18/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

257


32012D0642


L 285/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.10.2012.


ODLUKA VIJEĆA 2012/642/ZVSP

od 15. listopada 2012.

o mjerama ograničavan ja protiv Bjelarusa

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je prvi put donijelo mjere ograničavanja protiv Bjelarusa na temelju Zajedničkog stajališta 2004/661/ZVSP (1). Nastavilo je s izražavanjem duboke zabrinutosti zbog trajnog nepoštivanja ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Bjelarusu te činjenice da politički zatvorenici još nisu pušteni na slobodu ili rehabilitirani te je stoga svoje mjere obnavljalo i produljivalo.

(1)

Vijeće je 25. listopada 2010. donijelo Odluku 2010/639/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (2).

(3)

Određene zabrinutosti dovele su do uvođenja mjera ograničavanja protiv osoba koje su prema Pourgouridesovom izvješću imale ključnu ulogu u neriješenim nestancima četiriju poznatih osoba u Bjelarusu 1999.–2000. te u naknadnom prikrivanju toga ili koje u vezi s tim nestancima nisu pokrenule istragu ili kazneni progon.

(4)

Mjere su također uvedene protiv osoba odgovornih za namještene izbore i referendum u Bjelarusu 17. listopada 2004., za kršenja međunarodnih izbornih standarda na predsjedničkim izborima u Bjelarusu 19. ožujka 2006. i 19. prosinca 2010. te protiv osoba odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv mirnih prosvjednika u razdoblju nakon tih izbora i tog referenduma.

(5)

Posebnu odgovornost snose dužnosnici izravno umiješani u ili odgovorni za namještanje predsjedničkih izbora i referenduma; oni odgovorni za organizaciju i provedbu širenja krivotvorenih informacija putem medija koji su pod nadzorom države; oni odgovorni za pretjeranu i neizazvanu uporabu sile protiv nenaoružanih i mirnih prosvjednika; oni odgovorni za provedbu stalnih i politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv velikih skupina predstavnika civilnog društva, demokratske oporbe, nevladinih organizacija i slobodnih medija u Bjelarusu te oni odgovorni za sustavno i koordinirano kršenje normi međunarodnih ljudskih prava i zakona Republike Bjelarusa u području sudbene vlasti i primjenu metoda prisile i zastrašivanja protiv pravnih zastupnika pritvorenika i protiv drugih pojedinaca.

(6)

Nadalje, s obzirom na ozbiljnost stanja, mjere bi također trebalo uvesti protiv osoba koje se nalaze na vodećim položajima u Bjelarusu te na osobe i subjekte koji imaju korist od Lukašenkovog režima ili ga podupiru, a posebno protiv osoba i subjekata koji režimu pružaju financijsku ili materijalnu potporu.

(7)

Kako bi se osigurala učinkovitost tih mjera, one bi se također trebale primjenjivati na subjekte koje su u vlasništvu ili pod nadzorom fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela odgovornih za teška kršenja ljudskih prava ili represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe ili čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno sprečavaju razvoj demokracije ili vladavinu prava u Bjelarusu, kao i na subjekte u vlasništvu ili pod nadzorom osoba i subjekata koji imaju korist od Lukašenkovog režima ili ga podupiru.

(8)

Primjećujući da je posebno na temelju preliminarnih nalaza misije OESS-a/ODIHR-a za promatranje izbora u Bjelarusu utvrđeno da posljednji izbori održani 23. rujna 2012. nisu bili u skladu s međunarodnim standardima te da se stanje u pogledu demokracije, ljudskih prava i vladavine prava nije poboljšalo, Vijeće zadržava svoju ozbiljnu zabrinutost u vezi sa stanjem u Bjelarusu.

(9)

Na temelju preispitivanja Odluke 2010/639/ZVSP, mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 31. listopada 2013.

(10)

Radi jasnoće, mjere uvedene Odlukom 2010/639/ZVSP trebalo bi objediniti u jedinstveni pravni instrument,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i rezervne dijelove za sve gore spomenuto, kao i opreme koja bi se mogla koristiti za unutarnju represiju, u Bjelarus od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili koristeći plovila ili zrakoplove pod njihovom zastavom, bez obzira je li podrijetlom s njihovih državnih područja ili ne.

2.   Zabranjeno je:

(a)

pružati, izravno ili neizravno, tehničku pomoć, usluge posredovanja ili druge usluge povezane s proizvodima iz stavka 1. ili povezane s osiguranjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom takvih proizvoda svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

izravno ili neizravno osiguravati financiranje ili pružati financijsku pomoć povezanu s predmetima iz stavka 1., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih zajmova, za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz takvih predmeta ili za svako pružanje s tim povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(c)

sudjelovati, svjesno i namjerno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz točke (a) ili (b).

Članak 2.

1.   Članak 1. ne primjenjuje se na:

(a)

prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz nesmrtonosne vojne opreme ili opreme koja bi se mogla koristiti za unutarnju represiju, pod uvjetom da je namijenjena isključivo za humanitarne ili zaštitne svrhe, ili za programe Ujedinjenih naroda (UN) i Unije za izgradnju institucija ili za operacije EU-a i UN-a za upravljanje krizama;

(b)

prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz neborbenih vozila koja su proizvedena ili opremljena materijalima za protubalističku zaštitu, a koja su namijenjena isključivo za pružanje zaštite osoblju Unije i njezinih država članica u Bjelarusu;

(c)

pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja i drugih usluga povezanih s takvom opremom ili takvim programima i operacijama;

(d)

osiguravanje financiranja i pružanje financijske pomoći povezane s takvom opremom ili takvim programima i operacijama,

pod uvjetom da je takav izvoz i pomoć prethodno odobrilo odgovarajuće nadležno tijelo.

2.   Članak 1. ne primjenjuje se na zaštitnu odjeću, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koja se privremeno izvozi u Bjelarus za potrebe osoblja UN-a, osoblja EU-a, osoblja Unije ili njezinih država članica, predstavnika medija, djelatnika na humanitarnim i razvojnim poslovima i povezanog osoblja te se koristi isključivo za njihovu osobnu upotrebu.

Članak 3.

1.   Države članice poduzimaju mjere potrebne za sprečavanje ulaska ili provoza preko svog državnog područja osoba:

(a)

odgovornih za teška kršenja ljudskih prava ili represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe ili čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno sprečavaju razvoj demokracije ili vladavinu prava u Bjelarusu, ili svake osobe koja je s njima povezana;

(b)

koje imaju korist od Lukašenkovog režima ili ga podupiru,

kako su navedene u Prilogu.

2.   Stavak 1. ne obvezuje državu članicu da odbije ulazak vlastitim državljanima na svoje državno područje.

3.   Stavak 1. ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima državu članicu obvezuje obveza međunarodnog prava, i to:

(a)

kao državu domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao državu domaćina međunarodne konferencije koju su sazvali ili je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda;

(c)

na temelju multilateralnog sporazuma kojim se odobravaju povlastice ili imuniteti;

ili

(d)

na temelju Ugovora o pomirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.   Smatra se da se stavak 3. primjenjuje i u slučajevima u kojima je država članica država domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

5.   Vijeće se pravovremeno obavješćuje u svim slučajevima kada država članica odobrava izuzeće na temelju stavka 3. ili 4.

6.   Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih stavkom 1., ako je putovanje opravdano na temelju hitne humanitarne potrebe ili zbog nazočnosti na međuvladinim sastancima, uključujući one koje promiče ili kojima je domaćin Unija, ili kojima je domaćin država članica koja trenutačno predsjedava OESS-om, gdje se vodi politički dijalog koji izravno promiče demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u Bjelarusu.

7.   Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 6. o tome u pisanom obliku obavješćuje Vijeće. Izuzeće se smatra odobrenim ako jedan ili više članova Vijeća ne podnesu pisani prigovor u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća podnesu prigovor, Vijeće, djelujući kvalificiranom većinom, može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

8.   U slučajevima kada na temelju stavaka 3., 4., 6. i 7. država članica odobri ulazak na, ili provoz kroz, svoje državno područje bilo kojoj osobi navedenoj u Prilogu, dozvola se ograničava na svrhu za koju je odobrena te na osobe na koje se ona odnosi.

Članak 4.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, koji su u vlasništvu, koje drže ili koji su pod nadzorom:

(a)

osoba, subjekata ili tijela odgovornih za teška kršenja ljudskih prava ili represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe ili čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno sprečavaju razvoj demokracije ili vladavinu prava u Bjelarusu, ili svake fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje je s njima povezano, kao i pravnih osoba, subjekata ili tijela koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovim nadzorom;

(b)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koja imaju korist od Lukašenkovog režima ili ga podupiru, kao i pravnih osoba, subjekata ili tijela koja su u njihovom vlasništvu ili pod njihovim nadzorom,

kako su navedene u Prilogu.

2.   Nikakva financijska sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se na raspolaganje, izravno ili neizravno, u ili za korist takvih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu.

Članak 5.

1.   Nadležno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatra prikladnima, nakon što je utvrdilo da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a)

potrebni kako bi se zadovoljile osnovne potrebe bilo koje osobe navedene u Prilogu, te njezinih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, najam ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih stručnih honorara ili za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za redovito održavanje ili upravljanje zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je odgovarajuće nadležno tijelo barem dva tjedna prije odobrenja obavijestilo ostala nadležna tijela i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da se posebno odobrenje treba dati; ili

(e)

prijenosi na ili s računa diplomatske misije ili konzularnog predstavništva ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, u mjeri u kojoj su ti prijenosi namijenjeni korištenju u službene svrhe diplomatske misije ili konzularnog predstavništva ili organizacije.

Države članice o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka obavješćuju ostale države članice i Komisiju.

2.   Članak 4. stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

dospjelih plaćanja na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su ti računi postali podložni odredbama Zajedničkog stajališta 2006/276/ZVSP, Odluke Vijeća 2010/639/ZVSP ili ove Odluke.

i pod uvjetom da sve te kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu članku 4. stavku 1. ove Odluke.

3.   Članak 4. stavka 1. ne sprečava fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji su uvršteni na popis da izvrše dospjelo plaćanje na temelju ugovora koji je sklopljen prije uvrštavanja na popis takve fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, pod uvjetom da je odgovarajuća država članica utvrdila da plaćanje, izravno ili neizravno, ne prima fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 4. stavka 1.

Članak 6.

1.   Vijeće, djelujući na temelju prijedloga države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te ovisno o razvoju političkih događaja u Bjelarusu, donosi izmjene popisa sadržanih u Prilogu.

2.   Vijeće svoju odluku, uključujući i razloge za uvrštavanje na popis, dotičnoj osobi dostavlja neposredno, ako je adresa poznata, ili putem objave službene obavijesti, i na taj način daje takvoj osobi mogućnost da se očituje.

3.   Ako su podnesene primjedbe ili se podastru novi bitni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku te o tome na odgovarajući način obavješćuje dotičnu osobu.

Članak 7.

S ciljem postizanja maksimalnog učinka gore navedenih mjera, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične mjerama iz ove Odluke.

Članak 8.

Ova se Odluka primjenjuje do 31. listopada 2013. Ona se stalno preispituje. Prema potrebi se može obnoviti ili izmijeniti, ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2012.

Sastavljeno u Luxembourgu 15. listopada 2012.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 301, 28.9.2004., str. 67.

(2)  SL L 280, 26.10.2010., str. 18.


PRILOG

OSOBE I SUBJEKTI IZ ČLANKA 3. STAVKA 1. I ČLANKA 4. STAVKA 1.

A.   Osobe i subjekti iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1.

 

Imena

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja na engleskom jeziku

Transkripcija ruskog načina pisanja na engleskom jeziku

Imena

(bjelaruski način pisanja)

Imena

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje u popis

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Datum rođenja: 24.9.1956., Voronovo, regija Hrodna

Rektor Bjelaruskog državnog sveučilišta. Bio je odgovoran za isključenje nekoliko studenata sa sveučilišta jer su sudjelovali u prosvjedima 19. prosinca 2010. i drugim mirnim prosvjedima 2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Datum rođenja: 27.8.1948. ili 1949.

