13/Sv. 051

HR

Službeni list Europske unije

279


32012R0392


L 123/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.03.2012.


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 392/2012

od 1. ožujka 2012.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda koji koriste energiju, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (1), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Direktiva 2010/30/EU Komisiji nalaže donošenje delegiranih akata u vezi s označivanjem proizvoda povezanih s energijom koji predstavljaju znatan potencijal za energetske uštede, a iskazuju velike razlike u razinama učinkovitosti kod istovjetnih funkcionalnosti.

(2)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja utvrđene su u Direktivi Komisije 95/13/EZ od 23. svibnja 1995. o provođenju Direktive Vijeća 92/75/EEZ u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti električnih bubnjastih sušilica rublja (2).

(3)

Energija koja se u kućanstvima koristi za bubnjaste sušilice rublja čini znatan dio ukupne potražnje kućanstava za energijom u Uniji. Uz poboljšanja koja su već ostvarena na području energetske učinkovitosti, prostor za daljnje smanjenje potrošnje energije kod kućanskih bubnjastih sušilica rublja je znatan.

(4)

Potrebno je Direktivu 95/13/EZ staviti izvan snage i utvrditi nove odredbe u ovoj Uredbi kako bi se osiguralo da oznaka energetske učinkovitosti dobavljačima daje dinamične poticaje za daljnje poboljšanje energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja i ubrzavanje tržišne preobrazbe prema energetski učinkovitim tehnologijama.

(5)

Kombinirane kućanske perilice-sušilice rublja obrađene su u Direktivi Komisije 96/60/EZ od 19. rujna 1996. o provođenju Direktive Vijeća 92/75/EEZ u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih kombiniranih perilica-sušilica rublja (3). One imaju posebna obilježja, te stoga trebaju biti izuzete iz područja primjene ove Uredbe.

(6)

Informacije koje se daju na oznaci trebaju biti pribavljene pouzdanim, točnim i ponovljivim postupcima mjerenja, koji u obzir uzimaju općeprihvaćena posljednja dostignuća metoda mjerenja uključujući, ovisno o dostupnosti, usklađene norme koje su donijela europska tijela za normizaciju, prema popisu u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa (4).

(7)

Ova Uredba treba utvrditi jednoobrazni oblik i sadržaj oznaka na kućanskim bubnjastim sušilicama rublja, uključujući sušilice na plin.

(8)

Osim toga, ova Uredba treba utvrditi zahtjeve vezane uz „tehničku dokumentaciju” i „informacijski list” za kućanske bubnjaste sušilice rublja.

(9)

Povrh toga, ova Uredba treba utvrditi zahtjeve vezane uz informacije koje se pružaju za bilo koji oblik prodaje na daljinu i oglašavanja kućanskih bubnjastih sušilica rublja, te za bilo koji oblik tehničkih promotivnih materijala za takve uređaje.

(10)

Primjereno je predvidjeti preispitivanje ove Uredbe kako bi se uzeo u obzir tehnološki napredak.

(11)

Kako bi se olakšao prelazak s Direktive 95/13/EZ na ovu Uredbu, kućanske bubnjaste sušilice rublja označene u skladu s ovom Uredbom treba smatrati sukladnima Direktivi 95/13/EZ.

(12)

Direktivu 95/13/EZ stoga je potrebno staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ova Uredba utvrđuje zahtjeve vezane uz označivanje i pružanje dodatnih informacija o proizvodu u slučaju kućanskih bubnjastih sušilica rublja na struju i na plin, te ugradbenih kućanskih bubnjastih sušilica rublja, uključujući one koje se prodaju za uporabu izvan kućanstava.

2.   Ova se Uredba ne odnosi na kombinirane kućanske perilice-sušilice, kao niti na kućanske centrifuge za sušenje rublja.

Članak 2.

Definicije

Uz definicije navedene u članku 2. Direktive 2010/30/EU, za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači stroj u kojem se tekstil suši vrtnjom u bubnju što se okreće, kroz koji prolazi zagrijani zrak, te koji je konstruiran prvenstveno za neprofesionalnu uporabu;

(2)

„ugradbena kućanska sušilica rublja” znači kućanska bubnjasta sušilica rublja namijenjena ugradnji u ormarić, pripremljenu nišu u zidu ili slično mjesto, za što su potrebni elementi pokućstva;

(3)

„kombinirana kućanska perilica-sušilica rublja” znači kućanska perilica rublja koja uključuje i funkciju centrifuge i način sušenja tekstila, obično zagrijavanjem i vrtnjom;

(4)

