03/Sv. 71

HR

Službeni list Europske unije

35


32012R0451


L 140/55

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 451/2012

od 29. svibnja 2012.

o povlačenju s tržišta određenih dodataka hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupinu dodataka za siliranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja (1), a posebno njezin članak 10. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđaju se odobravanje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja te osnova i postupci za izdavanje takvog odobrenja. Člankom 10. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 10. stavcima 1. do 4., određuju se posebne odredbe za procjenu proizvoda koji se u Uniji koriste kao dodaci za siliranje na dan početka primjene te Uredbe.

(2)

Dodaci hrani za životinje navedeni u Prilogu bili su u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 uneseni u Registar Zajednice dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi.

(3)

Što se tiče korištenja tih dodataka hrani za životinje kao dodataka za siliranje, do krajnjeg roka predviđenog člankom 10. stavkom 7. nije podnesen nijedan zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 10. stavkom 7. u vezi s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U pogledu dodatka heksametilen tetramin za određene vrste životinja, nije bio predan nijedan zahtjev za odobrenje do navedenog roka.

(4)

Radi transparentnosti, dodaci za koje unutar razdoblja navedenog u članku 10. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 nije bio podnesen zahtjev za odobrenje, navedeni su u posebnom dijelu Registra Zajednice dodataka hrani za životinje.

(5)

Te bi dodatke hrani za životinje stoga trebalo povući s tržišta u pogledu njihovog korištenja kao dodataka za siliranje, osim za vrste za koje su podneseni zahtjevi za odobrenje. Ova mjera ne utječe na korištenje nekih od gore navedenih dodataka u skladu s drugim kategorijama ili funkcionalnim skupinama za koje mogu biti dopušteni.

(6)

Kako povlačenje dotičnih dodataka za siliranje nije povezano sa sigurnosnim razlozima, primjereno je omogućiti prijelazno razdoblje u kojem se mogu iskoristiti postojeće zalihe tih dodataka te premiksa i silaže koja je bila proizvedena s tim dodacima.

(7)

Trebalo bi uzeti u obzir da se povlačenjem dodataka hrani za životinje navedenih u Prilogu ne dovodi u pitanje moguće buduće izdavanje odobrenja za njih ili donošenje mjera o njihovom statusu na temelju Uredbe (EZ) br. 1831/2003 i u skladu s postupcima određenim u njoj.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Povlačenje

Dodaci hrani za životinje navedeni u dijelu A Priloga, koji pripadaju funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje” unutar kategorije „tehnološki dodaci”, povlače se s tržišta.

Dodatak hrani za životinje naveden u dijelu B Priloga, koji pripada funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje” unutar kategorije „tehnološki dodaci”, povlači se s tržišta u odnosu na vrste životinja navedene u tom dijelu Priloga.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1.   Postojeće zalihe dodataka hrani za životinje navedenih u dijelu A Priloga mogu se nastaviti stavljati na tržište i koristiti kao dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje” unutar kategorije „tehnološki dodaci” do 19. lipnja 2013.

2.   Premiksi proizvedeni s dodacima hrani za životinje iz stavka 1. mogu se nastaviti stavljati na tržište i koristiti do 19. lipnja 2013.

3.   Silaža proizvedena s dodacima hrani za životinje iz stavka 1. ili s premiksima iz stavka 2., može se nastaviti stavljati na tržište i koristiti do 19. lipnja 2014.

4.   Što se tiče dodatka hrani za životinje navedenog u dijelu B Priloga, stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se za vrste životinja navedene u tom dijelu Priloga.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.


PRILOG

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini dodataka za siliranje, povučeni s tržišta kako je predviđeno u članku 1.

DIO A

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini dodataka za siliranje, povučeni s tržišta za sve vrste i kategorije životinja

Identifikacijski broj

Dodatak hrani za životinje

Vrste ili kategorije životinja

Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

 

Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 iz Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

Sve vrste

 

Amilaza EC 3.2.1.1 iz Aspergillus oryzae

Sve vrste

 

Amilaza EC 3.2.1.1iz slada

Sve vrste

 

Beta-1,4 Glukanaza celulaza EC 3.2.1.4 iz Aspergillus niger

Sve vrste

 

Beta-1,4 Ksilanaza EC 3.2.1.37 iz Trichoderma reesei

Sve vrste

 

Beta-glukanaza EC 3.2.1.6 iz Trichoderma viride

Sve vrste

 

Celulaza EC 3.2.1.4 iz Penicillium funiculosum

Sve vrste

 

Celulaza EC 3.2.1.4 iz Trichoderma reesei

Sve vrste

 

Celulaza EC 3.2.1.4 iz Trichoderma viride

Sve vrste

 

Celulaza-hemicelulaza kompleks EC 3.2.1.4 iz Trichoderma reesei

Sve vrste

 

Celulaza-ksilanaza kompleks EC 3.2.1.4 iz Trichoderma reesei

Sve vrste

 

Endo-1,3-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 iz Bacillus amyloliquefaciens

Sve vrste

 

Endo-1,4-beta-D-mananaza EC 3.2.1.78 iz Bacillus lentus

Sve vrste

 

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 iz Trichoderma longibrachiatum

Sve vrste

 

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 iz Bacillus amyloliquefaciens

Sve vrste

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8. iz Aspergillus oryzae

Sve vrste

 

Glucoamilaza EC 3.2.1.3. iz Aspergillus niger

Sve vrste

 

Glukoza oksidaza EC 1.1.3.4 iz Aspergillus niger

Sve vrste

 

Hemicelulaza EC 3.2.1.8 iz Aspergillus niger

Sve vrste

 

Mananaza EC 3.2.1.77 iz Aspergillus niger

Sve vrste

 