Odgovorna za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva. Sutkinja okružnog suda Pukhoviči. Nezakonito je odbacila zahtjev da se Nataliji Ilinič omogući povratak na njezino radno mjesto učiteljice u srednjoj školi u gradu Talkov.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Sudac Vrhovnog gospodarskog suda. Potvrdio je zabranu neovisne radijske postoje „Autoradio”. Ta je radijska postaja emitirala izborni program g. Sanikova, jednog od oporbenih kandidata.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Bojnik, voditelj operativne jedinice kažnjeničke kolonije IK-17 u Šklovu. Vršio je pritisak na političke zatvorenike uskraćivanjem njihovih prava na dopisivanje i sastanke, izdavao je naloge kojima je na njih primjenjivan stroži kazneni režim, pretrage te je koristio prijetnje kako bi od njih iznudio priznanja. Izravno je odgovoran za kršenje ljudskih prava političkih zatvorenika i aktivista oporbe uporabom prekomjerne sile protiv njih. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Rektorica Međunarodnog humanitarno-ekonomskog instituta. Odgovorna je za isključenje studenata koji su sudjelovali u prosvjedima nakon izbora u prosincu 2010.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Sutkinja okružnog suda Pervomajski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Pavalu Šalamickom, Mihajlu Pjatrenki, Jauheni Baturi i Taciani Gribuskaji izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana, a Torniku Beryidzi izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 11 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Datum rođenja: 1960.

Osobna iskaznica br.: 4020160A013PB7

Prva zamjenica ministra informiranja. Od 2003. ima ključnu ulogu u promicanju državne propagande koja potiče, podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva te guši slobodu medija. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Datum rođenja: 1959., Mohilev

Državni odvjetnik regije Minsk. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

 

Pukovnik, upravitelj KGB-ovog zatvora u Minsku. Osobno je odgovoran za okrutno, nehumano i omalovažavajuće postupanje ili kažnjavanje osoba koje su pritvorene u tjednima i mjesecima nakon gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Pukovnik, zapovjednik posebne brigade policijskih snaga u predgrađu Minska Uručje. Zapovijedao je svojom jedinicom tijekom gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku pri čemu je upotrijebljena prekomjerna sila. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Datum rođenja: 30.8.1967.

Broj putovnice: SP0013023

Zamjenica ministra pravosuđa, zadužena za pravnu potporu institucijama koje izrađuju zakonodavne i regulativne akte. Njezine funkcije uključuju nadzor izrade zakonodavstva.

Bila je odgovorna za ulogu i djelovanje Ministarstva pravosuđa i pravosuđa Bjelarusa, koji predstavljaju glavne instrumente represije protiv stanovništva, i to oblikovanjem zakonodavstva koje je represivno protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor A ndreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik voditelja KGB-a zadužen za osoblje i organizaciju njihovih zadaća, bio je odgovoran za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. U svibnju 2012. premješten je u rezervne snage.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Sudac okružnog suda Zavodskoj grada Minska.

Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Iharu Paškoviču, Dzimtriju Pašiku, Antonu Davidzenki, Artsemu Liaudanskom i Artsemu Kuzminu izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Adresa: Odjel uza upravno pravo okruga Pervomajski

Čornogo K. 5 ured 417

Tel.: +375 17 2800264

Sudac okružnog suda Pervomajski u Minsku. Dana 24. studenoga 2011. osudio je Aleša Bjaljackog, jednog od najistaknutijih boraca za ljudska prava, voditelja bjelaruskog centra za ljudska prava „Vjasna”, potpredsjednika FIDH-a. Način na koji je suđenje vođeno predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Sudac okružnog suda Partizanski grada Minska. Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Sjarheju Pjakarčiku i Sjarheju Navickom izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 13 dana, a Jauhenu Kandrautsuu izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 11 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Državni odvjetnik okružnog suda Oktjabrski (Kastričnitski) u Minsku. Vodio je predmet protiv Pavela Vinogradova, Dmitrija Drozda, Aleša Kirkeviča i Vladimira Homičenka. Optužba koju je iznio imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Temeljila se na pogrešnoj klasifikaciji događaja od 19. prosinca 2010. te nije potkrijepljena dokazima ili izjavama svjedoka.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Pukovnik, načelnik policije u Minsku. Od imenovanja na mjesto načelnika policije u Minsku 21. listopada 2011., kao zapovjednik je odgovoran za represiju protiv desetak mirnih prosvjednika koji su kasnije osuđeni za kršenje zakona o masovnim događanjima. Nekoliko godina je zapovijedao policijskim djelovanjem protiv uličnih prosvjeda oporbe.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Sudac okružnog suda Partizanski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. predstavnicima civilnog društva je zbog mirnih prosvjeda izrekao novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 23.6.2011., Beluš Zmitser, 20 dnevnih dohodaka (700 000 BLR); b) 20.12.2010., Žavnjak Ihar,30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010., Njestser Aleh, 10 dana zatvora, d) 20.12.2010., Tribuševski Kiril, 10 dana zatvora; e) 20.12.2010., Muraškevič Vjachaslav, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricao kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Rektor Državnog sveučilišta za informatiku i radioelektroniku u Minsku. Odgovoran je za isključenje studenata koji su sudjelovali u prosvjedima nakon izbora u prosincu 2010.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Datum rođenja: 26.11.1962., Kazakstan

Ravnatelj informacijskog i analitičkog centra predsjedničke administracije. Jedan je od glavnih izvora državne propagande koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Mohilev. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva odgovoran je za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. u regiji Mohilev.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Datum rođenja: 1964.

Prvi zamjenik ministra pravosuđa, zadužen za pravosudne službe, civilni status i javnobilježničke službe. Njegove funkcije uključuju nadzor i kontrolu nad odvjetničkom komorom. Imao je glavnu ulogu u gotovo sustavnom oduzimanju licenci odvjetnicima koji su branili političke zatvorenike.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Datum rođenja: 28.5.1953.

Mjesto rođenja:

Minsk Adresa: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Broj putovnice: MP0469554

Državni odvjetnik.

Godine 2006. vodio je predmet protiv bivšeg predsjedničkog kandidata Aleksandra Kazulina koji je optužen da je u ožujku 2006. organizirao prosvjed protiv namještenih izbora. Optužba koju je iznio bila je politički motivirana te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. U travnju 2012. također je dao svoju suglasnost za uvođenje dvogodišnjeg preventivnog policijskog nadzora nad istaknutim političkim aktivistom Pavelom Vinogradovim.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Zamjenica predsjednika okružnog suda Zavodskoj u Minsku, bivša sutkinja okružnog suda Zavodskoj u Minsku. Sudila je u predmetu protiv istaknutih predstavnika civilnog društva Irine Kalip, Sergeja Martseleva i Pavela Severinetsa. Njezin način vođenjasuđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Zamjenica predsjednika okružnog suda Kastričnicki u Minsku, bivša sutkinja okružnog suda Oktjabrski (Kastričnicki) u Minsku. Sudila je u predmetu protiv Pavela Vinogradova, Dmitrija Drozda, Aleša Kirkeviča i Vladimira Homičenka. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Član Središnjeg izbornog povjerenstva. Kao član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля У ладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Datum rođenja: 1953., Mohilev

Broj osobne iskaznice: 4110653A014PB7

Aktivno je sprečavala razvoj demokracije u Bjelarusu. U bivšoj ulozi članice Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Voditelj KGB-a okruga Brest. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Brest.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Sudac središnjeg okružnog suda u Minsku. Dana 26. listopada 2010. aktivistu civilnog društva Sjarheju Kazakovu izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Datum rođenja: 17.10.1937.

Mjesto rođenja: Minsk

Osobna iskaznica br.: 3171037A004PB4

Voditelj prorežimske Unije pisaca i predsjednik Republičkog narodnog vijeća za moral (koje sudjeluje u cenzuri koju provodi režim) i bivši predsjednik odbora za vanjske poslove Gornjeg doma. Snažni je pobornik predsjednika Lukašenka i ključna osoba režimske propagande i cenzure.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Sutkinja okružnog suda Frunzenski u Minsku, sudila je u predmetima protiv prosvjednika Aleksandra Ostroščenkova (osuđen na kaznu strogog zatvora u trajanju od četiri godine), Aleksandra Molčanova (tri godine) i Dmitrija Novika (kazna strogog zatvora u trajanju od tri i pol godine). Odgovorna za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Sutkinja okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Andreju Elisejevu, Hani Jakavenki i Henadzu Čebataroviču izrekla je kazne zatvora u trajanju od 10, 11 i 12 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Pukovnik, zapovjednik antiterorističke jedinice KGB-a „Alfa”. Osobno je sudjelovao u nehumanom i omalovažavajućem postupanju s aktivistima oporbe u KGB-ovom zatvoru u Minsku nakon gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Rektor Državnog sveučilišta u Brestu. Odgovoran je za isključenje studenata koji su sudjelovali u prosvjedima nakon izbora u prosincu 2010.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Bivša sutkinja okružnog suda Partizanski grada Minska.

Vodila je suđenje bivšem predsjedničkom kandidatu Andreju Sanikovu i aktivistima civilnog društva Ilji Vasileviču, Fedoru Mirzojanovu, Olegu Gnedčiku i Vladimiru Jeriomenoku. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Državni odvjetnik u predmetu protiv bivših predsjedničkih kandidata Nikolaja Statkeviča i Dmitrija Usa te političkih aktivista i aktivista civilnog društva Andreja Pozniaka, Aleksandra Klaskovskog, Aleksandra Kvetkeviča, Artjoma Gribkova i Dmitrija Bulanova. Optužba koju je iznio imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Temeljila se na pogrešnoj klasifikaciji događaja od 19. prosinca 2010. te nije potkrijepljena dokazima ili izjavama svjedoka.

Kao državni odvjetnik predložio je da se odbije žalba Aleša Bjaljackog u pogledu kazne koju mu je izrekao okružni sud Pervomajski u Minsku, iako je suđenje Bjaljackom vođeno na način koji predstavlja jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Mjesto rođenja: Soboli, okrug Bierezowskij, Brestska oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Datum rođenja: 28.3.1963.

Broj putovnice: SP 0008543 (trenutačna valjanost upitna).

Juri Čiž financijski podupire režim Lukašenka preko svojeg holding društva LLC Triple koje je aktivno u brojnim sektorima bjelaruskog gospodarstva, uključujući djelatnosti koje proizlaze iz ugovora o javnoj nabavi i koncesija od strane režima. Funkcije koje obnaša u sportu, posebno kao predsjednik uprave nogometnog kluba FC Dinamo Minsk i predsjednik Bjelaruskog hrvačkog saveza, potvrđuju njegovu povezanost s režimom.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Datum rođenja: 29.9.1955., Seno, regija Vitebsk

Predsjednik Državne radiotelevizije. Sebe opisuje kao autoritarnog demokrata, a odgovoran je za promicanje državne propagande na televiziji. Ta je propaganda nakon izbora u prosincu 2010. podupirala i opravdavala represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Vojni tužitelj. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Sutkinja okružnog suda Zavodskoj u Minsku. 2010. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 20.12.2012., Huljak Vital, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010., Vaskabovič Ljudmila, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR), c) 20.12.2010., Urivski Aljaksandr, 10 dana zatvora; d) 20.12.2010., Stashuljonak Veranika, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); e) 20.12.2010., Saj Sjarhej, 10 dana zatvora; f) 20.12.2012., Maksimenka Hastasja, 10 dana zatvora; g) 20.12.2010., Nikitarovič Julija, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Državni odvjetnik za prometna pitanja Bjelarusa. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Državni odvjetnik okruga Vitebsk. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Datum rođenja: 20.9.1954.