„kućanska centrifuga za sušenje rublja”, komercijalnim rječnikom nazivana i „centrifuga”, znači stroj u kojem se voda odstranjuje od tekstila centrifugiranjem u bubnju što se okreće, te se odvodi kroz automatsku sisaljku, te koji je konstruiran prvenstveno za neprofesionalnu uporabu;

(5)

„ventilacijska bubnjasta sušilica rublja” znači sušilica koja uvlači svježi zrak, prenosi ga preko tekstila i ispuhuje proizašlu vlagu u prostoriju odnosno vanjski prostor;

(6)

„kondenzacijska bubnjasta sušilica rublja” znači sušilica koja uključuje stroj (koji koristi ili kondenzaciju ili neki drugi način) za odstranjivanje vlage iz zraka koji se koristi za proces sušenja;

(7)

„automatska bubnjasta sušilica rublja” znači sušilica koja isključuje proces sušenja kad utvrdi određeni sadržaj vlage tereta, primjerice kroz vodljivost ili detektiranjem temperature;

(8)

„neautomatska bubnjasta sušilica rublja” znači sušilica koja isključuje proces sušenja nakon unaprijed utvrđenog razdoblja, što se obično kontrolira mjeračem vremena, ali koja može biti isključena i ručno;

(9)

„program” znači niz unaprijed utvrđenih operacija koje su prema tvrdnjama dobavljača odgovarajuće za sušenje određene vrste tekstila;

(10)

„ciklus” znači cjelokupni proces sušenja, kako je utvrđen za odabrani program;

(11)

„trajanje programa” znači vrijeme koje prođe od početka do kraja programa, bez odlaganja koje programira korisnik;

(12)

„nazivni kapacitet” znači maksimalna težina u kilogramima, koju dobavljač naznačuje u razmacima od 0,5 kilograma suhog tekstila određenog tipa i koja može biti tretirana u kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja prema odabranom programu, kad je stroj napunjen u skladu s uputama dobavljača;

(13)

„djelomični teret” znači polovina nazivnog kapaciteta kućanske bubnjaste sušilice rublja za određeni program;

(14)

„kondenzacijska učinkovitost” znači omjer između mase vlage koju je kondenzirala kondenzacijska bubnjasta sušilica rublja i mase vlage koja je odstranjena iz tereta na kraju ciklusa;

(15)

„stanje isključenosti” znači stanje u kojem je kućanska bubnjasta sušilica rublja isključena uporabom kontrola odnosno prekidača na uređaju, koji su dostupni i namijenjeni krajnjem korisniku koji njima rukuje tijekom uobičajenog korištenja, kako bi se postigla najmanja potrošnja snage koja može potrajati neodređeno vrijeme, dok je kućanska bubnjasta sušilica rublja spojena na izvor električne energije i koristi se u skladu s uputama dobavljača; ako ne postoje kontrole odnosno prekidači dostupni krajnjem korisniku, „stanje isključenosti” znači stanje do kojeg dolazi nakon što se kućanska bubnjasta sušilica rublja sama vrati u stabilno stanje potrošnje snage;

(16)

„stanje mirovanja” znači stanje najniže potrošnje snage, koje može potrajati neodređeno vrijeme nakon dovršetka programa bez daljnjih intervencija krajnjeg korisnika, osim pražnjenja kućanske bubnjaste sušilice rublja;

(17)

„istovjetna kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači model kućanske bubnjaste sušilice rublja stavljen na tržište, koji ima isti nazivni kapacitet, tehnička obilježja i učinkovitost, potrošnju energije, kondenzacijsku učinkovitost ako je to mjerodavno obilježje, te isto vrijeme za standardni pamučni program i istu akustičnu buku koja se prenosi zrakom tijekom sušenja, kao i drugi model kućanske bubnjaste sušilice rublja koju je isti dobavljač stavio na tržište pod različitom komercijalnom brojčanom oznakom;

(18)

„krajnji korisnik” znači potrošač koji kupuje kućansku bubnjastu sušilicu rublja, odnosno za kojeg se očekuje da će to učiniti;

(19)

„prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su kućanske bubnjaste sušilice rublja izložene odnosno ponuđene za prodaju, najam ili najam s pravom kupnje;

(20)

„standardni pamučni program” znači ciklus u kojem se suši pamučno rublje s početnim sadržajem vlage tereta od 60 % te dostiže preostali sadržaj vlage od 0 %.

Članak 3.

Odgovornosti dobavljača

Dobavljači osiguravaju da:

(a)

svaka kućanska bubnjasta sušilica rublja nosi tiskanu oznaku, čiji su izgled i sadržaj informacija propisani u Prilogu I.;

(b)

informacijski list, prikazan u Prilogu II., bude dostupan;

(c)

tehnička dokumentacija, prikazana u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev tijela država članica i Komisije;

(d)

svaki oglas za određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja sadrži razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(e)

svi tehnički promidžbeni materijali koji se odnose na određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadrže uputu o razredu energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 4.

