13/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

258


32012R0109


L 037/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.02.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 109/2012

od 9. veljače 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII. (karcinogene, mutagene, reproduktivno toksične tvari - CMR tvari)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 2.,

budući da:

(1)

U unosima 28 do 30 u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuje se slobodna prodaja tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari (CMR) kategorije 1.A ili 1.B ili smjesa koje ih sadrže u koncentracijama iznad navedenih graničnih vrijednosti koncentracije. Dotične kemikalije navedene su u dodacima 1. do 6. Prilogu XVII.

(2)

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni te stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (2) izmijenjena je 5. rujna 2009. Uredbom Komisije (EZ) br. 790/2009 (3) radi uključivanja niza novorazvrstanih CMR tvari. Dodatke 1. do 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 treba izmijeniti kako bi se uskladili s unosima koji se odnose na CMR tvari iz Uredbe (EZ) br. 790/2009.

(3)

Sukladno članku 68. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, moguće je predlagati ograničenja za potrošačke uporabe CMR tvari kategorija 1.A i 1.B koje se koriste pojedinačno, u smjesi ili proizvodu.

(4)

Za cijeli niz borovih spojeva utvrđeno je da su reproduktivno toksični pa su u skladu s Uredbom (EZ) br. 790/2009 razvrstani kao reproduktivno toksični, razred i kategorija opasnosti Repr. 1.B, oznaka upozorenja H360FD. Istraživanje tržišta koje je provela Komisija (4) o uporabama borata u smjesama u slobodnoj prodaji pokazalo je da se natrijev perborat, tetra ili monohidrat, u deterdžentima i sredstvima za čišćenje u domaćinstvu koristi u koncentraciji koja prelazi specifične granične vrijednosti koncentracije navedene u Uredbi (EZ) br. 790/2009.

(5)

29. travnja 2010. Odbor za procjenu rizika (RAC) Europske agencije za kemikalije (ECHA) dao je mišljenje o uporabi borovih spojeva u fotografskim primjenama (5). U svojem mišljenju RAC je napomenuo da postoji „više mogućih izvora koji pridonose ukupnom izlaganju potrošača boru” i da „te dodatne izvore obvezno treba uzeti u obzir pri procjeni rizika borovih spojeva”. Za razliku od prijašnjih procjena rizika u kojima nisu bili razmatrani višestruki izvori izloženosti potrošača boru, današnje se zabrinutosti odnose na višestruke izvore izloženosti općenito.

(6)

Natrijev perborat, tetra i monohidrat uglavnom se koriste kao agensi za izbjeljivanje u deterdžentima za rublje i proizvodima za strojno pranje posuđa. Država članica izvjestiteljica odgovorna za provođenje evaluacije rizika za natrijev perborat u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 23. ožujka 1993. o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (6) podnijela je dosje u skladu s Prilogom XV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s člankom 136. te Uredbe. Procjenom rizika koja je objavljena 2007. godine zaključeno je da uporaba natrijevog perborata u deterdžentima za rublje i sredstvima za čišćenje u domaćinstvu, za koju se smatralo da je zasebni izvor izloženosti boru, ne predstavlja neprihvatljiv rizik u javnoj uporabi. Ipak, budući da su u javnoj uporabi izvori izloženosti boru višestruki, kako je to izraženo u mišljenju RAC-a iz 2010. godine te zbog njegove reproduktivne toksičnosti izloženost boru u javnoj uporabi poželjno je smanjiti. Nadalje, budući da je populacija potrošača izložena boru iz deterdženata za rublje i sredstava za čišćenje u domaćinstvu znatna i budući da su za te namjene dostupne alternative za perborat, primjereno je ograničiti uporabu perborata u deterdžentima za rublje i sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Međutim, kako bi se određenim proizvođačima omogućilo da se prilagode i prema potrebi zamijene borove spojeve u tim primjenama, treba odobriti vremenski ograničeno izuzeće.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. lipnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače. 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 235, 5.9.2009., str. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/ final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6)  SL L 84, 5.4.1993., str. 1.


PRILOG

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U tablici u kojoj se navode nazivi tvari, skupina tvari i smjesa te uvjeti ograničenja, u stupcu 2 unosa 28, 29 i 30, u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

tvari navedene u stupcu 1 dodatka 11. za primjene ili uporabe navedene u stupcu 2 dodatka 11. Kad je u stupcu 2 dodatka 11. naveden datum, izuzeće se primjenjuje od navedenog datuma.”

2.

U predgovoru dodataka 1. do 6. između napomene A i napomene C umeće se napomena B kako slijedi:

Napomena B:

Neke tvari (kiseline, lužine itd.) stavljaju se na tržište u vodenim otopinama različitih koncentracija i stoga te otopine treba različito razvrstati i označiti jer se opasnosti pri različitim koncentracijama mijenjaju.”

3.

U Dodatku 1. tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenim u Dodatku 1. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

„Niklov dihidroksid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Niklov hidroksid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Niklov sulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Niklov karbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Bazni niklov karbonat;

 

 

Karbonatna kiselina, niklova (2+) sol; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Karbonatna kiselina, niklova sol; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonat(2-)-O:O′]] dihidroksi trinikal; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonat(2-)] tetrahidroksitrinikal; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Niklov diklorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Niklov dinitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Dušična kiselina, niklova sol; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Niklova matrica

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Muljevi iz elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni, niklov sulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Muljevi iz elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Niklov diperklorat;

Perklorna kiselina, niklova(II) sol

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Niklov dikalijev bis(sulfat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diamonijev niklov bis(sulfat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Niklov bis(sulfamidat);

Niklov sulfamat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Niklov bis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Niklov diformat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravlja kiselina, niklova sol; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravlja kiselina, bakrova niklova sol; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Niklov di(acetat); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Niklov acetat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Niklov dibenzoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Niklov bis(4-cikloheksibutirat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Niklov(II) stearat;

Niklov(II) oktadekanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Niklov dilaktat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Niklov(II) oktanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Niklov difluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Niklov dibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Niklov dijodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Niklov kalijev fluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Niklov heksafluorosilikat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Niklov selenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Niklov hidrogen fosfat; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Niklov bis(dihidrogen fosfat); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Triniklov bis(ortofosfat); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Diniklov difosfat; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Niklov bis(fosfinat); [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Niklov fosfinat; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Fosforna kiselina, kalcijeva niklova sol; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Difosforna kiselina, niklova(II) sol; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diamonijev niklov heksacianoferat

028-033-00-6

74195-78-1

 

Niklov dicianid

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Niklov kromat

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Niklov(II) silikat; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Diniklov ortosilikat; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Niklov silikat (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Silicijska kiselina, niklova sol; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trivodikov hidroksibis[ortosilikato(4-)]triniklat(3-); [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Diniklov heksacianoferat

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Triniklov bis(arsenat);

Niklov(II) arsenat

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Niklov oksalat; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Oksalna kiselina, niklova sol; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Niklov telurid

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Triniklov tetrasulfid

028-041-00-X

12137-12-1

 

Triniklov bis(arsenit)

028-042-00-5

74646-29-0

 

Kobaltov niklov sivi periklas;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigment crno 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Kobaltov niklov dioksid; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Kobaltov niklov oksid; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Niklov kositrov trioksid;

Niklov stanat

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Niklov triuranijev dekaoksid

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Niklov ditiocianat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Niklov dikromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Niklov(II) selenit

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Niklov selenid

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Silicijska kiselina, olovna niklova sol

028-050-00-9

68130-19-8

 

Niklov diarsenid; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Niklov arsenid; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Niklov barijev titanijev jaglac-žuti priderit;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment žuto 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Niklov diklorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Niklov dibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etil-hidrogensulfat, niklova(II) sol; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Niklov(II) trifluoroacetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Niklov(II) propionat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Niklov bis(benzensulfonat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Niklov(II) hidrogen citrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Limunska kiselina, amonijeva niklova sol; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Limunska kiselina, niklova sol; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Niklov bis(2-etilheksanoat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etilheksanska kiselina, niklova sol; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilheksanska kiselina, niklova sol; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Niklov(II) izooktanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Niklov izooktanoat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Niklov bis(izononanoat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Niklov(II) neononanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikal(II) izodekanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Niklov(II) neodekanoat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanska kiselina, niklova sol; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Niklov(II) neoundekanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-glukonato-O1‚O2)nikal; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Niklov 3,5-bis(tert-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Niklov(II) palmitat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikal; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikal; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikal; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikal; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikal; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Masne kiseline, C6-19-razgranane, niklove soli; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Masne kiseline, C8-18 i C18-nezasićene, niklove soli; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftalendisulfonska kiselina, niklova(II) sol; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Niklov(II) sulfit; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Niklov telurov trioksid; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Niklov telurov tetraoksid; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molibdenov niklov hidroksid oksid fosfat; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Niklov borid (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Diniklov borid; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Triniklov borid; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Niklov borid; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Diniklov silicid; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Niklov disilicid; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Diniklov fosfid; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Niklov borov fosfid; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialuminijev niklov tetraoksid; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Niklov titanov trioksid; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Niklov titanov oksid; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Niklov divanadijev heksaoksid; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Kobaltov dimolibdenov niklov oktaoksid; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Niklov cirkonijev trioksid; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molibdenov niklov tetraoksid; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Niklov volframov tetraoksid; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivin, nikal zeleni; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Litijev niklov dioksid; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Molibdenov niklov oksid; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Kobaltov litijev niklov oksid

028-058-00-2

442-750-5

 

Ugljikovodici, C4, bez 1,3-butadiena- i izobutena;

Naftni plin

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K”

(b)

unosi 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00- 1; 603-046-00-5 zamjenjuju se sljedećim:

„Niklov monoksid; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Niklov oksid; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunzenit; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Niklov dioksid

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Diniklov trioksid

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Niklov(II) sulfid; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Niklov sulfid; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Milerit; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Triniklov disulfid;

028-007-00-4

 

 

 

Niklov subsulfid; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Hezlvoodit; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arsenska kiselina i njezine soli osim onih koje su navedene drugdje u ovom Prilogu

033-005-00-1

A”

Bis(klorometil)-eter;

Oksibis(klorometan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4.