Osobna iskaznica br.: 3200954E045PB4

Voditelj regionalnog carinskog odbora u Hrodni, bivši prvi zamjenik predsjednika KGB-a (2005.-2007.), bivši zamjenik voditelja državnog carinskog odbora.

Odgovoran za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe, a posebno u razdoblju 2006.-2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Datum rođenja: 10.1964.

Osobna iskaznica br.: 3271064M000PB3

Kao zamjenik voditelja KGB-a dijeli odgovornost za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Sudac središnjeg okružnog suda u Minsku. Izravno je sudjelovao u suđenjima sudionicima mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Sjarheju Martinauu, Dzmitriju Čjarniaku i Euhenu Vaskoviču izrekao je kazne zatvora u trajanju od 10, 11 i 12 dana. U lipnju, srpnju i listopadu 2011. nekolicini drugih aktivista izrekao je kazne zatvora u trajanju od 10 i 11 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Datum rođenja: 27.8.1962.

Zamjenik voditelja akademije Ministarstva unutarnjih poslova. Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. U bivšoj ulozi (do lipnja 2011.) zapovjednika milicije grada Minska, zapovijedao je milicijskim snagama grada Minska koje su provodile brutalnu represiju protiv prosvjeda 19. prosinca 2010.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Zamjenik urednika glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije. Odgovoran je za širenje državne propagande u tiskanim medijima, kojom se podupirala i opravdavala represija protiv demokratske oporbe i civilnog društva koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, a u tu su se svrhu koristile krivotvorene i netočne informacije, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Odgovoran za organizaciju i provedbu širenja krivotvorenih informacija preko medija pod nadzorom države. Bivši prvi zamjenik ravnatelja informacijskog i analitičkog centra predsjedničke administracije.

Izvor i glas državne propagande koja potiče, podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый У ладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Datum rođenja: 19.1.1953.

Mjesto rođenja: Behoml, okrug Dokšitski, regija Vitebsk

Zamjenik ministra unutarnjih poslova. Zapovjednik internih jedinica i član Donjeg doma Parlamenta.

Kao zapovjednik internih jedinica bio je odgovoran za nasilnu represiju protiv prosvjeda 19. prosinca 2010. u Minsku gdje su se njegove jedinice prve aktivno uključile u represiju.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Datum rođenja: 1952., Borisov

Kada je bio ministar pravosuđa, njegove su službe izradile zakone represivne prema civilnom društvu i demokratskoj oporbi. Također je nevladinim organizacijama i političkim strankama uskraćivao ili ukidao registraciju te je ignorirao nezakonite radnje sigurnosnih snaga protiv stanovništva.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Sudac okružnog suda Pervomajski u Minsku. 2010. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekao novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 20.12.2010., Hubskaja Irina, 10 dana zatvora; b) 20.12.2010., Kapcjuh Dzmitri, 10 dana zatvora; c) 20.12.2010., Mihejenka Jahor, 12 dana zatvora; d) 20.12.2010., Burbo Andrej, 10 dana zatvora; e) 20.12.2010., Pušnarova Hana, 10 dana zatvora; f) 20.12.2010., Šepurav Mikita, 15 dana zatvora; g) 20.12.2010., Zadziarkovski Andrej, 10 dana zatvora; h) 20.12.2010., Jaromjenkav Javhen,10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricao kazne zatvora te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Zamjenik voditelja Instituta za nacionalnu sigurnost (škola KGB-a) i bivši voditelj KGB-a okruga Vitebsk.

Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Vitebsk.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Državna odvjetnica koja je zastupala predmet protiv Bjaljackog pred gradskim sudom u Minsku nakon što je Bljajacki sudu podnio zahtjev u vezi s pritvaranjem. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Sudac okružnog suda Oktjabrski u Minsku. 2010. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekao novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 20.12.2010., Sidarevič Katsjarina, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010., Liskavets Paval, 15 dana zatvora; c) 20.12.2010., Sačilka Sjarhej, 15 dana zatvora; d) 20.12.2010., Kravtsov Dzianis, 10 dana zatvora; e) 20.12.2010., Vjarbitski Uladzimir, 15 dana zatvora; f) 20.12.2010., Nevdah Maksim, 15 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricao kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Datum rođenja: 1977.

Glavni urednik mjesečnika predsjedničke administracije „Belorussia Dumka”.

Jedan je od najglasnijih i najutjecajnijih članova državnog propagandnog stroja u tiskanim medijima. Podupirao je i opravdavao represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, a u tu su se svrhu koristile krivotvorene informacije, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Sutkinja okružnog suda Lenjinski u Minsku. Sudila je u predmetu protiv bivših predsjedničkih kandidata Nikolaja Statkeviča i Dmitrija Ussa te aktivista političkog i civilnog društva Andreja Pozniaka, Aleksandra Klaskovskog, Aleksandra Kvetkeviča, Artioma Gribkova i Dmitrija Bulanova. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova i voditelj predistražnog postupka, bio je odgovoran za nasilno gušenje prosvjeda i kršenja ljudskih prava tijekom istražnog postupka u vezi s izborima u prosincu 2010. U veljači 2012. pridružio se rezervnim snagama.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Sutkinja okružnog suda Oktjabrski u Minsku.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Aleksandrini Alibovič i Volhi Kaštalian izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana, a Aliakseju Varončanki i Eriku Arlovu izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 12 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Datum rođenja: 23.9.1946.

Član Gornjeg doma Parlamenta, a na to mjesto ga je imenovao predsjednik Lukašenko. Glavni urednik glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije.

Jedan je od najglasnijih i najutjecajnijih članova državnog propagandnog stroja u tiskanim medijima. Podupirao je i opravdavao represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, a u tu su se svrhu koristile krivotvorene informacije. U tom pogledu bio je posebno aktivan nakon gušenja mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. te kasnijih prosvjeda.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Datum rođenja: 22.4.1976., Borisov

Pomoćnik predsjednika, voditelj odjela za ideologiju predsjedničke administracije.

Glavni je tvorac režimske ideologije i državne propagande koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Datum rođenja: 29.1.1953.,

Mjesto rođenja: Slutsk (regija Minsk)

Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bjelarusa. Od 1996. jedna je od glavnih osoba koje sudjeluju u krivotvorenju namještenih izbora i referenduma, posebno 2004., 2006., 2008. i 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Voditelj odbora KGB-a za državne komunikacije. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Datum rođenja: 26.11.1961.

Mjesto rođenja: Buchani, okrug Vitebsk

Adresa: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Broj putovnice: MP0515811

Zamjenik predsjednika središnjeg okružnog suda u Minsku. Bivši sudac središnjeg okružnog suda u Minsku. Dana 6. kolovoza 2006. aktivistima civilnog društva iz građanske inicijative „Partnerstvo” izrekao je kaznu zatvora zbog praćenja predsjedničkih izbora 2010. Nikolaju Astrejku izrečena je kazna zatvora u trajanju od 2 godine, Timofeju Drančuku izrečena je kazna zatvora u trajanju od 1 godine, Aleksandru Šalajku i Eniri Bronickaji izrečena je kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Datum rođenja: 1968.

Voditelj regionalne policije u Vitebsku. Bivši zamjenik voditelja policije u Minsku i voditelj protuizgredničke operativne jedinice u Minsku. Zapovijedao je jedinicama koje su ugušile mirne prosvjede 19. prosinca 2010., a osobno je sudjelovao u brutalnim postupanjima, za što je u veljači 2011. primio nagradu i pisano priznanje predsjednika Lukašenka. Godine 2011. također je zapovijedao jedinicama koje su provodile represiju protiv nekoliko drugih prosvjeda političkih aktivista i mirnih građana u Minsku.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Državna odvjetnica gradskog suda u Minsku koja je 2011. odbacila žalbu na kaznu Dmitrija Daškeviča i Eduarda Lobova, aktivista skupine Molodoj Front (Mlada fronta) Suđenje je predstavljalo jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Datum rođenja: 30.10.1964.

Mjesto rođenja: Ukrajina

Broj osobne iskaznice: 3301064A004PB5

Zamjenik predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva. Kao član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Zamjenik voditelja odjela nabave Uprave za ideologiju i kadrove na odjelu za unutarnje poslove općine Minsk. U veljači 2011. primio je nagradu i pisano priznanje predsjednika Lukašenka zbog aktivnog sudjelovanja i provedbe naloga tijekom represije protiv prosvjeda 19. prosinca 2010.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Pomoćnik/savjetnik ministra pravosuđa. Kao pomoćnik ministra pravosuđa, bio je odgovoran za ulogu i djelovanje Ministarstva pravosuđa i pravosuđa Bjelarusa izradom zakona koji su represivni prema civilnom društvu i demokratskoj oporbi, nadziranjem rada sudaca i državnih odvjetnika, uskraćivanjem ili ukidanjem registracije nevladinih organizacija i političkih stranaka, donošenjem odluka protiv odvjetnika koji brane političke zatvorenike te namjernim ignoriranjem nezakonitih radnji sigurnosnih snaga protiv stanovništva.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Zapovjednik Službe za oružje i tehničku opskrbu motorizirane patrole.

U veljači 2011. primio je nagradu i pisano priznanje predsjednika Lukašenka zbog aktivnog sudjelovanja i provedbe naloga tijekom represije protiv prosvjeda 19. prosinca 2010.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Voditelj KGB-a regije i grada Minska te bivši zamjenik voditelja KGB-a za Minsk. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Minsku.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Datum rođenja: 21.3.1958.

Osobna iskaznica br.: 3210358C033PB6

Član Središnjeg izbornog povjerenstva i predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva regije Brest. Kao član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi u regiji Brest na predsjedničkim izborima 2006. i 2010.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Sutkinja Suda grada Minska. Kao članica sudskog vijeća odbacila je žalbe protiv kazni bivšem predsjedničkom kandidatu Andreju Sanikoviu, političkim aktivistima i aktivistima civilnog društva Irini Halip, Sergeju Marcelevu, Pavelu Severinecu, Aleksandru Otroščenkovu, Dmitriju Noviku, Aleksandru Molčanovu, Ilji Vasileviču, Fjodoru Mirzajanovu, Olegu Gnedčiku, Vladimiru Jeriomenoku, Dmitriju Doroninu, Sergeju Kazakovu, Vladimiru Lobanu, Vitaliju Macukeviču, Evgeniju Sekretu i Olegu Fedorkeviču. Ta su suđenja predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Sudac Suda grada Minska. Kao predsjednik sudskog vijeća, odbio je žalbe protiv kazni političkim aktivistima i aktivistima civilnog društva Dmitriju Daškeviču, Eduardu Lobovu, Aleksandru Otroščenkovu, Dmitriju Noviku i Aleksandru Molčanovu. Ta su suđenja predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Datum rođenja: 3.1.1954.

Mjesto rođenja: Akulintsi, okrug Mohilev

Broj osobne iskaznice: 3030154A124PB9

Blisko je povezan s predsjednikom Lukašenkom s kojim je blisko surađivao tijekom 1980-ih, a posebno tijekom 1990-ih. Bivši predsjednik Donjeg doma parlamenta, na to mjesto imenovao ga je predsjednik. Bio je jedan od glavnih aktera u namještenim predsjedničkim izborima 2006.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Sutkinja okružnog suda Fruzenski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla je novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 30.6.2011., Cjareščanka Uladzimir, 25 dnevnih dohodaka (875 000 BLR); b) 30.6.2011., Sicko Stefan, 10 dana zatvora; c) 30.6.2011., Arapinovič Aljaksandr, 25 dnevnih dohodaka (875 000 BLR); d) 30.6.2011., Juhnovski Dzjanis, 25 dnevnih dohodaka (875 000 BLR); e) 30.6.2011., Saračuk Julijan, 25 dnevnih dohodaka (875 000 BLR); f) 23.6.2011., Ševcov Sjarhej,8 dnevnih dohodaka (280 000 BLR); g) 20.12.2010., Vaškevič Aljaksandr, 10 dana zatvora; h) 20.12.2010., Mjadzvedz Ljeanid, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Datum rođenja: 28.4.1964.