Odgovornosti distributera

Distributeri osiguravaju da:

(a)

svaka kućanska bubnjasta sušilica rublja na prodajnom mjestu nosi oznaku, koju je osigurao dobavljač u skladu s člankom 3. stavkom (a), na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanske bubnjaste sušilice rublja, i to tako da bude jasno vidljiva;

(b)

kućanske bubnjaste sušilice rublja koje se nude na prodaju, najam ili najam s pravom kupnje, pri čemu se za krajnjeg korisnika ne može očekivati da će vidjeti izloženi proizvod, kako je navedeno u članku 7. Direktive 2010/30/EU, budu stavljene na tržište s informacijama koje pružaju dobavljači u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

(c)

svaki oglas određenog modela kućanske bubnjaste sušilice rublja sadrži uputu na razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(d)

svi tehnički promidžbeni materijali koji se odnose na određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadrže uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 5.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. moraju biti dobiveni primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih metoda, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode.

Članak 6.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Države članice primjenjuju postupak naveden u Prilogu V. radi ocjene sukladnosti navedenog razreda energetske učinkovitosti, potrošnje energije po ciklusu, razreda kondenzacijske učinkovitosti ako je to primjenjivo obilježje, nazivnog kapaciteta, potrošnje snage u stanju isključenosti i u stanju mirovanja, trajanja stanja mirovanja, trajanja programa i akustične buke koja se prenosi zrakom.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija preispituje Uredbu u svjetlu tehnološkog napretka najkasnije u roku od pet godina nakon njezinog stupanja na snagu. Preispitivanjem se posebno ocjenjuju odstupanja pri provjerama, navedena u Prilogu V.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 95/13/EZ stavlja se izvan snage od 29. svibnja 2013.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

1.   Članak 3. točke (d) i (e) i članak 4. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 29. rujna 2013.

2.   Kućanske bubnjaste sušilice rublja stavljene na tržište prije 29. svibnja 2013. trebaju biti sukladne odredbama Direktive 95/13/EZ.

3.   Kućanske bubnjaste sušilice rublja koje su u skladu s odredbama ove Uredbe i stavljene su na tržište, odnosno ponuđene za prodaju, najam ili najam s pravom kupnje prije 29. svibnja 2013. smatraju se sukladnima odredbama Direktive 95/13/EZ.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 29. svibnja 2013. Međutim, članak 3. točke (d) i (e) i članak 4. točke (b), (c) i (d) primjenjuju se od 29. rujna 2013.

Ova Uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 153, 18.6.2010., str. 1.

(2)  SL L 136, 21.6.1995., str. 28.

(3)  SL L 266, 18.10.1996., str. 1.

(4)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.


PRILOG I.

Oznaka

1.   OZNAKA ZA VENTILACIJSKE KUĆANSKE BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA

Image

1.1.

Sljedeće su informacije sadržane u oznaci za ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja:

I.

naziv dobavljača ili zaštitni znak;

II.

dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, pri čemu „identifikacijska oznaka” znači kod, obično alfanumerički, po kojem se određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III.

razred energetske učinkovitosti definiran u točki 1. Priloga VI.; vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti kućanske bubnjaste sušilice rublja postavljena je na istoj visini kao vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV.

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC) izražena u kWh/god, zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunata u skladu s Prilogom VII.;

V.

informacija o vrsti kućanske bubnjaste sušilice rublja;

VI.

vrijeme ciklusa koje odgovara standardnom pamučnom programu pri punom teretu, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu;

VII.

nazivni kapacitet, izražen u kg, za standardni pamučni program pri punom teretu;

VIII.

emisija buke (ponderirana prosječna vrijednost – LWA) tijekom faze sušenja, za standardni pamučni program pri punom teretu, izražena u dB i zaokružena na najbliži cijeli broj.

1.2.

Izgled oznake za ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja u skladu je s točkom 4. ovog Priloga. Ako je modelu dodijeljena oznaka „EU ekološka oznaka” sukladno Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1), može se dodati preslika EU ekološke oznake.

2.   OZNAKA ZA KONDENZACIJSKE KUĆANSKE BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA

Image

2.1.

Uz informacije navedene u točki 1.1., oznaka za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja sadrži i:

IX.

razred kondenzacijske učinkovitosti u skladu s točkom 2. Priloga VI.

2.2.

Izgled oznake za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja u skladu je s točkom 4. ovog Priloga. Ako je modelu dodijeljena oznaka „EU ekološka oznaka” sukladno Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, može se dodati preslika EU ekološke oznake.

