03/Sv. 66

HR

Službeni list Europske unije

170


32012R0363


L 115/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 363/2012

od 23. veljače 2012.

o pravilima postupanja za priznanje i oduzimanje priznanja nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (1), a posebno njezin članak 8. stavak 7.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 995/2010 ima za cilj posebno smanjenje rizika od stavljanja na tržište nezakonitog drva i proizvoda dobivenih od takvog drva na unutarnjem tržištu. Nadzorne organizacije dužne su pomagati gospodarskim subjektima kod ispunjavanja zahtjeva te Uredbe. U tu svrhu one trebaju razraditi sustav primjerenog uvida u poslovanje, dodijeliti gospodarskim subjektima pravo da ga primjenjuje, te provjeravati njegovo pravilno korištenje.

(2)

Postupci prema kojima Komisija priznaje nadzorne organizacije trebaju biti pošteni, transparentni i neovisni. Zato podnositelje zahtjeva treba procjenjivati nakon savjetovanja s nadležnim tijelima država članica i nakon prikupljanja dovoljno podataka o pojedinom podnositelju zahtjeva. Prema potrebi, prikupljanje podataka treba uključivati i obilaske objekata podnositelja zahtjeva.

(3)

Potrebno je definirati primjerenu stručnost i sposobnost kojima nadzorne organizacije moraju raspolagati kako bi mogle utvrditi ispunjava li drvo važeće pravne propise u zemlji sječe i predložiti mjere za procjenu rizika od stavljanje na tržište nezakonitog drva i proizvoda dobivenih od takvog drva. Ako utvrđeni rizik nije neznatan, nadzorna organizacija treba moći predložiti odgovarajuće mjere za njegovo učinkovito smanjenje.

(4)

Potrebno je osigurati da nadzorne organizacije izvršavaju svoje zadaće na transparentan i neovisan način, izbjegavajući svaki sukob interesa koji proizlazi iz njihovih zadaća te da gospodarskim subjektima pružaju usluge bez diskriminacije.

(5)

Komisija treba odlučivati o oduzimanju priznanja nakon primjene postupka koji je pravedan, transparentan i neovisan. Prije donošenja odluke Komisija se treba savjetovati s nadležnim tijelima dotičnih država članica i prikupiti dovoljno podataka, uključujući prema potrebi, i posjete na lice mjesta. Prije donošenja odluke dotičnoj se nadzornoj organizaciji treba pružiti mogućnost da predoči svoje primjedbe.

(6)

U skladu s načelom razmjernosti Komisija treba raspolagati s mogućnosti da oduzme priznanje, privremeno i/ili uvjetno, odnosno trajno, već prema tome što smatra potrebnim ovisno o razini otkrivenih nedostataka, ako nadzorna organizacija više ne izvršava zadaće ili ne ispunjava propise utvrđene u članku 8. Uredbe (EU) br. 995/2010.

(7)

Potrebno je osigurati da je razina zaštite pojedinaca s obzirom na obradu njihovih osobnih podataka u okviru primjene ove Uredbe, posebno s obzirom na obradu osobnih podataka iz zahtjeva za priznavanje kao nadzorne organizacije, u skladu s propisima utvrđenim u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (2) i u Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, dodatno definicijama utvrđenima u članku 2. Uredbe (EU) br. 995/2010, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„dotična nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica u kojima nadzorna organizacija ili podnositelj zahtjeva za priznanje kao nadzorne organizacije ima zakonski poslovni nastan ili u kojima pruža usluge, odnosno namjerava pružati usluge, u smislu Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4);

2.

„dokaz o formalnoj kvalifikaciji” znači diplome, svjedodžbe o ispitima i drugi odgovarajući dokazi koje izdaje neko tijelo u državi ovlašteno prema pravnim ili administrativnim propisima države, kojima se potvrđuje uspješan završetak stručnog obrazovanja;

3.

„stručno iskustvo” znači stvarno i pravovaljano vršenje dotičnog zvanja.

Članak 2.

Zahtjev za priznanje

1.   Svaki pravni subjekt, bilo javni ili privatni, bilo poduzeće, korporacija, tvrtka, pogon, ustanova ili tijelo, koji imaju zakonski poslovni nastan u Uniji, mogu Komisiji podnijeti zahtjev za priznanje kao nadzorna organizacija.

Pravni subjekt podnosi zahtjev na bilo kojem službenom jeziku Unije skupa s dokumentima navedenim u Prilogu.

2.   Da bi bio priznat kao nadzorna organizacija, podnositelj zahtjeva mora dokazati da ispunjava propise prema članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) br. 995/2010 i prema člancima od 5. do 8. ove Uredbe.