U Dodatku 2. tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

brišu se sljedeći unosi: 024-004-01-4; 649-118-00-X;

(b)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenim u Dodatku 2. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

„O-izobutil-N-etoksi karboniltiokarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Smjesa: dimetil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat;

dietil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat;

metiletil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat

015-196-00-3

435-960-3

 

Kobaltov acetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobaltov nitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobaltov karbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Olovni kromat

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Olovni sulfokromat žuti;

C.I. Pigment žuto 34;

[Ta je tvar u Indeksu boja označena brojem C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Olovni kromat molibdat sulfat crveni

C.I. Pigment crveno 104

[Ta je tvar u Indeksu boja označena brojem C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid …%;

Glicidil trimetilamonijev klorid …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hidroklorid;

[sadrži < 0,1 % 4-kloroanilina (EZ br. 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Etil 1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilat

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diacetilbenzidin

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraamin;

Diaminobenzidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-kloroetil)(3-hidroksipropil)amonijev klorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-amino-9-etil karbazol;

9-etilkarbazol-3-ilamin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Kinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja;

Naftalensko ulje;

[Složeni sastav ugljikovodika dobivenih destilacijom katrana kamenog ugljena. Sastoji se primarno od aromatskih i drugih ugljikovodika, fenolnih spojeva te aromatskih dušikovih spojeva i destilira u području približno od 200 °C do 250 °C (392 °F do 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), niskotemp. katran kamenog ugljena alk.;

[Ostatak ulja niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena nakon alkalnog pranja, npr. vodenom otopinom natrijevog hidroksida, radi uklanjanja sirovih katranskih kiselina iz ugljena. Sastavljen primarno od ugljikovodika i aromatskih dušikovih baza.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Katranske kiseline, ugljen, sirovina;

Sirovi fenoli;

[Reakcijski proizvod dobiven neutralizacijom alkalnog ekstrakta ulja katrana kamenog ugljena kiselom otopinom, npr. vodenom otopinom sumporne kiseline ili plinovitim ugljikovim dioksidom, radi dobivanja slobodnih kiselina. Sastavljen primarno od katranskih kiselina npr. fenola, krezola i ksilenola.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M”

(c)

Unosi 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8 zamjenjuju se sljedećim:

„Natrijev dikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-dinitrotoluen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-metil-m-fenilendiamin;

2,4-toluendiamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metil-fenilen diamin;

Diaminotoluen;

[Tehnički produkt – reakcijska masa/smjesa 4-metil-m-fenilen diamina (EZ br. 202-453-1) i 2-metil-m-fenilen diamina (EZ br. 212-513-9)]

612-151-00-5

 

Kreozotno ulje, acenaftenska frakcija, bez acenaftena;

Isprani uljni redestilat;

[Ulje koje ostaje nakon uklanjanja acenaftena procesom kristalizacije iz acenaftenskog ulja iz katrana kamenog ugljena. Sastavljeno primarno od naftalena i alkilnaftalena.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Ostaci (katran kamenog ugljena), dest. kreozotnog ulja;

Isprani uljni redestilat;

[Ostatak iz frakcijske destilacije ispranog ulja koje vrije u području približno od 270 °C do 330 °C (518 °F do 626 °F). Sastoji se pretežito od dinuklearnih aromatskih i heterocikličkih ugljikovodika.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreozotno ulje, frakcija acenaftena;

Isprano ulje;

[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom katrana kamenog ugljena, koji vrije u području približno od 240 °C do 280 °C (464 °F do 536 °F). Sastavljen primarno od acenaftena, naftalena i alkil naftalena.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreozotno ulje;

[Složeni sastav ugljikovodika dobivenih destilacijom katrana kamenog ugljena. Sastoji se primarno od aromatskih ugljikovodika i može sadržavati znatne količine katranskih kiselina i katranskih baza. Destilira u području približno od 200 °C do 325 °C (392 °F do 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreozotno ulje, visoko-vrijući destilat;

Isprano ulje;

[Visoko-vrijuća destilatna frakcija dobivena visokotemp. karbonizacijom bituminoznog ugljena koji se dalje rafinira da se ukloni višak kristaliničnih soli. Sastoji se primarno od kreozotnog ulja s nešto uklonjenih normalnih polinuklearnih aromatskih soli koje su komponente destilata katrana kamenog ugljena. Bez kristala je pri približno 5 °C (41 °F).]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), kreozotno ulje kis.;

Ekstrahirani ostatak ispranog ulja;

[Složeni sastav ugljikovodika iz frakcije bez baza iz destilacije katrana kamenog ugljena koja vrije u području približno od 250 °C do 280 °C (482 °F do 536 °F). Sastoji se pretežito od bifenila i izomernih difenilnaftalena.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreozotno ulje, nisko-vrijući destilat;

Isprano ulje;

[Nisko-vrijuća destilatna frakcija dobivena visokotemp. karbonizacijom bituminoznog ugljena koji se dalje rafinira da se ukloni višak kristaliničnih soli. Sastoji se primarno od kreozotnog ulja s nešto uklonjenih normalnih polinuklearnih aromatskih soli koje su komponente destilata katrana kamenog ugljena. Bez kristala je na približno 38 °C (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Vatrootporna keramička vlakna; vlakna za specijalnu namjenu, osim onih koja su navedena drugdje u ovom Prilogu;

[Sintetička staklena (silikatna) vlakna statističke orijentacije koja sadrže 18 % ili manje masenog udjela alkalijskog oksida i zemno alkalnog oksida (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)/Sintetička staklena (silikatna) vlakna sa statističkom orijentacijom s alkalnim oksidom i zemno alkalnim oksidom (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) sadržaj manji ili jednak 18 % m/m.]

650-017-00-8

A, R”

5.

U Dodatku 4. tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

Briše se unos 024-004-01-4;

(b)

Sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenim u Dodatku 4. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

„O-izobutil-N-etoksi karboniltiokarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

Smjesa: dimetil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat;

dietil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat;

metiletil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat

015-196-00-3

435-960-3

 

2-kloro-6-fluoro-fenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-kloroetil)(3-hidroksipropil)amonijev klorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kolhicin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihdro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Katranska ulja, smeđi ugljen;

Lako ulje;

[Destilat lignitnog katrana koji vrije u području približno od 80 °C do 250 °C (176 °F do 482 °F). Sastavljen primarno od alifatskih i aromatskih ugljikovodika i monobazičnih fenola.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Preteče benzena (ugljen);

Laki uljni redestilat, niskovrijući;

[Destilat lakog ulja iz koksne peći s područjem destilacije približno ispod 100 °C (212 °F). Sastavljen primarno od alifatskih ugljikovodika C4 do C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destilati (katran kamenog ugljena), frakcija benzena, s velikim udjelom BTX (benzen, toluen, ksileni);

Laki uljni redestilat, niskovrijući;

[Ostatak iz destilacije sirovog benzena radi uklanjanja predbenzenskih tokova. Sastavljen primarno od benzena, toluena i ksilena koji vriju u području približno od 75 °C do 200 °C (167 °F do 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatski ugljikovodici, C6-10, s velikim udjelom C8;

Laki uljni redestilat, niskovrijući

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Benzinsko otapalo (ugljen), lako;

Laki uljni redestilat, niskovrijući

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Benzinsko otapalo (ugljen), rez ksilena-stirena;

Laki uljni redestilat, srednjovrijući

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Benzinsko otapalo (ugljen), kumaron i stiren moguć;

Laki uljni redestilat, srednjovrijući

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Teški benzin (ugljen), ostaci dest.;

Laki uljni redestilat, visokovrijući;

[Ostatak iz destilacije regeneriranog benzina. Sastavljen primarno od naftalena i kondenzacijskih proizvoda indena i stirena.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatski ugljikovodici, C8;

Laki uljni redestilat, visokovrijući

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatski ugljikovodici, C8-9, ugljikovodični smolni polim. nusprodukt;

Laki uljni redestilat, visokovrijući;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven isparavanjem otapala pod vakuumom iz polimerizirane ugljikovodične smole. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C8 do C9 i vriju u području približno od 120 °C do 215 °C (248 °F do 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatski ugljikovodici, C9-12, dest. benzena;

Laki uljni redestilat, visokovrijući

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alkalna frakcija benzena, kiseli ekstrakt;

Ekst. ostaci lakog ulja, niskovrijući

[Redestilat destilata visokotemperaturnog katrana bituminoznog ugljena, oslobođenog katranskih kiselina i katranskih baza, koji vrije u području približno od 90 °C do 160 °C (194 °F do 320 °F). Sastoji se pretežito od benzena, toluena i ksilena.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Ostaci ekstrakcije (katran kamenog ugljena), alkalna frakcija benzena, kis. ekstrakt;

Ekst. ostaci lakog ulja, niskovrijući;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven redestilacijom destilata visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena (bez katranskih kiselina i katranskih baza). Sastoji se pretežito od nesupstituiranih i supstituiranih mononuklearnih aromatskih ugljikovodika koji vriju u području približno od 85 °C do 195 °C (185 °F do 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Ostaci ekstrakcije (ugljen), kisela benzenska frakcija;

Ekst. ostaci lakog ulja, niskovrijući;

[Kiseli mulj koji nastaje kao nusproizvod pročišćavanja sirovog visokotemperaturnog ugljena sumpornom kiselinom. Sastavljen primarno od sumporne kiseline i organskih spojeva.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alk. lako ulje, vršni produkti dest.;

Ekst. ostaci lakog ulja, niskovrijući;

[Prva frakcija iz destilacije aromatskih ugljikovodika, proizvoda s dna predfrakcionatora bogatih kumaronom, naftalenom i indenom ili ispranog karbolnog ulja koji vriju znatno ispod 145 °C (293 °F). Sastavljena primarno od alifatskih i aromatskih ugljikovodika C7 i C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alk. lako ulje, kiseli ekst., indenska frakcija;

Ekst. ostaci lakog ulja, srednjovrijući

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alk. lako ulje, benzinska frakcija indena;

Ekst. ostaci lakog ulja, visokovrijući;

[Destilat aromatskih ugljikovodika, proizvoda s dna predfrakcionatora bogatih kumaronom, naftalenom i indenom ili ispranog karbolnog ulja s područjem vrenja približno od 155 °C do 180 °C (311 °F do 356 °F). Sastavljen primarno od indena, indana i trimetilbenzena.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Benzinsko otapalo (ugljen);

[Destilat iz lakog ulja visokotemp. koksne peći katrana kam. ugljena ili iz alk. ekstrakta ostatka ulja katrana kamenog ugljena koji ima područje destilacije približno od 130 °C do 210 °C (266 °F do 410 °F). Sastavljen primarno od indena i drugih policikličkih prstenastih sustava koji sadrže jedan aromatski prsten. Može sadržavati fenolne spojeve i aromatske dušikove baze.];

Ekst. ostaci lakog ulja, visokovrijući

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destilati (katran kamenog ugljena), laka ulja, neutralna frakcija;

Ekst. ostaci lakog ulja, visokovrijući;

[Destilat iz frakcijske destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena. Sastavljen primarno od alkil-supstituiranih aromatskih ugljikovodika s jednim prstenom koji vriju u području približno od 135 °C do 210 °C (275 °F do 410 °F). Može sadržavati i nezasićene ugljikovodike, kao što su inden i kumaron.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destilati (katran kamenog ugljena), laka ulja, kiseli ekst.;

Ekst. ostaci lakog ulja, visokovrijući;

[To ulje je složena smjesa aromatskih ugljikovodika, primarno indena, naftalena, kumarona, fenola i o-, m- i p-krezola i vrije u području od 140 °C do 215 °C (284 °F do 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destilati (katran kamenog ugljena), laka ulja;

Karbolno ulje;