3.   OZNAKA ZA KUĆANSKE BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA NA PLIN

Image

3.1.

Informacije navedene u točki 1.1. sadržane su u oznaci za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin.

3.2.

Izgled oznake za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin u skladu je s točkom 4. ovog Priloga. Ako je modelu dodijeljena oznaka „EU ekološka oznaka” sukladno Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, može se dodati preslika EU ekološke oznake.

4.   IZGLED OZNAKE

4.1.

Za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin oblik oznake prikazan je na donjoj slici.

Image

Pri čemu:

(a)

Oznaka mora biti najmanje 110 mm široka i najmanje 220 mm visoka. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, njezin sadržaj mora ostati u gore navedenom omjeru.

(b)

Pozadina je bijela.

(c)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta i 0 % crna.

(d)

Oznaka ispunjava sve sljedeće uvjete (brojke se odnose na gore prikazanu sliku):

Image

Obrub EU oznake: 5 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Image

Logotip EU-a – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logotip „Energija”: boja: X-00-00-00. Piktogram kako je prikazan; logotip EU-a i logotip „Energija” (zajedno): širina: 92 mm, visina: 17 mm.

Image

Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100 % - duljina: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

Tekst: calibri bold 18 pt, velika slova, bijela; simboli „+”: calibri bold 12 pt, bijeli, poravnati u jednom redu.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100 % crna;

Tekst: calibri bold 29 pt, velika slova, bijela; „+” simboli: calibri bold 18 pt, bijeli, poravnati u jednom redu.

Image

Energija

Tekst: calibri regular 11 pt, velika slova, 100 % crna.

Image

Ponderirana godišnja potrošnja energije:

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 30 pt, 100 % crna.

Drugi red: calibri regular 14 pt, 100 % crna.

Image

Vrsta kućanske bubnjaste sušilice rublja:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - obli uglovi: 3,5 mm.

Image

Trajanje ciklusa:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - obli uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Nazivni kapacitet:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - obli uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Emisija buke:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Zvjezdica: calibri regular 6 pt, 100 % crna.

Image

Naziv dobavljača ili zaštitni znak

Image

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

Image

Naziv dobavljača ili zaštitni znak i identifikator modela trebaju stati u prostor od 92 × 15 mm.

Image

Brojčana oznaka Uredbe: calibri bold 9 pt, 100 % crna.

4.2.

Za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja, oblik oznake prikazan je na donjoj slici.

Image

Pri čemu:

(a)

Oznaka mora biti najmanje 110 mm široka i najmanje 220 mm visoka. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, njezin sadržaj mora ostati razmjeran gornjim specifikacijama.

(b)

Pozadina je bijela.

(c)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna slijedom ovog primjera: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta i 0 % crna.

(d)

Oznaka ispunjava sve sljedeće uvjete (brojke se odnose na gore prikazanu sliku):

Image

Obrub EU oznake: 5 pt – boja: cijan 100 % - obli uglovi: 3,5 mm.

Image

Logotip EU-a – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logotip „Energija”: boja: X-00-00-00. Piktogram kao što je prikazan; logotip EU-a i logotip „Energija” (zajedno): širina: 92 mm, visina: 17 mm.

Image

Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100 % - duljina: 92,5 mm.

Image

A-G skala

Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

Tekst: calibri bold 18 pt, velika slova, bijela; simboli „+”: calibri bold 12 pt, bijeli, poravnati u jednom redu.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100 % crna;

Tekst: calibri bold 29 pt, velika slova, bijela; „+” simboli: calibri bold 18 pt, bijeli, poravnati u jednom redu.

Image

Energija

Tekst: calibri regular 11 pt, velika slova, 100 % crna.

Image

Ponderirana godišnja potrošnja energije:

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 30 pt, 100 % crna.

Drugi red: calibri regular 14 pt, 100 % crna.

Image

Vrsta kućanske bubnjaste sušilice rublja:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Image

Trajanje ciklusa:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Nazivni kapacitet:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Emisija buke:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Zvjezdica: calibri regular 6 pt, 100 % crna.

Image

Naziv dobavljača ili zaštitni znak

Image

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

Image

Naziv dobavljača ili zaštitni znak i dobavljačeva identifikacijska oznaka trebaju stati u prostor od 92 × 15 mm.

Image

Brojčana oznaka Uredbe: calibri bold 9 pt, 100 % crna.

Image

Razred kondenzacijske učinkovitosti:

Piktogram kako je prikazan

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri regular 16 pt, horizontalna skala 75 %, 100 % crna i calibri bold 22 pt, horizontalna skala 75 %, 100 % crna.

4.3.

Za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin, oblik oznake prikazan je na donjoj slici.

