15/Sv. 34

HR

Službeni list Europske unije

191


32012R0135


L 046/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 135/2012

od 16. veljače 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenog nerazvrstanog otpada u Prilog III.B toj Uredbi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske Unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 58. stavak 1. točku (b),

budući da:

(1)

Irska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija i Finska podnijele su Komisiji zahtjev za razmatranjem uključivanja određenog nerazvrstanog otpada u Prilog III.B Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(2)

Komisija je primila primjedbe Bugarske, Češke, Njemačke, Francuske, Mađarske, Nizozemske, Austrije, Poljske, Finske i Švedske o prihvatljivosti podnesenih zahtjeva za uključivanjem otpada sa Zelenog popisa u Prilog III.B Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(3)

Uzimajući u obzir te primjedbe, Komisija je savjetovala Irsku, Nizozemsku i Finsku da Tajništvu Baselske konvencije od 22. ožujka 1989. o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (2) („Baselska konvencija”) podnesu zahtjeve za novim klasifikacijskim brojevima u Prilogu IX. Baselskoj konvenciji, postupajući prema postupku Odluke VIII/15 osme Konferencije stranaka COP8 u vezi s revizijama postupka za ponovni pregled, odnosno prilagodbu popisa otpada sadržanih u prilozima VIII. i IX. Baselskoj konvenciji.

(4)

Finska, Nizozemska i Irska podnijele su 14. siječnja 2011., 25. siječnja 2011., i 1. veljače 2011. Tajništvu Baselske konvencije zahtjeve za novim stavkama u Prilogu IX. Baselskoj konvenciju. Do donošenja odluke o uključivanju nerazvrstanih stavaka u relevantne priloge Baselskoj konvenciji ili u Odluku Vijeća OECD-a C(2001)107/završna verzija o reviziji Odluke C(92)39/završna verzija o nadzoru prekograničnog kretanja otpada namijenjenog oporabi preko granice (Odluka OECD-a), te se stavke mogu privremeno dodati u Prilog III.B Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1013/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju člana 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III.B Uredbi (EZ) br. 1013/2006 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. veljače 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(2)  SL L 39, 16.2.1993., str. 3.

(3)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.


PRILOG

„PRILOG III.B

DODATNI OTPAD SA ZELENOG POPISA KOJI ČEKA NA UKLJUČIVANJE U RELEVANTNE PRILOGE BASELSKOJ KONVENCIJI ILI U ODLUKU OECD-a KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 58. STAVKU 1. TOČKI (b)

1.

Neovisno o tome je li otpad uključen na ovaj popis ili ne, on ne smije biti podložan zahtjevima za opće informacije utvrđenima u članku 18. ako je onečišćen drugim materijalima tako da:

(a)

povećava se rizik povezan s otpadom do te mjere da on, uzimajući u obzir opasne karakteristike navedene u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) postaju prikladni za predaju u postupak prethodne pismene prijave i odobrenja; ili

(b)

onemogućuje se oporaba otpada na način prihvatljiv za okoliš.

2.

U ovaj je Prilog uključen sljedeći otpad:

BEU01

Otpad od samoljepivog materijala (laminata) za etikete, koji sadrže sirovine koje se koriste u proizvodnji etiketa i koji nisu uključeni pod stavku B3020 Baselske konvencije

BEU02

Neodvojiva plastična frakcija iz predobrade korištenih ambalaža za tekućine

BEU03

Neodvojiva plastično-aluminijska frakcija iz predobrade korištenih ambalaža za tekućine

BEU04

Kompozitna ambalaža koja se sastoji pretežno od papira i nešto plastike i ne sadrži ostatke i nije uključena pod stavku B3020 Baselske konvencije

BEU05

Čisti biorazgradivi otpad iz poljoprivrede, hortikulture, šumarstva, vrtova, parkova i groblja

3.

Pošiljke otpada navedenog u ovom Prilogu ne dovode u pitanje odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ (2), uključujući i mjere koje su donesene u skladu s njezinim člankom 16. stavkom 3.


(1)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(2)  SL 169, 10.7.2000., str. 1.”