[Složeni sastav ugljikovodika dobivenih destilacijom katrana kamenog ugljena. Sastoji se od aromata i drugih ugljikovodika, spojeva fenola i aromatskih dušikovih spojeva i destilira u području približno od 150 °C do 210 °C (302 °F do 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Katranska ulja, ugljen;

Karbolno ulje;

[Destilat iz visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena koji ima područje destilacije približno od 130 °C do 250 °C (266 °F do 410 °F). Sastavljen primarno od naftalena, alkilnaftalena, fenolnih spojeva i aromatskih dušikovih baza.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alk. lako ulje, kiseli ekst.;

Ekstrahirani ostatak karbolnog ulja;

[Ulje nastalo iz kiselog pranja alkalno ispranog karbolnog ulja radi uklanjanja malih količina bazičnih spojeva (katranske baze). Sastavljeno primarno od indena, indana i alkilbenzena.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alk. katransko ulje;

Ekstrahirani ostatak karbolnog ulja;

[Ostatak dobiven alkalnim pranjem ulja katrana kamenog ugljena, npr. vodenom otopinom natrijevog hidroksida, nakon uklanjanja sirovih kiselina katrana kamenog ugljena. Sastavljen primarno od naftalena i aromatskih dušikovih baza.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Ekstrahirana ulja (ugljen), lako ulje;

Kiseli ekstrakt;

[Vodeni ekstrakt proizveden kiselim pranjem alkalno ispranog karbolnog ulja. Sastavljen primarno od kiselih soli različitih aromatskih dušikovih baza, uključujući piridin, kinolin i njihove alkil derivate.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Piridin, alkil derivati;

Sirove katranske baze;

[Složeni sastav polialkiliranih piridina koji su dobiveni iz destilacije katrana kamenog ugljena ili kao visoko-vrijući destilati približno iznad 150 °C (302 °F) iz reakcije amonijaka s acetaldehidom, formaldehidom ili paraformaldehidom.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Katranske baze, ugljen, pikolinska frakcija;

Destilatne baze;

[Piridinske baze koje vriju u području približno od 125 °C do 160 °C (257 °F do 320 °F) dobivene destilacijom neutraliziranog kiselog ekstrakta frakcije katrana koji sadrži baze dobivene destilacijom bituminoznih katrana kamenog ugljena. Sastavljene uglavnom od lutidina i pikolina.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Katranske baze, ugljen, lutidinska frakcija;

Destilatne baze

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Ekstrahirana ulja (ugljen), katranska baza, kolidinska frakcija;

Destilatne baze;

[Ekstrakt proizveden kis. ekstrakcijom baza iz aromatskih ulja sirovog katrana kamenog ugljena, neutralizacijom i destilacijom baza. Sastavljen primarno od kolidina, anilina, toluidina, lutidina, ksilidina.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Katranske baze, ugljen, kolidinska frakcija;

Destilatne baze;

[Destilacijska frakcija koja vrije u području približno od 181 °C do 186 °C (356 °F do 367 °F) iz sirovih baza dobivenih iz neutraliziranih, kis. ekstrahiranih frakcija katrana koji sadrži baze dobivene destilacijom bituminoznog katrana kamenog ugljena. Sadrži uglavnom anilin i kolidine.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Katranske baze, ugljen, anilinska frakcija;

Destilatne baze;

[Frakcija destilacije koja vrije u području približno od 180 °C do 200 °C (356 °F do 392 °F) dobivena iz sirovih baza defenolizacijom i uklanjanjem baza iz karbolnog ulja iz destilacije katrana kamenog ugljena. Sadrži uglavnom anilin, kolidine, lutidine i toluidine.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Katranske baze, ugljen, toluidinska frakcija;

Destilatne baze

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destilati (nafta), alkeni-alkini dobiveni pirolizom ulja, pomiješani s visoko-temp. katranom kamenog ugljena, indenska frakcija;

Redestilati;

[Složeni sastav ugljikovodika koji su dobiveni kao redestilat iz frakcijske destilacije bituminoznog visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena i ostatnih ulja dobivenih pirolitičkom proizvodnjom alkena i alkina iz naftnih produkata ili prirodnog plina. Sastoji se pretežito od indena i vrije u području približno od 160 °C do 190 °C (320 °F do 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destilati (ugljen), katran kamenog ugljena - ostatna pirolitička ulja, naftalenska ulja;

Redestilati;

[Redestilat dobiven iz frakcijske destilacije bituminoznog visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena i pirolitičkih ostatnih ulja, koji vrije u području približno od 190 °C do 270 °C (374 °F d 518 °F). Sastavljen primarno od supstituiranih dinuklearnih aromata.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Ekstrahirana ulja (ugljen), katran kamenog ugljena - ostatna pirolitička ulja, naftalensko ulje; redestilat;

Redestilati;

[Redestilat iz frakcijske destilacije defenoliranog metilnaftalenskog ulja iz kojega su uklonjene baze, dobivenog iz bituminoznog visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena i pirolitičkih ostatnih ulja koja vriju u području približno od 220 °C do 230 °C (428 °F do 446 °F). Sastoji se pretežito od nesupstituiranih i supstituiranih dinuklearnih aromatskih ugljikovodika.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Ekstrahirana ulja (ugljen), katran kamenog ugljena - ostatna pirolitička ulja, naftalenska ulja;

Redestilati;

[Neutralno ulje dobiveno uklanjanjem baza i defenolacijom iz ulja dobivenog pri destilaciji visokotemperaturnog katrana i ostatnih pirolitičkih ulja, koje ima područje vrenja približno od 225 °C do 255 °C (437 °F d 491 °F). Sastavljeno primarno od supstituiranih dinuklearnih aromatskih ugljikovodika.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Ekstrahirana ulja (ugljen), katran kamenog ugljena - ostatna pirolitička ulja, naftalensko ulje; dest. ostaci;

Redestilati;

[Ostatak iz destilacije defenoliranog metilnaftalenskog ulja (iz bituminoznog katrana kamenog ugljena i ostatnih pirolitičkih ulja) iz kojega su uklonjene baze, s područjem vrenja približno od 240 °C do 260 °C (464 °F do 500 °F). Sastavljen primarno od supstituiranih dinuklearnih aromatskih i heterocikličkih ugljikovodika.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Destilati (ugljen), lako ulje koksne peći, naftalenski rez;

Naftalensko ulje;

[Složeni sastav ugljikovodika dobivenih pretodnim frakcioniranjem (kontinuirana destilacija) lakog ulja iz koksne peći. Sastoji se pretežito od naftalena, kumarona i indena i vrije iznad 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja;

Naftalensko ulje;

[Složeni sastav ugljikovodika dobivenih destilacijom katrana kamenog ugljena. Sastoji se primarno od aromatskih i drugih ugljikovodika, spojeva fenola i aromatskih spojeva dušika i destilira u području približno od 200 °C do 250 °C (392 °F do 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja, nisko-naftalenska;

Redestilat naftalenskog ulja;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kristalizacijom naftalenskog ulja. Sastavljen primarno od naftalena, alkilnaftalena i fenolnih spojeva.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), kristalinična matična tekućina naftalenskog ulja;

Redestilat naftalenskog ulja;

[Složeni sastav organskih spojeva dobiven kao filtrat kod kristalizacije naftalenske frakcije iz katrana kamenog ugljena, koji vrije u području približno od 200 °C do 230 °C (392 °F do 446 °F). Sadrži uglevnom naftalen, tionaften i alkilnaftalene.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), naftalensko ulje, alk.;

Ekstrakt naftalenskog ulja, ostatak;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kod alkalnog pranja naftalenskog ulja radi uklanjanja fenolnih spojeva (katranske kiseline). Sastavljen je od naftalena i alkilnaftalena.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), naftalensko ulje, alk., nisko-naftalensko;

Ekstrakt naftalenskog ulja, ostatak;

[Složeni sastav ugljikovodika preostao nakon uklanjanja naftalena iz alkalno ispranog naftalenskog ulja postupkom kristalizacije. Sastavljen je primarno od naftalena i alkilnaftalena.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja, bez naftalena, alk. ekst.;

Ekstrakt naftalenskog ulja, ostatak;

[Ulje preostalo nakon uklanjanja fenolnih spojeva (katranske kiseline) iz ispuštenog naftalenskog ulja alkalnim pranjem. Sastavljeno primarno od naftalena i alkilnaftalena.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), naftalensko ulje alk., vršni produkti dest.;

Ekstrakt naftalenskog ulja, ostatak;

[Destilat iz alkalno ispranog naftalenskog ulja s područjem destilacije približno od 180 °C do 220 °C (356 °F do 428 °F). Sastavljen primarno od naftalena, alkilbenzena, indena i indana.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja, frakcija metilnaftalena;

Metilnaftalensko ulje;

[ Destilat iz frakcijske destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena. Sastavljen primarno od supstituiranih aromatskih ugljikovodika s dva prstena i aromatskih dušikovih baza koji vriju u području približno od 225 °C do 255 °C (437 °F do 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja, frakcija indol-metilnaftalen;

Metilnaftalensko ulje;

[Destilat iz frakcijske destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena. Sastavljen primarno od indola i metilnaftalena koji vriju u području približno od 235 °C do 255 °C (455 °F do 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja, kiseli ekstrakti;

Ekstrakt metilnaftalenskog ulja, ostatak;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven uklanjanjem baza iz metilnaftalenske frakcije dobivene destilacijom katrana kamenog ugljena, koji vrije u području približno od 230 °C do 255 °C (446 °F do 491 °F). Sadrži uglavnom 1(2)-metilnaftalen, naftalen, dimetilnaftalen i bifenil.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), naftalensko ulje alk., ostaci dest.;

Ekstrakt metilnaftalenskog ulja, ostatak;

[Ostatak iz destilacije alkalno ispranog naftalenskog ulja s područjem destilacije približno od 220 °C do 300 °C (428 °F do 572 °F). Sastavljen primarno od naftalena, alkilnaftalena i aromatskih dušikovih baza.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Ulja ekstrakcije (ugljen), kisela, bez katranske baze;

Ekstrakt metilnaftalenskog ulja, ostatak;

[Uljni ekstrakt iz ostatka alkalne ekstrakcije katrana kamenog ugljena proizveden kiselim pranjem, npr. vodenom otopinom sumporne kiseline, nakon destilacije radi uklanjanja katranskih baza, koji vrije u području približno od 220 °C do 265 °C (428 °F do 509 °F). Sastavljen primarno od alkilnaftalena.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), frakcija benzena, dest. ostaci;

Isprano ulje;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven iz destilacije sirovog benzena (visokotemperaturni katran kamenog ugljena). Može biti tekućina s područjem destilacije približno od 150 °C do 300 °C (302 °F do 572 °F) ili polukruta ili kruta tvar s talištem do 70 °C (158 °F). Sastavljen je primarno od naftalena i alkilnaftalena.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antracensko ulje, antracenska kaša;

Frakcija antracenskog ulja;

