05/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

121


32012D0733


L 328/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.11.2012.


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 26. studenoga 2012.

o provedbi Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovne uspostave EURES-a

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8548)

(Tekst značajan za EGP)

(2012/733/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (1), a posebno njezin članak 38.,

budući da:

(1)

Ostvaren je znatan napredak od prvobitne uspostave mreže EURES, osnovane Odlukom Komisije 93/569/EEZ 22. listopada 1993. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1612/68 o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice, posebno u pogledu mreže pod nazivom EURES (Europske službe za zapošljavanje) (2), s ciljem provedbe Uredbe Vijeća (3) (EEZ) br. 1612/68. Mreža je reformirana i ponovno uspostavljena s ciljem njezina učvršćivanja i jačanja Odlukom Komisije 2003/8/EZ (4).

(2)

Europsko Vijeće od 17. lipnja 2010. usvojilo je strategiju Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv razvoj pozivajući punu aktivaciju odgovarajućih instrumenata i politika EU-a za podršku ostvarenju zajedničkih ciljeva te je pozvalo države članice na unapređivanje koordiniranog djelovanja.

(3)

Europsko Vijeće od 28. i 29. lipnja 2012. donijelo je „Pakt za rast i radna mjesta” te na temelju obavijesti Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod nazivom „Prema oporavku pomoću novih radnih mjesta” od 18. travnja 2012., navelo da bi se portal EURES-a trebao razviti u pravi europski instrument za posredovanje pri zapošljavanju i odabiru radnika.

(4)

EURES bi trebao promovirati bolje funkcioniranje tržišta rada te zadovoljavanje potreba gospodarstva olakšavajući kretanje između država kao i prekogranično geografsko kretanje radnika, istodobno osiguravajući pravedne uvjete i poštujući važeće norme rada. Mreža bi trebala osigurati veću transparentnost tržišta rada, osiguravajući razmjenu i obradu slobodnih radnih mjesta i prijava za posao (tj. popunjavanje slobodnih radnih mjesta i reguliranje ponude i potražnje u smislu Uredbe) kao i aktivnosti podrške u području odabira radnika, savjetovanja i usmjeravanja na nacionalnoj i prekograničnoj razini, čime se doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije Europa 2020.

(5)

S obzirom na stečeno iskustvo od prvobitnog uspostavljanja 1993. godine i reforme iz 2003. godine, te uzimajući u obzir potrebe za daljnjim jačanjem i proširenjem mreže kako bi ona u potpunosti podržavala ciljeve strategije Europa 2020., sada se mora preoblikovati trenutačni sastav mreže, podjela odgovornosti i postupci donošenja odluka, kao i katalog usluga koje pruža.

(6)

S tim ciljem EURES bi trebalo više usmjeriti na upravljanje za postizanje ciljeva i rezultata u pogledu reguliranja ponude i potražnje, posredovanja pri zapošljavanju i odabira radnika. U tom smislu, posredovanje pri zapošljavanju može se smatrati uslugom koju pruža posrednik između ponude i potražnje na tržištu rada s ciljem odabira radnika, pri čemu odabir radnika znači popunjavanje praznog radnog mjesta.

(7)

Ukidanje monopola uz druge razvoje dovelo je do pojave velikog broja različitih službi koje pružaju usluge u pogledu zapošljavanja na tržištu rada. Kako bi postigao svoj puni potencijal, EURES treba otvoriti mogućnost sudjelovanja tih službi, uz uvjet da u potpunosti poštuju važeće norme rada i zakonske uvjete, te ostale norme EURES–a s obzirom na kakvoću.

(8)

Usluge EURES-a treba jasno definirati kako bi se osiguralo da se obveze država članica utvrđene Uredbom, posebno u pogledu popunjavanja praznih radnih mjesta i prijava za posao, kao i razmjene i pružanja informacija vezanih uz tržište rada, ispunjavaju na djelotvoran i učinkovit način. To bi uključivalo sudjelovanje različitih dionika, uključujući, prema potrebi, socijalne partnere.

