih tektilnih materijala

O

55

Poglavlje 55.

Umjetna vlakna, rezana

O

56

Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijali; posebna pređa; konopi, uzice i užad te proizvodi od njih

O

57

Poglavlje 57.

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

O

58

Poglavlje 58.

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez

O

59

Poglavlje 59.

Impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani tekstilni materijali; tekstilni proizvodi prikladni za industrijsku uporabu

O

60

Poglavlje 60.

Pleteni ili kačkani materijali

O

S-11b

61

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani:

O

62

Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, ni pleteni niti kačkani

O

63

Poglavlje 63.

Ostali izrađeni tekstilni proizvodi; nošena odjeća i nošeni tekstilni proizvodi; krpe

O

S-12a

64

Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi, dijelovi tih proizvoda

O

S-12b

65

Poglavlje 65.

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

N

66

Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, bičevi, korbači i njihovi dijelovi

O

67

Poglavlje 67.

Obrađeno perje i paperje, predmeti izrađeni od perja i paperja, umjetno cvijeće, predmeti od ljudske kose

N

S-13

68

Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, azbesta, tinjca ili sličnih materijala

N

69

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

O

70

Poglavlje 70.

Staklo i proizvodi od stakla

O

S-14

71

ex Poglavlje 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, plemenite kovine, kovine platinirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih proizvoda; kovani novac; osim proizvoda iz tarifnog broja 7117

N

7117

Imitacije draguljarskih predmeta

O

S-15a

72

7202

Ferolegure

O

73

Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika

N

S-15b

74

Poglavlje 74.

Bakar i predmeti napravljeni od njega

O

75

7505 12 00

Šipke, žica i profili, od slitine nikla

N

7505 22 00

Žica, od slitine nikla

N

7506 20 00

Ploče, limovi, trake i folije, od nikla

N

7507 20 00

Cijevi i pribor za cijevi, od nikla

N

76

ex Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija, osim proizvoda iz tarifnog broja 7601

O

78

ex Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova, osim proizvoda iz tarifnog broja 7801

O

7801 99

Olovo u sirovim oblicima, osim rafiniranog i osim s antimonom kao glavnim drugim elementom

N

79

ex Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 7901 i 7903

O

81

ex Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; i njihovi proizvodi, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 i 8108 30 00

O

8101 94 00

Volfram u sirovim oblicima, uključujući šipke dobivene samo sinteriranjem

N

8104 11 00

Magnezij u sirovim oblicima, masenog udjela magnezija najmanje 99,8 % ili većeg

N

8104 19 00

Magnezij u sirovim oblicima, osim onih iz tarifnog podbroja 8104 11 00

N

8107 20 00

Kadmij u sirovim oblicima; prah

N

8108 20 00

Titan u sirovim oblicima; prah

N

8108 30 00

Otpaci i lomljevina, od titana

N

82

Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi, i pribor za jelo, od običnih kovina

O

83

Poglavlje 83.

Različiti predmeti od kovine

O

S-16

84

ex Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji, njihovi dijelovi, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 8401 10 00 i 8407 21 10

N

8401 10 00

Nuklearni reaktori

O

8407 21 10

Izvanbrodski motori obujma cilindara ne većeg od 325 cm3

O

85

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 do 8519 89 19, tarifnih brojeva 8521, 8525 i 8527, tarifnih podbrojeva 8528 49, 8528 59 i 8528 69 do 8528 72, tarifnog broja 8529 i tarifnih podbrojeva 8540 11 i 8540 12

N

8516 50 00

Mikrovalne pećnice

O

8517 69 39

Prijamni aparati za radiotelefoniju ili radiotelegrafiju, osim prijenosnih prijamnika za pozivanje, upozoravanje ili traženje

O

8517 70 15

Antene svih vrsta, osim antene za radiotelegrafske ili radiotelefonske aparate; dijelovi pogodni za uporabu s njima

O

8517 70 19

8519 20

Aparati koji rade na kovanice, novčanice, bankovne kartice, tokene ili druge načine plaćanja; gramofoni bez ugrađenog pojačala

O

8519 30

8519 81 11 do 8519 81 45

Aparati za reprodukciju zvuka (uključujući kasetofone), bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka

O

8519 81 85

Ostali magnetofoni, s ugrađenim uređajem za reprodukciju zvuka, osim kazetofona

O

8519 89 11 do 8519 89 19

Ostali aparati za reprodukciju zvuka, bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka

O

ex 8521

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li videoprijamnik ili ne, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 8521 90 00

O

8521 90 00

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike (bez magnetne vrpce); aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li videoprijamnik ili ne (bez magnetne vrpe i videokamere (kamkorderi))

N

8525

Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili ne; televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)

O

8527

Prijamnik radiodifuzije, uključujući i prijamnike s, u isto kućište, ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka, odnosno satom

O

8528 49

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika, osim vrste koja se rabi isključivo ili uglavnom u sustavima za automatsku obradu podataka iz tarifnog broj 8471; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

O

8528 59

8528 69 do 8528 72

8529

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528

O

8540 11

Katodne cijevi za televizijske prijamnike, uključujući katodne cijevi za videomonitore, u boji, crno-bijele ili ostale monokromne

O

8540 12 00

S-17a

86

Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

N

S-17b

87

ex Poglavlje 87.

