15/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

328


32012R0836


L 252/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.09.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2012

od 18. rujna 2012.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), osnivanju Europske agencije za kemikalije, izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, ako država članica smatra da proizvodnja, stavljanje na tržište ili uporaba tvari pojedinačno, u smjesi ili proizvodu predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili okoliš koji se ne nadzire na odgovarajući način i da to pitanje treba rješavati, izrađuje dokumentaciju nakon što o toj namjeri obavijesti Europsku agenciju za kemikalije (dalje u tekstu „Agencija”).

(2)

15. travnja 2010. Francuska je dostavila Agenciji dokumentaciju na temelju članka 69. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 kako bi se pokrenuo postupak ograničavanja u skladu s člancima od 69. do 73. te Uredbe. U tom je dosjeu dokazano da djeca, a posebno djeca mlađa od 36 mjeseci, zbog tendencije stavljanja stvari u usta, mogu biti ponavljano izlagana olovu koje se oslobađa iz proizvoda nakita. Takvo ponavljano izlaganje olovu može rezultirati jakim i nepopravljivim posljedicama na neurološko ponašanje i neurološki razvoj, na što su djeca posebno osjetljiva s obzirom na to da je njihov središnji živčani sustav još u razvoju. U dokumentaciji se dokazuje da je potrebno djelovanje na razini cijele Unije, koje prelazi sve već uvedene mjere, kako bi se izloženost olovu i njegovim spojevima u proizvodima nakita izbjegla u najvećoj mogućoj mjeri. U skladu s tim, u dokumentaciji se predlaže zabrana stavljanja na tržište olova i njegovih spojeva u proizvodima nakita ako migracija olova prelazi 0,09 μg/cm2/h.

(3)

U svojem mišljenju od 10. ožujka 2011. Odbor za procjenu rizika (dalje u tekstu „RAC”) smatrao je da je za rješavanje utvrđenih rizika u smislu učinkovitosti smanjenja rizika najprimjerenija mjera na razini cijele Unije zabrana stavljanja na tržište i uporabe olova i njegovih spojeva u metalnim i nemetalnim dijelovima proizvoda nakita ako je koncentracija olova jednaka ili veća od 0,05 % masenog udjela pojedinačnog dijela, osim ako se može dokazati da brzina otpuštanja olova ne prelazi granicu od 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

U svojem mišljenju od 15. rujna 2011. Odbor za društveno-ekonomsku analizu (dalje u tekstu „SEAC”) razmotrio je zabranu stavljanja na tržište i uporabe olova i njegovih spojeva u proizvodima nakita ako je koncentracija olova jednaka ili veća od 0,05 % masenog udjela bilo kojeg pojedinačnog dijela tih proizvoda. Ta je mjera smatrana najprimjerenijom mjerom na razini cijele Unije za rješavanje pitanja utvrđenih rizika u smislu proporcionalnosti njezinih društveno-ekonomskih koristi i njezinih društveno-ekonomskih troškova. S obzirom da trenutačno nisu dostupne metode za testiranje migracije koje oponašaju uvjete u ustima, SEAC je smatrao da bi ograničenje trebalo temeljiti na sadržaju olova u svakom pojedinačnom dijelu proizvoda nakita, a ne na brzini migracije olova koje is otpušta iz takvih proizvoda. Osim toga SEAC je preporučio da treba predvidjeti izuzeća za kristalno staklo, staklaste emajle, unutarnje komponente satnih mehanizama u ručnim satovima kao i nesintetski ili rekonstruirani dragulji i poludragulji.

(5)

23. rujna 2011. Agencija je Komisiji dostavila mišljenja RAC-a i SEAC-a.

(6)

S obzirom da o otpuštanju olova u uvjetima koji prevladavaju u ustima nema podataka i budući da nema odgovarajućih alternativa za uporabe kristalnog stakla i staklastih emajla, oni se izuzimaju iz postojeće mjere. Štoviše, SEAC je preporučio izuzeće samo za kategorije 1. i 2. kristalnog stakla („puni olovni kristal” odnosno „olovni kristal” kako su definirani u Prilogu I. Direktivi Vijeća 69/493/EEZ od 15. prosinca 1969. o usklađivanju zakona država članica o kristalnom staklu (2). Međutim kategorije 3. i 4. kristalnog stakla („kristalno staklo, kristalin”) kako su definirane u toj Direktivi također bi trebalo izuzeti iz ograničenja, kako bi se osigurala usklađenost s izuzećem utvrđenim u Prilogu Direktivi 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (3), kako je izmijenjena Odlukom Komisije 2010/571/EU (4), budući da one imaju niži sadržaj olova u odnosu na kategorije 1. i 2.