Mjesto rođenja: Novokuznjeck, Rusija

Voditelj regionalnog izbornog povjerenstva grada Minska, bivši član Donjeg doma Parlamenta, trenutačno zamjenik gradonačelnika Minska. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva izravno je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima, posebno 2006. u gradu Minsku.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Datum rođenja: 15.1.1941.

Mjesto rođenja: Usoki, okrug Mohilev

Predsjednik odbora za vanjske poslove Donjeg doma. Važna osoba Lukašenkovog režima.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Članica Središnjeg izbornog povjerenstva. Kao članica Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Upravitelj zatvora u Gorkom. Bio je odgovoran za nehumano postupanje s pritvorenicima, a posebno za progon i mučenje aktivista civilnog društva Dmitrija Daškeviča koji je bio zatvoren u vezi s izborima 19. prosinca 2010. te represijom protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Sudac okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivististima civilnog društva Sjarheju Arlovu i Dzmitriju Kresiku izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 12 dana, a Valeriji Njadzvickaji, Valjancini Busko i Hani Dainjak izrekao je kaznu zatvora u trajanju od

10 dana, Dana 27. prosinca 2010. zamjeniku vođe „Mlade fronte” izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana zbog sudjelovanja u prosvjedu 19. prosinca 2010.

Dana 4. i 7. srpnja 2011., 8. studenoga 2011. i 20. prosinca 2011. izrekao je kaznu nekolicini aktivista (Viktorija Bandarenka, 10 dana zatvora; Andrej Zakareuski, 5 dana zatvora; Mihail Muski, 7 dana zatvora; Raman Gricevič, 7 dana zatvora).

Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Državni odvjetnik u predmetu protiv bivših predsjedničkih kandidata Vladimira Nekljajeva, Vitalija Rimaševskog, članova tima Nekljajeve kampanje Andreja Dmitrijeva, Aleksandra Feduta i Sergeja Vozniaka te zamjenice predsjednika „Mlade fronte” Anastasije Položanke. Optužba koju je iznio imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Temeljila se na pogrešnoj klasifikaciji događaja od 19. prosinca 2010. te nije potkrijepljena dokazima ili izjavama svjedoka.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Datum rođenja: 1964., Brest

Glavni direktor javnog televizijskog kanala „Stolichnoe Televidenie”, autor i voditelj televizijske emisije „Slika svijeta”. Ta je emisija instrument državne propagande koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

U tom pogledu bio je posebno aktivan nakon gušenja mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. te kasnijih prosvjeda.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Sudac središnjeg okružnog suda u Minsku. Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistu civilnog društva Uladzimiru Kožiču izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 14 dana. Dana 31. siječnja 2011. aktivistu civilnog društva Maksimu Vinjarskom izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana zbog sudjelovanja u prosvjedu potpore političkim zatvorenicima. Dana 24. i 26. listopada 2011. aktivistima civilnog društva Aljaksandru Valanceviču i Aljaksandru Saldacenki izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 7 dana. Dana 9. siječnja 2012. aktivistu civilnog društva Mikiti Kavalenki izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana zbog sudjelovanja u jednominutnoj akciji za potporu političkim zatvorenicima. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Viši savjetnik u Odjelu za društvene organizacije, stranke i nevladine organizacije Ministarstva pravosuđa. Od 2001. aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe tako da nevladinim organizacijama i političkim strankama osobno odbija registraciju, što je u mnogim slučajevima dovelo do njihovog raspuštanja.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Sudac okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20., 22. i 27. prosinca 2010. aktivistima civilnogdruštva Aljaksandri Suslavoj i Svitlani Pankavec izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana, Fedaru Maslianikau i Mihasu Lebedzu izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 12 dana, a Zmitseru Bandarčuku, Artsemu Dubskom i Mihasu Paškeviču izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana. Godine 2011. i 2012. drugim je aktivistima izrekao kazne zatvora u trajanju od 7 do 14 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Državni odvjetnik okruga Brest. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Sudac Suda grada Minska. Kao član sudskog vijeća odbacio je žalbu protiv kazne političkom aktivistu Vasiliju Parfenkovu. Suđenje je predstavljalo jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dana 24. siječnja 2012. odbacio je žalbu Aleša Bjaljackog u pogledu kazne koju mu je izrekao okružni sud Pervomajski u Minsku, iako je suđenje Bjaljackom vođeno na način koji predstavlja jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Sudac Suda grada Minska. Kao predsjednik sudskog vijeća, odbacio je žalbe protiv kazni bivšim predsjedničkim kandidatima Andreju Sanikovu, Nikolaju Statkeviču, Dmitriju Usu, Vladimiru Nekljajevu, političkim aktivistima i aktivistima civilnog društva Andreju Dmitrievu, Ilji Vasileviču, Fjodoru Mirzajanovu, Olegu Gnedčiku, Vladimiru Jeriomenoku, Andreju Pozniaku, Aleksandru Klaskovskom, Aleksandru Kvjatkeviču, Artjomu Gribkovu, Dmitriju Bulanovu te, kao član sudskog vijeća, Dmitriju Daškeviču, Eduardu Lobovu, Aleksandru Otroščenkovu, Dmitriju Noviku i Aleksandru Molčanovu. Ta su suđenja predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Sutkinja okružnog suda Zavodskoj u Minsku. Predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla je novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 20.12.2010., Makarenka Adam, 6 dana zatvora; b) 20.12.2010., Bačila Uladzimir, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010., Kukaljev Sjarhej, 10 dana zatvora; d) 20.12.2010., Astafjev Aljaksandr, 10 dana zatvora; e) 20.12.2010., Jazerski Raman, 10 dana zatvora; f) 20.12.2010., Sapranjeckaja Darja, 10 dana zatvora; g) 20.12.2010., Ahejeva Irina, 10 dana zatvora; h) 20.12.2010., Drahun Aljaksandr, 10 dana zatvora; i) 20.12.2010., Šambalava Tacjana, 10 dana zatvora; j) 20.12.2010., Dzjemidzjuk Baris, 10 danazatvora; k) 20.12.2010., Kasabuka Aljaksandr, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Brest, voditelj prorežimske regionalne sindikalne organizacije.

Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva odgovoran je kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. u regiji Brest.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

Broj osobne iskaznice: 4280558A069PB9

Aktivno je sprečavala razvoj demokracije u Bjelarusu. Kao bivša članica Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Sudac okružnog suda Partizanski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekao je novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 7.7.2011., Revut Javhen, 8 dana zatvora, b) 4.7.2011., Nikicenka Kacjarina, 5 dana zatvora; c) 23.6.2011., Kazak Zmicer, 28 dnevnih dohodaka (980 000 BLR); d) 20.12.2012., Dzjezidzenka Dzianis, 12 dana zatvora; e) 20.12.2010., Navumovič Sjarhej, 14 dana zatvora, f) 20.12.2010., Kavalenka Vsevalad, 15 dana zatvora; g) 20.12.2010., Tsupa Dzjanis, 15 dana zatvora; h) 20.12.2010., Makašin Sjarhej, 10 dana zatvora; i) 20.12.2010., Žakavec Ilja, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricao kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Zamjenica ravnatelja informacijskog i analitičkog centra predsjedničke administracije. Važan izvor i glas državne propagande koja potiče, podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Sutkinja u okrugu Frunzenski u Minsku, vodila je predmet protiv prosvjednika Vasilija Parfenkova. Odgovorna za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. U bivšoj ulozi zamjenika glavnog državnog odvjetnika, bio je zadužen za i izravno umiješan u sve obavještajne aktivnosti Ureda glavnog državnog odvjetnika protiv neovisnih i oporbenih subjekata, uključujući tijekom 2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Sudac gradskog suda u Minsku koji je odobrio odbacivanje žalbe Bjaljackoga. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Voditelj KGB-a okruga Hrodna. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Hrodna.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Datum rođenja: 13.7.1948.

Mjesto rođenja: Borisov

Broj osobne iskaznice: 3130748A017PB8

Vođa Saveza sindikata. Bivši zamjenik premijera i zamjenik voditelja predsjedničke administracije. Ključna osoba i pobornik režima. Odgovoran za kršenja u vezi s namještenim osnivanjem izbornih povjerenstava, u kojima većinu čine prorežimski sindikati, te za namještenim imenovanjem kandidata te za izvršavanje pritiska na radnike da glasuju za režim.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Voditelj GRU-a. Odgovoran je za represivno djelovanje obavještajnih službi protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Sutkinja okružnog suda Lenjinski u Minsku. 2010. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 20.12.2010., Kravčuk Volha, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010., Čarukina Hana, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010., Dubovik Alena, 15 dana zatvora; d) 20.12.2010., Boldzina Alena, 12 dana zatvora; e) 20.12.2010., Sjrakvaš Andrej, 15 dana zatvora; f) 20.12.2010., Klimko Nastasija, 12 dana zatvora; g) 20.12.2010., Kuvšinav Viktar, 15 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Sudac Suda grada Minska. Kao član sudskog vijeća odbacio je žalbu protiv kazne političkom aktivistu Vasiliju Parfenkovu. Suđenje je predstavljalo jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Vitebsk. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva odgovoran je kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. u regiji Vitebsk.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Zamjenik ravnatelja informacijskog i analitičkog centra predsjedničke administracije.

Važan izvor i glas državne propagande koja potiče, podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Datum rođenja: 22.2.1945.

Osobna iskaznica br.: 3220345A033PB9

Rektor Državnog pedagoškog sveučilišta u Minsku. Odgovoran je za isključenje studenata koji su sudjelovali u prosvjedima nakon izbora u prosincu 2010.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Datum rođenja: 25.7.1959.

Mjesto rođenja: Ali Bajramli, Azerbajdžan

Broj osobne iskaznice: 3250759A066PB3

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. U bivšoj ulozi ministra unutarnjih poslova zapovijedao je jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova koje su izvršile brutalnu represiju protiv mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. te je u vezi s time iskazivao ponos. U siječnju 2012. dodijeljen je rezervnim snagama.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Do 31. srpnja 2012. državni odvjetnik u gradu Minsku. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Jedan od glavnih aktera gušenja i represije protiv demokratske oporbe i civilnog društva između 2002. i 2008. Bivši zamjenik glavnog državnog odvjetnika, što je ključna funkcija u pravosudnom sustavu Lukašenkovog režima.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Bivši predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva regije Minsk.

Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva izravno je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima, posebno 2006. u regiji Minsk.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Voditelj centra za osposobljavanje KGB-a, bivši voditelj KGB-a u regiji Minsk i gradu Minsku.

Kao osoba odgovorna za pripremu i osposobljavanje osoblja KGB-a, odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. U vezi s njegovim prijašnjim funkcijama, bio je odgovoran za isto represivno djelovanje KGB-a u regiji Minsk i gradu Minsku.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Datum rođenja: 1973., Minsk

Sutkinja okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistici civilnog društva Anastasiji Lazarevoj izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Sudac okružnog suda Oktjabrski u gradu Minsku.

Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Ramanu Ščerbovu i Vitalu Tracjakovu izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana, Juriju Kriloviču i Pavelu Kavalenki izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, a aktivistima Mlade fronte Zmiceru Kremenickom i Uladzimiru Jaromenaku izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 14 i 15 dana. Godine 2012. drugim je aktivistima, posebno aktivistima Mlade fronte, izrekao kazne zatvora u trajanju od 10 do 15 dana. Dana 17. srpnja Ramanu Vasilevu i Uladzimiru Jaromenaku izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 12 i 15 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Sutkinja okružnog suda Frunzenski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla je novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 7.7.2011., Meljanec Mikalaj, 10 dana zatvora; b) 30.6.2011., Šascerik Uladzimir, 10 dana zatvora; c) 30.6.2011., Zjakav Erik, 10 dana zatvora; d) 25.4.2011., Grinman Nastasija, 25 dnevnih dohodaka (875 000 BLR); e) 20.12.2010., Nikišin Dzmitrij, 11 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Sutkinja okružnog suda Zavodskoj u Minsku. Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Ramanu Maksimenki, Jurasu Špak-Rižkovu, Hani Belskaji, Pavalu Sakolčiku, Svjatlani Rubaškini, Uladzimiru Parkalovu i Tacjani Vajkovih izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Datum rođenja: 31.8.1947., Minsk

Odgovoran za organizaciju i provedbu širenja krivotvorenih informacija putem medija pod nadzorom države. Kao bivši zamjenik ministra informiranja imao je ključnu ulogu u promicanju državne propagande koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Demokratska oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene i neistinite informacije.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika, odgovoran za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Datum rođenja: 18.1.1951.

