02/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

245


32012R0480


L 148/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.06.2012.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 480/2012

od 7. lipnja 2012.

o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom za lomljenu rižu oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda oznake KN 1901 10

(kodifikacija)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1095/96 od 18. lipnja 1996. o provedbi povlastica utvrđenih u Prilogu CXL sastavljenom po zaključenju pregovora (1) u okviru članka XXIV. stavka 6. GATT-a, a posebno njezin članak 1.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 2058/96 od 28. listopada 1996. o otvaranju i upravljanju carinskom kvotom za lomljenu rižu oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju pripravaka živežnih namirnica oznake KN 1901 10 (2) nekoliko je puta znatno izmijenjena (3). Radi jasnoće i preglednosti, navedenu Uredbu treba kodificirati.

(2)

Odobrene povlastice obuhvaćaju godišnju kvotu od 1 000 tona lomljene riže oznake KN 1006 40 00 po nultoj carinskoj stopi za proizvodnju prehrambenih proizvoda oznake KN 1901 10 00.

(3)

Treba navesti da se na uvoz u okviru ove Uredbe primjenjuje Uredba Komisije (EZ) br. 1342/2003 od 28. srpnja 2003. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu (4).

(4)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (5) posebno se utvrđuju detaljna pravila za primjenu uvoznih dozvola, status podnositelja zahtjeva i izdavanje dozvola. Prema navedenoj Uredbi razdoblje važenja uvoznih dozvola završava s posljednjim danom razdoblja carinskih kvota, a ista se primjenjuje ne dovodeći u pitanje dodatne uvjete ili odstupanja utvrđena sektorskim propisima.

(5)

Radi boljeg upravljanja carinskom kvotom koja je otvorena ovom Uredbom, gospodarskim subjektima i dalje treba omogućavati podnošenje više od jednog zahtjeva za izdavanje dozvole po kvotnom razdoblju, pa je stoga potrebno odstupiti od članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1301/2006. Nadalje, radi boljeg nadzora te kvote te usklađivanja i pojednostavljivanja upravljanja kvotom treba osigurati tjedno podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole.

(6)

Kako bi se osiguralo propisno upravljanje kvotom potrebno je donijeti posebna pravila za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola. Tim se pravilima dopunjuju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o unaprijed utvrđenoj subvenciji za poljoprivredne proizvode (6), ili se od njih odstupa.

(7)

Potrebne su posebne odredbe kako bi se osiguralo da se uvezena lomljena riža ne rabi u svrhe drukčije od onih propisanih. Carinsko izuzeće stoga treba uvjetovati preuzimanjem obveze uvoznika u pogledu dopuštene uporabe riže i polaganja osiguranja u visini nenaplaćene carine. Propisno upravljanje kvotom zahtjeva utvrđivanje prihvatljivog roka za preradu zahtjeva. Prilikom slanja robe država članica u kojoj se roba pušta u slobodni promet, u skladu s Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (7), izdaje kontrolni primjerak T5 koji vrijedi kao isprava koja pruža prikladan dokaz o preradi robe. Ako se prerada vrši u državi članici u koju je roba puštena u slobodni promet, dokaz o preradi može se pružiti pomoću istovrijedne nacionalne isprave.

(8)

Iako je svrha osiguranja osigurati plaćanje novonastalog uvoznog duga, kod oslobađanja osiguranja treba omogućiti određenu fleksibilnost.

(9)

Za propisno upravljanje kvotom, osiguranje za uvozne dozvole treba utvrditi na 25 EUR po toni.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizacija poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U skladu s odredbama ove Uredbe otvara se godišnja carinska kvota od 1 000 tona lomljene riže oznake KN 1006 40 00 po nultoj carinskoj stopi, za uporabu u proizvodnji prehrambenih proizvoda oznake KN 1901 10 00.

Redni broj kvote je 09.4079.

Uredbe (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 1301/2006 i (EZ) br. 376/2008 primjenjuju se na kvotu iz prvog stavka, osim ako je drukčije određeno ovom Uredbom.

Članak 2.

1.   Zahtjevi za izdavanje uvozne dozvole odnose se na količinu od najmanje 5 tona do najviše 500 tona.

U svakom zahtjevu za izdavanje dozvole navodi se količina u kilogramima (u cijelim brojevima).

Zahtjevi za izdavanje uvozne dozvole podnose se nadležnim tijelima država članica svakog petka najkasnije do 13.00 sati (po briselskom vremenu).

2.   Odstupajući od članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1301/2006 podnositelji zahtjeva mogu podnijeti više od jednog zahtjeva za izdavanje dozvole po kvotnom razdoblju. Međutim, podnositelji zahtjeva mogu podnijeti samo jedan zahtjev za izdavanje dozvole tjedno.