(9)

U „Paktu za rast i radna mjesta” Europsko je Vijeće zahtijevalo da se istraži mogućnost proširenja EURES-a na naukovanje i pripravnički staž. Kako bi se osigurale sinergije i omogućilo EURES-u da u potpunosti podupire ciljeve strategije 2020., posebno da se poveća stopa zaposlenosti na 75 % do 2020., istodobno poštujući područje primjene Uredbe, EURES bi trebao obuhvatiti naučnike i pripravnike u mjeri u kojoj se navedene osobe smatraju radnicima u smislu Uredbe te imaju najmanje 18 godina, kada se smatra da je pristup takvim informacijama sukladno odgovarajućim normama izvediv.

(10)

Za pružanje usluga na najučinkovitiji način EURES bi trebalo uključiti i uskladiti s ponudom općih usluga organizacija koje u tome sudjeluju, koje mogu dobiti sredstva za nacionalne i prekogranične aktivnosti iz Europskog socijalnog fonda.

(11)

Kako bi se na učinkovit način doprinijelo boljem funkcioniranju tržišta rada s ciljem razvoja Europskog tržišta rada, EURES bi također trebao imati značajnu ulogu u popunjavanju praznih radnih mjesta koja predstavljaju usko grlo te pomoći posebnim grupama radnika i poslodavaca šireći EURES mrežu kako bi pružala podršku ciljanim aktivnostima mobilnosti na razini EU-a, posebno kako bi potaknula razmjenu mladih radnika.

(12)

Treba u potpunosti uzeti u obzir mogućnosti koje pružaju nadolazeće informacijske i komunikacijske tehnologije za daljnje unapređenje i racionalizaciju usluga koje se pružaju.

(13)

Svaka obrada podataka u okviru ove Odluke trebala bi biti u skladu sa zakonodavstvom EU-a te nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka,

(14)

Zbog jasnoće je preporučljivo ponovno uspostaviti mrežu EURES te jasnije definirati njezin sastav, statut i zadatke.

(15)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mreža EURES

Kako bi se ispunile obveze utvrđene u poglavlju II. Uredbe (EU) br. 492/2011, Komisija zajedno s državama članicama uspostavlja i upravlja Europskom mrežom službi za zapošljavanje, pod nazivom EURES.

Članak 2.

Ciljevi

U korist osobama koje traže posao, radnicima i poslodavcima, EURES promiče, prema potrebi, u suradnji s ostalim europskim službama ili mrežama:

(a)

razvoj europskih tržišta rada koja su otvorena i dostupna svima, u potpunosti poštujući važeće norme rada i zakonske uvjete;

(b)

popunjavanje praznih radnih mjesta i prijava za posao te posredovanje pri zapošljavanju na transnacionalnoj, međuregionalnoj i prekograničnoj razini pomoću razmjene slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te sudjelovanja u ciljanim aktivnostima mobilnosti na razini EU-a;

(c)

transparentnost i razmjenu informacija na europskim tržištima rada, uključujući informacije o uvjetima života i rada te mogućnostima osposobljavanja;

(d)

razvoj mjera za poticanje i olakšavanje mobilnosti mladih radnika;

(e)

razmjenu informacija o naučnicima i pripravnicima u smislu Uredbe (EU) br. 492/2011 i, prema potrebi, posredovanje pri zapošljavanju naučnika i pripravnika;

(f)

razvoj potrebnih metoda i pokazatelja u ovu svrhu.

Članak 3.

Sastav

EURES čine sljedeće kategorije:

(a)

Europski koordinacijski ured za koordinaciju popunjavanja praznih radnih mjesta i prijava za posao sukladno člancima 18., 19. i 20. Uredbe (EU) br. 492/2011;

(b)

članove EURES-a, koje države članice imenuju kao određene stručne službe sukladno članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) br. 492/2011 („Nacionalni koordinacijski uredi”) kako je predviđeno u članku 5.;

(c)

partneri EURES-a sukladno članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 492/2011. Član EURES-a određuje partnere EURES-a i oni mogu uključivati javne ili privatne službe koje pružaju usluge u relevantnom području posredovanja pri zapošljavanju, sindikate te udruge poslodavaca. Kandidati za partnere EURES-a moraju se obvezati na ispunjavanje uloga i odgovornosti utvrđenih u članku 7.;

(d)

pridruženi partneri EURES-a, koji sukladno članku 6. pružaju ograničene usluge pod nadzorom i odgovornošću partnera EURES-a ili Europskog koordinacijskog ureda.

Članak 4.

