15/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

100


32012R0579


L 171/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 579/2012

od 29. lipnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označivanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 121. prvi stavak točku (m), u vezi s njenim člankom 4.,

uzimajući u obzir Direktivu 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane (2), a posebno njezin članak 6. stavak 3.a drugi podstavak točku (a),

budući da:

(1)

Za pića koja sadržavaju više od 1,2 % alkohola po volumenu, članak 6. stavak 3.a prvi podstavak Direktive 2000/13/EZ propisuje obvezu označivanja svih sastojaka utvrđenih u stavku 4 točki (a) tog članka i navedene u Prilogu III. toj Direktivi,

(2)

Izuzeće od te obveze u pogledu vina, u smislu Priloga XI.b Uredbi (EZ) br. 1234/2007, koje je stavljeno na tržište ili označeno prije 30. lipnja 2012. do isteka zaliha, kako je utvrđeno u Direktivi Komisije 2007/68/EZ (3), kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1266/2010 (4), više se ne primjenjuje nakon 30. lipnja 2012.

(3)

Stoga je neophodno utvrditi podrobna pravila za označivanje ovih pića, uključujući navođenje sastojaka iz članka III.a Direktive 2000/13/EZ koji se koriste za pripremu tih pića, ako se njihovo prisustvo može prepoznati u krajnjem proizvodu koristeći metode analize iz članka 120.g Uredbe (EZ) 1234/2007 i ako se oni shodno tome moraju smatrati sastojcima u smislu članka 6. stavka 4. točke (a) Direktive 2001/13/EZ.

(4)

U višejezičnom kontekstu, označivanje proizvoda korištenjem simbola može poboljšati čitljivost podataka za potrošače i ponuditi im bolja jamstva. Stoga operaterima treba dati mogućnost nadopune pisanih podataka sa simbolima.

(5)

Stoga bi Uredbu Komisije (EZ) br. 607/2009 (5) trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Kako bi se spriječilo da nova pravila utječu na stavljanje već označenih proizvoda na tržište, potrebno je navesti kako se ona primjenjuju samo na vina koja su u potpunosti ili djelomično pripremljena od grožđa ubranog 2012. godine ili kasnije i označena nakon 30. lipnja 2012.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničko uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 607/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 51. mijenja se kako slijedi:

„Članak 51.

Primjene određenih horizontalnih pravila Zajednice.

1.   Za potrebe označivanja sastojaka iz članka 6. stavka 3.a Direktive 2000/13/EZ, izrazi, koji se koriste za sulfate, mlijeko i proizvode dobivene od mlijeka, te jaja i proizvode dobivene od jaja moraju biti oni koji su navedeni u dijelu A Priloga X.

2.   Izraze iz stavka 1. po potrebi mogu dopunjavati simboli prikazani u dijelu B Priloga X.”

2.

Prilog X. zamjenjuje se sadržajem Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se, u pogledu izraza koji se odnose na mlijeko i proizvode dobivene od mlijeka te jaja i proizvode od jaja iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EZ) 607/2009, kako je izmijenjena ovom Uredbom, te na vina iz Priloga XI.b Uredbi (EZ) br. 1234/2007, koja su djelomično ili u potpunosti proizvedena od grožđa ubranog 2012. godine ili kasnije i označena nakon 30. lipnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 109, 6.5.2000., str. 29.

(3)  SL L 310, 28.11.2007., str. 11.

(4)  SL L 347, 31.12.2010., str. 27.

(5)  SL L 193 24.7.2009., str. 60.


PRILOG

„PRILOG X.

DIO A

Izrazi iz članka 51. stavka 1.

Jezik

Izrazi za sulfate

Izrazi za jaja i proizvode od jaja

Izrazi za mlijeko i proizvode od mlijeko

na bugarskom

‚сулфити’ ili ‚серен диоксид’

‚яйце’, ‚яйчен протеин’, ‚яйчен продукт’, ‚яйчен лизозим’ ili ‚яйчен албумин’

‚мляко’, ‚млечни продукти’, ‚млечен казеин’ ili ‚млечен протеин’

na španjolskom

‚sulfitos’ ili ‚dióxido de azufre’

‚huevo’, ‚proteína de huevo’, ‚ovoproducto’, ‚lisozima de huevo’ ili ‚ovoalbúmina’

‚leche’, ‚productos lácteos’, ‚caseína de leche’ ili ‚proteína de leche’

na češkom

‚siřičitany’ili ‚oxid siřičitý’

‚vejce’, ‚vaječná bílkovina’, ‚výrobky z vajec’, ‚vaječný lysozym’ ili ‚vaječný albumin’

‚mléko’, ‚výrobky z mléka’, ‚mléčný kasein’ ili ‚mléčná bílkovina’

na danskom

‚sulfitter’ ili ‚svovldioxid’.

‚æg’, ‚ægprotein’, ‚ægprodukt’, ‚æglysozym’, ili ‚ægalbumin’

‚mælk’, ‚mælkeprodukt’, ‚mælkecasein’ ili ‚mælkeprotein’,

na njemačkom

‚Sulfite’ ili ‚Schwefeldioxid’

‚Ei’, ‚Eiprotein’, ‚Eiprodukt’, ‚Lysozym aus Ei’ ili ‚Albumin aus Ei’

‚Milch’, ‚Milcherzeugnis’, ‚Kasein aus Milch’ ili ‚Milchprotein’

na estonskom

‚sulfitid’ ili ‚vääveldioksiid

‚muna’, ‚munaproteiin’, ‚munatooted’, ‚munalüsosüüm’ ili‚munaalbumiin’…

‚piim’, ‚piimatooted’, ‚piimakaseiin’ili ‚piimaproteiin’

na grčkom

‚θειώδη’, ‚διοξείδιο του θείου’ ili ‚ανυδρίτης του θειώδους οξέος’

