05/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

280


32012L0011


L 110/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.04.2012.


DIREKTIVA 2012/11/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. travnja 2012.

o izmjeni Direktive 2004/40/EZ o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (osamnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Nakon stupanja na snagu Direktive 2004/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), dionici, a posebno oni u medicinskoj zajednici, izrazili su ozbiljnu zabrinutost da bi provedba te Direktive mogla utjecati na korištenje medicinskih postupaka koji se temelje na slikovnom prikazivanju, kao i o njezinom utjecaju na određene industrijske aktivnosti.

(2)

Komisija je preispitala argumente koje su iznijeli dionici i odlučila je razmotriti neke odredbe Direktive 2004/40/EZ, na temelju novih znanstvenih dokaza.

(3)

Rok za prenošenje Direktive 2004/40/EZ odgođen je Direktivom 2008/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) do 30. travnja 2012. kako bi se omogućilo da se do tog datuma donese nova Direktiva koja se temelji na najnovijim dokazima.

(4)

Komisija je 14. lipnja 2011. usvojila prijedlog nove Direktive koja će zamijeniti Direktivu 2004/40/EZ. Cilj nove Direktive je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti za radnike te nastavak i razvoj medicinskih i ostalih industrijskih aktivnosti u kojima se koriste elektromagnetska polja. Slijedom toga, u iščekivanju donošenja nove Direktive do 30. travnja 2012., većina država članica nije prenijela Direktivu 2004/40/EZ.

(5)

Međutim, s obzirom na tehničku složenost predmeta, nije vjerojatno da će se nova Direktiva donijeti do 30. travnja 2012.

(6)

Slijedom toga, rok od 30. travnja 2012. treba produljiti. Ova Direktiva stoga treba stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U članku 13. stavku 1. Direktive 2004/40/EZ datum „30. travnja 2012.” zamjenjuje se s „31. listopada 2013.”

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 19. travnja 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

M. BØDSKOV


(1)  Mišljenje od 22. veljače 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 29. ožujka 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 11. travnja 2012.

(3)  SL L 159, 30.4.2004., str. 1.

(4)  SL L 114, 26.4.2008., str. 88.