15/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

295


32012D0729


L 327/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 23. studenoga 2012.

o izmjeni Odluke 2008/866/EZ o hitnim mjerama zabrane uvoza iz Perua određenih školjkaša namijenjenih prehrani ljudi, u pogledu razdoblja njezine primjene

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8459)

(Tekst značajan za EGP)

(2012/729/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku i.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 178/2002 utvrđena su opća načela o hrani i hrani za životinje općenito, te posebno o sigurnosti hrane i hrane za životinje, na razini Unije i na nacionalnoj razini. Predviđene su hitne mjere za slučajeve kada postoje dokazi da hrana ili hrana za životinje uvezena iz treće zemlje može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi ili životinja ili za okoliš te da se takav rizik ne može na zadovoljavajući način prevladati mjerama koje poduzima pogođena država članica ili više njih.

(2)

Odluka Komisije 2008/866/EZ od 12. studenoga 2008. o hitnim mjerama zabrane uvoza iz Perua određenih školjkaša namijenjenih prehrani ljudi (2) donesena je nakon pojave hepatitisa A u ljudi, povezane s konzumacijom školjkaša uvezenih iz Perua koji su bili zaraženi virusom hepatitisa A (HAV). Ta se odluka prvotno primjenjivala do 31. ožujka 2009., no razdoblje primjene je Provedbenom odlukom Komisije 2011/723/EU (3) produljeno do 30. studenoga 2012.

(3)

Komisija je u lipnju 2011. godine izvršila nadzor. Inspektori su zaključili da je uspostavljen djelotvoran sustav nadzora i plan praćenja te da su uočena poboljšanja od prošlog nadzora 2009.

(4)

Nadležno tijelo Perua predstavilo je akcijski plan kao odgovor na preporuke iz konačnog izvješća o gore navedenom nadzoru. Međutim, sustav praćenja radi otkrivanja virusa u živim školjkašima još se ne primjenjuje u potpunosti, stoga se nije mogla isključiti moguća prisutnost virusa hepatitisa A u živim školjkašima. Pored toga, validacija ispitne metode za HAV još je u tijeku.

(5)

Razdoblje primjene Odluke 2008/866/EZ bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 5. Odluke 2008/866/EZ datum „30. studenoga 2012.” zamjenjuje se datumom „30. studenoga 2013.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. studenoga 2012.

Za Komisiju

Maroš ŠEFČOVIČ

Potpredsjednik


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 307, 18.11.2008., str. 9.

(3)  SL L 288, 5.11.2011., str. 26.