[Kruta tvar bogata antracenom dobivena kristalizacijom i centrifugiranjem antracenskog ulja. Sastavljena je primarno od antracena, karbazola i fenantrena.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antracensko ulje, nisko-antracensko;

Frakcija antracenskog ulja;

[Ulje preostalo nakon uklanjanja krute antracenom bogate tvari (antracenska kaša) iz antracenskog ulja postupkom kristalizacije. Sastavljeno je primarno od dvočlanih, tročlanih i četveročlanih aromatskih spojeva.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Ostaci (katran kamenog ugljena), dest. antracenskog ulja;

Frakcija antracenskog ulja;

[Ostatak iz frakcijske destilacije sirovog antracena koji vrije u području približno od 340 °C od 400 °C (644 °F do 752 °F). Sastoji se pretežito od tri- i polinuklearnih aromatskih i heterocikličkih ugljikovodika.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antracensko ulje, antracenska kaša, frakcija antracena;

Frakcija antracenskog ulja;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije antracena dobivenog kristalizacijom antracenskog ulja iz bituminoznog visokotemperaturnog katrana, koji vrije u području približno od 330 °C do 350 °C (626 °F do 662 °F). Sadrži uglavnom antracen, karbazol i fenantren.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antracensko ulje, antracenska kaša, frakcija karbazola;

Frakcija antracenskog ulja;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije antracena dobivenog kristalizacijom antracenskog ulja iz bituminoznog visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena, koji vrije u području približno od 350 °C do 360 °C (662 °F do 680 °F). Sadrži uglavnom antracen, karbazol i fenantren.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antracensko ulje, antracenska kaša, laki dest.;

Frakcija antracenskog ulja;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije antracena dobivenog kristalizacijom antracenskog ulja iz bituminoznog visokotemperaturnog katrana, koji vrije u području približno od 290 °C do 340 °C (554 °F do 644 °F). Sadrži uglavnom trinuklearne aromate i njihove dihidro-derivate.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Katranska ulja, ugljen, niskotemp.;

Katransko ulje, visokovrijuće;

[Destilat niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena. Sastavljen primarno od ugljikovodika, fenolnih spojeva i aromatskih dušikovih baza koji vriju u području približno od 160 °C do 340 °C (320 °F do 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alk. niskotemperaturni katran kamenog ugljena;

[Ostatak ulja niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena nakon alkalnog pranja, npr. vodenom otopinom natrijevog hidroksida, radi uklanjanja sirovih katranskih kiselina iz ugljena. Sastavljen primarno od ugljikovodika i aromatskih dušikovih baza.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoli, ekst. amonijačne tekućine;

Alkalni ekstrakt;

[Sastav fenola ekstrahiran pomoću izobutil-acetata iz amonijačne otopine kondenzirane iz plina koji se razvija pri niskotemperaturnoj (ispod 700 °C (1 292 °F)) destruktivnoj destilaciji ugljena. Sastoji se pretežito od smjese monohidroksi- i dihidroksi-fenola.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), laka ulja, alk. ekstrakti;

Alkalni ekstrakt;

[Vodeni ekstrakt iz karbolnog ulja proizveden alkalnim pranjem, npr. vodenom otopinom natrijevog hidroksida. Sastavljen primarno od alkalijskih soli različitih fenolnih spojeva.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Ekstrakti, alk. ulje katrana kamenog ugljena;

Alkalni ekstrakt;

[Ekstrakt iz ulja katrana kamenog ugljena proizveden alkalnim pranjem, npr. vodenom otopinom natrijevog hidroksida. Sastavljen primarno od alkalijskih soli različitih fenolnih spojeva.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destilati (katran kamenog ugljena), naftalenska ulja, alk. ekstrakti;

Alkalni ekstrakt;

[Vodeni ekstrakt iz naftalenskog ulja proizveden alkalnim pranjem, npr. vodenom otopinom natrijevog hidroksida. Sastavljen primarno od alkalijskih soli različitih fenolnih spojeva.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), alk. katransko ulje, karbonizirano, ovapnjeno;

Sirovi fenoli;

[Proizvod dobiven obradom alkalnog ekstrakta ulja katrana kamenog ugljena s CO2 i CaO. Sastavljen primarno od CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 i drugih organskih i anorganskih nečistoća.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Katranske kiseline, ugljen, sirovina;

Sirovi fenoli;

[Reakcijski proizvod dobiven neutralizacijom alkalnog ekstrakta ulja katrana kamenog ugljena kiselom otopinom, npr. vodenom otopinom sumporne kiseline ili plinovitim ugljikovim dioksidom, radi dobivanja slobodnih kiselina. Sastavljen primarno od katranskih kiselina npr. fenola, krezola i ksilenola.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Katranske kiseline, smeđi ugljen, sirovina;

Sirovi fenoli;

[Kiseljeni alkalni ekstrakt destilata katrana smeđeg ugljena. Sastavljen primarno od fenola i homologa fenola.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Katranske kiseline, uplinjavanje smeđeg ugljena;

Sirovi fenoli;

[Složeni sastav organskih spojeva dobiven kod uplinjavanja smeđeg ugljena. Sastavljen primarno od hidroksi-aromatskih fenola C6-10 i njihovih homologa.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Katranske kiseline, ostaci dest.;

Destilat fenola;

[Ostatak iz destilacije sirovog fenola iz ugljena. Sastoji se pretežito od fenola koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C8 do C10 s točkom omekšavanja od 60 °C do 80 °C (140 °F do 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Katranske kiseline, frakcija metilfenola;

Destilat fenola;

[Frakcija katranske kiseline bogata 3- i 4-metilfenolom, regenerirana destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Katranske kiseline, frakcija polialkilfenola;

Destilat fenola;

[Frakcija katranskih kiselina regenerirana destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena, s područjem vrenja približno od 225 °C do 320 °C (437 °F do 608 °F). Sastavljena primarno od polialkilfenola.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Katranske kiseline, frakcija ksilenola;

Destilat fenola;

[Frakcija katranskih kiselina bogata 2,4- i 2,5-dimetilfenolom, regenerirana destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Katranske kiseline, frakcija etilfenola;

Destilat fenola;

[Frakcija katranskih kiselina bogata 3- i 4-etilfenolom, regenerirana destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Katranske kiseline, 3,5-ksilenolna frakcija;

Destilat fenola;

[Frakcija katranskih kiselina bogata 3,5-dimetilfenolom, regenerirana destilacijom katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog ugljena.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Katranske kiseline, ostaci, destilati, prvi rez;

Destilat fenola;

[Ostatak iz destilacije lakog karbolnog ulja u području od 235 °C do 355 °C (481 °F do 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Katranske kiseline, krezilne, ostaci;

Destilat fenola;

[Ostatak iz sirovih kiselina katrana kamenog ugljena nakon uklanjanja fenola, krezola, ksilenola i svih fenola s višim vrelištem. Crna kruta tvar s talištem na približno 80 °C (176 °F). Sastavljena primarno od polialkifenola, guma-smola i anorganskih soli.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoli, C9-11;

Destilat fenola

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Katranske kiseline, krezilne;

Destilat fenola;

[Složeni sastav organskih spojeva dobiven iz smeđeg ugljena, koji vrije u području približno od 200 °C do 230 °C (392 °F do 446 °F). Sadrži uglavnom fenole i piridinske baze.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Katranske kiseline, smeđi ugljen, C2-alkilfenolna frakcija;

Destilat fenola;

[Destilat iz kiseljenja alkalno ispranog destilata lignitnog katrana, koji vrije u području približno od 200 °C do 230 °C (392 °F do 446 °F). Sastavljen primarno od m- i p-etilfenola te krezola i ksilenola.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Ekstrahirana ulja (ugljen), naftalenska ulja;

Kis. ekstrakt;

[Vodeni ekstrakt proizveden kiselim pranjem alkalno ispranog naftalenskog ulja. Sastavljen primarno od kiselih soli različitih aromatskih dušikovih baza, uključujući piridin, kinolin i njihove alkil- derivate.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Katranske baze, derivati kinolina;

Destilatne baze

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Katranske baze, ugljen, frakcija derivata kinolina;

Destilatne baze

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Katranske baze, ugljen, ostaci dest.;

Destilatne baze;

[Destilacijski ostatak preostao nakon destilacije neutraliziranih, kiselinom ekstrahiranih frakcija katrana koje sadrže baze, dobivenih destilacijom katrana kamenog ugljena. Sadrži uglavnom anilin, kolidine, kinolin i derivate kinolina i toluidine.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Ugljikovodična ulja, aromati, miješana s polietilenom i polipropilenom, pirolizirana, frakcija lakog ulja;

Proizvodi toplinske obrade;

[Ulje dobiveno kod toplinske obrade smjese polietilen/polipropilen smolom katrana kamenog ugljena ili aromatskim uljima. Sastoji se pretežito od benzena i njegovih homologa koji vriju u području približno od 70 °C do 120 °C (158 °F do 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Ugljikovodična ulja, aromati, miješana s polietilenom, pirolizirana, frakcija lakog ulja;

Proizvodi toplinske obrade;

[Ulje dobiveno kod toplinske obrade polietilena smolom katrana kamenog ugljena ili aromatskim uljima. Sastoji se pretežito od benzena i njegovih homologa koji vriju u području približno od 70 °C do 120 °C (158 °F do 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Ugljikovodična ulja, arom., miješana s polistirenom, pirolizirana, frakcija lakog ulja;

Proizvodi toplinske obrade;

[Ulje dobiveno kod toplinske obrade polistirena smolom katrana kamenog ugljena ili aromatskim uljima. Sastoji se pretežito od benzena i njegovih homologa koji vriju u području približno od 70 °C do 210 °C (158 °F do 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugljen), katransko ulje alk., dest. ostaci naftalena;

Ekstrahirani ostatak naftalenskog ulja;

[Ostatak dobiven iz kemijskog ulja ekstrahiran nakon uklanjanja naftalena destilacijom, sastavljen primarno od aromatskih ugljikovodika s dvočlanim do četveročlanim kondenziranim prstenovima i aromatskih dušikovih baza.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Katranske kiseline, krezilične, natrijeve soli, kaustične otopine;

Alkalni ekstrakt

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Uljni ekstrakti (ugljen), katranska baza;

Kiseli ekstrakt;

[Ekstrakt iz ostatka alkalne ekstrakcije ulja katrana kamenog ugljena proizveden kiselim pranjem, npr. vodenom otopinom sumporne kiseline, nakon destilacije radi uklanjanja naftalena. Sastavljen primarno od kiselih soli različitih aromatskih dušikovih baza, uključujući piridin, kinolin i njihove alkil-derivate.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Katranske baze, ugljen, sirovina;

Baze sirovog katrana;