Vozila osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 i 8714

N

8702

Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uključujući vozača

O

8703

Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom zasnovana (konstruirana) za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa „karavan”, „kombi” itd. i trkaće automobile

O

8704

Motorna vozila za prijevoz robe

O

8705

Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice)

O

8706 00

Šasije s ugrađenim motorima motornih vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705

O

8707

Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705

O

8708

Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705

O

8709

Radna kolica, samokretna, neopremljena uređajem za dizanje ili rukovanje, vrsta koje se rabi u tvornicama, skladištima, prostorima lukama ili zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila vrsta koje se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi prethodno navedenih vozila

O

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice

O

8712 00

Bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona

O

8714

Dijelovi i pribor vozila iz tarifnih brojeva od 8711 do 8713

O

88

Poglavlje 88.

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

N

89

Poglavlje 89.

Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije

N

S-18

90

Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati;

O

91

Poglavlje 91.

Ure i njihovi dijelovi

O

92

Poglavlje 92.

Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode

N

S-20

94

ex Poglavlje 94.

Pokućstvo, oprema za postelje, maraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade, osim proizvoda iz tarifnog broja 9405

N

9405

Svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, uključujući reflektore, i njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, opremljeni stalnim izvorom svjetlosti, i njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

O

95

ex Poglavlje 95.

Igračke, društvene igre i športski rekviziti; njihovi dijelovi i pribor; osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva od 9503 00 35 do 9503 00 99

N

9503 00 35 do 9503 00 99

Ostale igračke, umanjeni modeli i slični modeli za zabavu, sa ili bez pogona; slagalice svih vrsta

O

96

Poglavlje 96.

Razni proizvedeni predmeti

N

PRILOG VI.

Načini primjene članka 8.

1.

Članak 8. primjenjuje se kada postotak iz stavka 1. tog članka premašuje 17,5 %.

2.

Članak 8. primjenjuje se na svaki od odjeljaka OSP-a S-11a i S-11b Priloga V. kada postotak iz stavka 1. tog članka premašuje 14,5 %.

PRILOG VII.

Načini primjene poglavlja III. ove Uredbe

1.

Za potrebe poglavlja III., osjetljiva zemlja jest zemlja:

(a)

čijih, u smislu vrijednosti, sedam najvećih odjeljaka OSP-a njezinog uvoza u Uniju proizvoda iz Priloga IX. predstavlja više od praga od 75 % vrijednosti ukupnog uvoza proizvoda iz tog Priloga, kao prosjek kroz zadnje tri uzastopne godine;

i

(b)

čiji uvoz proizvoda iz Priloga IX. u Uniju predstavlja manje od praga od 2 % vrijednosti ukupnog uvoza u Uniju proizvoda iz tog Priloga s podrijetlom u zemljama iz Priloga II., kao prosjek kroz zadnje tri uzastopne godine.

2.

Za potrebe točke (a) članka 9. stavka 1., podaci koji se koriste u primjeni točke 1. ovog Priloga jesu oni raspoloživi na 1. rujan godine koja prethodi godini zahtjeva iz članka 10. stavka 1.

3.

Za potrebe članka 11., podaci koji se koriste u primjeni točke 1. ovog Priloga jesu oni raspoloživi na 1. rujna godine koja prethodi godini zahtjeva iz članka 11. stavka 2.

PRILOG VIII.

Konvencije iz članka 9.

DIO A

Temeljna ljudska i radna prava iz konvencija UN-a/ILO-a

1.

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948.)

2.

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.)

3.

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966.)

4.

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966.)

5.

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (1979.)

6.

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (1984.)

7.

Konvencija o pravima djeteta (1989.)

8.

Konvencija o prisilnom ili obveznom radu (br. 29) (1930.)

9.

Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (br. 87) (1948.)

10.

Konvencija o pravu na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje (br. 98) (1949.)

11.

Konvencija o jednakoj naknadi za radnike i radnice za rad iste vrijednosti (br. 100) (1951.)

12.

Konvencija o zabrani prisilnog rada (br. 105) (1957.)

13.

Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje (br. 111) (1958.)

14.

Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje (br. 138) (1973.)

15.

Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182) (1999.)

DIO B

Konvencije o zaštiti okoliša i načelima upravljanja

16.

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (1973.)

17.

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (1987.)

18.

Bazelska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (1989.)

19.

Konvencija o biološkoj raznolikosti (1992.)

20.

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (1992.)

21.

Protokol o biosigurnosti iz Cartagene (2000.)

22.

Štokholmska konvencija o postojanim organskim polutantima (2001.)

23.

Protokol iz Kyota uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (1998.)

24.

Jedinstvena konvencija Ujedinjenih naroda o narkoticima (1961.)

25.

Konvencija Ujedinjenih naroda o psihotropskim supstancijama (1971.)

26.

Konvencija Ujedinjenih Naroda za borbu protiv nezakonite trgovine narkoticima i psihotropskim supstancijama (1988.)

27.

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije (2004.)

PRILOG IX.

Popis proizvoda uključenih u poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje iz članka 1. stavka 2. točke (b)

Neovisno o pravilima za tumačenje Kombinirane nomenklature, opis proizvoda smatra se indikativnim, dok se carinske povlastice utvrđuju pomoću oznaka KN. Ako su navedene „ex” oznake KN, carinske povlastice utvrđuju se zajedničkom primjenom oznake KN i opisa.

Upis proizvoda s oznakom KN označenom pomoću asteriska podliježe uvjetima predviđenim odgovarajućim odredbama Unije.