Image

Pri čemu:

(a)

Oznaka mora biti najmanje 110 mm široka i najmanje 220 mm visoka. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, njezin sadržaj mora ostati razmjeran gornjim specifikacijama.

(b)

Pozadina je bijela.

(c)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna slijedom ovog primjera: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta i 0 % crna.

(d)

Oznaka ispunjava sve sljedeće uvjete (brojke se odnose na gore prikazanu sliku).

Image

Obrub EU oznake: 5 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Image

Logotip EU-a – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Energetska oznaka: boja: X-00-00-00. Piktogram kao što je prikazan; logotip EU-a i logotip „Energija” (zajedno): širina: 92 mm, visina: 17 mm.

Image

Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100 % - duljina: 92,5 mm.

Image

A-G skala

Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

Tekst: calibri bold 18 pt, velika slova, bijela; „+” simboli: calibri bold 12 pt, bijeli, poravnati u jednom redu.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100 % crna;

Tekst: calibri bold 29 pt, velika slova, bijela; „+” simboli: calibri bold 18 pt, bijeli, poravnati u jednom redu.

Image

Energija

Tekst: calibri regular 11 pt, velika slova, 100 % crna.

Image

Ponderirana godišnja potrošnja energije:

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 30 pt, 100 % crna.

Drugi red: calibri regular 14 pt, 100 % crna.

Image

Vrsta kućanske bubnjaste sušilice rublja:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Image

Vrijeme ciklusa:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Nazivni kapacitet:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Emisija buke:

Piktogram kako je prikazan.

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % - zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: calibri bold 24 pt, 100 % crna i calibri regular 16 pt, 100 % crna.

Image

Zvjezdica: calibri regular 6 pt, 100 % crna.

Image

Naziv dobavljača ili zaštitni znak

Image

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

Image

Naziv dobavljača ili zaštitni znak i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor od 92 × 15 mm.

Image

Brojčana oznaka Uredbe: calibri bold 9 pt, 100 % crna.


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.


PRILOG II.

Informacijski list

1.

Informacije u informacijskom listu za kućanske bubnjaste sušilice rublja navode se sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale koji se isporučuju uz proizvod:

(a)

naziv dobavljača ili zaštitni znak;

(b)

dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, odnosno kod, obično alfanumerički, kojim se određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

(c)

nazivni kapacitet, izražen u kg pamučnog rublja, za standardni pamučni program pri punom teretu;

(d)

radi li se o ventilacijskoj kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja, kondenzacijskoj bubnjastoj sušilici ili bubnjastoj sušilici na plin;

(e)

razred energetske učinkovitosti u skladu s točkom 1. Priloga VI.;

(f)

za električne kućanske bubnjaste sušilice rublja:

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja pri režimu niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin:

 

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC(Gas) ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh-Gas godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

i

 

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC(Gas)el ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja u niskoenergetskim stanjima. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

(g)

je li kućanska bubnjasta sušilica rublja „automatska bubnjasta sušilica” ili „neautomatska bubnjasta sušilica”;

(h)

ako je kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja dodijeljena „nagrada EU ekološke oznake” sukladno Uredbi (EZ) br. 66/2010, ta se informacija može uključiti;

(i)

potrošnja energije (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a, Egdry1/2,a ) standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu;

(j)

potrošnja snage u stanju isključenosti (Po ) i u stanju mirovanja (Pl ) standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu;

(k)

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom, trajanje „stanja mirovanja”;

(l)

naznaka da je „standardni pamučni program”, korišten pri punom i djelomičnom teretu, standardni program sušenja na koji se odnose informacije na oznaci i u informacijskom listu, da je taj program primjeren za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja, te da je to najučinkovitiji program za pamuk u smislu potrošnje energije;

(m)

ponderirano vrijeme programa (Tt ) „standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu”, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu, kao i vrijeme programa „standardnog pamučnog programa pri punom teretu” (Tdry ) i vrijeme programa (Tt ) „standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu” (Tdry1/2 ), izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu;

(n)

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica, razred kondenzacijske učinkovitosti u skladu s točkom 2. Priloga VI., izražen kao „razred kondenzacijske učinkovitosti ‚x’ na skali od G (najmanje učinkovit) do A (najučinkovitiji)”; ovo se može izraziti i drugim načinima uz uvjet da je razvidno da se skala kreće od G (najmanje učinkovit) do A (najučinkovitiji);

(o)

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica, prosječna kondenzacijska učinkovitost Cdry i Cdry1/2 standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) „standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu”, izražena postotno i zaokružena na najbliži cijeli postotak;

(p)

emisija buke (ponderirana prosječna vrijednost – LWA), izražena u dB i zaokružena na najbliži cijeli broj, za standardni pamučni program pri punom teretu;

(q)

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja namijenjena ugradnji, naznaka o tome.