[Reakcijski proizvod dobiven neutralizacijom uljnog ekstrakta baza katrana kamenog ugljena alkalnom otopinom, npr. vodenom otopinom natrijevog hidroksida, radi dobivanja slobodnih baza. Sastavljen primarno od organskih baza kao što su akridin, fenantridin, piridin, kinolin i njihovih alkil-derivata.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Lako ulje (ugljen), koksna peć;

Sirovi benzen;

[Hlapljiva organska tekućina ekstrahirana iz plina koji se razvija kod visokotemperaturne (iznad 700 °C (1 292 °F)) destruktivne destilacije ugljena. Sastavljena primarno od benzena, toluena i ksilena. Može sadržavati manje količine drugih ugljikovodičnih sastojaka.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destilati (ugljen), ekstrakcija tek. otapalom, primarni;

[Tekući proizvod kondenzacije para koje se oslobađaju tijekom digestije ugljena u tekućem otapalu i vriju u području približno od 30 °C do 300 °C (86 °F do 572 °F). Sastavljen primarno od djelomično hidrogeniranih aromatskih ugljikovodika s kondenziranim prstenovima, aromatskih spojeva koji sadrže dušik, kisik i sumpor i njihovih alkil-derivata koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destilati (ugljen), ekst. otapalo, hidrokrekirano;

[Destilat dobiven hidrokrekiranjem ugljenog ekstrakta ili otopine proizvedene u postupku ekstrakcije tekućim otapalom ili ekstrakcije superkritičnim plinom koja vrije u području približno od 30 °C do 300 °C (86 °F do 572 °F). Sastavljen primarno od aromatskih, hidrogeniranih aromatskih i naftenskih spojeva, njihovih alkil-derivata i alkana s brojem ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C14. Prisutni su i aromatski spojevi koji sadrže dušik, sumpor i kisik te hidrogenirani aromatski spojevi.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Teški benzin (ugljen), ekst. otapalo, hidrokrekirano;

[Frakcija destilata dobivena hidrokrekiranjem ugljenog ekstrakta ili otopine proizvedene u postupku ekstrakcije tekućim otapalom ili ekstrakcije superkritičnim plinom, koja vrije u području približno od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sastavljena primarno od aromatskih, hidrogeniranih aromatskih i naftenskih spojeva, njihovih alkil-derivata i alkana s brojem ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C9. Prisutni su i aromatski i hidrogenirani aromatski spojevi koji sadrže dušik, sumpor i kisik.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destilati (ugljen), ekst. otapalo, blago hidrokrekirano;

[Destilat dobiven hidrokrekiranjem ugljenog ekstrakta ili otopine proizvedene u postupku ekstrakcije tekućim otapalom ili ekstrakcije superkritičnim plinom koja vrije u području približno od 180 °C do 300 °C (356 °F do 572 °F). Sastavljen primarno od aromatskih spojeva s dva prstena, hidrogeniranih aromatskih i naftenskih spojeva, njihovih alkil-derivata i alkana koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C9 do C14. Prisutni su i spojevi koji sadrže dušik, sumpor i kisik.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destilati (ugljen), ekst. otapalo, blago hidrokrekirano hidrogenirano;

[Destilat iz hidrogenacije hidrokrekiranog srednjeg destilata ugljenog ekstrakta ili otopine proizvedene u postupku ekstrakcije tekućim otapalom ili ekstrakcije superkritičnim plinom koja vrije u području približno od 180 °C do 280 °C (356 °F do 536 °F). Sastavljen primarno od hidrogeniranih ugljikovih spojeva s dva prstena i njihovih alkil-derivata koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C9 do C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lako ulje (ugljen), semi-koking proces;

Svježe ulje;

[Hlapljiva organska tekućina kondenzirana iz plina koji se razvija kod niskotemperaturne (ispod 700 °C (1 292 °F)) destruktivne destilacije ugljena. Sastavljena primarno od ugljikovodika C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Ugljikovodici, C4, bez 1,3-butadiena i izobutena;

Naftni plin

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Benzin, prirodni;

Niskovrijući benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika izdvojen iz prirodnog plina postupcima kao što su hlađenje ili apsorpcija. Sastoji se pretežito od zasićenih alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C8 i vriju u području približno od minus 20 °C do 120 °C (– 4 °F do 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Teški benzin;

Niskovrijući benzin;

[Rafinirani, djelomično rafinirani ili nerafinirani naftni proizvodi destilacije prirodnog plina. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C6 i vriju u području približno od 100 °C do 200 °C (212 °F do 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin (petroleter);

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven frakcijskom destilacijom nafte. Ta frakcija vrije u području približno od 20 °C do 135 °C (58 °F do 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Teški benzin (nafta), teški primarni;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C12 i vriju u području približno od 65 °C do 230 °C (149 °F o 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Teški benzin (nafta), prim. punog područja vrenja;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od – 20 °C do 220 °C (– 4 °F do 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Benzin (nafta), prim. laki;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom sirove nafte. Sastoji se pretežito od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C10 i vriju u području približno od – 20 °C do 180 °C (– 4 °F do 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Benzinsko otapalo (nafta), laki alifatski;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom sirove nafte ili prirodnog benzina. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C10 i vriju u području približno od 35 °C do 160 °C (95 °F do 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destilati (nafta), primarni laki;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C2 do C7 i vriju u području približno od – 88 °C do 99 °C (– 127 °F do 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzin regeneracija para;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika izdvojen hlađenjem iz plinova iz sustava za regeneraciju pare. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od – 20 °C do 196 °C (– 4 °F do 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzin, primarni, atm. destilacija;

Nisko-vrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika iz topping-postrojenja proizveden destilacijom sirove nafte. Vrije u području približno od 36,1 °C do 193,3 °C (97 °F do 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Benzin (nafta), neslađeni;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom benzinskih struja iz različitih rafinerijskih postupaka. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C12 i vriju u području približno od 0 °C do 230 °C (25 °F do 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destilati (nafta), vršni produkti stab. frakcionacije prim. benzina;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven frakcioniranjem lakog primarnog benzina. Sastoji se od zasićenih alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C3 do C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Teški benzin (nafta), primarni teški, koji sadrži aromate;

Niskovrijući teški benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven postupkom destilacije sirove nafte. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C8 do C12 i vriju u području približno 130 °C do 210 °C (266 °F do 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Teški benzin (nafta), alkilat punog područja vrenja;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda reakcije izobutana s monoolefinskim ugljikovodicima koji obično imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C5. Sastoji se od pretežito razgrananih zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 90 °C do 220 °C (194 °F do 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Teški benzin (nafta), teški alkilat;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda reakcije izobutana s monoolefinskim ugljikovodicima koji obično imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C5. Sastoji se od pretežito razgrananih zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C9 do C12 i vriju u području približno od 150 °C do 220 °C (302 °F do 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Benzin (nafta), laki alkilat;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda reakcije izobutana s monoolefinskim ugljikovodicima koji obično imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C5. Sastoji se od pretežito razgrananih zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C10 i vriju u području približno od 90 °C do 160 °C (194 °F do 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Benzin (nafta), izomerizacija;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kod katalitičke izomeracije ravnolančanih parafinskih ugljikovodika C4 do C6. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika kao što je izobutan, izopentan, 2,2- dimetilbutan, 2-metilpentan i 3-metilpentan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Benzin (nafta), rafiniran otapalom laki;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kao rafinat u postupku ekstrakcije otapalom. Sastoji se pretežito od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C11 i vriju u području približno od 35 °C do 190 °C (95 °F do 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Teški benzin (nafta), rafiniran otapalom teški;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kao rafinat u postupku ekstrakcije otapalom. Sastoji se pretežito od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 90 °C do 230 °C (194 °F do 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafinati (nafta), glikol-voda protustrujna ekst. etilena kat. reformera;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kao rafinat u postupku ekstrakcije UDEX na struji iz katalitičkog reforminga. Sastoji se od zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafinati (nafta), reforming, Lurgi jedinica - sep.;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kao rafinat iz jedinice za odvajanje Lurgi. Sastoji se pretežito od nearomatskih ugljikovodika i različitih malih količina aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Benzin (nafta), alkilat punog područja vrenja, koji sadrži butan;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda reakcije izobutana s monoolefinskim ugljikovodicima koji obično imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C5. Sastoji se od pretežito razgrananih zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12, uz nešto butana, i vriju u području približno od 35 °C do 200 °C (95 °F do 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destilati (nafta), dobiveni iz parnog krekinga teškog benzina, rafinirani otapalom, laki, hidroobrađeni;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika koji su dobiveni kao rafinati u postupku ekstrakcije otapalom hidroobrađenog lakog destilata iz parno krekiranog benzina.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Benzin (nafta), C4-12 butanski alkilat, bogat izooktanom;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven alkilacijom butana. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C12, bogatih izooktanom, koji vriju u području približno od 35 °C do 210 °C (95 °F do 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Ugljikovodici, hidroobrađeni laki benzinski destilati, rafinirani otapalom;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Sastav ugljikovodika dobiven destilacijom hidroobrađenog benzina i naknadnim postupkom ekstrakcije otapalom i destilacije. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika koji vriju u području približno od 94 °C do 99 °C (201 °F do 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Benzin (nafta), izomerizacija, frakcija C6;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom benzina koji je katalitički izomeriziran. Sastoji se pretežito od izomera heksana koji vriju u području približno od 60 °C do 66 °C (140 °F do 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Ugljikovodici, C6-7, kreking benzina, rafinirani otapalom;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven sorpcijom benzena iz potpuno katalitički hidrogeniranoga benzenom bogatog ugljikovodičnog reza koji je dobiven destilacijskim putem iz pretodno hidrogeniranog krekiranog benzina. Sastoji se pretežito od parafinskih i naftenskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C7 i vriju u području približno od 70 °C do 100 °C (158 °F do 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Ugljikovodici, s velikim udjelom C6, hidroobrađeni laki benzinski destilati, rafinirani otapalom;

Niskovrijući modificirani benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom hidroobrađenog benzina i naknadnom ekstrakcijom otapalom. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika i vrije u području približno od 65 °C do 70 °C (149 °F do 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Teški benzin (nafta), teški katalitički krekiran;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

(Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka katalitičkog krekiranja. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C12 i vriju u području približno od 65 °C do 230 °C (148 °F do 446 °F). Sadrži razmjerno velik udjel nezasićenih ugljikovodika.)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Benzin (nafta), laki katalitički krekiran;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka katalitičkog krekiranja. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od – 20 °C do 190 °C (– 4 °F do 374 °F). Sadrži razmjerno velik udjel nezasićenih ugljikovodika.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Ugljikovodici, C3-11, destilati katalitičkog krekinga;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijama proizvoda iz postupka katalitičkog krekiranja. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C3 do C11 i vriju u području približno do 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Benzin (nafta), katalitički krekiran laki dest.;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka katalitičkog krekiranja. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C1 do C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destilati (nafta), dobiveni iz parnog krekiranja teškog benzina, hidroobrađeni laki arom.;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom lakog destilata iz parno krekiranog benzina. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Benzin (nafta), teški katalitički krekiran, slađen;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven slađenjem katalitički krekiranog naftnog destilata radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C12 i vriju u području približno od 60 °C do 200 °C (140 °F do 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Benzin (nafta), laki katalitički krekiran, slađen;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven slađenjem benzina iz postupka katalitičkog krekiranja radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji vriju u području približno od 35 °C do 210 °C (95 °F do 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Ugljikovodici, C8-12, katalitički krekirani, kem. neutralizirani;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom reza iz postupka katalitičkog krekiranja koji je prošao alkalno pranje. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C8 do C12 i vriju u području približno od 130 °C do 210 °C (266 °F do 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Ugljikovodici, C8-12, katalitički krekirani destilati;

Niskovrijući kat. krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom proizvoda iz postupka katalitičkog krekiranja. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C8 do C12 i vriju u području približno od 140 °C do 210 °C (284 °F do 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Ugljikovodici, C8-12, katalitički kreking, kem. neutralizirani, slađeni;

Niskovrijući kat. krekiran benzin.