3.   Komisija potvrđuje primitak zahtjeva i dodjeljuje podnositelju referentni broj u roku od 10 radnih dana od datuma primitka.

Ona također obavješćuje podnositelja o okvirnom roku u kojem će donijeti odluku o zahtjevu. Komisija obavješćuje podnositelja zahtjeva svaki put kad promijeni taj okvirni rok radi potrebe dobivanja dodatnih podataka ili dokumenata nužnih za procjenu zahtjeva.

4.   Ako su prošla tri mjeseca od primitka zahtjeva ili posljednjeg pismenog priopćenja Komisije podnositelju, mjerodavno je ono kasnije, a Komisija još nije donijela odluku o priznanju ili nije odbila zahtjev, Komisija pismenim putem obavješćuje podnositelja o napredovanju procjene zahtjeva.

Prvi podstavak može se primijeniti više nego jedanput pri obradi pojedinog zahtjeva.

5.   Komisija dostavlja kopiju zahtjeva i popratnu dokumentaciju dotičnim nadležnim tijelima, koja mogu dati svoje primjedbe o zahtjevu u roku od jednog mjeseca od datuma dostave.

Članak 3.

Dodatni dokumenti i pristup objektima

1.   Na traženje Komisije, podnositelj zahtjeva ili dotična nadležna tijela dostavljaju u zadanom roku sve dodatne podatke ili dokumente koji su potrebni Komisiji.

2.   Podnositelj zahtjeva dozvoljava Komisiji pristup svojim objektima kako bi se provjerilo jesu li ispunjeni svi zahtjevi prema članku 8. Uredbe (EU) br. 995/2010 i članaka od 5. do 8. Komisija unaprijed obavješćuje podnositelja o posjetu. Nadležna tijela mogu sudjelovati u posjeti.

Podnositelj zahtjeva pruža svu potrebnu pomoć kako bi omogućio takve posjete.

Članak 4.

Odluka o priznanju

Kad Komisija donese odluku o priznanju prema članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) br. 995/2010, ona o tome obavješćuje dotičnog podnositelja zahtjeva u roku od 10 radnih dana od datuma donošenja te odluke.

Komisija također podnositelju zahtjeva odmah izdaje potvrdu o priznanju i o svojoj odluci obavješćuje nadležna tijela svih država članica u skladu s drugim podstavkom članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) br. 995/2010 u roku navedenom u prvom stavku.

Članak 5.

Pravna osobnost i zakonski poslovni nastan u Uniji

1.   Kad podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan u više od jedne države članice, on predočuje podatke o svom registriranom sjedištu, središnjoj upravi ili glavnom poslovnom sjedištu u Uniji kao i o svim svojim zastupništvima, ograncima ili društvima kćerima osnovanim na državnom području bilo koje države članice. Podnositelj zahtjeva također daje izjavu u kojim državama članicama namjerava pružati usluge.

2.   Podnositelj zahtjeva koji je tijelo ili je dio nekog tijela države članice ne mora dokazivati svoju pravnu osobnost i zakonski poslovni nastan u Uniji.

Članak 6.

Odgovarajuća stručnost

1.   Da bi se osiguralo pravilno izvršavanje zadaća nadzorne organizacije kako je propisano člankom 8. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 995/2010, tehnički stručno osposobljeno osoblje podnositelja zahtjeva mora ispunjavati sljedeća minimalna mjerila, potvrđena dokazima o formalnim kvalifikacijama i stručnom iskustvu:

(a)

formalno stručno obrazovanje u području relevantnom za zadaće nadzorne organizacije;

(b)

za vodeća viša tehnička radna mjesta, najmanje pet godina stručnog iskustva u vezi sa zadaćama nadzorne organizacije;

Za potrebe točke (a) prvog podstavka, struke u vezi sa šumarstvom, okolišem, pravom, poslovnim upravljanjem, upravljanjem rizikom, trgovinom, revizijom, financijskom kontrolom ili upravljanjem lancem opskrbe smatraju se relevantnim stručnim područjima.

2.   Podnositelj zahtjeva vodi evidenciju kojom dokumentira zadaće i nadležnosti svog osoblja. Podnositelj primjenjuje postupke kontrole sposobnosti izvršavanja dužnosti i stručnosti svog osoblja.

Članak 7.