Stupac „odjeljak” navodi odjeljke OSP-a (članak 2. točka (h)).

Stupac „poglavlje” navodi poglavlja KN-a pokrivena odjeljkom OSP-a (članak 2. točka i.).

Za potrebe pojednostavljenja, proizvodi su navedeni u skupinama. One mogu uključivati proizvode za koje su carine iz Zajedničke carinske tarife opozvane ili suspendirane.

Odjeljak

Poglavlje

Oznaka KN

Naziv proizvoda

 

S-1a

01

0101 29 90

Živi konji, osim čistokrvnih rasplodnih životinja, osim za klanje

 

0101 30 00

Živi magarci

 

0101 90 00

Žive mazge i mule

 

0104 20 10*

Žive, čistokrvne rasplodne koze

 

0106 14 10

Živi domaći kunići

 

0106 39 10

Živi golubovi

 

02

0205 00

Konjsko i magareće meso, meso mula i mazgi, svježe, ohlađeno ili smrznuto

 

0206 80 91

Jestivi nusproizvodi klanja od konja, magaraca, mazgi ili mula, svježi ili ohlađeni, osim onih koji se upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

 

0206 90 91

Jestivi nusproizvodi klanja od konja, magaraca, mazgi ili mula, smrznuti, osim onih koji se upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

 

0207 14 91

Jetra, smrznuta, od kokoši vrste Gallus domesticus

 

0207 27 91

Jetra, smrznuta, od pura

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Jetra, smrznuta, pataka, gusaka ili biserki, osim masne jetre pataka ili gusaka

 

ex 0208

Ostalo meso i jestivi mesni nusproizvodi klanja, svježi, ohlađeni ili smrznuti, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0208 40 20

 

0210 99 10

Meso konja, soljeno, u salamuri ili sušeno

 

0210 99 59

Nusproizvodi klanja od životinja vrste goveda, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, bez mišićne i tetivne prepone

 

ex 0210 99 85

Nusproizvodi klanja od ovaca ili koza, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

 

ex 0210 99 85

Klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, osim od domaćih svinja, životinja vrsta goveda ili ovaca ili koza

 

04

0403 10 51

Jogurt, aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, aromatizirani ili koji sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mliječni namazi sa sadržajem masti od 39 % po masi ili više, ali koji ne prelazi 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana, osim mesa peradi

 

0409 00 00

Prirodni med

 

0410 00 00

Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

 

05

0511 99 39

Prirodne spužve životinjskog podrijetla, osim sirovih

 

S-1b

03

Poglavlje 3. (1)

Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

 

S-2a

06

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

 

S-2b

07

0701

Krumpir, svjež ili ohlađen

 

0703 10

Crveni luk i ljutika (škalonja), svježi ili ohlađen

 

0703 90 00

Poriluk i ostalo lukovičasto povrće, svježe ili ohlađeno

 

0704

Kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili ohlađeno

 

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), svježe ili ohlađene

 

0706

Mrkva, bijela repa, cikla, turovac, celer korijen, rotkve i slično jestivo korijenje, svježe ili ohlađeno

 

ex 0707 00 05

Krastavci, svježi ili ohlađeni, od 16. svibnja do 31. listopada

 

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili ohlađeno

 

0709 20 00

Šparoge, svježe ili ohlađene

 

0709 30 00

Patlidžani, svježe ili ohlađeno

 

0709 40 00

Celer, osim celera korjenaša, svježe ili ohlađeno

 

0709 51 00

Gljive, svježe ili ohlađeno, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili ohlađene

 

0709 60 99

Plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta, svježe ili ohlađeno, osim slatke paprike, osim za proizvodnju capcisina ili boja na osnovi capsicum oleorezina i osim za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida

 

0709 70 00

Špinat, novozelandski špinat i loboda, svježe ili ohlađeno

 

0709 92 10*

Masline, svježe ili ohlađene, za raznu uporabu osim za proizvodnju ulja

 

0709 99 10

Salatno povrće, svježe ili ohlađeno, osim zelene salate (Lactuca sativa) i endivije (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Šećerna repa i španjolske artičoke, svježe ili ohlađene

 

0709 93 10

Tikvice, svježe ili ohlađene

 

0709 99 40

Kapari, svježi ili ohlađene

 

0709 99 50

Komorač, svježi ili ohlađeni

 

ex 0709 91 00

Artičoke, svježe ili ohlađene, od 1. srpnja do 31. listopada

 

0709 93 90

0709 99 90

Ostalo povrće, svježe ili hlađeno

 

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

 

ex 0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali koji su u tom stanju neprikladni za neposrednu prehranu, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 0711 20 90

 

ex 0712

Povrće, suho, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim maslina i proizvoda iz tarifnog podbroja 0712 90 19

 

0713

Sušeno mahunasto povrće, oljušteno, neovisno o tome je li skinuta koža nije i je li razrezano ili ne

 

0714 20 10*

Slatki krumpir, svježi, cijeli, namijenjen ljudskoj prehrani

 

0714 20 90

Slatki krumpir, svježi, ohlađeni, smrznuti ili sušeni, bez obzira je li rezan ili u obliku peleta, osim svježeg i cijelog i namijenjenog ljudskoj prehrani

 

0714 90 90

Topinambur (čičoka) i slično korijenje i gomolji s visokim sadržajem škroba ili inulina, svježi, ohlađeni, smrznuti ili osušeni, cijeli ili rezani ili u obliku peleta; srž od sago-drveta