Uloga i odgovornosti Europskog koordinacijskog ureda

1.   Komisija je odgovorna za upravljanje Europskim koordinacijskim uredom.

2.   Europski koordinacijski ured nadzire sukladnost s odredbama Poglavlja II. Uredbe (EU) br. 492/2011 i pomaže mreži u obavljanju aktivnosti.

3.   Posebno je zadužen za:

(a)

oblikovanje jasnog i cjelovitog pristupa te horizontalnu podršku u korist mreže EURES i njezinih korisnika kao što su:

1.

upravljanje i razvoj Europskog internetskog portala za mobilnost radnih mjesta („portal EURES-a”) te povezanih IT usluga, uključujući sustave i postupke za razmjenu informacija o slobodnim radnim mjestima, prijave za posao u obliku zamolbi za posao, životopisa, putovnica vještina i slično, te drugih informacija, u suradnji s drugim relevantnim europskim službama i mrežama;

2.

informacijske i komunikacijske aktivnosti u vezi s EURES-om;

3.

osposobljavanje osoblja uključenog u EURES;

4.

lakše umrežavanje, razmjenu dobre prakse i uzajamno učenje između članova i partnera EURES-a;

5.

sudjelovanje EURES-a u ciljanim aktivnostima mobilnosti na razini EU-a;

(b)

analizu geografske i strukovne mobilnosti, s ciljem postizanja ravnoteže između ponude i potražnje i razvoja općeg pristupa mobilnosti sukladno Europskoj strategiji zapošljavanja;

(c)

cjelovit nadzor i ocjenu aktivnosti EURES-a, utvrđivanje uspješnosti, posredovanje pri zapošljavanju i druge pokazatelje rezultata kao i aktivnosti provjere provedbe u skladu s Uredbom (EU) br. 492/2011 i ovom Odlukom.

4.   Usvaja programe rada i ciljeve za mrežu EURES u suradnji sa skupinom za koordinaciju EURES-a te nakon savjetovanja s upravnim odborom EURES-a.

Članak 5.

Uloge i odgovornosti Europskog koordinacijskog ureda

1.   Svaka država članica određuje stručnu službu kako je utvrđeno u članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) br. 492/2011 kojoj se povjerava organizacija rada mreže EURES u određenoj državi članici.

2.   Nacionalni koordinacijski ured osigurava da se obveze države članice utvrđene Uredbom (EU) br. 492/2011, posebno one koje se odnose na razmjenu informacija iz članaka 12., 13. i 14. ispunjavaju, pomoću:

(a)

uspostavljanja i održavanja sve tehničke i funkcionalne infrastrukture i sustava potrebnih partnerima i pridruženim partnerima EURES-a za sudjelovanje u sustavu razmjene;

(b)

pružanja traženih informacija, iz vlastitih izvora ili izvora partnera EURES-a koji su u okviru njegove odgovornosti.

3.   U uskoj suradnji s Europskim koordinacijskim uredom i drugim nacionalnim koordinacijskim uredima, posebno obavlja:

(a)

imenovanje jednog ili nekoliko partnera EURES-a, na temelju sustava selekcije i akreditacije iz članka 10. stavka 2. točke (b) podtočke vii., te nadzire njihove aktivnosti;

(b)

planiranje i redovito izvješćivanje o aktivnostima i rezultatima nacionalne mreže EURES-a Europskom koordinacijskom uredu;

(c)

koordinaciju sudjelovanja EURES-a u relevantnim ciljanim aktivnostima mobilnosti na razini EU-a.

4.   Kod imenovanja partnera EURES-a, Nacionalni koordinacijski ured pokušava postići najbolju moguću geografsku zastupljenost i obuhvat tržišta rada, te optimalne usluge koje se nude osobama koje traže posao, radnicima i poslodavcima tako da osigura odgovarajuću suradnju relevantnih službi za zapošljavanje i dionika na tržištu rada.

5.   Na temelju zajednički dogovorenih operativnih ciljeva, Nacionalni koordinacijski ured izrađuje radne programe za njihovu nacionalnu mrežu koji se dostavljaju Europskom koordinacijskom uredu. Program rada posebno utvrđuje:

(a)

glavne aktivnosti koje provode Nacionalni koordinacijski ured, partneri i pridruženi partneri EURES-a u okviru svojih odgovornosti unutar mreže EURES, uključujući transnacionalne, prekogranične i sektorske aktivnosti predviđene člankom 15. Uredbe (EU) br. 492/2011;

(b)

ljudske i financijske resurse dodijeljene za provedbu poglavlja II. Uredbe (EU) br. 492/2011;

(c)

način nadzora i ocjene planiranih aktivnosti.