Sposobnost izvršavanja zadaća nadzorne organizacije

1.   Podnositelj zahtjeva dokazuje da raspolaže sa svim sljedećim elementima:

(a)

organizacijskom strukturom kojom se osigurava pravilno izvršavanje zadaća nadzorne organizacije;

(b)

sustavom primjerenog uvida u poslovanje koji je dostupan i dat na korištenje gospodarskim subjektima;

(c)

strategijama i postupcima kojima je omogućena procjena i poboljšanje sustava primjerenog uvida u poslovanje;

(d)

postupcima i procesima nadzora pravilne primjene sustava primjerenog uvida u poslovanje od strane gospodarskih subjekata;

(e)

postupcima za poduzimanje korektivnih mjera u slučaju propusta da gospodarski subjekt pravilno koristi sustav primjerenog uvida u poslovanje.

2.   Dodatno zahtjevima iz stavka 1., podnositelj zahtjeva dokazuje da je financijski i stručno sposoban izvršavati zadaće nadzorne organizacije.

Članak 8.

Nepostojanje sukoba interesa

1.   Podnositelj zahtjeva raspolaže organizacijskom strukturom kojom se jamči objektivnost i nepristranost njegovog djelovanja.

2.   Podnositelj zahtjeva identificira, analizira i vodi evidenciju rizika od sukoba interesa koji proizlaze iz izvršavanja zadaća kao nadzorne organizacije, uključujući bilo koji sukob interesa koji proizlazi iz njegovog odnosa sa srodnim tijelima ili podizvođačima.

3.   Ako se utvrdi da postoji rizik od sukoba interesa, podnositelj zahtjeva primjenjuje strategije i postupke koji su mu na raspolaganju u pisanom obliku kako bi spriječio sukob interesa na razini organizacije ili pojedinca. Strategije i postupci u pisanom obliku održavaju se i provode. U te strategije i postupke može se uključiti i revizije od treće strane.

Članak 9.

Obavješćivanje o naknadnim promjenama

1.   Nadzorna organizacija odmah obavješćuje Komisiju o sljedećim situacijama koje nastupe nakon njezinog priznanja:

(a)

promjeni koja može utjecati na sposobnost nadzorne organizacije da ispunjava odredbe članaka od 5. do 8., koje su nastupile nakon njezinog priznanja;

(b)

kad nadzorna organizacija osniva agencije, ogranke ili poduzeća kćeri u okviru Unije osim onih navedenih u njezinom zahtjevu;

(c)

kad nadzorna organizacija odluči pružati usluge u drugim državama članicama osim onih navedenih u njezinom zahtjevu, ili kad u nekoj državi članici koja je navedena, prestane pružati svoje usluge u skladu s točkom (d);

(d)

nadzorna organizacija prestane pružati usluge u bilo kojoj državi članici.

2.   Sve informacije dobivene prema stavku 1. Komisija prosljeđuje dotičnim nadležnim tijelima.

Članak 10.

Preispitivanje odluke o priznanju

1.   Komisija može bilo kada preispitati odluku o priznanju neke nadzorne organizacije.

Komisija provodi takvo preispitivanje u bilo kojoj od sljedećih situacija:

(a)

kad dotično nadležno tijelo obavijesti Komisiju da je ustanovilo da nadzorna organizacija više ne ispunjava zadaće utvrđene u članku 8. stavku 1. Uredbe (EU) br. 995/2010 ili da više ne ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) br. 995/2010 prema člancima od 5. do 8. ove Uredbe;

(b)

Komisija raspolaže odgovarajućim informacijama, uključujući o valjano obrazloženoj zabrinutosti treće strane, da nadzorna organizacija više ne ispunjava propise utvrđene u članku 8. stavku 1. i stavku 2. Uredbe (EU) br. 995/2010 i u člancima od 5. do 8. ove Uredbe;.

(c)

nadzorna organizacija je obavijestila Komisiju o promjenama navedenim u članku 9. stavku 1. točki (a) ove Uredbe.

2.   Kad se pokrene preispitivanje, Komisiji pomaže revizijski tim koji vodi preispitivanje i provodi provjere.

3.   Podnositelj zahtjeva dopušta revizijskom timu pristup u svoje prostore kako bi provjerio jesu li ispunjeni svi zahtjevi prema članku 8. Uredbe (EU) br. 995/2010 i člancima od 5. do 8. ove Uredbe. U posjeti mogu sudjelovati i dotična nadležna tijela.

Podnositelj zahtjeva pruža svu potrebnu pomoć kako bi olakšao posjet.

4.   Revizijski tim izrađuje nacrt izvještaja o svojim nalazima. Popratni dokazi prilažu se uz izvještaj o preispitivanju.

Izvještaj o preispitivanju sadrži preporuke o tome treba li se nadzornoj organizaciji oduzeti priznanje.