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Benzin (nafta), laki katalitički reformiran;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden kod destilacije proizvoda iz postupka katalitičkog reforminga. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C11 i vriju u području približno od 35 °C do 190 °C (95 °F do 374 °F).Sadrži razmjerno velik udio aromatskih i razgrananih ugljikovodika. Ova struja može sadržavati 10 % ili više volumnog udjela benzena.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Teški benzin (nafta), teški katalitički reformiran;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden kod destilacije proizvoda iz postupka katalitičkog reforminga. Sastoji se od pretežito aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 90 °C do 230 °C (194 °F do 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destilati (nafta), depentanizer kat. reforminga;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije proizvoda iz postupka katalitičkog reforminga. Sastoji se pretežito od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C3 do C6 i vriju u području približno od – 49 °C do 63 °C (– 57 °F do 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Ugljikovodici, C2-6, C6-8 katalitički reforming;

Niskovrijući kat. reformiran benzin.

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Ostaci (nafta), C6-8 katalitički reforming;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni ostatak iz katalitičnog reforminga sirovine C6-8. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C2 do C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Benzin (nafta), laki katalitički reformiran, bez aromata;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kod destilacije proizvoda iz postupka katalitičkog reforminga. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C8 i vriju u području približno od 35 °C do 120 °C (95 °F do 248 °F). Sadrži razmjerno velik udio razgrananih ugljikovodika iz kojih su uklonjene aromatske komponente.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destilati (nafta), vršni produkti katalitički reformiranog primarnog benzina;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven katalitičkim reformingom destilacijskog benzina i frakcioniranjem ukupne otpadne vode. Sastoji se od zasićenih alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C2 do C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Naftni produkti, reformati iz jedinice „hidrofiner-powerformer”;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven u postupku katalitičkog reforminga s pročišćavanjem vodikom („hidrofiner-powerformer”) koji vrije u području približno od 27 °C do 210 °C (80 °F do 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Teški benzin (nafta), reformiran punog područja vrenja;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka katalitičkog reforminga. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C12 i vriju u području približno od 35 °C do 230 °C (95 °F do 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Teški benzin (nafta), katalitički reformiran;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka katalitičkog reforminga. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C12 i vriju u području približno od 30 °C do 220 °C (90 °F do 430 °F). adrži razmjerno velik udjel aromatskih i razgrananih ugljikovodika. Ta struja može sadržavati 10 % ili više volumnog udjela benzena.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destilati (nafta), katalitički reformirani hidroobrađeni laki, C8-12 aromatska frakcija;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav alkilbenzena dobiven katalitičkim reformingom naftnog benzina. Sastoji se pretežito od alkilbenzena koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C8 do C10 i vriju u području približno od 160 °C do 180 °C (320 °F do 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatski ugljikovodici, C8, dobiveni kat. reformiranjem;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatski ugljikovodici, C7-12, s velikim udjelom C8;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven odvajanjem iz frakcije koja sadrži platformat. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 (primarno C8), a može sadržavati i nearomatske ugljikovodike, i jedni i drugi s vrelištem u području približno od 130 °C do 200 °C (266 °F do 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzin, C5-11, visokooktanski stabilizirani reformat;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni visokooktanski sastav ugljikovodika dobiven katalitičkim dehidrogeniranjem pretežito naftenskog benzina. Sastoji se pretežito od aromata i nearomata koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C11 i vriju u području približno od 45 °C do 185 °C (113 °F do 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Ugljikovodici, C7-12, s velikim udjelom aromata C> 9, teška frakcija reforminga;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven odvajanjem iz frakcije koja sadrži platformat. Sastoji se pretežito od nearomatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 120 °C do 210 °C (248 °F do 380 °F) te aromatskih ugljikovodika C9 i viših.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Ugljikovodici, C5-11, bogati nearomatima, laka frakcija reforminga;

Niskovrijući kat. reformiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven odvajanjem iz frakcije koja sadrži platformat. Sastoji se pretežito od nearomatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C11 i vriju u području približno od 35 °C do 125 °C (94 °F do 257 °F), benzena i toluena.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Benzin (nafta), laki termički krekiran;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije proizvoda iz postupka termičkog krekiranja. Sastoji se pretežito od nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C8 i vriju u području približno od – 10 °C do 130 °C (14 °F do 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Teški benzin (nafta), teški termički krekiran;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije proizvoda iz postupka termičkog krekiranja. Sastoji se pretežito od nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C12 i vriju u području približno od 65 °C do 220 °C (148 °F do 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destilati (nafta), teški aromatski;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije proizvoda iz termičkog krekinga etana i propana. Ta se frakcija s višim vrelištem sastoji pretežito od aromatskih ugljikovodika C5-7, uz nešto nezasićenih alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito C5. Ta struja može sadržavati benzen.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destilati (nafta), laki aromatski;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije proizvoda iz termičkog krekinga etana i propana. Ta se frakcija s nižim vrelištem sastoji pretežito od aromatskih ugljikovodika C5-7, uz nešto nezasićenih alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito C5. Ta struja može sadržavati benzen.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destilati (nafta), dobiveni iz piroliziranog rafinata benzina, blending benzina;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven pirolitičkim frakcioniranjem benzina i rafinata na 816 °C (1 500 °F). Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma C9 i vriju na približno 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatski ugljikovodici, C6-8, dobiveni iz piroliziranog rafinata benzina;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven frakcijskom pirolizom benzina i rafinata na 816 °C (1 500 °F). Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C8, uključujući benzen.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destilati (nafta), termički krekiran benzin i plinsko ulje;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom termički krekiranog benzina i/ili plinskog ulja. Sastoji se pretežito od olefinskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma C5 i vriju u području približno od 33 °C do 60 °C (91 °F do 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destilati (nafta), termički krekiran benzin i plinsko ulje, koji sadrže dimer C5;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden ekstrakcijskom destilacijom termički krekiranog benzina i/ili plinskog ulja. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma C5, uz nešto dimeriziranih olefina C5, i vriju u području približno od 33 °C do 184 °C (91 °F do 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destilati (nafta), termički krekiran benzin i plinsko ulje, ekstraktivni;

Nisko-vrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden ekstrakcijskom destilacijom termički krekiranog benzina i/ili plinskog ulja. Sastoji se od parafinskih i olefinskih ugljikovodika, pretežito izoamilena kao što su 2-metil-1-buten i 2-metil-2-buten i vrije u području približno od 31 °C do 40 °C (88 °F do 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destilati (nafta), laki termički krekirani, debutanizirani arom.;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka termičkog krekiranja. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika, primarno benzena.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Benzin (nafta), laki termički krekiran, slađen;

Niskovrijući termički krekiran benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven slađenjem naftnog destilata iz visokotemperaturnog termičkog krekinga frakcija teškog ulja radi pretvorbe merkaptana. Sastoji se pretežito od aromata, olefina i zasićenih ugljikovodika koji vriju u području približno od 20 °C do 100 °C (68 °F do 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Teški benzin (nafta), hidroobrađen teški;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom naftne frakcije vodikom u prisutnosti katalizatora. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C13 i vriju u području približno od 65 °C do 230 °C (149 °F do 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Benzin (nafta), hidroobrađen laki;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom naftne frakcije vodikom u prisutnosti katalizatora. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od minus 20 °C do 190 °C (– 4 °F do 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Benzin (nafta), hidrodesulfuriziran laki;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven postupkom katalitičke hidrodesulfurizacije. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od – 20 °C do 190 °C (– 4 °F do 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Teški benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teški;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven postupkom katalitičke hidrodesulfurizacije. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 90 °C do 230 °C (194 °F do 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destilati (nafta), hidroobrađeni srednji, srednjovrijući;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom proizvoda iz postupka hidroobrade srednjeg destilata. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C10 i vriju u području približno od 127 °C do 188 °C (262 °F do 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destilati (nafta), postupak hidroobrade lakog destilata, niskovrijući;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom proizvoda iz postupka hidroobrade lakog destilata. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C9 i vriju u području približno od 3 °C do 194 °C (37 °F do 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destilati (nafta), hidroobrađen teški benzin, vršni produkti deizoheksanizera;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom proizvoda u postupku hidroobrade teškog benzina. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C3 do C6 i vriju u području približno od – 49 °C do 68 °C (– 57 °F do 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko, hidroobrađeno;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom naftne frakcije vodikom u prisutnosti katalizatora. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C8 do C10 i vriju u području približno od 135 °C do 210 °C (275 °F do 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Benzin (nafta), hidrodesulfuriziran termički krekirani laki;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven frakcioniranjem hidrodesulfuriziranog termički krekiranog destilata. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C11 i vriju u području približno od 23 °C do 195 °C (73 °F do 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Benzin (nafta), hidroobrađeni laki, koji sadrži cikloalkane;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kod destilacije naftne frakcije. Sastoji se pretežito od alkana i cikloalkana koji vriju u području približno od – 20 °C do 190 °C (– 4 °F do 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Benzin (nafta), teški parom krekiran, hidrogeniran;

Niskovrijući hidroobrađen benzin.