2.

Jedan informacijski list može obuhvatiti niz modela kućanskih bubnjastih sušilica rublja koje dobavlja isti dobavljač.

3.

Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se dati kao kopija oznake koja može biti u boji ili crno bijela. U tom slučaju navode se i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.


PRILOG III.

Tehnička dokumentacija

1.

Tehnička dokumentacija, navedena u članku 3. stavku (c), uključuje:

(a)

naziv i adresu dobavljača;

(b)

opći opis modela kućanske bubnjaste sušilice rublja, dovoljan za njezino nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c)

upute na korištene usklađene norme, prema potrebi;

(d)

ostale korištene tehničke norme i specifikacije, prema potrebi;

(e)

ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f)

sljedeće tehničke parametre za mjerenja:

i.

za električne kućanske bubnjaste sušilice rublja:

potrošnja energije (Edry , Edry1/2 , Egdry , Egdry1/2 , Egdry,a , Egdry1/2,a ) standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu,

za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin:

 

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC(Gas) ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh-Gas godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

i

 

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC(Gas)el ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja u stanjima niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

ii.

potrošnja snage u „stanju isključenosti” i u „stanju mirovanja”;

iii.

trajanje programa „standardnog pamučnog programa pri punom teretu” (Tdry ) i trajanje programa „standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu” (Tdry1/2 ), izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu;

iv.

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom, trajanje „stanja mirovanja”;

v.

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica, prosječna kondenzacijska učinkovitost Cdry standardnog pamučnog programa pri punom teretu i prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu Cdry1/2 ;

vi.

emisija buke;

(g)

rezultate izračuna izvršenih u skladu s Prilogom VII.

2.

Ako su informacije, uključene u tehničku dokumentaciju za određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja, dobivene izračunom na temelju dizajna ili ekstrapolacijom iz drugih istovjetnih kućanskih bubnjastih sušilica rublja, odnosno kroz oba navedena načina, tada dokumentacija treba uključivati pojedinosti takvih izračuna ili ekstrapolacija, odnosno oboje, te testova koje su dobavljači poduzeli kako bi provjerili točnost napravljenih izračuna. Informacije također uključuju popis svih ostalih istovjetnih modela kućanskih bubnjastih sušilica rublja kod kojih su informacije dobivene na opisani način.


PRILOG IV.

Podaci koje treba osigurati u slučajevima u kojima se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod

1.

Podaci spomenuti u članku 4. stavku (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a)

nazivni kapacitet u kg pamuka, za standardni pamučni program pri punom teretu;

(b)

radi li se o ventilacijskoj kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja, kondenzacijskoj bubnjastoj sušilici ili bubnjastoj sušilici na plin;

(c)

razred energetske učinkovitosti definiran u točki 1. Priloga VI.;

(d)

za električne kućanske bubnjaste sušilice rublja:

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja u stanjima niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin:

 

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC(Gas) ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh-Gas godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

i

 

ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC(Gas)el ) zaokružena na jedno decimalno mjesto; opisuje se kao: „potrošnja energije od ‚x’ kWh godišnje, na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja u stanjima niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi”;

(e)

je li kućanska bubnjasta sušilica rublja „automatska bubnjasta sušilica” ili „neautomatska bubnjasta sušilica”;

(f)

potrošnja energije (Edry , Edry1/2 , Egdry , Egdry1/2 , Egdry,a , Egdry1/2,a ) standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, zaokružena na dva decimalna mjesta i izračunata u skladu s Prilogom VII.;

(g)

potrošnja snage u stanju isključenosti (Po ) i u stanju mirovanja (Pl ) standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu;

(h)

vrijeme programa „standardnog pamučnog programa pri punom teretu” (Tdry ) i vrijeme programa „standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu” (Tdry1/2 ), izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu, te izračunato u skladu s Prilogom VII.;

(i)

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja kondenzacijska bubnjasta sušilica, razred kondenzacijske učinkovitosti u skladu s točkom 2. Priloga VI.;

(j)

emisija buke (ponderirana prosječna vrijednost – LWA) za standardni pamučni program pri punom teretu, izražena u dB i zaokružena na najbliži cijeli broj;

(k)

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja namijenjena ugradnji, naznaka o tome.

2.

Ako se navode i ostali podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, oni moraju biti navedeni u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu II.

3.

Veličina i vrsta fonta koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.


PRILOG V.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Za potrebe sukladnosti i provjere sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, mjerenja i izračuni se vrše korištenjem usklađenih normi, čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije, odnosno drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda koje u obzir uzimaju općeprihvaćena posljednja dostignuća i za čije se rezultate smatra da imaju nisku razinu mjerne nesigurnosti.