‚αυγό’, ‚πρωτεΐνη αυγού’, ‚προϊόν αυγού’, ‚λυσοζύμη αυγού’ ili ‚αλβουμίνη αυγού’

‚γάλα’, ‚προϊόντα γάλακτος’, ‚καζεΐνη γάλακτος’ ili ‚πρωτεΐνη γάλακτος’

na engleskom

‚sulphites’, ‚sulfites’, ‚sulphur dioxide’ ili ‚sulfur dioxide’

‚egg’, ‚egg protein’, ‚egg product’, ‚egg lysozyme’ ili‚egg albumin’

‚milk’, ‚milk products’, ‚milk casein’ ili ‚milk protein’

na francuskom

‚sulfites’ ili ‚anhydride sulfureux’

‚oeuf’, ‚protéine de l’oeuf’, ‚produit de l’oeuf’, ‚lysozyme de l’oeuf’ ili ‚albumine de l’oeuf’

‚lait’, ‚produits du lait’, ‚caséine du lait’ ili ‚protéine du lait’

na talijanskom

‚solfiti’, ili ‚anidride solforosa’

‚uovo’, ‚proteina dell’uovo’, ‚derivati dell’uovo’, ‚lisozima da uovo’ ili ‚ovoalbumina’

‚latte’, ‚derivati del latte’, ‚caseina del latte’ ili ‚proteina del latte’

na latvijskom

‚sulfīti’ ili ‚sēra dioksīds’

‚olas’, ‚olu olbaltumviela’, ‚olu produkts’, ‚olu lizocīms’ ili ‚olu albumīns’

‚piens’, ‚piena produkts’, ‚piena kazeīns’ ili ‚piena olbaltumviela’

na litavskom

‚sulfitai’ ili ‚sieros dioksidas’

‚kiaušiniai’, ‚kiaušinių baltymai’, ‚kiaušinių produktai’, ‚kiaušinių lizocimas’ ili ‚kiaušinių albuminas’

‚pienas’, ‚pieno produktai’, ‚pieno kazeinas’ ili ‚pieno baltymai’

na mađarskom

‚szulfitok’ ili ‚kén-dioxid’

‚tojás’, ‚tojásból származó fehérje’, ‚tojástermék’, ‚tojásból származó lizozim’ ili ‚tojásból származó albumin’

‚tej’, ‚tejtermékek’, ‚tejkazein’ ili ‚tejfehérje’

na malteškom

‚sulfiti’, ili’diossidu tal-kubrit’

‚bajd’, ‚proteina tal-bajd’, ‚prodott tal-bajd’, ‚liżożima tal-bajd’ili ‚albumina tal-bajd’

‚ħalib’, ‚prodotti tal-ħalib’, ‚kaseina tal-ħalib’ ili ‚proteina tal-ħalib’

na nizozemskom

‚sulfieten’ ili ‚zwaveldioxide’

‚ei’, ‚eiproteïne’, ‚eiderivaat’, ‚eilysozym’ ili ‚eialbumine’

‚melk’, ‚melkderivaat’, ‚melkcaseïne’ ili ‚melkproteïnen’

na poljskom

‚siarczyny’, ‚dwutlenek siarki’ ili ‚ditlenek siarki’

‚jajo’, ‚białko jaja’, ‚produkty z jaj’, ‚lizozym z jaja’ ili ‚albuminę z jaja’

‚mleko’, ‚produkty mleczne’, ‚kazeinę z mleka’ ili ‚białko mleka’

na portugalskom

‚sulfitos’ ili ‚dióxido de enxofre’

‚ovo’, ‚proteína de ovo’, ‚produto de ovo’, ‚lisozima de ovo’ ili ‚albumina de ovo’

‚leite’, ‚produtos de leite’, ‚caseína de leite’ ili ‚proteína de leite’

na rumunjskom

‚sulfiți’ ili ‚dioxid de sulf’

‚ouă’, ‚proteine din ouă’, ‚produse din ouă’, ‚lizozimă din ouă’ ili ‚albumină din ouă’

‚lapte’, ‚produse din lapte’, ‚cazeină din lapte’ ili ‚proteine din lapte’

na slovačkom

‚siričitany’ ili ‚oxid siričitý’

‚vajce’, ‚vaječná bielkovina’, ‚výrobok z vajec’, ‚vaječný lyzozým’ ili ‚vaječný albumín’

‚mlieko’, ‚výrobky z mlieka’, ‚mliečne výrobky’, ‚mliečny kazeín’ ili ‚mliečna bielkovina’

na slovenskom

‚sulfiti’ ili ‚žveplov dioksid’

‚jajce’, ‚jajčne beljakovine’, ‚proizvod iz jajc’, ‚jajčni lizocim’ ili ‚jajčni albumin’

‚mleko’, ‚proizvod iz mleka’, ‚mlečni kazein’ ili ‚mlečne beljakovine’

na finskom

‚sulfiittia’, ‚sulfiitteja’ li’rikkidioksidia’

‚kananmunaa’, ‚kananmunaproteiinia’, ‚kananmunatuotetta’, ‚lysotsyymiä (kananmunasta)’ li ‚kananmuna-albumiinia’

‚maitoa’, ‚maitotuotteita’, ‚kaseiinia (maidosta)’ ili‚maitoproteiinia’

na švedskom

‚sulfiter’ ili ‚svaveldioxid’

‚ägg’, ‚äggprotein’, ‚äggprodukt’, ‚ägglysozym’ ili ‚äggalbumin’

‚mjölk’, ‚mjölkprodukter’, ‚mjölkkasein’ ili ‚mjölkprotein’

DIO B

Simboli navedena u članku 51. stavku 2.

Image

Image

Image

Image