15/Sv. 33

HR

Službeni list Europske unije

5


32012L0051


L 348/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/51/EU

od 10. listopada 2012.

o izmjeni Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća kod uporabe kadmija, radi prilagodbe tehničkom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU zabranjuje se uporaba kadmija u električnoj i elektroničkoj opremi koja se stavlja na tržište.

(2)

Zamjena kadmija u fotootpornicima za analogne optičke sprežnike, još uvijek je tehnički neizvediva. Uporabu kadmija u tim fotootpornicima stoga treba izuzeti od zabrane. Međutim, to izuzeće treba vremenski ograničiti budući da se upravo razvija tehnologija bez korištenja kadmija i zamjenske tvari mogle postati raspoložive do kraja 2013. godine.

(3)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 2. siječnja 2013. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. listopada 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU umeće se sljedeća točka 40.:

„40.

Kadmij u fotootpornicima za analogne optičke sprežnike koji se koriste u profesionalnoj audio opremi

Istječe 31. prosinca 2013.”