Planovi rada također uključuju ocjenu aktivnosti i postignutih rezultata tijekom prethodnog razdoblja.

Provodi se savjetovanje sa socijalnim partnerima i drugim relevantnim dionicima EURES-a na odgovarajućoj razini.

6.   Nacionalni koordinacijski ured može odlučiti da sam izravno pruža usluge EURES-a osobama koje traže posao i poslodavcima te u tom pogledu podliježe pravilima koja se primjenjuju na partnere EURES-a za pružanje istih usluga. U tom slučaju Nacionalni koordinacijski ured od Europskog koordinacijskog ureda zahtijeva akreditaciju kao partner EURES-a.

7.   Svaka država članica Nacionalnom koordinacijskom uredu osigurava osoblje i ostale izvore potrebne za obavljanje njegovih zadataka.

8.   Na čelu Nacionalnog koordinacijskog ureda je Nacionalni koordinator za EURES kako je predviđeno člankom 10. stavkom 2. točkom (b) podtočkom iii.

Članak 6.

Uloge i odgovornosti partnera EURES-a

1.   Organizacija koja želi postati partner EURES-a prijavljuje se svojem nacionalnom koordinacijskom uredu, koji je može odrediti sukladno članku 3. točki (b), pod uvjetom da se ona pod nadzorom Nacionalnog koordinacijskog ureda obveže na suradnju na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini u okviru mreže EURES te pružanje najmanje univerzalne usluge iz članka 7.

2.   Partner EURES-a, samostalno ili u suradnji s drugim partnerima EURES-a, određuje jednu ili više kontaktnih točaka, kao što su uredi za posredovanje pri zapošljavanju i odabir radnika, info centri, samoposlužni instrumenti i slično, gdje osobe koje traže posao, radnici i poslodavci mogu pristupiti njegovim uslugama.

3.   Partner EURES-a jasno naznačuje koje usluge iz kataloga usluga EURES-a nudi. Razina i sadržaj usluga mogu se razlikovati od jedne do druge kontaktne točke ako paket usluga u cjelini partnera EURES-a uključuje sve propisane univerzalne usluge.

4.   Svi partneri EURES-a obvezuju se na puno sudjelovanje u razmjeni informacija o nepopunjenim radnim mjestima kao i prijavama za posao osoba koje traže posao, a zainteresirane su za rad u drugoj državi članici, sukladno članku 13. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 492/2011 i članku 4. točki (a) podtočki i. ove Odluke. Oni osiguravaju da sve osoblje koje sudjeluje u pružanju usluga EURES-a ima puni pristup IT-u i drugim komunikacijskim instrumentima kojima mreža raspolaže.

5.   Partner EURES-a koji ne pruža određenu besplatnu uslugu uključenu u katalog usluga EURES-a osigurava da se zamolbe za tu uslugu preusmjere drugom partneru EURES-a koji tu uslugu nudi.

6.   Partner EURES-a može povjeriti obavljanje usluga koje predstavljaju dodanu vrijednost njegovim vlastitim uslugama drugoj organizaciji. Ta se organizacija u tom smislu smatra pridruženim partnerom EURES-a te djeluje pod punom odgovornošću partnera EURES-a kojemu je pridružena.

7.   Kako bi ispunio svoju ulogu, partner EURES-a može uspostaviti partnerstvo s jednim ili više partnera EURES-a u drugoj državi članici.

8.   Od partnera ili pridruženog partnera EURES-a može se zahtijevati da doprinese tehničkoj i funkcionalnoj infrastrukturi i sustavima iz članka 5. stavka 2. točke (a).

9.   S ciljem zadržavanja njegove akreditacije, partner EURES-a nastavlja ispunjavati svoje obveze i pružati dogovorene usluge, te podliježe redovitim revizijama kako je utvrđeno u sustavu za odabir i akreditaciju iz članka 10. stavka 2. točke (b) podtočke vii.

Članak 7.

