03/Sv. 66

HR

Službeni list Europske unije

206


32012R0849


L 253/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 849/2012

od 19. rujna 2012.

o odobrenju pripravka limunske kiseline, sorbinske kiseline, timola i vanilina kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nesenje, sve manje značajne ptičje vrste za tov i uzgajane za nesenje te odbijene Suidae osim Sus scrofa domesticus (nositelj odobrenja Vetagro SpA)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja te osnova i postupci za izdavanje takvog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003, podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka limunske kiseline, sorbinske kiseline, timola i vanilina. Uz taj zahtjev priloženi su podaci i dokumenti koji se zahtijevaju u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka limunske kiseline, sorbinske kiseline, timola i vanilina kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov, piliće uzgajane za nesenje, sve manje značajne ptičje vrste za tov i uzgajane za nesenje te sve manje značajne vrste svinja (odbijene), i njegovo uvrštenje u kategoriju dodataka hrani za životinje „Zootehnički dodaci”.

(4)

Korištenje pripravka limunske kiseline, sorbinske kiseline, timola i vanilina odobreno je Uredbom Komisije (EZ) br. 1117/2010 (2) na 10 godina kao dodatka hrani za životinje za korištenje kod odbijene prasadi.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) zaključila je u mišljenju od 25. svibnja 2012. (3) da pod predloženim uvjetima korištenja pripravak limunske kiseline, sorbinske kiseline, timola i vanilina naveden u Prilogu nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš, te da taj dodatak ima potencijal da poboljša osobine ciljnih vrsta. Agencija ne smatra da postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Ona je također provjerila izvještaj o analitičkoj metodi dodatka hrani za životinje koji je podnio Referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Procjena toga pripravka pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje, kako je predviđeno člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti korištenje tog pripravka kako je definirano u Prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „Zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „Ostali zootehnički dodaci”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja kako je definirano u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. rujna 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  SL L 317, 3.12.2010., str. 3.

(3)  EFSA Journal 2012.; 10(5):2670.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinja

Najviša dob

Najmanji sadržaj

Najveći sadržaj

Ostale odredbe

Trajanje odobrenja

mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: ostali zootehnčki dodaci (poboljšanje zootehničkih parametara)

4d 3

Vetagro SpA

Pripravak limunske kiseline, sorbinske kiseline, timola i vanilina

 

Sastav dodatka hrani za životinje

Pripravak od zaštićenih mikrozrnaca koja sadrže limunsku kiselinu, sorbinsku kiselinu, timol i vanilin s najmanje:

 

Limunske kiseline: 25 g/100 g

 

Sorbinske kiseline: 16,7 g/100 g

 

Timola: 1,7 g/100 g

 

Vanilina: 1 g/100 g

 

Značajke aktivne tvari

 

Limunska kiselina C6H8O7 (čistoća ≥ 99,5 %)

2-hidroksi-1,2,3-propan trikarboksilna kiselina, CAS broj 77-92-9 bez vode

 

Sorbinska kiselina C6H8O2 (čistoća ≥ 99,5 %)

2,4-heksadienska kiselina, CAS broj 110-44-1

 

Timol (čistoća ≥ 98 %)

5-metil-2-(1-metiletil)fenol, CAS broj 89-83-8)

 

Vanilin (čistoća ≥ 99,5 %)

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid, CAS broj 121-33-5)

 

Analitičke metode  (1)

Određivanje sorbinske kiseline i timola u hrani za životinje: metoda obrnute faze visokodjelatne tekućinske kromatografijeopremljenes ultraljubičastim/diodnim otkrivanjem sadržaja (RP-HPLC-UV/DAD). Određivanje limunske kiseline u dodatku hrani za životinje i premiksima: (RP-HPLC-UV/DAD). Određivanje limunske kiseline u hrani za životinje: enzimatsko određivanje limunskog sadržaja - NADH (reducirani oblik nikotinamid adenin dinukleotida) spektrometrijska metoda.

Pilići za tov i uzgajani za nesenje

Manje značajne ptičje vrste za tov i uzgajane za nesilice

200

Za zaštitu: za vrijeme rukovanja koriste se zaštita kod disanja, naočale i rukavice.

10. listopada 2022.

Odbijene Suidae

osim Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  Detalji analitičkih metoda dostupni su na sljedećoj adresi Referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.