06/Sv. 011

HR

Službeni list Europske unije

268


32012L0023


L 249/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.09.2012.


DIREKTIVA 2012/23/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. rujna 2012.

o izmjeni Direktive 2009/138/EZ (Solventnost II) u pogledu roka za njeno prenošenje i roka za njenu primjenu te datuma stavljanja izvan snage određenih direktiva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. i članak 62.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (2) predviđeno je uspostavljanje modernog i na mjerenju rizika utemeljenog sustava uređenja i nadzora društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Uniji. Taj je sustav od ključne važnosti za siguran i stabilan sektor osiguranja koji je u stanju ponuditi održive proizvode osiguranja i poduprijeti realno gospodarstvo poticanjem dugoročnih ulaganja i dodatne stabilnosti.

(2)

Direktivom 2009/138/EZ određen je 31. listopada 2012. kao rok za prenošenje, a 1. studenoga 2012. kao datum početka primjene. Tom je Direktivom, nadalje, određen 1. studenoga 2012. kao datum stavljanja izvan snage postojećih direktiva o osiguranju i reosiguranju (3) (dalje u tekstu zajednički: „Solventnost I”).

(3)

Komisija je 19. siječnja 2011. usvojila prijedlog (dalje u tekstu: „prijedlog Omnibus II”) da se, između ostalog, izmijeni Direktiva 2009/138/EZ kako bi se uzela u obzir nova nadzorna struktura za osiguranje, odnosno osnivanje Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje). Prijedlog Omnibus II također sadrži odredbe o odgađanju roka za prenošenje i datuma primjene Direktive 2009/138/EZ te datuma stavljanja izvan snage Solventnosti I.

(4)

S obzirom na složenost prijedloga Omnibus II postoji rizik da on neće stupiti na snagu prije roka za prenošenje i datuma primjene Direktive 2009/138/EZ. Ako bi ti datumi ostali neizmijenjeni, to bi značilo provedbu Direktive 2009/138/EZ prije stupanja na snagu prijelaznih pravila i značajnih prilagodbi predviđenih prijedlogom Omnibus II.

(5)

Kako bi se izbjeglo pretjerano opterećenje država članica zakonodavnim obvezama prema Direktivi 2009/138/EZ te kasnije i u okviru nove strukture koja je predviđena prijedlogom Omnibus II, prikladno je odgoditi rok za prenošenje Direktive 2009/138/EZ.

(6)

Kako bi se nadzornim tijelima i društvima za osiguranje i reosiguranje omogućilo da se pripreme za primjenu nove nadzorne strukture, također je prikladno propisati kasniji datum početka primjene Direktive 2009/138/EZ.

(7)

Radi zakonske sigurnosti u skladu s tim je potrebno odgoditi i datum stavljanja izvan snage Solventnosti I.

(8)

S obzirom na kratko vremensko razdoblje do datuma određenih Direktivom 2009/138/EZ, ova bi Direktiva trebala stupiti na snagu bez odgađanja,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2009/138/EZ ovime se mijenja kako slijedi:

1.

Članak 309. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvom podstavku, datum „31. listopada 2012.” zamjenjuje se datumom „30. lipnja 2013.”;

(b)

nakon prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Zakoni i drugi propisi iz prvog podstavka primjenjuju se od 1. siječnja 2014.”

2.

U prvom stavku članka 310., datum „1. studenoga 2012.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2014.”

3.

U drugom stavku članka 311., datum „1. studenoga 2012.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2014.”

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. rujna 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 3. srpnja 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 5. rujna 2012.

(2)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(3)  Direktiva Vijeća 64/225/EEZ od 25. veljače 1964. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga u području reosiguranja i retrocesije (SL L 56, 4.4.1964., str. 878/64.); Prva direktiva Vijeća 73/239/EEZ od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na osnivanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 228, 16.8.1973., str. 3.); Direktiva Vijeća 73/240/EEZ od 24. srpnja 1973. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana za poslove izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 228, 16.8.1973., str. 20.); Direktiva Vijeća 76/580/EEZ od 29. lipnja 1976. o izmjeni Direktive 73/239/EEZ (SL L 189, 13.7.1976., str. 13.); Direktiva Vijeća 78/473/EEZ od 30. svibnja 1978. o usklađivanju zakona i drugih propisa o suosiguranju na razini Zajednice (SL L 151, 7.6.1978., str. 25.); Direktiva Vijeća 84/641/EEZ od 10. prosinca 1984. o izmjeni, posebno u pogledu turističke pomoći, Prve direktive (73/239/EEZ) (SL L 339, 27.12.1984., str. 21.); Direktiva Vijeća 87/344/EEZ od 22. lipnja 1987. o usklađivanju zakona i drugih propisa u području osiguranja troškova pravne zaštite (SL L 185, 4.7.1987., str. 77.); Druga direktiva Vijeća 88/357/EEZ od 22. lipnja 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na izravno osiguranje osim životnog osiguranja, koja propisuje odredbe kako bi se olakšalo učinkovito ostvarivanje slobode pružanja usluga (SL L 172, 4.7.1988., str. 1.); Direktiva Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na izravno osiguranje osim životnog osiguranja (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (SL L 228, 11.8.1992., str. 1); Direktiva 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o dodatnom nadzoru društava za osiguranje u grupi osiguravatelja (SL L 330, 5.12.1998., str. 1.); Direktiva 2001/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o reorganizaciji i likvidaciji društava za osiguranje (SL L 110, 20.4.2001., str. 28.); Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (SL L 345, 19.12.2002., str. 1.) i Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju (SL L 323, 9.12.2005., str. 1.).