15/Sv. 21

HR

Službeni list Europske unije

21


32012R0428


L 132/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 428/2012

od 22. svibnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označivanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 121. stavak 1. točku (m), u vezi s njenim člankom 4.,

budući da:

(1)

U skladu sa sporazumom između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o trgovini vinom (2), Sjedinjene Američke Države zahtijevale su da se ime njihove države upiše u dijelu B Priloga XV. Uredbi Komisije (EZ) br. 607/2009 (3) u stupac koji navodi imena država koje mogu koristiti naziv jedne od vinskih sorti koja se može pojaviti na oznaci vina u skladu s člankom 62. stavkom 4. Uredbe. Nakon provjera vezanih uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih u članku 62. stavku 1. točki (b) i članku 62. stavku 4. Uredbe, Sjedinjene Američke Države trebale bi se upisati u odgovarajući stupac tog Priloga pored imena vinske sorte na koji se odnosi zahtjev.

(2)

Uredbu (EZ) br. 607/2009 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničko uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Red 58. u dijelu B Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 607/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italija, Australija, Sjedinjene Američke Države

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. svibnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 87, 24.3.2006., str. 2.

(3)  SL L 193, 24.7.2009., str. 60.