Usluge EURES-a

1.   Puni opseg usluga EURES-a sastoji se od odabira radnika, reguliranja ponude i potražnje te posredovanja pri zapošljavanju, uključujući sve faze posredovanja pri zapošljavanju od priprema za odabir radnika do pomoći nakon posredovanja pri zapošljavanju u pogledu informiranja i savjetovanja.

2.   One se detaljno obrazlažu u katalogu usluga EURES-a koji je dio Povelje EURES-a kako je predviđeno u članku 10. i sastoji se od univerzalnih usluga koje pružaju svi partneri EURES-a i dopunskih usluga.

3.   Univerzalne su usluge one predviđene u poglavlju II. Uredbe (EU) br. 492/2011, posebno u članku 12. stavku 3. i članku 13. Besplatne usluge nisu obvezne u smislu poglavlja II. Uredbe (EU) br. 492/2011, ali odgovaraju na važne potrebe tržišta rada.

4.   Sve usluge osobama koje traže posao i radnicima su besplatne. Ako partneri EURES-a naplaćuju bilo koje usluge drugim korisnicima, iste će se naknade zaračunavati za usluge EURES-a i one koje se primjenjuju na druge usporedive usluge koje pruža taj partner EURES-a. Sva financijska sredstva dobivena od Europske unije kao potpora pružanju usluga EURES-a uzimaju se u obzir prilikom određivanja naknada kako bi se izbjeglo moguće dvostruko financiranje.

Članak 8.

Upravni odbor EURES-a

1.   Upravni odbor EURES-a pomaže Komisiji, svojem Europskom koordinacijskom uredu i nacionalnom koordinacijskom uredu u promicanju i nadzoru razvoja EURES-a.

2.   Upravni se odbor sastoji od jednog predstavnika svake države članice.

3.   Aktivnosti EURES-a u državi članici financiraju se prema potrebi financijskim instrumentom EU-a kao što je Europski socijalni fond, pri čemu se može pridružiti nacionalno tijelo koje osigurava ovo financiranje.

4.   Predstavnici organizacija europskih socijalnih partnera pozvani su sudjelovati na sastancima Upravnog odbora kao promatrači.

5.   Upravni odbor donosi svoje radne metode i poslovnik. Kao opće pravilo, predsjedajući ga saziva dva puta godišnje. Odbor donosi svoja mišljenja običnom većinom.

6.   Upravnim odborom predsjedava predstavnik Europskog koordinacijskog ureda, koji osigurava usluge tajništva.

7.   Komisija se savjetuje s Upravnim odborom EURES-a o pitanjima koja se odnose na strateško planiranje, razvoj, provedbu, nadzor i ocjenu usluga i aktivnosti iz ove Odluke, uključujući:

(a)

statut EURES-a u skladu s člankom 10.;

(b)

strategije, operativne ciljeve i programe rada za mrežu EURES;

(c)

izvješća Komisije koja se zahtijevaju na temelju članka 17. Uredbe (EU) br. 492/2011.

Članak 9.

Koordinacijska skupina EURES-a

1.   Kako bi pomogao pri razvoju, provedbi i nadzoru aktivnosti EURES-a, Koordinacijski ured EURES-a osniva radnu skupinu koju čine nacionalni koordinatori EURES-a, pri čemu svaki od njih predstavlja člana EURES-a. Koordinacijski ured EURES-a može pozvati predstavnike europskih socijalnih partnera i, prema potrebi, predstavnike drugih partnera EURES-a i stručnjake da sudjeluju na sastancima radne skupine.

2.   Skupina za koordinaciju aktivno sudjeluje u pripremi programa rada i koordinaciji njihove provedbe.

3.   Skupina za koordinaciju može osnivati stalne ili ad hoc radne skupine, posebno za planiranje i provedbu horizontalnih aktivnosti potpore.

4.   Europski koordinacijski ured organizira rad skupine za koordinaciju.

Članak 10.

Statut EURES-a

1.   Komisija donosi Statut EURES-a u skladu s postupcima iz članka 12. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 19. stavka 1. i članka 20. Uredbe (EU) br. 492/2011, nakon savjetovanja s upravnim odborom EURES-a, osnovanim u skladu s člankom 8. ove Odluke.

