03/Sv. 050

HR

Službeni list Europske unije

222


32012L0040


L 327/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.11.2012.


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/40/EU

od 26. studenoga 2012.

o ispravku Priloga I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2009/91/EZ od 31. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja dinatrijevog tetraborata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (2) dinatrijev tetraborat definiran je trima CAS brojevima za tri različita oblika te tvari. Ti se CAS brojevi temelje na izvješću koje je Komisiji dostavila Nizozemska 7. srpnja 2006., koje je Stalni odbor za biocidne pripravke potvrdio 20. veljače 2009.

(2)

Nizozemska je obavijestila Komisiju da je CAS broj za pentahidrat u izvornom izvješću netočan te je Komisiji podnijela izmijenjeno izvješće prema kojemu je točan CAS broj za taj oblik 12179-04-3. Izmijenjeno izvješće potvrdio je Stalni odbor za biocidne pripravke 25. svibnja 2012.

(3)

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ stoga treba na odgovarajući način ispraviti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. ožujka 2013. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(2)  SL L 201, 1.8.2009., str. 39.


PRILOG

U Prilogu I. Direktivi 98/8/EZ treći stupac stavke br. 24 zamjenjuje se sljedećim:

IUPAC naziv

Identifikacijski brojevi

„dinatrijev tetraborat

EC br.: 215-540-4

CAS br. (bezvodni): 1330-43-4

CAS br. (pentahidrat): 12179-04-3

CAS br. (dekahidrat): 1303-96-4”