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Benzin (nafta), hidrodesulfuriziran punog područja vrenja;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven u postupku katalitičke hidrodesulfurizacije. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od 30 °C do 250 °C (86 °F do 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Benzin (nafta), hidroobrađen laki parom krekiran;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom naftne frakcije iz postupka pirolize vodikom u prisutnosti katalizatora. Sastoji se pretežito od nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C11 i vriju u području približno od 35 °C do 190 °C (95 °F do 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Ugljikovodici, C4-12, kreking teškog benzina, hidroobrađeni;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom iz proizvoda postupka parnog krekiranja benzina i naknadnim katalitičkim selektivnim hidrogeniranjem komponenti sklonih osmoljavaju. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C12 i vriju u području približno od 30 °C do 230 °C (86 °F do 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Benzinsko otapalo (nafta), hidroobrađeno lako naftensko;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom naftne frakcije vodikom u prisutnosti katalizatora. Sastoji se pretežito od cikloparafinskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C7 i vriju u području približno od 73 °C do 85 °C (163 °F do 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Benzin (nafta), laki parom krekiran, hidrogeniran;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden odvajanjem i naknadnim hidrogeniranjem proizvoda postupka parnog krekiranja u proizvodnji etilena. Sastoji se pretežito od zasićenih i nezasićenih parafina, cikličkih parafina i cikličkih aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C10 i vriju u području približno od 50 °C do 200 °C (122 °F do 392 °F). Maseni udjel benzenskih ugljikovodika može varirati do 30 %, a struja može sadržavati i male količine sumpora i oksigeniranih spojeva.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Ugljikovodici, C6-11, hidroobrađeni, dearomatizirani;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika koji se dobiju kao otapala koja su podvrgnuta hidroobradi radi pretvorbe aromata u naftene katalitičkim hidrogeniranjem.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Ugljikovodici, C9-12, hidroobrađeni, dearomatizirani;

Niskovrijući hidroobrađen benzin;

[Složeni sastav ugljikovodika koji se dobiju kao otapala koja su podvrgnuta hidroobradi radi pretvorbe aromata u naftene katalitičkim hidrogeniranjem.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

„Stoddard” otapalo;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Bezbojni pročišćeni naftni destilat bez užeglog ili neugodnog mirisa koji vrije u području približno od 148,8 °C do 204,4 °C (300 °F do 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Kondenzati prirodnog plina (nafta);

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika izdvojen kao tekućina iz prirodnog plina retrogradnom kondenzacijom u površinskom separatoru. Sastoji se uglavnom od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C2 do C20. Na atmosferskoj temperaturi i pri atmosferskom tlaku je u tekućem stanju.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Prirodni plin (nafta), sirova ukapljena smjesa;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika izdvojen kao tekućina iz prirodnog plina u postrojenju za recikliranje plina postupcima kao što je hlađenje ili aposorpcija. Uglavnom se sastoji od zasićenih alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C2 do C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Benzin (nafta), laki hidrokrekiran;

Niskovrijući benzin – nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije proizvoda iz postupka hidrokrekiranja. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C10 i vriju u području približno od – 20 °C do 180 °C (– 4 °F do 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Benzin (nafta), teški hidrokrekirani;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije proizvoda iz postupka hidrokrekiranja. Sastoji se pretežito od zasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C12 i vriju u području približno od 65 °C do 230 °C (148 °F do 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Benzin (nafta), slađen;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven slađenjem naftnog benzina radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C12 i vriju u području približno od – 10 °C do 230 °C (14 °F do 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Benzin (nafta), kis. obrađen;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kao rafinat u postupku obrade sumpornom kiselinom. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 90 °C do 230 °C (194 °F do 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Benzin (nafta), teški kem. neutraliziran;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden postupkom obrade radi uklanjanja kiselih tvari. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C12 i vriju u području približno od 65 °C do 230 °C (149 °F do 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Benzin (nafta), laki kem. neutraliziran;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden postupkom obrade radi uklanjanja kiselih tvari. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od – 20 °C do 190 °C (– 4 °F do 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Benzin (nafta), katalitički odvošten;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kod katalitičkog odvoštavanja naftne frakcije. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C12 i vriju u području približno od 35 °C do 230 °C (95 °F do 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Benzin (nafta), laki parom krekiran;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom proizvoda iz postupka parnog krekiranja. Sastoji se pretežito od nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od minus 20 °C do 190 °C (– 4 °F do 374 °F). Ova struja obično sadrži 10 % ili više volumnog udjela benzena.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kod destilacije aromatskih struja. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C8 do C10 i vriju u području približno od 135 °C do 210 °C (275 °F do 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatski ugljikovodici, C6-10, obrađeni kiselinom, neutralizirani;

Niskovrijući benzin - nespecificiran

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destilati (nafta), C3-5, bogati 2-metil-2-butenom;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika iz destilacije ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma obično u području od C3 do C5, pretežito izopentana i 3-metil-1-butena. Sastoji se od zasićenih i nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C5, pretežito 2-metil-2-butena.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destilati (nafta), polimer. parom krekirani naftni destilati, C5-12 frakcija;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven iz destilacije polimeriziranog parno krekiranog naftnog destilata. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destilati (nafta), parom krekirani, C5-12 frakcija;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav organskih spojeva dobiven destilacijom proizvoda iz postupka parnog krekiranja. Sastoji se od nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destilati (nafta), parom krekirani, C5-10 frakcija, pomiješana s lakom parom krekiranom C5 benzinskom frakcijom;

Niskovrijući benzin - nespecificiran

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Ekstrakti (nafta), hladno-kis., C4-6;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav organskih spojeva proizveden ekstrakcijom zasićenih i nezasićenih alifatskih ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma obično u području od C3 do C6, pretežito pentana i amilena, u jedinici za ekstrakciju hladnom kiselinom. Sastoji se pretežito od zasićenih i nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C4 do C6, pretežito C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destilati (nafta), vršni produkti depentanizera;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven iz katalitički krekirane plinske struje. Sastoji se od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Ostaci (nafta), dno splitera butana;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni ostatak iz destilacije butanske struje. Sastoji se od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Ostatna ulja (nafta), kolona deizobutanizera;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni ostatak iz atmosferske destilacije butansko-butilenske struje. Sastoji se od alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Benzin (nafta), koking punog područja vrenja;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postrojenja za tekuće koksiranje. Sastoji se pretežito od nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C15 i vriju u području približno od 43 °C do 250 °C (110 °F - 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Benzin (nafta), parom krekiran srednje aromatski;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka parnog krekiranja. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 130 °C do 220 °C (266 °F do 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Benzin (nafta), glinom obrađen primarni punog područja vrenja;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika koji nastaje kod obrade cjelokupnog destilacijskog benzina prirodnom ili modificiranom glinom, obično u perkolacijskom postupku za uklanjanje tragova polarnih spojeva i nečistoća. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od – 20 °C do 220 °C (– 4 °F do 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Benzin (nafta), glinom obrađen laki primarni;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika koji nastaje pri obradi lakog destilacijskog benzina prirodnom ili modificiranom glinom, obično u perkolacijskom postupku za uklanjanje tragova polarnih spojeva i nečistoća. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C10 i vriju u području približno od 93 °C do 180 °C (200 °F do 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Benzin (nafta), laki parom krekirani arom.;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka parnog krekiranja. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C9 i vriju u području približno od 110 °C do 165 °C (230 °F do 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Benzin (nafta), laki parom krekirani, benzen uklonjen;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden destilacijom proizvoda iz postupka parnog krekiranja. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C12 i vriju u području približno od 80 °C do 218 °C (176 °F do 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Benzin (nafta), sadrži aromate;

Niskovrijući benzin – nespecificiran.

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzin, piroliza, dno debutanizera;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven pri frakcioniranju proizvoda s dna depropanizatora. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito viši od C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Benzin (nafta), laki, slađeni;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven slađenjem naftnog destilata radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se pretežito od zasićenih i nezasićenih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C3 do C6 i vriju u području približno od – 20 °C do 100 °C (– 4 °F do 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Kondenzati prirodnog plina;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika koji se izdvaja i/ili kondenzira iz prirodnog plina tijekom transporta i skuplja na vrhu bušotine i/ili pri proizvodnji, sabiranju, prijenosu te u rovovima i skruberima distribucijskih cjevovoda itd. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C2 do C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destilati (nafta), striper „unifininga” benzina;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika proizveden stripiranjem proizvoda iz jedinice za unifining benzina. Sastoji se od zasićenih alifatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C2 do C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Benzin (nafta), laki katalitički reformiran, frakcija bez aromata;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika preostao nakon uklanjanja aromatskih spojeva iz katalitički reformiranog lakog benzina u postupku selektivne apsorpcije. Sastoji se pretežito od parafinskih i cikličkih spojeva koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C8 i vriju u području približno od 66 °C do 121 °C (151 °F do 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzin;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika koji se sastoji primarno od parafina, cikloparafina, aromatskih i olefinskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito viši od C3 i vriju u području od 30 °C do 260 °C (86 °F do 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatski ugljikovodici, C7-8, produkti dealkilacije, ostaci dest.;

Niskovrijući benzin - nespecificiran

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Ugljikovodici, C4-6, laki proizvodi depentanizera, aromatski, obrađeni vodikom;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kao prvi tok iz kolone depentanizera prije hidroobrade aromatskih šarži. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C6, pretežito pentana i pentena, i vriju u području približno od 25 °C do 40 °C (77 °F do 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destilati (nafta), parom krekirani benzin, izložen produženom toplinskom djelovanju, s velikim udjelom C5;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom parno krekiranog benzina koji je podvrgnut toplinskoj apsorpciji. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C4 do C6, pretežito C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Ekstrakti (nafta), katalitički reformirano lako benzinsko otapalo;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven kao ekstrakt kod ekstrakcije otapalom katalitički reformiranog naftnog reza. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u pretežito području od C7 do C8 i vriju u području približno od 100 °C do 200 °C (212 °F do 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Benzin (nafta), laki hidrodesulfurizirani, dearomatizirani;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom hidrodesulfuriziranih i dearomatiziranih lakih naftnih frakcija. Sastoji se pretežito od parafina C7 i cikloparafina koji vriju u području približno od 90 °C do 100 °C (194 °F do 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Benzin (nafta), laki, s velikim udjelom C5, slađen;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven slađenjem naftnog benzina radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C5, pretežito C5, i vriju u području približno od minus 10 °C do 35 °C (14 °F do 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Ugljikovodici, C8-11, kreking benzina, rez toluena;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom pretodno hidrogeniranog krekiranog benzina. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C8 do C11 i vriju u području približno od 130 °C do 205 °C (266 °F do 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Ugljikovodici, C4-11, kreking benzina; bez aromata;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven iz pretodno hidrogeniranog krekiranog benzina nakon destilativnog odvajanja ugljikovodičnih rezova koji sadrže benzen i toluen i frakcije višeg vrelišta. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C11 i vriju u području približno od 30 °C do 205 °C (86 °F do 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Benzin (nafta), laki - podvrgnut produženom djelovanju topline, parom krekiran;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven frakcioniranjem parno krekiranog benzina nakon regeneracije iz postupka toplinske apsorpcije. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C4 do C6 i vriju u području približno od 0 °C do 80 °C (32 °F do 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destilati (nafta), s velikim udjelom C6;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven iz destilacije naftne sirovine. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma od C5 do C7, s velikim udjelom C6, i vriju u području približno od 60 °C do 70 °C (140 °F do 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzin, piroliza, hidrogeniran;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Destilacijska frakcija iz hidrogeniranja pirolitičkog benzina koji vrije u području približno od 20 °C do 200 °C (68 °F do 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destilati (nafta), parom krekirani, C8-12 frakcija, polim., lagani dest.;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom polimerizirane frakcije C8 do C12 iz parno krekiranih naftnih destilata. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C8 do C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Ekstrakti (nafta), teško benzinsko otapalo, obrađeno glinom;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom teškog benzinskog ekstrakta otapala iz nafte zemljom za bijeljenje. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C10 i vriju u području približno od 80 °C do 180 °C (175 °F do 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Benzin (nafta), laki parom krekiran, uklonjen benzen, termički obrađen;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom i destilacijom debenzeniziranog lakog parno krekiranog naftnog benzina. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C7 do C12 i vriju u području približno od 95 °C do 200 °C (203 °F do 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Benzin (nafta), laki parom krekiran, termički obrađen;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven obradom i destilacijom lakog parno krekiranog naftnog benzina. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C6 i vriju u području približno od 35 °C do 80 °C (95 °F do 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destilati (nafta), C7-9, s velikim udjelom C8, hidrodesulfurizirani dearomatizirani;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom naftne lake frakcije, hidrodesulfuriziran i dearomatiziran. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C7 do C9, pretežito parafina C8 i cikloparafina, i vriju u području približno od 120 °C do 130 °C (248 °F do 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Ugljikovodici, C6-8, hidrogenirani sorpcijom dearomatizirani, rafinacija toluena;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven tijekom sorpcije toluena iz ugljikovodične frakcije iz krekiranog benzina obrađenog vodikom u prisutnosti katalizatora. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C6 do C8 i vriju u području približno od 80 °C do 135 °C (176 °F do 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Benzin (nafta), hidrodesulfurizirani koking punog područja vrenja;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven frakcioniranjem iz hidrodesulfuriziranog koking destilata. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C11 i vriju u području približno od 23 °C do 196 °C (73 °F do 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Benzin (nafta), laki slađeni;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven slađenjem naftnog benzina radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C5 do C8 i vriju u području približno od 20 °C do 130 °C (68 °F do 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Ugljikovodici, C3-6, s velikim udjelom C5, parom krekirani benzin;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom parno krekiranog benzina. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma u području od C3 do C6, pretežito C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Ugljikovodici, s velikim udjelom C5, sadrže diciklopentadien;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom proizvoda iz postupka parnog krekiranja. Sastoji se pretežito od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma C5 i diciklopentadiena i vriju u području približno od 30 °C do 170 °C (86 °F do 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Ostaci (nafta), laki parom krekirani, arom.;