 

08

0802 11 90

Bademi, svježi ili suhi, u ljusci ili oljušteni, osim gorkih

 

0802 12 90

0802 21 00

Lješnjaci (Corylus spp.), svježi ili suhi, u ljusci ili oljušteni

 

0802 22 00

0802 31 00

Orasi, svježi ili suhi, u ljusci ili oljušteni

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kesteni (Castanea spp.), svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistacije, svježe ili suhe, oljuštene ili neoljuštene

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadami orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

 

0802 90 50

Makadami orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

 

0802 90 85

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

 

0803 10 10

Banane, svježe

 

0803 10 90

0803 90 90

Banane, uključujući banane za kuhanje, suhe

 

0804 10 00

Datulje, svježe ili suhe

 

0804 20 10

Smokve, svježe ili suhe

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, svježi ili suhi

 

0804 40 00

Avokado, svježi ili suhi

 

ex 0805 20

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine) i klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma, svježi ili suhi, od 1. ožujka do 31. listopada

 

0805 40 00

Grejp (grape-fruit), uključujući pomelo, svježi ili suhi

 

0805 50 90

Limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), svježa ili suha

 

0805 90 00

Ostali agrumi, svježi ili suhi

 

ex 0806 10 10

Stolno grožđe, svježe, od 1. siječnja do 20. srpnja i od 21. studenoga do 31. prosinca, osim grožđa vrste Emperor (Vitis vinirera cv.) od 1. do 31. prosinca

 

0806 10 90

Ostalo grožđe, svježe

 

ex 0806 20

Suho grožđe, osim proizvoda iz tarifnog podbroja ex 0806 20 30 u neposrednim spremnicima neto kapaciteta koji premašuje 2 kg

 

0807 11 00

Dinje (uključujući lubenice), svježe

 

0807 19 00

0808 10 10

Jabuke za preradu, svježe, u rasutom stanju, od 16. rujna do 15. prosinca

 

0808 30 10

Kruške za preradu, svježe, u rasutom stanju, od 1. kolovoza do 31. prosinca

 

ex 0808 30 90

Ostale kruške, svježe, od 1. svibnja do 30. lipnja

 

0808 40 00

Dunje, svježe

 

ex 0809 10 00

Marelice, svježe, od 1. siječnja do 31. svibnja i od 1. kolovoza do 31. prosinca

 

0809 21 00

Višnje (Prunus cerasus), svježe

 

ex 0809 29

Trešnje, svježe, od 1. siječnja do 20. svibnja i od 11. kolovoza do 31. prosinca, osim višanja (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Breskve, uključujući nektarine, svježe, od 1. siječnja do 10. lipnja i od 1. listopada do 31. prosinca

 

ex 0809 40 05

Šljive, svježe, od 1. siječnja do 10. lipnja i od 1. listopada do 31. prosinca

 

0809 40 90

Divlje šljive, svježe

 

ex 0810 10 00

Jagode, svježe, od 1. siječnja do 30. travnja i od 1. kolovoza do 31. prosinca

 

0810 20

Maline, kupine, dud (murva) i loganove bobice, svježe

 

0810 30 00

Crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd, svježi

 

0810 40 30

Voće vrste Vaccinium myrtillus, svježe

 

0810 40 50

Voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, svježe

 

0810 40 90

Ostalo voće roda Vaccinium, svježe

 

0810 50 00

Kivi, svježi

 

0810 60 00

Durian, svježi

 

0810 70 00

Kaki

 

0810 90 75

Ostalo voće, svježe

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

 

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu

 

0813 10 00

Marelice, suhe

 

0813 20 00

Šljive

 

0813 30 00

Jabuke, suhe

 

0813 40 10

Breskve, uključujući nektarine, suhe

 

0813 40 30

Kruške, suhe

 

0813 40 50

Papaje, suhe

 

0813 40 95

Ostalo voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806

 

0813 50 12

Mješavine suhog voća (osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806) papaja, tamarinda, cashew jabuka, ličija, kruhovca (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola i pitaja, ali bez šljiva

 

0813 50 15

Ostale mješavine suhog voća (osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806), bez šljiva

 

0813 50 19

Mješavine suhog voća (osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806), sa šljivama

 

0813 50 31

Mješavine isključivo od tropskih orašastih plodova iz tarifnih podbrojeva 0801 i 0802

 

0813 50 39

Mješavine isključivo od orašastih plodova iz tarifnih podbrojeva 0801 i 0802, osim tropskih orašastih plodova

 

0813 50 91

Ostale mješavine orašastih plodova i suhog voća iz poglavlja 8., bez šljiva ili smokava

 

0813 50 99

Ostale mješavine orašastih plodova i suhog voća iz poglavlja 8.

 

0814 00 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

 

S-2c

09

Poglavlje 9.

Kava, čaj, mate čaj i začini

 

S-2d

10

1008 50 00

Kvinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Oljuštena zrna žitarica, osim ječma, zobi, kukuruza, riže i pšenice

 

1105

Brašno, krupica, prah, pahuljice, granule i pelete od krumpira

 

1106 10 00

Brašno, krupica i prah od suhog mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713

 

1106 30

Brašno, krupica i prah proizvoda iz poglavlja 8.

 

1108 20 00

Inulin

 

12

ex Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana, osim proizvoda iz tarifnog broja 1210 i tarifnih podbrojeva 1212 91 i 1212 93 00

 

13

Poglavlje 13.

Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti

 

S-3

15

1501 90 00

Mast peradi, osim onog iz tarifnih brojeva 0209 ili 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Masti od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503 i ostalo, osim za industrijske svrhe osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

 

1503 00 19

Stearin od sala i oleostearin, osim za industrijsku uporabu

 

1503 00 90

Stearin od sala, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani ili nemiješani ili na drugi način pripremljeni, osim ulja od loja za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

 

1504

Masti i ulja te njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani

 

1505 00 10

Masti od vune, sirove

 

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

 

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

 

1511 10 90

Palmino ulje, sirovo, osim za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude

 

1511 90

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, osim sirovog ulja

 

1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

 

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

 

1514

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

 

1515

Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani i nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni

 

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz poglavlja 15., osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

 

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja te njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, osim onih iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz poglavlja 15., nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

 

1521 90 99

Pčelinji vosak i voskovi od ostalih insekata, rafinirani ili obojeni ili ne, osim sirovog

 

1522 00 10

Degra

 

1522 00 91

Uljni talozi; sapunski talozi, osim onih koji sadrže ulje koje ima obilježja maslinovog ulja

 

S-4a

16

1601 00 10

Kobasice i slični proizvodi, od jetre, i prehrambeni proizvodi na osnovi jetre

 

1602 20 10

Jetra guske ili patke, pripremljena ili konzervirana

 

1602 41 90

Šunke i komadi od njih, pripremljena ili konzervirana, od svinje, osim domaće svinje

 

1602 42 90

Plećke i komadi od njih, pripremljene ili konzervirane, od svinje, osim domaće svinje

 

1602 49 90

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, što uključuje mješavine, od svinje, osim domaće svinje

 

1602 50 31

1602 50 95

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, kuhani, od životinja vrste goveda, neovisno jesu li u spremnicima koji ne propuštaju zrak

 

1602 90 31

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili drugih mesnih nusproizvoda klanja od divljači ili zečeva

 

1602 90 69

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili drugih mesnih nusproizvoda klanja od ovaca ili koza ili drugih životinja, koji ne sadrže nekuhanu govedinu ili druge mesne nusproizvode klanja i ne sadrže meso ili druge mesne nusproizvode klanja domaće svinje

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili od drugih vodenih beskralješnjaka, u neposrednim pakiranjima neto-mase 1 kg ili manje

 

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja;

 

1605

Raci (rakovi), mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, pripremljeni ili konzervirani

 

S-4b

17

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

 

1702 90 10

Kemijski čista maltoza

 

1704 (2)

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

 

18

Poglavlje 18.

Kakao i kakao proizvodi

 

19

Poglavlje 19.

Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi

 

20

Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka:

 

21

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59

 

22

ex Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2204 10 11 do 2204 30 10 i tarifnog podbroja 2208 40

 

23

2302 50 00

Ostaci i otpad slične vrste, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, dobiveni mljevenjem ili drugom obradom mahunarki

 

2307 00 19

Ostali vinski talog

 

2308 00 19

Ostala komina od grožđa

 

2308 00 90

Ostali biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i sporedni proizvodi, peletirani ili nepeletirani, koji se rabe za prehranu životinja, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

2309 10 90

Ostala hrana za pse i mačke pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, osim one sa sadržajem škroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa iz podbrojeva 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 ili mliječnih proizvoda

 

2309 90 10

Topljive tvari od riba ili morskih sisavaca, vrste koja se koristi za prehranu životinja

 

2309 90 91

Rezanci šećerne repe s dodanom melasom, vrste koja se koristi za prehranu životinja

 

2309 90 96

Ostali pripravci vrste koja se koristi za prehranu životinja, bez obzira da li masenim udjelom sadrže 49 % ili više kolin klorida na organskoj ili anorganskoj osnovi

 

S-4c

24

Poglavlje 24.

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana

 

S-5

25

2519 90 10

Magnezijev oksid, osim kalciniranog prirodnog magnezijevog karbonata

 

2522

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno, osim kalcijevog oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825

 

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene ili u obliku klinkera

 

27

Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi koji nastaju njihovom destilacijom, bitumen, mineralni voskovi

 

S-6a

28

2801

Fluor, klor, brom i jod

 

2802 00 00

Sumpor, sublimirani ili taloženi, koloidni sumpor

 

ex 2804

Vodik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 2804 69 00

 

2805 19

Alkalijske ili zemnoalkalijske kovine, osim natrija i kalcija

 

2805 30

Kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili legirani ili ne

 

2806

Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina

 

2807 00

Otopina sumporne kiseline; oleum

 

2808 00 00

Dušična kiselina; sulfodušične kiseline

 

2809

Difosforov pentaoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, neovisno jesu li kemijski definirane ili ne

 

2810 00 90

Borovi oksidi, osim diboron trioksida; borne kiseline

 

2811

Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala

 

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala

 

2813

Sulfidi nemetala; komercijalni fosforov trisulfid

 

2814

Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini

 

2815

Natrijev hidroksid (kaustična soda), kalijev hidroksid (kaustična potaša), natrijevi ili kalijevi peroksidi

 

2816

Magnezijev hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncija ili barija

 

2817 00 00

Cinkov oksid; cinkov peroksid

 

2818 10

Umjetni korund, kemijski definiran ili ne

 

2818 20

Aluminijev oksid, osim umjetnog korunda

 