Nevinjani, regija Minsk

(Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Broj osobne iskaznice: 3180151H004PB2

Tajnik Središnjeg izbornog povjerenstva Bjelarusa.

Od 2000. jedan je od glavnih aktera koji sudjeluju u krivotvorenju namještenih izbora i referenduma, posebno 2004., 2006., 2008. i 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Datum rođenja: 14.5.1947.

Glavni urednik novina Vijeća ministara „Republika”. U toj funkciji jedan je od najglasnijih i najutjecajnijih članova državnog propagandnog stroja u tiskanim medijima. Podupirao je i opravdavao represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, a u tu su se svrhu koristile krivotvorene informacije, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Prvi zamjenik urednika glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije. Izvor provladine politike, koji krivotvori činjenice i iznosi nepoštene komentare o procesima koji se trenutačno vode u Bjelarusu protiv demokratske oporbe i civilnog društva koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Voditelj KGB-a za Homel i bivši zamjenik voditelja KGB-a za Homel. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Homel.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Sudac okružnog suda Pervomajski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekao je novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 14.7.2011., Struj Vitali, 10 dnevnih dohodaka (35 000 BLR); b) 4.7.2011., Šalamicki Paval, 10 dana zatvora; c) 20.12.2010., Sikirickaja Tacjana, 10 dana zatvora; d) 20.12.2010., Drančuk Julija, 13 dana zatvora; e) 20.12.2010., Lapko Mikalaj, 12 dana zatvora; f) 20.12.2010., Pramatorav Vadzim, 12 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricao kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Datum rođenja: 1944., Karabani

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Kao bivši predsjednik Odbora za državni nadzor bio je jedan od ključnih osoba u predmetu Aleša Bjaljackog, jednog od najistaknutijih zagovornika ljudskih prava, voditelja bjelaruskog centra za ljudska prava „Vjasna” i potpredsjednika FIDH-a. A. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Datum rođenja: 18.11.1947.

Mjesto rođenja: Pristupovščina, regija Minsk

(д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл)

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Bivši predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva okruga Hrodna.

Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva izravno je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima, posebno 2006. u regiji Hrodna.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Datum rođenja: 30.8.1954.

Mjesto rođenja: Kopis, okrug Vitebsk

Predsjednik Republike Bjelarusa.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Datum rođenja: 23.3.1980.

Poslovni čovjek, aktivno sudjeluje u financijskim operacijama u koje je uključena obitelj Lukašenko.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Datum rođenja: 28.11.1975.

Pomoćnik/pobočnik predsjednika, odgovoran za poslove nacionalne sigurnosti.

Kao jedan od očevih najbližih suradnika, ima ključnu ulogu u represivnim mjerama koje se provode protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Kao ključni član Državnog sigurnosnog vijeća. odgovoran je za koordinaciju represivnih mjera protiv demokratske oporbe i civilnog društva, posebno tijekom gušenja prosvjeda 19. prosinca 2010.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Datum rođenja: 12.8.1971.

Osobna iskaznica br.: 3120871A074PB7

Zapovjednik posebne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova grada Minska.

Zapovijedao je jedinicama koje su ugušile mirne prosvjede 19. prosinca 2010., za što je u veljači 2011. primio nagradu i pisano priznanje predsjednika Lukašenka. U lipnju 2011. također je zapovijedao jedinicama koje su vršile represiju protiv mirnih građana u Minsku.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Državni odvjetnik na suđenju Sjarheju Kavalenki kojem je izrečena kazna zatvora u trajanju od dvije godine i mjesec dana zbog kršenja uvjetne kazne. Sjarheju Kavalenki prethodno je izrečena uvjetna kazna za vješanje bijelo-crveno-bijele zastave, simbola oporbenog pokreta, na božićnom drvu u Vitebsku. Naknadna kazna koju je izrekla sutkinja bila je nerazmjerno stroga s obzirom na prirodu kaznenog djela i nije u skladu s bjelaruskim kaznenim zakonikom. Lutauovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Datum rođenja: 5.8.1958.,

regija Hrodna Broj osobne

iskaznice: 3050858A060PB5

Ministar vanjskih poslova i bivši voditelj predsjedničke administracije.

Kao voditelj predsjedničke administracije bio je smatran drugom najmoćnijom osobom režima te je kao takav odgovoran za organizaciju namještenih izbora 2008. i 2010. te za kasniju represiju protiv mirnih prosvjednika.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Državna odvjetnica okruga Frunzenski u Minsku koja je vodila predmet Aleksandra Otroščenkova, Aleksandra Molčanova i Dmitrija Novika. Odgovorna za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Datum rođenja: 29.8.1949.,

Vetenevka, okrug Slonim, regija Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области) Broj osobne

iskaznice: 3290849A002PB5

Tajnik Vijeća sigurnosti.

Odgovoran za sve državne sigurnosne službe. Planirao je i naredio represiju protiv mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

Voditelj obavještajnog odbora KGB-a. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA, Анжелика Михайловна)

 

Sutkinja okružnog suda Sovjetski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla je novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 14.7.2011., Busel Aljaksandr, 10 dana zatvora; b) 14.7.2011., Krukovski Sjarhej, 8 dana zatvora; c) 14.7.2011., Kancin Jahor, 10 dana zatvora; d) 7.7.2011., Suhanosik Vjačaslav, 8 dana zatvora; e) 21.12.2010., Njanakav Andrej, 15 dana zatvora; f) 20.12.2010., Mislivec Ihar, 15 dana zatvora; g) 20.12.2010., Vilkin Aljaksej, 12 dana zatvora; h) 20.12.2010., Karitonav Paval, 12 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Državni odvjetnik u predmetu Daškevič-Lobov. Dmitrij Daškevič i Eduard Lobov, aktivisti organizacije Molodoi Front (Mlada fronta), osuđeni su na zatvorsku kaznu u trajanju od nekoliko godina zbog „huliganizma”. Povod za njihovo zatvaranje bilo je njihovo aktivno sudjelovanje u izbornoj kampanji u prosincu 2010. u kojoj su podupirali jednog od kandidata oporbe.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Datum rođenja: 13.11.1964.

Ravnateljica srednje škole u gradu Talkovu, okrug Pukoviči. Dana 27. siječnja 2011. otpustila je Nataliju Ilinič, iznimno uglednu učiteljicu srednje škole, zbog njezinih političkih stavova i sudjelovanja u događajima 19. prosinca 2010.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Bivši predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva okruga Mohilev. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva izravno je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima, posebno 2006. u regiji Mohilev.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Datum rođenja: 5.2.1978.

Mjesto rođenja: Minsk

Adresa: Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Broj putovnice: MP1313262

Državni odvjetnik.

Godine 2006. vodio je predmet građanske inicijative „Partnerstvo” za praćenje predsjedničkih izbora 2006. Optužba koju je iznio protiv Nikolaja Astrejka, Timofeja Drančuka, Aleksandra Šalajka i Enire Bronickaje bila je politički motivirana te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Datum rođenja: 1973.

Novinar državne televizijske postaje ONT na utjecajnom položaju. Voditelj je televizijske emisije „Tako je to”. Ta je emisija instrument državne propagande na televiziji koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije. U tom pogledu bio je posebno aktivan nakon gušenja mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. te kasnijih prosvjeda.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Datum rođenja: 14.10.1949.

Mjesto rođenja: Sosnovka, područje Šklov, okrug Mohilev

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Bivši predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva regije Homel, bivši član Donjeg doma parlamenta. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva izravno je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima, posebno 2006. u regiji Homel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Datum rođenja: 18.10.1954.

Mjesto rođenja: Kosuta, regija Minsk

Predsjednik Ustavnog suda i bivši glavni državni odvjetnik koji je aktivno sudjelovao u represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Na prošloj funkciji bio je jedan od glavnih osoba uključenih u represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva između 2004. i 2008. Od imenovanja u Ustavni sud 2008., vjerno provodi represivne politike režima te je potvrđivao represivne zakone čak i kad su bili u suprotnosti s Ustavom.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Sutkinja okružnog suda Oktjabrski u gradu Minsku.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Alehu Jastruceu i Marku Mecjalkovu izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana. Dana 7. srpnja 2011. aktivistima civilnog društva Eduardu Baidi i Andreju Racolki izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana, a Arcemu Starikau izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 12 dana zbog sudjelovanja u tihom prosvjedu. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Državni odvjetnik regije Hrodna. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Sutkinja okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 10. siječnja 2011. aktivistu Mlade fronte Julijanu Misijukeviču izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 12 dana, a 21. siječnja 2011. i 31. siječnja 2011. izrekla kaznu zatvora političkom aktivistu Usevaladu Šašarinu i aktivistu civilnog društva Cimafeju Atranščakau, svakome u trajanju od 9 dana.

Također je 27. prosinca 2010. i 20. siječnja 2011. izrekla kaznu zatvora zagovorniku ljudskih prava Mihailu Mackeviču u trajanju od 10 dana, a aktivistu civilnog društva Valeru Siadovu u trajanju od 12 dana zbog njihovog sudjelovanja u akciji potpore političkim zatvorenicima.

Također je izravno sudjelovala u sudskoj represiji prema aktivistima civilnog društva 2011. Dana 4. i 7. srpnja 2011. izrekla je kaznu zatvora Antonu Glinistiju i Andreju Ignatčiku u trajanju od 10 dana. Također je izravno sudjelovala u sudskoj represiji prema političkim aktivistima 2012.

Dana 22. veljače 2012. izrekla je kaznu zatvora istaknutom političkom aktivistu Pavelu Vinogradovu u trajanju od 10 dana, kojem je također 10. travnja 2012. odredila dvogodišnji preventivni policijski nadzor. Dana 23. ožujka 2012. izrekla je kaznu zatvora političkim aktivistima Mikasu Kostki i Anastasiji Šulejki iz pokreta „Revolucija preko društvenih mreža” u trajanju od 5 dana.

Potonjoj je 21. travnja 2012. ponovno izrekla kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Dana 24., 25. i 26. svibnja 2012. izrekla je kaznu zatvora aktivistima Mlade fronte, Uladzimiru Jaromenaku, Zmiceru Kremeneckom i Ramanu Vasilievu u trajanju od 10, 10 i 12 dana. Dana 22. lipnja 2012. izrekla je kaznu zatvora novinaru radijske postaje Euroradio Pavalu Sverdlovu u trajanju od 15 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Datum rođenja: 7.2.1956.,

Mjesto rođenja: Smolensk (Rusija)

Nije pokrenuo istragu slučaja neriješenih nestanaka Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999.-2000. Bivši ministar unutarnjih poslova i bivši voditelj predsjedničke sigurnosne službe.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Sudac Suda grada Minska. Kao predsjednik sudskog vijeća, odbio je žalbe protiv kazni političkim aktivistima i aktivistima civilnog društva Vasiliju Parfenkovu, a kao član sudskog vijeća, Dmitriju Daškeviču i Eduardu Lobovu. Ta su suđenja predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Sudac suda okruga Zavodskoj grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. izrekla je kaznu zatvora aktivistima civilnog društva Tacjani Grečanikavi, Aljaksandru Baranvu, Jevhenu Carikovu, Marini Pavlovskajoj i Andreju Zjaljoniju u trajanju od 15 dana. Dana 4. i 7. srpnja 2011. te 6. listopada 2011. izrekla je kaznu zatvora nekolicini aktivista (Kacjarini Davidzik u trajanju od 10 dana; Javgeniji Kamarovoj u trajanju od 10 dana; Alehu Bažoku u trajanju od 10 dana; Janu Melnikovu u trajanju od 5 dana). Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Datum rođenja: 11.2.1954.