Niskovrijući benzin - nespecificiran;

[Složeni sastav ugljikovodika dobiven destilacijom proizvoda postupka parnog krekiranja ili sličnih postupaka nakon oduzimanja vrlo lakih proizvoda, pri čemu nastaje ostatak koji sadrži ugljikovodike koji počinju s brojem ugljikovih atoma višim od C5. Sastoji se pretežito od aromatskih ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma viši od C5 i vriju iznad približno 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Ugljikovodici, C≥ 5, s velikim udjelom C5-6;

Niskovrijući benzin – nespecificiran.

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Ugljikovodici, s velikim udjelom C5;

Nisko-vrijući benzin – nespecificiran.

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatski ugljikovodici, C8-10;

Nisko-vrijući benzin – nespecificiran.

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P”

(c)

Unosi 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X zamjenjuju se sljedećim:

„Natrijev dikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Ugljikovodici, C1-4, slađeni;

Naftni plin;

(Složeni sastav ugljikovodika dobivenih podvrgavanjem ugljikovodičnih plinova procesu slađenja radi pretvorbe merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se od ugljikovodika koji imaju broj ugljikovih atoma pretežito u području od C1 do C4 i vriju u području približno od – 164 °C do – 0,5 °C (– 263 °F do 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Rafinati (nafta), parom krekirana C4 frakcija ekst. bakrenim amonijevim acetatom, C3-5 i C3-5 nezasićeni, bez butadiena;

Naftni plin.

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Naftni proizvodi, rafinerijski plinovi;

Rafinerijski plin;

[Složeni sastav koji se primarno sastoji od vodika s različitim malim količinama metana, etana i propana.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K”

6.

U Dodatku 5. tablica se mijenja kako slijedi:

Sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenim u Dodatku 5. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

„Muljevi iz elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Silicijska kiselina, olovna niklova sol

028-050-00-9

68130-19-8”

 

7.

U Dodatku 6. tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

Briše se sljedeći unos: 024-004-01-4;

(b)

Sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenim u Dodatku 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

„Dibutil-kositrov hidrogen borat

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Borna kiselina; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Borna kiselina, prirodna nepročišćena, koja ne sadrži više od 85 % H3BO3 preračunato na suhu tvar; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Diborov trioksid;

Borov oksid.

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinatrijev tetraborat, bezvodni;

005-011-00-4

 

 

 

Borna kiselina, dinatrijeva sol; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetraborov dinatrijev heptaoksid, hidrat; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Ortoborna kiselina, natrijeva sol; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinatrijev tetraborat dekahidrat;

Boraks dekahidrat

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinatrijev tetraborat pentahidrat;

Boraks pentahidrat.

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Natrijev perborat; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natrijev peroksometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natrijev peroksoborat;

[Sadrži < 0,1 % masenog udjela čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm.]

 

 

Natrijev perborat; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natrijev peroksometaborat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natrijev peroksoborat;

[Sadrži < 0,1 % masenog udjela čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm.]

 

 

Perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natrijev peroksoborat heksahidrat;

[Sadrži < 0,1 % masenog udjela čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm.]

 

 

Perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natrijev peroksoborat heksahidrat;

[Sadrži ≥ 0,1 % masenog udjela čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm.]

 

 

Perborna kiselina, natrijeva sol; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, monohidrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natrijev peroksoborat;

[Sadrži < 0,1 % masenog udjela čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm.]

 

 

Perborna kiselina, natrijeva sol; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, monohidrat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natrijev peroksoborat;

[Sadrži ≥ 0,1 % masenog udjela čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm.]

 

 

(4-etoksifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-kloroetil)fosfat

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinat amonijak (ISO);

Amonijev 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butirat.

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Kobaltov diklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Kobaltov sulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Kobaltov acetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobaltov nitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobaltov karbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Niklov dihidroksid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Niklov hidroksid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Niklov sulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Niklov karbonat;

028-010-00-0

 

 

 

Bazni niklov karbonat;

 

 

Karbonatna kiselina, niklova (2+) sol; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Karbonatna kiselina, niklova sol; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonat(2-)-O:O′]]dihidroksi trinikal; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonat(2-)]tetrahidroksitrinikal; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Niklov diklorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Niklov dinitrat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Dušična kiselina, niklova sol; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Muljevi iz elektrolitičkog pročišćavanja bakra, odbakreni, niklov sulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Niklov diperklorat;

Perklorna kiselina, niklova(II) sol.

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Niklov dikalijev bis(sulfat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diamonijev niklov bis(sulfat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Niklov bis(sulfamidat);

Niklov sulfamat.

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Niklov bis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Niklov diformat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravlja kiselina, niklova sol; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravlja kiselina, bakrova niklova sol; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Niklov di(acetat); [1]

Niklov acetat; [2]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

 

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Niklov dibenzoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Niklov bis(4-cikloheksibutirat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Niklov(II) stearat;

Niklov(II) oktadekanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Niklov dilaktat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Niklov(II) oktanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Niklov difluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Niklov dibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Niklov dijodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Niklov kalijev fluorid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Niklov heksafluorosilikat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Niklov selenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Niklov ditiocianat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Niklov dikromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Niklov diklorat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Niklov dibromat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etil hidrogen sulfat, niklova(II) sol; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Niklov(II) trifluoroacetat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Niklov(II) propionat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Niklov bis(benzensulfonat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Niklov(II) hidrogen citrat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Limunska kiselina, amonijeva niklova sol; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Limunska kiselina, niklova sol; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Niklov bis(2-etilheksanoat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etilheksanska kiselina, niklova sol; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilheksanska kiselina, niklova sol; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Niklov(II) izooktanoat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Niklov izooktanoat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Niklov bis(izononanoat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Niklov(II) neononanoat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikal(II) izodekanoat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Niklov(II) neodekanoat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanska kiselina, niklova sol; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Niklov(II) neoundekanoat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-glukonato-O 1O2 )nikal; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Niklov 3,5-bis(tert-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Niklov(II) palmitat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikal; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikal; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikal; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikal; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikal; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikal; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Masne kiseline, C6-19-razgranate, niklove soli; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Masne kiseline, C8-18 i C18-nezasićene, niklove soli; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftalendisulfonska kiselina, niklova(II) sol; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutil-kositrov diklorid;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Živa

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-aminoetilamino)etanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-Dietoksietan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[l-[4-[2-(dimetilamino)etoksi]fenil]-2-fenilbut-l-enil]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-metil-2-pirolidon;

1-metil-2-pirolidon.

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-butiril-3-hidroksi-5-tiocikloheksan-3-il-cikloheks-2-en-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Ciklični 3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-benzendikarboksilna kiselina;

Di-C6-8-razgranani alkilesteri, s velikim udjelom C7.

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diizobutil ftalat

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluorooktan sulfonska kiselina;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluorooktan-1-sulfonska kiselina; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kalijev perfluorooktansulfonat;

 

 

Kalijev heptadekafluorooktan-1-sulfonat; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Dietanolamin perfluorooktan sulfonat; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Amonijev perfluorooktan sulfonat;

 

 

Amonijev heptadekafluorooktansulfonat; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Litijev perfluorooktan sulfonat;

 

 

Litijev heptadekafluorooktansulfonat [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Kloro-N,N-dimetilformiminijev klorid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-kinazolin-4-on;

[Sadrži ≥ 0,5 % formamida (EZ br. 200-842-0).]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonazol;

l-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenil)-2-(imidazol-l-ilmetil)-l,3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-l-il]etanon

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalijev 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat;

[Sadrži ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamida (EZ br. 200-679-5).]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-l-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-lH-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetilamino)tioacetamid hidroklorid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9”

 

(c)

Unosi 024-004-00-7; 609-023-00-6 zamjenjuju se sljedećim:

„Natrijev dikromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinokap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-oktilfenil krotonati i (RS)-2,4-dinitro-6-oktilfenil krotonati u kojima je „oktil” reakcijska masa 1-metilheptilne, 1-etilheksilne i 1-propilpentilne skupine.

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3”

 

8.

Umeće se sljedeći Dodatak 11.:

„Dodatak 11.

Unosi 28 do 30 — Izuzeća za određene tvari

Tvari

Izuzeća

1.

(a)

Natrijev perborat; perborna kiselina, natrijeva sol; perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat; natrijev peroksometaborat; perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; natrijev peroksoborat

CAS br. 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EZ br. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

(b)

Perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat; perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; natrijev peroksoborat heksahidrat

CAS br. 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EZ br. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Deterdženti kako su definirani Uredbom (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Izuzeće se primjenjuje do 1. lipnja 2013.


(1)  SL L 104, 8.4.2004., str. 1.”