2819

Kromovi oksidi i hidroksidi

 

2820

Manganovi oksidi

 

2821

Željezni oksidi i hidroksidi; zemljane boje, s masenim udjelom vezanog željeza, izraženog kao Fe2O3, 70 % ili većim

 

2822 00 00

Kobaltovi oksidi i hidroksidi; komercijalni kobaltovi oksidi

 

2823 00 00

Titanijevi oksidi

 

2824

Olovni oksidi; minij i narančasto olovo

 

2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli, ostale anorganske baze, ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi

 

2826

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora

 

2827

Kloridi, oksikloridi i hidroksikloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi

 

2828

Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti

 

2829

Klorati i perklorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati

 

2830

Sulfidi; polisulfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

 

2831

Ditioniti i sulfoksilati

 

2832

Sulfiti; tiosulfiti

 

2833

Sulfati; alauni; peroksisulfati (persulfati)

 

2834 10 00

Nitriti

 

2834 21 00

Nitrati

 

2834 29

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

 

2836

Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat, što sadrži amonijev karbamat

 

2837

Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi

 

2839

Silikati; komercijalni silikati alkalnih kovina

 

2840

Borati i perborati

 

2841

Soli oksimetalnih i peroksimetalnih kiselina

 

2842

Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne), osim azida

 

2843

Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne; amalgami plemenitih kovina

 

ex 2844 30 11

Kermeti koji sadrže uranij osiromašen u U 235 i njegove spojeve, osim neobrađeni

 

ex 2844 30 51

Kermeti koji sadrže torij i njegove spojeve, osim neobrađeni

 

2845 90 90

Izotopi osim onih iz tarifnog podbroja 2844; i spojevi, anorganski ili organski, takvih izotopa, jesu li kemijski određeni ili ne, osim deuterija i njegovih spojeva, hidrogena i njegovih spojeva obogaćenih deuterijem ili mješavinama i otopinama koje sadrže te proizvode

 

2846

Anorganski i organski spojevi kovina rijetkih zemlji, itrija ili skandija ili mješavina tih kovina

 

2847 00 00

Vodikov peroksid, neovisno je li očvrsnut ureom ili ne

 

2848 00 00

Fosfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim ferofosfora

 

2849

Karbidi, kemijski određeni ili neodređeni:

 

2850 00

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim spojeva koji su ujedno i karbidi iz tarifnog broja 2849

 

2852 00 00

Anorganski ili organski spojevi žive, isključujući amalgame

 

2853 00

Ostali anorganski spojevi (uključujući destiliranu ili elektrovodljivu vodu i vodu slične čistoće); tekući zrak (neovisno jesu li izdvojeni plemeniti plinovi ili ne); stlačeni zrak; amalgami, osim amalgama plemenitih kovina

 

29

2903

Halogeni derivati ugljikovodika

 

2904

Sufonirani, nitrirani i nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenirani ili nehalogenirani

 

ex 2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2905 43 00 i 2905 44

 

2906

Ciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2907

Fenoli; fenol-alkoholi

 

2908

Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati fenola ili fenolnih alkohola

 

2909

Eteri, eter alkoholi, eter fenoli, eter alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etera, peroksidi ketona (neovisno jesu li kemijski određeni ili ne) i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2910

Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli i epoksieteri, s tročlanim prstenom, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:

 

2911 00 00

Acetali i poluacetali, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2912

Aldehidi, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne; ciklički polimeri aldehida; paraformaldehid

 

2913 00 00

Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati proizvoda uvrštenih u tarifni broj 2912

 

2914

Ketoni i kvinoni, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2915

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2916

Nezasićene acikličke monokarboksilne kiseline i cikličke monokarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2917

Polikarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi (halidi), peroksidi i perkiseline, i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

 

2918

Karboksilne kiseline s dodatnom kisikovom skupinom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2919

Esteri fosforne kiseline i njene soki, uključujući laktofosfate i njene halogene-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivate

 

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

 

2921

Spojevi s amino skupinom

 

2922

Amino spojevi s kisikovom funkcijom

 

2923

Kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; lecitini i ostali fosfoaminolipidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

 

2924

Spojevi s karboksiamidnom skupinom; spojevi karboksilne kiseline s amidnom skupinom

 

2925

Spojevi s karboksiimidnom skupinom (uključujući saharin i njegove soli) i spojevi s imino skupinom

 

2926

Spojevi s nitrilnom skupinom

 

2927 00 00

Diazo-, azo-ili azoksi spojevi

 

2928 00 90

Ostali organski derivati hidrazina ili hidoksilamina

 

2929 10

Izocijanati

 

2929 90 00

Ostali spojevi s ostalim dušičnim funkcijama

 

2930 20 00

Tiokarbamati i ditiokarbamati, i tiuram mono-, di- ili tetrasulfidi; ditiokarbonati (ksantati)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO) te ostali organsko sumporni spojevi osim ditiokarbonata (ksantata)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Ostali organsko-anorganski spojevi

 

2932

Heterociklički spojevi samo s jednim ili više kisikovih heteroatoma

 

2933

Heterociklički spojevi samo s jednim ili više dušikovih heteroatoma

 

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

 

2935 00 90

Ostali sulfonamidi

 

2938

Glikozidi, prirodni ili dobiveni sintezom, te njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

 

2940 00 00

Šećer, kemijski čist, osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze; šećerni eteri, šećerni acetali i šećerni esteri i njihove soli, osim proizvoda uvrštenih u tarifne brojeve 2937, 2938 ili 2939

Ispravljeno prema opisu KN

2941 20 30

Dihidrostreptomicin, njegove soli, esteri i hidrati

 

2942 00 00

Ostali organski spojevi

 

S-6b

31

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

 

3103 10

superfosfati

 

3105

Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva ili tri gnojiva elementa - dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; roba iz poglavlja 31. u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg

 

32

ex Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi;kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte; osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 3201 20 00 i 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakti za bojenje na bazi eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakti za bojenje dobiveni od voća gambier i myrobalan) i ex 3201 90 90 (osim ektrakta za bojenje biljnog podrijetla)

 

33

Poglavlje 33.