Mjesto rođenja: Parahonsk, okrug Pinsk

Broj osobne iskaznice: 3110254A014PB5

Zamjenik glavnog tajnika Organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti i bivši voditelj predsjedničke sigurnosne službe, bivši voditelj Vijeća za nacionalnu sigurnost, bivši voditelj predsjedničke administracije. Kao voditelj predsjedničke administracije, izravno je odgovoran za organizaciju namještenih izbora 2006. te kasniju represiju protiv mirnih prosvjednika.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Datum rođenja: 28.9.1966.

Mjesto rođenja: Djatlovo, regija Hrodna,

(Дятлово Гродненской Области)

Broj osobne iskaznice: 3280966A011PB2

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Bivši član Gornjeg doma i bivši vođa BRSM-a (Bjelaruske unije mladih). Posebno na potonjoj funkciji bio je glavni organizator akcija aktivista BRSM-a protiv mirnih prosvjednika koji su prosvjedovali protiv namještenih predsjedničkih izbora 2006.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Datum rođenja: 5.3.1962.,

Mjesto rođenja: Sluck (regija Minsk)

Voditelj sigurnosne službe holding društva Triple Jurija Čiža, bivši voditelj jedinice za posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova. Kao zapovjednik interne protuizgredničke jedinice izravno je odgovoran te je izravno sudjelovao u nasilnoj represiji protiv mirnih prosvjednika, posebno 2004. i 2008.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Kao bivši član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Ravnatelj Državnog veleučilišta u Minsku. Odgovoran je za isključenje studenata koji su sudjelovali u prosvjedima nakon izbora u prosincu 2010.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Datum rođenja: 1961.,

selo Nekraševiči u okrugu Kareliči regije Hrodna

Ministar poreza i pristojbi. Nadzire porezna tijela koja podupiru kazneni predmet protiv Bjaljackog pod krinkom utaje poreza. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Datum rođenja: 1966.,

Mjesto rođenja: Vitebsk

Ključna osoba u neriješenim nestancima Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999.-2000. Voditelj udruženja „Čast”, udruženja Ministarstva unutarnjih poslova koje okuplja veterane iz specijalnih snaga Ministarstva unutarnjih poslova, bivši voditelj posebne skupine za odaziv u Ministarstvu unutarnjih poslova (SOBR).

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Datum rođenja: 1. srpnja 1957.

Berdjansk, Zaporožskaja Oblast, Ukrajina

Br. sadašnje putovnice: MP2405942

Osoba povezana s predsjednikom Lukašenkom, Viktarom Lukašenkom i Dzmitrijem Lukašenkom. Daje ekonomske savjete predsjedniku Lukašenku i ključni je financijski sponzor Lukašenkovog režima kroz poslovne interese koji uključuju Sport Pari, BT Telecommunications i društvo za proizvodnju žestokih alkoholnih pića i vodke Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Broj osobne iskaznice: 3130564A041PB9

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši prvi zamjenik ministra unutarnjih poslova odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Datum rođenja: 24.10.1972.

Mjesto rođenja: Minsk

Osobna iskaznica br.: 4241072A012PB1

Pomoćnica predsjednika i bivša zamjenica voditelja predsjedničke administracije. Na prošloj funkciji bila je zadužena za pitanja iz područja prava i pravosuđa u predsjedničkoj administraciji i izravno je odgovorna za organizaciju namještenih izbora 2006. i 2010.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Datum rođenja: 30.01.1962.

Osobna iskaznica br.: 3300162A006PB3

Bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova i voditelj milicije. Pod njegovim je zapovjedništvom milicija izvršila brutalnu represiju nad mirnim prosvjedima 19. prosinca 2010.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Mjesto rođenja: 07.10.1978.

Osobna iskaznica br.: 3071078A031PB4

Novinar državne televizijske postaje „Pervi” (br. 1) na visokom i utjecajnom položaju. Voditelj je televizijske emisije „U središtu pažnje”.

Ta je emisija instrument državne propagande na televiziji koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Oporba i civilno društvo sustavno se označuju na negativan i omalovažavajući način, a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije. U tom pogledu bio je posebno aktivan nakon gušenja mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. te kasnijih prosvjeda.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Datum rođenja: 1.10.1963.

Mjesto rođenja: Zagorsk

(Sergijev Posad/Rusija)

Ministar informiranja, bivši zamjenik voditelja predsjedničke administracije, bivši voditelj Opće uprave za ideologiju predsjedničke administracije, bivši ravnatelj informacijskog i analitičkog centra predsjedničke administracije.

Jedan je od glavnih izvora i glasova državne propagande i ideološke potpore režimu. Promaknut je na položaj ministra te je i dalje glasan propagandist i zagovornik režimskog djelovanja prema demokratskoj oporbi i građanskom društvu.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Sutkinja okružnog suda Oktjabrski u Minsku. Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. izrekla je kaznu zatvora aktivistima civilnog društva Sjarheju Šeučenki, Kacjarini Sliadzeuskaji i Aljaksandri Čemisavi to u trajanju od 10 dana, a Jauhenu Mironovu, Iharu Macuti, Ilji Lapcevu, Mihailu Korzunu i Vitalu Muraškeviču izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Predsjednik Suda grada Minska, suda posljednjeg stupnja koji nadgleda presude (koje je donio sud prvog stupnja i potvrdio žalbeni sud) u predmetu međunarodno priznatog političkog zatvorenika Pavela Severineca (potpredsjednika organizacijskog odbora za osnivanje Bjelaruske kršćansko-demokratske stranke i voditelja kampanje Vitala Rimaševskog, predsjedničkog kandidata na izborima 2010.) i u predmetu bivšeg političkog zatvorenika Aleksandra Otroščenkova (tajnika za tisak Andreja Sanikova, predsjedničkog kandidata na izborima 2010.). Odbio je pritužbu na te presude koje su predstavljale jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Datum rođenja: 20.4.1971.

Mjesto rođenja: Rakov

Odgovorna za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva. Sutkinja okružnog suda Partizanski koja je vodila predmet Likovid. Gospodina Likovida, aktivista „Pokreta za slobodu”, osudila je na kaznu zatvora u trajanju od tri i pol godine.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Datum rođenja: 1.7.1951.

Mjesto rođenja: Botnija, regija Mohilev

Osobna iskaznica br.: 3010751M102PB0

Prvi zamjenik voditelja predsjedničke administracije, bivši ministar obrazovanja.

Zatvorio je Europsko sveučilište za humanističke studije i naredio represiju protiv oporbenih studenata te je organizirao studente kako bi ih prisilio da glasuju za režim. Imao je aktivnu ulogu u organizaciji namještenih izbora 2008., 2010. i 2012. te u kasnijoj represiji protiv mirnih prosvjeda 2008. i 2010. Vrlo je blizak predsjedniku Lukašenku. Voditelj je organizacije Belaja Rus, glavne ideološke i političke organizacije režima.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Članica Središnjeg izbornog povjerenstva. Kao članica Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Sutkinja okružnog suda Pervomajski grada Minska.

Dmitriju Bandarenki, političaru i koordinatoru građanske kampanje „Europski Bjelarus” bivšeg predsjedničkog kandidata A. Sanikova, 27. travnja 2011. izrekla je kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Sutkinja okružnog suda Moskva u Minsku. Odgovorna je za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Načinom na koji je izvršavala svoju funkciju doprinijela je stvaranju atmosfere straha u društvu, posebno u vezi s izborima 2006.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА, Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Sutkinja okružnog suda Sovetski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla je novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 23.6.2011., Kaljezin Jurij, 20 dnevnih dohodaka (700 000 BLR); b) 23.6.2011., Rucki Aljaksandr, 20 dnevnih dohodaka (700 000 BLR); c) 28.3.2011., Ivaškevič Viktar, 10 dana zatvora; d) 21.12.2010., Asmanav Arsen, 15 dana zatvora; e) 20.12.2010., Kudlajev Aljaksandr, 30 dnevnih dohodaka; f) 20.12.2010., Tripucin Vitaut, 15 dana zatvora; g) 20.12.2010., Asipenka Andrej, 15 dana zatvora; h) 20.12.2010., Ardabacki Dzjanis, 15 dana zatvora; i) 20.12.2010., Kazlovski Andrej, 15 dana zatvora i 1 050 000 BLR. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Datum rođenja: 15.4.1939.,

Mohilev

Predsjednik Gornjeg doma Parlamenta, bivši zamjenik voditelja zaduženog za medije i ideologiju predsjedničke administracije (2006.-2008.). Na toj je funkciji bio jedan od glavnih izvora i glasova državne propagande i ideološke potpore režimu.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Datum rođenja: 7.2.1955.

Osobna iskaznica br.: 3070255A000PB6

Voditelj Odbora KGB-a za ekonomsku sigurnost.

Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Datum rođenja: 13.9.1947.

Mjesto rođenja: Vigonošči, okrug Brest

Aktivno je sprečavao razvoj demokracije u Bjelarusu. Kao bivši ministar informiranja bio je glavna odgovorna osoba za pritiske i represiju protiv neovisnih medija i novinara između 2003. i 2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Datum rođenja: 31.7.1966.

Adresa: Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

Broj putovnice: MP2937413

Sudac Vrhovnog suda. Bivši sudac okružnog suda Moskovski u Minsku, a trenutačno sudac Vrhovnog suda. Bivšem predsjedničkom kandidatu Aljaksandru Kazulinu izrekao je kaznu zatvora u trajanju od pet i pol godina zbog toga što je u ožujku 2006. organizirao prosvjed protiv namještenih izbora.

Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Adresa: Odjel uza upravno pravo okruga Pervomajski

Čornogo K. 5 ured 417

Tel.: +375 17 2800264

U siječnju 2012. imenovan je zamjenikom voditelja odjela istražnog odbora u Minsku. Kao državni odvjetnik okružnog suda Pervomajski u Minsku, sudjelovao je u suđenju Alešu Bjaljackom, jednom od najistaknutijih boraca za ljudska prava, voditelju bjelaruskog centra za ljudska prava „Vjasna”, potpredsjednika FIDH-a. Optužba koju je državni odvjetnik iznio na suđenju imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Bivša sutkinja okružnog suda Frunzenski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistu civilnog društva Aljaksandru Scjašenki izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Bojnik, viši istražitelj KGB-a. Provodio je istrage koje su uključivale korištenje krivotvorenih dokaza protiv aktivista oporbe u zatvoru KGB-a u Minsku nakon gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Njegovi postupci predstavljali su jasno kršenje ljudskih prava uskraćivanjem prava na pravično suđenje te međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Hrodna. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva odgovoran je kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. u regiji Hrodna.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Bivša zamjenica glavnog urednika glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije.