3.   U polju 7 zahtjeva za izdavanje dozvole i uvozne dozvole navodi se zemlja izvoznica i riječ „da” označava križićem.

4.   Zahtjevi za izdavanje dozvole i dozvole:

(a)

u polju 20 sadrže jedan od unosa iz Priloga I;

(b)

u polju 24 sadrže jedan od unosa iz Priloga II.

5.   Odstupajući od članka 12. Uredbe (EZ) br. 1342/2003, osiguranje za uvozne dozvole predviđene ovom Uredbom iznosi 25 EUR po toni.

Članak 3.

1.   U slučaju da količine za koje se predaje zahtjev u nekom tjednu premašuju količinu raspoloživu u okviru kvote, Komisija u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1301/2006 najkasnije četvrtog radnog dana nakon posljednjeg dana za podnošenje zahtjeva za taj tjedan kako je navedeno u članku 2. stavku 1. trećem podstavku ove Uredbe, utvrđuje koeficijent dodjele za količine za koje je u tom tjednu podnesen zahtjev te suspendira podnošenje zahtjeva za nove dozvole do kraja kvotnog razdoblja.

Zahtjevi predani tijekom tekućeg tjedna ne prihvaćaju se.

Države članice dozvoljavaju gospodarskim subjektima da u roku od dva radna dana nakon datuma objave Provedbene uredbe kojom se utvrđuje koeficijent dodjele, povuku zahtjeve kod kojih je količina za koju se treba izdati dozvola manja od 20 tona.

2.   Uvozna dozvola izdaje se osmog radnog dana nakon posljednjeg dana za podnošenje zahtjeva.

Članak 4.

Države članice Komisiji elektroničkim putem:

(a)

u ponedjeljak nakon posljednjeg dana za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole, najkasnije do 18.00 sati (po briselskom vremenu), šalju podatke sa zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole kao što je navedeno u članku 11. stavku 1. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1301/2006, zajedno s ukupnim količinama koje su obuhvaćene tim zahtjevima;

(b)

najkasnije drugog radnog dana nakon izdavanje uvoznih dozvola šalju podatke o izdanim dozvolama kako je navedeno u članku 11. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) 1301/2006, zajedno s ukupnim količinama za koje su izdane uvozne dozvole i količinama za koje su povučeni zahtjevi za izdavanje uvozne dozvole u skladu člankom 3. stavkom 1. trećim podstavkom. ove Uredbe;

(c)

najkasnije posljednjeg dana svakog mjeseca šalju ukupne količine koje su promet u okviru dotične kvote stvarno puštene u slobodan promet tijekom pretposljednjeg mjeseca. Ako se tijekom jednog od tih mjeseci nije bilo puštanja u slobodan promet, šalje se obavijest „otpada”. Međutim, ovakvo obavješćivanje više nije potrebno u trećem mjesecu nakon isteka roka važenja dozvola.

Članak 5.

1.   Izuzeće od plaćanja carine podliježe:

(a)

podnošenju pisane izjave uvoznika, prilikom puštanja robe u slobodni promet, da će svu deklariranu robu preraditi u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja deklaracije o puštanju robe u slobodan promet kako je navedeno u polju 20 dozvole;

(b)

polaganju osiguranja od strane uvoznika, prilikom puštanja u slobodni promet, za iznos jednak carini za lomljenu rižu utvrđenoj u članku 140. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (8).

2.   Prilikom puštanja robe u slobodan promet, uvoznik kao mjesto prerade navodi ili naziv prerađivačkog poduzeća i jednu državu članicu ili najviše pet različitih prerađivačkih poduzeća. Prilikom slanja riže država članica polaska izdaje kontrolni primjerak T5 koji u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2454/93 također predstavlja dokaz o preradi.

Međutim, ako se prerada vrši u državi članici u kojoj je roba puštena u slobodni promet, dokaz o preradi može biti istovrijedna nacionalna isprava.

3.   Kontrolni primjerak T5:

(a)

u polju 104 sadrži jedan od unosa iz Priloga III.;

(b)

u polju 107 sadrži jedan od unosa iz Priloga IV.