Esencijalna ulja i smole, parfemi, kozmetički ili higijenski preparati

 

34

Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „stomatološki voskovi” te stomatološki preparati na osnovi sadre

 

35

3501

Kazein, kazeinati i ostali kazeinski derivati; kazeinska ljepila

 

3502 90 90

Albuminati i ostali derivati albumina

 

3503 00

Želatina (uključujući želatinu u pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, neovisno je li površinski obrađena ili obojana ili ne) i derivati želatine; ljepilo iz ribljih mjehura; ostala ljepila životinjskog podrijetla, osim kazeinskih ljepila iz tarifnog broja 3501

 

3504 00 00

Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; kožni prah, neovisno je li kromiran ili ne

 

3505 10 50

Škrobovi, esterificirani ili eterificirani

 

3506

Pripremljena ljepila i ostala pripremljena sredstva za lijepljenje, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, neto-mase ne veće od 1 kg

 

3507

Enzimi; pripremljeni enzimi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

 

36

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; pojedini zapaljivi pripravci

 

37

Poglavlje 37.

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu

 

38

ex Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 3809 10 i 3824 60

 

S-7a

39

Poglavlje 39.

Plastika i proizvodi od plastike

 

S-7b

40

Poglavlje 40.

Guma i proizvodi od gume

 

S-8a

41

ex 4104

Štavljene ili „crust” kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali dalje neobrađene, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 4104 41 19 i 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Štavljene ili „crust” kože od svinje, bez dlake, u vlažnom stanju (uključujući wet-blue), neovisno jesu li cijepane ili ne, ili u suhom stanju (crust), neovisno jesu li cijepane ili ne, ali dalje neobrađene

 

4106 32 00

4107

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114

 

4112 00 00

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ovaca ili janjadi, bez vune, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114

 

4113

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ostalih životinja, bez vune ili dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114

 

4114

Semiš-koža (uključujući kombinaciju semiš-kože); lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

 

4115 10 00

Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana, u pločama, listovima ili vrpcama, neovisno je li u svitcima ili ne

 

S-8b

42

Poglavlje 42.

Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični spremnici, predmeti od životinjskih iznutrica (osim iznutrica svilene bube)

 

43

Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno i proizvodi od krzna

 

S-9a

44

Poglavlje 44.

Drvo i predmeti od drva, drveni ugljen

 

S-9b

45

Poglavlje 45.

Pluto i predmeti od pluta

 

46

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame, esparto trave ili drugih materijala za pletenje; pleteni predmeti

 

S-11a

50

Poglavlje 50.

Svila

 

51

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, osim proizvoda iz tarifnog broja 5105; pređa i tkanina od konjske dlake

 

52

Poglavlje 52.

Pamuk

 

53

Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa i tkanine od papirne pređe

 

54

Poglavlje 54.

Umjetni filamenti; vrpce i slični oblici od umjetnih tektilnih materijala

 

55

Poglavlje 55.

Umjetna vlakna, rezana

 

56

Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijali; posebna pređa; konopi, uzice i užad te proizvodi od njih

 

57

Poglavlje 57.

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

 

58

Poglavlje 58.

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez

 

59

Poglavlje 59.

Impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani tekstilni materijali; tekstilni proizvodi prikladni za industrijsku uporabu

 

60

Poglavlje 60.

Pleteni ili kačkani materijali

 

S-11b

61

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani:

 

62

Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, ni pleteni niti kačkani

 

63

Poglavlje 63.

Ostali izrađeni tekstilni proizvodi; nošena odjeća i nošeni tekstilni proizvodi; krpe

 

S-12a

64

Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi, dijelovi tih proizvoda

 

S-12b

65

Poglavlje 65.

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

 

66

Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, bičevi, korbači i njihovi dijelovi

 

67

Poglavlje 67.

Obrađeno perje i paperje, predmeti izrađeni od perja i paperja, umjetno cvijeće, predmeti od ljudske kose

 

S-13

68

Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, azbesta, tinjca ili sličnih materijala

 

69

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

 

70

Poglavlje 70.

Staklo i proizvodi od stakla

 

S-14

71

Poglavlje 71.

Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih, imitacije draguljarskih predmeta; kovanice

 

S-15a

72

7202

Ferolegure

 

73

Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika

 

S-15b

74

Poglavlje 74.

Bakar i predmeti napravljeni od njega

 

75

7505 12 00

Šipke, žica i profili, od slitine nikla

 

7505 22 00

Žica, od slitine nikla

 

7506 20 00

Ploče, limovi, vrpce i folije, od nikla

 

7507 20 00

Cijevi i pribor za cijevi, od nikla

 

76

ex Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija, osim proizvoda iz tarifnog broja 7601

 

78

ex Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova, osim proizvoda iz tarifnog podbroja 7801 99

 

7801 99

Olovo u sirovim oblicima, osim rafiniranog i osim s antimonom kao glavnim drugim elementom

 

79

ex Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 7901 i 7903

 

81

ex Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; i njihovi proizvodi, osim proizvoda iz tarifnih podbrojeva 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20

 

82

Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi, i pribor za jelo, od običnih kovina

 

83

Poglavlje 83.