Za potrebe provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u člancima 3. i 4., države članice ispituju pojedinačnu kućansku bubnjastu sušilicu rublja. Ako se izmjereni parametri ne poklapaju s vrijednostima koje je naveo dobavljač unutar raspona navedenih u tablici 1., mjerenja se provode na još tri kućanske bubnjaste sušilice rublja. Aritmetička sredina vrijednosti izmjerenih na te tri kućanske bubnjaste sušilice rublja mora biti u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač unutar raspona definiranih u tablici 1.

U suprotnom se smatra da model i svi ostali istovjetni modeli kućanske bubnjaste sušilice rublja nisu sukladni zahtjevima utvrđenim u člancima 3. i 4.

Tablica 1.

Mjereni parametar

Odstupanja pri verifikaciji

Ponderirana godišnja potrošnja energije

Izmjerena vrijednost nije veća od nazivne vrijednosti (1) AEC za više od 6 %.

Ponderirana potrošnja energije

Izmjerena vrijednost nije veća od nazivne vrijednosti Et za više od 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

Izmjerena vrijednost nije manja od nazivne vrijednosti Ct za više od 6 %.

Ponderirano vrijeme programa

Izmjerena vrijednost nije dulja od nazivnih vrijednosti Tt za više od 6 %.

Potrošnja snage u stanju isključenosti i stanju mirovanja

Izmjerena vrijednost potrošnje snage Po i Pl od više od 1,00 W nije veća od nazivne vrijednosti za više od 6 %. Izmjerena vrijednost potrošnje snage Po i Pl niža ili jednaka 1,00 W nije veća od nazivne vrijednosti za više od 0,10 W.

Trajanje stanja mirovanja

Izmjerena vrijednost nije dulja od nazivne vrijednosti Tl za više od 6 %.

Emisija buke LWA

Izmjerena vrijednost nije veća od nazivne vrijednosti.


(1)  „Nazivna vrijednost” znači vrijednost koju je deklarirao dobavljač. Mjerna nesigurnost od 6 % predstavlja prihvatljivu grešku laboratorija za ispitivanje pri mjerenju deklariranih parametara novom metodom mjerenja koja se koristi kod novih zahtjeva vezanih uz označivanje odnosno ekološki dizajn, uključujući cikluse punog i djelomičnog tereta.


PRILOG VI.

Razredi energetske učinkovitosti i razredi kondenzacijske učinkovitosti

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti kućanske bubnjaste sušilice rublja utvrđuje se na temelju njezinog indeksa energetske učinkovitosti (EEI) utvrđenog u tablici 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) kućanske bubnjaste sušilice rublja izračunava se u skladu s točkom 1. Priloga VII.

Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (najniža učinkovitost)

85 ≤ EEI

2.   RAZREDI KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Razred kondenzacijske učinkovitosti kućanske bubnjaste sušilice rublja utvrđuje se na temelju indeksa ponderirane kondenzacijske učinkovitosti (Ct ) navedenog u tablici 2.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) kućanske bubnjaste sušilice rublja utvrđuje se u skladu s točkom 2. Priloga VII.

Tablica 2.

Razredi kondenzacijske učinkovitosti

Razred kondenzacijske učinkovitosti

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

A (najviša učinkovitost)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (najniža učinkovitost)

Ct ≤ 40


PRILOG VII.

Metoda izračuna indeksa energetske učinkovitosti i ponderirane kondenzacijske učinkovitosti

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za potrebe izračuna indeksa energetske učinkovitosti (EEI) modela kućanske bubnjaste sušilice rublja, ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja za standardni pamučni program pri punom i djelomičnom teretu uspoređuje se s njegovom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

(a)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli, te se zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

Formula

gdje je:

AEC

=

ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja.

SAEC

=

standardna godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja.

(b)

Standardna godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja (SAEC) izračunava se u kWh/godina kako slijedi, te se zaokružuje na dva decimalna mjesta:

za sve kućanske bubnjaste sušilice rublja koje nisu ventilacijske:

SAEC  = 140 × c 0,8

za ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja:

Formula

gdje je:

c

nazivni kapacitet kućanske bubnjaste sušilice rublja za standardni pamučni program.

Tt

ponderirano vrijeme programa za standardni pamučni program.

(c)

Ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/godina kako slijedi, te se zaokružuje na dva decimalna mjesta:

i.

Formula

gdje je:

Et

=

ponderirana potrošnja energije, u kWh/godina i zaokružena na dva decimalna mjesta.

Po

=

snaga u „stanju isključenosti” za standardni pamučni program pri punom teretu, izražena u W i zaokružena na dva decimalna mjesta.