Pektinaza EC 3.2.1.15 iz Aspergillus niger

Sve vrste

 

Ksilanaza EC 3.2.1.8 iz Aspergillus niger

Sve vrste

 

Ksilanaza EC 3.2.1.8 iz Penicillium funiculosum

Sve vrste

 

Ksilanaza EC 3.2.1.8 iz Trichoderma reesei

Sve vrste

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

Sve vrste

 

Bacillus coagulans CECT 7001

Sve vrste

 

Bacillus lentus 302

Sve vrste

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

Sve vrste

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

Sve vrste

 

Bacillus licheniformis Micron Bio-Systems culture collection

Sve vrste

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

Sve vrste

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

Sve vrste

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

Sve vrste

 

Bacillus pumilus Micron Bio-Systems culture collection

Sve vrste

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

Sve vrste

 

Bacillus subtilis BS1

Sve vrste

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

Sve vrste

 

Bacillus subtilis DSM 5750

Sve vrste

 

Bacillus subtilis Micron Bio-Systems culture collection

Sve vrste

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

Sve vrste

 

Bifidobacterium animalis ssp. Lactis CHCC5445/DSM15954

Sve vrste

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

Sve vrste

 

Candida glabrata 35120

Sve vrste

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

Sve vrste

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

Sve vrste

 

Enterococcus faecium AP34

Sve vrste

 

Enterococcus faecium CECT 7002

Sve vrste

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

Sve vrste

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

Sve vrste

 

Enterococcus faecium DSM 15958

Sve vrste

 

Enterococcus faecium DSM 16567

Sve vrste

 

Enterococcus faecium DSM 16573

Sve vrste

 

Enterococcus faecium DSM 5464

Sve vrste

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

Sve vrste

 

Enterococcus faecium NCAIM

Sve vrste

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

Sve vrste

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

Sve vrste

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Sve vrste

 

Enterococcus mundtii 82760

Sve vrste

 

Lactobacillus acidophilus 36587

Sve vrste

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

Sve vrste

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

Sve vrste

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

Sve vrste

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

Sve vrste

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

Sve vrste

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

Sve vrste

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

Sve vrste

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

Sve vrste

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

Sve vrste

 

Lactobacillus buchneri 71044

Sve vrste

 

Lactobacillus buchneri 71065

Sve vrste

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

Sve vrste

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

Sve vrste

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

Sve vrste

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

Sve vrste

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

Sve vrste

 

Lactobacillus casei CCM 3775

Sve vrste

 

Lactobacillus casei CHCC2115

Sve vrste

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

Sve vrste

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

Sve vrste

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

Sve vrste

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

Sve vrste

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

Sve vrste

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

Sve vrste

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

Sve vrste

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

Sve vrste

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

Sve vrste

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

Sve vrste

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

Sve vrste

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

Sve vrste

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum 24001

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum 252

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum 50050

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum 88

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum EU/EEZ 1/24476

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum L58

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum Micron Bio-Systems culture collection

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

Sve vrste

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

Sve vrste

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

Sve vrste

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

Sve vrste

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

Sve vrste

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

Sve vrste

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

Sve vrste

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

Sve vrste

 

Lactobacillus sakei ssp. Sakei AK 5115 DSM 20017

Sve vrste

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

Sve vrste

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

Sve vrste

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

Sve vrste

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis CHCC2871

Sve vrste

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

Sve vrste

 

Leuconostoc oeno LO1

Sve vrste

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

Sve vrste

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

Sve vrste

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

Sve vrste

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

Sve vrste

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

Sve vrste

 

Pediococcus acidilactici ET 6

Sve vrste

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus 69221

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus AP35

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaceus Micron Bio-Systems culture collection

Sve vrste

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEZ 2124476

Sve vrste

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

Sve vrste

 

Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

Sve vrste

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

Sve vrste

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

Sve vrste

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

Sve vrste

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

Sve vrste

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

Sve vrste

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Sve vrste

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

Sve vrste

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

Sve vrste

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

Sve vrste

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

Sve vrste

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

Sve vrste

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

Sve vrste

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

Sve vrste

 

Amonij acetat

Sve vrste

 

Amonij acetat tetrahidrat

Sve vrste

 

Amonij benzoat

Sve vrste

 

Amonij bisulfit

Sve vrste

 

Amonij dipropionat

Sve vrste

 

Atapulgit (glina) CAS br. 12174-11-7

Sve vrste

E 210

Benzojeva kiselina

Sve vrste

 

Etil benzoat

Sve vrste

E 507

Klorovodična kiselina

Sve vrste

 

Vodikov peroksid

Sve vrste

 

Izomaslacna kiselina

Sve vrste

 

Metenamin

Sve vrste

E 285

Metilpropionska kiselina

Sve vrste

 

Kalij bisulfit

Sve vrste

 

Kalij format

Sve vrste

 

Kalij sulfat

Sve vrste

 

Silicij dioksid

Sve vrste

E 222

Natrij bisulfit

Sve vrste

E 223

Natrij metabisulfit

Sve vrste

 

Natrij sulfit

Sve vrste

 

Natrij tiosulfat

Sve vrste

E 513

Sumporna kiselina

Sve vrste

 

Ekstrakt tanina iz drva pitomog kestena (Castanea sativa Mill, CAS br. 1401-55-4)

Sve vrste

DIO B

Dodatak hrani za životinje, koji pripada funkcionalnoj skupini dodataka za siliranje, povučen s tržišta za određene vrste ili kategorije životinja

Identifikacijski broj

Dodatak hrani za životinje

Vrste ili kategorije životinja

Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje

 

Heksametilen tetramin

Sve vrste s izuzetkom goveda; ovaca; svinja; peradi; kunića; konja; koza