Različiti predmeti od kovine

 

S-16

84

Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji, njihovi dijelovi

 

85

Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor

 

S-17a

86

Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

 

S-17b

87

Poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vagona i lokomotiva i njihovi dijelovi i pribor

 

88

Poglavlje 88.

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

 

89

Poglavlje 89.

Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije

 

S-18

90

Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati;

 

91

Poglavlje 91.

Ure i njihovi dijelovi

 

92

Poglavlje 92.

Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode

 

S-20

94

Poglavlje 94.

Pokućstvo, oprema za postelje, maraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade

 

95

Poglavlje 95.

Igračke, društvene igre i športski rekviziti; njihovi dijelovi i pribor

 

96

Poglavlje 96.

Razni proizvedeni predmeti

 


(1)  Za proizvode iz tarifnog broja 0306 13, carina će iznositi 3,6 %.

(2)  Za proizvode iz tarifnog broja KN 1704 10 90, posebna carina ograničena je na 16 % carinske vrijednosti.

PRILOG X.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EEZ) br. 732/2008

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. točka (a)

Članak 2. točka (a)

Članak 2. točka (g)

Članak 2. točka (b)

Članak 2. točka (h)

Članak 2. točka (c)

Članak 2. točke (b) do (f)

Članak 2. točka (i)

Članak 2. točka (j)

Članak 2. točka (k)

Članak 2. točka (l)

Članak 3. stavak 1. i članak 3. stavak 2. prvi podstavak

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak

Članak 3. stavak 3.

Članak 5. stavak 4.

Članak 4. stavci 2. i 3.

Članak 4.

Članak 6. stavak 1. i članak 11. stavak 1.

Članak 5. stavci 1. i 2.

Članak 33. stavci 1. i 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 6. stavci 1. do 6.

Članak 7. stavci 1. do 6.

Članak 6. stavak 7.

Članak 7. stavci 1. i 2.

Članak 12. stavci 1. i 2.

Članak 7. stavak 3.

Članak 8. stavak 1.

Članak 9. stavak 1.

Članak 9. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Prilog VII.

Članak 8. stavak 3. prvi podstavak

Članak 13. stavak 1.

Članak 13. stavak 2.

Članak 8. stavak 3. drugi podstavak.

Članak 14. stavak 1.

Članak 14. stavci 2. i 3.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 10. stavak 1. i 2.

Članak 9. stavak 3.

Članak 10. stavak 3.

Članak 10. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

Članak 10. stavak 4.

Članak 10. stavak 5.

Članak 10. stavak 3.

Članak 10. stavak 6.

Članak 10. stavak 4.

Članak 10. stavak 5.

Članak 10. stavak 6.

Članak 10. stavak 7.

Članak 16.

Članak 11. stavci 1. do 7.

Članak 18.

Članak 11. stavak 8.

Članak 17.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 8. i Prilog VI.

Članak 14.

Članak 34.

Članak 15. stavak 1.

Članak 19. stavak 1.

Članak 15. stavak 2.

Članak 15. stavak 1.

Članak 15. stavak 2.

Članak 15. stavak 3.

Članak 19. stavak 2.

Članak 20.

Članak 16.

Članak 21.

Članak 17.

Članak 15. stavak 3. i članak 19. stavak 3.

Članak 18.

Članak 15. stavci 4. do 7. i članak 19. stavci 4. do 7.

Članak 19.

Članak 15. stavci 8. do 12. i članak 19. stavci 8. do 14.

Članak 20. stavak 1.

Članak 22.

Članak 20. stavci 2. i 3.

Članak 24. stavci 1. do 3.

Članak 20. stavak 4.

Članak 23.

Članak 20. stavak 5.

Članak 10. stavak 4.

Članak 20. stavak 6.

Članak 26.

Članak 20. stavak 7.

Članak 25.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 20. stavak 8.

Članak 29.

Članak 21.

Članak 30.

Članak 22. stavak 1.

Članak 31.

Članak 22. stavak 2.

Članak 23.

Članak 32.

Članak 24.

Članak 25. točka (a)

Članak 6. stavak 2. i članak 11. stavak 2.

Članak 25. točka (b)

Članak 3. stavak 3. i članak 17. stavci 2. do 3.

Članak 25. točka (c)

Članak 5. stavak 2.

Članak 25. točka (d)

Članak 8. stavak 3.

Članak 25. točka (e)

Članak 10. stavak 4.

Članak 26.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 38.

Članak 27. stavci 1. i 2.

Članak 39. stavak 1.

Članak 27. stavak 3.

Članak 27. stavci 4. i 5.

Članak 39. stavci 2. do 4.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 42.

Članak 32. stavak 1.

Članak 43. stavak 1.

Članak 32. stavak 2.

Članak 43. stavak 2. i 3.

Prilog I.

Prilog I.

Prilozi II., III. i IV.

Prilog II.

Prilozi V. i IX.

Prilog III., dio A.

Prilog VIII., dio A.

Prilog III., dio B.

Prilog VIII., dio B.

Prilog X.