2.   Prema načelu da sva slobodna radna mjesta i prijave za posao koje objavljuje bilo koji član EURES-a moraju biti dostupni cijeloj Uniji, statut EURES-a posebno određuje:

(a)

katalog usluga EURES-a, opisujući univerzalne i besplatne usluge koje pružaju članovi i partneri EURES-a, uključujući usluge reguliranja ponude i potražnje kao što su individualno savjetovanje stranaka, bez obzira jesu li to osobe koje traže posao, radnici ili poslodavci;

(b)

razvoj inovativne transnacionalne i prekogranične suradnje, između službi za zapošljavanje kao što su zajedničke agencije za posredovanje pri zapošljavanju, s ciljem poboljšanog funkcioniranja tržišta rada, njihovo povezivanje i poboljšanje mobilnosti. Suradnja može uključiti socijalne službe, socijalne partnere i druge relevantne institucije;

(c)

promidžbu usklađenog nadzora i procjenu viška i manjka vještina;

(d)

operativne ciljeve mreže EURES-a, norme kakvoće koje treba primjenjivati, kao i obveze članova i partnera EURES-a, koji uključuju:

i.

međusobno povezivanje relevantnih baza podataka članova EURES-a o slobodnim radnim mjestima i prijavama za posao s mehanizmom EURES-a za razmjenu te razine usluga koje se primjenjuju;

ii.

vrste podataka, kao što su podaci o tržištu rada, podaci o uvjetima života i rada, podaci o ponudama i potražnji poslova, te podaci o naučnicima i pripravnicima, mjerama za poticanje mobilnosti mladih, usvajanju vještina i preprekama mobilnosti, koje moraju dostaviti svojim strankama i ostalom dijelu mreže, u suradnji s drugim relevantnim europskim službama ili mrežama;

iii.

opise posla i kriterije za imenovanje nacionalnih koordinatora, savjetnika EURES-a i drugog ključnog osoblja na nacionalnoj razini;

iv.

traženu osposobljenost i kvalifikacije za osoblje EURES-a i uvjete i postupke za organizaciju posjeta i zadataka za službenike i posebno osoblje;

v.

sastavljanje, predaju Koordinacijskom uredu EURES-a i izvedbu radnih programa;

vi.

uvjete koji uređuju primjenu logotipa EURES-a za članove i partnere EURES-a;

vii.

sustav odabira i akreditacije partnera EURES-a;

viii.

načela nadzora i ocjenjivanja aktivnosti EURES-a;

(e)

postupke za uspostavljanje jedinstvenog sustava i zajedničkih obrazaca za razmjenu informacija o tržištu rada i mobilnosti u okviru mreže EURES-a, kako je predviđeno u člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EU) br. 492/2011, uključujući informacije o radnim mjestima i mogućnostima učenja u Europskoj uniji koje treba uključiti u internetski portal EURES-a.

Članak 11.

Promidžba EURES-a

1.   Članovi i partneri EURES-a aktivno promiču EURES.

2.   Oni se uključuju u opću komunikacijsku strategiju koja je izrađena kako bi osigurala dosljednost i koheziju promidžbenih aktivnosti.

3.   Akronim EURES upotrebljava se isključivo za aktivnosti u okviru EURES-a. Prikazan je standardnim logotipom, koji je određen shemom grafičkog oblikovanja koju je usvojio Europski koordinacijski ured.

4.   Logotip registriran kao zaštitni znak Zajednice u Uredu za usklađivanje unutarnjeg tržišta (OHIM) koriste članovi i partneri EURES-a u svim svojim aktivnostima koje su povezane s EURES-om kako bi se osigurao zajednički vizualni identitet.

Članak 12.

Suradnja s drugim službama i mrežama

Članovi i partneri EURES-a aktivno surađuju s drugim europskim službama za informiranje i savjetovanje te mrežama na europskoj, nacionalnim i regionalnim razinama kako bi se postigle sinergije te izbjegla preklapanja.

Članak 13.

Opoziv

Ovim se stavlja izvan snage Odluka 2003/8/EZ. Međutim, nastavlja se primjenjivati za postupke za koje je zahtjev podnesen prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 14.

Datum početka primjene

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Članak 15.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2012.

Za Komisiju

László ANDOR

Član Komisije


(1)  SL L 141, 27.5.2011., str. 1.

(2)  SL L 274, 6.11.1993., str. 32.

(3)  SL L 257, 19.10.1968., str. 2.

(4)  SL L 5, 10.1.2003., str. 16.