18/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

258


32012R0350


L 110/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.04.2012.


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 350/2012

od 23. travnja 2012.

o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana (1), a posebno njezin članak 46. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. ožujka 2012. donijelo Uredbu (EZ) br. 267/2012.

(2)

Vijeće smatra da više nema osnove za zadržavanje jedne osoba i dva subjekta na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju mjere ograničavanja određene u Prilogu IX. Uredbi (EU) br. 267/2012.

(3)

Stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti popis određen u Prilogu IX. Uredbi (EU) br. 267/2012,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osobe i subjekti navedeni u Prilogu ovoj Uredbi brišu se iz popisa određenog u Prilogu IX. Uredbi (EU) br. 267/2012.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 23. travnja 2012.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 88, 24.3.2012., str. 1.


PRILOG

OSOBE I SUBJEKTI IZ ČLANKA 1.

A Sedghi

Walship SA

Ovlašteni računovođa Morison Menon