4.   Osim u slučaju više sile, osiguranje iz stavka 1. točke (b) se oslobađa kada uvoznik nadležnom tijelu države članice u kojoj se roba pušta u slobodan promet podnese dokaz da je sva riža puštena u slobodan promet prerađena u proizvod naveden u uvoznoj dozvoli. Smatra se da je prerada izvršena kada je proizvod u roku navedenom u stavku 1. točki (a) proizveden u jednom ili više prerađivačkih pogona koji pripadaju poduzeću iz stavka 2. i nalazi se u državi članici iz tog stavka, ili u prerađivačkom pogonu ili jednom od prerađivačkih pogona iz tog stavka

Ako se riža puštena u slobodni promet ne preradi u navedenom roku, oslobođeno osiguranje se umanjuje za 2 % po danu prekoračenja roka.

5.   Dokaz o preradi podnosi se nadležnom tijelu u roku od šest mjeseci nakon isteka roka za preradu.

Ako se dokaz ne podnese u roku utvrđenom u ovom stavku, osiguranje iz stavka 1. točke (b) koje je, ako je to primjenjivo, umanjeno za postotak predviđen u drugom podstavku stavka 4., umanjuje se za 2 % po danu prekoračenja roka.

Iznos osiguranja koji se ne oslobađa zadržava se kao carina.

Članak 6.

Odstupajući od članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 376/2008, količina puštena u slobodan promet ne smije biti veća od one navedene u polju 17 i 18 uvozne dozvole. Sukladno tome se u polje 19 dozvole upisuje iznos „0”.

Članak 7.

Uredba (EZ) br. 2058/96 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 146, 20.6.1996., str. 1.

(2)  SL L 276, 29.10.1996., str. 7.

(3)  Vidjeti Prilog V.

(4)  SL L 189, 29.7.2003., str. 12.

(5)  SL L 238, 1.9.2006., str. 13.

(6)  SL L 114, 26.4.2008., str. 3.

(7)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(8)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.


PRILOG I.

Unosi iz članka 2. stavka 4. točke (a)

:

na bugarskom

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

na španjolskom

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

na češkom

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

na danskom

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

na njemačkom

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

na estonskom

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

na grčkom

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

na engleskom

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

na francuskom

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

na talijanskom

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

na latvijskom

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

na litavskom

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

na mađarskom

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

na malteškom

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

na nizozemskom

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

na poljskom

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

na portugalskom

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

na rumunjskom

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

na slovačkom

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

na slovenskom

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

na finskom

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

na švedskom

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


PRILOG II.

Unosi iz članka 2. stavka 4. točke (b)

:

na bugarskom

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

na španjolskom

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

na češkom

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

na danskom

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

na njemačkom

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

na estonskom

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

na grčkom

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

na engleskom

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

na francuskom

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

na talijanskom

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

na latvijskom

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

na litavskom

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

na mađarskom

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

în malteză

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

na nizozemskom

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

na poljskom

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

na portugalskom

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

na rumunjskom

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

na slovačkom

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

na slovenskom

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

na finskom

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

na švedskom

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


PRILOG III.

Unosi iz članka 5. stavka 3. točke (a)

:

na bugarskom

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

na španjolskom

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

na češkom

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

na danskom

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

na njemačkom

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

na estonskom

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

na grčkom

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

na engleskom

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

na francuskom

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

na talijanskom

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

na latvijskom

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

na litavskom

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

na mađarskom

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

na malteškom

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

na nizozemskom

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

na poljskom

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

na portugalskom

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

na rumunjskom

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

na slovačkom

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

na slovenskom

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

na finskom

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

na švedskom

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


PRILOG IV.

Unosi iz članka 5. stavka 3. točke (b)

:

na bugarskom

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

na španjolskom

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

na češkom

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

na danskom

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

na njemačkom

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

în estonă

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

na grčkom

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

na engleskom

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

na francuskom

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

na talijanskom

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

na latvijskom

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

na litavskom

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

na mađarskom

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

na malteškom

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

na nizozemskom

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

na poljskom

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

na portugalskom

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

na rumunjskom

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

na slovačkom

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

na slovenskom

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

na finskom

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

na švedskom

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


PRILOG V.

Uredbe stavljene izvan snage i popis njihovih uzastopnih izmjena

Uredba Komisije (EZ) br. 2058/96 (SL L 276, 29.10.1996., str. 7.).

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1950/2005 (SL L 312, 29.11.2005., str. 18.).

Samo članak 5. i Prilog IV.

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1996/2006 (SL L 398, 30.12.2006., str. 1.).

Samo članak 7. i Prilog VI.

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2019/2006 (SL L 384, 29.12.2006., str. 48.).

Samo članak 1.

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1456/2007 (SL L 325, 11.12.2007., str. 76.).

Samo članak 1.


PRILOG VI.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 2058/96

Ova Uredba

Članci 1. do 5.

Članci 1. do 5.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Prilozi I. do IV.

Prilozi I. do IV.

Prilog V.

Prilog VI.