Revizijski tim dostavlja izvještaj o preispitivanju dotičnim nadležnim tijelima. Ta tijela mogu dati svoje primjedbe u roku od tri tjedna od datuma dostave izvještaja.

Revizijski tim dostavlja dotičnoj nadzornoj organizaciji sažetak svojih nalaza i zaključaka iz izvještaja. Nadzorna organizacija može dati svoje primjedbe revizijskom timu u roku od tri tjedna od datuma dostave sažetka.

5.   U svojem izvještaju o preispitivanju revizijski tim daje preporuke o privremenom i/ili uvjetnom, odnosno trajnom, oduzimanju priznanja, ovisno o tome što smatra potrebnim na temelju razine otkrivenih nedostataka, kad ustanovi da nadzorna organizacija više ne izvršava zadaće ili ne ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 8. Uredbe (EU) br. 995/2010.

Revizijski tim može umjesto toga preporučiti Komisiji da propiše preventivnu ili korekcijsku mjeru ili da izda službeno upozorenje, ili da Komisija ne poduzima daljnje mjere.

Članak 11.

Odluka o oduzimanju priznanja

1.   Komisija odlučuje hoće li privremeno i/ili uvjetno, odnosno trajno, oduzeti priznanje nadzorne organizacije uzimajući u obzir izvještaj o preispitivanju iz članka 10.

2.   Komisija može propisati korekcijske mjere ili izdati službeno upozorenje kad razina otkrivenih nedostataka ne dovodi do odluke u skladu s člankom 8. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 995/2010 da nadzorna organizacija više ne ispunjava zadaće ili zahtjeve utvrđene člankom 8. stavkom 2. iste Uredbe.

3.   O odluci o oduzimanju priznanja nadzorne organizacije, o korekcijskim mjerama ili upozorenju prema stavku 2. obavješćuje se dotična nadzorna organizacija a ista se odluka dostavlja nadležnim tijelima svih država članica u skladu s člankom 8. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 995/2010 u roku od 10 radnih dana od njezinog donošenja.

Članak 12.

Zaštita podataka

Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje pravila o obradi osobnih podataka utvrđena u Direktivi 95/46/EZ i Uredbi (EZ) br. 45/2001.

Članak 13.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. veljače 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 295, 12.11.2010., str. 23.

(2)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(3)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(4)  SL L 376, 27.12.2006., str. 36.


PRILOG

Popis popratnih dokumenata

 

Pravna osobnost, zakonski poslovni nastan; pružanje usluga:

ovjerene kopije dokaznih materijala kako je predviđeno u važećem nacionalnom zakonodavstvu,

popis država članica u kojima podnositelj zahtjeva namjerava pružati usluge.

 

Odgovarajuća stručnost:

opis organizacije i struktura pravnog subjekta,

popis stručne osposobljenosti nadležnog osoblja s kopijama životopisa (C.V.-a),

opis zadaća i nadležnosti te njihova raspodjela.

detaljan opis postupaka za nadzor uspješnosti izvršavanja i stručne osposobljenosti tehničkog osoblja.

 

Sposobnost za izvršavanje zadaća kao nadzorne organizacije:

Detaljan opis:

sustava primjerenog uvida u poslovanje,

strategija i postupaka za procjenu i poboljšanje sustava primjerenog uvida u poslovanje,

strategija i postupaka za rješavanje žalbi gospodarskih subjekata ili treće strane,

postupaka i procesa za kontrolu pravilne primjene sustava primjerenog uvida u poslovanje od strane gospodarskih subjekata,

postupci ispravljanja djelovanja koji se poduzimaju u slučaju propusta gospodarskog subjekta da pravilno primijeni sustav primjerenog uvida u poslovanje,

sustava za vođenje evidencije.

 

Financijska sposobnost:

kopije financijskih izvještaja za posljednju financijsku godinu, ili

deklaracija o trgovačkom prometu, ili

drugi važni dokumenti, ako podnositelj iz opravdanih razloga ne može predočiti one gore navedene,

dokaz o osiguranju.od odgovornosti.

 

Nepostojanje sukoba interesa:

izjava o nepostojanju sukoba interesa,

opis strategija i postupaka u pisanom obliku za sprečavanje sukoba interesa na razini organizacije i pojedinca, u što se može uključiti i reviziju treće strane.

 

Podugovaranje:

opis podugovorenih zadaća,

dokazi da svi podizvođači ili poduzeća kćeri, ako su osnovani, ispunjavaju odgovarajuće gore navedene zahtjeve.