(7)

Iz istih razloga koji vrijede za kristalno staklo i staklasti emajl, trebalo bi izuzeti i nesintetske ili rekonstruirane dragulje i poludragulje u kojima je olovo prisutno kao prirodni sastojak.

(8)

Unutarnje komponente satnih mehanizama u ručnim satovima kojima potrošači nemaju pristup trebalo bi izuzeti iz ograničenja, budući da se izloženost olovu iz tih komponenata može isključiti.

(9)

Ograničenje stavljanja na tržište polovnog i antiknog nakita imalo bi znatan društveno-ekonomski učinak budući da bi ti artikli izgubili svoju tržišnu vrijednost u Uniji, a predstavljao bi poteškoće u izvršavanju. Stoga bi proizvode nakita koji se na tržište stavljaju prvi put u razdoblju do 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ograničenja kao i uvezene proizvode antiknog nakita trebalo izuzeti iz ograničenja.

(10)

Komisija bi trebala provesti preispitivanje izuzeća kristala, staklastog emajla i dragulja i poludragulja s obzirom na nove dostupne znanstvene informacije, uključujući i migraciju olova iz tih izuzetih uporaba, dostupnost odgovarajućih alternativa kao i razvoj metoda ispitivanja migracije.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133.Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 326, 29.12.1969., str. 36.

(3)  SL L 37, 13.2.2003., str. 19.

(4)  SL L 251, 25.9.2010., str. 28.


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći unos 63.:

„63.

Olovo

 

CAS br. 7439-92-1

 

EC br. 231-100-4

i njegovi spojevi

1.

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti u pojedinačnim dijelovima proizvoda nakita ako je koncentracija olova (izraženog kao metal) u takvom dijelu jednaka ili veća od 0,05 % masenog udjela.

2.

Za potrebe stavka 1.:

i.

„proizvodi nakita” obuhvaća nakit i imitacije proizvoda od nakita i pribor za kosu, uključujući:

(a)

narukvice, ogrlice i prstene;

(b)

nakit za „piercing”;

(c)

ručni satovi i nakit koji se nosi na ručnom zglobu;

(d)

broševi i dugmad za manžete;

ii.

„bilo koji pojedinačni dio” uključuje materijale od kojih se nakit izrađuje, kao i pojedinačne komponente proizvoda nakita.

3.

Stavak 1. primjenjuje se i na pojedinačne dijelove ako se stavljaju na tržište ili koriste za izradu nakita.

4.

Iznimno, stavak 1. ne primjenjuje se na:

(a)

kristalno staklo kako je definirano u Prilogu I. (kategorije 1., 2., 3. i 4.) Direktivi Vijeća 69/493/EEZ (1);

(b)

unutarnje komponente satnih mehanizama u ručnim satovima, kojima potrošači nemaju pristup;

(c)

nesintetske ili rekonstruirane dragulje i poludragulje (oznaka KN 7103, kako je utvrđeno Uredbom (EEZ) br. 2658/87), osim ako su obrađeni olovom ili njegovim spojevima ili smjesama koje sadrže te tvari;

(d)

emajli, definirani kao staklaste mješavine dobivene fuzijom, vitrifikacijom ili sinteriranjem minerala koji se tale na temperaturi od najmanje 500 °C.

5.

Iznimno, stavak 1. ne primjenjuje se na proizvode nakita stavljene na tržište prvi put prije 9. listopada 2013. i proizvode nakita proizvedene prije 10. prosinca 1961.

6.

do 9. listopada 2017. Komisija ponovno procjenjuje ovaj unos s obzirom na nove znanstvene informacije, uključujući i dostupnost alternativa i migraciju olova iz proizvoda iz stavka 1. i, prema potrebi, mijenja ovaj unos na odgovarajući način.


(1)  SL L 326, 29.12.1969., str. 36.”