Odgovorna je za širenje državne propagande u tiskanim medijima, kojom se poticala, podupirala i opravdavala represija protiv demokratske oporbe i civilnog društva 19. prosinca 2010., a u tu su se svrhu koristile krivotvorene informacije.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Zamjenik voditelja istražnog odbora, bivši državni odvjetnik regije Homel. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Sutkinja okružnog suda Oktjabrski u gradu Minsku.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. izrekla je kazne zatvora aktivistima civilnog društva Alešu Sobalu, Maksimu Hrišelu i Kastancinu Čufistovu u trajanju od 10 dana, a Sjarheju Kardimonu u trajanju od 15 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Satnik, voditelj operativne jedinice kaznene kolonije IK-17 u Šklovu. Vršio je pritisak na političke zatvorenike uskraćivanjem njihovih prava na dopisivanje te je koristio prijetnje kako bi od njih iznudio priznanja. Izravno je odgovoran za kršenje ljudskih prava političkih zatvorenika i aktivista oporbe korištenjem okrutnog, nehumanog i omalovažavajućeg postupanja ili kazni. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Državni odvjetnik koji je izložio slučaj protiv Bjaljackog pred okružnim sudom Pervomajski u Minsku nakon što je Bljajacki sudu podnio zahtjev u vezi s pritvaranjem. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Član Središnjeg izbornog povjerenstva. Kao član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер'еўна

(ШAЙКО, Iна Валер'еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Sutkinja središnjeg okružnog suda u Minsku. 2011. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 21.7.2011., Šapavalav Paval, 12 dana zatvora; b) 21.7.2011., Ivanjuk Javhen, 12 dana zatvora; c) 14.7.2011., Kadzinski Paval, 25 dnevnih dohodaka (875 000 BLR); d) 23.6.2011., Sudnik Andrej, 25 dnevnih dohodaka (875 000 BLR); e) 23.6.2011., Jackov Usevalad, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); f) 28.4.2011., Kudlajev Aljaksandr, 50 dnevnih dohodaka (1 750 000 BLR). Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Datum rođenja: 26.5.1958.,

Mjesto rođenja: regija Hrodna

Odgovoran za neriješene nestanke Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999.-2000. Bivši tajnik Vijeća sigurnosti. Sada je posebni pomoćnik/pobočnik predsjednika.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Sudac okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. i 27. prosinca 2010. izrekao je kazne zatvora aktivistima civilnog društva Ilji Vasilijeviču, Nadzeji Čajukovi, Tacjani Radzeckaji, Sjarheju Kanapackom i Volhi Damarad u trajanju od 10 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

Voditelj protuobavještajnog odjela KGB-a i bivši zamjenik voditelja protuobavještajnog odbora KGB-a. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Zamjenik voditelja istražnog odbora te bivši zamjenik glavnog državnog odvjetnika i voditelj istražnog odjela.

Na zahtjev KGB-a pokrenuo je istragu u predmetu Aleša Bjaljackog, jednog od najistaknutijih boraca za ljudska prava, voditelja bjelaruskog centra za ljudska prava „Vjasna”, potpredsjednika FIDH-a. A. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Sudac okružnog suda Železnodorožni u Vitebsku. U žalbenom postupku je osudio nekoliko prosvjednika, usprkos činjenici da ih sud prvog stupnja nije proglasio krivima. Odgovoran za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Sutkinja okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20., 24. i 30. prosinca 2010., izrekla je kazne zatvora aktivistima civilnog društva Iharu Šeršanu u trajanju od 12 dana, Zmiceru Šurkaju u trajanju od 10 dana i Franaku Vjačorki u trajanju od 12 dana.

Dana 24. siječnja 2012. odbacila je žalbu Aleša Bjaljackog u pogledu kazne koju mu je izrekao okružni sud Pervomajski u Minsku, iako je suđenje Bjaljackom vođeno na način koji predstavlja jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Državni odvjetnik regije Mohilev. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Voditelj KGB-a gradskog okruga Mohileva. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Mohilev.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Sutkinja okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistu civilnog društva Sjarheju Barsukovu izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 12 dana.

Dana 8. studenoga 2011. aktivistu civilnog društva Pavalu Sjarheju izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 7 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Datum rođenja: 1952., Homel

Osobna iskaznica br.: 3100552C033PB6

Zamjenik ministra pravosuđa, zadužen za pravosudno osoblje, ideologiju i nadzor provedbe kazni. Njegove funkcije uključuju nadzor i kontrolu pravosudnog osoblja. Bio je odgovoran za ulogu i djelovanje Ministarstva pravosuđa i pravosuđa Bjelarusa, glavnih instrumenata represije prema stanovništvu, uvođenjem državne propagande u pravosuđe, osiguravanjem da pravosudno osoblje donosi odluke koje su u skladu s represivnom prirodom režima ili da namjerno ignoriraju nezakonite postupke sigurnosnih službi protiv stanovništva.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Državni odvjetnik na okružnom sudu Pervomajski u Minsku. Vodio je predmet Dmitrija Bondarenka. Optužba koju je iznio imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Temeljila se na pogrešnoj klasifikaciji događaja od 19. prosinca 2010. te nije potkrijepljena dokazima ili izjavama svjedoka.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Datum rođenja: 4.3.1962.

Osobna iskaznica br.: 3040362B062PB7

Voditelj odbora za zdravstvenu skrb grada Minska i bivši glavni kirurg hitne pomoći u Minsku. Nije se usprotivio otmici predsjedničkog kandidata Nekljajeva koji je dovezen u njegovu bolnicu nakon što je teško pretučen 19. prosinca 2010.; tako što nije pozvao policiju, surađivao je s nepoznatim počiniteljima. Takvo nečinjenje doprinijelo je njegovom napredovanju.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Datum rođenja: 5.8.1946.,

Mjesto rođenja: regija Sahalin

Organizirao je neriješene nestanke Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999.-2000. Zamjenik rektora Instituta za upravljanje u Minsku, bivši ministar turizma i sporta, bivši ministar unutarnjih poslova i bivši zamjenik voditelja predsjedničke administracije.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Voditelj uprave za općinu Minsk odjela za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova. U veljači 2011. primio je nagradu i pisano priznanje predsjednika Lukašenka zbog aktivnog sudjelovanja i provedbe naloga tijekom represije protiv prosvjeda 19. prosinca 2010.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Datum rođenja: 16.8.1972.

Mjesto rođenja: Hrodna

Ministar pravosuđa, član Središnjeg izbornog povjerenstva i bivši voditelj Odjela za društvene organizacije i političke stranke Ministarstva pravosuđa. Kao član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na izborima od 2007. S obzirom na funkcije u Ministarstvu pravosuđa i nadzor koji provodi nad pravosuđem, aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe tako da nevladinim organizacijama i političkim strankama odbija registraciju, što je u mnogim slučajevima dovelo do njihovog raspuštanja.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Zamjenik voditelja antiterorističkog centra CIS-a i bivši zamjenik voditelja KGB-a, zadužen za osoblje i organizaciju njihovih zadaća. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Datum rođenja: 15.3.1949.

Mjesto rođenja: okrug Rjazan, Rusija

Osobna iskaznica br.: 3160872K021PB4

Predsjednik Suda Euroazijske ekonomske zajednice, prvi zamjenik predsjednika Gospodarskog suda. Odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe, a posebno u vezi s izborima 2006.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Homel. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva odgovoran je kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. u regiji Homel.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Sudac Suda grada Minska. Kao predsjednik sudskog vijeća odbacio je žalbe protiv kazni političkim aktivistima i aktivistima civilnog društva Irini Halip, Sergeju Marcelevu, Pavelu Severinecu, Dmitriju Bondarenku, Dmitriju Doronjinu, Sergeju Kazakovu, Vladimiru Lobanu, Vitaliju Macukeviču, Jevgeniju Sekretu i Olegu Fedorkeviču. Ta su suđenja predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

Dana 24. siječnja 2012. odbacio je žalbu Aleša Bjaljackog u pogledu kazne koju mu je izrekao okružni sud Pervomajski u Minsku, iako je suđenje Bjaljackom vođeno na način koji predstavlja jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika.

U razdoblju 2007.-2008. pokrenuo je postupke protiv neovisnih medija, novinara i oporbenih stranaka. Odobrio je pretrage prostorija radija Racija, televizije ERB Belsat, ureda Bjelaruske narodne fronte u Hrodnom, nevladine organizacije Batskavščina te stanova 17 novinara, a koje su izvršili službenici KGB-a.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Datum rođenja: 27.1.1957.

Mjesto rođenja: Zdudiči, okrug Homel

Veleposlanik bjelaruskog Ministarstva vanjskih poslova, bivši predsjednik KGB-a. Prijetio je mirnim aktivistima prije prosvjeda 2006. te je bio jedan od glavnih aktera u represiji nakon namještenih izbora protiv demokratske oporbe i civilnog društva. Također je bio inicijator represivnih izmjena zakonodavstva i zakona protiv demokratske oporbe i civilnog društva.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Potpukovnik, operativac vojne protuobavještajne službe KGB-a. Krivotvorio je dokaze i koristio prijetnje kako bi iznudio priznanja od aktivista oporbe u zatvoru KGB-a u Minsku nakon gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Izravno je odgovoran za kršenje temeljnih ljudskih prava političkih zatvorenika i aktivista oporbe uporabom prekomjerne sile protiv njih. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Sutkinja središnjeg okružnog suda u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 21.7.2011., Bandarenka Volha, 10 dana zatvora; b) 21.7.2011., Ruskaja Volha, 11 dana zatvora; c) 20.12.2010., Marčik Stanislav, 15 dana zatvora; d) 20.12.2010., Stančik Aljaksandr, 10 dana zatvora; e) 20.12.2010., Anjankov Sjarhej, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoвич

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik voditelja KGB-a odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

Voditelj Odbora KGB-a za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma.

Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Zamjenik urednika glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije.

Odgovoran je za širenje državne propagande u tiskanim medijima, kojom se podupirala i opravdavala represija protiv demokratske oporbe i civilnog društva koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, a u tu su se svrhu koristile krivotvorene i netočne informacije, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Zamjenica urednika glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije.

Odgovorna je za širenje državne propagande u tiskanim medijima, kojom se poticala, podupirala i opravdavala represija protiv demokratske oporbe i civilnog društva koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, a u tu su se svrhu koristile krivotvorene i netočne informacije, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Datum rođenja: 1950.

Mjesto rođenja: Donjeck, Ukrajina

Osoba bliska članovima obitelji predsjednika Lukašenka; sponzor predsjednikovog sportskog kluba. Njegovi poslovi s naftom i naftnim derivatima dokazuju njegove bliske odnose s režimom, s obzirom na to da država ima monopol u sektoru rafiniranja nafte i činjenicu da samo nekoliko pojedinaca ima pravo poslovati u naftnom sektoru. Njegovo trgovačko društvo Univest-M jedan je od dva vodeća privatna izvoznika nafte u Bjelarusu.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik voditelja KGB-a i član komisije sigurnosnog vijeća za radijske frekvencije, odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Potpukovnik, bivši operativac vojne protuobavještajne službe KGB-a (trenutačno voditelj tiskovnog ureda novoosnovanog bjelaruskog Istražnog odbora). Krivotvorio je dokaze i koristio prijetnje kako bi iznudio priznanja od aktivista oporbe u zatvoru KGB-a u Minsku nakon gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Izravno je odgovoran za okrutno, nehumano i omalovažavajuće postupanje ili kažnjavanje te uskraćivanje prava na pravično suđenje. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Sudac okružnog suda Partizanski u Minsku. Izravno je sudjelovao u sudskoj represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe u razdoblju 2006.-2007. Dana 15. siječnja 2007. političkom aktivistu Andreju Dzmitrijevu izrekao je kaznu zatvora u trajanju od 3 dana. Njegov način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustio je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Sutkinja okružnog suda Moskovski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistu civilnog društva Mihailu Barsukovu izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

Zamjenik voditelja KGB-a, zadužen za područje gospodarskog kriminala i borbu protiv korupcije.

Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Bivša sutkinja okružnog suda Partizanski grada Minska.

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistu civilnog društva Antonu Hulaku izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, Alešu Milinecu i Pavalu Kamarovu izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 12 dana, a Sjarheju Pjatrušinu izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 11 dana. U srpnju 2011. nekolicini drugih aktivista izrekla je kazne zatvora u trajanju od 5 i 10 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Sutkinja okružnog suda Lenjinski grada Minska Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Nataliji Vasilevič izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, a Kacjarini Parfiljevoj, Aljaksandru Pjatnickom i Svjatlani Rasljakovoj izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. U srpnju 2011. nekolicini drugih aktivista izrekla je kazne zatvora u trajanju od 10 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Zamjenik ministra pravosuđa, zadužen za pravnu potporu institucijama koje izrađuju zakonodavne i regulativne akte o gospodarskim pitanjima te za registraciju pravnih subjekata.

