16/Sv. 4

HR

Službeni list Europske unije

3


32012D0505


L 252/57

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 17. rujna 2012.

o priznavanju Egipta na temelju Direktive 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 6297)

(2012/505/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (1), a posebno njezin članak 19. stavak 3. prvi podstavak,

uzimajući u obzir zahtjeve Cipra od 13. svibnja 2005., Ujedinjenje Kraljevine od 25. rujna 2006. i Helenske Republike od 26. listopada 2006.,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 2008/106/EZ države članice mogu odlučiti ovjeriti odgovarajuće svjedodžbe pomoraca koje su izdale treće zemlje pod uvjetom da Komisija priznaje dotičnu treću zemlju. Navedene treće zemlje moraju ispunjavati sve zahtjeve Konvencije Međunarodne pomorske organizacije (IMO) o standardima za obuku, izdavanje svjedodžba i držanje straže za pomorce iz 1978. (Konvencija STCW) (2), kako je izmijenjena 1995.

(2)

Zahtjevi za priznavanje Egipta podneseni su dopisima Cipra od 13. svibnja 2005., Ujedinjene Kraljevine od 25. rujna 2006. i Helenske Republike od 26. listopada 2006. Na temelju navedenih zahtjeva, Komisija je procijenila sustave osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi u Egiptu kako bi provjerila ispunjava li Egipat sve zahtjeve Konvencije STCW i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje prijevare u vezi sa svjedodžbama. Procjena se temeljila na rezultatima provjere koju su proveli stručnjaci Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa u prosincu 2006. Tijekom predmetne provjere utvrđeni su određeni nedostaci u sustavima osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi.

(3)

Komisija je državama članicama dostavila izvješće o rezultatima procjene.

(4)

Dopisima od 16. veljače 2009., 21. rujna 2010. i 20. prosinca 2011. Komisija je od Egipta zatražila da pruži dokaz o ispravljanju utvrđenih nedostataka.

(5)

Dopisima od 12. studenoga 2009., 25. studenoga 2010. i 28. veljače 2012. Egipat je dostavio tražene podatke i dokaz u vezi s provedbom odgovarajuće i u dovoljnoj mjeri korektivne radnje u svrhu rješavanja nedostataka utvrđenih tijekom procjene sukladnosti.

(6)

Ishod procjene sukladnosti i ocjenjivanja podataka koje je dostavio Egipat dokazuje da Egipat ispunjava zahtjeve Konvencije STCW i da je poduzeo odgovarajuće mjere za sprečavanje prijevare u vezi sa svjedodžbama.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 19. Direktive 2008/106/EZ, Egipat je priznat u pogledu sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. rujna 2012.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 323, 3.12.2008., str. 33.

(2)  Usvojila ju se Međunarodna pomorska organizacija.