Pl

=

snaga u „stanju mirovanja” za standardni pamučni program pri punom teretu, izražena u W i zaokružena na dva decimalna mjesta.

Tt

=

ponderirano vrijeme programa, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

160

=

ukupni broj ciklusa sušenja u jednoj godini;

ii.

ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom, tako da se kućanska bubnjasta sušilica rublja automatski vrati u „stanje isključenosti” nakon završetka programa, godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se uzimajući u obzir stvarno trajanje „stanja mirovanja”, u skladu sa sljedećom formulom:

Formula

gdje je:

Tl

=

trajanje „stanja mirovanja” za standardni pamučni program pri punom teretu, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

(d)

Ponderirano vrijeme programa (Tt) za standardni pamučni program izračunava se u minutama kako slijedi, te se zaokružuje na najbližu minutu:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

gdje je:

Tdry

=

vrijeme programa za standardni pamučni program pri punom teretu, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

Tdry½

=

vrijeme programa za standardni pamučni program pri djelomičnom teretu, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

(e)

Ponderirana potrošnja energije (Et) izračunava se u kWh kako slijedi, te se zaokružuje na dva decimalna mjesta:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

gdje je:

Edry

=

potrošnja energije standardnog pamučnog programa pri punom teretu, izražena u kWh i zaokružena na dva decimalna mjesta.

Edry½

=

potrošnja energije standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu, izražena u kWh i zaokružena na dva decimalna mjesta.

(f)

Za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin, potrošnja energije za standardni pamučni program pri punom i djelomičnom teretu izračunava se u kWh kako slijedi, te se zaokružuje na dva decimalna mjesta:

Formula Formula

gdje je:

Egdry

=

potrošnja plina standardnog pamučnog programa pri punom teretu, izražena u kWh i zaokružena na dva decimalna mjesta.

Egdry½

=

potrošnja plina standardnog pamučnog program pri djelomičnom teretu, izražena u kWh i zaokružena na dva decimalna mjesta.

Egdry,a

=

potrošnja pomoćne električne energije standardnog pamučnog programa pri punom teretu, izražena u kWh i zaokružena na dva decimalna mjesta.

Egdry½,a

=

potrošnja pomoćne električne energije standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu, izražena u kWh i zaokružena na dva decimalna mjesta.

fg

=

2,5.

2.   IZRAČUN ZA POTREBE INFORMACIJA O PROIZVODU, OPISANIH U „PRILOGU II. INFORMACIJSKI LIST”, „PRILOGU III. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA” I „PRILOGU IV. PODACI KOJI SE PRUŽAJU U SLUČAJEVIMA U KOJIMA SE NE MOŽE OČEKIVATI DA ĆE KRAJNJI KORISNIK VIDJETI IZLOŽENI PROIZVOD”

Za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin, potrošnja plina za standardni pamučni program pri punom i djelomičnom teretu, a za potrebe informacija u prilozima II., III. i IV., izračunava se u kWhGas kako slijedi, te se zaokružuje na dva decimalna mjesta:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry½ )/7

Za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin, potrošnja električne energije za standardni pamučni program pri punom i djelomičnom teretu, a za potrebe informacija u prilozima II., III. i IV., izračunava se u kWh kako slijedi, te se zaokružuje na dva decimalna mjesta:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry½,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   IZRAČUN PONDERIRANE KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Kondenzacijska učinkovitost programa je omjer između mase vlage kondenzirane i skupljene u spremniku kondenzatora kućanske bubnjaste sušilice rublja i mase vlage koju je program odstranio od tereta, gdje potonja predstavlja razliku između mase mokrog testnog tereta prije sušenja i mase testnog tereta nakon sušenja. Za izračun ponderirane kondenzacijske učinkovitosti, razmatra se prosječna kondenzacijska učinkovitost za standardni pamučni program, kako pri punom, tako i pri djelomičnom teretu.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct) programa izračunava se kao postotak i zaokružuje se na najbliži cijeli postotak kako slijedi:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

gdje je:

Cdry

=

prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom teretu.

Cdry½

=

prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog program pri djelomičnom teretu.

Prosječna kondenzacijska učinkovitost C izračunava se iz kondenzacijskih učinkovitosti testnih sušenja i izražava se kao postotak:

Formula

gdje je:

n

broj testnih sušenja, a sastoji se od najmanje četiri valjana testna sušenja za odabrani program.

j

broj testnog sušenja.

Wwj

masa vode skupljene u spremniku kondenzatora tijekom testnog sušenja j.

Wi

masa mokrog testnog tereta prije sušenja.

Wf

masa testnog tereta nakon sušenja.