Odgovoran za ulogu i djelovanje Ministarstva pravosuđa i pravosuđa Bjelarusa, koji predstavljaju glavne instrumente represije protiv stanovništva, uvođenjem državne propagande u pravosuđe, koja potiče, podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva, uskraćivanjem ili ukidanjem registracije nevladinih organizacija i političkih stranaka.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Sutkinja Suda grada Minska. Kao članica sudskog vijeća odbacila je žalbe protiv kazni političkim aktivistima i aktivistima civilnog društva Irini Halip, Sergeju Marcelevu i Pavelu Severinecu. Ta su suđenja predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Datum rođenja: 1971., Penza (Rusija)

Voditelj predsjedničkog sigurnosnog odreda.

Pod njegovim je nadzorom nekoliko članova njegove službe sudjelovalo u ispitivanjima političkih aktivista nakon prosvjeda 19. prosinca 2010.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Datum rođenja: 19.6.1964., regija Brest

Voditelj istražnog odbora, bivši voditelj operativnog i analitičkog centra predsjedničke administracije, odgovoran za telekomunikacije, uključujući praćenje, filtriranje, kontrolu i ubacivanje u različite komunikacijske kanale, na primjer internet.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

 

Sutkinja okružnog suda Partizanski u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 7.7.2011., Lelikav Andrej, 7 dana zatvora; b) 7.7.2011., Lapacik Javhen, kazna nepoznata; c) 7.7.2011., Sjarhejev Uladzimir, 11 dana zatvora; d) 4.7.2011., Scjepanenka Aljaksandr, 5 dana zatvora; e) 4.7.2011., Pljuto Tacjana, 20 dnevnih dohodaka (700 000 BLR); f) 23.6.2011., Kanapljanik Sjarhej, 20 dnevnih dohodaka (700 000 BLR); g) 20.12.2010., Furman Viktar, 11 dana zatvora; h) 20.12.2010., Astašov Anton, 11 dana zatvora; i) 20.12.2010., Navumava Valjancina, 11 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Zamjenik glavnog direktora za znanstveni rad društva „Istraživački institut za elektronička računala” pod nadzorom Državnog vojno-industrijskog odbora i bivši voditelj Odbora KGB-a za državne komunikacije. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Sutkinja okružnog suda Frunzenski grada Minska

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Valjancini Furman i Vadzimu Klišejki izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Datum rođenja: 13.2.1955.

Osobna iskaznica br.: 3130255A011PB5

Glavni državni odvjetnik. Nadzirao je progon svih osoba koje su bile pritvorene nakon represije protiv mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Minsk. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva odgovoran je kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. u regiji Minsk.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Prvi zamjenik voditelja KGB-a.

Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Pokrenuo je istragu u predmetu Aleša Bjaljackog, jednog od najistaknutijih boraca za ljudska prava, voditelja bjelaruskog centra za ljudska prava „Vjasna”, potpredsjednika FIDH-a. A. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši voditelj Obavještajnog odbora KGB-a odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Sudac središnjeg okružnog suda u Minsku. U razdoblju 2010.-2011. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekao novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 17.11.2011., Makajev Aljaksandr, 5 dana zatvora; b) 7.7.2011., Tukaj Ilja, 12 dana zatvora; c) 7.7.2011., Šapčic Javhen, 12 dana zatvora; d) 31.1.2011., Kulakov Ljeanid, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); e) 21.12.2010., Jaromjenak Uladzimir, 15 dana zatvora; f) 20.12.2010., Daroška Aljaksej, 12 dana zatvora; g) 20.12.2010., Kakno Herman, 12 dana zatvora; h) 20.12.2010., Paljakov Vital, 15 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricao kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Upravitelj zatvora u Šklovu. Odgovoran je za nehumano postupanje s pritvorenicima i progon bivšeg predsjedničkog kandidata Nikolaja Statkeviča koji je zatvoren u vezi s događajima 19. prosinca 2010. te drugih zatvorenika.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Sudac okružnog suda Lenjinski u Minsku. 2010. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekao novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 20.12.2010., Čarukin Kanstancin, 30 dnevnih dohodaka (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010., Jarmola Mikalaj, 15 dana zatvora; c) 20.12.2010., Halka Dzmitri, 10 dana zatvora; d) 20.12.2010., Navumav Viktar, 12 dana zatvora; e) 20.12.2010., Haldzenka Anatol, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricao kazne zatvora i visoke novčane kazne te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Državni odvjetnik u okrugu Frunzenski u Minsku, vodio je predmet protiv prosvjednika Vasilija Parfenkova. Odgovoran za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Datum rođenja: 1964.

Voditelj KGB-a.

Odgovoran je za preobrazbu KGB-a u glavni organ represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Odgovoran za širenje, putem medija, netočnih informacija o prosvjednicima 19. prosinca 2010. u kojima je tvrdio da su sa sobom donijeli materijale koje su namjeravali koristiti kao oružje. Osobno je prijetio smrću i fizičkim napadom na ženu i djecu bivšeg predsjedničkog kandidata Andreja Sanikova. Glavni je inicijator naloga za nezakonito uznemiravanje demokratske oporbe, mučenja političkih protivnika i loše postupanje sa zatvorenicima.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Sutkinja Suda grada Minska. Kao članica sudskog vijeća odbacila je žalbe protiv kazni bivšem predsjedničkom kandidatu Andreju Sanikoviu, političkim aktivistima i aktivistima civilnog društva Ilji Vasileviču, Fjodoru Mirzajanovu, Olegu Gnedčiku, i Vladimiru Jeriomenoku. Ta su suđenja predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši voditelj Protuobavještajnog odbora KGB-a odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Pod njegovim je nadzorom osoblje KGB-a sudjelovalo u ispitivanjima političkih aktivista nakon prosvjeda 19. prosinca 2010.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Sutkinja okružnog suda Lenjinski u Minsku. 2011. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 2011.07.18, Paljakov Vital, 12 dana zatvora; b) 7.7.2011., Marozav S., 10 dana zatvora, c) 7.7.2011., Badrahin Aljaksandr, 10 dana zatvora, d) 7.7.2011., Marozova S., 10 dana zatvora, e) 7.7.2011., Varabey Aljaksandr, 15 dana zatvora; f) 4.7.2011., Mazurenka Mikita, 10 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Datum rođenja: 14.11.1954.

Osobna iskaznica br.: 3141154A021PB0

Ministar obrane.

Kao član Vijeća sigurnosti, odobrava represivne odluke usuglašene na ministarskoj razini, uključujući odluku o represiji protiv mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Nakon prosinca 2010. hvalio je „potpuni poraz destruktivnih snaga” govoreći o demokratskoj oporbi.

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Sutkinja okružnog suda Pervomajski u Vitebsku. Dana 24. veljače 2012. Sjarheju Kavalenki, koji je od početka veljače 2012. smatran političkim zatvorenikom, izrekla je kaznu zatvora od dvije godine i mjesec dana zbog kršenja uvjetne kazne. Alena Žuk izravno je odgovorna za kršenja ljudskih prava pojedinca jer je Sjarheju Kavalenki uskratila pravo na pravično suđenje. Sjarheju Kavalenki prethodno je izrečena uvjetna kazna za vješanje zabranjene povijesne bijelo-crveno-bijele zastave, simbola oporbenog pokreta, u Vitebsku. Naknadna kazna koju je izrekla Alena Žuk bila je nerazmjerno stroga s obzirom na prirodu kaznenog djela i nije u skladu s bjelaruskim kaznenim zakonikom. Njezini postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Datum rođenja: 7.7.1970.

osobna iskaznica br.: 3070770A081PB7

Glavni direktor državne novinske agencije BELTA.

Odgovoran je za širenje državne propagande u medijima, kojom se potiče, podupire i opravdava represija protiv demokratske oporbe i civilnog društva 19. prosinca 2010., a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Sutkinja okružnog suda Frunzenski grada Minska

Izravno je sudjelovala u sudskoj represiji protiv sudionika mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Dana 20. prosinca 2010. aktivistima civilnog društva Irini Jaraševič i Mihailu Jakavenki izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 15 i 10 dana. Dana 7. srpnja 2011. aktivistu civilnog društva Barisu Sidarejki izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 10 dana zbog sudjelovanja u tihom prosvjedu. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Državni odvjetnik okružnog suda Zavodskoj u Minsku, vodio je predmet protiv istaknutih predstavnika civilnog društva Irine Kalip, Sergeja Marceleva i Pavela Severineca. Optužba koju je iznio imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Temeljila se na pogrešnoj klasifikaciji događaja od 19. prosinca 2010. te nije potkrijepljena dokazima ili izjavama svjedoka.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Sutkinja okružnog suda Lenjinski u Minsku. 2010. je predstavnicima civilnog društva zbog mirnih prosvjeda izrekla novčane kazne ili kazne zatvora u sljedećim predmetima: a) 20.12.2010., Jarmolav Jahor, 12 dana zatvora; b) 20.12.2010., Palubok Aljaksandr, 15 dana zatvora; c) 20.12.2010., Mihalkin Zahar, 10 dana zatvora; d) 20.10.2010., Smalak Sjarhej, 15 dana zatvora; e) 20.12.2010., Vasilevski Aljaksandr, 15 dana zatvora. Višekratno je sudionicima mirnih prosvjeda izricala kazne zatvora te zbog toga snosi odgovornost za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Datum rođenja: 10.1.1961.

Mjesto rođenja: Njemačka (DDR)

Osobna iskaznica br.: 3100161A078PB5

Medijski savjetnik i bivši predsjednik Državne radiotelevizije. Do prosinca 2010. bio je glavni akter režimske propagande te je sustavno omalovažavao oporbu i opravdavao teška kršenja ljudskih prava i često nasilje rema oporbi i civilnom društvu u Bjelarusu.


B.   Subjekti iz članka 4. stavka 1.

 

Nazivi

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja na engleskom jeziku

Transkripcija ruskog načina pisanja na engleskom jeziku

Nazivi

(bjelaruski način pisanja)

Nazivi

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje u popis

1.

Beltechexport

 

‧ЗАО Белтехзкспорт‧

Republika Bjelarus, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel.: (+ 375 17) 263-63-83,

Faks: (+ 375 17) 263-90-12

Subjekt koji je prije bio u vlasništvu Vladimira Peftijeva. Većinski dioničar je Dmitrij Gurinovič, bivši savjetnik gospodina Peftijeva u društvu Velcom. Beltechexport ima koristi od režima kao glavni izvoznik oružja i vojne opreme koja je u vlasništvu države ili ju proizvode trgovačka društva u vlasništvu države. Prodajom oružja podupire i osigurava prihod Lukašenkovom režimu.

2.

Sport-Pari

 

‧ЗАО Спорт-пари‧ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Subjekt koji preko svojih subjekata Business Network i BT Telecommunications nadzire Vladimir Petfijev. Peftijev nadzire društvo Sport-Pari zajedno s Dzmitrijem Aljaksandrovičem Lukašenkom, budući da potonji nadzire predsjednički sportski klub koji ima zakonom propisani državni većinski udio u društvu Sport-Pari.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‧БТ Телекоммуникации‧

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Subjekt pod nadzorom Vladimira Peftijeva.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Avenija Pobediteley 51/2, soba 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Holding društvo Jurija Čiža. Juri Čiž financijski podupire režim Lukašenka, posebno preko svog holding društva LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registrirano 2002. u Minsku

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл-Техно

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл-Декор

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

27.

CJSC Dinamo-Minsk

ЗАО ФК Динамо-Минск

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Ovisno društvo holding društva LLC Triple.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Subjekt pod nadzorom Anatolija Ternavskog.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Ovisno društvo društva Univest-M.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Ovisno društvo društva Univest-M.